سید عبداله علوی

سید عبداله علوی

کد ملی 065214xxxx
گراف ارتباطات
27
شرکت‌ها
54
آگهی‌ها

شرکت های سید عبداله علوی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سید عبداله علوی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14848801
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آذین ارقام پیام شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 447914 و شناسه ملی 14003821788
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/06/1398 و مجوز جامعه حسابداران رسمی ایران بشماره 232370/98 مورخ 24/6/98تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی مختاری خیرآبادی بشماره ملی0074175416 و مهران مختاری خیرآبادی بشماره ملی0074175416 و خانمها مهناز مختاری خیرآبادی بشماره ملی0066493838 و مهری پورشهیدی بشماره ملی2991318929 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند. سرمایه شرکت از مبلغ 15000000 ریال بمبلغ 10000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه: سید عبداله علوی بشماره ملی 0652141986بمبلغ 5000000 ریال محمد خالقی بشماره ملی4899606397 بمبلغ 5000000 ریال پ980721965456981 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14848807
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آذین ارقام پیام شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 447914 و شناسه ملی 14003821788
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/06/1398 و مجوز جامعه حسابداران رسمی ایران بشماره 232371/98 مورخ 24/6/98 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با عنایت به گواهی حصر وراثت بشماره 970214,808 مورخ 13/11/97 صادره از مجتمع 5 شورای حل اختلاف تهران و گواهی مالیات بر ارث اداره امور مالیاتی شماره 18/256و گروه مالیاتی بشماره 181,256 واحد 1813 تهران سهم الشرکه مرحوم غلامحسین مختاری خیر آبادی بشماره ملی 2991218861 به تریب به وراثین آقایان مهدی مختاری خیرآبادی به کدملی 0074175416 پسر متوفی مبلغ 1750000 ریال و مهران مختاری خیرآبادی به کدملی 0078204054 پسر متوفی مبلغ 1750000 ریالو خانم مهناز مختاری خیرآبادی به کدملی 0066493838 دختر متوفی مبلغ 875000ریال وخانم مهری پورشهیدی به کدملی 2991318929 همسر متوفی مبلغ 625000ریال بصورت قهری منتقل گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از نقل و انتقال قهری: مهدی مختاری خیرآبادی بشماره ملی0074175416 بمبلغ 1750000 ریال مهران مختاری خیرآبادی بشماره ملی0074175416 بمبلغ 1750000 ریال مهناز مختاری خیرآبادی بشماره ملی0066493838 بمبلغ 875000 ریال سید عبداله علوی بشماره ملی 0652141986بمبلغ 5000000 ریال مهری پورشهیدی بشماره ملی2991318929 بمبلغ 625000 ریال محمد خالقی بشماره ملی4899606397 بمبلغ 5000000 ریال تعداد اعضاء هیئت مدیره مرکب از دو نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ980721643857330 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14848811
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آذین ارقام پیام شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 447914 و شناسه ملی 14003821788
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد خالقی به شماره ملی 4899606397 بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سیدعبداله علوی به شماره ملی 0652141986 بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره بمدت نامحدود انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و مالی با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. پ980721244340582 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14658942
آگهی تغییرات شرکت رانیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۷۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۷ به تصویب رسید . محمد رضا میرزا ابراهیم طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد جواد طهرانی یکتا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و زهرا میرزا ابراهیم طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و سیدعبداله علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به تنهائی و اسناد تعهدآور ازقبیل چکها ، سفته‌ها ، بروات وقراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14117861
آگهی تغییرات شرکت رانیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۷۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال xxx۶ شرکت مورد تصویب قرار گرفت اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل بمدت دو سال انتخاب شدند: آقای محمد رضا میرزا ابراهیم طهرانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بشماره کدملی xxxxxxxxx۸ آقای محمد جواد طهرانی یکتا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل بشماره کدملی xxxxxxxxx۵ خانم زهرا میرزا ابراهیم طهرانی بسمت عضو هیئت مدیره بشماره کدملی xxxxxxxxx۲ کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به تنهائی و اسناد تعهدآور ازقبیل چکها، سفته‌ها، بروات وقراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت میباشد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدعبداله علوی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664938
آگهی تغییرات شرکت پترو صنعت جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۳۵۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آذین ارقام پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت بازرس اصلی و آقای سید حسن حسین زاده نودهی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین کاوه پیش قدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای یداله زحمتکش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای سید علی رضویان به کدملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536149
آگهی تغییرات شرکت رانیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۷۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. محمد رضا میرزا ابراهیم تهرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محمد جواد تهرانی یکتا بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره زهرا میرزا ابراهیم تهرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی صدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و سیدعبداله علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952122
آگهی تغییرات شرکت رانیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۷۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا میرزا ابراهیم طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محمد جواد طهرانی یکتا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره زهرا میرزا ابراهیم طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء یک نفراز اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و سیدعبد اله علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670015
آگهی تغییرات شرکت پترو صنعت جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۳۵۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین ارقام پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی آقای سید عبدالله علوی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای سید حسن حسین زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب و افراد زیر به سمت اعضا هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای حسین کاوه پیشقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره وآقای محمد رضا خاکساری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید علی رضویان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره ونیز روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12293919
آگهی تغییرات شرکت رانیران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۳۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۷۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ بتصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمدرضا میرزا ابراهیم طهرانی شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمدجواد طهرانی یکتا شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم زهرا میرزا ابراهیم طهرانی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای سیدعبداله علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725344
آگهی تغییرات شرکت دیرین صنعت تهران سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۱۵۵۴۴۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۹۸۱۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین ارقام پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سید عبدالله علوی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519619
آگهی تغییرات شرکت رانیر‌ان سهامی‌خاص شماره ثبت ۸۳۱۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۷۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
ـ اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقای محمدرضا میرز ا ابراهیم تهرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
آقای محمد جواد تهرانی یکتا بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
خانم زهرا میرز ا ابراهیم تهرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره
ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ـ آقای سید عبداله علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی
آقای اسداله شیخ الا سلامی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364701
آگهی تغییرات شرکت دیرین صنعت تهران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۵۵۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۱۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره آقای عبدالحمید طاهری کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره،
خانم صدیقه رنجبر کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم خدیجه گودرزی کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین ارقام پیام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بسمت بازرس اصلی و آقای سید عبدالله علوی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات عقوداسلامی و قراردادها و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1370778
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنعت نوآوران سهامی خاص
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۴/۹۲ شرکت گسترش صنعت نوآوران سهامی خاص شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ تغییرات ذیل بعمل آمد:
۱ ـ آقای سید عبداله علوی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxx۶۳ـ xxx۶۷ و خانم سارا شیبانی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxx۷۳ـ xxx۳۷ بترتیب بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه نیم نگاه جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351575
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول حسابداران به ‌شماره ثبت ۲۶۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۳۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید عبداله علوی ک م xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۳ ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج شدند
ـ درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۷ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۳ نفر به ۲ دو نفر کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه بشرح ذیل است.
ـ آقای علیرضا قیداری ک م xxxxxxxxx۲ دارای xxx/xxx/۴ ریال
ـ آقای مهدی مشایخی ک م xxxxxxxxx۷ دارای xxx/xxx/۳ ریال
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297819
آگهی تغییرات شرکت دیرین صنعت تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۱۹۷۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سیدعبدالله علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای علی اخوان آریج به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250564
آگهی تغییرات شرکت آسان راه البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۴۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سیدعبدالله علوی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم سمیه پرچمدار با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225611
آگهی تغییرات موسسه حسابداری آرمان تفسیر به شماره ثبت ۲۶۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۳۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۰۶/xxx۲ و اسناد صلح شمارهxxx۴۶ و xxx۴۵ مورخ۸/۸/۹۲ تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شمارهxxx تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا قیداری با ش مxxxxxxxxx۲ مبلغxxx/xxx/۳ ریال از سهم الشرکه خود را به آقای مهدی مشایخی با شماره ملیxxxxxxxxx۷ و مبلغxxx/xxx/۳ ریال از سهم الشرکه خود را به آقای سید عبدالله علوی با شماره ملیxxxxxxxxx۶ واگذار و نیز با دریافت مبلغxxx/xxx/۹ ریال از صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۴ ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغxxx/xxx/۲۰ ریال به مبلغxxx/xxx/۱۱ ریال کاهش یافت و ماده۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
سال مالی موسسه از اول آبان ماه هر سال شروع و در آخر مهرماه سال بعد خاتمه می یابد در نتیجه ماده۲۰ اساسنامه موسسه به شرح فوق اصلاح گردید.
آقای علیرضا قیداری به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و آقای مهدی مشایخی به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای سید عبدالله علوی به سمت عضو هیات مدیره برای مدت۲ سال انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و بهمراه مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219777
آگهی تغییرات شرکت پارسیان پیشرو صنعت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۹۰۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۴۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
سید عبداله علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سیامک فیضی ایلماسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل: محمد فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و ابوالفضل فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و علی فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تغیین شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196667
آگهی تغییرات شرکت نیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۸۱۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعبداله علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای رامیار منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147926
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی کولر ایران سهامی خاص به شماره ثبت۵۸۱۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۳۲۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
آقای سیدعبداله علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای ولی اله قرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147927
آگهی تغییرات شرکت تولید کولر اتومبیل نسیم آسا سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۷۷۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۱۱۷۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای سیدعبداله علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای ولی اله قرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151357
آگهی تغییرات شرکت فارس دیزل سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۸۲۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۳۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید. سید عبداله علوی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و مسعود نوحی تهرانی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس افراز کدملی xxxxxxxxx۵ و عبداله استادحسین کدملی xxxxxxxxx۱.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142025
آگهی تغییرات شرکت رانیران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۷۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: محمدرضا میرزاابراهیم تهرانی به ک مxxxxxxxxx۸ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدجواد تهرانی یکتا به ک مxxxxxxxxx۵ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل و زهرا میرزاابراهیم تهرانی به ک مxxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سید عبداله علوی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و اسداله شیخ الاسلامی اصفهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت۱ سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ مورد تصویب رسید. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی از جمله چک سفته برات و غیره با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و امضا اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا یک نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود..
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 605497
آگهی تصمیمات شرکت آیریانیک (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۶۶۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۲۶۰۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید: سید عبداله علوی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و جواد قمی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10137716
آگهی تصمیمات شرکت دیرین صنعت تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۵۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۱۹۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سیدعبداله علوی به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و علی اخوان آریج به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9770174
آگهی تغییرات شرکت آسان راه البرز سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۲۷۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۴۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید عبداله علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عسگری‌طورزنی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9659959
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی کولر ایران سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۲۷۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۱۷۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. عبداله علوی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و ولی‌اله قرائیان به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10479242
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید عبداله علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن سیدشاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۳/۴/xxx۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا فولادی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۰۳/۴/xxx۲. ۶ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای دو نفر از سه نفر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۳۰/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9643164
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاوند کاویان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۷۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید عبداله علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۵/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9794024
آگهی تصمیمات شرکت آیریا نیک سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۸۶۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۶۰۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سیدعبداله علوی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و جواد قمی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9771976
آگهی تصمیمات شرکت رانیران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۸۳۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۷۴۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. سید عبداله علوی به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و اسداله شیخ‌الاسلامی‌اصفهانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: زهرا میرزاابراهیم‌تهرانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ محمدرضا میرزاابراهیم‌تهرانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محمدجواد تهرانی‌یکتا به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10146387
آگهی تأسیس شرکت تولیدی صنعتی مفتخر صنعت نور سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۳/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۳/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: عبارت است از واردات و صادرات خرید فروش و تولید کلیه قطعات و لوازم ماشین آلات سنگین و صنعتی اتومبیل سواری اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و انجام کلیه معاملات مجاز بازرگانی در رابطه با موضوع فوق.. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران برآیت اله کاشانی مجتمع افرا ط یک واحد xxx پ xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱ مورخ ۲۹/۲/۹۰ نزد بانک کشاورزی شعبه میدان فاطمی پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم لیلا بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم نرگس اصولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای محمدرضا داس دار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای محمدرضا داس دار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ آقای سید عبداله علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای محمدامین بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10323555
آگهی تصمیمات شرکت کربنات سدیم کاوه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: سید عبداله علوی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و سید محسن سیدشاکری به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10496138
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوه (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۷۳۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اقای سید عبداله علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن سیدشاکری به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۸/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9613929
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاوند کاویان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۷۶۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید عبداله علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10623485
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیایی کاوه سودا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۲۶۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. سید عبداله علوی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و محسن سیدشاکری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10859521
آگهی تصمیمات شرکت ایران تول سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۷۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۵۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. عبداله علوی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و رحمت‌اله توکلی‌اژیه به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10913041
آگهی تصمیمات شرکت فرابتن سهامی‌خاص بشماره ثبت ۴۴۵۸۱ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۸۹۹۲۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۹/۸۹ واصل گردید. موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. سیدعبداله علوی کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و نصرت حسن پور صباغی کدملی xxxxxxxxx بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11128424
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیایی فراپایه دژ سهامی خاص بشماره ثبت ۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۱۳۹۷۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخه ۱۶/۱۱/۸۹ آقایان سید عبداله علوی فرزند سید محمد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و غلامعلی تاجیانی فرزند ابراهیم بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک کبودراهنگ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11195520
آگهی تصمیمات شرکت آیریانیک (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۶۶۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۲۶۰۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید: سید عبداله علوی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و جواد قمی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11246046
آگهی تصمیمات شرکت بلور شیشه تابان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۶۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۸۱۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سید عبداله علوی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و سید محمد سیدباقری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11290484
آگهی تصمیمات شرکت کربنات سدیم کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۵۶۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سید عبداله علوی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و سید محسن سید شاکری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ امیرحسین بروجردیان به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ مسعود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ محمدرضا کربلائی‌قدیری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم عسگریان‌دماوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و امیرحسین بروجردیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمود عسگریان‌دماوندی خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین‌ گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضای هیئت‌مدیره یا یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11322451
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور آسه صنعت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۵۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. سید عبداله علوی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و یوسف مشکی‌سمیعی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11341186
آگهی تصمیمات شرکت متانول کاوه سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۹۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۸۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. سید عبداله علوی به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و محسن سیدشاکری به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11550732
آگهی تصمیمات شرکت ایران تول سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۷۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۵۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سید عبدالله علوی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و رحمت‌الله توکلی‌اژیه به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11579388
آگهی تصمیمات شرکت آیریانیک سهامی خاص ثبت شده به شماره۸۶۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۱۰۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۷/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: علی اکبرمهرانی به کدملی xxxxxxxxx۵به سمت بازرس اصلی و سیدعبداله علوی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11664507
آگهی تغییرات شرکت تولیدی محصولات سیمانی شمال سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۰۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عبدالرضا عاملی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید عبداله علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'کیهان' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۳/۴/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای موسی وفائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای رحمت‌اله ذوالقدری‌قره‌بلاغ به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مجید صیامی‌نمینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم سودابه وفائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت مدیریت سرمایه رضا سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدیوسف روحانی تا تاریخ ۲۳/۴/xxx۱.

۴‌‌ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۷/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11683727
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۰۷۲۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: سید عبداله علوی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و سید محسن سیدشاکری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11710956
آگهی تصمیمات شرکت دیرین صنعت تهران سهامی خاص بشماره ثبت ۱۵۵۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۱۹۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. سید عبدالله علوی شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و علی اخوان‌آریچ شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11811167
آگهی تصمیمات شرکت پارسیان پیشرو صنعت سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۹۰۰۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۴۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سیدعبداله علوی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و سیامک فیضی‌ایلماسانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد فاطمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و ابوالفضل فاطمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و علی فاطمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۰ محمد فاطمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، ابوالفضل فاطمی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، علی فاطمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات قراردادها و عقود اسلامی اعم از داخلی و خارجی با امضا هر یک از هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11821507
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی کولر ایران سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۵۸۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۲۲۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۶/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. عبداله علوی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و ولی?اله قرائیان به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11834534
آگهی تغییرات شرکت پتروصنعت جنوب سهامی خاص بشماره ثبت ۳۲۴۵۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۵/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید عبداله علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای رامین راز به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۸/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11981246
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۳۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید عبداله علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن سیدشاکری به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات