هادی اسپندیاری محلاتی

هادی اسپندیاری محلاتی

کد ملی 004159xxxx
گراف ارتباطات
10
شرکت‌ها
13
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14770317
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۵,xxx مورخ ۰۷/۰۵/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ جایگزین آقای محمد رضا پیشرو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رییس هیئت مدیره، آقای هادی اسپندیاری محلاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷جایگزین آقای حسینعلی چهره ساز طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره، آقای محمدرضا سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را مطابق با مفاد ۴۱ و۴۷ اساسنامه به همراه سایر اختیارات مطابق با صورتجلسه شماره xxx مورخ ۱۰/۰۶/xxx۷ را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14226527
آگهی تغییرات شرکت سرما سازان بهار زاگرس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۰۲۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۵۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر زبردست به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان جایگزین مینو فرشچیان به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. سیدمهدی میرزا غفور به کدملی xxxxxxxxx۶ و هادی اسپندیاری محلاتی به کدملی xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکاء) بعنوان اعضاء جدید هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. در نتیجه اعضای هیات مدیره به قرار ذیل می باشند: یاسمن حمیدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ علی اصغر زبردست به کدملی xxxxxxxxx۶ سیدمهدی میرزا غفور به کدملی xxxxxxxxx۶ هادی اسپندیاری محلاتی به کدملی xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکاء) حسام حمیدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220496
آگهی تغییرات شرکت فراورده های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی اسپندیاری محلاتی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیات مدیره جایگزین سیدهوشنگ قادریان با کدملیxxxxxxxxx۱ تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676766
آگهی تغییرات شرکت قند اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۶۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۷۴۹۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای صادق قراگوزلو بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت و سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی اسپندیاری محلاتی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی موسسه بنیاد علوی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۰۵/۰۴/xxx۴) تعیین شدند. ضمناً در سایر سمت ها و حق امضای اوراق تغییری حاصل نشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138570
آگهی تصمیمات شرکت قند اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۶۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۱۶۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴ و ۵/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه بنیاد علوی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بنمایندگی هادی اسپندیاری محلاتی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پانید پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بنمایندگی عبدالحمید چناری با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی زهرا یزدان پناه با کد ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بنمایندگی جلال زندی آتشبار با کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بنمایندگی عباس کریمیان با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اداری باامضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره و یا یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۲ تعیین و به ایشان تفویض گردید.
۲ـ سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی ۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975372
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نفت قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۳۷۷ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۰۹۱۲۸
برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۱/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ۱۹/۱۰/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) با نمایندگی آقای علی اکبر بهرامی بشماره ملیxxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیات مدیره, بازرگانی نیک نفت (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابراهیم رادوافزون بشماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل , شرکت بازرگانی نفت یاب (سهامی خاص) با نمایندگی آقای هادی اسپندیاری محلاتی بشماره ملیxxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک, سفته, برات, قراردادها و عقوداسلامی و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۳ـ انجام اقدامات مندرج در بندهای۱ـ ۴ـ ۸ـ ۱۲ـ ۱۳ـ ۱۴ـ ۱۵, ۲۰ مندرج در ماده۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
دxxxxxx۰ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 698754
آگهی تصمیمات شرکت قند اصفهان سهامی عامشماره ثبت ۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۱۶۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ آقای هادی اسپند یاری محلاتی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده جدید موسسه بنیاد علوی بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. ضمناً در سمت اعضاء و حق امضاء تغییر حاصل نگردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 615155
آگهی تغییرات در شرکت لبنیات کالبر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: هادی اسپندیاری محلاتی به کد ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضا به جای مجید دارابی پورشیراز بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه اوراق بهادار چک سفته قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9581478
آگهی تصمیمات در شرکت لبنیات پاستوریزه پاک سهامی عام ثبت شده به شماره۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۸۹ فرهاد رمضان به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و بهنامم عزتی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و هادی اسپندیاری به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پاک پی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و احسان خاجی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9531205
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۹/۸۹ مهدی یزدان‌شناس به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی بنیاد مستضعفان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و حمید صادقیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا نظری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن بسمت عضو هیئت‌مدیره و هادی اسپندیاری کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره، عبدالغفار غفاری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدات تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11547479
آگهی تصمیمات شرکت سپهان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۵۵۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۲۶۴۳
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۴/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرارذیل انتخاب گردیدند: یوسف سپه‌پور به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و هادی اسپندیاری ‌محلاتی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت لبنیات پاستوریزه پاک به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و اردشیر سپه‌پور به کدملیxxxxxxxxx۷ و لیلا بهبهانی به کدملیxxxxxxxxx۷ و هاله حاجیانی به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت‌مدیره و کورش سپه‌پور به کدملیxxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره معتبراست و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11687222
آگهی تصمیمات شرکت قند اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۱۶۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ آقای هادی اسپند یاری محلاتی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده جدید موسسه بنیاد علوی بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. ضمناً در سمت اعضاء و حق امضاء تغییر حاصل نگردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11679712
آگهی تغییرات در شرکت لبنیات کالبر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۳/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: هادی اسپندیاری‌محلاتی به کد ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضا به جای مجید دارابی‌پورشیراز بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه اوراق بهادار چک سفته قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات