سعید سعیدی نژاد

سعید سعیدی نژاد

کد ملی 004283xxxx
گراف ارتباطات
19
شرکت‌ها
98
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14920567
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 10304 و شناسه ملی 10100418567
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 03/07/1398 و تاییدیه شماره 42230/11 مورخ 1/8/1398 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود بهرامی نوید به شماره ملی 3871043885 به نمایندگی از شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران به شماره ملی 10100127830 به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل محمدمهدی نکونام به شماره ملی 1219034282 به نمایندگی از شرکت پارس دارو به شماره ملی 10100336986 به سمت نائب رئیس هیأت مدیره علی حسینی به شماره ملی 1729459242 به نمایندگی از شرکت دارو سازی فارابی به شماره ملی 10260279270 به سمت رئیس هیأت مدیره علی کائیدی به شماره ملی 4859686799 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شماره ملی 10102543204 به سمت عضو هیأت مدیره سعید سعیدی نژاد به شماره ملی 0042839122 به نمایندگی از شرکت داروسازی تهران شیمی به شماره ملی 10100348754 به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا بنا به تشخیص و مسئولیت ایشان، توسط معاونین مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. هیأت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و مؤسسات و واخواست اینگونه اوراق با امضاهای مجاز شرکت به شرح بند 4 تفویض گردید. استخدام، عزل و نصب کارکنان و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش به کارکنان به مدیرعامل تفویض گردید. همچنین اختیار اقامة هر گونه شکایت و دعوی و دفاع از هر گونه شکایت و دعوی اعم از حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضایی (اعم از دادگاهها، شورای حل اختلاف، دیوان عدالت اداری و...) و غیر قضایی و تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از جمله اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوای خسارت، استرداد دادخواست یا دعوا، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع درقبال آن، ادعای اعسار، قبول یا رد سوگند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی، تعیین وکیل دادگستری یا معرفی نماینده حقوقی با کلیه اختیارات فوق با حق توکیل به غیر. پ980907539650396 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14902749
آگهی تغییرات شرکت داروئی نیکو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 73848 و شناسه ملی 10101187511
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سعید سعیدی نژاد به شماره ملی 0042839122 به نمایندگی از شرکت داروئی نخبگان به شناسه ملی 10103093726 به سمت رئیس هیئت مدیره و احسان سیدرضی به شماره ملی 0452645182 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمد جواد فیض اصفهانی به شماره ملی 0452641225 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. - امضا کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره، متفقا همراه با مهر شرکت و غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره، متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره، همراه با مهر شرکت می باشد. پ980826631843647 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14902835
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی تهران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 4763 و شناسه ملی 10100254685
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای سعید سعیدی نژاد (کدملی0042839122) - آقای عبدالمجید سعیدی نژاد (کدملی 0042539331)- آقای دکترمحمد پرنیان پور (کدملی 0033341087) - آقای احسان سید رضی (کدملی 0452645182) - آقای دکتر مسعود عبدالکریمی (کدملی0602240255) - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ 29/12/97 مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی فراز مشاوردیلمی پور به شناسه ملی 10100218400 به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی 10100439645 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و اعتماد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ980826268941554 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14902842
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی تهران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 4763 و شناسه ملی 10100254685
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل تعیین شدند: 1. آقای سعید سعیدی نژاد (کدملی0042839122) به عنوان رئیس هیات مدیره2. آقای عبدالمجید سعیدی نژاد (کدملی 0042539331) به عنوان نایب ریئس هیات مدیره 3. آقای دکتر محمد پرنیان پور (کدملی 0033341087) به عنوان عضو هیات مدیره 4. آقای احسان سید رضی (کدملی 0452645182) به عنوان عضو هیات مدیره 5. آقای دکتر مسعود عبدالکریمی (کدملی 0602240255) به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. مقرر گردید کلیه چک ها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. کلیه نامه ها و مراسلات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ980826897582163 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14776308
آگهی تغییرات شرکت بهینه پوشش جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۴۵۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. محمد مسعود علمافر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و مسعود سروش امین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیأت مدیره وعبدالمجید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره واحمد سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره و سید ناصر رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء اعضاء هیأت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14731853
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد موثره آسایش دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۳۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سعید سعیدی نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره آقای محمود رضا سعیدی نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره ۳ آقای مجید ثابتی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به بسمت مدیرعامل شرکت و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای امید بیات با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14720486
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد علی میر محمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره خانم عسل میرمحمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بنیاد خیریه رفاه مسلمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیأت مدیره آقای حسن میرمحمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه خیریه ۲۲ بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمد پرنیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند . آقای مهرداد علیمیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل « خارج از اعضای هیأت مدیره » شرکت تعیین گردید . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی از جمله چک ، سفته ، قراردادهای شرکت و نظایر آن با امضای آقای محمد علی میرمحمد صادقی ک . م : xxxxxxxxx۹ رییس هیأت مدیره به اتفاق آقای سعید سعیدی نژاد ک . م : xxxxxxxxx۲ نایب رئیس هیأت مدیره و خانم عسل میرمحمد صادقی ک . م : xxxxxxxxx۵ عضو هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای یکی از آقایان دکتر حسن میرمحمد صادقی ک . م : xxxxxxxxx۱ یا دکتر حسین میرمحمد صادقی ک . م : xxxxxxxxx۶ و در غیاب نایب رئیس هیأت مدیره با امضای یکی از آقایان محمد پرنیان پور ک . م : xxxxxxxxx۷ یا حاج محسن پرنیان پور ک . م : xxxxxxxxx۹ و در غیاب خانم عسل میرمحمد صادقی با امضای یکی از آقایان حسن میرمحمد صادقی ک . م : xxxxxxxxx۱ یا حسین میرمحمد صادقی ک . م : xxxxxxxxx۶ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل منفردا و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره معتبر می‌باشد . هیأت مدیره اختیارات مشروحه در بندهای ۱ ۲ ۴ ۷ ۱۲ ۱۳ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه را با حق توکیل و توکیل در توکیل با حق عزل وکیل به مدیرعامل ( آقای دکتر مهرداد علیمیان ) تفویض نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14646697
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مواد اولیه دارویی تهران شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۱۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمودرضا سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی مهرآمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ( نماینده داروسازی تهران شیمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد پرنیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید ثابتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . ضمنا نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14630941
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . محمد علی میرمحمد صادقی به کدملی xxxxxxxxx۹ - سعید سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ - محمد پرنیانپور به کدملی xxxxxxxxx۷ - بنیاد خیریه رفاه مسلمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ - خیریه بیست و دو بهمن پنجاه و هفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و علاء میرمحمد صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ - حاج محسن پرنیانپور به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی اطهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و سید نورالدین عرفانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14577882
آگهی تغییرات شرکت پخش فردوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سعید سعیدی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت دارو سازی تهران شیمی ( شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ) به سمت رئیس هئیت مدیره و خانم عسل میر محمد صادقی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت دارو سازی حکیم ( شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ) به سمت نایب رئیس هئیت مدیره و آقای محسن پرنیان پور با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ایران هورمون ( شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ) به سمت عضو هئیت مدیره و آقای حسین کوچک منش با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت دارو سازی تهران دارو ( شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ) به سمت عضو هئیت مدیره و آقای خسرو داوری با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت داروئی و بهداشتی لقمان ( شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ ) به سمت عضو هئیت مدیره و آقای مجید زجاجی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضای هئیت مدیره ) انتخاب گردیدند . هیات مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح مندرج در ماده ۲۲ اساسنامه شرکت ( به استثناء بند ۸ و ۹ ماده ۲۲ ) به مدیرعامل تفویض نمودند . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره و نایب رئیس هئیت مدیره و در غیاب رئیس هئیت مدیره آقای محسن پرنیان پور و در غیاب نایب رئیس هئیت مدیره آقای خسرو داوری یا آقای دکتر حسین میر محمد صادقی و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14569815
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تهران شیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی شرکت منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی فراز مشاور ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اقایان محسن پرنیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و عبدالمجید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمودرضا سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و دکتر علی مهرامیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به مدت دوسال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14569825
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تهران شیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای محسن پرنیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و اقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و اقای علی مهرآمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره به سمت مدیرعامل و اقای عبدالمجید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و اقای محمودرضا سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه چکها بروات قراردادها و بطور کلی کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور با امضا متفق دونفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت دارای اعتبار باشند . کلیه نامه‌ها و مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشند . هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۱۰ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمودند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14519566
آگهی تغییرات شرکت ایران هورمون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۲۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای محسن پرنیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن میرمحمدصادقی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه خیریه ۲۲ بهمن پنجاه و هفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد پرنیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و عسل میرمحمدصادقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بنیاد خیریه رفاه مسلمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرهاد شایقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ( خارج از هیئت مدیره ) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند . - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته و قراردادهای شرکت و نظایر آن با امضاء آقای محسن پرنیان پور رئیس هیئت مدیره و آقای حسن میرمحمد صادقی نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد شایقی مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء یکی از آقایان سعید سعیدی نژاد یا محمد پرنیان پور و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضاء خانم عسل میرمحمد صادقی یا آقای محمد علی میرمحمد صادقی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان یکی از آقایان سعید سعیدی نژاد یا محمدپرنیان پور و نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان خانم عسل میرمحمد صادقی یا آقای محمد علی میرمحمد صادقی و مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14519577
آگهی تغییرات شرکت ایران هورمون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ و تنفس‌های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - تراز نامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . - موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . - اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : موسسه خیریه ۲۲ بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و بنیاد خیریه رفاه مسلمین شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و آقای محسن پرنیان پور کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای سعید سعیدی نژاد کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد پرنیان پور کدملی xxxxxxxxx۷ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14472559
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر نخبگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محمد جواد فیض اصفهانی دارای کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . شرکت داروئی نخبگان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی آقای سعید سعیدی نژاد کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره . شرکت داروسازی وانا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت داروسازی تهران داروشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای احسان سیدرضی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره . شرکت داروسازی ایران هورمون شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی آقای فرهاد شایقی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره . شرکت داروسازی تهران شیمی شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای علی مهرآمیزی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره . آقای بهزاد آسوده کدملی به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضای مدیرعامل شرکت و آقای احسان سیدرضی متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضای آقای احسان سیدرضی و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب آقای احسان سیدرضی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و امضای مدیرعامل یا با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377302
آگهی تغییرات شرکت آفا شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۸۳۳۰
آگهی تغییرات شرکت آفا شیمی سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

شرکت داروسازی تهران شیمی ش.مxxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی آقای محمود رضا سعیدی نژاد ک.م xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید سعیدی نژاد ک.م xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی مهرآمیزی ک.مxxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم طاهره حاجتی ک.م xxxxxxxxx۵بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد پرنیان پور ک.مxxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دونفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت دارای اعتبار می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377317
آگهی تغییرات شرکت آفا شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۸۳۳۰
آگهی تغییرات شرکت آفا شیمی سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :


اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بدین شرح انتخاب شدند:
شرکت داروسازی تهران شیمی ش.مxxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی آقای محمود رضا سعیدی نژاد ک.م xxxxxxxxx۸ و آقای سعید سعیدی نژاد ک.م xxxxxxxxx۲ و آقای علی مهرآمیزی ک.مxxxxxxxxx۸ و خانم طاهره حاجتی ک.م xxxxxxxxx۵ و آقای محمد پرنیان پور ک.مxxxxxxxxx۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14152172
آگهی تغییرات شرکت مشاوره و تحقیقاتی تام پویا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۶۱۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۷۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت داروئی نخبگان، با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ با نمایندگی آقای سعید سعیدی نژاد با شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وعلی مهرآمیزی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و بردیا جمالی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل(خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از مدیران شرکت همراه با مهر شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14148141
آگهی تغییرات شرکت بهینه پوشش جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۴۵۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. محمد مسعود علمافر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی مسعود سروش امین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره عبدالمجید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره احمد سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره سیدناصر رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14042089
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۶ و تاییدیه اداره کل راهدار ی و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران به شماره xxx۶/۱۱ مورخ ۲۶/۱/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میثم خانلربیک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل آقای مسعود بهرامی نوید به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای محمد مهدی نکونام به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و معاون مالی آقای امیر ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴، عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا بنا به تشخیص و مسئولیت ایشان، توسط معاونین مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و مؤسسات و واخواست اینگونه اوراق با امضاهای مجاز شرکت به شرح بند مذکور تفویض گردید. استخدام، عزل و نصب کارکنان و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش به کارکنان به مدیرعامل تفویض گردید. همچنین اختیار اقامه هر گونه شکایت و دعوی و دفاع از هر گونه شکایت و دعوی اعم از حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضایی (اعم از دادگاهها، شورای حل اختلاف، دیوان عدالت اداری و …) و غیر قضایی و تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از جمله اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی_و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوای خسارت، استرداد دادخواست یا دعوا، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع درقبال آن، ادعای اعسار، قبول یا رد سوگند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی، تعیین وکیل دادگستری یا معرفی نماینده حقوقی با کلیه اختیارات فوق با حق توکیل به غیر، به مدیرعامل تفویض گردید. اختیارات هیأت مدیره به شرح مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14026575
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایده فرهت نوین درتاریخ ۲۳/۰۲/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی و خدماتی و مالی و مدیریتی جهت نیل به اهداف شرکت در زمینه دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه داروئی و فرآورده‌های بیولوژیک. صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز به ویژه دارویی و شیمیایی و انجام تمامی امور تجاری و فعالیت‌های بازرگانی مجاز و خدمات مربوطه. ارائه نمایندگی داخلی و خارجی. و سایر زمینه‌های مرتبط با موارد فوق از طریق تشکیل، مشارکت در سرمایه، بازسازی و نوسازی و راه اندازی انواع طرحهای شرکت‌ها و موسسات تجاری و غیرتجاری و عنداللزوم انحلال و تصفیه آنها در داخل یا خارج از کشور اعم از شرکتهای داخلی یا خارجی. انجام کلیه عملیات مجازی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم، مفید یا مناسب بوده یا به هر نحو با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران میرداماد خیابان شمس تبریزی شمالی خیابان نیک رای پلاک ۱۲ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxxxxx۰ سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۶ مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ نزد بانک پارسیان شعبه ظفر با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمودرضا سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید محمد جواد فیض اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای احسان سید رضی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال داروئی نخبگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و به نمایندگی سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن باامضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم طاهره حاجتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14012239
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم عسل میرمحمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بنیاد خیریه رفاه مسلمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای حسین میرمحمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه خیریه ۲۲ بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی از جمله چک، سفته، قراردادهای شرکت و نظایر آن با امضای آقای محمد علی میرمحمد صادقی ک. م: xxxxxxxxx۹ رییس هیئت مدیره به اتفاق آقای سعید سعیدی نژاد ک. م: xxxxxxxxx۲ نایب رئیس هیئت مدیره و خانم دکتر عسل میرمحمد صادقی ک. م: xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از آقایان دکتر حسین میرمحمد صادقی ک. م: xxxxxxxxx۶ یا دکتر حسن میرمحمد صادقی ک. م: xxxxxxxxx۱ و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از آقایان دکتر محمد پرنیان پور ک. م: xxxxxxxxx۷ یا حاج محسن پرنیان پور ک. م: xxxxxxxxx۹ و در غیاب خانم دکتر عسل میرمحمد صادقی با امضای یکی از آقایان دکتر حسین میرمحمد صادقی ک. م: xxxxxxxxx۶ یا دکتر حسن میرمحمد صادقی ک. م: xxxxxxxxx۱ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13903242
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر نخبگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۶۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید سعیدی نژاد) کدملی xxxxxxxxx۲) به نمایندگی از شرکت دارویی نخبگان (سهامی خاص) به سمت رئیس هیات مدیره آقای قادر صمد نژاد ایوریقی) کدملی xxxxxxxxx۵) به نمایندگی از شرکت داروسازی وانا (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای فرهاد شایقی) کدملی xxxxxxxxx۳) به نمایندگی از شرکت ایران هورمون (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره آقای علی مهرآمیزی) کدملی xxxxxxxxx۸) به نمایندگی از شرکت تهران شیمی (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره آقای احسان سید رضی (کدملی xxxxxxxxx۲) به نمایندگی از شرکت تهران دارو (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره و آقای بهزاد آسوده (کدملی xxxxxxxxx۳) به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور شرکت از هر نوع آن با امضای آقای احسان سیدرضی و مدیرعامل شرکت متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضای آقای احسان سیدرضی و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب آقای احسان سیدرضی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و امضای مدیرعامل یا با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13895436
آگهی تغییرات شرکت آفا شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۸۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت داروسازی تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی اقای سعید سعیدی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۲ و اقای محمودرضا سعیدی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی مهرامیزی با کدملی xxxxxxxxx۸ و رامین رادمنش با کدملی xxxxxxxxx۹ و محمدپرنیان پور با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13895437
آگهی تغییرات شرکت آفا شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۸۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید سعیدی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمودرضا سعیدی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رامین رادمنش با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد پرنیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی مهرامیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13855235
آگهی تغییرات شرکت وانا دارو گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۲۸۵۶
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مریم حیدری قاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره سعید سعیدی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره احسان سید رضی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت داروئی نخبگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی بهنام اسماعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی با امضای مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و مرسولات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و عبداله دلدوزی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13686369
آگهی تغییرات شرکت بهینه پوشش جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۴۵۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره - عبدالمجید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره - احمد سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره - سید ناصر رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. محمد مسعود علمافر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و مسعود سروش امین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. امضاء اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571715
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی میرمحمد صادقی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید سعیدی نژاد کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد علیمیان کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، قراردادهای شرکت و نظایر آن با امضای آقای محمدعلی میرمحمد صادقی ک. م xxxxxxxxx۹ رییس هیئت مدیره به اتفاق آقایان سعید سعیدی نژاد ک. م xxxxxxxxx۲ نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد علیمیان ک. م xxxxxxxxx۱ مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای خانم عسل میرمحمدصادقی ک. م xxxxxxxxx۵ یا یکی از آقایان حسین میرمحمد صادقی ک. م xxxxxxxxx۶ یا حسن میرمحمد صادقی ک. م xxxxxxxxx۱ و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از آقایان محمد پرنیان پور ک. م xxxxxxxxx۷ یا حاج محسن پرنیان پور ک. م xxxxxxxxx۹ و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا خانم عسل میرمحمد صادقی ک. م xxxxxxxxx۵ یا یکی از آقایان حسین میرمحمد صادقی ک. م xxxxxxxxx۶ یا حسن میرمحمد صادقی ک. م xxxxxxxxx۱ و نایب رئیس هیئت مدیره یا یکی از آقایان دکتر محمد پرنیان پور ک. م xxxxxxxxx۷ یا حاج محسن پرنیان پور ک. م xxxxxxxxx۹ و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل منفردا و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13557518
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی تهران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب ریئس هیئت مدیره و محمد پرنیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضوء هیئت مدیره واحسان سید رضی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوء هیئت مدیره و مسعود عبدالکریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه چک‌ها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. کلیه نامه‌ها و مراسلات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و اعتماد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539423
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسید. آقای محمد علی میرمحمد صادقی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای سعید سعیدی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمد پرنیانپور کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بنیاد خیریه رفاه مسلمین شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره موسسه خیریه ۲۲ بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای حاج علاء میرمحمدصادقی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای محسن پرنیانپور کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید نورالدین عرفانی کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535559
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تهران شیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن پرنیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی مهرآمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. آقایان عبدالمجید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمود رضا سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای غیر موظف هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکها، بروات، قراردادها و بطور کلی کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار باشند. کلیه نامه‌ها و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشند. بندهای ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۰، ۶، ۵، ۴ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به عنوان حدود اختیارات مدیرعامل از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533627
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مواد اولیه دارویی تهران شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۱۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سعید سعیدی نژاد. شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رییس هیئت مدیره - آقای محمودرضا سعیدی نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل - داروسازی تهران شیمی شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رییس هیئت مدیره با نمایندگی آقای علی مهرآمیزی شماره ملی xxxxxxxxx۸ - آقای محمد پرنیان پور شماره ملی xxxxxxxxx۷. به سمت عضو هیئت مدیره - آقای مجید ثابتی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ضمنا " نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533687
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تهران شیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۲/xxx۶ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۰/۰۹/xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محسن پرنیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹، سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲، عبدالمجید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱، محمود رضا سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و دکتر علی مهرآمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به مدت دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450808
آگهی تغییرات شرکت داروئی نخبگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۳۷۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید سعیدی نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمودرضا سعیدی نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد شرکت از هر نوع آن با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450819
آگهی تغییرات شرکت داروئی نخبگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۳۷۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: سعید سعیدی نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمود رضا سعیدی نژاد با شماره xxxxxxxxx۸ و احسان سیدرضی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13322249
آگهی تغییرات شرکت پخش فردوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سعید سعیدی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت دارو سازی تهران شیمی (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴) به سمت رئیس هئیت مدیره. - خانم عسل میر محمد صادقی با کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت دارو سازی حکیم (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱) به سمت نایب رئیس هئیت مدیره. - آقای محسن پرنیان پور با کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت دارو سازی ایران هورمون (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰) به سمت عضو هئیت مدیره. - آقای حسین کوچک منش با کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت دارو سازی تهران دارو (شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵) به سمت عضو هئیت مدیره. - آقای خسرو داوری با کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت دارو سازی لقمان (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸) به عنوان عضو هئیت مدیره. - آقای دکتر مجید زجاجی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر عامل خارج از اعضای هئیت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مشترک مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره و نایب رئیس هئیت مدیره و در غیاب رئیس هئیت مدیره آقای محسن پرنیان پور و در غیاب نایب رئیس هئیت مدیره آقای خسرو داوری یا آقای دکتر حسین میر محمد صادقی و در غیاب مدیر عامل با امضاء یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13331285
آگهی تغییرات شرکت پخش فردوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۲۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید سعیدی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت دارو سازی تهران شیمی (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴) به سمت رئیس هیئت مدیره. خانم عسل میر محمد صادقی با کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت دارو سازی حکیم (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محسن پرنیان پور با کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت دارو سازی ایران هورمون (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰) به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حسین کوچک منش با کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت دارو سازی تهران دارو (شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵) به سمت عضو هیئت مدیره. آقای خسرو داوری با کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت دارو سازی لقمان (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸) به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای دکتر مجید زجاجی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره آقای محسن پرنیان پور و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره آقای خسرو داوری یا آقای دکتر حسین میر محمد صادقی و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266336
آگهی تغییرات شرکت ایران هورمون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۲۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن پرنیان پور به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره حسین میرمحمد صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از سوی موسسه خیریه ۲۲ بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سعید سعیدی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره محمد پرنیان پور به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره عسل میر محمد صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از سوی بنیاد خیریه رفاه مسلمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره فرهاد شایقی به کد ملی xxxxxxxxx۳ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته و قراردادهای شرکت و نظایر آن با امضاء آقای محسن پرنیان پور رئیس هیئت مدیره و آقای حسین میرمحمد صادقی نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد شایقی مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء یکی از آقایان سعید سعیدی نژاد یا محمد پرنیان پور و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضاء خانم عسل میرمحمد صادقی و یا آقای محمد علی میر محمد صادقی و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان یکی از آقایان سعید سعیدی نژاد یا محمد پرنیان پور و نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان خانم عسل میرمحمد صادقی یا آقای محمد علی میر محمد صادقی و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201690
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۵/۱۱ مورخ ۳/۹/۹۵ اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علیرضا تحسیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمدمهدی نکونام به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و معاون مالی، آقای مجید زجاجی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای امیر ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ عضو هیئت مدیره، آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.. - مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضاء مدیرعامل و بنا به تشخیص و مسئولیت ایشان، توسط معاونین مدیرعامل مهر و امضاء خواهد_شد. - امضاء اوراق، اسناد و مدارک بهادار از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره، به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره، متفقا با مهر شرکت نافذ خواهد_بود. - افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حساب‌های شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات و واخواست این گونه اوراق با امضاهای مجاز شرکت. - اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و انجام تضامین متقابل شرکت‌های تجاری طرف همکاری جهت استفاده از تسهیلات بانکی. - استخدام، عزل و نصب کارکنان و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش به کارکنان. - ضمنا حدود وظایف و اختیارات هیئت مدیره در چارچوب ماده xxx قانون تجارت و همچنین ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح موارد مندرج در صورتجلسه شماره ۲۷ مورخ xxx۵/۰۵/۰۲ به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13103884
آگهی تغییرات شرکت بهینه پوشش جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۴۵۲۶
آگهی تغییرات شرکت بهینه پوشش جم سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید سعیدی نژاد ش م xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره عبدالمجید سعیدی نژاد ش م xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره احمد سعیدی نژاد ش م xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره وسید ناصر رحمتی ش م xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. آقای مسعود علمافر ش م xxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و آقای مسعود سروش امین ش م xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. امضاء اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042772
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر نخبگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه آروین حساب رسا شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محمدجواد فیض اصفهانی دارای کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. شرکت سرمایه گذاری دارویی نخبگان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی آقای سعیدسعیدی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت داروسازی وانا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ با نمایندگی آقای علی منتصری کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت داروسازی تهران دارو شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای احسان سیدرضی کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت داروسازی ایران هورمون شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی آقای فرهاد شایقی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت داروسازی تهران شیمی شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای علی مهرآمیزی کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهزاد آسوده کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856338
آگهی تغییرات شرکت آفا شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۸۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت دارو سازی تهران شیمی بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بنمایندگی سعید سعیدی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. محمود رضا سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. علی مهرآمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره. محمدپرنیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره. علی منتصری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691853
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ موارد مشروحه ذیل تصحیح می‌گردد: امضاء اوراق، اسناد و مدارک بهادار از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره، به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره، متفقا با مهر شرکت نافذ خواهد_بود. آقای علیرضا تحسیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای حسین کوچک منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو و نایب رئیس هیات مدیره و معاون مالی، آقای مجید زجاجی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای ابوالحسن احمدیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضوهیئت مدیره، آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ضمنا حدود وظایف و اختیارات هیات مدیره در چارچوب ماده xxx قانون تجارت و همچنین ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12654607
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۴ ومجوز شماره xxx۸۲/۱۱ مورخ ۱۱/۱۱/۹۴ سازمان حمل ونقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا تحسیری ک. م xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای ابوالحسن احمدیانی ک. م xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴، آقای حسین کوچک منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و معاون مالی، آقای مجید زجاجی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضاء مدیر عامل و بنا به تشخیص و مسئولیت ایشان، توسط معاونین مدیرعامل مهر و امضاء خواهد_شد. امضاء اوراق، اسناد و مدارک بها دار از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل یا نایب رئیس هیأت مدیره، به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره، متفقا با مهر شرکت نافذ خواهد_بود. افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و موسسات و واخواست اینگونه اوراق با امضاهای مجاز شرکت. اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام تضامین متقابل شرکتهای تجاری طرف همکاری جهت استفاده از تسهیلات بانکی با امضاهای مجاز شرکت. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12487330
آگهی تغییرات شرکت بهينه پوشش جم شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۶۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۴۵۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. آقای سعید سعیدی نژاد کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالمجید سعیدی نژاد کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد سعیدی نژاد کدملی xxxxxxxxx۷بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید ناصر رحمتی با سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای مسعود علمافر کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای مسعود سروش امین کدملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. امضاء اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12294878
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مواداولیه دارویی تهران شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۱۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمود رضا سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل ـ آقای علی مهرآمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت دارو سازی تهران شیمی با شناسه xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هییت مدیره ـ آقای محمد پرنیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره ـ آقای مجید ثابتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاءدونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سالxxx۳مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای اکبر بافنده حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12211380
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تهران شیمی سهامی عام به‌شماره‌ثبت۷۹۴۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن پرنیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای دکتر علی مهرآمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره، به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ـ آقایان عبدالمجید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱و دکتر محمد پرنیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت اعضاء غیر موظف هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکها، بروات، قراردادها و بطور کلی کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورتیکه به دو نفر از اعضاء هیئت مدیره دسترسی نباشد با امضاء آقای محمود رضا سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار باشند. ـ کلیه نامه ها و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12211386
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تهران شیمی سهامی عام به‌شماره‌ثبت۷۹۴۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۴ و نامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۶/۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۰۹/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ آقایان محسن پرنیان پور به شماره ملیxxxxxxxxx۹، سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲، عبدالمجید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱، دکتر محمد پرنیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و دکتر علی مهرآمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به مدت دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12209166
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم سهامی عام به‌شماره‌ثبت۸۳۲۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی میرمحمدصادقی کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سعید سعیدی نژاد کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد علیمیان xxxxxxxxx۱به عنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، قراردادهای شرکت و نظایر آن با امضای آقای محمدعلی میرمحمدصادقی کد ملی xxxxxxxxx۹ رییس هیئت مدیره، آقای سعید سعیدی نژاد کدملی xxxxxxxxx۲ نایب رییس هیئت مدیره، آقای دکتر مهرداد علیمیان کد ملی xxxxxxxxx۱ و در غیاب رییس هیئت مدیره با امضای یکی از آقایان دکتر حسن میرمحمد صادقی کد ملی xxxxxxxxx۱ یا دکتر حسین میرمحمد صادقی کد ملی xxxxxxxxx۶ یا خانم دکتر عسل میرمحمدصادقی کد ملی xxxxxxxxx۵ و در غیاب نایب رییس هیئت مدیره با امضای یکی از آقایان دکتر محمد پرنیان پور کد ملی xxxxxxxxx۷ یا آقای حاج محسن پرنیان پور کدملی xxxxxxxxx۹ و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به اتفاق رییس هیئت مدیره یا یکی از آقایان دکتر حسین میرمحمدصادقی کد ملی xxxxxxxxx۶ یا دکتر حسن میرمحمدصادقی کد ملی xxxxxxxxx۱ یا خانم دکتر عسل میرمحمدصادقی کد ملی xxxxxxxxx۵ نایب رییس هیئت مدیره یا یکی از آقایان دکتر محمد پرنیان پور کد ملی xxxxxxxxx۷ یا حاج محسن پرنیان پور کد ملی xxxxxxxxx۹ و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12187742
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر نخبگان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۷۶۰۹۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۰۴۴۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی با کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار" اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: ـ شرکت دارویی نخبگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. ـ شرکت داروسازی وانا به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ با نمایندگی آقای علی منتصری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ـ شرکت داروسازی تهران دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ بانمایندگی آقای احسان سیدرضی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضوهیئت مدیره. ـ شرکت داروسازی ایران هورمون به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی آقای فرهاد شایقی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره. ـ شرکت داروسازی تهران شیمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای علی مهرآمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. ـ آقای بهزاد آسوده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) ـ ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور شرکت از هر نوع آن با امضای آقای احسان سیدرضی و مدیرعامل شرکت متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضای آقای احسان سیدرضی و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب آقای احسان سیدرضی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و امضای مدیرعامل یا با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12205939
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم سهامی عام به‌شماره‌ثبت۸۳۲۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت مربوط به تاریخ ۳۰/ ۹/ ۹۳ به تصویب رسید. اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدعلی میرمحمدصادقی ش م xxxxxxxxx۹ آقای سعید سعیدی نژاد ش م xxxxxxxxx۲آقای محمد پرنیانپور ش م xxxxxxxxx۷ بنیاد خیریه رفاه مسلمین ش م xxxxxxxxx۴۰ موسسه خیریه ۲۲ بهمن ش م xxxxxxxxx۷۸ واعضای علی البدل هیئت مدیره: آقای علاء میرمحمدصادقی ش م xxxxxxxxx۱ و آقای محسن پرنیانپور ش م xxxxxxxxx۹ موسسه حسابرسی اطهر ش م xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید نورالدین عرفانی ش مxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12154766
آگهی تغییرات شرکت پخش فردوس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۷۹۲۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۷۳۳۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخة ۲۸/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت داروسازی تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. ـ شرکت داروسازی حکیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ با نمایندگی خانم عسل میرمحمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ـ شرکت داروسازی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ با نمایندگی آقای محمود بانکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. ـ شرکت داروسازی ایران هورمون به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی آقای محسن پرنیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. ـ شرکت داروسازی لقمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای خسرو داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. ـ آقای دکتر سید ابراهیم هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت. برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ هیئت مدیره کلیه اختیارات خود را در اجرای ماده xxx قانون تجارت به شرح مندرج در مواد ۲۱ و ۲۲ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12106202
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی تهران دارو سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید سعیدی نژاد (کدملیxxxxxxxxx۲) به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به سمت رئیس هیات مدیر آقای عبدالمجید سعیدی نژاد (کدملی xxxxxxxxx۱) به سمت نایب ریئس هیات مدیره. آقای محمد پرنیان پور (کدملی xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره آقای احسان سید رضی (کدملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد مسعود علی مراد (کدملی xxxxxxxxx۳) به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه چک ها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مشترک مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. کلیه نامه ها ومراسلات شرکت با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. کلیه قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ومهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12080951
آگهی تغییرات شرکت‌ایران هورمون سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۲۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حاج محسن پرنیان پور به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای حسین میرمحمد صادقی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از سوی موسسه خیریه ۲۲ بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای سعید سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمد پرنیان پور به کدملی xxxxxxxxx۷به سمت عضو هیئت مدیره ـ خانم عسل میر محمد صادقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از سوی بنیاد خیریه رفاه مسلمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرهاد شایقی به کدملی xxxxxxxxx۳خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و قراردادهای شرکت و نظایر آن با امضاء آقای محسن پرنیان پور رئیس هیئت مدیره و آقای حسین میر محمد صادقی نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد شایقی مدیر عامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء یکی از آقایان سعید سعیدی نژاد یا محمد پرنیان پور و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضاء خانم عسل میر محمد صادقی یا آقای محمد علی میر محمد صادقی و در غیاب مدیر عامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان یکی از آقایان سعید سعیدی نژاد یا محمد پرنیان پور و نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان خانم عسل میر محمد صادقی یا آقای محمد علی میر محمد صادقی و مهر شرکت معتبر می باشد مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل منفرداً و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9427996
آگهی تغییرات شرکت وانا دارو گستر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۶۰۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۲۸۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طاهره حاجتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالله دلدوزی به کد ملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. سعید سعیدی نژاد به کد ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احسان سیدرضی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و خانم مریم حیدری قاسمی به کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی مهرآمیزی به کد ملیxxxxxxxxx۸ و شرکت دارویی نخبگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی آقای سیدحسین سید شفیعی به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق امضا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415683
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی مهدیس بنیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۲۶۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۱۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید سعیدی نژاد به ش ملی (xxxxxxxxx۲) بسمت بازرس اصلی و آقای عباس سرشار زاده به (ش ملی: xxxxxxxxx۴) بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9416573
آگهی تغییرات شرکت پخش فردوس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۷۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم دکتر عسل میر محمد صادقی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۵ جانشین آقای مهندس محمد علی میر محمد صادقی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای سعید سعیدی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رییس هیئت مدیره و خانم عسل میر محمد صادقی با کد ملی xxxxxxxxx۵. به عنوان نایب رییس و آقای محمود بانکی با کد ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره و آقای خسرو داوری با کد ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره و محسن پرنیان پور با کد ملی xxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۱/۹۳ انتخاب گردیدند. ـ امضاء کلیه اوراق تعهد آور از جمله چک ، سفته ، برات و ... با امضاء ثابت ریاست هیئت مدیره ، نایب رییس هیئت مدیره و مدیر عامل و در غیاب هر یک با امضاء یک نفر از سه نفر افراد فوق همراه با دو امضاء از سایر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد بعلاوه در غیاب هر یک از اعضاء هیئت مدیره ، آقای رامین پور عبد الهیان تهرانی معاون مالی ـ اداری شرکت با کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای حق امضاء می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713989
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۳ و مجوز سازمان حمل و نقل پایانه ها بشماره xxx۱۳/۱۱ مورخ ۰۴/۰۸/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای مجید زجاجی به شمارة ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران به شناسة ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عباس حیدرزاده ساری به شمارة ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی فارابی به شناسة ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین کوچک منش به شمارة ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پارس دارو به شناسة ملی xxxxxxxxx۸۶به عنوان عضو هیئت مدیره و معاون مالی و آقای علیرضا نیلفروش زاده به شمارة ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسة ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سعید سعیدی نژاد به شمارة ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسة ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضاء مدیرعامل و بنا به تشخیص و مسئولیت ایشان، توسط معاونین مدیرعامل مهر و امضاء خواهد شد. امضاء اوراق، اسناد و مدارک بهادار از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره، متفقاً با مهر شرکت نافذ خواهد بود. حدود وظایف و اختیارات هیئت مدیره در چارچوب مادة xxx قانون تجارت و همچنین مادة ۳۷ اساسنامة شرکت به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692666
آگهی تغییرات شرکت بهینه پوشش جم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۴۵۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید آقای مسعود علمافر به کد ملی xxxxxxxxx۴بسمت بازرس اصلی و آقای مسعود سروش امین به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند آقای سعید سعیدی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالمجید سعیدی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد سعیدی نژاد به کد ملیxxxxxxxxx۷بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید ناصر رحمتی به کد ملی xxxxxxxxx۰ با سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638391
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مواداولیه دارویی تهران شیمی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۷۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۱۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیأت مدیره ومحمودرضا سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی مهرآمیزی به کدملی xxxxxxxxx۸به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و محمدپرنیان پور به کدملی xxxxxxxxx۷بسمت عضو هیئت مدیره و مجید ثابتی به کدملی xxxxxxxxx۲بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضا دونفر از اعضای هیأت مدیره همراه بامهرشرکت دارای اعتبار می باشد نامه های اداری باامضای مدیرعامل همراه بامهرشرکت دارای اعتبار است ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید اکبرحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۱بسمت بازرس اصلی و مصطفی علمافر به کدملی xxxxxxxxx۴بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627936
آگهی تغییرات شرکت دارو‌سازی حکیم سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته قراردادهای شرکت و نظایر آن با امضای آقای محمد علی میرمحمدصادقی ک.مxxxxxxxxx۹ رییس هیئت مدیره آقای سعید سعیدی نژاد ک.م xxxxxxxxx۲ نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد علیمیان مدیرعامل ک.م xxxxxxxxx۱ و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از آقایان حسن میرمحمد صادقی ک.م xxxxxxxxx۱ یا حسین میرمحمد صادقی ک.م xxxxxxxxx۶ یا خانم عسل میرمحمد صادقی و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از آقایان محمد پرنیانپور ک.م xxxxxxxxx۷ یا حاج محسن پرنیانپور ک.م xxxxxxxxx۹ و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا یکی از آقایان حسین میرمحمد صادقی ک.م xxxxxxxxx۶ یا حسن میر محمد صادقی ک.م xxxxxxxxx۱ و نائب رئیس هیئت مدیره یا یکی از آقایان محمد پرنیانپور ک.م xxxxxxxxx۷ یا محسن پرنیانپور ک.م xxxxxxxxx۹ و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585491
آگهی تغییرات شرکت آفاشیمی سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۱۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۸۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت دارو سازی تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره محمود رضا سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره علی منتصری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل محمد پرنیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره علی مهر آمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت دارای اعتبار می باشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535098
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد موثره آسایش دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۳۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید سعیدی نژاد باشماره ملی xxxxxxxxx۲محمودرضا سعیدی نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و مجید ثابتی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531713
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تهران دارو سهامی عام شماره ثبت ۴۷۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سعید سعیدی نژاد کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید سعیدی نژاد کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و محمد پرنیان پور کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و احسان سید رضی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد مسعود علی مراد کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چک ها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. کلیه نامه ها و مراسلات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461982
آگهی تغییرات شرکت شفا داروی پاسارگاد با مسئولیت محدود شماره ثبت ۳۴۴۴۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۳۸۹۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت وانا دارو گستر بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای سعید سعیدی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و طاهره مجد جباری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مریم حیدری قاسمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و هادی چراغی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و آقای کیانوش خاکسار بشماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از مدیران و شرکاء بسمت مدیر عامل انتخاب گردید.
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع با رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397461
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بقرار ذیل: آقای سید رضا صالح به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت داروسازی پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و معاون اداری مالی و عباس حیدرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عباس کبریایی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و مجید زجاجی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضاء مدیرعامل و بنا به تشخیص و مسئولیت ایشان، توسط معاونین مدیرعامل و مهر و امضاء خواهد شد و امضاء اوراق، اسناد و مدارک بهادار از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره، متفقاً با مهر شرکت نافذ خواهد بود.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1289934
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تهران دارو شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۴۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و به نمایندگی از شرکت تهران شیمی (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴) و عبدالمجید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد پرنیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و احسان سید رضی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مسعود عبدالکریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. کلیه نامه ها و مراسلات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282858
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد موثره آسایش دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۳۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۸/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان: سعید سعیدی نژاد با کدملیxxxxxxxxx۲ محمودرضا سعیدی نژاد با کدملیxxxxxxxxx۸ و مجید ثابتی با کدملیxxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254182
آگهی تغییرات شرکت شفا داروی پاسارگاد بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۴۴۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۳۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت وانا دارو گستر با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای سعید سعیدی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال در ردیف شرکاء قرار گرفت.
خانم اشرف اصغری راد با کد ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود را از مبلغ xxx/۱۰ ریال به xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
صورت کل شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان پس از افزایش سرمایه به نحو زیر می باشد:
شرکت وانا دارو گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ دارای xxx/xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه،
خانم اشرف اصغری راد کد ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه، خانم مریم حیدری قاسمی کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/۱ ریال سهم الشرکه، آقای هادی چراغی کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx/۱ ریال سهم الشرکه، شرکت شفا گستر آروین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228385
آگهی تغییرات شرکت خانه‌سازی عمران شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۲ ـ آقای خسرو خمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به عنوان بازرس اصلی و آقای سید صدر الدین عرفانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.
۳ـ. ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۴ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علاء میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه خیریه ۲۲ بهمن رئیس هیئت مدیره آقای محسن پرنیانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی بنیاد خیریه رفاه مسلمین عضو هیئت مدیره آقای حسن میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره خانم مریم میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء رئیس هیئت مدیره با اتفاق مدیرعامل و یآ یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186677
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی مهدیس بنیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۷۲۶۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۱۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای محمد پرنیان پور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای محسن پرنیان پور به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و خانم فرشته پرنیان پور به شماره ملیxxxxxxxxx۵۱ و هم چنین آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و آقای عباس سرشار زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفندxxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160533
آگهی تغییرات شرکت بهینه پوشش جم سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۶۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۴۵۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ تصویب شد.
آقایان سعید سعیدی نژاد به ش.ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید سعیدی نژاد به ش.ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد سعیدی نژاد به ش.ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و سید ناصر رحمتی به ش.ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
آقایان مسعود علمافر به ش.ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و مسعود سروش امین به ش.ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
امضاء اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150525
آگهی تغییرات شرکت پخش فردوس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/xxx۲ که در تاریخ ۶/۵/۹۲ به این اداره واصل گردید نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
شرکت داروسازی حکیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ با نمایندگی محمدعلی میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت داروسازی تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت داروسازی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ با نمایندگی محمود بانکی به شماره ملی xxxxxxxxx و شرکت داروسازی لقمان به شماره ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی خسرو داوری به شماره کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت داروسازی ایران هورمون به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی محسن پرنیان پور به شماره کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره و فریدون سیامک نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق تعدآور از جمله چک سفته قرارداد با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و در غیاب هر یک از اعضای هیئت مدیره خسرو دهقانی مدیرعامل شرکت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ حق امضاء دارد بعلاوه کلیه مراسلات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
هیئت مدیره اختیارات خود را مندرج در مواد ۲۱ و ۲۲ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138832
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای سید رضا صالح به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت داروسازی پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و معاون اداری مالی و عباس حیدرزاده xxxxxxxxx۱ بنمایندگی جدید از شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عباس کبریایی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ عضو هیئت مدیره و آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا فرمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ عضو هیئت مدیره تعیین و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138838
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت داروسازی پارس دارو بنمایندگی جدید آقای سیدرضا صالح xxxxxxxxx۲ به عنوان جایگزین آقای رامین پورعبدالهیان تهرانی گردید و در نتیجه اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای سید رضا صالح به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت داروسازی پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و معاون اداری مالی و آقای دکتر سید ابراهیم هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای دکتر عباس کبریایی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴، عضو هیئت مدیره و آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴، عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا فرمانیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت نافذ و معتبر است و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051568
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی حکیم سهامی عام بشماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی میرمحمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲، محمد پرنیا نپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷، بنیاد رفاه مسلمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی حسین میرمحمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۶ و موسسه خیریه ۲۲ بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی حسن میرمحمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی و علا میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محسن پرنیا نپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۲ محمدعلی میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد علیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای سه نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهرشرکت معتبرمیباشد. مقرر گردید درصورت عدم حضور محمد پرنیا نپور، محسن پرنیا نپور، به جای ایشان نسبت به امضاء اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و غیره اقدام نماید. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048025
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تهران شیمی سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن پرنیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره , آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , آقای علی مهرآمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره , آقای عبدالمجید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد پرنیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ , روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. مقرر گردید کلیه چکها , بروات , قراردادها و بطور کلی کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورتیکه به دو نفر از اعضای هیئت مدیره دسترسی نباشد با امضای آقای محمودرضا سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱/۹۲ عبارت «تولید و واردات داروهای بیولوژیک» به موضوع شرکت اضافه گردید. ماده ۳۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978546
آگهی تصمیمات شرکت وانا دارو گستر سهامی خاص شماره ثبت۲۶۰۷۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۸۲۸۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت دارویی نخبگان به ش م xxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی بهنام اسماعیلی به ک م xxxxxxxxx۳ و سعید سعیدی نژاد به ک م xxxxxxxxx۲ و احسان سیدرضی به ک م xxxxxxxxx۲ و مریم حیدری قاسمی به ک م xxxxxxxxx۵ و علی مهرآمیزی به ک م xxxxxxxxx۸ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۹/۹۱ سعید سعیدنژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و احسان سیدرضی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مریم حیدری قاسمی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943046
آگهی تصمیمات شرکت مواد اولیه دارویی تهران شیمی سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۷۳۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۹۱۵۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد پرنیان پور به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ مجید ثابتی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای هیئت مدیره و سعید سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی مهرآمیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمودرضا سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. تعداد اعضای هیئت مدیره ۵ نفر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 856786
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بهینه پوشش جم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۸۴۵۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید: مسعود علمافر به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و مسعود سروش امین به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید سعیدی نژاد به ک م xxxxxxxxx۲ عبدالمجید سعیدی نژاد به ک م xxxxxxxxx۱ احمد سعیدی نژاد به ک م xxxxxxxxx۷ سعید سعیدی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره، عبدالمجید سعیدی نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید ناصر رحمتی به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته ، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657419
آگهی تصمیمات شرکت آفا شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۸۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۷۶۸۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروسازی تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی سعید سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ محمودرضا سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ علی مهرآمیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ علی منتصری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ محمد پرنیانپور به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۹۱ سعید سعیدی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره و محمودرضا سعیدی نژاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی منتصری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10324179
آگهی تصمیمات شرکت آفا شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۸۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروسازی تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی سعید سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ محمودرضا سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ علی مهرآمیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ علی منتصری به کدملی xxxxxxxxx۷ محمد پرنیانپور به کدملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۹۱ سعید سعیدی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره و محمودرضا سعیدی نژاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی منتصری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626815
آگهی تصمیمات شرکت پخش هجرت سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۲/۹۱ سید ابراهیم هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علیرضا فرمانیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ژلاتین کپوسل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و امین پورعبداللهیان تهرانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا نیلفروش زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد و مدارک بهادار از قبیل چک سفته قراردادها با امضا مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد حدود اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9866237
آگهی تصمیمات شرکت پخش هجرت سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۰۳۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۲/۹۱ سید ابراهیم هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و علیرضا فرمانیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ژلاتین کپوسل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و امین پورعبداللهیان‌تهرانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا نیلفروش‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سعید سعیدی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد و مدارک بهادار از قبیل چک سفته قراردادها با امضا مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد حدود اختیارات هیئت‌مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 601364
آگهی تصمیمات شرکت پخش هجرت سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی ابراهیم هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت داروسازی تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی سعید سعیدی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی رامین پورعبداللهیان تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی علیرضا نیلفروش زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت تولیدی ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی علیرضا فرمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۳.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 478637

آگهی تصمیمات شرکت آفا شیمی سهامی خاص
به شماره ثبت xxx۸۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۹۰ سعید سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمودرضا سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید باسمنجی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو و مدیرعامل و محمد پرنیان پور به کدملی xxxxxxxxx۷ و علی مهرآمیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از ۵ نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 478668

آگهی تصمیمات شرکت آفا شیمی
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸۸
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۰ واصل گردید: ماده ۳۱ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروسازی تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی سعید سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ محمودرضا سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ علی مهرآمیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ سعید باسمنجی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ محمد پرینانپور به کدملی xxxxxxxxx۷.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10076130
آگهی تغییرات شرکت خانه سازی عمران شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید صدرالدین عرفانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید حبیب اله قریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۵/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن پرنیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسن میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و موسسه خیریه بیست و دو بهمن پنجاه و هفت به شماره ثبت xxx۹ با نمایندگی آقای علاء میرمحمدصادقی و موسسه خیریه رفاه مسلمین به شماره ثبت xxx۸ با نمایندگی آقای محمدعلی میرمحمدصادقی تا تاریخ ۶/۵/۹۲. در تاریخ ۹/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10156510
آگهی تغییرات شرکت خانه سازی عمران شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن پرنیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه خیریه بیست و دو بهمن پنجاه و هفت با نمایندگی آقای علاء میرمحمدصادقی بسمت رئیس هیئت مدیره و موسسه خیریه رفاه مسلمین با نمایندگی آقای محمدعلی میرمحمدصادقی بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۶/۵/۹۲. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ شهید دکتر بهشتی چهارراه پاشا پ xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۹/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10335416
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تهران شیمی سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن پرنیان پور به کدملی xxxxxxxxx۹ و سعید سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ و اکبر منصوری به کدملی xxxxxxxxx۱ و عبدالمجید سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد پرنیان پور به کدملی xxxxxxxxx۷ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۰ محسن پرنیان پور به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید سعیدی نژاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اکبر منصوری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در صورتیکه به دو نفر از اعضای هیئت مدیره دسترسی نباشد با امضاء محمودرضا سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ به اتفاق مدیرعامل اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات خود را در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10297479
آگهی تصمیمات شرکت پلاسما دارو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۰۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۲۸۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ و احسان سیدرضی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت داروئی نخبگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی بهنام اسماعیلی به کدملی xxxxxxxxx به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۸۹ محل شرکت به تهران خیابان میرداماد خیابان کازرون شمالی خیابان نیک رای پلاک ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۸/۸۹ سعید سعیدی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره و احسان سیدرضی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهنام اسماعیلی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10500781
آگهی تصمیمات شرکت پخش فردوس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۸۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ به تصویب رسید. اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروسازی حکیم به نمایندگی حسن میرمحمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت داروسازی تهران شیمی به نمایندگی سعید سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت داروسازی لقمان به نمایندگی خسرو داوری به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت داروسازی کوثر به نمایندگی محمود بانکی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت داروسازی ایران هورمون به نمایندگی فریدون سیامک نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۸/۸۹ سعید سعیدی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره، حسن میرمحمدصادقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، فریدون سیامک نژاد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء سه نفر از پنج نفر اعضا هیئت مدیره و در غیاب هر یک از اعضا هیئت مدیره خسرو دهقانی مدیر مالی شرکت حق امضا دارد همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11000912
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بهینه پوشش جم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۲۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۸۴۵۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید: مسعود علمافر به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و مسعود سروش‌امین به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید سعیدی‌‌نژاد به ک م xxxxxxxxx۲ عبدالمجید سعیدی‌نژاد به ک م xxxxxxxxx۱ احمد سعیدی‌نژاد به ک م xxxxxxxxx۷ سعید سعیدی‌نژاد به سمت رئیس هیئت‌مدیره، عبدالمجید سعیدی‌نژاد بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، سید ناصر رحمتی به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته‌، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11358889
آگهی تصمیمات شرکت پخش هجرت سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی ابراهیم هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت داروسازی تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی سعید سعیدی‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی رامین پورعبداللهیان‌تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی علیرضا نیلفروش‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت تولیدی ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی علیرضا فرمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۳.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11585497
آگهی تصمیمات شرکت آفا شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۸۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۷۶۸۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۰ واصل گردید: ماده ۳۱ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروسازی تهران شیمی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی سعید سعیدی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ محمودرضا سعیدی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ علی مهرآمیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ سعید باسمنجی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ محمد پرینانپور به کدملی xxxxxxxxx۷.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11636875
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی حکیم سهامی عام ثبت شده به شماره۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید سعیدی‌نژاد به کد ملیxxxxxxxxx۲ و محمدعلی میرمحمدصادقی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و محمد پرنیانپور به کد ملی xxxxxxxxx۷ و بنیاد رفاه مسلمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی سید نورالدین عرفانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و موسسه خیریه ۲۲ بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی حسن میرمحمدصادقی به کد ملی xxxxxxxxx۱. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۱/۹۰ محمدعلی میرمحمدصادقی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سعید سعیدی‌نژاد به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، مهرداد علیمیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل سید نورالدین عرفانی و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره حسن میرمحمدصادقی و در غیاب نایب رئیس هیئت‌مدیره محمد پرنیانپور همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات مشروحه در بندهای ۱ـ۷ـ۱۲ـ۱۳ـ۱۹ـ۲۰ـ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11730409
آگهی تصمیمات شرکت مواد اولیه دارویی تهران شیمی سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۷۳۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۹۱۵۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد پرنیان‌پور به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ مجید ثابتی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای هیئت‌مدیره و سعید سعیدی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی مهرآمیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمودرضا سعیدی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. تعداد اعضای هیئت‌مدیره ۵ نفر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11787132
آگهی تصمیمات شرکت آفا شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۸۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۷۶۸۳۳۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۹۰ سعید سعیدی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمودرضا سعیدی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سعید باسمنجی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو و مدیرعامل و محمد پرنیان‌پور به کدملی xxxxxxxxx۷ و علی مهرآمیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از ۵ نفر اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات