کوروش شایان

کوروش شایان

کد ملی 004183xxxx
گراف ارتباطات
47
شرکت‌ها
99
آگهی‌ها

شرکت های کوروش شایان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که کوروش شایان دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
توسعه صنعتی فرآور نمکسهامی خاص
توسعه صنعتی فرآور نمکسهامی خاص
بازرس علی‌البدل
کار آفرینان سبز خلیج فارس
کار آفرینان سبز خلیج فارس
بازرس علی‌البدل
انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران
انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران
بازرس علی‌البدل
خدمات اداری شهر
خدمات اداری شهر
بازرس علی‌البدل
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید
بازرس علی‌البدل
مدیریت توسعه تدبیر ثمین
مدیریت توسعه تدبیر ثمین
بازرس علی‌البدل
احیاء اراضی کوثر
احیاء اراضی کوثر
بازرس علی‌البدل
فرآورده های سیمانی آژند پرسین
فرآورده های سیمانی آژند پرسین
بازرس علی‌البدل
مخلوط خشک سیمان تیسفون
مخلوط خشک سیمان تیسفون
بازرس علی‌البدل
مهندسی پژوهش صنعت نفت صدرا ساحل
مهندسی پژوهش صنعت نفت صدرا ساحل
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران
بازرس علی‌البدل
سپهر نگهدارسهامی خاص
سپهر نگهدارسهامی خاص
بازرس اصلی
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس
بازرس علی‌البدل
نوسازی عباس آباد
نوسازی عباس آباد
بازرس علی‌البدل
ایما تابان آرین
ایما تابان آرین
بازرس اصلی
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب
بازرس علی‌البدل
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی مجتمع امام خمینی ره
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی مجتمع امام خمینی ره
بازرس علی‌البدل
بازرگانی توسعه صادرات
بازرگانی توسعه صادرات
بازرس علی‌البدل
صبا آرمه
صبا آرمه
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا
بازرس علی‌البدل
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان
بازرس علی‌البدل
سپهر نگهدار
سپهر نگهدار
بازرس اصلی
میناب رود
میناب رود
بازرس علی‌البدل
نگهداشت کاران
نگهداشت کاران
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند
سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند
بازرس علی‌البدل
مهندسی پتروشیمی سورنا
مهندسی پتروشیمی سورنا
بازرس علی‌البدل
آرمان اندیشان مس
آرمان اندیشان مس
بازرس علی‌البدل
ابتکار پویای ایرانیان
ابتکار پویای ایرانیان
بازرس علی‌البدل
کارگزاری آگاه
کارگزاری آگاه
بازرس علی‌البدل
خدمات ارج
خدمات ارج
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری
بازرس علی‌البدل
زرین ذرت شاهرود
زرین ذرت شاهرود
بازرس علی‌البدل
توسعه صنعتی فرآور نمک
توسعه صنعتی فرآور نمک
بازرس علی‌البدل
مهندسی جم صنعت کاران تهران
مهندسی جم صنعت کاران تهران
بازرس علی‌البدل
حسابداری و خدمات مدیریت شاخص اندیشان شایان
حسابداری و خدمات مدیریت شاخص اندیشان شایان
رئیس هیئت مدیره
نوین تدبیر سیوان
نوین تدبیر سیوان
عضو هیئت مدیره
ملی ازادراه قزوین زنجان
ملی ازادراه قزوین زنجان
بازرس علی‌البدل
بهستان فارمد
بهستان فارمد
بازرس علی‌البدل
صنعتی تیان گاز استیل
صنعتی تیان گاز استیل
بازرس علی‌البدل
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مجتمع غرب
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مجتمع غرب
بازرس علی‌البدل
خدمات بیمه ای آرشیت مهر پارسیان
خدمات بیمه ای آرشیت مهر پارسیان
بازرس علی‌البدل
توسعه علوم زمین
توسعه علوم زمین
بازرس علی‌البدل
کانی کاو کوسالان
کانی کاو کوسالان
فناوری های ریلی مپنا
فناوری های ریلی مپنا
بازرس علی‌البدل
زر پخش مهیار همدان
زر پخش مهیار همدان
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14946942
آگهی تغییرات شرکت زر پخش مهیار همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12138 و شناسه ملی 14005304440
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با نمایندگی آقای علیرضا شایان به شماره ملی 0054653207 و آقای کوروش شایان به شماره ملی 0041832906 به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین با نمایندگی آقای محمد حاجی پور به شماره ملی 2142956977 و آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی 0453002125 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. -2 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. -3 روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد. ش980923240879484 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14890524
آگهی تغییرات شرکت فناوری های ریلی مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20918 و شناسه ملی 10320141635
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 10/10/1397مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به نمایندگی آقای محمد حاجی پور به شماره ملی 2142959611به عنوان حسابرس و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به نمایندگی آقای کوروش شایان به شماره ملی 0041832906 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 10/10/1398 انتخاب نمودند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش980819530525888 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14807352
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری آگاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ برابر تاییدیه شماره xxx۸۲,xxx مورخ ۰۶/۰۵/xxx۸ اداره امور کارگزاران سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ ـ صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب مجمع قرار گرفت. ۳ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شماره ثبت xxx۸۷ تهران با نمایندگی آقای محمدرضا گلچین پور با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳و شماره ثبت xxx۶۶ تهران با نمایندگی آقای کوروش شایان با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371184
آگهی تغییرات شرکت مشارکتی ریلی مپنا فوله پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۱/۱۰/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به نمایندگی آقای محمد حاجی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان حسابرس و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به نمایندگی آقای کوروش شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052066
آگهی تغییرات شرکت مشارکتی ریلی مپنا فوله پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به نمایندگی آقای محمد حاجی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان حسابرس و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به نمایندگی آقای کوروش شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14029930
آگهی تغییرات شرکت کانی کاو کوسالان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۲۴۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه بنیاد برکت به شماره ثبت xxx۵۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ (به نمایندگی امید شیانی فر با کدملی xxxxxxxxx۱ به شماره نامه نمایندگی xxx مورخ ۲۰/۰۱/۹۷) و فایق مصری با کدملی xxxxxxxxx۱ و ستار عسکری با کدملی xxxxxxxxx۱ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی به نمایندگی کورش شایان با کدملی xxxxxxxxx۶ و موسسه حسابرسی آرمان پیام جامع به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت بازرس علی البدل به نمایندگی کامبیز جامع کلخوران با کدملی xxxxxxxxx۰ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کامیاران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031089
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری آگاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۲ , xxx مورخه ۱۱/۵/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شماره ثبت xxx۴ تهران با نمایندگی آقای مهرداد آل علی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و شماره ثبت xxx۶۶ تهران با نمایندگی آقای کوروش شایان با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12475549
آگهی تغییرات شرکت احیا اراضی كوثر شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۹۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کوروش شایان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12083745
آگهی تغییرات شرکت توسعه علوم زمین سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای کوروش شایان با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هیات مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12044411
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای آرشیت مهر پارسیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۸۳۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای کورش شایان شماره ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای آرمان اسدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت آرمان اندیشان مس خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی میثم ارجمندی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس با شماره ملی xxxxxxxxx۴۷ با نمایندگی مهدی شاهسوند با کدملی xxx xxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با نمایندگی علیرضا اسدی کرم با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت نواندیشان کرمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و با نمایندگی محمود رستمعلی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همرا با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405009
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری اگاه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورت های مالی و معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به xxx۲/۱۲/۲۹ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ـ موسسه حسابرسی خدمات مالی ومدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شماره ثبت xxx۳ تهران با نمایندگی آقای سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن با شماره ملی xxxxxxxxx۲به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان(حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و شماره ثبت xxx۶۶ تهران با نمایندگی آقای کورش شایان با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به xxx۳/۱۲/۲۹انتخاب شدند. ۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727650
آگهی تغییرات شرکت ابتکار پویای ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۰۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای کورش شایان کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل به مدت دو سال دیگر در سمت خود ابقا گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675032
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه صادرات سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۴۸۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۷۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۲۳ و آقای کورش شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667712
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۸/۵/xxx۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای کورش شایان شماره ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667718
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۲ ومجوز شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۸/۵/xxx۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای کورش شایان شماره ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519736
آگهی تغییرات شرکت آرمان اندیشان مس سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۳۲۲۹ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۸۳۶۵۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
حسابرسی شاخص اندیشان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای کورش شایان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۲ بتصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1515619
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پتروشیمی سورنا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۶۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۹۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای کوروش شایان با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1469021
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۵۸۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱/xxx۳ و پیرو آگهی دعوت شماره xxx۳۶ مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ منتشر در روزنامه اطلاعات که با حضور اکثریت صاحبان سهام در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بشماره xxx۶۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و آقای کوروش شایان به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی آقای محمد رضا خاکپور به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خا ص) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای یعقوب مهدی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو اصلی، شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۴۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی خانم منصوره جهانبخش کرمانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو اصلی، شرکت کربن ایران بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای حجت الله محمدیان پور به کد ملی xxxxxxxxx۹ (بعنوان عضو علی البدل) هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxx۱ مسئول ثبت شرکتهای استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440609
آگهی تغییرات شرکت نگهداشت کاران سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۱۰۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۷۷۱۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و آقای کوروش شایان با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345151
آگهی تغییرات شرکت میناب رود سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۵۹ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۱۹۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۳/۹/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۲۵/۱۰/۹۲ تغییرات زیردر شرکت فوق حاصل شد.
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ با توجه به تکالیف مندرج در صورت خلاصه مذاکرات به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) با شماره ثبت xxx۶۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و آقای کورش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردید مجمع انعقاد قرارداد و تعیین حق الزحمه ایشان را به هیئت مدیره تفویض نمود.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و روزنامه محلی صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تعیین گردید.
۴ـ مجمع عمومی معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت به شرح منعکس در یادداشت توضیحی شماره ۲۳ همراه صورتهای مالی تنفیذ نمود.
۵ـ اشخاص ذیل به اتفاق آرای به عنوان هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال مالی انتخاب شدند.
الف: صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲
ب: آقای سیدابوالفضل سادات جهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸
ج: آقای علی جمالزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳
ه: آقای حسن چاوک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده صندوق بازنشستگی کشور به عنوان عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره و آقای سیدابوالفضل سادات جهرمی به عنوان عضو اصلی و مدیرعامل و آقای علی جمالزاده به عنوان عضو اصلی و آقای حسن چاوک به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره به استناد ماده ۱۸ اساسنامه شرکت هرگونه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت نظیر قراردادها و چکها بروات سفته و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۰ اداره ثبت اسناد و املاک میناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264077
آگهی تغییرات شرکت احیا اراضی کوثر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۲۸۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۹۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۲ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای کوروش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل ملک محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای عباس مظاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و آقای یوسف عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و آقای منوچهر حیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بانک کشاورزیایران و آقای محمدعلی وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت شوسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1239426
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای نعمت الله پوستین دوز کد ملی xxxxxxxxx۸ بمنایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران با شناسه ملی، xxxxxxxxx۶۴ محمدجواد شیخ نماینده شرکت سرمایه گذاری مس چشمه، محمد زارع پوراشکذری کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶، آقای حسین خزلی کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت خدمات بازرگانی یارانه مس xxxxxxxxx۱۸ و آقای مهدی معین الدینی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت مهندسی کانی مس xxxxxxxxx۴۷ به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
با رعایت ماده xxx قانون تجارت شرکت آقای علیرضا شایان کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای کوروش شایان کد ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215556
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه صادرات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۷۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی شمارهxxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و کوروش شایان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171080
آگهی تغییرات شرکت نوسازی عباس‌آباد شرکت (سهامی‌ خاص) بشماره ثبت ۲۰۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۸۴۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه سود و زیان سال مالی منتهی بهxxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ و کوروش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124558
آگهی تغییرات شرکت سپهر نگهدار سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۴۰۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۲ـ کورش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052672
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان سهامی خاص بشماره ثبت ۲۵۳۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۴۸۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کوروش شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به ش. م xxxxxxxxx۷۰ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار به ش. م xxxxxxxxx۰۶ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا به ش. م xxxxxxxxx۱۳ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب به ش. م xxxxxxxxx۸۸ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی (ره) به ش. م xxxxxxxxx۸۶. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036209
آگهی تصمیمات شرکت خدمات اداری شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۹۱۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۱/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شماره ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی آقای کوروش شایان شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047190
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۰۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۷۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیش به ک م xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کوروش شایان به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت‌های انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به ش م xxxxxxxxx۷۰ انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان به ش م xxxxxxxxx۸۶ انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار به ش م xxxxxxxxx۰۶ انبارهای عمومی و خدمات گمرکی به ش م xxxxxxxxx۸۸ انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی به ش م xxxxxxxxx۸۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ سعید ایزدیان به ک ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار به سمت رئیس هیئت مدیره و کیومرث مجلسی به ک م xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره محسن به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران عضو عادل محمدیان به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی فردین شفق پور به ک م xxxxxxxxx۰ تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ و ۲ و ۷ و ۶ و ۱۲ و ۱۳ الی ۱۷ در ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028638
آگهی تغییرات شرکت اندیشه کاران مس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۱۰/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کیارش مهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای اسفندیار شاه منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس ایران به شماره ثبت xxx۲ با نمایندگی آقای محمد اسفندیار و شرکت خدمات اطلس مس رفسنجان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸ با نمایندگی آقای فرهاد زمانی و شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸ با نمایندگی آقای حجت اله موسوی تا تاریخ ۲۷/۱۰/xxx۳ ۳. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کیارش مهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اسفندیار شاه منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس ایران با نمایندگی آقای محمد اسفندیار به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات اطلس مس رفسنجان سهامی خاص با نمایندگی آقای فرهاد زمانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس سهامی خاص با نمایندگی آقای حجت اله موسوی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کیارش مهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل. ۴ نام شرکت به آرمان اندیشان مس تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۶/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015533
آگهی تغییرات شرکت صبا آرمه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازمالی سال xxx۰ به تصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 989033
آگهی تغییرات شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۱۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۲/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908677
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی توسعه صادرات سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۷۳۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و کوروش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کنزاینوستمنت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آرش درخش به کدملی xxxxxxxxx۹ و سید حمیدرضا میرهاشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و عبدالمجید پیشداد به کدملی xxxxxxxxx۵ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ سید حمیدرضا میرهاشمی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، عبدالمجید پیشداد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آرش درخش بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد مدیرعامل و یا امضا متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907442
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدماتی گمرکی مجتمع امام خمینی (ره) سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۲۴۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906564
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۴۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۲۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش مxxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کوروش شایان به ک مxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به ش مxxxxxxxxx۷۰ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان به ک مxxxxxxxxx۸۶ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا به ش مxxxxxxxxx۸۳ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار به ش مxxxxxxxxx۰۶ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی (ره) به ش مxxxxxxxxx۸۶.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 865683
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پژوهش صنعت نفت صدرا ساحل سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۲۶۲۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۲۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سلمان صابر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت هتلهای زنجیره ای صدرا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمیدرضا ثریا و شرکت فناوری آب های عمیق سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای امیرهوشنگ فخیمی و شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا سهامی عام به شماره ثبت xxx۰۲ با نمایندگی آقای مهدی اعتصام و شرکت مهندسی پژوهش صنعت نفت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عظیم منزوی تا تاریخ ۳۰/۲/xxx۳
۵ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سلمان صابر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا سهامی عام با نمایندگی آقای مهدی اعتصام به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت هتلهای زنجیره ای صدرا سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا ثریا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فناوری آب های عمیق سهامی خاص با نمایندگی آقای امیرهوشنگ فخیمی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهندسی پژوهش صنعت نفت سهامی خاص با نمایندگی آقای عظیم منزوی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا ثریا به نمایندگی از شرکت هتلهای زنجیره ای صدرا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.
در تاریخ ۶/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719876
آگهی تصمیمات شرکت نوسازی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۰۲۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۸۴۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش م xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کوروش شایان به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 714221
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مسسهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ـ شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ـ شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ـ شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ـ شرکت یارانه مس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10152704
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ شرکت یارانه مس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712804
آگهی تصمیمات شرکت آریان کیمیا تک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵۸۱و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۴۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مهدی فضلی به کدملی xxxxxxxxx۲ و علیرضا کیانی آذربایجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گسترش آریان تک کیمیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی سید محمدباقر فاضلیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت آرین سیستم پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی مسعود گودرزی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ماده ۴۴ اساسنامه به شرح مندرج در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمدباقر فاضلیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا کیانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از ۳ نفر آقایان علیرضا کیانی آذربایجانی و علی ابراهیمی کردلر و مسعود گودرزی همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666114
آگهی تصمیمات شرکت سپهر نگهدارسهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۹۲۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۴۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. کورش شایان به ک مxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش مxxxxxxxxx۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی و خدماتی سپهر رخ به ش مxxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی عباس دانشپورمقدم به ک مxxxxxxxxx۶ و هوشنگ سامانی به ک مxxxxxxxxx۹ و عباس علی محمدی به ک مxxxxxxxxx۴ و محمدحسن مشکی به ک مxxxxxxxxx۷ و کیامرز صادقی چیگانی به ک مxxxxxxxxx۰ که عباس دانشپورمقدم به سمت رئیس هیئت مدیره و هوشنگ سامانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس علی محمدی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10197448
آگهی تصمیمات شرکت سپهر نگهدار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۹۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۴۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. کورش شایان به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش م xxxxxxxxx۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی و خدماتی سپهر رخ به ش م xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی عباس دانشپورمقدم به ک م xxxxxxxxx۶ و هوشنگ سامانی به ک م xxxxxxxxx۹ و عباس علی محمدی به ک م xxxxxxxxx۴ و محمدحسن مشکی به ک م xxxxxxxxx۷ و کیامرز صادقی چیگانی به ک م xxxxxxxxx۰ که عباس دانشپورمقدم به سمت رئیس هیئت مدیره و هوشنگ سامانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس علی محمدی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651902
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کوروش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649142
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پژوهش صنعت نفت صدرا ساحل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۱۹۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویبرسید.
در تاریخ ۱۴/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9962170
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پژوهش صنعت نفت صدرا ساحل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۱۹۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویبرسید.

در تاریخ ۱۴/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618020
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های سیمانی آژند پرسین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۳۹۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۵۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۱۳/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصوِیب رسید.
در تاریخ۲۱/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618021
آگهی تغییرات شرکت مخلوط خشک سیمان تیسفون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۶۵۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۳۵۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصوِیب رسید.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۳/۰۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان مازندران سهامی عام و شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه سهامی خاص به شماره ثبتxxx و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx تا تاریخ۱۳/۰۲/xxx۳
در تاریخ۲۱/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9784694
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های سیمانی آژند پرسین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۳۹۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۵۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ۱۳/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصوِیب رسید.

در تاریخ۲۱/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10164897
آگهی تغییرات شرکت مخلوط خشک سیمان تیسفون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۵۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۰۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان مازندران سهامی عام و شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه سهامی خاص به شماره ثبت xxx و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx تا تاریخ ۱۳/۰۲/xxx۳ در تاریخ ۲۱/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 597655
آگهی تصمیمات شرکت احیای اراضی کوثر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۸۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۹۶۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و کورش شایان به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 590609
آگهی تأسیس شرکت مدیریت توسعه تدبیر ثمین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۰/۰۲/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۰/۰۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح ها مشاوره امکان سنجی اقتصادی پروژه های شهری مشاوره جهت تامین پروژه ها و طرح ها انجام مطالعات بازار و بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای و بازارسنجی برای طرحها و پروژه ها اخذ تسهیلات بانکی اعم از دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری و اعم از داخلی و خارجی خرید هرنوع سهام و اوراق مشارکت برای شرکت انجام پژوهش در حوزه های مرتبط با موضوع شرکت. اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور انجام پروژه مرتبط با موضوع شرکت. اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور ارائه خدمات پس از فروش. تاسیس شعب یا نمایندگی برای شرکت در داخل یا خارج از کشور مشاوره در بررسی پروژه مشاوره در خصوص هزینه کردن بهینه در پروژه و انجام کلیه امور و عملیات مجازی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید و لازم باشد و اجرا نظارت بر اجرای کلیه موارد فوق که در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه شهید نواب صفوی تقاطع خیابان آذربایجان برج گردون ط۸ واحدxxx ـ کدپستیxxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/ص۹۰/xxx۱ مورخ۰۴/۰۸/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه جهانکودک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد..
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ شرکت تجهیز و پشتیبانی نوسازان شهر تهران سهامی خاص با نمایندگی آقای فرزاد کیاست به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ آقای مجید رنجبران به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ آقای محسن نیکخواه به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ ـ ۵ ـ آقای علی غیاث آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل, با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ آقای کورش شایان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10396433
آگهی تصمیمات شرکت خدمات اداری شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۹۱۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و کوروش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 577119
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۹۷۸۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۸۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9573407
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۹۷۸۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۸۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566087
آگهی تصمیمات شرکت خدمات اداری شهر سهامی خاص ‌به شماره ثبت۹۲۶۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۶۹۱۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و کوروش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 552735
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9685899
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۸۰۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10520099
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 523390

آگهی تغییرات شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۰/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا سهامی خاص با نمایندگی خانم سمیه کلبری و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد بیگدلی و شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی سهامی خاص با نمایندگی آقای فرهاد امیرحسینی تا تاریخ ۲۵/۱۰/xxx۲
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 473257

آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به کد ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و کوروش شایان به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9963235
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۱۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به کد ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و کوروش شایان به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10257346
آگهی تصمیمات شرکت سپهر نگهدار سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۴۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. کورش شایان به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9658789
آگهی تصمیمات شرکت خدمات ارج سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۳۱۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۹۲۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و کورش شایان به کد ملی xxxxxxxxx بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتـشار اطلاعـات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9953084
آگهی تغییرات شرکت مخلوط خشک سیمان تیسفون سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۰۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۵۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۰/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10504802
آگهی تصمیمات شرکت نوسازی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۸۴۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و کورش شایان به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10225776
آگهی تغییرات شرکت زرین ذرت شاهرود سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۰۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کوروش شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10064695
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاران صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۲۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت موسسه حسابرسی شاخص اندیشان سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9802257
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۳۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۴۸۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۰/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کوروش شایان به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9720129
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مجتمع شهریار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کوروش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9628226
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی (ره) سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۸۷۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۲۴۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره ۲ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و کورش شایان به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10069138
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی مجتمع غرب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۴۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۲۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و کوروش شایان به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10508353
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۱۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کوروش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت مواد ویژه لیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قویم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱/۹۱ علی بیگدلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و سهراب گلپور به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قویم به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهاد نوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مواد ویژه لیا به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9586966
آگهی تصمیمات شرکت خدمات اداری شهر سهامی خاص ثبت شده به شماره۹۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۹۱۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کوروش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 765619

آگهی تأسیس شرکت ایما تابان آرین سهامی خاص.

شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۰۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۰۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشاررسالت آگهی می شود.

-۱ موضوع شرکت :
تولید فروش صادرات و واردات تجهیزات و ماشین آلات آشپزخانه های صنعتی و خانگی انواع دربهای اتوماتیک راهبندان لوازم خانگی و هر گونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع شرکت مرتبط باشد. .

-۲ مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

-۳ مرکز اصلی شرکت :
۳-۱ - استان تهران - شهر تهران سعادت آباد بلوار سرو شرقی خ علامه شمالی برج علامه پ ۵۵ ط نهم واحد ایی - کد پستی xxxxxxxxx۹

-۴ سرمایه شرکت : مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۱/۱۲/xxx۹ نزد بانک صنعت و معدن شعبه کرج پرداخت گردیده است.

-۵ اولین مدیران شرکت :
۵-۱ - شرکت پدیده شیمی نیلی سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان به سمت رئیس هیئت مدیره.
۵-۲ - شرکت صنعتی تیان گاز استیل سهامی خاص با نمایندگی آقای مجتبی شهرامیار به سمت عضو هیئت مدیره.
۵-۳ - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به سمت عضو هیئت مدیره.
۵-۴ - آقای مجتبی شهرامیار به نمایندگی از شرکت صنعتی تیان گاز استیل سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

-۶ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا متفق دو نفر از سه نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.

-۷ اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه

-۸ بازرس اصلی و علی البدل :
۸-۱ - آقای کورش شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی
۸-۲ - موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس علی البدل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9568544
آگهی تغییرات شرکت صبا آرمه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کوروش شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۱/۰۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10582782
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی نصب و ساختمان جم صنعت کاران تهران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۵۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۲۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۹/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسنعلی پاکروان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علی نیازی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ و آقای اصغر فرخی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ و آقای نیکزاد قاسم‌پورآقاملکی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت پتروشیمی جم سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۸۵ با نمایندگی آقای سید مصطفی مرتضوی‌درچه تا تاریخ ۱۹/۴/xxx۳.

در تاریخ ۲۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10641398
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمانی آژند پرسین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۹۰۳۹۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۵۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه شاخص‌اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۹/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10840455
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کوروش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سهامی‌عام انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی (ره) به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۶.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10862704
آگهی تصمیمات شرکت احیای اراضی کوثر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۸۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۹۶۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و کورش شایان به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10919661
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۴۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۲۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش‌مxxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کوروش شایان به ک‌مxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به ش‌مxxxxxxxxx۷۰ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان به ک‌مxxxxxxxxx۸۶ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا به ش‌مxxxxxxxxx۸۳ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار به ش‌مxxxxxxxxx۰۶ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی (ره) به ش‌مxxxxxxxxx۸۶.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10921363
آگهی تاسیس موسسه حسابداری و خدمات مدیریت شاخص اندیشان شایان
موسسه فوق در تاریخ ۷/۱۰/xxx۹ تحت شماره xxx۰۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۱۰/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود.

۱ـ موضوع موسسه: خدمات مالی شامل حسابداری و مشاور مالیاتی و مدیریت مالی طراحی و پیاده‌سازی سیستم مالی.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ میرداماد خ نفت شمالی نبش خ نهم پxxx ط۶ واحد۲۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۲ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای کوروش شایان ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ آقای علیرضا شایان ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای حمیدرضا شایان ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای علیرضا شایان ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد‌آور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی وبا امضای دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10933804
آگهی تغییرات شرکت نوین تدبیر سیوان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۱۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۳۸۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

خانم مهشید گلساز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم فرناز بهفر بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا بهفر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهرام سمسارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۷/۴/۹۱..

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با ۲ امضاء از ۳ امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۲/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11051110
آگهی تصمیمات شرکت ملی آزاد راه قزوین ـ زنجان سهامی خاص ثبت شده به شماره۷۶۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۵۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به ش ملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11071548
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدماتی گمرکی آستارا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۰۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۷۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۰/۱/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کوروش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11144752
آگهی تغییرات شرکت ژنیان فارمد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۲۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۵۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۰/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11237549
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۳۰۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۷۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و کوروش شایان به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11256606
آگهی تصمیمات شرکت آریان کیمیا تک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵۸۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۴۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مهدی فضلی به کدملی xxxxxxxxx۲ و علیرضا کیانی‌آذربایجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی علی ابراهیمی‌کردلر به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گسترش آریان تک کیمیا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی سید محمدباقر فاضلیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت آرین سیستم پرداز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی مسعود گودرزی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ماده ۴۴ اساسنامه به شرح مندرج در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید محمدباقر فاضلیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا کیانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از ۳ نفر آقایان علیرضا کیانی‌آذربایجانی و علی ابراهیمی‌کردلر و مسعود گودرزی همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11350462
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدماتی گمرکی مجتمع امام خمینی (ره) سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۲۴۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11352733
آگهی تصمیمات شرکت نوسازی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۰۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۸۴۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش‌م xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کوروش شایان به ک‌م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11474171
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پژوهش صنعت نفت صدرا ساحل سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۲۶۲۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۲۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۰/۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سلمان صابر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت هتلهای زنجیره‌ای صدرا سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمیدرضا ثریا و شرکت فناوری آب‌های عمیق سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای امیرهوشنگ فخیمی و شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا سهامی‌عام به شماره ثبت xxx۰۲ با نمایندگی آقای مهدی اعتصام و شرکت مهندسی پژوهش صنعت نفت سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عظیم منزوی تا تاریخ ۳۰/۲/xxx۳

۵ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سلمان صابر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا سهامی‌عام با نمایندگی آقای مهدی اعتصام به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت هتلهای زنجیره‌ای صدرا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا ثریا به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت فناوری آب‌های عمیق سهامی‌خاص با نمایندگی آقای امیرهوشنگ فخیمی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت مهندسی پژوهش صنعت نفت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عظیم منزوی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا ثریا به نمایندگی از شرکت هتلهای زنجیره‌ای صدرا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.

در تاریخ ۶/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11482203
آگهی تغییرات شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۱۵۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۰/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا سهامی‌خاص با نمایندگی خانم سمیه کلبری و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی‌عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد بیگدلی و شرکت بین‌الملل ساختمان و صنعت ملی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای فرهاد امیرحسینی تا تاریخ ۲۵/۱۰/xxx۲

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11516156
آگهی تأسیس شرکت مدیریت توسعه تدبیر ثمین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۰/۰۲/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۰/۰۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی طرح‌ها مشاوره‌ امکان‌سنجی اقتصادی‌ پروژه‌های شهری مشاوره جهت تامین پروژه‌ها و طرح‌ها انجام مطالعات بازار و بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و بازارسنجی برای طرحها و پروژه‌ها اخذ تسهیلات بانکی اعم از دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری و اعم از داخلی و خارجی خرید هرنوع سهام و اوراق مشارکت برای شرکت انجام پژوهش در حوزه‌های مرتبط با موضوع شرکت. اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور انجام پروژه‌ مرتبط با موضوع شرکت. اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور ارائه خدمات پس از فروش. تاسیس شعب یا نمایندگی برای شرکت در داخل یا خارج از کشور مشاوره در بررسی پروژه‌ مشاوره در خصوص هزینه کردن بهینه در پروژه و انجام کلیه امور و عملیات مجازی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید و لازم باشد و اجرا نظارت بر اجرای کلیه موارد فوق که در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران بزرگراه شهید نواب‌ صفوی تقاطع خیابان آذربایجان برج گردون ط۸ واحدxxx ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/ص۹۰/xxx۱ مورخ۰۴/۰۸/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه جهانکودک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت تجهیز و پشتیبانی نوسازان شهر تهران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای فرزاد کیاست به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای مجید رنجبران به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای محسن نیکخواه به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ آقای علی غیاث‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره در غیاب مدیرعامل, با امضای رئیس هیئت‌مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای کورش شایان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11594151
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی مجتمع امام خمینی (ره) سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۷۳۴و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۵۰۲۴۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۳ سبسمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11614001
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگانی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۳۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۴۸۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی و کوروش شایان به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب حکم صادره مورخ۳/۳/۹۰ سلمان علیایی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ بسمت عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. رحمان کریم‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11721693
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی تیان گاز استیل سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۶۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۶۱۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی سیدمحمدباقر فاضلیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی محمد شرکت‌بزازان به کدملی xxxxxxxxx۱ و مجتبی شهرام‌یار به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ سیدمحمدباقر فاضلیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مجتبی شهرامیار به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11748281
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی توسعه صادرات سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۱۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۷۳۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و کوروش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کنزاینوستمنت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آرش درخش به کدملی xxxxxxxxx۹ و سید حمیدرضا میرهاشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و عبدالمجید پیشداد به کدملی xxxxxxxxx۵ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ سید حمیدرضا میرهاشمی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره، عبدالمجید پیشداد بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، آرش درخش بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد مدیرعامل و یا امضا متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11749015
آگهی تاسیس شرکت ایما تابان آرین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۱/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۱/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید فروش صادرات و واردات تجهیزات و ماشین‌آلات آشپزخانه‌های صنعتی و خانگی انواع دربهای اتوماتیک راهبندان لوازم خانگی و هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع شرکت مرتبط باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت‌آباد بلوار سرو شرقی خ علامه شمالی برج علامه پ ۵۵ ط نهم واحد ایی ـ کد پستی xxxxxxxxx۹.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۱/۱۲/۸۹ نزد بانک صنعت و معدن شعبه کرج پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت پدیده شیمی نیلی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ شرکت صنعتی تیان گاز استیل سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مجتبی شهرامیار به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمد شرکت‌بزازان به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ ۵ـ آقای مجتبی شهرامیار به نمایندگی از شرکت صنعتی تیان گاز استیل سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای متفق دو نفر از سه نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضا هر یک از اعضا هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای کورش شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11852156
آگهی تصمیمات شرکت آریان کیمیا تک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۴۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص‌اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11870366
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مجتمع غرب سهامی خاص بشماره ثبت ۲۰۹۴۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۱/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کوروش شایان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12010169
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۹۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۸۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۲/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات