عباس صفاکیش

عباس صفاکیش

کد ملی 004166xxxx
گراف ارتباطات
9
شرکت‌ها
35
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14804041
آگهی تغییرات شرکت مرکز اموزش وتحقیقات صنعتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۱۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال xxx۷ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن فدایی بناب کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال بقرارذیل انتخاب گردیدند: حسین ماهرو کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی سعید نبوی کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو اصلی علی اصغر توفیق کدملی xxxxxxxxx۱بسمت عضو اصلی عباس صفاکیش کدملی xxxxxxxxx۲بسمت عضو اصلی حسین ناجی کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی وشرکت نفت بهران شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴به عنوان عضو علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13769990
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس صفاکیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بشماره ثبت xxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای اسمعیل افضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امید بشماره ثبت xxx۶۵ با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی جرجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شماره ثبت xxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای شمس اله محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سیمان شرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شماره ثبت xxx۲۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای ولی اله اخلاقی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و شماره ثبت xxx۶۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه شرکت، کلیه چک‌ها، اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یک عضو از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626800
آگهی تغییرات شرکت مرکز اموزش وتحقیقات صنعتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۱۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین ماهرو کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره وحسین ناجی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب ر ئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر توفیق کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت راموشناسه ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و عباس صفاکیش کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و سعید نبوی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و سفته و غیره با امضاء متفق آقای سعید نبوی مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562661
آگهی تغییرات شرکت مرکز اموزش وتحقیقات صنعتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۱۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن فدایی بناب کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. حسین ماهرو کدملی xxxxxxxxx۵ و سعید نبوی کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت راموشناسه ملی xxxxxxxxx۷ و عباس صفاکیش کدملی xxxxxxxxx۲ وحسین ناجی کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت نفت بهران شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو علی البدل برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051271
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۳۳ اساسنامه شرکت سمت اعضاء تا پایان مدت فعالیت هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردید. - آقای عباس صفاکیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ (براساس معرفی نامه شماره xxx/۹۴ مورخ ۲۸/۹/xxx۴) به عنوان رئیس هیئت مدیره - آقای اسماعیل افضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امید با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ (براساس معرفی نامه شماره xxx۸/۹۵ مورخ ۱۹/۵/xxx۵) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره - آقای ولی اله اخلاقی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ (براساس معرفی نامه شماره xxx/۹۵ مورخ ۱۰/۵/xxx۵) به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - آقای علی جرجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ (براساس معرفی نامه شماره xxx۶/۹۵ مورخ ۱۷/۵/xxx۵) به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای منصور ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سیمان شرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ (براساس معرفی نامه شماره xxx/۹۵ مورخ ۲۵/۵/xxx۵) به عنوان عضو هیئت مدیره در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه شرکت، کلیه چک‌ها، بروات، سفته هاو سایر اوراق تجاری و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814845
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا پیشرو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عباس صفا کیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر سرائی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید عباس آزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی محمد بد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12790314
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: –آقای عباس صفا کیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان رئیس هیات مدیره - آقای محمد رضا پیشرو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امید با شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره - آقای جعفر رحمان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای علی اصغر یوسف نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای کیومرث موسیوند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان شرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان عضو هیئت مدیره در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه شرکت کلیه چک‌ها براوات سفته‌ها وسایر اوراق تجاری واسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضائ هیت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12666943
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و تحقیقات غدیر مهر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۳۹۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۸۸۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: عباس صفا کیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره علی توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کیومرث مو سیوند به شمارملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره محمد اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره علی محمد پارسایی جهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از آقایان علی محمد پارسایی جهرمی، کیومرث موسیوند، محمد اسعدی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12619145
آگهی تغییرات شرکت بازرگاني نيكان تجارت شفق سپاهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۵۰۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۱۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محمد احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرآورده های بتنی سیمان سپاهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ بجای نصر اصفهانی برای باقی مانده دوره تصدی انتخاب گردید. عباس صفاکیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محمود مهدیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل شرکت خارج از هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی منصوب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله (چک،سفته ،اوراق بهادار) با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. نامه ها و مراسلات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12503865
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شركت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود موذن چی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سیمان مازندران بجای آقای خدا داد غریب پور جهان آباد (xxxxxxxxx۰) انتخاب و ارکان هیئت مدیره و مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید: شرکت صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای عبدالله مردانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴به نمایندگی آقای عباس صفاکیش به شماره ملیxxxxxxxxx۲بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سیمان مازندران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰به نمایندگی آقای محمود موذن چی به شماره ملی xxxxxxxxx۶بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر بشناسه ملیxxxxxxxxx۹۷بنمایندگی آقای سیدمرتضی شرافت بشماره ملیxxxxxxxxx۰به عنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بنمایندگی آقای بهزاد امامی پوربشماره ملیxxxxxxxxx۷بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای رحمت اله روستا پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره یا نایب رییس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد. هیئت مدیره اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود. ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. ـ نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش ، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ـ نصب و عزل کلیه معاونین بلافصل مدیرعامل و مأموران به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره امکان پذیر می باشد. ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس و سازمان بورس اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره. ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس و سازمان بورس پس از تصویب هیئت مدیره. ـ تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی، عادی و عادی بطور فوق العاده و فوق العاده پس از تصویب هیئت مدیره. ـ پیشنهاد افتتاح حسابجاری ریالی، ارزی، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلند مدت و قرض الحسنه نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی به منظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حسابجاری و سپرده پس از تصویب هیئت مدیره. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. ـ عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت وتغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیماً یا غیر مستقیم ارتباط پیدا کند با تأئید هیئت مدیره. ـ تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، پرداخت دیون و بدهی های جاری و وصول مطالبات. ـ مبادرت به تقاضا واقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع. ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیئت مدیره. ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسیلم بدعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل درتوکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً ، تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از دعوای ثالث، اقدام بدعوی متقابل و دفاع از آن ، تأمین مدعی به تقاضای توقیف تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ـ تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور. ـ مدیرعامل موظف است درمحدوده اختیارات بشرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین معتبر جاری و ضوابط اساسنامه و آئین نامه های مصوب و مصوبات هیئت مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت، بعنوان بالاترین مقام اجرایی نسبت به اداره امور اجرایی اقدام و گزارشهای ادواری در جلسات هیئت مدیره ارائه کند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12486395
آگهی تغییرات شرکت مهندسي و تحقيقات غدير مهر ايرانيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۵۳۹۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۸۸۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره بری مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: عباس صفا کیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت توسعه و سرمایه صنعت غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ کیومرث موسیوند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت صنایع سیمان دشتستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ محمد اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سیمان سپاهان با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ علی محمد پارسایی جهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سیمان کردستان با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ علی توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سیمان شرق با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12403834
آگهی تغییرات شرکت مرکز اموزش وتحقیقات صنعتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۱۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین ماهرو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر توفیق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و عباس صفاکیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و سعید نبوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و سفته و غیره با امضاء متفق آقای سعید نبوی مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12330670
آگهی تغییرات شرکت مرکز اموزش وتحقیقات صنعتی ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۰۳۸۰۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۴۷۷۱۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. حسین ماهروبا کد ملیxxxxxxxxx۵ و سعید نبوی با کد ملیxxxxxxxxx۸ وعباس صفاکیش با کد ملیxxxxxxxxx۲ وحسین ناجی با کد ملیxxxxxxxxx۵ و شرکت شمال پلاستیک چابکسربه سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محسن افضلی به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن فدائی بناب به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306725
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای عبدالله مردانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴به نمایندگی آقای عباس صفاکیش به شماره ملیxxxxxxxxx۲بعنوان نایب رئیس هیات مدیره شرکت سیمان مازندران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰به نمایندگی آقای خداداد غریب پور جهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر بشناسه ملیxxxxxxxxx۹۷بنمایندگی آقای سیدمرتضی شرافت بشماره ملیxxxxxxxxx۰به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بشناسه ملیxxxxxxxxx۵۴بنمایندگی آقای بهزاد امامی پوربشماره ملیxxxxxxxxx۷بعنوان عضو هیات مدیره آقای رحمت اله روستا پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضای هیات مدیره) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه چکها و دیگر اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یا نایب رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12292949
آگهی تغییرات شرکت پاکت سازی شفق سیمان سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۱۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی عباس صفاکیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره - شرکت سیمان سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی محمد اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - شرکت فرآورده های بتنی سیمان سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی یحیی نصر اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سمت عضو هیئت مدیره و محمود مهدیه به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند.کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله (چک، سفته، اوراق بهادار و غیره) با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. نامه ها و مراسلات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734429
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا پیشرو کدملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حجت اله صیدی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای عباس صفاکیش کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید عباس آزادی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی محمد بُد کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655163
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله مردانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از گروه صنایع سیمان کرمان xxxxxxxxx۷۶ بسمت عضو هیئت مدیره وآقایان: خداداد غریب پور جهان آباد ک.م xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد امامی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره وآقایان:عباس صفا کیش ک.م xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید مرتضی شرافت ک.م xxxxxxxxx۰ورحمت اله روستا پور ک.م xxxxxxxxx۶(خارج از هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین کلیه چک ها ودیگر اوراق بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد ومکاتبات عادی با امضا مدیرعامل ودرغیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1513227
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خداداد غریب پور جهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سیمان مازندران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد امامی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴بعنوان عضو هیئت مدیره وآقایان: عباس صفا کیش ک.م xxxxxxxxx۲،عباس دیرین ک.م xxxxxxxxx۰، سید مرتضی شرافت ک.م xxxxxxxxx۰ و رحمت الله روستا پور ک.م xxxxxxxxx۶ (خارج از هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین کلیه چک ها ودیگر اوراق بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد ومکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266332
آگهی تصمیمات شرکت سیمان سپاهان (سهامی‌عام) ثبت شده به شماره ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره ۱۲/۹/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ شد برداشت از حساب جاری xxx۰ و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت xxx۶ نزد بانک سپه شعبه سیمان سپاهان (به عنوان حساب پشتیبان) با امضا اشخاص نامبرده و به ترتیب مقرر به شرح زیر صورت می پذیرد.
۱ـ آقای علی محمد بد به کدملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره
۲ـ علیرضا عسگری مارانی به کدملی xxxxxxxxx۸ نایب رئیس هیئت مدیره
۳ـ عباس صفاکیش به کدملی xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره
۴ـ محمد اسعدی به کدملی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل
۵ـ منصور نجفی به کدملی xxxxxxxxx۱ مدیر کارخانه
۶ـ علیرضا دیانی به کدملی xxxxxxxxx۹ معاون خرید
۷ـ رضا طالبی به کدملی xxxxxxxxx۶ معاون تحقیق و توسعه و پروژه ها
۸ـ سیدسعید هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۱ مدیر امور مالی برداشت از حساب جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مذکور با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و امضای یکی دیگر از صاحبان امضای حسابها به شرح فوق به عنوان امضاء دوم متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برداشت از حساب جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مذکور با امضای سه نفر از صاحبان امضای حسابها به شرح فوق متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر است.
امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۹/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210990
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۶/xxx۲ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقایان نادر گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره، عباس صفاکیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، سید قوام الدین شاهرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، عباس دیرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و سید مرتضی شرافت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای رحمت اله روستاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند.
کلیه چکها و دیگر اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و نافذ خواهدبود. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421227
آگهی تغییرات شرکت مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۳۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۱۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسین ماهرو ک م xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین ناجی ک م xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر توفیق ک م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس صفاکیش ک م xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید نبوی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و سفته و غیره با امضا متفق آقای سعید نبوی مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9905675
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۶/۴/۹۱ محمدرضا پیشرو با کدملیxxxxxxxxx۵ به جای ابراهیم عرب‌زاده‌جمالی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر با ش.ملیxxxxxxxxx۳۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس صفا‌کیش به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی محمدبد با کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و غلامعلی کیانی با کدملیxxxxxxxxx۱ و حجت‌اله صیدی با کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936681
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان سپاهان سهامی عام ثبت شده به شماره۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲/۸ و ۴/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی علی محمدبد به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی علیرضا عسکری مارانی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان کردستان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی عباس صفاکیش با کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری آذر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی احمد صمیمی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی سیدحسین سیدشفیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و محمد فتوگرافی به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه چکها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است نامه ها و مراسلات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر است. برداشت از حسابهای جاری نزد بانک سپه شعبه سیمان سپاهان به شماره حسابهای ۳۰/xxx۰ جاری و ۱۵/xxx۰ سپرده کوتاه مدت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره از یک طرف و امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا معاون مالی اداری شرکت متفقا و با مهر شرکت معتبر است امضاء قرارداد تا سقف xxx/xxx/xxx/۱ ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی اداری و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9757179
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان سپاهان سهامی عام ثبت شده به شماره۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت‌مدیره مورخ ۲/۸ و ۴/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی علی محمدبد به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری پردیس سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی علیرضا عسکری‌مارانی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سیمان کردستان سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی عباس صفاکیش با کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری آذر سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی احمد صمیمی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت سهامی‌عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی سیدحسین سیدشفیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و محمد فتوگرافی به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه چکها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است نامه‌ها و مراسلات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر است. برداشت از حسابهای جاری نزد بانک سپه شعبه سیمان سپاهان به شماره حسابهای ۳۰/xxx۰ جاری و ۱۵/xxx۰ سپرده کوتاه مدت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و یا نایب رئیس هیئت‌مدیره از یک طرف و امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا معاون مالی اداری شرکت متفقا و با مهر شرکت معتبر است امضاء قرارداد تا سقف xxx/xxx/xxx/۱ ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی اداری و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت‌مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925620
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۴/۹۱ محمدرضا پیشرو با کدملیxxxxxxxxx۵ به جای ابراهیم عرب زاده جمالی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر با ش.ملیxxxxxxxxx۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس صفا کیش به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی محمدبد با کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و غلامعلی کیانی با کدملیxxxxxxxxx۱ و حجت اله صیدی با کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699839
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام به شماره ثبت۱۳۵۶۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی غلامعلی کیانی به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی ابراهیم عرب زاده به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی حجت اله صیدی به کدملیxxxxxxxxx۰ ـ شرکت کارگزاری بانک صادرات به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی عباس صفاکیش به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی علی محمدبد به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم عرب زاده بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس صفاکیش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی محمدبد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9599509
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام به شماره ثبت۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی غلامعلی کیانی به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی ابراهیم عرب‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی حجت‌اله صیدی به کدملیxxxxxxxxx۰ ـ شرکت کارگزاری بانک صادرات به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی عباس صفاکیش به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی علی ‌محمدبد به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم عرب‌زاده بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس صفاکیش بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و علی محمدبد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 612518
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و خدمات فنی پرتو فجر امید سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۵۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۲۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای علیرضا عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم نجم السادات موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای رسول قمرزادشیشوان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم توران ماهرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای عباس صفاکیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۱۴/۲/xxx۳.
در تاریخ ۱۰/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 612519
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و خدمات فنی پرتو فجر امید سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۵۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۲۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای رسول قمرزادشیشوان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم توران ماهرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس صفاکیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس صفاکیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۰/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9737846
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و خدمات فنی پرتو فجر امید سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۵۵۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۲۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای رسول قمرزادشیشوان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و خانم توران ماهرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای عباس صفاکیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عباس صفاکیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر‌عامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۰/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9998784
آگهی تصمیمات شرکت مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۸۰۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۱۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و سیروس گوهری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نفت بهران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی حسین ماهرو به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت صنایع غذایی بهروزنیک به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۰ بنمایندگی علی‌اصغر توفیق به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ حسین ناجی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ عباس صفاکیش به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ سعید نبوی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای اصلی و محسن افضلی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو علی‌البدل ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ حسین ماهرو به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین ناجی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سعید نبوی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین‌ گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10275618
آگهی تغییرات در شرکت سیمان سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۲۶ و ۱۴/۷/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: ۱ شرکت سرمایه گذاری آذر به نمایندگی آقای احمد صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به نمایندگی آقای حجت اله صیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت سیمان کردستان به نمایندگی آقای عباس صفاکیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت سیمان فارس و خوزستان به نمایندگی آقای محمدحسن رضایی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت سرمایه گذاری پردیس به نمایندگی آقای علیرضا عسگری مارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ هیات مدیره از بین خود آقای حجت اله صیدی را بسمت رئیس هیات مدیره، آقای محمدحسن رضایی عراقی را بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای سید عطاء اله سیدان خارج از اعضای هیات مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب اعضای هیات مدیره کلیه چکها و اوراق و اسناد تعهدآور تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال امضای ثابت مدیرعامل (رئیس و یا نایب رئیس هیات مدیره) و امضا معاون مالی و اداری شرکت (آقای شمس اله محمدی) همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا پرداختهای مازاد بر سقف فوق الذکر با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و پرداختهای مربوط به حقوق و دستمزد، عوارض، مالیات و کلیه پرداختهای دولتی و دیگر هزینه هایی که دارای ماهیت مشابه می‌باشند از سقف تعیین شده (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) مستثنی می‌باشد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۸/۸۹ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10744485
آگهی تغییرات در شرکت احداث صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۱۹۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۰۷۲۲۱۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: عباس صفاکیش به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ بجای مسعود سمیعی‌نژاد به نمایندگی از شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11451788
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی هیئت‌مدیره مورخ۱/۵/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید: نادر غفاری به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس صفاکیش به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و رحمت‌الله روست‌پور به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عبدالرضا شیخان به کدملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سیمان مازندران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ و محمدصادق عزیزی به کدملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سیمان کرمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۶ و کاظم دانشگر به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11297885
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و خدمات فنی پرتو فجر امید سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۵۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۲۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علیرضا عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم نجم السادات موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۴/۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای رسول قمرزادشیشوان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم توران ماهرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای عباس صفاکیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۱۴/۲/xxx۳.

در تاریخ ۱۰/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات