مهدی حیدری

آقای مهدی حیدری

کد ملی 004281xxxx
گراف ارتباطات
18
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14257310
آگهی تغییرات شرکت آریان موج بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۵۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: -راحله سادات موسوی با کدملی xxxxxxxxx وطیبه احمدی جزنی باکدملی xxxxxxxxx۰ ـ آقای مهدی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی وآقای رامین کاظم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692256
آگهی تغییرات شرکت روبیان گستر جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۷۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل: آقای سعید احمدی جزنی کد ملی xxxxxxxxx۹ آقای علیرضا احمدی جزنی کد ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۰ آقای مهدی حیدری کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی بمدت یکسال مالی و خانم راحله سادات موسوی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683636
آگهی تغییرات شرکت ملامین خوشاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۸۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل: آقای سعید احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای علیرضا احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۰ خانم راحله السادات موسوی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی آقای مهدی حیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب کردیدند ۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656061
آگهی تغییرات شرکت رنگین کمان آبزیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل میباشند: سعید احمدی جزنی کدملی xxxxxxxxx۹ علیرضا احمدی جزنی کدملی xxxxxxxxx۲ سید علیرضا کازرونی کدملی xxxxxxxxx۶ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مهدی حیدری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646504
آگهی تغییرات شرکت آریان موج بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۵۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی وخانم راحله السادات موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13639617
آگهی تغییرات شرکت سیراف برودت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی حیدری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی باکد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سعید احمدی جزنی با کد ملی xxxxxxxxx۹ علیرضا احمدی جزنی با کد ملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626914
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لطیف گستردیبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۱۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید احمدی جزنی با کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای علیرضا احمدی جزنی فرزند سعید دارای کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مهدی حیدری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی شماره شناسنامه xxx۲ با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج اگهی‌های شرکت گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625657
آگهی تغییرات شرکت لطیف گستر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی حیدری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وخانم راحله السادات موسوی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625673
آگهی تغییرات شرکت نفیس کالای بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ وآقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و با امضای ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نمودند. آقای مهدی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625685
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۹۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدی حیدری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند - اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - سعید احمدی جزنی با کدملی xxxxxxxxx۹ - علیرضا احمدی جزنی با کدملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626008
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وصنعتی ارکیده بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۵۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدی حیدری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی با کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626014
آگهی تغییرات شرکت پوشش گستر دیبای بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۰۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ - مهدی حیدری باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620797
آگهی تغییرات شرکت کیان موج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۷۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید احمدی جزنی کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای علیرضا احمدی جزنی کدملی xxxxxxxxx۲ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۰ - مهدی حیدری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620808
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های دریایی لیان موج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدی حیدری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وخانم راحله السادات موسوی باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620826
آگهی تغییرات شرکت شهاب پوشش پلاستیک بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدی حیدری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570346
آگهی تغییرات شرکت پویا موج بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۵۹۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - آقای مهدی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی وخانم راحله السادات موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301054
آگهی تغییرات شرکت لطیف گستر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - آقای حیدر خواجه ئیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ وعلیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13299490
آگهی تغییرات شرکت رنگین کمان آبزیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه حساب سود و زیان سال ۹۲ شرکت به تصویب رسید اعضای هیات مدیره سعید احمدی جزنی به شماره شناسنامه ۳ و کد ملی xxxxxxxxx۹ ۲ علیرضا احمدی جزنی به شماره شناسنامه xxx۴۴ و کد ملی xxxxxxxxx۲ ۳ رامین کاظم پور به شماره شناسنامه xxx۳ و کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند - حیدرخواجه ئیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شماره شناسنامه xxx بعنوان بازرس اصلی و مهدی حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شماره شناسنامه ۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12144532
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی مبارك شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ رامین کاظم پور به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و اقای مهدی حیدری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ ۱۸/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند: شرکت شهاب پوشش پلاستیک بوشهر به نمایندگی اقای سعید احمدی جزنی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ شرکت فراوردهای دریایی لیان موج به نمایندگی اقای حسن احمدی جزنی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ شرکت کیان موج به نمایندگی اقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی بهxxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117812
آگهی تغییرات شرکت ظروف سیمرغ بوشهر شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی بهxxx۲ به تصویب رسید. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و علیرضا احمدی جزنی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و اکبر زیارتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ آقای رامین کاظم پور با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مهدی حیدری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12073199
آگهی تغییرات شرکت نفیس کالای بوشهر شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۳۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی حیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل ۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ـ سفته و غیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل منفرداً همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1310380
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۲ شرکت تولیدی ظروف سیمرغ بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ تغییرات ذیل بعمل آمد: آقای حیدر خواجه ئیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی حیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بموجب صورتجلسه هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای سعید احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و همگی بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای اکبر زیارتی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا آقای سعید احمدی جزنی یا آقای علیرضا احمدی جزنی یا آقای اکبر زیارتی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
شxxxxxx۲ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223499
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۲ شرکت کیان موج (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ تغییرات ذیل بعمل آمد:
آقای حیدر خواجه ئیان کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی حیدری کد ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای سعید احمدی جزنی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم ویدا احمدی جزنی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء آقای سعید احمدی جزنی یا خانم ویدا احمدی جزنی یا آقای علیرضا احمدی جزنی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223501
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۲ شرکت فرآورده های غذایی هامون موج (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ تغییرات ذیل بعمل آمد:
آقای حیدر خواجه ئیان کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی حیدری کد ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای سعید احمدی جزنی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسن احمدی جزنی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی کد ملی xxxxxxxxx۲ همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء آقای سعید احمدی جزنی یا آقای حسن احمدی یا آقای علیرضا احمدی جزنی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات