سید محمد رضوی

آقای سید محمد رضوی

کد ملی 004237xxxx
گراف ارتباطات
35
شرکت‌ها
103
آگهی‌ها

شرکت های سید محمد رضوی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سید محمد رضوی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
ناشران آشنا
ناشران آشنا
بازرس علی‌البدل
شهدآفرین پایتخت
شهدآفرین پایتخت
صنایع شیمیایی کربن پلاست تهران
صنایع شیمیایی کربن پلاست تهران
توسعه انرژی خاورمیانه
توسعه انرژی خاورمیانه
بازرس اصلی
سیال نیرو صنعت
سیال نیرو صنعت
بازرس اصلی
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
معماری میر میران
معماری میر میران
بازرس اصلی
مهندسی بازرگانی سایان گاز آسیا
مهندسی بازرگانی سایان گاز آسیا
بازرس اصلی
تولیدی و صنعتی ایران انشعاب
تولیدی و صنعتی ایران انشعاب
بازرس اصلی
فولاد رادمهر
فولاد رادمهر
بازرس اصلی
جهان صنعت فولاد اخوان
جهان صنعت فولاد اخوان
بازرس اصلی
بنیاد غیر دولتی معماری میر میران
بنیاد غیر دولتی معماری میر میران
بازرس اصلی
تجارتی محراب حدید
تجارتی محراب حدید
صنایع فولاد کوشا نوین
صنایع فولاد کوشا نوین
بازرس اصلی
تولیدی حقیقت صنعت ایرانیان
تولیدی حقیقت صنعت ایرانیان
بازرس اصلی
مهندسی صنعتی بازرگانی پانیذ اقتصاد سپاهان
مهندسی صنعتی بازرگانی پانیذ اقتصاد سپاهان
بازرس اصلی
جهان پروفیل پارس
جهان پروفیل پارس
بازرس اصلی
خدماتی بهینه پارتیان اطلس
خدماتی بهینه پارتیان اطلس
بازرس اصلی
بهینه سبزتجارت وخدمات
بهینه سبزتجارت وخدمات
بازرس اصلی
شیوا سپ
شیوا سپ
بازرس اصلی
نقش جهان پارس
نقش جهان پارس
بازرس اصلی
تولیدی صنایع فلزی کوشا نوین پارس
تولیدی صنایع فلزی کوشا نوین پارس
بازرس اصلی
صنعتی الیاف شکوهیه
صنعتی الیاف شکوهیه
کنسرسیوم کشت و صنعت امور دام و زنجیره طیور یکتا
کنسرسیوم کشت و صنعت امور دام و زنجیره طیور یکتا
بازرس اصلی
میم تیم توسعه انرژی
میم تیم توسعه انرژی
بازرس اصلی
آذر مهر یادمان
آذر مهر یادمان
بازرس اصلی
پارس ایمن پردیس
پارس ایمن پردیس
تولیدی مهر کارتن سبلان
تولیدی مهر کارتن سبلان
بازرس اصلی
مجتمع صنعتی فورتکس رایانه
مجتمع صنعتی فورتکس رایانه
بازرس اصلی
رویان راه نیارش
رویان راه نیارش
بازرس اصلی
موج سبز بهار گستر
موج سبز بهار گستر
بازرس اصلی
پاک طراوت فخر کیان
پاک طراوت فخر کیان
گنجینه کانی مس پارت شرق
گنجینه کانی مس پارت شرق
بازرس اصلی
تولیدی وصنعتی تک ساز مهدی شهر
تولیدی وصنعتی تک ساز مهدی شهر
بازرس اصلی
چرم ناب در همدان
چرم ناب در همدان
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14690690
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران انشعاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۲۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . سید محمد رضوی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و هادی رهنما فر بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14332225
آگهی تغییرات شرکت چرم ناب در همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۵۵۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: اویس کسائیان با شماره ملی xxxxxxxxx۸ بیژن کسائیان با شماره ملی xxxxxxxxx۹ خانم محدثه صباغیان با شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۲- بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی به قرار ذیل تعیین گردیدند: سید محمد رضوی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی اکبر اسلامی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14317074
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وصنعتی تک ساز مهدی شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۹۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در ابتدا اعضای هیات مدیره به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای اویس کسائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای کمیل کسائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وآقای محمود کسائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مجمع تصویب نمود در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یک نفر باشد. سپس مجمع به شرح ذیل نسبت به تعیین سمت مدیران اقدام نمود: آقای اویس کسائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کمیل کسائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود کسائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مدت دو سال انتخاب و تعیین سمت گردیدند. جهت تعیین وضعیت دارندگان اوراق بهادار واوراق عادی مقرر گردیده شد که: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات و اوراق عادی و مراسلات با امضای منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره هریک به تنهایی به همراه به مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. سیدمحمد رضوی کدملی xxxxxxxxx۳به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306211
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران انشعاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۲۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید محمد رضوی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و هادی رهنما فر بشماره ملی xxxxxxxxx۵بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۶ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14177776
آگهی تغییرات شرکت نقش جهان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۱۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به xxx۶ به تصویب رسید. ـ سیدمحمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و اسدالله ارباب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13615680
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران انشعاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۲۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. سید محمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و هادی رهنما فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614936
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت خاورمیانه روش نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۶۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۱۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم منیره لنجانی قهنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرزاد فرهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت میم تیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت توسعه انرژی خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای یحیی فصیح زاده هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء دو نفر از سه نفر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595311
آگهی تغییرات شرکت نقش جهان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۱۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. آقای سید محمد رضوی باکدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم فریده صائبی باکدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531792
آگهی تغییرات شرکت سیال نیرو صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۳۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید محمد رضوی بشماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و خانم فرخنده رفانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453455
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران انشعاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۲۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب اله توسلی بشماره ملی: xxxxxxxxx۸، آقای سیدجهانگیر پیشوایی بشماره ملی: xxxxxxxxx۶ و آقای حمیدرضا توسلی بشماره ملی: xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای محمد رضوی بشماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای هادی رهنمافر بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13419291
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت خاورمیانه روش نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۶۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۱۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و منیره لنجانی قهنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: علیرضا بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، رضا گرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، یحیی فصیح زاده هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء دو نفر از سه نفر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245934
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران انشعاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۲۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضوی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و هادی رهنما فر بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۴ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992501
آگهی تغییرات شرکت نقش جهان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۱۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. سیدمحمد رضوی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و فریده صائبی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952337
آگهی تغییرات شرکت آذر مهر یادمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۳۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۸۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. - سید محمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و جواد اعلایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947595
آگهی تغییرات شرکت بهینه سبزتجارت وخدمات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۳۸۹۰
آگهی تغییرات شرکت بهینه سبزتجارت وخدمات سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد رضوی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای قدیر آزاد دمیرچی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940116
آگهی تغییرات شرکت گنجینه کانی مس پارت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۷۵۸۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید محمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای یعقوب سلمانی نهر سولدوز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بردسکن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875810
آگهی تغییرات شرکت سیال نیرو صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۳۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای بهزادرضائیان بشماره ملی: xxxxxxxxx۶ آقای نظامعلی علی نژاد بشماره ملی: xxxxxxxxx۲ آقای سعیداله علی نژاد بشماره ملی: xxxxxxxxx۰ آقای علی علی نژاد بشماره ملی: xxxxxxxxx۹ آقای سیدمحمد رضوی بشماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و خانم فرخنده رفانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت ۱ سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12621934
آگهی تغییرات شرکت صنعتی الیاف شكوهیه شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۱۱۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم هدیه میرعبدالحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12622016
آگهی تغییرات شرکت پاك طراوت فخر كیان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۳۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم هدیه میر عبدالحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12443175
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران انشعاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۲۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب اله توسلی به کدملی xxxxxxxxxو آقای سیدجهانگیر پیشوایی به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای حمیدرضا توسلی به کدملی xxxxxxxxx۶بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدندآقای سیدمحمد رضوی به کدملی xxxxxxxxx۳به سمت بازرس اصلی و آقای هادی رهنمافر به کدملی xxxxxxxxx۷بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ترازنامه و حساب و سود زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12395443
آگهی تغییرات شرکت نقش جهان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۱۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳به تصویب رسید. سید محمد رضوی به کد ملی xxxxxxxxx۳به عنوان بازرس اصلی و فریده صائبی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304813
آگهی تغییرات شرکت آذر مهر یادمان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۳۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۸۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. آقای سید محمد رضوی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد اعلایی کد ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند آقای مجتبی داودی راسخ با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا داودی راسخ با شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای زهیر داودی راسخ با شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حسین مراد حیدری فروزان با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12287096
آگهی تغییرات شرکت بهينه سبزتجارت وخدمات شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۹۳۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۳۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سید محمد رضوی ش ملیxxxxxxxxx۳به سمت بازرس اصلی و قدیر آزاد دمیرچی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12081712
آگهی تغییرات شرکت موج سبز بهار گستر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۵۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۲۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: - آقای احمد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - آقای غلامحسین دسینه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - آقای ناصر اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ - آقای سید محمد رضوی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای فاضل ترک زبان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12060943
آگهی تغییرات شرکت رویان راه نیارش سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۹۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۴۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد رضوی بشماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای حمید خرم بشماره ملی: xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. آقایان نیما پرن فر بشماره ملی xxxxxxxxx۶علیرضا پرن فر بشماره ملی xxxxxxxxx۶ سهیل کاظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کمیل براری چناری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9407952
آگهی تغییرات شرکت بهینه سبزتجارت وخدمات سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۳۴۷۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۳۵۳۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روح اله سیاوش با ش ملی xxxxxxxxx۱ داود شاه علی رامشه با ش ملی xxxxxxxxx۰ جهانبخش صالحی شهرابی باش ملی xxxxxxxxx۰ جمیله شابیک باxxxxxxxxx۶برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای سیدمحمدرضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای قدیر آزاددمیرچی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1591513
آگهی تغییرات شرکت نقش جهان پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۱۱۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد رضوی باکدملی xxxxxxxxx۳به عنوان بازرس اصلی و خانم فریده صائبی باکدملی xxxxxxxxx۲به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1558170
آگهی تغییرات شرکت سیال نیرو صنعت شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۶۳۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۳۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. آقای سید محمد رضوی کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم فرخنده رفانی کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند بهزاد رضائیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، علی علی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سعیداله علی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نظامعلی علی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت قائم مقام مدیرعامل و عضو هیتت مدیره حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531156
آگهی تغییرات موسسه معماری میر میران به شماره ثبت ۲۰۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۹۲۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. آقای سید محمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم فریده صائبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های موسسه انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520487
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران انشعاب سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۲۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۲/۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد رضوی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای هادی رهنمافر بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمید رضا توسلی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای حبیب اله توسلی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل آقای سیدجهانگیر پیشوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶بسمت نائب رئیس هئیت مدیره کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقد قرارداد وعقود اسلامی باامضاء دو نفراز اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات باامضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520337
آگهی تغییرات شرکت آذر مهر یادمان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۳۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۸۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۲/۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد اعلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲/۱۲/۲۹به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1504375
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تجارت خاورمیانه روش نوین در تاریخ xxx۳/۰۴/۰۴ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید، فروش، واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها ـ ترخیص کالا از گمرکات داخلی ـ اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی ـ برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک های داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات، پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی ـ انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ سهروردی شمالی ـ کوچه شهرتاش ـ پلاک ۶۱ ـ واحد۱ کدپستیxxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱,xxx,xxx,xxx ریال منقسم به xxx سهم ۱۰,xxx,xxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx,xxx,xxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱/۹۲,xxx مورخ۹۲/۷/۱۴ نزد بانک خاور میانه شعبه آفتاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علیرضا بیات به سمت رئیس هیئت مدیره و یحیی فصیح زاده هرندی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رضا گرامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا غلامی به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی با امضای دو نفر از سه نفر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید محمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای نوید صدری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382792
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
کنسرسیوم کشت و صنعت امور دام و زنجیره طیور یکتا در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۲ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
۱ـ موضوع شرکت:
۱ـ تاسیس سردخانه و مجتمع کشاورزی و یا مجتمع پرورش حیوانات و ماهیان، ارائه خدمات دامپزشکی و دامپروری جهت بالا بردن راندمان تولید در صنایع دام و طیور و صنایع وابسته به آنها در قالب فعالیتهای فنی و تخصصی از قبیل پیشگیری، کنترل و درمان بیماریها و دامپزشکی ارائه خدمات و انجام امور بازرگانی در زمینه خرید و فروش، توزی، پخش، صادرات و واردات و ترخیص کالاهای مجاز بالاخص کالاهای مورد مصرف در صنایع مرتبط با دام و طیور کشور از قبیل محصولات کشاورزی، داروها، واکسن ها، سموم کشاورزی و مواد بیولوژیک و مکملهای غذائی مورد استفاده در بهداشت و پرورش دام و طیور، همچنین فرآورده های خوراکی دام و طیور، اخذ و اعطای نمایندگی توزیع و پخش و فروش کالاهای مجاز ۲ـ تاسیس، راه اندازی و اداره واحدهای مرغداری مادر گوشتی، مرغ اجداد گوشتی، جوجه یکروزه، مادر گوشتی، جوجه یکروزه گوشتی، پرورش مرغ گوشتی و عرضه گوشت مرغ و تخم مرغ و سایر ماکیان و احداث سالن نگهداری و تولید دان مرغ تامین و نگهداری فنی در زمینه مرغداری و توسعه امور مربوط به آن ارائه خدمات مکانیزه مرغداری، ارائه و اجرای طرحهای توجیهی و اداره واحد تولیدی در زمینه پرورش و تامین دان و خوراک و جوجه یکروزه و سایر احتیاجات مرغداران دیگر ۳ـ تاسیس، راه اندازی و اداره واحدهای تولید و پرورش دام سبک و سنگین و عرضه گوشت قرمز، تامین و نگهداری فنی در زمینه دامپروری و توسعه امور مربوط به آن، ارائه خدمات مکانیزه، ارائه و اجرای طرحهای توجیهی و اداره واحد تولیدی در زمینه پرورش و تامین خوراک، تامین و واردات جنین و اسپرم نژادهای مطرح متناسب با شرایط کشور، صادرات و واردات کالا و ماشین آلات مورد نیاز طرحها و سایر امور و فرآورده های مرتبط، همکاری مستمر با شرکتها و موسسات دانش بنیان داخلی و خارجی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت مراکز و سازمان های دولتی و وابسته اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات ارزی و ریالی از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در راستای بهره برداری مناسب از طرحها، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و ایجاد نمایندگی و تاسیس شعبه در داخل و خارج از کشور.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: تهران شهرک غرب بلوار دریا ساختمان xxx کدپستی xxxxxxxxx۱
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۱۰ سهم xxx/۱ ریالی که تعداد xxx/xxx/۱۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷ مورخ ۴/۱۲/۹۲ نزد بانک سپه شعبه ممتاز شهید چمران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
اولین مدیران شرکت:
رضا ریاضتی کشه بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران
یکتا تجارت فرتاک به نمایندگی وحید ریاضتی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی
یکتا تجارت پارتیکان بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی محمد شکری ـ عضو اصلی به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا منفرد هر یک از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد.
بازرس اصلی و علی البدل:
سیدمحمد رضوی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی.
مجید توکلی کشه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356461
آگهی تغییرات شرکت خدماتی بهینه پارتیان اطلس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۰۲۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عملکرد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
آقای سیدمحمد رضوی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره طیبه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1283708
آگهی تغییرات شرکت صنعتی الیاف شکوهیه سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۱۱۲۸۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۳۰/۸/۹۲ که در تاریخ ۲۵/۹/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ آقای سید محمد رضوی کد ملی xxxxxxxxx۳ و خانم هدیه میر عبدالحسینی کد ملی xxxxxxxxx۷ بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1283709
آگهی تغییرات شرکت پاک مه وش سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۷۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ آقای سید محمد رضوی کد ملی xxxxxxxxx۳ و خانم هدیه میر عبدالحسینی کد ملی xxxxxxxxx۷ بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1372228
آگهی تغییرات موسسه معماری میر میران به شماره ثبت ۲۰۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۹۲۴۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود زیان منتهی به سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
آقایان حمید میرمیران با کدملی xxxxxxxxx۱، ایرج اعتصام با کدملی xxxxxxxxx۰، سیدعلیرضا قهاری با کدملی xxxxxxxxx۵ مهرداد بهمنی با کدملی xxxxxxxxx۴ و خانم انوشه منصوری با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای اصلی و آقایان سیدمهدی میرمیران با کدملی xxxxxxxxx۷، اسدالله ارباب با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. سیدمحمد رضوی با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و خانم فریده صائبی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های موسسه انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271679
آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنعتی بازرگانی پانیذ اقتصاد سپاهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۷۹۳۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۳۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سیدمحمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم طیبه شمسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271687
آگهی تغییرات شرکت شیوا سپ شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۶۴۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۸۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
رضا جدیدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و معصومه امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رحیم جدیدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
سیدمحمد رضوی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و لیلا نکوئی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212093
آگهی تغییرات شرکت نقش جهان پارس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۷۱۱۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
آقای سید محمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس رسمی و موسسه کارآمد حساب به شماره اقتصادی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191340
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی کربن پلاست تهران (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۱۸۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۹۸۸۲
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۶/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ آقایان و خانمها علی اصغر صفائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، اکرم اسدی یکتا بشماره ملی xxxxxxxxx۶ نایب رئیس، احمد اسدی یکتا بشماره ملی xxxxxxxxx۷ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و زهره نوبخت بشماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت می باشد.
۲ ـ آقایان سید محمد رضوی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمود کمالی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171227
آگهی تغییرات شرکت سیال نیرو صنعت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۶۳۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۳۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سید محمد رضوی ش م xxxxxxxxx۳ بازرس اصلی و فرخنده رفانی ش م xxxxxxxxx۷ بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165698
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران انشعاب سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۶۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۲۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
آقای سید محمد رضوی به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای هادی رهنما به شماره ملی xxxxxxxxx بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149230
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی سایان گاز آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۵۰۴۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
سیدمحمد رضوی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی مهدی رضوی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118215
آگهی تغییرات شرکت شیوا سپ شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۸۶۴۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۸۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۰ بتصویب رسید.
۲ـ سید محمد رضوی به ش.م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و لیلا نکوئی به ش.م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115799
آگهی تغییرات شرکت بهینه سبز تجارت و خدمات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۳۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. آقای سیدمحمد رضوی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و قدیر آزاددمیرچی به کدملی xxxxxxxxx۵ برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1279968
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع فلزی کوشا نوین پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت۹۱۱۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۵۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند: خانم سکینه نوری به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای قدرت اله میراحمدپور به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. امضاء چک، سفته، برات و قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای سیدمحمد رضوی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم فرانک نعمتی سولورق به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095971
آگهی تصمیمات شرکت جهان پروفیل پارس بامسئولیت محدود ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۶۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۵۴۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۳/۹۲ نوع حقوقی شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۱۹ ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx/xxx/xxx ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است. حجت اله میراحمدپور به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مینا میراحمدپور به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. سید محمد رضوی به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و فرانک نعمتی سولورق به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. حق امضاء چک، سفته، برات و قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097117
آگهی تغییرات شرکت خدماتی بهینه پارتیان اطلس سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۹۸۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۱۰۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سید محمد رضوی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم زهره طیبه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۰/۱۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عباس رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای مسعود رضایی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای علی رخشان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ تا تاریخ۲۰/۱۱/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رِسید.
۵ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباس رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود رضایی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی رخشان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۰/۱۱/xxx۳
در تاریخ۰۷/۰۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249138
آگهی تغییرات شرکت شیوا سپ سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۴۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۸۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ سید محمد رضوی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و لیلا نکوئی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۵/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017094
آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنعتی بازرگانی پانیذ اقتصاد سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۳۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۳۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید محمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم طیبه شمسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۱۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهزاد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای میلاد عبدالهی حقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهرداد امرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۱۴/۱۱/xxx۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهزاد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میلاد عبدالهی حقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد امرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد امرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۷/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1019357
آگهی تغییرات شرکت شهد آفرین پایتخت سهامی خاص شماره ثبت ۶۹۲۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۱۶۶۰۵
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ شعبه شرکت در استان خراسان رضوی شهرستان مشهد منحل شد. ۲ آقایان محمد رضا عسگری کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم سمیرا صفوی زاده یزدی کد ملی xxxxxxxxx۵ نایب رئیس، سید احمد سرکشیکیان کد ملی xxxxxxxxx۰ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت می‌باشد. ۳ آقای سید محمد رضوی کد ملی xxxxxxxxx۳ و محمد رضا علی اکبر خانی کد ملی xxxxxxxxx۹ بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1009877
آگهی تغییرات شرکت تولیدی حقیقت صنعت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۰۶۰۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۵/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید محمد رضوی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم فاطمه هاشم خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001807
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد کوشا نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۸۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۲۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید محمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای رسول یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987246
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد اردکان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۰۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سید محمد رضوی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای فردین زنگینه وندی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۰۱/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994965
آگهی تغییرات شرکت تجاری محراب حدید (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۷۳۳۷۱
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۰۶/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ آقایان عبای مهرابی قمی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم سپیده محرابی قمی کد ملی xxxxxxxxx نایب رئیس هیئت مدیره، خانم اکرم بهرامی نیا کد ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضای آقای عباس مهرابی قمی منفرداً و مهر شرکت می باشد.
۲ ـ آقایان سید محمد رضوی کد ملی xxxxxxxxx۳ و فرهاد عبداللهی راد کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 970464
آگهی تاسیس موسسه بنیاد غیردولتی معماری میرمیران
موسسه فوق در تاریخ ۱۴/۱۱/۹۱ تحت شماره xxx۸۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۱۱/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود.
۱ـ موضوع موسسه:
این بنیاد به منظور اشاعه و ترویج ذهنیت ها و افکار زنده یاد (مهندس سید هادی میرمیران) در جهت تداوم و تکامل معماری نوین ایران و شناساندن رسالت دیرینه آن در ایران و جهان پایه گذاری شده است. روش اجرای هدف ۱ـ شناسائی، جمع آوری، تحلیل و انتشار افکار و آثار معماری زنده یاد مهندس سید هادی میرمیران و دیگر معماران صاحب نام ایران به جهت معرفی و اعتلای جریان نوین معماری ایران ۲ـ بهره گیری از مطالعات و تحقیقات انجام شده به منظور شناسائی زیربناهای فکری و جریان معماری گذشته و حال ایران و بازآرائی آن به عنوان یک الگوی معماری جدید و عرضه آن در سطح جهانی ۳ـ ایجاد بسترهای لازم و امکانات مناسب برای انجام و تشویق و مطالعات و پژوهشهای بنیادی و کاربردی در معماری ایران و جهان ۴ـ ایجاد انگیزه برای جوانان پژوهشگر و خلاق جهت شکوفائی و ارائه استعدادهای بالقوه آنها در زمینه های معماری و شهرسازی ۵ـ چنانچه اجرایی نمودن مواردی از اهداف نیازمند کسب مجوز از دستگاه خاصی باشد اقدام پس از کسب مجوز صورت می گیرد.
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیراز جنوبی خیابان گرمسار شرقی شماره ۱۴ طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال میباشد.
۵ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ۵ـ آقای حمید میرمیران بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ آقای سید علیرضا قهاری بشماره ملی xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ آقای ایرج اعتصام بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ آقای سید مهدی میرمیران به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره.
۵ـ۵ـ آقای امیر فرجامی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره.
۶ـ۵ـ خانم انوشه منصوری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره.
۷ـ۵ـ آقای حمید ماجدی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
۸ـ۵ـ خانم گیتی اعتماد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
۹ـ۵ـ آقای اسداله ارباب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت خزانه دار.
۱۰ـ۵ـ آقای ایرج اعتصام بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل، خزانه دار و رئیس هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ آقای سید محمد رضوی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای حبیب اله قدیرزاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971358
آگهی تغییرات شرکت قائم پروفیل رازی سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۸۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سید محمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای رسول یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۱ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۵/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای قدرت اله میراحمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم پری میراحمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علی یزدانی کچوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۳۰/۵/xxx۳.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای قدرت اله میراحمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم پری میراحمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی یزدانی کچوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی یزدانی کچوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 965284
آگهی تغییرات شرکت جهان صنعت فولاد اخوان سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۶۲۲۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۶۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سیدمحمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم فرانک نعمتی سولورق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۹/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938296
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران انشعاب (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۶۰۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۱۲۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: سید محمد رضوی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و هادی رهنما به کدملیxxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938200
آگهی تغییرات شرکت فولاد رادمهر سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۷۱۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۴۰۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای سیدمحمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی بهاری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عباس مهرابی قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حبیب اله عبداللهی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۱۸/۹/xxx۳
۴ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عباس مهرابی قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب اله عبداللهی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد عبداللهی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۱۸/۹/xxx۳
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۱/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9961683
آگهی تغییرات شرکت فولاد رادمهر سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۷۱۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۴۰۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای سیدمحمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی بهاری‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۸/۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عباس مهرابی‌قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حبیب‌اله عبداللهی‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۱۸/۹/xxx۳

۴ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عباس مهرابی‌قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حبیب‌اله عبداللهی‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای فرهاد عبداللهی‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۱۸/۹/xxx۳

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۱/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926179
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی کربن پلاست تهران سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۹۸۸۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقایان سید محمد رضوی کد ملی xxxxxxxxx۳ و محمود کمالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699877
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران انشعاب سهامی خاص به شماره ثبت۴۶۰۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۲۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید محمد رضوی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و هادی رهنما به کدملی xxxxxxxxx بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حبیب اله توسلی به کدملیxxxxxxxxx۸ و حمیدرضا توسلی به کدملیxxxxxxxxx۶ و سید جهانگیر پیشوایی به کدملیxxxxxxxxx۶ ـ حبیب اله توسلی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و سید جهانگیر پیشوایی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9583729
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی سایان گاز آسیا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید محمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۹/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679961
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی سایان گاز آسیاسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۹۳۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سید محمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۹/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658445
آگهی تغییرات موسسه معماری میر میران ‌به‌ شماره ثبت ۲۰۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۹۲۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۸/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سید محمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم فریده صائبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۶/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 599914
آگهی تصمیمات شرکت سیال نیرو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۳۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۳۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید محمد رضوی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و فرخنده رفانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بهزاد رضائیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ نظامعلی علی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ سعیداله علی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ علی علی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۱ بهزاد رضائیان بسمت رئیس هیئت مدیره و علی علی نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعیداله علی نژاد بسمت مدیرعامل و نظامعلی علی نژاد بسمت قائم مقام مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 597646
آگهی تصمیمات شرکت توسعه انرژی خاورمیانه (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۲۲۰۷۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۳۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۲/۹۱ شرکت مزبور که درتاریخ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. سید محمدرضوی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و نوید صدری به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 606588
آگهی تغییرات شرکت تجارتی محراب حدید (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۵۱۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۰۵/۰۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ آقایان سید محمد رضوی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و فرهاد عبداللهی راد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 549366
آگهي تصميمات شرکت تعاوني اتحاديه شرکتهاي تعاوني ناشران آشنا ‌به شماره ثبت ۱۸۰۴۶۴ و شناسه ملي ۱۰۱۰۲۳۲۶۷۴۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ و تائیدیه شماره xxxxxx مورخه ۱۴/۱۲/۹۰ اداره کل استان تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی منتهی به سال xxx۹ به تصویب رسید و بودجه سال xxx۰ به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به تصویب رسید. علی اکبر حائری به کدملی xxxxxxxxx۹ و محمد جزینی به کدملی xxxxxxxxx۳ و نقی افشاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرسان اصلی و سید محمد رضوی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9636895
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای تعاونی ناشران آشنا ‌به شماره ثبت ۱۸۰۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۶۷۴۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ و تائیدیه شماره xxxxxx مورخه ۱۴/۱۲/۹۰ اداره کل استان تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی منتهی به سال xxx۹ به تصویب رسید و بودجه سال xxx۰ به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به تصویب رسید. علی‌اکبر حائری به کدملی xxxxxxxxx۹ و محمد جزینی به کدملی xxxxxxxxx۳ و نقی افشاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرسان اصلی و سید محمد رضوی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 573036
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی کربن پلاست تهران سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۹۸۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه ۹/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقایان سیدمحمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و حمید رضا زارع نیستانک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ رئیس ثبت اسناد منطقه دوقم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10111028
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی کربن پلاست تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۹۸۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه ۹/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان سیدمحمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و حمید رضا زارع نیستانک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند رئیس ثبت اسناد منطقه دوقم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 549911
آگهى تغييرات شرکت شهد آفرين پايتخت (سهامي خاص) بشماره ثبت: ۶۹۲۴ و شناسه ملي ۱۰۸۶۱۰۱۶۶۰۵
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره ۱۹/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ آقایان محمد رضا عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رییس هییت مدیره,خانم سمیرا صفوی زاده یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ نائب رییس و سید احمد سرکشیکیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰(خارج از اعضای هییت مدیره)بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.امضای اوراق و اسناد تعهدآور و نامه های اداری با مدیرعامل و مهر شرکت میباشد.
۲ ـ آقایان سید محمد رضوی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمد رضا علی اکبر خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9571800
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران انشعاب سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۶۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۲۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. سید محمد رضوی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و هادی رهنما به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10053339
آگهی تصمیمات شرکت توسعه انرژی خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۲۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۳۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید: سید محمد رضوی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و نوید صدری به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10023284
آگهی تغییرات شرکت تولیدی حقیقت صنعت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۰۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید محمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم فاطمه هاشم خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۰۱/۰۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9904573
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی سایان گاز آسیا سهامی ‌خاص ثبت ‌شده‌ به‌ شماره ۲۷۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید محمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی رضوی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۵/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9743161
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران انشعاب سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۶۰۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۲۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. سید محمد رضوی به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و هادی رهنمافر به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حبیب‌اله توسلی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ و سید جهانگیر پیشوایی به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ و حمیدرضا توسلی به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ که حبیب‌اله توسلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سید جهانگیر پیشوایی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10002056
آگهی تغییرات شرکت خدماتی بهینه پارتیان اطلس سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۹۸۲۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۱۰۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به دو میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ آقای سید محمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای شهاب داربوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۴ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌‌های شرکت انتخاب شد.

۵ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

۶ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۵/۸/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مسعود رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی رخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۱۵/۸/۹۱.

۷ ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عباس رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مسعود رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی رخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعید رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۵/۸/۹۱.

۸ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و غیره با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد مکاتبات جاری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۱۴/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10320003
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنایع چوبی کوشا نوین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۵۰۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سید محمد رضوی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و محبوبه ولدخان به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9587201
آگهی تغییرات شرکت تجارتی محراب حدید (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵۱۲ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۷۳۳۷۱
به استناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۵/۶/۸۹ و فوق العاده ۸/۶/۸۹ و هیئت مدیره ۱۵/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱‌ـ آقایان سید محمد رضوی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و فرهادعبداللهی راد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند

۲‌ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۳‌ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم با نام xxx۰ ریالی از محل آورده نقدی و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت که مبلغ xxx/xxx/۱۹ ریال افزایش سرمایه طی گواهی شماره xxx/xxx۶۸‌ـ ۱۵/۷/۸۹ بانک ملت شعبه بلوار امین قم بحساب واریز گردید و ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد.

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9884575
آگهی تغییرات شرکت پارس ایمن پردیس (سهامی خاص ) به شماره ثبت ۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۲۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۷/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ صورت های مالی سال ۸۸ به تصویب رسید.

۲ ـ آقای سید محمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم عالیه رافضی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۳ ـ روزنامه جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10618265
آگهی تصمیمات شرکت سیال نیرو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۳۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۳۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید محمد رضوی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و فرخنده رفانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بهزاد رضائیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ نظامعلی علی‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ سعیداله علی‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ علی علی‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۱ بهزاد رضائیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی علی‌نژاد بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و سعیداله علی‌نژاد بسمت مدیرعامل و نظامعلی علی‌نژاد بسمت قائم‌مقام مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10718062
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی سایان گاز آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید محمد رضوی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی رضوی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۱/۳/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدعلی طهماسبی‌گوجگی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ و خانم محدثه صباغیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمدابراهیم سلمانیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۳۱/۳/xxx۲.

در تاریخ ۱۹/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10721971
آگهی تغییرات شرکت خدماتی بهینه پارتیان اطلس سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۹۸۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۱۰۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطورفوق‌العاده مورخ۱۸/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای سید محمد رضوی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم ملینا رفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۶/۷/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عباس رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مسعود رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۱۶/۷/xxx۲

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عباس رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مسعود رضایی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی درخشان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعید رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۶/۷/xxx۲

۶ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و غیره با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد مکاتبات جاری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۳۰/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10755286
آگهی تصمیمات شرکت توسعه انرژی خاورمیانه (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۲۲۰۷۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۳۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۲/۹۱ شرکت مزبور که درتاریخ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. سید محمدرضوی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و نوید صدری به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10801638
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران انشعاب (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۶۰۱۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۱۲۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: سید محمد رضوی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و هادی رهنما به کدملیxxxxxxxxx به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10812022
آگهی تصمیمات شرکت بهینه سبز تجارت و خدمات سهامی‌خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۳۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۳۸۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سید محمد رضوی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و قدیر آزاددمیرچی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11062985
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران انشعاب سهامی خاص به شماره ثبت۴۶۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۲۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید محمد رضوی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و هادی رهنما به کدملی xxxxxxxxx بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حبیب‌اله توسلی به کدملیxxxxxxxxx۸ و حمیدرضا توسلی به کدملیxxxxxxxxx۶ و سید جهانگیر پیشوایی به کدملیxxxxxxxxx۶ ـ حبیب‌اله توسلی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و سید جهانگیر پیشوایی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11080978
آگهی تغییرات شرکت تجارتی محراب حدید «سهامی خاص» بشماره ثبت: ۲۵۱۲ و بشناسه ملی: ۱۰۸۶۰۹۷۳۳۷۱
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۳۱/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ آقایان عباس محرابی قمی بشماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و امیر منصور قیومی بشماره ملی: xxxxxxxxx۶ نایب رئیس هیئت مدیره و خانم اکرم بهرامی نیا بشماره ملی: xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای آقای عباس محرابی قمی منفردا" و مهر شرکت می‌باشد.

۲‌ـ آقایان سید محمد رضوی بشماره ملی: xxxxxxxxx۳ و فرهاد عبداللهی راد بشماره ملی: xxxxxxxxx۰ بترتیب بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۳‌ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11082142
آگهی تصمیمات شرکت سیال نیرو صنعت سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۶۳۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۳۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: سیدمحمد رضوی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و فرخنده رفانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11084322
آگهی تغییرات موسسه معماری میر میران ‌به‌ شماره ثبت ۲۰۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۹۲۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید محمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد قدس به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۶/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11099806
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی مهر کارتن سبلان سهامی ‌خاص ثبت‌ شده ‌به شماره۱۸۰۹۲۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۳۱۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۴/۹۰ واصل گردید: سید‌محمد رضوی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و مهدی علیدوست‌رستم‌قشلاقی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل بخشعلی امیرزاده‌محمود‌آباد به کد ملی xxxxxxxxx۱ و امیر امیرزاده‌محمود‌آباد به کد ملی xxxxxxxxx۹ و اصغر امیرزاده‌محمود‌آباد به کد ملی xxxxxxxxx۴ اتنخاب گردیدند: تعداد اعضای هیئت‌مدیره به ۳ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۴/۹۰ بخشعلی امیرزاده‌محمود‌آباد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، امیر امیرزاده‌محمود‌آباد به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11152946
آگهی تغییرات شرکت تجارتی محراب حدید (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۵۱۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۰۵/۰۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ آقایان سید محمد رضوی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و فرهاد عبداللهی راد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۲‌ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11177302
آگهی تغییرات شرکت تولیدی حقیقت صنعت ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۹۲۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۰۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید محمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم فاطمه هاشم‌خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۳/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11396429
آگهی تغییرات شرکت جهان صنعت فولاد اخوان سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۶۲۲۹و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۶۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سیدمحمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم فرانک نعمتی‌سولورق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۹/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11553899
آگهی تغییرات شرکت شهد آفرین پایتخت (سهامی خاص) بشماره ثبت: ۶۹۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۱۶۶۰۵
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره ۱۹/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ ـ آقایان محمد رضا عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رییس هییت مدیره,خانم سمیرا صفوی زاده یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ نائب رییس و سید احمد سرکشیکیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰(خارج از اعضای هییت مدیره)بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.امضای اوراق و اسناد تعهدآور و نامه‌های اداری با مدیرعامل و مهر شرکت میباشد.

۲ ـ آقایان سید محمد رضوی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمد رضا علی اکبر خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11588425
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی کربن پلاست تهران سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۹۸۸۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ آقایان سید محمد رضوی کد ملی xxxxxxxxx۳ و محمود کمالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11644540
آگهی تغییرات موسسه معماری میر میران ‌به‌ شماره ثبت ۲۰۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۹۲۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید محمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم فریده صائبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۶/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11657010
آگهی تغییرات شرکت پارس ایمن پردیس(سهامی‌خاص) بشماره ثبت:۷۵۱۰و بشناسه ملی۱۰۸۶۱۰۲۲۹۸
به استناد صورتجلسات مجامع عمومی‌فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۷/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ ـ آقایان محمود مظاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۶بسمت رییس هیئت مدیره و مدیر عامل, خانم حمیده مظاهری بشماره ملیxxxxxxxxx۹نائب رییس,مهدی قاسمی‌بشماره ملیxxxxxxxxx۴عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد تعهد آور با امضای مدیر عامل منفردا و مهر شرکت میباشد.

۲ ـ صورتهای مالی سال ۸۹ بتصویب رسید.

۳ ـ آقای سید محمد رضوی بشماره ملی xxxxxxxxx۳بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و خانم عالیه رافضی بشماره ملیxxxxxxxxx۵بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۴ ـ روزنامه جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11660631
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی فورتکس رایانه (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۵۲۵ و بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۹۳۱۷۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۵/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌‌ـ آقایان سید محمد رضوی بشماره ملی: xxxxxxxxx۳بعنوان بازرس اصلی و علی اصغر همسایه بشماره ملی: xxxxxxxxx۷بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۲‌‌ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات