مسعود بختیاری

مسعود بختیاری

کد ملی 004238xxxx
گراف ارتباطات
30
شرکت‌ها
60
آگهی‌ها

شرکت های مسعود بختیاری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مسعود بختیاری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
مدیریت پروژه های سرمایه گذاری ابتکار سازه ایرانیان
مدیریت پروژه های سرمایه گذاری ابتکار سازه ایرانیان
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری بوعلی
سرمایه گذاری بوعلی
بازرس علی‌البدل
توسعه ی رفاه شهر
توسعه ی رفاه شهر
خیبر
خیبر
بازرس علی‌البدل
صنایع الکتریکی ناسیونال ایران
صنایع الکتریکی ناسیونال ایران
بازرس علی‌البدل
توسعه
توسعه
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی
حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی
آلومینیوم سیلک کاشان
آلومینیوم سیلک کاشان
بازرس علی‌البدل
باران زمان سنج
باران زمان سنج
بازرس علی‌البدل
مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال
مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال
توسعه و عمران شهرستان میانه
توسعه و عمران شهرستان میانه
بازرس علی‌البدل
خیریه غیر انتفاعی بهنام دهش پور
خیریه غیر انتفاعی بهنام دهش پور
تجلی مهر ایرانیان
تجلی مهر ایرانیان
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور کوشا پایدار
مهندسین مشاور کوشا پایدار
مجتمع کشت وصنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه
مجتمع کشت وصنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه
بازرس علی‌البدل
بهسازان توسعه سهیل
بهسازان توسعه سهیل
بازرس علی‌البدل
کوثر آذربایجان
کوثر آذربایجان
بازرس علی‌البدل
افتخار خوزستان
افتخار خوزستان
بازرس علی‌البدل
سازندگی انصار
سازندگی انصار
بازرس علی‌البدل
حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
بازرس علی‌البدل
خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین
خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین
بازرس علی‌البدل
خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا
خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا
بازرس علی‌البدل
آذر کیان تاوریژ
آذر کیان تاوریژ
بازرس علی‌البدل
گروه اقتصاد سابین
گروه اقتصاد سابین
بازرس علی‌البدل
فرآورده های نفتی آذر آبادگان
فرآورده های نفتی آذر آبادگان
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری نیرو
سرمایه گذاری نیرو
بازرس اصلی
سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان
سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان
تولیدات شیمیائی و کشاورزی گیاه
تولیدات شیمیائی و کشاورزی گیاه
بازرس اصلی
مرکب البرز ایران
مرکب البرز ایران
بازرس علی‌البدل
داده پردازی آزموده کاران سامانه
داده پردازی آزموده کاران سامانه

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14895710
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 12005 و شناسه ملی 10100468600
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/06/1398 و مجوز شماره 233183/98 مورخه 3/7/98 جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی به کد ملی 0042389607 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 2- آقای علی اصغر فرخ به کد ملی 0048650013 به سمت ریاست هیات مدیره 3- آقای اسداله درخشانی به کد ملی 0493094520 به سمت نائب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، اوراق و ضمانتنامه های بانکی متفاقاً با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره به همراه مهر موسسه و سایر اوراق و نامه های عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر موسسه معتبر میباشد. پ980821104724964 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14851549
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 12005 و شناسه ملی 10100468600
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 28/06/1398 و نامه شماره 233152/98 مورخ 02/07/1398 جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی به کد ملی 0042389607 و ـ آقای علی اصغر فرخ به کد ملی 0048650013 و ـ آقای اسداله درخشانی به کد ملی 0493094520 پ980722417670326 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14806404
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی آزموده کاران سامانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۰۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۵۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران(حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با دریافت کل سرمایه خود به مبلغxxxxxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کل سرمایه خود به مبلغ xxx۰۰ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کل سرمایه خود به مبلغ xxx۰۰ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال بهxxxxxx۰ریال کاهش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه: آقای امیر رامتین بختیاری سوجبلاغی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxxریال سهم الشرکه خانم بهاره فرخ به شماره ملیxxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxxریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14806418
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی آزموده کاران سامانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۰۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۵۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر رامتین بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغxxxxxxریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. خانم بهاره فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ریال به xxxxxx۰ریال افزایش یافت. و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران(حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰دارای مبلغxxxxxxریال سهم الشرکه آقای مسعود بختیاری سوجلاغی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxx۰۰ریال سهم الشرکه آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxx۰۰ریال سهم الشرکه آقای امیر رامتین بختیاری سوجبلاغی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxxریال سهم الشرکه خانم بهاره فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxxریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14416413
آگهی تغییرات شرکت مرکب البرز ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۴۹۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14358392
آگهی تغییرات شرکت تولیدات شیمیائی و کشاورزی گیاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۲۰۸
آگهی تغییرات شرکت تولیدات شیمیائی و کشاورزی گیاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۶/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت
-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران با مدیریت عاملی آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران با مدیریت عاملی آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند
-آقای دکتر محمد خصوصی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم تابنده خصوصی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم سوسن امیرطهماسب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای امیرحسن خصوصی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند .
- روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13897214
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۶ مورخ ۱۰ / ۱۰ / xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهاد کاظمی موقر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکا خارج گردید؛ در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx ریال به مبلغ xxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر است: مسعود بختیاری سوجبلاغی با کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه علی اصغر فرخ با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه اسداله درخشانی با کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه امیرحسین عبدالملکی با کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه مسعود سورانی با کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه حدیث توکلی کوشا با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13883419
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم درتاریخ ۲۹/۱۱/xxx۶ به شماره ثبت xxx۶۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده_است. بموجب مجوز شماره xxx۰۳/xxx مورخ ۱۰/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مدت: از تاریخ ثبت به مدت سه سال می‌باشد مرکز اصلی: تهران شهر تهران ونک خیابان خوارزمی خیابان ملاصدرا پلاک xxx برج ونوس طبقه چهارم واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: سرمایه صندوق متغییر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال می‌باشد ارکان صندوق: شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی محمد صفری کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر صندوق. شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی محسن محمدی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر ثبت صندوق. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی مسعود بختیاری سوجبلاغی کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت متولی صندوق. مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی جهانگیر ذوالفقاری کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت حسابرس صندوق. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و … به امضای دو نفر از سه نفر آقایان مرتضی سامی، احسان خوشبختی و محمد صفری به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای محمد صفری و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825051
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۴/۰۹/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای داود اسعدی با کدملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج شدند. - سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx ریال کاهش یافت و ماده ۸ اساسنامه نیز در این رابطه اصلاح شد. اسامی ومیزان سهم الشرکه شرکا بعد از کاهش سرمایه بشرح زیر است: مسعود بختیاری سوجبلاغی با کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال علی اصغر فرخ با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال اسداله درخشانی با کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال امیرحسین عبدالملکی با کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx۰۰ ریال مسعود سورانی با کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال حدیث توکلی کوشا با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx۰۰ ریال فرهاد کاظمی موقر با کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13784434
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۰۴/۰۹/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود بختیاری سوجبلاغی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و اسدالله درخشانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، اوراق و ضمانتنامه‌های بانکی متفقا با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر موسسه و سایر اوراق و نامه‌های عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13784441
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۰۶/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۰۴/۰۹/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود بختیاری سوجبلاغی به کدملی xxxxxxxxx۷ و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ و اسدالله درخشانی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488662
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۳/۰۳/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین عبدالملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با واریز مبلغ xxx۰۰ ریال بعنوان سهم الشرکه به صندوق موسسه در زمره شرکاء موسسه قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه موسسه بشرح زیر است: مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال اسداله درخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال مسعود سورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال فرهاد کاظمی موقر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال حدیث توکلی کوشا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx۰۰ ریال داود اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال امیر حسین عبدالملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13324062
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۸/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۵/۹/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آرزو احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه، از موسسه خارج شد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد. شرکاء پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: حدیث توکلی کوشا بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. داود اسعدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. مسعود بختیاری سوجبلاغی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. علی اصغر فرخ بشماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. اسداله درخشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. مسعود سورانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. فرهاد کاظمی موقر بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12931222
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۹/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۲/۱/۹۵، جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حدیث توکلی کوشا بشماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت. داود اسعدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxx ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد. حدیث توکلی کوشا بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. داود اسعدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. مسعود بختیاری سوجبلاغی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. علی اصغر فرخ بشماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. اسداله درخشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. آرزو احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. مسعود سورانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. فرهاد کاظمی موقر بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12869470
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۷/۱۱/xxx۴ و مجوز جامعخ حسابداران رسمی به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۲/۱/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی کدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxx ریال کاهش داد. و آقای علی اصغر فرخ کدملی با دریافت مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال کاهش داد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه ااصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: مسعود بختیاری سوجبلاغی کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال علی اصغر فرخ کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال اسداله درخشانی کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال آرزو احمدی کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال مسعود سورانی کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال فرهاد کاظمی موقر کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731634
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۴/۱۱/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم آرزو احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت دریافت نمودند و سهم الشرکه ایشان به مبلغ xxx۰۰ ریال کاهش یافت. و سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx ریال بمبلغ xxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه نیز در این رابطه اصلاح شد. بنابراین آخرین اسامی و مبلغ سهم الشرکه شرکاء موسسه بشرح زیر است. مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال اسدا … درخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال آرزو احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731669
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۴/۱۱/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ هر کدام مبلغی به صندوق شرکت واریز نمودند و سهم الشرکه ایشان هر یک بمبلغ xxxxxx ریال افزایش یافت. آقایان مسعود سورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و فرهاد کاظمی موقر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ هر کدام مبلغ xxx۰۰ ریال بعنوان سهم الشرکه به صندوق شرکت واریز نمودند و در زمره شرکاء موسسه قرار گرفتند. ودر نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه نیز در این رابطه اصلاح شد. بنابراین آخرین اسامی و مبالغ سهم الشرکه بشرح زیر است: مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال اسدا … درخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال آرزو احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال فرهاد کاظمی موقر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال مسعود سورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12533084
آگهی تغییرات شرکت توسعه وعمران شهرستان ميانه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۷/xxx۳ و برابر نامه شماره xxx۰,xxx مورخ ۲۰/۰۸/xxx۴ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به سال ۳۱/۰۳/xxx۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای علی قلی پور به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای هوشنگ توفیقی به کدملیxxxxxxxxx۴ و شرکت ساختمانی تابلیه (سهامی خاص) به شماره xxx۴۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای هوشنگ توفیقی به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای سید حسین مرتضوی به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای علیرضا آریامنش به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت صبا کندوان (بامسئولیت محدود) به شماره ثبتxxx۹ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای هاشم اصغری به کدملیxxxxxxxxx۳ و شرکت تعاونی چند منظوره پویش xxx میان به شماره ثبتxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی محمدرضانوروزی اقدم به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سیمان سازان (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۶۴ وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی سید حسین مرتضوی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت میانراه کندوان بامسئولیت محدود به شماره ثبتxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی ناصر غنی زاده به کد ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبتی xxx۰۵ ـ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی مسعود بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند روزنامه های اطلاعات و همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12400571
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران مستقل موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۸/۴/۹۴جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کریم کهندل مغانلو ک مxxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکا خارج شدند سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شداسامی شرکا و میزان سهم الشرکه بعداز کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: مسعود بختیاری سوجبلاغی ک مxxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال علی اصغر فرخ ک م xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال اسداله درخشانی ک م xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال آرزو احمدی ک م xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9429338
آگهی تغییرات شرکت افتخار خوزستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۶۹۰۸۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزموده کاران بشماره ملی xxxxxxxxx۰۰به عنوان بازرس اصلی و مسعود بختیاری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9429406
آگهی تغییرات شرکت سازندگی انصار سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۱۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود بختیاری به کد ملی xxxxxxxxx۷بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9424976
آگهی تغییرات شرکت کوثر آذربایجان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۱۴۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه جوان و روزنامه پیام آذربایجان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۸، شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی مسعود بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی علی افشین شرکت تجلی مهر ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی سید حسین آستانه شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی یوسف الهی شکیب شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی علی خاجوئی کرمانی شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی محمد اسکندری
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765073
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهسازان توسعه سهیل درتاریخ ۱۵/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: احداث ساختمان باکاربری مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی، ورزشی، تفریحی، تولیدی، خدماتی و سایر کاربری های مجاز با هدف واگذاری به متقاضیان و یا اجاره آنها. سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت حقوقی و مدنی در امور ساختمانی و بازرگانی. سرمایه گذاری و مشارکت در کارخانجات تولید مصالح ساختمانی، خرید، واگذاری و اجاره ابزار و تاسیسات و ماشین آلات. خرید زمین، ملک و انواع ساختمان به منظور احداث ساختمان و واگذاری آنها. سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در فعالیت های تولیدی، خدماتی، تجاری و سایر بخش های اقتصادی کشور. خرید و فروش، واردات و صادرات انواع کالا های مجاز. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شریعتی کوچه دفتری شرقی پ ۷ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱ مورخ ۱۷/۶/۹۳ نزد بانک افتصاد نوین شعبه شعبه اسفندیار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای محمد امیر ابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره ـ آقای غلامحسین قدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی از شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره ـ آقای کامبیز مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران وتوسعه پایدار ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی. مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630193
آگهی تغییرات شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ آقایان محمد فرد قاسمی به شماره ملیxxxxxxxxx و کامران پدرام رازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم مهراقدس نقوی جهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و آقای های دیشی فوچیو به شماره پاسپورت TKxxxxxx و آقای حسین حسن نایبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653867
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۵۳۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ ترازنامه و صورت های مالی منتهی به سال ۳۰/۱۲/xxx۲ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ سرپرست ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619677
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاورکوشا پایدار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۲۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب مجمع عمومی رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بازرس اصلی و آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی کدملی xxxxxxxxx۷ا بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جوان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت تجلی مهر ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ شرکت نگین ساحل رویال شناسه ملی xxxxxxxxxxxx شرکت شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589141
آگهی تغییرات شرکت تجلی مهر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۳۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ، بازرس اصلی و آقای مسعود بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه جوان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382910
آگهی تغییرات موسسه خیریه غیرانتفاعی بهنام دهش پور به ‌شماره ثبت ۱۲۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۸۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مهرداد مترجمی با شماره کد ملی xxxxxxxxx۱ بجای سوسن اکرامی به عضویت هیئت امنا انتخاب شدند.
خانم لیلا بهمن به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل،
خانم شهلا لاجوردی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره،
خانم مهرنوش مقبل به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره،
خانم نازنین دهش پور به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت خزانه دار و خانم نسرین احتشام دفتری به کد ملی xxxxxxxxx۳،
خانم منیره پورصادقی به کد ملی xxxxxxxxx۹،
خانم نیلوفر حیاط شاهی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای علیرضا رفیعی طاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ و خانم نویده جورابچی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی بامضا دو نفر از اعضا اصلی هیئت مدیره با مهر موسسه معتبر است.
آقایان اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ و مسعود بختیاری به کد ملی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1339537
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران شهرستان میانه سهامی عام شماره ثبت ۸۹۷ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه به مورخه ۲۶/۰۷/xxx۲ شرکت فوق؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد:
۱ ـ صورت های مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۳/xxx۲ شرکت فوق به تصویب رسید.
۲ ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شماره ثبت xxx۰۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مسعود بختیاری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه اطلاعات و همشهری جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ سرپرست ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228532
آگهی تغییرات شرکت خبیر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۵۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212864
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۶۸ میاندرود و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
الف ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی بتاریخ ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
ب ـ بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxx۱۱ـxxx۳۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید.
ج ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد و املاک میاندرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190533
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پروژه‌های سرمایه گذاری ابتکار سازه ایرانیان شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۲۹۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۲۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی آزمودکاران بشماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای مسعود بختیاری ساوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1081770
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری ابتکار سازه ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۳۲۹۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۵۲۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۶/۱۰/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای احمد آقاترک نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای مهدی راوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای جواد کسرایی مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۸ تا تاریخ۲۶/۱۰/xxx۳.
در تاریخ۲۰/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072775
آگهی تغییرات شرکت باران زمان سنج سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۳۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۱۱۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ۰۴/۰۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1044470
آگهی تأسیس شرکت آلومینیوم سیلک کاشان (سهامی خاص)
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود. ۱ موضوع شرکت: تاسیس و ایجاد کارخانجات تولید و ساخت انواع محصولات آلومینیومی و آلیاژهای مربوطه در هر رده از صنعت آلومینیوم و فروش آنها (از جمله مواد اولیه کمکی کالاهای در جریان ساخت و نیمه تکمیل و محصولات مختلف آلومینیومی) در داخل و خارج ازکشور تولید واردات و صادرات انواع محصولات آلومینیومی و آلیاژی و کلیه مواد اولیه کمکی ماشین آلات تجهیزات قطعات لوازم یدکی و سایر اقلامی که با صنایع آلومینیوم به طور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط می‌باشد مشارکت با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و سرمایه گذاری (اعم از داخلی یا خارجی) در سایر شرکتها مبادرت به هرگونه فعالیت تولیدی بازرگانی خدماتی و مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با انجام موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد. مبادرت به اکتشاف استخراج و بهره برداری از معادن اولیه مورد نیاز کارخانه و مشارکت در شرکتهای معدنی (داخلی یا خارجی) جهت تامین و تهیه مواد اولیه و کمکی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران، شهر تهران، میدان ونک، خ ملاصدرا، بعد از پل کردستان، پ ۴۹، کدپستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱ مورخ ۱۷/۱/xxx۲ نزد بانک سپه شعبه آلومینیوم سازی اراک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت سهامی آلومینیوم ایران سهامی عام با نمایندگی آقای شهریار طاهرپور به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای داریوش روحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای گیورک وارطان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ موسسه آموزشی آینده سازان آلومینیوم با نمایندگی آقای علی اسلامی پناه به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ ۵ آقای گیورک وارطان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبراست. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی. ۲ ۸ آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034957
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ثبت شده بشماره ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود بختیاری سوجبلاغی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کریم کهندل مغانلو به کد ملی xxxxxxxxx۱ و مسعود بختیاری سوجبلاغی با دریافت مبلغی از صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال کاهش داد. علی اصغر فرخ با دریافت مبلغی از صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال کاهش داد. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد میزان سهم الشرکه شرکا به شرح ذیل میباشد: مسعود بختیاری سوجبلاغی دارنده xxx/xxx ریال سهم الشرکه و علی اصغر فرخ دارنده xxx/xxx ریال سهم الشرکه و کریم کهندل مغانلو دارنده xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، کریم کهندل مغانلو به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مسعود بختیاری به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029268
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه سهامی عام شماره ثبت ۸۹۷ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مورخه: ۱۳/۱۱/۹۱ شرکت فوق، تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده_است: موسسه حسابرسی آزموده کاران عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شماره ثبت xxx۰۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در تهران بسمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد سال ۹۲ انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ سرپرست ثبت میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980943
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری ابتکار سازه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۲۹۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۵۲۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۸/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888956
آگهی تصمیمات شرکت خیبر سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به ش م xxxxxxxxx۷۷ و شرکت کشتیرانی دریای خزر به ش م xxxxxxxxx۰۱ و شرکت کشتیرانی والفجر به ش م xxxxxxxxx۰۹ و شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به ش م xxxxxxxxx۶۲ و شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی به ک م xxxxxxxxx۷۷
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944893
آگهی تصمیمات شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۸۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۶۰۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری به کدملیxxxxxxxxx بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9930877
آگهی تاسیس شرکت توسعه ی رفاه شهر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۶/۸/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۸/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار همشهری آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشارکت، سرمایهگذاری، توسعه احداث تجهیز بازسازی و ساخت و تعمیر و نگهداری فنی از انواع مجموعههای خدماتی و رفاهی، گردشگری شهری و بینراهی، هتلها، هتل آپارتمانها، دهکدههای گردشگری و آبی، کمپها، اسکلههای آبی، تاسیسات ساحلی، مجتمعهای آبدرمانی رستورانها، تالارهای پذیرائی، آشپزخانهها، سینماها ساخت و تجهیز پایانههای فرودگاهی و ریلی و دریایی و جادهای و مراکز توریستی، زیارتی تاریخی، صنعتی، طبیعتی، صنایع دستی و انجام کلیه فعالیتهای اجرایی و امور نگهداری فنی از قبیل خدمات رفاهی، مسافرتی، اقتصادی، بهداشتی، درمانی، پزشکی، عمرانی، فنی و مهندسی با اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و خصوصی داخلی و خارجی، در صورت لزوم و در هر مورد پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ـ۲ مشارکت با کلیه شرکتهای داخلی و خارجی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و خصوصی داخلی و خارجی. ـ۳ انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی ـ۴ تهیه و تامین و توزیع غذای مجموعهها، تهیه و توزیع اقلام و کالاهای مورد نیاز اشخاص بویژه شهرداریها ـ۵ اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و جذب سرمایه ـ۶ تاسیس ایجاد مشارکت و سرمایهگذاری در شرکتها، موسسات و شرکتهای زنجیرهای، مرتبط با موضوع اساسنامه و اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ۷ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مناقصهها و مزایدههای دولتی عمومی و انعقاد قرارداد و معاملاتی که بطور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با موضوع شرکت باشد. ـ۸ برگزاری یا شرکت در همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت و همکاری و هماهنگی با گروهها و گشتهای داخلی و خارجی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهرانـ خیابان خالداسلامبولیـ خیابان هفتمـ پلاک ۲۶ طبقه ۴ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷ مورخ ۲۶/۷/۹۱ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای ناصر امانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـ موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران با نمایندگی آقای سید حسین مظلومفرزقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ شرکت جهان اقتصاد دو سرمایه آتیه ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسین ایرانمنش به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ۵ـ شرکت سرمایهگذاری گنجینه آتیه سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس ناظران به سمت عضو هیئتمدیره.

۵ـ۵ـ شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا مقیمی به سمت عضو هیئتمدیره.

۶ـ۵ـ آقای محمدرضا نیازیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئتمدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و امضا اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمودهکاران به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای مسعود بختیاریسوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885586
آگهی تاسیس شرکت توسعه ی رفاه شهر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۶/۸/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۸/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار همشهری آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: مشارکت، سرمایهگذاری، توسعه احداث تجهیز بازسازی و ساخت و تعمیر و نگهداری فنی از انواع مجموعههای خدماتی و رفاهی، گردشگری شهری و بینراهی، هتلها، هتل آپارتمانها، دهکدههای گردشگری و آبی، کمپها، اسکلههای آبی، تاسیسات ساحلی، مجتمعهای آبدرمانی رستورانها، تالارهای پذیرائی، آشپزخانهها، سینماها ساخت و تجهیز پایانههای فرودگاهی و ریلی و دریایی و جادهای و مراکز توریستی، زیارتی تاریخی، صنعتی، طبیعتی، صنایع دستی و انجام کلیه فعالیتهای اجرایی و امور نگهداری فنی از قبیل خدمات رفاهی، مسافرتی، اقتصادی، بهداشتی، درمانی، پزشکی، عمرانی، فنی و مهندسی با اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و خصوصی داخلی و خارجی، در صورت لزوم و در هر مورد پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ـ۲ مشارکت با کلیه شرکتهای داخلی و خارجی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و خصوصی داخلی و خارجی. ـ۳ انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی ـ۴ تهیه و تامین و توزیع غذای مجموعهها، تهیه و توزیع اقلام و کالاهای مورد نیاز اشخاص بویژه شهرداریها ـ۵ اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و جذب سرمایه ـ۶ تاسیس ایجاد مشارکت و سرمایهگذاری در شرکتها، موسسات و شرکتهای زنجیرهای، مرتبط با موضوع اساسنامه و اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ۷ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مناقصهها و مزایدههای دولتی عمومی و انعقاد قرارداد و معاملاتی که بطور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با موضوع شرکت باشد. ـ۸ برگزاری یا شرکت در همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت و همکاری و هماهنگی با گروهها و گشتهای داخلی و خارجی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهرانـ خیابان خالداسلامبولیـ خیابان هفتمـ پلاک ۲۶ طبقه ۴ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷ مورخ ۲۶/۷/۹۱ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای ناصر امانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران با نمایندگی آقای سید حسین مظلومفرزقی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ شرکت جهان اقتصاد دو سرمایه آتیه ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسین ایرانمنش به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ شرکت سرمایهگذاری گنجینه آتیه سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس ناظران به سمت عضو هیئتمدیره.
۵ـ۵ـ شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا مقیمی به سمت عضو هیئتمدیره.
۶ـ۵ـ آقای محمدرضا نیازیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئتمدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و امضا اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمودهکاران به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای مسعود بختیاریسوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710750
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۰۶۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری سوجبلاغی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ـ شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ شرکت آتیه سازان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ـ شرکت خدمات ارزی صرافی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ـ شرکت لیزینگ دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 530212

آگهی تغییرات شرکت مدیریت پروژه های سرمایه گذاری ابتکار سازه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود بختیاری ساوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10532863
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پروژه‌های سرمایه گذاری ابتکار سازه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۹۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۲۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود بختیاری ساوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9661018
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه ـ سهامی عام به شماره‌ثبت ۸۹۷ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه به مورخه ۸/۶/۹۰ شرکت فوق ، تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است :

۱ ـ صورت‌های مالی سال منتهی ۳۱/۳/۹۰ به تصویب رسید

۲ ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به شماره‌ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی : xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود بختیاری به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال تعیین شدند ۳ ـ روزنامه‌های اطلاعات و جوان جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۱ تعیین گردید .

۴ ـ کلیه معاملات ماده xxx قانون تجارت تنفیذ گردید .

۵ ـ سود پیشنهادی هیات مدیره به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال به ازای هر سهم xxx ریال مورد تصویب قرار گرفت .

رئیس ثبت میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10214756
آگهی تغییرات شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود بختیاری ساوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامحسین گلپرور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حسن جلیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای ابراهیم عزیزآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای حمزه کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای نوروز طیبی صدرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۷/۴/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامحسین گلپرور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن جلیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم عزیزآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمزه کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای نوروز طیبی صدرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای نوروز طیبی صدرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل. در تاریخ ۱۶/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9596984
آگهی تصمیمات شرکت حمل‌ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی ‌عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۳۰۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به و شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری‌ساوجبلاغی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10330703
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ثبت شده به شماره ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکا مورخ ۲/۱۱/۸۹ موسسه مزبورکه در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: مرکز اصلی موسسه به خ شریعتی قلهک ک شریف پ ۵ کد پستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود بختیاری سوجبلاغی به کد ملی xxxxxxxxx۷ علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ کریم کهنول مغانلو به کد ملی xxxxxxxxx۱. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۱/۸۹ علی اصغر فرخ به سمت رئیس هیئت مدیره و کریم کهنول مغانلو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود بختیاری سوجبلاغی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9865569
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مشاوره و تأمین منابع مالی سابین سهامی‌خاص ثبت‌شده‌بشماره ۲۱۹۴۳۴ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۰۷۴۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۸۹ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه اقتصاد سابین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی داود مسگریان حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت سهم یاسان بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی مجتبی صمیمی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی محمدرضا محمودی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت سرمایه‌گذاری آتیه نگر سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی حمیدرضا شهروزی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ علیرضا طلوع کاشف پاکدل به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۷/۸۹ داود مسگریان حقیقی بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا طلوع کاشف پاکدل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا محمودی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و احدی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10710735
آگهی تصمیمات شرکت خیبر سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۲۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به ش م xxxxxxxxx۷۷ و شرکت کشتیرانی دریای خزر به ش م xxxxxxxxx۰۱ و شرکت کشتیرانی والفجر به ش م xxxxxxxxx۰۹ و شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به ش م xxxxxxxxx۶۲ و شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی به ک م xxxxxxxxx۷۷

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10785923
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۰۶۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری‌سوجبلاغی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ـ شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ شرکت آتیه‌سازان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ـ شرکت خدمات ارزی صرافی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ـ شرکت لیزینگ دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10961706
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پروژه های سرمایه گذاری ابتکار سازه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۹۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۲۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود بختیاری‌ساوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۳/۰۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای احمدآقا ترک‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم نسرین ترک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای بابک ترک‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۱۳/۰۴/xxx۲

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای احمدآقا ترک‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم نسرین ترک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بابک ترک‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای احمدآقا ترک‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.

۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ ۳۵ متری قیطریه ابتدای خیابان روشنایی پلاک ۷۱ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۶/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11246296
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام ثبت‌شده‌بشماره ۲۳۰۷۶۶و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۷/۸۹ و اعلام تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری سوجبلاغی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11324137
آگهی تغییرات شرکت آذر کیان تاوریژ سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۶۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۹۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه آزموده‌کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود بختیاری‌ساوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۱/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11354226
آگهی تصمیمات شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۸۱۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۶۰۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری به کدملیxxxxxxxxx بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11367185
آگهی تصمیمات شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۴۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۷۳۶۰۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11777039
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصاد سابین سهامی خاص بشماره ثبت ۳۶۲۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۱۲۶۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۱/۶/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود بختیاری‌سوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۸/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11825929
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های نفتی آذربایجان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۱۱۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۵۷۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل سید حسن مرتضوی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و هوشنگ توفیقی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمد خواجه خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و میر احمد اسماعیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته‌ها، براتها و سایر اوراق تجاری و بهادار با امضا مشترک دو نفر از سه نفر مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود و کلیه مکاتبات اداری و اوراقی که بوجود آورنده تعهدات مالی نباشد با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11899754
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های نفتی آذر آبادگان نوین سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۱۱۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۵۷۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات