حسن سانقه

حسن سانقه

کد ملی 004239xxxx
گراف ارتباطات
9
شرکت‌ها
31
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14812398
آگهی تغییرات شرکت نو آور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۱۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد پناهنده با کدملی: xxxxxxxxx۷ نماینده بنیاد معظم ۱۵ خرداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بعنوان رئیس هیات مدیره وآقای حسن سانقه با کدملی: xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت عمران بعثت خاتم به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و خانم طوبی صانعی با کدملی: xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت تعاهد وحدت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای سید محمد فقیهی با کدملی: xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت امیدنیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان عضو هیات مدیره وآقای رضا عربی با کدملی: xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت توسعه باغات سبز و صنایع جانبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای سعید کوهستانی با کدملی: xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل (خارج از عضو هیات مدیره) تا پایان مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی، با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14648856
آگهی تغییرات شرکت نو آور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۱۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد پناهنده با کدملی xxxxxxxxx۷ ( نماینده بنیاد معظم ۱۵ خرداد ) بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای حسن سانقه با کدملی xxxxxxxxx۱ ( نماینده شرکت عمران بعثت خاتم ) بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره خانم طوبی صانعی با کدملی xxxxxxxxx۳ ( نماینده شرکت تعاهد وحدت ) بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سیدمحمد فقیهی با کدملی xxxxxxxxx۷ ( نماینده شرکت امیدنیک کیش ) بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علیرضا حسین رشیدی با کدملی xxxxxxxxx۹ ( نماینده شرکت توسعه باغات سبز و صنایع جانبی ) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سعید کوهستانی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل ( خارج از اعضای هیئت مدیره ) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و عقود اسلامی ، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14420169
آگهی تغییرات شرکت نو آور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۱۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد پناهنده با کدملی: xxxxxxxxx۷ (به نمایندگی از بنیاد معظم پانزده خرداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹) بعنوان رئیس هیأت مدیره ـ آقای حسن سانقه با کدملی: xxxxxxxxx۱ (به نمایندگی از شرکت عمران بعثت خاتم به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴) بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره ـ خانم طوبی صانعی با کدملی: xxxxxxxxx۳ (به نمایندگی از شرکت بازرگانی تعاهد وحدت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶) بعنوان عضو هیأت مدیره ـ آقای سیدمحمد فقیهی با کدملی: xxxxxxxxx۷ (به نمایندگی از شرکت امید نیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱) بعنوان عضو هیأت مدیره ـ آقای علیرضا حسین رشیدی با کدملی: xxxxxxxxx۹ (به نمایندگی از شرکت توسعه باغات سبز و صنایع جانبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰) بعنوان عضو هیأت مدیره ـ آقای امیرهمایون سیدباقری با کدملی: xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل (خارج از عضو هیأت مدیره)کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل به تصویب هیأت مدیره رسید. ۱ ـ تهیه آیین نامه های داخلی مورد نیاز شرکت و ارائه به هیأت مدیره برای بررسی و تصویب و اجرای مفاد آیین نامه های مصوب هیأت مدیره. ۲ ـ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه، مطابق آیین نامه های: استخدامی ـ حقوق و دستمزد و پاداش ـ انضباطی. تبصره ۱) در صورت عدم وجود هریک از آیین نامه های مذکور در فوق، اقدامات مربوط (مندرج در بند ۲) بعد از تصویب هیأت مدیره قابل اجرا خواهد بود. تبصره ۲) نصب و عزل مدیران، مشاورین و کارکنان بلافصل مدیرعامل، با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره است. ۳ ـ تهیه بودجه برای هریک از پروژه ها و یا اقدامات اصلی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره برای اتخاذ تصمیم. ۴ ـ افتتاح حساب در بانکهای داخل کشور به نام شرکت و یا مسدود نمودن حساب هایی که مورد نیاز شرکت نیستند. ۵ ـ پیگیری برای دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و متفرعات آن. ۶ ـ اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و یا اختراع به نام و برای شرکت. ۷ ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن اختیار مراجعه به دادرسی، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره بدون حق توکیل و بدون حق وکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تقاضای توقیف اشخاص و یا اموال اشخاص از دادگاهها، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکومٌ به، چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ۸ ـ تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی ها و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و تسلیم آن به بازرس قانونی شرکت. ۹ ـ تهیه و تنظیم صورت دارایی ها و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی همراه با ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تهیه سایر صورتهای مالی و یادداشت های همراه و تهیه گزارش عملکرد سالانه و ارائه آنها به هیأت مدیره جهت بررسی و در صورت تصویب، تقدیم به بازرس قانونی و سپس به جلسه مجمع عمومی.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14356197
آگهی تغییرات شرکت عمران بعثت خاتم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۴۹۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد پناهنده با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده بنیاد پانزده خرداد باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای نادر احدی آق قلعه با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی تعاهد وحدت باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای حسن سانقه با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای علیرضا پرچکانی باشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل همراه با یک نفر از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999444
آگهی تغییرات شرکت عمران بعثت خاتم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۴۹۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد پناهنده با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده بنیاد پانزده خرداد شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره. و نادر احدی آق قلعه با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی تعاهد وحدت شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. و حسن سانقه با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان مدیرعامل و عضو برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975750
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ و نامه شماره xxx۷۰ , xxx مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید فاضل جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای حسن سانقه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره. آقای علیرضا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای تقی علی اکبرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت شکر شاهرود (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل. آقای سید مهدی راستی ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت توسعه اقتصادی آرین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان عضو هیأت مدیره تعیین شدند. - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک، بروات، سفته و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا به منظور تسریع و تسهیل در پرداخت‌های ضروری روزانه منجمله پرداخت کرایه حمل کامیون‌های حامل شکر خام و چغندر، یک حساب در بانک کشاورزی شهرستان فیروزه افتتاح و چک‌های صادره از حساب مذکور با امضای مدیر کارخانه به اتفاق مدیر امور مالی یا مدیر فنی کارخانه و درصورت عدم حضور مدیر کارخانه با امضای مدیر امور مالی و مدیر فنی کارخانه و در هر حال همراه با مهر شرکت و فقط برای چک‌های با مبالغ حداکثر چهل میلیون ریال معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13477017
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید فاضل جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای حسن سانقه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا فتاحی کسیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای تقی علی اکبرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت شکر شاهرود (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل و خانم الهام خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده تصدی تا تاریخ ۲۳/۱۰/۹۶ انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست و چک‌های صادره از بانک کشاورزی شهرستان فیروزه با امضای مدیر کارخانه به اتفاق مدیر امور مالی شرکت آقای محمد قائمی یا مدیر فنی کارخانه و در صورت عدم حضور مدیر کارخانه با امضای مدیر امور مالی شرکت، آقای محمد قائمی و مدیر فنی کارخانه و در هر حال همراه با مهر شرکت و فقط برای چک‌های با مبالغ حداکثر چهل میلیون ریال معتبر می‌باشدو کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. قسمتی از اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972235
آگهی تغییرات شرکت شیمی داروئی ریحانه اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد اسمعیل اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی بنیاد ۱۵ خرداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمد علی جدید بناب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای سید مهدی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی امید نیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره. آقای حسن سانقه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت نوآور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور به شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل به امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اسناد عادی با امضاء مدیر عامل معتبر است. هیئت مدیره به اتفاق آراء اختیارات ذیل را به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنان با رعایت مقررات مربوطه، در خصوص مدیران و معاونین بلافصل مدیرعامل به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و غیره عقد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید، فروش و معارضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اساسنامه با رعایت آئین نامه معاملات تصویب هیئت مدیره اجاره، واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از بدوی و تجدید نظر، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی بداوری و تعیین داور یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا «و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل ولو کرارا»، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اموال اشخاص بدهکار از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد تعیین و میزان استهلاکات با توجه به قوانین جاریه کشور تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12888895
آگهی تغییرات شرکت عمران بعثت خاتم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۴۹۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تا پایان مدت تصدی در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۶ انتخاب گردیدند: آقای محمد پناهنده با کد ملی xxxxxxxxx۷ (نماینده بنیاد معظم پانزده خرداد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹) بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای نادر احدی آق قلعه با کد ملی xxxxxxxxx۴ (نماینده شرکت بازرگانی تعاهد وحدت با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶) بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره. آقای حسن سانقه با کد ملی xxxxxxxxx۱ (نماینده شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶) بعنوان مدیرعامل و عضو و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12741460
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: جناب آقای حمیدرضا فتاحی کسیلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و جناب آقای حمیدرضا آصفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شکر شاهرود (سهامی عام) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وجناب آقای سید فاضل جلالی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پاکسان (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره وجناب آقای حسن سانقه به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و خانم الهام خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد علی شاملو با کد ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضای هیات مدیره) را به سمت مدیر عامل برای مدت دوسال انتخاب نمودند وکلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و اوراق تجاری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل و رئیس هیات مدیره با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و اوراق تجاری در شهرستان نیشابور و مشهد و فیروزه با امضای مدیر عامل و مدیر مالی شرکت آقای محمد قائمی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره انجام میگیرد.. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12725410
آگهی تغییرات شرکت عمران بعثت خاتم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۴۹۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد پناهنده با کدملی xxxxxxxxx۷ (نماینده بنیاد معظم پانزده خرداد شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹) بعنوان رئیس هیئت مدیره حسن سانقه با کدملی xxxxxxxxx۱ (نماینده شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیرشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. نادر احدی آق قلعه با کدملی xxxxxxxxx۴ (نماینده شرکت بازرگانی تعاهد وحدت شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶) بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12683171
آگهی تغییرات شرکت نو آور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۱۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا حسین رشیدی با کدملی xxxxxxxxx۹ (نماینده شرکت عمران بعثت خاتم به ش. م xxxxxxxxx۱۴) بعنوان رئیس هیات مدیره، آقای محمد رضا تابش اکبری با کدملی xxxxxxxxx۱ (نماینده شرکت ساختمانی پیام خرداد به ش. م xxxxxxxxx۸) بعنوان نایب رئیس هیات مدیره، آقای نادر احدی آق قلعه با کدملی xxxxxxxxx۴ (نماینده بنیاد معظم پانزده خرداد به ش. م xxxxxxxxx۰۹) بعنوان عضو هیات مدیره، خانم طوبی صانعی با کدملی xxxxxxxxx۳ (نماینده شرکت تعاهد وحدت به ش. م xxxxxxxxx۹۶) بعنوان عضو هیات مدیره و آقای حسن سانقه با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از هیات مدیره بعنوان مدیرعامل تعیین شدند.. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12576189
آگهی تغییرات شرکت شيمي داروئي ريحانه اصفهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۹۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد اسماعیل اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده بنیاد ۱۵ خرداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت امید نیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن سانقه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت نوآور به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد علی جدید بناب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید منصور مرتضوی راوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور به شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل معتبر است. هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنان با رعایت مقررات مربوطه، در خصوص مدیران و معاونین بلافصل مدیرعامل به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره، افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و غیره، عقد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید، فروش و معارضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اساسنامه با رعایت آئین نامه معاملات تصویب هیئت مدیره، اجاره، واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از بدوی و تجدید نظر، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی بداوری و تعیین داور یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا" و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل ولو کرارا"، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملا" قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اموال اشخاص بدهکار از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، تعیین و میزان استهلاکات با توجه به قوانین جاریه کشور، تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت، تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635432
آگهی تغییرات شرکت شیمی داروئی ریحانه اصفهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۹۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی بنیاد ۱۵ خرداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای منصور مجدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی امید نیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن سانقه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت نوآور به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد علی جدید بناب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید منصور مرتضوی راوری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور به شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل معتبر است. هیئت مدیره به اتفاق آراء بخشی از اختیارات خود در ماده ۴۸ اساسنامه و طبق قانون تجارت به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412449
آگهی تغییرات شرکت عمران بعثت خاتم شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۹۴۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۴۹۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد پناهنده با کد ملی xxxxxxxxx۷ (نماینده بنیاد پانزده خرداد) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره وحسن سانقه با کد ملی xxxxxxxxx۱ (نماینده شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و نادر احدی آق قلعه با کد ملی xxxxxxxxx۴ (نماینده شرکت بازرگانی تعاهد وحدت) شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ بعنوان مدیرعامل و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1337979
آگهی تغییرات شرکت نوآور سهامی خاص به ‌شماره ثبت۱۶۴۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۹۱۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا حسین رشیدی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نماینده شرکت عمران بعثت خاتم ش.م xxxxxxxxx۱۴ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای محمدرضا تابش اکبری با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ساختمانی پیام خرداد ش.م xxxxxxxxx۸ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای نادر احدی آق قلعه با کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده بنیاد معظم پانزده خرداد ش.م xxxxxxxxx۰۹ بعنوان عضو هیأت مدیره و خانم طوبی صانعی با کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت تعاهد وحدت ش.م xxxxxxxxx۹۶ بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای حسن سانقه با کدملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیأت مدیره) بعنوان مدیرعامل.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138830
آگهی تغییرات شرکت پاکینه شوی سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۴۳۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۲۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسن سانقه کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده بنیاد پانزده خرداد شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای بیژن نوشیروان زاده کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت عمران بعثت خاتم (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی بهروزی کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت تولی پرس (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا بهمن زاده کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای علیرضا مازوجی کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و عقوداسلامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اسناد و مکاتبات با امضا مدیرعامل معتبر است.
بخشی از اختیارات هیئت مدیره از ماده ۳۱ اساسنامه شرکت شامل بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۹ (با رعایت آئین نامه معاملات و به استثنا دارائیهای ثابت) و ۱۲ و ۱۳ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1019984
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی ریحانه اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۴۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ محمدعلی جدیدبناب به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی موسسه بنیاد ۱۵ خرداد به ش م xxxxxxxxx۰۹ بسمت عضو هیئت مدیره و منصور مجدم به ک م xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا به ش م xxxxxxxxx۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره و حسن سانقه به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت نوآور به ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید منصور مرتضوی راوری به ک م xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا به ش م xxxxxxxxx۵۶ بسمت مدیرعامل و محمدرضا تابش اکبری به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت امید نیک کیش به ش م xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته برات قراردادها و تعهدات لازم الاجرا با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اسناد و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل معتبر خواهد_بود. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906505
آگهی تصمیمات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۹۵۰۶۹۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید: محمدمهدی مظاهری تهرانی به کدملیxxxxxxxxx۵ بجای حسین سلیمی به کدملیxxxxxxxxx بنمایندگی از بنیاد ۱۵ خرداد به شماره ملیxxxxxxxxx۰۹ بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید در نتیجه منصور معظمی با کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن سانقه به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عباس رفیعی به کدملیxxxxxxxxx۵ و رضا فرزادی به کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا در موارد مربوط به دفاتر اسناد رسمی مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل به اتفاق جعفر حسین زادگان و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896602
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۱ محمدنبی نوری به ک م xxxxxxxxx۷ به جای محمدرضا آلآقا به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به ش م xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئتمدیره و محمود شهراسبی به ک م xxxxxxxxx۷ به جای حسن سانقه به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئتمدیره و محمد ذوعلم به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به ش م xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئتمدیره و حسین ناجی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری صدر تامین به ش م xxxxxxxxx۹۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی بلوچی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م xxxxxxxxx۹۵ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئتمدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته و سایر انساد تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئتمدیره متفقا و یا دو عضو هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 751011
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۴۸۹۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۶/۹۱ حسن سانقه به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری صبا تامین به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی بلوچی به ش.ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین ناجی به ش.ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدرتامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ و محمدرضا آل آقا به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ و محمد ذوعلم به ش.مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خاک چینی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار اعم از چک، سفته و اسناد تجاری و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهرشرکت معتبراست و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبراست. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687538
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنرسهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۳/۹۱ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی محمد ذوعلم به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی حسین ناجی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا آل آقا به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و حسن سانقه به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و اردشیر امینی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744735
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۳/۹۱ شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی محمد ذوعلم به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی حسین ناجی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا آل‌آقا به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و حسن سانقه به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اردشیر امینی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 523470

آگهی تصمیمات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ منصور معظمی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن سانقه به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین سلیمی به کدملی xxxxxxxxx و عباس رفیعی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه‎گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی رضا فرزادی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضا هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و چکها و سفته‎ها بروات‎ها قراردادها و اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‎مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نن از اعضای هیئت‎مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد امضا دفاتر اسناد رسمی با مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت‎مدیره و مهر شرکت و یا مدیرعامل به اتفاق سید احمد امام جمعه‎زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و مهر شرکت و یا دو تن از اعضای هیئت‎مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات هیئت‎مدیره از بندهای ۱ـ ۴ـ۵ ـ ۶ـ۷ ـ۸ـ۹ ـ ۱۰ـ ۱۱ـ۱۲ـ۱۳ ـ۱۴ ـ۱ ـ۱۵ـ۱۶ـ۱۷ و ۱۸ ماده ۴۳ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11413517
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۱ محمدنبی نوری به ک م xxxxxxxxx۷ به جای محمدرضا آلآقا به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به ش م xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئتمدیره و محمود شهراسبی به ک م xxxxxxxxx۷ به جای حسن سانقه به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئتمدیره و محمد ذوعلم به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به ش م xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئتمدیره و حسین ناجی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری صدر تامین به ش م xxxxxxxxx۹۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی بلوچی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م xxxxxxxxx۹۵ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئتمدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته و سایر انساد تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئتمدیره متفقا و یا دو عضو هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11705737
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۵/۸۹ محمد عباسی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن سانقه به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و رضا فراهانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی نجفی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و سید منصور مرتضوی‌راوری به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته‌ها و بروات سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا دو تن از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هم‌چنین بخشی از اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11765005
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۴۸۹۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۶/۹۱ حسن سانقه به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی بلوچی به ش.ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و حسین ناجی به ش.ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدرتامین به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۶ و محمدرضا آل‌آقا به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۰ و محمد ذوعلم به ش.مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خاک چینی ایران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار اعم از چک، سفته و اسناد تجاری و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت‌مدیره و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و مهرشرکت معتبراست و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبراست. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه به تصویب رسید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11522781
آگهی تصمیمات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیرسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ منصور معظمی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن سانقه به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و حسین سلیمی به کدملی xxxxxxxxx و عباس رفیعی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه‎گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی رضا فرزادی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضا هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و چکها و سفته‎ها بروات‎ها قراردادها و اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‎مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نن از اعضای هیئت‎مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد امضا دفاتر اسناد رسمی با مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت‎مدیره و مهر شرکت و یا مدیرعامل به اتفاق سید احمد امام جمعه‎زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و مهر شرکت و یا دو تن از اعضای هیئت‎مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات هیئت‎مدیره از بندهای ۱ـ ۴ـ۵ ـ ۶ـ۷ ـ۸ـ۹ ـ ۱۰ـ ۱۱ـ۱۲ـ۱۳ ـ۱۴ ـ۱ ـ۱۵ـ۱۶ـ۱۷ و ۱۸ ماده ۴۳ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10706428
آگهی تصمیمات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و بنیاد پانزده خرداد به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹ و شرکت سرمایه‌گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شرکت مدبران شیمی به ش ملیxxxxxxxxx۴۲ و شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۰ منصور معظمی به ش ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اسحاق حاجی‌زاده به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری البرز به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسن سانقه به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به سمت مدیرعامل و حسین سلیمی به ش ملی xxxxxxxxx به نمایندگی بنیاد ۱۵ خرداد و عباس رفیعی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت مدبران شیمی به سمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و موارد مربوط به دفاتر اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل به اتفاق سید احمد امام‌جمعه‌زاده به ش ملی xxxxxxxxx۱ و یا دو تن از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح بندهای ۱ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ از ماده ۴۳ اساسنامه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10974822
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام ‌به شماره ثبت ۴۸۹۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۰۱۴۷۳
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۱۲/۸۹ عبداله شیرمحمدپورگرجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به جای محمد عباسی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و عبدالحمید رضوانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به جای سید منصور مرتضوی‌راوری به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی سازمان تامین اجتماعی جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند. حسن سانقه به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین و اختتیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11470744
آگهی تصمیمات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیرسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۹۵۰۶۹۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید: محمدمهدی مظاهری‌تهرانی به کدملیxxxxxxxxx۵ بجای حسین سلیمی به کدملیxxxxxxxxx بنمایندگی از بنیاد ۱۵ خرداد به شماره ملیxxxxxxxxx۰۹ بعنوان عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید در نتیجه منصور معظمی با کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن سانقه به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و عباس رفیعی به کدملیxxxxxxxxx۵ و رضا فرزادی به کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا در موارد مربوط به دفاتر اسناد رسمی مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل به اتفاق جعفر حسین‌زادگان و یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات