فرامرز رساپور

فرامرز رساپور

کد ملی 004109xxxx
گراف ارتباطات
18
شرکت‌ها
81
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14794644
آگهی تغییرات شرکت نوسازی وساختمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسفندیار برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیأت مدیره و فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و محمد حسن همت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت عضو هیأت مدیره و سید حامد زعفرانچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سهامی بیمه ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیأت مدیره و سیاوش جروند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیأت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ـ پیشنهاد تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به هیأت مدیره، ـ پیگیری اجرای مصوبات مجامع عمومی، ـ تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و نصب و عزل کارکنان با رعایت آئین نامه های مصوب، ـ پیشنهاد پیش بینی بودجه سالانه شرکت برای تصویب هیأت مدیره، ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها برای اجرای امور شرکت، ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر با مجوز هیأت مدیره، تمدید تسهیلات قبلی به هر نحو شامل اصل، بهره و جرائم تاخیر در تادیه متعلقه که امکان تسویه نقدی آن در زمان سر رسید میسر نباشد به هیأت مدیره گزارش خواهد شد. ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا ً مرتبط با امور مصوب هیأت مدیره، ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، تبصره: در مورد صلح در دعاوی و تعیین داور با تصویب هیأت مدیره مجاز خواهد بود، ـ تنظیم و ارسال اطلاعات مورد درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب مقررات مربوط. ـ نمایندگی شرکت به عنوان مجمع درخصوص کلیه شرکتهای تابعه و وابسته (سرمایه پذیر) و اختیار تعیین نماینده جهت حضور در کلیه مجامع و هیأت مدیره شرکتهای یاد شده.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14429267
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره آقای فرهاد روزخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای احسان صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای مرتضی نظری رباطی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و یا یک نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست توسط هیأت مدیره تعیین و به مدیرعامل تفویض اختیار شد. هیأت مدیره در راستای تعیین حدود اختیارات مدیرعامل قسمتی از حدود اختیارات خود را طبق ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از جمله اقامه هر گونه دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری،از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوا اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضای اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی،مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون ان)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوا ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر به مدیرعامل تفویض نمودند. ۲ـ هیأت مدیره به کمیسیون عالی معاملات شرکت در زمین توافق با خریداران واحدهای تجاری، اداری و مسکونی زاگرس اختیار تام داده تا نسبت به استرداد وجه آن به صورت نقد یا تهاتر با زمین های سامان یا چغاخور اقدام نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14359236
آگهی تغییرات شرکت ساختمان و توسعه فن آوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷
آگهی تغییرات شرکت ساختمان و توسعه فن آوری سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای ادریس جوادی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و خانم الهه جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهد‌آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای دوتن از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
بخشی از اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل از موضوع ماده ۳۳ ۱ساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید: ۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ، ۲- پیشنهاد پیش‌بینی بودجه جاری و سرمایه ای شرکت براساس رهنمودهای مجمع عمومی صاحبان سهام برای تصویب مجمع، ۳-افتتاح و بستن حساب به نام شرکت نزد بانکها و موسسات در داخل یا خارج از کشور و تعیین و معرفی اشخاصی که حق برداشت و استفاده از اینگونه حسابها را دارند. ۴- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ، ۵-اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها، و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن، ۶- تحصیل اعتبار از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد، با رعایت مقررات ماده ۴ اساسنامه حاضر، ۷- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً، ۸- اقامه‌ هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام و تجدیدنظر و مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند،تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353981
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره.
امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره
مجتبی دلخونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره.
بهنام خزاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره.
محمد غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیات مدیره.
مرتضی عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیات مدیره) به عنوان مدیر عامل انتخاب گردید.
اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید:
۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. ۲- پیش‌بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی. ۳-افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ۴- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵-عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. ۶- تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر . استقراض به وسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. ۷- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً . ۸- اقامه‌ هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و ... شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقاله شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراج اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی ، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب –با حق صلح یا بدون آن- و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضررو زیان و صدور دستور لازم الاجرا(اجرائیه)و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و ... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت.
کلیه اوراق و اسناد تعهد‌آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره و یا یک نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376207
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره.
امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره
مجتبی دلخونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره.
بهنام خزاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره.
محمد غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیات مدیره.
مرتضی عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیات مدیره) به عنوان مدیر عامل انتخاب گردید.
اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید:
۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. ۲- پیش‌بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی. ۳-افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ۴- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵-عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. ۶- تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر . استقراض به وسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. ۷- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً . ۸- اقامه‌ هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و ... شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقاله شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراج اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی ، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب –با حق صلح یا بدون آن- و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضررو زیان و صدور دستور لازم الاجرا(اجرائیه)و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و ... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت.
کلیه اوراق و اسناد تعهد‌آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره و یا یک نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378818
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره.
امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره
مجتبی دلخونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره.
بهنام خزاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره.
محمد غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیات مدیره.
مرتضی عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیات مدیره) به عنوان مدیر عامل انتخاب گردید.
اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید:
۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. ۲- پیش‌بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی. ۳-افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ۴- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵-عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. ۶- تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر . استقراض به وسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. ۷- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً . ۸- اقامه‌ هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و ... شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقاله شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراج اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی ، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب –با حق صلح یا بدون آن- و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضررو زیان و صدور دستور لازم الاجرا(اجرائیه)و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و ... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت.
کلیه اوراق و اسناد تعهد‌آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره و یا یک نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167586
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بام چهارمحال و بختیاری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۶۲۷۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال و بختیاری (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای محمد رجائی انارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی ساختمان زاگرس چهارمحال و بختیاری (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای محمد هادی بختیاری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازطرف شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا(سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان عضو هیات مدیره آقای موسی شریفی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق واسناد تعهدآور ازقبیل چک،سفته، قرارداد و نظایر آن باامضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13908190
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب گردیدند:. آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره.. آقای عباس هلاکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت سازه‌های نوین کرت (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره.. آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت عضو هیات مدیره.. آقای فرهاد روزخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو هیات مدیره.. آقای فرج الله خبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت ساختمان و توسعه فن آوری (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل.. حدود اختیارات مدیرعامل رعایت مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیات مدیره می‌باشد.. کلیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور شرکت منجمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهند_بود. مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799124
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره. آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره. آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای احسان صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای محمد رجائی انارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقیمانده ماموریت هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و یا یک نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774291
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رجائی انارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان رئیس موظف هیات مدیره آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره. آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای احسان صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای افشار شهبازی تک آبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل برای باقیمانده مدت ماموریت هیات مدیره انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبه مورخ ۰۶/۱۱/۹۲ هیات مدیره مناط اعتبار می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیات مدیره بهمراه مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13761155
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره مجتبی دلخونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره بهنام خزاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره محمد غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره مرتضی عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13761166
آگهی تغییرات شرکت ساختمان و توسعه فن آوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای ادریس جوادی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و خانم الهه جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای دو تن از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13744973
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره با نمایندگی آقای اسفندیار برومند با کدملی xxxxxxxxx۱ سازمان عمران کرمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره با نمایندگی آقای سیدمهدی طبیب زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت افق تجارت عقیق پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضوهیئت مدیره بنمایندگی آقای حسین ابوطالبی با کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای حسن پورفرج قاجاری با کدملی xxxxxxxxx۵ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای فرامرز رساپور با کدملی xxxxxxxxx۲ آقای علی اژدر با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ب کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. ج حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13710891
آگهی تغییرات شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی عزیز علی لرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی نسرین شاهواری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره) و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713155
آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه شهری فراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۶۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدابوالقاسم هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره خانم شبنم لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک‌ها، سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675346
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۰۴ , xxx مورخ ۱۷/۷/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای حمید شایگان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای سعید باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سیدفریدالدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: طراحی سیستم ارزیابی مدیریت شرکت‌های تابعه و تحت پوشش و رتبه بندی مدیریت شرکت‌ها و ایجاد محیط رقابتی در حوزه مدیریت.. طراحی نظام جامع اطلاعات و هدایت گروه به سوی سازمان اطلاعات بنیان و دانش محور.. تعیین اعضای هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه پذیر هلدینگ و تعیین نماینده جهت حضور و اعلام رای در مجامع شرکتهای مزبور و هرگونه تغییر در سرمایه گذاری شرکت.. تصویب بودجه شرکت‌های تابعه هلدینگ و نظارت مستمر بر تطبیق عملکرد واقعی با بودجه آنها.. حسابرسی داخلی شرکتهای تابعه به صورت مستمر در طول سال مالی. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی.. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و نیز تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.. عقد هرگونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر، و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره.. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانک‌ها و استرداد آنها.. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسه‌های رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد.. رهن گذاردن اموال شرکت، اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا.. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت.، در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزایی و چه حقوقی، در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت.. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت، هر شش ماه یک بار، و دادن آن به بازرس شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13667349
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: فرج الله خبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا هلاکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی حامی کار خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و محمدرضا خیامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت رشد صادرات خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و الزام آور با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652258
آگهی تغییرات شرکت تولید و توسعه خانه سازی پی چین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۹۸۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی توسعه شهری فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای رامین راشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. ابوذر یعقوبی گردویشه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره. سیاوش جروند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد اوراق و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و درغیاب دو نفر از ایشان، با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13624880
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای احسان صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد رجائی انارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره آقای افشار شهبازی تک آبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبه مورخ ۰۶/۱۱/xxx۲ هیئت مدیره مناط اعتبار می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره بهمراه مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462068
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای امیرحسین احمدزاده نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای علی فروزش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای احسان صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره تا تاریخ ۲۱/۰۹/xxx۷ انتخاب گردیدند. آقای افشار شهبازی تک آبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیات مدیره بهمراه مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبه مورخ ۰۶/۱۱/xxx۲ هیات مدیره مناط اعتبارمی باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13368045
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ ۱ - تعیین سمت مدیران برای مدت باقیمانده - آقای سیدضیاءالدین صدرهاشمی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره. - آقای سیدمهدی طبیب زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سازمان عمران کرمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. - آقای حسین ابوطالبی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای حسن پورفرج قاجاری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای فرامرز رساپور با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای علی اژدر با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353817
آگهی تغییرات شرکت مالمیر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۶۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو گواهی حصر وراثت مورخ ۱۰/۷/۹۵ به شماره پرونده ۹۵/xxx/xxxxxx شورای حل اختلاف منطقه ۳ تهران به شماره دادنامه xxxxxxxxxxxxxxx۶ آقای پرویز بابک به کد ملی xxxxxxxxx۸ که سهامدار در شرکت مذکور به شماره ثبت xxx۷۸ می‌باشد فوت نموده و بصورت قهری از شرکت خارج گردید و در نتیجه وارثین حین الفوت مرحوم با امضای ذیل صورتجلسه اقرار به دریافت کلیه سهم الشرکه متوفی به مبلغ xxxxxx۰ ریال که بر طبق گواهی حصر وراثت مشخص شده_است می‌باشد که به قرار ذیل بین وارثین تقسیم گردیده است: طبق گواهی حصر وراثت به شماره پرونده ۹۵/xxx/xxxxxx دادنامه xxxxxxxxxxxxxxx۶ به تاریخ ۱۰/۷/۹۵ مبلغ xxxxxx ریال به آقای باربد بابک به کد ملی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت. مبلغ xxxxxx ریال به آقای بامداد بابک به کد ملی xxxxxxxxx۰ انتقال یافت. مبلغ xxxxxx ریال به آقای بردیا بابک به کد ملی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت. مبلغ xxxxxx ریال به آقای بهراد بابک به کد ملی xxxxxxxxx۴۱ انتقال یافت. در نتیجه کلیه سهم الشرکه متوفی آقای پرویز بابک به کد ملی xxxxxxxxx۸ طبق گواهی حصر وراثت شماره پرونده ۹۵/xxx/xxxxxx تاریخ ۱۰/۷/۹۵ دادنامه xxxxxxxxxxxxxxx۶ به وراث حین الفوت انتقال یافت. بنابراین لیست شرکاء به قرار زیر است: آقای فرامرز رساپور به کد ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خانم فرزانه بابک به کد ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای باربد بابک به کد ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای بامداد بابک به کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای بردیا بابک به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای بهراد بابک به کد ملی xxxxxxxxx۴۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13351279
آگهی تغییرات شرکت مالمیر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۶۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بردیا بابک به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرامرز رساپور به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم فرزانه بابک به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13306191
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بام چهارمحال و بختیاری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۶۲۷۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای افشار شهبازی تک آبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره. آقای قاسم قوامی دهکردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی ساختمان زاگرس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت مناط اعتبار می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت خواهد_بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270499
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره، آقای نصرتعلی متین فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای غلامرضا کول به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مجتبی دلخونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیر عامل برای دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیات مدیره می‌باشد. کلیه آوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیر عامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263794
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی دلخونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تأمین مسکن جوانان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسن پور فرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای امیرحسین احمد زادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای بهنام خزاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تأمین مسکن نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل: چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضای عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13248769
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت عضوء هیئت مدیره و غلامرضا کول به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی دلخونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مدیرعامل یا عضوء دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244821
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای میر سعید قریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای علی فروزش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای افشار شهبازی تک آبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبه مورخ ۰۶/۱۱/xxx۲ هیئت مدیره مناط اعتبارمی باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره بهمراه مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199931
آگهی تغییرات شرکت ساختمان و توسعه فن آوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره. - آقای ادریس جوادی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. - آقای علی فروزش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای دوتن از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه بامهرشرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره همراه بامهرشرکت معتبراست. -. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیات مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147630
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۹/xxx۶ به قرار ذیل تعیین گردیدند: امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره عباس هلاکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت رشد صادرات خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت عضو هیات مدیره حمیدرضا هلاکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو هیات مدیره فرج الله خبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ساختمان و توسعه فن آوری (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور شرکت منجمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهند_بود. مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110633
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۵: - با توجه به مفاد نامه شماره xxx/ ن/ ۹۵ مورخ xxx۵/۰۸/۰۲ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) آقای حسین ابوطالبی به جای آقای حسین رحمتی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره معرفی گردید. - هیئت مدیره ترکیب هیئت مدیره را بشرح زیر برای مدت باقیمانده تعیین نمود. - آقای سیدضیاالدین صدرهاشمی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره. - آقای سیدمهدی طبیب زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سازمان عمران کرمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. - آقای حسن پورفرج قاجاری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای فرامرز رساپور با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای حسین ابوطالبی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای مسعود صفاخواه با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره میباشد. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104503
آگهی تغییرات شرکت ساختمان و توسعه فن آوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی فروزش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان (عضو هیات مدیره و مدیرعامل) به جای خانم پروانه عدل خانقاه شماره ملی xxxxxxxxx۷ برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. درنتیجه اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل تغییر یافت: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای ادریس جوادی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره.. آقای علی فروزش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای دوتن از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیات مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13077443
آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه شهری فراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۶۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شبنم لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13077450
آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه شهری فراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۶۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدفریدالدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شبنم لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدابوالقاسم هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک‌ها، سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13048055
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بام چهارمحال و بختیاری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۶۲۷۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ را به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی ساختمان زاگرس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان رئیس هیات مدیره جدید معرفی نمودند. آقای افشار شهبازی تک آبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره. آقای نورالله همتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای قاسم قوامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت مناط اعتبار میباشد. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره بهمراه یکی از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت خواهد_بود مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13048079
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساختمان زاگرس چهارمحال وبختیاری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۸۱۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی بام چهارمحال (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای افشارشهبازی تک آبی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال وبختیاری (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای اکبر ریاحی دهکردی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای بابک ابراهیمی دستگردی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج ازاعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت مناط اعتبار می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و نظایر آن با امضاء ثابت رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ودر غیاب مدیرعامل با امضاء یکی دیگراز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976537
آگهی تغییرات شرکت تولید و توسعه خانه سازی پی چین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۹۸۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی توسعه شهری فراز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیات مدیره. - آقای حسن سید بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. - آقای اسداله داوری ایردموسی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیات مدیره. - آقای سیاوش جروند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. - کلیه اسناد اوراق و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت مدیر عامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و درغیاب دو نفر از ایشان، با یکی دیگر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیر عامل و یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940938
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره. آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای میر سعید قریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای علی فروزش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای افشار شهبازی تک آبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبه مورخه ۰۶/۱۱/۹۲ هیات مدیره مناط اعتبار می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیات مدیره بهمراه مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12705926
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان بستان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۱۴۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۵۲۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ و تائیدیه شماره xxxxxx/۱۵ , xxx مورخه ۲۱/۱۱/۹۴ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت سه سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. اعضای اصلی هیات مدیره: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - آقای همایون بهزاد افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - آقای علیرضا قورچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ - آقای محمد رضا اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - آقای شاهین رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ واعضای علی البدل هیات مدیره: آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ - آقای امیرحسین طاهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای محمد غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم نسرین شاهواری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12705934
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان بستان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۱۴۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۵۲۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۴ و تائیدیه شماره xxxxxx/۱۵ , xxx مورخه ۲۱/۱۱/۹۴ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای همایون بهزاد افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره وآقای محمدرضا اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره، آقای شاهین رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره، آقای علیرضا قورچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت منشی و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند وآقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای امیرحسین طاهری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند وآقای شاهین رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند کلیه قراردادها و اوراق و اسناد رسمی و تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای شاهین رحمانی مدیر عامل و یک عضو هیات مدیره و مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود.. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12680197
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره، عباس هلاکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت رشد صادرات خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت عضو هیات مدیره، فرج الله خبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ساختمان و توسعه فن آوری (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت عضو هیات مدیره، حمیدرضا هلاکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت منجمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهند_بود. مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12646190
آگهی تغییرات شرکت تامين مسكن نوين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره. مجتبی دلخونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره. غلامرضا کول به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مدیرعامل یا عضو دیگر هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12637780
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري سامانه استراتوس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵ / xxx مورخه ۰۶/۱۰/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای حمید شایگان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای سعید باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سید فرید الدین صدر هاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سید محمد صدر هاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12536083
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري توسعه وعمران استان كرمان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۴ الف) تعیین سمت اعضای هیئت مدیره: آقای سیدضیاءالدین صدرهاشمی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره. ـ آقای سیدمهدی طبیب زاده با کدملیxxxxxxxxx۲مایندگی از سازمان عمران کرمان (سهامی خاص) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. ـ آقای حسین رحمتی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره. ـ آقای حسن پورفرج قاجاری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره. ـ آقای فرامرز رساپور با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند ـ آقای مسعود صفاخواه با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردید وحدود اختیارات مدیرعامل تعیین وتفویض گردید. ب) کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12514318
آگهی تغییرات شرکت مهندسي توسعه شهري فراز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۶۲۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۶۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ایرج گلابتونچی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره. ـ آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. ـ خانم شبنم لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت دانای نیک گستر پیشرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیات مدیره. ـ آقای سیدابوالقاسم هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء انتخاب شدند ـ کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک ها، سفته ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12514340
آگهی تغییرات شرکت مهندسي توسعه شهري فراز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۶۲۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۶۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: ـ شرکت گروه استراتوس پارس(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ـ شرکت دانای نیک گستر پیشرو(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ـ آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12489480
آگهی تغییرات شرکت پشتيبان ايجاد ساختمان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۹۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عزیزعلی لرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ خانم نسرین شاهواری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه xxxxxxxxx۷۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره می باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12445979
آگهی تغییرات شرکت تامين مسكن نوين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره آقای مجتبی دلخونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیات مدیره آقای غلامرضا کول به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره به همراه مدیرعامل یا عضو دیگر هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیات مدیره می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12340273
آگهی تغییرات شرکت تولید و توسعه خانه سازی پی چین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۸۶۵۰۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۲۳۹۸۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی توسعه شهری فراز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیات مدیره. و آقای محمدعلی احتیاطی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. . آقای علی احسانی کناری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیات مدیره. و آقای سیاوش جروند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل ( خارج از اعضای هیات مدیره ) انتخاب شدند. . حدود اختیارات: مدیرعامل با رعایت مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت، مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. . کلیه اسناد اوراق و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و درغیاب دو نفر از ایشان، با یکی دیگر از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306174
آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه شهری فراز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۶۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فنی تجاری پارس شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی ایرج گلابتونچی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دانای نیک گستر پیشرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی شبنم لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره سیدابوالقاسم هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک ها، سفته ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304334
آگهی تغییرات شرکت ساختمان و توسعه فن آوری سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره. ادریس جوادی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. پروانه عدل خانقاه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای دوتن از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12300814
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۷۴۸۴۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصرتعلی متین فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای سید صدرالدین صدر هاشمی نژاد به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای حسن پور فرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیر حسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای نصرتعلی متین فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سید علیرضا قهاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره می باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضای عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12256955
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۷۴۸۴۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی حسن پور فرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی سید صدرالدین صدر هاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی سید علیرضا قهاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیر عامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12230234
آگهی تغییرات شرکت ساختمان و توسعه فن آوری سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره.و محسن باطنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. و خانم پروانه عدل خانقاه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل. انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای دوتن از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12213509
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۴: ۱ ـ آقای سیدضیاءالدین صدرهاشمی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره. ـ آقای سیدمهدی طبیب زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سازمان عمران کرمان (سهامی خاص) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای حسین رحمتی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای حسن پورفرج قاجاری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای فرامرز رساپور با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای مسعود صفاخواه با کد ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12150768
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان سهامی عام به‌شماره ثبت ۷۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به نمایندگی حمیدرضا هلاکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به نمایندگی حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت پشتیبانی ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به نمایندگی فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت صنعتی حامی کار خوزستان (سهامی خاص) به نمایندگی مجتبی نیک کردار به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت رشد صادرات خوزستان (سهامی عام) به نمایندگی محمدرضا خیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12150770
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان سهامی عام به‌شماره ثبت ۷۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ تصویب شد. سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به نمایندگی حمیدرضا هلاکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به نمایندگی حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵، شرکت پشتیبانی ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به نمایندگی فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲، شرکت صنعتی حامی کار خوزستان (سهامی خاص) به نمایندگی مجتبی نیک کردار به شماره ملیxxxxxxxxx۶، شرکت رشد صادرات خوزستان (سهامی عام) به نمایندگی محمدرضا خیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی، محمد صادق حشمتی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101782
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا کول به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای مجتبی دلخونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای محمد لبافان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9432780
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۲۵۸۶ وشناسه‌ملی۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای گودرز امیری ابراهیم محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان(سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای اسمعیل عامری گلستان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیات مدیره.. آقای علی فروزش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای افشار شهبازی تک آبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیات مدیره به همراه مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه ومصوبه مورخ ۰۶/۱۱/xxx۲هیئت مدیره مناط اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9395516
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای سید صدرالدین صدر هاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره.آقای یوسف صفارشاهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره آقای سید علیرضا قهاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770223
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره. ـ آقای غلامرضا کول به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره.. آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره.. آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیات مدیره.. آقای بهنام خزاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره.. آقای مجتبی دلخونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیر عامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیر عامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1747010
آگهی تغییرات شرکت ساختمان و توسعه فن آوری سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۴۷۰۹۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و محسن باطنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و فرشید خالقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای دوتن از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724514
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا کول به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره. آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت نوسازی و ساختمان تهران(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره. آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای مجتبی دلخونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای محمد لبافان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضاء هیأت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667043
آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه شهری فراز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۶۲۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۶۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ایرج گلابتونچی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت فنی تجاری پارس شهر(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیأت مدیره. ـ آقای علی ممیزان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت دانای نیک گستر پیشرو(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. ـ آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره. ـ آقای سیدابوالقاسم هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء. ـ کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک ها، سفته ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667046
آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه شهری فراز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۶۲۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۶۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فنی تجاری پارس شهر(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت دانای نیک گستر پیشرو(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610199
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال سهامی عام شماره ثبت ۲۵۸۶ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای فرامرز رساپور بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره.
آقای گودرز امیری ابراهیم محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۹ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تأمین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره.
آقای امیرحسین احمدزاده نامدار بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره.
آقای اسمعیل عامری گلستان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تأمین مسکن جوانان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان عضو هیئت مدیره.
آقای علی فروزش بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۹ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تأمین مسکن نوین (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان عضو هیئت مدیره.
آقای افشار شهبازی تک آبی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید.
(حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبه مورخ ۰۶/۱۱/xxx۲ هیئت مدیره مناط اعتبار می باشد).
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره بهمراه مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413658
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس سهامی عام شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای فرامرز رساپور کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا به ش ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حمید شایگان کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سعید باقری کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای سید فریدالدین صدر هاشمی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد صدر هاشمی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس به ش ملی xxxxxxxxx۷۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل بامضای دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری بامضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1361737
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره
آقای امیرحسین احمدزاده نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره.
آقای بهنام خزاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره.
آقای نصرتعلی متین فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره.
آقای مجتبی دلخونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1435426
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال و بختیاری سهامی عام شماره ثبت ۲۵۸۶ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۶/۱۱/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
۱ـ آقای فرامرز رساپور به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای گودرز امیری ابراهیم محمدی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسن پور فرج قاجاری کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) ب شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای امیر حسین احمدزاده نامدار کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای اسمعیل عامری گلستان کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از تامین مسکن جوانان (سهامی عام) ب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای افشار شهبازی تک آبی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای باقی مانده مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و نظایر آن بامضای ثابت آقای فرامرز رساپور و آقای حسن پور فرج قاجاری یا یکی از ایشان به همراه مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری بامضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس همراه بامهر شرکت معتبر است.
۳ـ حدود اختیارات مدیرعامل طبق مواد اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره میباشد. هیئت مدیره در راستای حدود اختیارات مدیرعامل قسمتی از حدود اختیارات خود را طبق ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از جمله: اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر به مدیرعامل تفویض نمودند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302265
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پروژه های توسعه و ساخت آریان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۲۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین احمدزاده نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای میرسعید قریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایراینان (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای رسول شهبازی جونوش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند.
ـ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302277
آگهی تغییرات شرکت تولید و توسعه خانه سازی پی چین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۶۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۹۸۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه شهری فراز (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمدعلی احتیاطی ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم کاظمی ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیاوش جروند ک م xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. کلیه اسناد اوراق و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ا یشان با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272489
آگهی تغییرات شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۱۹۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عزیزعلی لرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره، خانم نسرین شاهواری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982738
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۹۲۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ عزیز علی لرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت نوسازی و ساختمانی تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و نسرین شاهواری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و نظایر آن با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888936
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت پروژه‌های توسعه و ساخت آریان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۲۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و مصطفی دیلمی پور به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۱ فرامرز رساپور به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره و امیرحسین احمدزاده نامدار به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و سعید قریشی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو هیات مدیره و بهزاد ظهوری به کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیات مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. امضای کلیه اوراق تعهدآور و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با امضای عضو دیگر هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908675
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت بازرس اصلی و شهریار آذری سامانی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۱ فرامرز رساپور به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و عزیزعلی لرستانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نسرین شاهواری به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت عضو هیات مدیره و میراسداله موسوی سادات به کدملی xxxxxxxxx۸ (خارج از هیات مدیره) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10346287
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت بازرس اصلی و شهریار آذری سامانی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۱ فرامرز رساپور به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و عزیزعلی لرستانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نسرین شاهواری به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت عضو هیات مدیره و میراسداله موسوی سادات به کدملی xxxxxxxxx۸ (خارج از هیات مدیره) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10406688
آگهی تصمیمات شرکت ساختمان و توسعه فن آوری سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ فرامرز سایور به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدحسن ساجدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد غلامی به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای احمد ضیایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و سیداحمد رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت اعضای هیئت مدیره و فرشید خالقیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با امضای عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10638030
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت پروژه‌های توسعه و ساخت آریان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۶۴۰۵۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۷۷۲۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ـ شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه‌گذاری ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ فرامرز رساپور به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی‌محمد یزدان‌جو به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پشتیبانی اوراق سرمای‌گذاری ساختمان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و بهزاد ظهوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و هومن نصرالهی‌شیراز به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با امضای عضو دیگر هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10672148
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پروژه‌های توسعه ساخت آریان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۰۵۶و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۲۹۳
به استناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۵/۲/۹۰ احمد ضیائی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران سهامی عام بسمت رئیس هیات‌مدیره و محسن باطنی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام بسمت نائب‌رئیس هیات‌مدیره و فرامرز رساپور به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام بسمت عضو هیات‌مدیره و علی‌محمد یزدان‌جو به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام بسمت عضو هیات‌مدیره و بهزاد ظهوری به کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین شدند. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه و مصوبات هیات‌مدیره می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیات‌مدیره و یکی از اعضای هیات‌مدیره یا مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11475084
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت پروژه‌های توسعه و ساخت آریان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۰۵۶و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۲۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دیلمی‌پور و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و مصطفی دیلمی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۱ فرامرز رساپور به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیات‌مدیره و امیرحسین احمدزاده‌نامدار به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت نایب‌رئیس هیات‌مدیره و سعید قریشی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو هیات‌مدیره و بهزاد ظهوری به کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیات‌مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. امضای کلیه اوراق تعهدآور و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره یا نایب رئیس هیات‌مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با امضای عضو دیگر هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات‌مدیره یا نایب رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11539577
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت پروژه‌های توسعه و ساخت آریان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۰۵۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۲۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۳/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه دیلمی‌پور و همکاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و مصطفی دیلمی‌پور به ش‌ملی xxxxxxxxx۳به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای: سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۰ و تامین مسکن جوانان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۳ و تامین مسکن نوین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۱ و تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۰ و پشتیبانی اوراق سرمایه‌گذاری ساختمان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۳ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۰ احمد ضیائی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن باطنی به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و فرامرز رساپور به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین و هومن نصرالهی‌شیراز به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه‌گذاری ساختمان و علی‌محمد یزدان‌جو به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به سمت اعضای هیئت‌مدیره و بهزاد ظهوری به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل تعیین‌ گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات