مسعود شمیمی نوری

مسعود شمیمی نوری

کد ملی 004103xxxx
گراف ارتباطات
5
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

شرکت های مسعود شمیمی نوری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مسعود شمیمی نوری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14493678
آگهی تغییرات شرکت معادن فاریاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۶۶۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : آقای عباسعلی بنفشه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نوین آلیاژ سمنان ( سهامی خاص ) بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای مهدی محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای علی اصغر علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره . آقای مسعود شمیمی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا به عنوان مدیرعامل کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیأت مدیره به تنهایی و درغیاب نامبرده با امضاء نایب رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14154772
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از:۱- شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی یوسف محمدی با کدملی xxxxxxxxx۴- شرکت نوین آلیاژ سمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی آقای اکبر تفضلی هرندی به کدملی xxxxxxxxx۱ -شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰به نمایندگی مسعود شمیمی نوری با کدملی xxxxxxxxx۱ -شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی با کدملی xxxxxxxxx۸ -آقای مهدی محمد خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ ۷برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.۲-موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی وبه عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند ۳-روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد۴- صورتهای مالی منتهی به سال ۹۶مورد تصویب قرار گرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13295368
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاورفرازراه پی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد بحرینیان ک م xxxxxxxxx۶ و آقای مهدی زارعی نیک ک م xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای مسعود شمیمی نوری کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای آرش آجی وندی زندی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173326
آگهی تغییرات شرکت معادن فاریاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۶۶۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت نوین آلیاژ سمنان به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی آقای مهدی محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای آقای مسعود شمیمی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضا رئیس هیأت مدیره به تنهایی و در غیاب نامبرده با امضا نایب رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032042
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدماتی بازرگانی پیمان امیر بنمایندگی آقای محمد علیمحمدی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی محمدخانی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ بنمایندگی آقای مسعود شمیمی نوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره - شرکت نوین آلیاژسمنان بنمایندگی آقای محمود علی محمدی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور با دو امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705314
آگهی تغییرات شرکت معادن فاریاب شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۶۶۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی سال ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ آقای محمد علیمحمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱، شرکت نوین آلیاژ سمنان با نمایندگی آقای مهدی محمدخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر با نمایندگی اقای مسعود شمیمی نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705323
آگهی تغییرات شرکت معادن فاریاب شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۶۶۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت نوین آلیاژ سمنان(سهامی خاص) بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای مسعود شمیمی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پیمان امیر (سهامی خاص) بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و قرار دادهای تعهدآور شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی و در غیاب نامبرده با امضا نایب رئیس هیئت مدیره وهمراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634354
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاورفرازراه پی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد بحرینیان به ک.م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و آقای مهدی زارعی نیک به ک.م xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای مسعود شمیمی نوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای آرش آجی وندی زندی با کد ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581496
آگهی‌ تغییرات شرکت معادن بافق سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تغییرات و تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید.

۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی همیار حساب بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب گردیدند.

۳ـ شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای یوسف محمدی، شرکت نوین آلیاژ سمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی آقای محمود علیمحمدی، شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای مسعود شمیمی نوری، شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۴ـ همچنین بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۳ شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به نمایندگی آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ به نمایندگی آقای مسعود شمیمی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره و شرکت نوین آلیاژ سمنان به نمایندگی آقای محمود علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با دو امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.

۵ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به دویست و دو میلیون و پانصد هزار سهم یکهزار ریالی با نام از محل سود انباشته با توجه به مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

۶ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان بافق

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 722916
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی الکترونیک تاتونگ (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۷۷۹۴۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۲۶۱۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۴/۹۱ محمد علی محمدی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود شمیمی نوری به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهرام امینی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و درغیاب رئیس هیئت مدیره متفقاً با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726415
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی الکترونیک تاتونگ (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۷۷۹۴۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۲۶۱۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۴/۹۱ محمد علی محمدی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود شمیمی نوری به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهرام امینی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و درغیاب رئیس هیئت مدیره متفقاً با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10518674
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی الکترونیک تاتونگ (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۷۷۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۲۶۱۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ محمد علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود شمیمی نوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهرام امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و درغیاب رئیس هیئت مدیره متفقا با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711815
آگهی تصمیمات شرکت مهندسان مشاور فراز راه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۴۵۲و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۳۴۴۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: مسعود شمیمی نوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آرش آجی وندی زندی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مهدی زارعی نیک به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد بحرینیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11340574
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی الکترونیک تا تنگ سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۷۷۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۲۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدعلی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و مسعود شمیمی‎نوری به کدملی xxxxxxxxx۱ و بهرام امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ محمدعلی محمدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و بهرام امینی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مسعود شمیمی‎نوری بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با رئیس هیئت‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت‎مدیره با دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11481700
آگهی تصمیمات شرکت مهندسان مشاور فراز راه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۴۵۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۳۴۴۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: مسعود شمیمی‌نوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آرش آجی‌وندی‌زندی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مهدی زارعی‌نیک به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد بحرینیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11766806
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی الکترونیک تاتونگ (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۷۷۹۴۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۲۶۱۰
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۴/۹۱ محمد علی‌محمدی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود شمیمی‌نوری به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و بهرام امینی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی و درغیاب رئیس هیئت‌مدیره متفقاً با امضاء نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات