بیژن اسمعیلی

بیژن اسمعیلی

کد ملی 004244xxxx
گراف ارتباطات
10
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1412313
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۳۰۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۷۸۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
ـ شرکت روغن نباتی پارس شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای غلامحسین حسینخانی با کد ملیxxxxxxxxx۸
ـ شرکت روغن نباتی جهان با شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای بیژن اسمعیلی با کد ملیxxxxxxxxx۷
ـ شرکت روغن نباتی شیراز با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ با نمایندگی آقای سید شهبازنوراشرف الدین با کد ملیxxxxxxxxx۶
ـ شرکت صنعتی بهشهر شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای محمد عباسعلی پورکبیرره با کد ملیxxxxxxxxx۹
ـ شرکت مارگارین با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی آقای فرج اله امینی با کد ملیxxxxxxxxx۴۸
ـ شرکت کشت و صنعت شمال با شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ نمایندگی آقای ابوالحسن خلیلی با کد ملیxxxxxxxxx۴
ـ شرکت اکسدانه با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای سید مصطفی ارجانی با کد ملیxxxxxxxxx۵
و آقای هوشنگ شادی نو با کد ملیxxxxxxxxx۶ مدیرعامل و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351401
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۷۸۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای بیژن اسماعیلی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو جدید هیئت مدیره شرکت توسعه کشت دانه های روغنی ش م xxxxxxxxx۰۴ بجای آقای ناصر نادری برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112725
آگهی تغییرات شرکت تولی پرس سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۵۸۰۱
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۶/۱۱/۹۱ که در تاریخ۲۷/۳/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
صفرعلی امیری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بجای سید هاشم تبریزی دانا بعنوان نماینده بنیاد پانزده خرداد به ش .xxxxxxxxx۰۹ در هیات مدیره تعیین گردید. بیژن اسمعیلی بشماره ملیxxxxxxxxx۷ بسمت رییس هیات مدیره و نیلوفر اسمعیلی بشماره ملیxxxxxxxxx۷ بسمت نایب رییس هیات مدیره و صفرعلی امیری بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043842
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی البرز سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۴۴۰۶۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۱ بیژن اسمعیلی به ک م xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت تولی پرس سهامی عام بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید قره باغی اول به ک م xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت سهامی عام کف بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهناز عقبایی به ک م xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت تولید دارو تاکستان سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره و نیلوفر اسمعیلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت کیوان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بسمت عضو هیات مدیره و امید حاج حسینی به ک م xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت ارزش آفرینان سرمایه سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت عضو هیئت مدیره و امید ابراهیمی پویان به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات قراردادهای مالی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045991
آگهی تصمیمات شرکت تولی پرس سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۵۸۰۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: مهناز عقبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به جای علی بهروزی به ک م xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت دمیای شیمی پلیمر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. بیژن اسمعیلی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و نیلوفر اسمعیلی به ک. م xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045995
آگهی تصمیمات شرکت ارزش آفرینان سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۲۸۱۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: امید حاج حسینی به ک م xxxxxxxxx۵ به جای علی بهروزی به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سهامی عام کف به ک م xxxxxxxxx۳۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و بیژن اسمعیلی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهناز عقبائی به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شد. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 917985
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته‌بندی البرز سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۰۳۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۰۶۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۹۰ شرکت تولی پرس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی بیژن اسمعیلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی مهناز عقبایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی علی بهروزی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پخش البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مجید قره باغی اول به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تولید دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی امید ابراهیمی پویان به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها مالی با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677886
آگهی تصمیمات شرکت کف سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی مهناز عقبائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت البرز شیمی رازی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی بیژن اسمعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت البرز آریا رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی مجید قره باغی اول به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت سرمایه گذاری بین المللی البرز تجارت رازی به کد ملی xxxxxxxxx۱۷ بنمایندگی نیلوفر اسمعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت جهان شیمی آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی فاطمه عبداللهی به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۹۱ مهناز عقبائی بسمت رئیس هیئت مدیره و بیژن اسمعیلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای مالی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9533114
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کیمیای ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۴۶۹۸
طبق صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۳۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت البرز آریا رازی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی بیژن اسمعیلی به کدملیxxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی کیوان تجارت دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی مهناز عقبائی به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت بسته‌بندی داروگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی نیلوفر اسمعیلی به کدملیxxxxxxxxx۷‌ـ بیژن اسمعیلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، مهناز عقبایی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، علیرضا عقبائی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای مالی با امضا ثابت رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 506222

آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کیمیای ایران
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۳۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت البرز آریا رازی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی بیژن اسمعیلی به کدملیxxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی مهناز عقبائی به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت بسته بندی داروگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی نیلوفر اسمعیلی به کدملیxxxxxxxxx۷ ـ بیژن اسمعیلی به سمت رئیس هیئت مدیره، مهناز عقبایی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا عقبائی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای مالی با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 506268

آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کیمیای ایران
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع بسته بندی داروگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی نیلوفر اسمعیلی به کدملیxxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی مهناز عقبایی به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت البرز آریا رازی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ با نمایندگی بیژن اسمیعلی به کدملیxxxxxxxxx۷ ـ
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9603942
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی داروگر سهامی خاص بشماره ثبت ۱۳۸۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۰۱۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت تولیدی کیمیای ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شرکت سرمایه‎گذاری بین‎المللی کیوان تجارت دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت سرمایه‎گذاری بین‎المللی البرز آریا رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۸/۹۰ بیژن اسمعیلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری بین‎المللی البرز آریا رازی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهناز عقبایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری بین‎المللی کیوان تجارت دارو بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و نیلوفر اسمعیلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تولیدی کیمیای ایران بسمت عضو هیئت‎مدیره و محمد سالاریه به کدملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادهای مالی با امضاء ثابت رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 452490

آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی داروگر
سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت تولیدی کیمیای ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شرکت سرمایه‎گذاری بین‎المللی کیوان تجارت دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت سرمایه‎گذاری بین‎المللی البرز آریا رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ـ
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۸/۹۰ بیژن اسمعیلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری بین‎المللی البرز آریا رازی بسمت رئیس هیئت مدیره و مهناز عقبایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری بین‎المللی کیوان تجارت دارو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نیلوفر اسمعیلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تولیدی کیمیای ایران بسمت عضو هیئت‎مدیره و محمد سالاریه به کدملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادهای مالی با امضاء ثابت رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10534959
آگهی تصمیمات شرکت تجزیه شیمی پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۱۱۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۶/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۸/۹۰ واصل گردید: مهناز عقبائی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و فاطمه عبدالهی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بیژن اسمعیلی به کدملی xxxxxxxxx۷ و بهزاد اسمعیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ و نیلوفر اسمعیلی به کدملی xxxxxxxxx۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۸۹ بیژن اسمعیلی به سمت رئیس هیئت مدیره، بهزاد اسمعیلی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر قراردادهای مالی و تعهدآور شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10125804
آگهی تصمیمات شرکت تولی پرس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۵۸۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام کف به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بنیاد ۱۵ خرداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شرکت بین المللی جهان تیراژه پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ شرکت دنیای شیمی پلیمر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت بین المللی گروه غذایی جهان ناز پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ بیژن اسمعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سهامی عام کف بسمت رئیس هیئت مدیره و علی بهروزی به کد ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی شرکت دنیای شیمی پلیمر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود بهزادپور به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و نیلوفر اسمعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت بین المللی جهان تیراژه پارسیان و سید هاشم تبریزی دانا به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بنیاد ۱۵ خرداد و فاطمه عبدالهی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت بین المللی گروه غذایی جهان ناز پاسارگاد تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9791617
آگهی تصمیمات شرکت کیوان سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۰۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۵۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بین‌المللی جهان تیراژه پارسیان به نمایندگی بیژن اسمعیلی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت بین‌المللی گروه غذایی جهان ناز پاسارگاد به نمایندگی عیسی اسحاقی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت ساختمانی دنیای طراحان آریا به نمایندگی مهناز عقبائی به ش ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت دنیای شیمی پلیمر به نمایندگی سید محمود مدنی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت جهان شیمی آریا به نمایندگی فاطمه عبداللهی به ش ملی xxxxxxxxx۳

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۸/۸۹ بیژن اسمعیلی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عیسی اسحاقی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فاطمه عبداللهی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای مالی با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10735395
آگهی تصمیمات شرکت کف سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی کیوان تجارت دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی مهناز عقبائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت البرز شیمی رازی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی بیژن اسمعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت البرز آریا رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی مجید قره‌باغی‌اول به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی البرز تجارت رازی به کد ملی xxxxxxxxx۱۷ بنمایندگی نیلوفر اسمعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت جهان شیمی آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی فاطمه عبداللهی به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۵/۹۱ مهناز عقبائی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و بیژن اسمعیلی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای مالی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10611425
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کیمیای ایران سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۳۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۴۶۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع بسته‌بندی داروگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی نیلوفر اسمعیلی به کدملیxxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی کیوان تجارت دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی مهناز عقبایی به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت البرز آریا رازی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ با نمایندگی بیژن اسمیعلی به کدملیxxxxxxxxx۷‌ـ

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11885559
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته‌بندی البرز سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۰۳۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۰۶۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۶/۹۰ شرکت تولی‌پرس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی بیژن اسمعیلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی مهناز عقبایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی علی بهروزی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پخش البرز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مجید قره‌باغی‌اول به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تولید دارو به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی امید ابراهیمی‌پویان به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها مالی با امضا ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10946511
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کیمیای ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۴۳۴۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۴۶۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۸/۸۹ و ۲۴/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: هیئت‌مدیره مرکب از ۵ نفر عضو می‌باشد و ماده ۱۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بیژن اسمعیلی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی البرز آریا رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و عیسی اسحاقی به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سهامی‌‌عام کف به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و مهناز عقبایی به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی کیوان تجارت دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و نیلوفر اسمعیلی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صنایع بسته‌بندی داروگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و سید محمود مدنی به ش‌ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۸/۸۹ بیژن اسمعیلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عیسی اسحاقی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا عظیمیان خارج از اعضاء به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای مالی با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات