محمد ملاکی

محمد ملاکی

کد ملی 065163xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
77
آگهی‌ها

شرکت های محمد ملاکی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمد ملاکی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14935356
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 374476 و شناسه ملی 10320254113
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ملاکی با شماره ملی 0651637351 به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شناسه ملی 10103597356 به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای سیدحسن مداحی با شماره ملی 1754679145 به نمایندگی از شرکت قشم مولد شناسه ملی 10861513890 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای احمد شکوری راد با شماره ملی 0381483649 به نمایندگی از شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد شناسه ملی 10320634859 بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای یاسر میرزایی با شماره ملی 3934331904 به سمت مدیرعامل(خارج از اعضاء) تعیین شدند. اختیارات هیأت مدیره موضوع ماده 40 اساسنامه شرکت بشرح بندهای زیر به مدیرعامل تفویض گردید: 1. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 2. ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران. 3. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها به استثناء مدیرامور مالی که به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره نصب و عزل می گردد. 4. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات. 5. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. 6. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. 7. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد، بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 3 اساسنامه. 8. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی. 9. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. 10. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. 11. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا ًقاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. 12. تنظیم خلاصه صورتهای دارایی و دیون شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. 13. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 به بعد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. 14. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. 15. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. کلیه چک ها و بروات و سفته ها و قراردادها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980916638295873 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14906213
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 184274 و شناسه ملی 10102264112
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ملاکی به شماره ملی 0651637351 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه 10860513778 به سمت رئیس هیأت مدیره ، آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی 3179204362 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان 10860555136 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای رضا حدادیان به شماره ملی 0450964477 به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی، قراردادها و چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مشترک آقای محسن نشاسته پور فرد به عنوان مدیرمالی به شماره ملی 0040209563 و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مکاتبات اداری و احکام پرسنلی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات و وظایف تفویض شده هیأت مدیره به مدیرعامل موضوع ماده 1 صورت جلسه هیأت مدیره مورخ 15/5/1398، 1. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی 2. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین نامه های مصوب هیأت مدیره 3. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات 4. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات 5. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی 6. عقد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده وغیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات مصوبات هیأت مدیره شرکت 7. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره طبق آئین نامه معاملات 8. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع 9. ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن در راستای اهداف و موضوع فعالیت شرکت 10. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها 11. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی واخواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد 12. پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب 13. پیشنهاد هرگونه مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و اجرای طرح های توسعه شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب 14. پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب 15. اجرای کلیه مصوبات هیأت مدیره و سایر وظایف و اختیاراتی که حسب مورد توسط هیأت مدیره در چارچوب فعالیت های شرکت به مدیرعامل تفویض می گردد 16. تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه در هر مورد تا سقف 50 میلیارد ریال (5 میلیارد تومان) به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد 17. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیأت مدیره و بازرس شرکت 18. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه به هیأت مدیره جهت تصویب در مجمع عمومی 19. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنچ درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیأت مدیره 20. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیأت مدیره 21. پیشنهاد به هیأت مدیره جهت اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. پ980828465829116 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14830104
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور بهره برداری و بهینه سازی نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر باشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲به سمت رئیس هیأت مدیره با نمایندگی آقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای مجید سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره ـ آقای سید عباس مهاجرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمدتقی متین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره و امید تشت زر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14538723
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۴۸۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد ملاکی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصر وکیلی پیهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیف اله علی اصغری با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . - اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل موضوع ماده ۱۴ اساسنامه شرکت بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید . - کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و قراردادها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14527725
آگهی تغییرات شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی میرمعزی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محمد ملاکی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پترو دانیال کیش به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای احمد پیامی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تجارت پاسارگاد بعنوان عضو هیأت مدیره آقای ناصر وکیلی پیهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد بعنوان عضو هیأت مدیره آقای سید کریم تفرشی حسینی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند . اختیارات هیأت مدیره موضوع مواد ۴۴ و ۴۸ اساسنامه شرکت ، بشرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید . نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل ، حقوق ، دستمزد ، پاداش ، ترفیع ، تنبیه و سایر شرایط استخدام و خروج از خدمت . نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه سازمان‌های دولتی و موسسات خصوصی . افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری در داخل و خارج از کشور . دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات . تعهد ، ظهرنویسی ، قبول واخواست اوراق تجارتی . به امانت گذاردن هرگونه اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها . تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع . اقامه دعوی یا دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و یا کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق درخواست پژوهش ، فرجام ، تجدید نظر ، مصالحه ، تعیین وکیل سازش ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل ولو کرارا ، درخواست مصدق و کارشناس ، اقرار ، خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع باشد دعوی خسارت و استرداد ، دعوی جلب شخص ثالث از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به ، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد . تصویب مأموریتهای اداری داخل و خارج از کشور کارکنان و تصویب هزینه‌های مربوطه . کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و قراردادها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14519746
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازان سرآمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. آقای مهدی میرمعزی با شماره ملی : xxxxxxxxx۲ ، به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر ( سهامی خاص ) با شناسه ملی : xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس هیأت مدیره . ۲. آقای محمد ملاکی با شماره ملی : xxxxxxxxx۱ ، به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر ( سهامی خاص ) با شناسه ملی : xxxxxxxxx۱۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره . ۳. آقای رضا حدادیان با شماره ملی : xxxxxxxxx۷ ، به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان ( سهامی خاص ) با شناسه ملی : xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیأت مدیره . ۴. آقای سیدرضا خادمی با شماره ملی : xxxxxxxxx۲ ، به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور ( سهامی عام ) با شناسه ملی : xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیأت مدیره . ۵. آقای احمد پیامی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ ، به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ( سهامی خاص ) با شناسه ملی : xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیأت مدیره . ۶. آقای علیرضا صدرآبادی حقیقی با شماره ملی : xxxxxxxxx۰ ( خارج از اعضای هیأت مدیره ) به عنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردید . - مقرر شد کلیه چکهای شرکت تا سقف سیصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و آقای عباس آزادبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ( سرپرست امور مالی ) همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه چکهای بالاتر از سقف سیصد میلیون ریال و کلیه بروات و سفته‌ها و قراردادها و اوراق تجاری و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . - اختیارات مدیرعامل به شرح زیر مورد تصویب قرارگرفت : ۱. دستور پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت در چهارچوب اعتبارات مصوب . ۲. تهیه و تدوین آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیأت مدیره جهت تصویب . ۳. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی و یا شعبه در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور به هیأت مدیره . ۴. استخدام و نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه‌ها و معافیت و خروج از خدمت آنان بر اساس چارت سازمانی و دستورالعمل‌های مربوطه . ۵. تهیه و تدوین بودجه سالیانه شرکت و پیشنهاد به هیأت مدیره . ۶. پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانک‌ها و موسسات اعتباری معتبر به هیأت مدیره . ۷. تهیه و تدوین چارت سازمانی و شرح وظایف پرسنل و پیشنهاد آنها به هیأت مدیره جهت تصویب . ۸. دستور پرداخت تنخواه گردانها و علی الحسابها به اشخاص حقیقی و حقوقی وفق دستورالعمل مربوطه . ۹. تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب . ۱۰. موافقت با پرداخت وام به پرسنل شرکت بر اساس دستورالعمل مربوطه . ۱۱. اتخاذ تصمیم در مورد مزایای رفاهی کارکنان در چارچوب اعتبارات مصوب و دستورالعمل‌های مربوطه . ۱۲. عقد کلیه قراردادها تا سقف معاملات متوسط . ۱۳. تایید مرخصی ، ماموریت داخلی کارکنان و مرخصی بدون حقوق حداکثر تا سی روز در سال و همچنین تاییدکارکرد ماهیانه و اضافه کاری کارکنان . ۱۴. موافقت با اعزام پرسنل زیرمجموعه به ماموریتهای خارجی حداکثر تا سی روز در سال و هفت روز در هر مورد . ۱۵. مکاتبه با مؤسسات و شرکتها در راستای اهداف شرکت . ۱۶. تفویض قسمتی از اختیارات در صورت لزوم با قبول مسئولیت به سایر مدیران تحت سرپرستی و ارائه رونوشت آن به هیأت مدیره . ۱۷. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۱۸. پیشنهاد نیازهای آموزشی به هیأت مدیره جهت بررسی و تصمیم گیری . ۱۹. اقامه هرگونه دعوی ، دفاع از هرگونه دعوی ، انصراف از دعوی ، تعیین وکیل حقوقی و کارشناس . ۲۰. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و عادی و فوق العاده و دستور جلسه آنها به هیأت مدیره . ۲۱. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی مواد xxx و xxx قانون تجارت به هیأت مدیره . ۲۲. اجرای کلیه مصوبات هیأت مدیره . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14456692
آگهی تغییرات شرکت سیوان تدبیر تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد ملاکی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی فیروزی فرد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امیرحسین گودرزی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فراز انرژی پیشرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14488682
آگهی تغییرات شرکت قشم مولد ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ۱۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۳۸۹۰
آگهی تغییرات شرکت قشم مولد ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۹/۰۹/۹۷ شرکت مزبور به واصله مورخ ۰۳/۱۰/۹۷ که در تاریخ مورد اشاره از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است : ۱ شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد ( سهامی خاص ) با نمایندگی محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره ، پارس بهین پالایش نفت قشم ( سهامی خاص ) با نمایندگی آقای ایمان نوربخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره ، فراز انرژی پیشرو ( سهامی خاص ) با نمایندگی آقای مسعود حجت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای سیدحسن مداحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) برای مابقی دوره تصدی هیات مدیره مزبور انتخاب گردیدند . ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14184240
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر عارفی با کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره , آقای مهدی مظهری با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره , آقای رضا حدادیان با کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ عنوان عضو هیئت مدیره , آقای محمدعلی وحدتی با کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آرین ماهتاب گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی اقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در صورت غیبت هر یک به همراه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13979859
آگهی تغییرات شرکت قشم مولد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۳۸۹۰
آگهی تغییرات شرکت قشم مولد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۸/۰۱/۹۷ شرکت مزبور به واصله مورخ ۲۱/۰۱/۹۷ که در تاریخ ۲۲/۰۱/۹۷ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره، پارس بهین پالایش نفت قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای رضا عبادزاده سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، فراز انرژی پیشرو (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مسعود حجت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای سید حسن مداحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13972568
آگهی تغییرات شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ملاکی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کاشفان نو اندیش پارس به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای مهدی میر معزی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای محمد پورغلامعلی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای مجتبی کباری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای هادی جمالیان با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۴۴ اساسنامه شرکت بشرح بندهای زیر به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. ۲ تهیه و پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت. ۳ تصویب سازمان اجرایی شرکت. ۴ نصب و عزل کلیه کارکنان و مأموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و خروج از خدمت طبق آیین نامه‌های مصوب. ۵ پیشنهاد ایجاد یا حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران. ۶ بررسی پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت. ۷ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری. ۸ اخذ اعتبار و تسهیلات از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌ها. ۹ سپرده گذاری وجوه شرکت نزد مؤسسات بانکی و مالی با رعایت صرفه و صلاح شرکت. ۱۰ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. ۱۱ تعهد، ظهر نویسی، قبولی و واخواست اوراق تجاری. ۱۲ تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع. ۱۳ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول (از جمله سهام اوراق بهادار) و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء فعالیت‌های موضوع شرکت باشد تا سقف پنج میلیارد ریال. کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و قراردادها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر باشد. همچنین چک‌های تا سقف یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و یکی از دو نفر آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (قائم مقام مدیرعامل) و یا آقای عبدالرحمن مناوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (معاون ارشد مالی) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13782731
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۴۱۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ملاکی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ آقای حسن مداحی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت قشم مولد شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ آقای احمد شکوری راد با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ آقای یاسر میرزایی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444603
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی پرتو شمس تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۷۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بنمایندگی آقای رضا امراللهی بیوکی با کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت گسترش انرژی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای احمد پیامی با کدملی xxxxxxxxx۵ شرکت آرین ماهتاب گستر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بنمایندگی آقای محمد ملاکی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13368572
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۴۸۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترکیب هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۲/xxx۷ به شرح ذیل میباشند: آقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت گسترش انرژی پاسارگاد جایگزین آقای مهدی میرمعزی گردیدند و سمت ایشان رئیس هیئت مدیره آقای ناصر وکیلی پیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر جایگزین آقای محمد ملاکی گردیدند و سمت ایشان نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد قهرمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت پلی اتیلن گستران البرز جایگزین آقای احمد پیامی گردیدند و سمت ایشان عضو هیئت مدیره آقای سیف اله علی اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء مدیرعامل و و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319062
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۴۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه توسعه انرژی آوادیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت نیرو سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی سید مجتبی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ایمان قهاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از آقایان محمد ملاکی، سید مجتبی احمدی به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از دو نفر آقایان محمد ملاکی، سید مجتبی احمدی ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316236
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازان سرآمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی با شماره ملی: xxxxxxxxx۲، به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر با شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمد ملاکی با شماره ملی: xxxxxxxxx۱، به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر با شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای سیدحسین وهابی با شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور با شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای رضا حدادیان با شماره ملی: xxxxxxxxx۷، به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان با شناسه ملی: xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای احمد پیامی با شماره ملی xxxxxxxxx۵، به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای علیرضا صدرآبادی حقیقی با شماره ملی: xxxxxxxxx۰، (خارج از اعضای هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل تعیین شدند کلیه چکهای شرکت تا سقف سیصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و آقای عباس آزادبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (سرپرست امور مالی) همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه چکهای بالاتر از سقف سیصد میلیون ریال و کلیه بروات و سفته‌ها و قراردادها و اوراق تجاری و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308937
آگهی تغییرات شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ملاکی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پترودانیال کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره، آقای ناصر وکیلی پیهانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای احمد پیامی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت حفاری استوان کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدکریم تفرشی حسینی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو و مدیرعامل برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300522
آگهی تغییرات شرکت تولید برق شمس سرخس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۵۶۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ملاکی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای بهمن مسعودی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای افشین مرشدیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای سید حسین عبدالخالق زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال تعیین گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک‌ها، بروات، سفته‌ها با امضای مدیرعامل (در غیاب مدیرعامل آقای محمد حسین ابریدخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰) به اتفاق یکی از اعضاء و به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. - قسمتی از اختیارات هیات مدیره به شرح صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سرخس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233108
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • آقای رضا امراللهی بیوکی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره • آقای مهدی مظهری با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره • آقای رضا حدادیان با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره • آقای محمد ملاکی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آرین ماهتاب گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان عضو هیئت مدیره • آقای محمدعلی وحدتی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در صورت غیبت هر یک به همراه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13226637
آگهی تغییرات شرکت بهین نقش توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۲۴۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ملاکی کدملی xxxxxxxxx۱ علی مهدوی کدملی xxxxxxxxx۷ ابراهیم خوش گفتار کدملی xxxxxxxxx۶ محسن مهدوی کدملی xxxxxxxxx۱ مرتضی صاحب جمع کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. بازرسین شرکت برای مدت یکسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: سید علی اصغرهاشمی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی هاشم صادقی خبازبه سمت بازرس علی البدل روزنامه صاحب قلم جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213796
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری بنیاد نیکوکاری ماه تاب سازان ایرانیان در تاریخ ۰۵/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۳۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع:. کمک به توانمند سازی کودکان و نوجوانان مستعد نیازمند از طریق حمایت‌های تحصیلی، آموزشی، رفاهی شناسایی خانواده‌ها، جوانان نیازمند و توانمندسازی آنها از طریق حمایت‌های آموزشی و اقتصادی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران بزرگراه صدر خیابان بهار جنوبی پلاک ۲۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ دارایی موسسه: xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران: محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیئت مدیره رضا حدادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وحید حدادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره بهمن مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره فرزانه ساروخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شهین مکاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره زهرا مخدومی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت میرعامل سمن و عضو هیئت مدیره محمد خیامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره نفیسه زاهدیان فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر بنیاد معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل فرنگیس افتخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی هیئت مدیره علی رضا سالار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. بموجب نامه شماره xxx۵/۲۲/ د ۱۷/۸/xxx۵ استانداری تهران مورد آگهی قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205898
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۹ , xxx مورخ ۹/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره و سیدحسین حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گازپارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و عباس علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و علی نیازی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و ایوب باقرتبار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت گروه مالی سپهر صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و علی متولی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان اعضای هیأت مدیره و سید علی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج ازاعضای هیأت مدیره) به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور ازقبیل چک و سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و یکی ازاعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و درغیاب رئیس هیأت مدیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی ازاعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119081
آگهی تغییرات شرکت مایع سازی گاز طبیعی ماهتاب پرتو کنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۱۱۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ملاکی ک. م xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای بهمن مسعودی ک. م xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد شوشتری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت پترو اندوخت پرتودارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت نائب رییس هیئت مدیره و آقای آرمان حکیمی جاوید به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء و خارج از سهامداران برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119082
آگهی تغییرات شرکت پترو اندوخت پرتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۴۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۸۱۶۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی بهمن مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره شرکت مایع سازی گاز طبیعی ماه تاب پرتو کنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی محمد شوشتری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رییس هیات مدیره حسین زاهدی سهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء و خارج از سهامداران) انتخاب گردید و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034918
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۴۸۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی مهدی میرمعزی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره - شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر با شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شماره ثبتی xxxxxx با نمایندگی احمد پیامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره , سیف اله علی اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء مدیر عامل و و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مکاتبات با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028855
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازان سرآمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی میرمعزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سید حسین وهابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ جایگزین حسنعلی تقی زاده لنده به نمایندگی شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره رضا حدادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره علی رضا صدر آبادی حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکهای شرکت تا سقف سیصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و آقای عباس آزادبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (سرپرست امور مالی) همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه چکهای بالاتر از سقف سیصد میلیون ریال و کلیه بروات و سفته‌ها و قراردادها و اوراق تجاری و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: دستور پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت در چهار چوب اعتبارات مصوب تهیه و تدوین آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی و یا شعبه در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور به هیئت مدیره استخدام و نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه‌ها و معافیت و خروج از خدمت آنان بر اساس چارت سازمانی و دستورالعمل‌های مربوطه تهیه و تدوین بودجه سالیانه شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانک‌ها و موسسات اعتباری معتبر به هیئت مدیره تهیه و تدوین چارت سازمانی و شرح وظایف پرسنل و پیشنهاد آنها به هیئت مدیره جهت تصویب دستور پرداخت تنخواه گردانها و علی الحسابها به اشخاص حقیقی و حقوقی وفق دستورالعمل مربوطه تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب موافقت با پرداخت وام به پرسنل شرکت بر اساس دستورالعمل مربوطه اتخاذ تصمیم در مورد مزایای رفاهی کارکنان در چارچوب اعتبارات مصوب و دستورالعمل‌های مربوطه عقد کلیه قراردادها تا سقف معاملات متوسط تایید مرخصی، ماموریت داخلی کارکنان و مرخصی بدون حقوق حداکثر تا سی روز در سال و همچنین تاییدکارکرد ماهیانه و اضافه کاری کارکنان موافقت با اعزام پرسنل زیرمجموعه به ماموریتهای خارجی حداکثر تا سی روز در سال و هفت روز در هر مورد مکاتبه با مؤسسات و شرکتها در راستای اهداف شرکت تفویض قسمتی از اختیارات در صورت لزوم با قبول مسئولیت به سایر مدیران تحت سرپرستی و ارائه رونوشت آن به هیئت مدیره نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد نیازهای آموزشی به هیئت مدیره جهت بررسی و تصمیم گیری اقامه هرگونه دعوی، دفاع از هرگونه دعوی، انصراف از دعوی، تعیین وکیل حقوقی و کارشناس پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و عادی و فوق العاده و دستور جلسه آنها به هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی مواد xxx و xxx قانون تجارت به هیئت مدیره اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014300
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه انرژی آوادیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۴۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۶۹۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره عبارتند از آقایان مهدی میرمعزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و عباس موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ و محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال دیگر انتخاب گردیدند. - موسسه آیین ابرار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سیروس صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014306
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه انرژی آوادیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۴۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۶۹۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میر معزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هئیت مدیره آقای موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هئیت مدیره آقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هئیت مدیره - آقای حسین ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010757
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آب و برق ماهتاب سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای عبدالرضا کرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت راه و ساختمان سازه سازان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای بهمن مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سعید شاهمنصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی، قراردادها و چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا با امضای مشترک ۲ عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. اختیارات بندهای ۲ و ۴ و ۹ و ۱۰ ذیل ماده ۴۳ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996020
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سازمان عمران کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای رضا حدادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ۲ ساله انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی، قراردادها و چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مشترک آقای مجید سلیمانی به عنوان مدیرمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بطور ثابت و یکی از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. همچنین مکاتبات اداری و احکام پرسنلی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین نامه‌های مصوب هیأت مدیره. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده وغیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات مصوبات هیأت مدیره شرکت. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره طبق آئین نامه معاملات. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع. ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن در راستای اهداف و موضوع فعالیت شرکت. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی واخواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب. پیشنهاد هرگونه مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت‌ها و اجرای طرح‌های توسعه شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب. پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب. اجرای کلیه مصوبات هیأت مدیره و سایر وظایف و اختیاراتی که حسب مورد توسط هیأت مدیره در چارچوب فعالیت‌های شرکت به مدیرعامل تفویض می‌گردد. تحصیل اعتبار از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه در هر مورد تا سقف ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیأت مدیره و بازرس شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه به هیأت مدیره جهت تصویب در مجمع عمومی. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنچ درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیأت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیأت مدیره. پیشنهاد به هیأت مدیره جهت اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12955709
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازان سرآمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمد ملاکی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حسنعلی تقی زاده لنده با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و آقای رضا حدادیان با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و آقای احمد پیامی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان اعضای هیات مدیره و آقای علیرضا صدرآبادی حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضای هیات مدیره) به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه چکهای شرکت تا سقف سیصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و آقای عباس آزادبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (سرپرست امور مالی) همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه چکهای بالاتر از سقف سیصد میلیون ریال و کلیه بروات و سفته‌ها و قراردادها و اوراق تجاری و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح زیر مورد تصویب قرارگرفت:. دستور پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت در چهارچوب اعتبارات مصوب.. تهیه و تدوین آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب.. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی و یا شعبه در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور به هیات مدیره.. استخدام و نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه‌ها و معافیت و خروج از خدمت آنان بر اساس چارت سازمانی و دستورالعمل‌های مربوطه.. تهیه و تدوین بودجه سالیانه شرکت و پیشنهاد به هیات مدیره.. پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانک‌ها و موسسات اعتباری معتبر به هیات مدیره.. تهیه و تدوین چارت سازمانی و شرح وظایف پرسنل و پیشنهاد آنها به هیات مدیره جهت تصویب.. دستور پرداخت تنخواه گردانها و علی الحسابها به اشخاص حقیقی و حقوقی وفق دستورالعمل مربوطه.. تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب.. موافقت با پرداخت وام به پرسنل شرکت بر اساس دستورالعمل مربوطه.. اتخاذ تصمیم در مورد مزایای رفاهی کارکنان در چارچوب اعتبارات مصوب و دستورالعمل‌های مربوطه.. عقد کلیه قراردادها تا سقف معاملات متوسط.. تایید مرخصی، ماموریت داخلی کارکنان و مرخصی بدون حقوق حداکثر تا سی روز در سال و همچنین تاییدکارکرد ماهیانه و اضافه کاری کارکنان.. موافقت با اعزام پرسنل زیرمجموعه به ماموریتهای خارجی حداکثر تا سی روز در سال و هفت روز در هر مورد.. مکاتبه با مؤسسات و شرکتها در راستای اهداف شرکت.. تفویض قسمتی از اختیارات در صورت لزوم با قبول مسئولیت به سایر مدیران تحت سرپرستی و ارائه رونوشت آن به هیات مدیره.. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.. پیشنهاد نیازهای آموزشی به هیات مدیره جهت بررسی و تصمیم گیری.. اقامه هرگونه دعوی، دفاع از هرگونه دعوی، انصراف از دعوی، تعیین وکیل حقوقی و کارشناس.. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و عادی و فوق العاده و دستور جلسه آنها به هیات مدیره.. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی مواد xxx و xxx قانون تجارت به هیات مدیره.. اجرای کلیه مصوبات هیات مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854969
آگهی تغییرات شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ملاکی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کاشفان نو اندیش پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی میر معزی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای علی اکبر امین تفرشی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مجتبی کباری با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هادی جمالیان با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. اختیارات مدیرعامل موضوع ماده ۴۸ اساسنامه شرکت به شرح بندهای ذیل تعیین و تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی تهیه و پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت تصویب سازمان اجرایی شرکت نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و خروج از خدمت طبق آیین نامه‌های مصوب پیشنهاد ایجاد یا حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران. بررسی پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری اخذ اعتبار و تسهیلات از بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌ها سپرده گذاری وجوه شرکت نزد موسسات بانکی و مالی با رعایت صرفه و صلاح شرکت دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات تعهد، ظهر نویسی، قبولی و واخواست اوراق تجاری تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول (از جمله سهام اوراق بهادار) و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء فعالیت‌های موضوع شرکت باشد تا سقف پنج میلیارد ریال کلیه چک‌های شرکت تا سقف یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و یکی از دو نفر احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (قائم مقام مدیرعامل) و یا محمد قهرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (معاون مالی و اداری) همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه چک‌ها بالاتر از سقف یک میلیارد ریال و کلیه بروات و سفته‌ها و قراردادها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12798498
آگهی تغییرات شرکت جویبار اندیشه نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۶۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی به صورت ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای محمدرضا رحمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم نسرین صداقت پیشه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12794538
آگهی تغییرات شرکت جویبار اندیشه نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۶۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید: آقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره خانم نسرین صداقت پیشه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا رحمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد وسایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771105
آگهی تغییرات شرکت جویبار اندیشه نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۶۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره، علی رحمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره، سیدجلال علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره، نسرین صداقت پیشه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، علی رحمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، محمدرضا رحمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت قائم مقام مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12753656
آگهی تغییرات شرکت جویبار اندیشه نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۶۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ملاکی فرزند علی اصغر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا رحمانیان فرزند احمد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علی رحمانیان فرزند احمد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و نسرین صداقت پیشه فرزند محمد تقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید جلال علوی فرزند آقاحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12736107
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۴۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: •آقای محمد ملاکی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر به سمت رئیس هیئت مدیره •آقای سیدمجتبی احمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت نیرو سرمایه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره •آقای بهمن مسعودی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به سمت عضو هیئت مدیره •آقای مهدی حق پرست به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داده پردازی برق وآب پویش پارس به سمت عضو هیئت مدیره •آقای ایمان قهاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از آقایان سیدمجتبی احمدی، بهمن مسعودی، مهدی حق پرست به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از آقایان سیدمجتبی احمدی، بهمن مسعودی، مهدی حق پرست ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد وکلیه اسناد و اوراق عادی و مراسلات با امضاءمدیرعامل و مهر شرکت نافذ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12693594
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تانا انرژی بین الملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۳۲۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین اله حاجی رسولیها با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت تانا انرژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و موسی رفان باکدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و بهزاد اصلاح چی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مجید تفته با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت راهبران هدف آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و محمد ملاکی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12693612
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تانا انرژی بین الملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۳۲۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین اله حاجی رسولیها با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت تانا انرژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و موسی رفان باکدملی xxxxxxxxx۶ و بهزاد اصلاح چی با کدملی xxxxxxxxx۰ و مجید تفته با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت راهبران هدف آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و محمد ملاکی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12628295
آگهی تغییرات شرکت مديريت طرحهاي صنعتي نفتا نير شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۸۴۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای مهدی میرمعزی با شماره ملی xxxxxxxxx۲، شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷، شرکت پترو دانیال کیش با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای محمد ملاکی با شماره ملی xxxxxxxxx۱، شرکت حفاری استوان کیش با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای احمد پیامی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سیدکریم تفرشی حسینی با شماره ملی xxxxxxxxx۷بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12628306
آگهی تغییرات شرکت مديريت طرحهاي صنعتي نفتا نير شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۸۴۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای مهدی میرمعزی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت پترو دانیال کیش با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای محمد ملاکی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت حفاری استوان کیش با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای احمد پیامی با شماره ملی xxxxxxxxx۵بسمت عضو هیئت مدیره وآقای سیدکریم تفرشی حسینی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12578605
آگهی تغییرات شرکت گسترش انرژي پاسارگاد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۱۹۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای مجید قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره.آقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کاشفان نو اندیش پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.آقای علی اکبر امین تفرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره.آقای سید کاظم میر ولد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره.آقای مهدی میر معزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.اختیارات مدیر عامل موضوع ماده ۴۸ اساسنامه شرکت به شرح بندهای زیر تعیین و تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی تهیه و پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت تصویب سازمان اجرایی شرکت نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و خروج از خدمت طبق آیین نامه های مصوب پیشنهاد ایجاد یا حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران.بررسی پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و موسسه های اعتباری اخذ اعتبار و تسهیلات از بانک ها ، موسسات اعتباری و شرکت ها سپرده گذاری وجوه شرکت نزد موسسات بانکی و مالی با رعایت صرفه و صلاح شرکت دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی و واخواست اوراق تجاری تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع عقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول(از جمله سهام اوراق بهادار) و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء فعالیت های موضوع شرکت باشد تا سقف پنج میلیارد ریال کلیه چک های شرکت تا سقف یک میلیارد ریال با امضای مدیر عامل و یکی از دو نفر احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵(قائم مقام مدیر عامل)و یا محمد قهرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶(معاون مالی و اداری)همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه چک ها بالاتر از سقف یک میلیارد ریال و کلیه بروات و سفته ها و قرار دادها و اوراق تجاری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیر عامل با مهر شرکت معتبرمی باشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12413547
آگهی تغییرات شرکت بهین نقش توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۲۴۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ملاکی کدملی:xxxxxxxxx۱وعلی مهدوی کدملی:xxxxxxxxx۷وابراهیم خوش گفتارکد ملی:xxxxxxxxx۶ ومحسن مهدوی کدملی:xxxxxxxxx۱ومرتضی صاحب جمع کدملیxxxxxxxxx۸به سمت اعضائ اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۲۷/۹/۹۵ انتخاب گردیدند. وآقای سید علی اصغرهاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت بازرس اصلی وآقای هاشم صادقی خبازبه شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب وروزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12413558
آگهی تغییرات شرکت بهین نقش توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۲۴۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره وآقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای ابراهیم خوش گفتاربه شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای مرتضی صاحب جمع به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محسن مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به سمت اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۲۷/۹/۹۵ انتخاب شده اند. و کلیه اوراق و اسنادبهاداروتعهدآوررسمی وبانکی با امضاءمدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضا ء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976399
آگهی تغییرات شرکت قشم مولد(سهامی خاص)به شماره ثبت ۱۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۳۸۹۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۰۸/۰۷/۹۴ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ ـ شرکتهای فراز انرژی پیشرو (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی میر معزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیأت مدیره،پلی اتلین گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، گسترش انرژی پاسارگاد(سهامی خاص) با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ پارس بهین پالایش نفت قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد بهزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ روماک انرژی سر آمد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد قهرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیأت مدیره و آقای سیدحسن مداحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته، بروات قرارداد ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12371727
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازان سر آمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی میرمعزی با شماره ملی:xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد(سهامی خاص) با شناسه ملی:xxxxxxxxx۵۶، به سمت رئیس هیأت مدیره. . آقای محمد ملاکی با شماره ملی:xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر(سهامی خاص) با شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۲، بسمت نائب رئیس هیأت مدیره. . آقای حسنعلی تقی زاده لنده با شماره ملی:xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور(سهامی خاص) با شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۱، به سمت عضو هیأت مدیره. . آقای رضا حدادیان با شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان(سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸به سمت عضو هیأت مدیره. . آقای احمد پیامی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر(سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو هیأت مدیره. . آقای علیرضا صدرآبادی حقیقی با شماره ملی:xxxxxxxxx۰ خارج از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. . کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12359760
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور بهره برداری و بهینه سازی نیرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۹۳۳۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا سعدالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حمید جلالی قاجار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بهروز رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها، سفته ها اسناد تعهدآور و رسمی و قراردادها با امضاء ۲ نفر از سه نفر اعضای هیات مدیره (جمعاً دو امضاء) و با مهر شرکت و در غیاب دو عضو هیات مدیره به امضاء عضو سوم بعلاوه عضو علی البدل و مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12316037
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی پرتو شمس تابان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۳۷۴۲ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۴۹۷۰۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ آقای رضا امراللهی بیوکی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت انرژی گستر جم به عنوان ریئس هیئت مدیره و آقای مهدی میر معزی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ملاکی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آرین ماهتاب گستر به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا اتابکی پاسدار با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۸/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. ـ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با امضای نایب رئیس هیئت مدیره بعلاوه مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12299761
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور بهره‌برداری و بهینه سازی نیرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۹۳۳۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ غلامرضا سعدالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ حمید جلالی قاجار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره و بهروز رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و مرضیه اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12273051
آگهی تغییرات شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۸۴۳۲۸ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی میرمعزی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶به سمت رییس هیئت مدیره وآقای محمد ملاکی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پترودانیال کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای ناصر وکیلی پیهانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای احمد پیامی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت حفاری استوان کیش با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید کریم تفرشی حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضوهیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12221627
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۷۴۴۷۶ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۲۵۴۱۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بانمایندگی آقای محمد ملاکی با کد ملیxxxxxxxxx۱ و شرکت قشم مولد شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای حسن مداحی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت اندیشه سازان بهین سرآمد شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ با نمایندگی آقای محمد قهرمانی با کد ملی xxxxxxxxx۶به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12221634
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۷۴۴۷۶ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۲۵۴۱۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدملاکی با کدملیxxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به سمت رییس هیئت مدیره، آقای حسن مداحی باکد ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از شرکت قشم مولدبه سمت نایب رییس هیئت مدیره، آقای محمد قهرمانی با کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت اندیشه سازان بهین سرآمد به عنوان عضو هیئت مدیره ضمناً آقای یاسر میرزایی با کد ملیxxxxxxxxx۴خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12185814
آگهی تغییرات موسسه باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیروی ایرانیان به‌شماره‌ثبت۲۹۹۴۱ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۸۱۸۱۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب اله بیطرف با کد ملیxxxxxxxxx۵، آقای محمد ملاکی با کد ملیxxxxxxxxx۱، آقای مهدی میر معزی با کد ملی xxxxxxxxx۲، آقای رکن الدین جوادی با کد ملیxxxxxxxxx۹، آقای اردشیر فتحی نژاد با کد ملیxxxxxxxxx۳، آقای فریدون ثقفیان با کد ملیxxxxxxxxx۰، اقای حبیب امین فر با کد ملیxxxxxxxxx۱، آقای امین حاج رسولیها با کد ملیxxxxxxxxx۱، آقای نصرت رحیمی با کد ملی xxxxxxxxx۹، آقای حمید رضا عراقی با کد ملیxxxxxxxxx۷، آقای محمد ایروانی با کد ملیxxxxxxxxx۰ و آقای رضا افشین با کد ملیxxxxxxxxx۶ به سمت شورای عالی باشگاه تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12093409
آگهی تغییرات شرکت قشم مولد سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۵۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۳۸۹۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۹۳ شرکت مزبور که در مورخ ۲۷/۱۱/۹۳ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
۱ـ شرکتهای فراز انرژی پیشرو (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی میر معزی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیر، پلی اتیلن گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد ملاکی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، پارس بهین پالایش نفت قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد بهزاد بشماره ملی xxxxxxxxx۸، روماک انرژی سر آمد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد قهرمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶، گسترش انرژی پاسارگارد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره و آقای سید حسن مداحی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره مزبور انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۶ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409570
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۵۱۲۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۶۷۴۷۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد ملاکی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر ش م xxxxxxxxx۱۲بسمت رئیس هیئت مدیره ـ سید مجتبی احمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت نیرو سرمایه ش م xxxxxxxxx۳۹بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای بهمن مسعودی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان ش م xxxxxxxxx۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره ـ مهدی حق پرست xxxxxxxxx۱ به کدملی به نمایندگی از شرکت داده پردازی برق و آب پویش پارس ش م xxxxxxxxx۳۹ بسمت عضو هیئت مدیره وآقای ایمان قهاری به کدملی xxxxxxxxx بعنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1684076
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۵۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۴۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد ملاکی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر ش م xxxxxxxxx۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ سید مجتبی احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت نیرو سرمایه ش م xxxxxx۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ بهمن مسعودی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان ش م xxxxxxxxx۹۸بسمت عضو اصلی هیئت مدیره ـ مهدی حق پرست به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داده پردازی برق و آب پویش پارس ش م xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و ایمان قهاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. ـ کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از آقایان سید مجتبی احمدی، بهمن مسعودی، مهدی حق پرست به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از آقایان سید مجتبی احمدی، بهمن مسعودی، مهدی حق پرست ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. ـ کلیه اسناد و اوراق عادی و مراسلات با امضاءمدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ـ حدود اختیارات مدیرعامل براساس روزنامه رسمی xxx۱۵ مورخ xxx۱/۰۴/۱۹ مجددا ابقا وتعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660559
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آب و برق ماهتاب سازان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ملاکی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالرضا کرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت راه و ساختمان سازه سازان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید وزوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک ها، بروات، سفته ها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق عضو دیگر به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می نماید صورت می پذیرد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می باشد:.دستور پرداخت هزینه های جاری و سرمایه ای شرکت در چارچوب اعتبارات مصوب. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و ماموریت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین نامه های مصوب هیئت مدیره. دستور پرداخت تنخواه گردانها و علی الحساب ها به اشخاص حقیقی و حقوقی وفق دستورالعمل مربوطه. تهیه و تدوین چارت سازمانی و شرح وظایف پرسنل و پیشنهاد آنها به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه و تدوین بودجه سالیانه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانک ها و موسسات اعتباری معتبر به هیئت مدیره.تهیه و تدوین آئین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب.دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات.تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.عقد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات مصوبات هیئت مدیره شرکت.عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستاجره طبق آئین نامه معاملات.تهیه و تنظیم صورت های مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به هیئت مدیره.عقد قرارداد کارشناسی (ساعتی) با اشخاص حقیقی.موافقت با اعزام پرسنل زیرمجموعه به مأموریت های خارجی حداکثر تا سی روز در سال و هفت روز در هر مورد.مکاتبه با موسسات و شرکت ها در راستای اهداف شرکت.تفویض قسمتی از اختیارات در صورت لزوم با قبول مسئولیت به سایر مدیران تحت سرپرستی و ارائه رونوشت آن به هیئت مدیره. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه سازمان ها و نهادهای دولتی و موسسات خصوصی.پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی و یا شعبه در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور به هیئت مدیره. پیشنهاد نیازهای آموزشی جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوی، دفاع از هرگونه دعوی، انصراف از هرگونه دعوی، تعیین وکیل حقوقی و کارشناس، توقیف اشخاص و اموال. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی مواد xxx و xxx قانون تجارت به هیئت مدیره. اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628644
آگهی تغییرات شرکت نیروگستر سیرجان (سهامی خاص) ثبت ۲۷۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۹۱۷۳
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ شرکت فوق الذکر تغییرات زیر در شرکت یاد شده اتخاذ گردیده:
۱ـ آقایان محمد ملاکی ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به سمت رئیس هیات مدیره و علیرضا صدرآبادی ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت فراز انرژی پیشرو به سمت نائب رئیس هیات مدیره و غلامحسین تکفلی ش ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت عمران کار سیرجان به سمت عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره انتخاب شدند. همچنین آقای مازیار ظهیری هاشمی ش ملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق رسمی و تعهدآور و بهاءدار شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ مسئول ثبت شرکت های ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561341
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازان سر آمد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت رئیس هیأت مدیره. آقای محمد ملاکی به کدملی xxxxxxxxx۱بنمایندگی شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستربه شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲بسمت نایب رئیس هیأت مدیره. آقای بهمن اخوان به کدملی xxxxxxxxx۵بنمایندگی شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱بسمت عضو هیأت مدیره. آقای رضا حدادیان به کدملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸بسمت عضو هیأت مدیره. آقای احمد پیامی به کدملی xxxxxxxxx۵بنمایندگی شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹بسمت عضو هیأت مدیره. آقای علیرضا صدرآبادی حقیقی به کدملیxxxxxxxxx۰(خارج از اعضای هیأت مدیره) به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1551069
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ارین ماهتاب گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت عمران علوی ماهان کرمان ش م xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیأت مدیره ـ آقای محمدعلی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان ش م xxxxxxxxx۶۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای رضا حدادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی، قراردادها و چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای مشترک آقای مجید سلیمانی به عنوان مدیرمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بطور ثابت و یکی از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مکاتبات اداری و احکام پرسنلی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیأت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین نامه های مصوب هیأت مدیره. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده وغیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات مصوبات هیأت مدیره شرکت. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره طبق آئین نامه معاملات. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع. ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن در راستای اهداف و موضوع فعالیت شرکت. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی واخواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب. پیشنهاد هرگونه مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و اجرای طرح های توسعه شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب. پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب. اجرای کلیه مصوبات هیأت مدیره و سایر وظایف و اختیاراتی که حسب مورد توسط هیأت مدیره در چارچوب فعالیت های شرکت به مدیرعامل تفویض می گردد. تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه در هر مورد تا سقف ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیأت مدیره و بازرس شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه به هیأت مدیره جهت تصویب در مجمع عمومی. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنچ درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیأت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیأت مدیره. پیشنهاد به هیأت مدیره جهت اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420853
آگهی تغییرات شرکت جویبار اندیشه نیرو سهامی خاص ‌شماره ثبت ۲۸۸۱۲۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۶۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره
ـ آقای علی رحمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره
ـ آقای احمد رحمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره
ـ خانم نسرین صداقت پیشه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره،
ـ آقای علی رحمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل،
ـ آقای محمدرضا رحمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت قائم مقام مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401976
آگهی تغییرات شرکت جویبار اندیشه نیرو سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۸۱۲۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۶۴۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد ملاکی فرزند علی اصغر بشماره ملی xxxxxxxxx۱
آقای محمدرضا رحمانیان فرزند احمد بشماره ملی xxxxxxxxx۱
آقای علی رحمانیان فرزند احمد بشماره ملی xxxxxxxxx۶
خانم نسرین صداقت پیشه فرزند محمد تقی بشماره ملی xxxxxxxxx۱
آقای احمد رحمانیان فرزند محمد اسمعیل بشماره ملی xxxxxxxxx۵.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357204
آگهی تغییرات شرکت قشم مولد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۳۸۹۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/۹۲ شرکت مزبور:
۱ـ شرکتهای فراز انرژی پیشرو (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی میرمعزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، پلی اتیلن گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، پارس بهین پالایش نفت قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد بهزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸، روماک انرژی سرآمد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد قهرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و الماتکو (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجتبی قره داغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای صدراله سردشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره مزبور انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
دxxxxxx۰ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271348
آگهی تغییرات شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۱۹۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مجید قاسمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان xxxxxxxxx۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ملاکی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان xxxxxxxxx۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر امین تفرشی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی کباری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد xxxxxxxxx۷۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی میرمعزی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد xxxxxxxxx۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.
اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
در اجرای ماده ۴۹ اساسنامه مقرر شد کلیه چکهای شرکت تا سقف یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یکی از دو نفر احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (قائم مقام مدیرعامل) و یا محمد قهرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (معاون مالی و اداری) همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه چکهای بالاتر از سقف یک میلیارد ریال و کلیه بروات و سفته ها و قراردادها و اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضاء منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185607
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور بهره‌برداری و بهینه‌ سازی نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ملاکی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای بیژن دستگیر باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و حمید جلالی قاجار با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها، سفته ها اسناد تعهدآور و رسمی و قراردادها با امضاء ۲ نفر از سه نفر اعضای هیات مدیره (جعما دو امضاء) و با مهر شرکت و در غیاب دو عضو هیات مدیره به امضاء عضو سوم بعلاوه عضو علی البدل و مهر شرکت معتبر می باشد اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158599
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور بهره‌برداری و بهینه سازی نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حسابی سود و زیان سال مالی شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالرحیم ماپار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح فوق: آقایان محمد ملاکی با کدملی xxxxxxxxx، بیژن دستگیر با کدملی xxxxxxxxx۷ و حمید جلالی قاجار با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای اصلی و آقای غلامرضا سعدالدین با کدملی xxxxxxxxx۳ عضو علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015536
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی مظهری و شرکت فرا ساحل ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدعلی وحدتی و شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای رضا حدادیان و شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای رضا امراللهی بیوکی تا تاریخ ۱۳/۹/xxx۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015537
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا امراللهی بیوکی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی مظهری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا حدادیان به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فرا ساحل ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی وحدتی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی وحدتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۳۰/۹/xxx۳ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در صورت غیبت هریک به همراه امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۸/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 958004
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد ملاکی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا امراللهی بیوکی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی مظهری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت فراساحل ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای بهمن مسعودی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی وحدتی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی وحدتی به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در صورت غیبت هر یک به همراه امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 958015
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۵/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۶/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای رضا امراللهی بیوکی و شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدعلی وحدتی و شرکت فراساحل ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای بهمن مسعودی و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی مظهری تا تاریخ ۲۵/۶/xxx۳
در تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9900642
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۵/۶/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای رضا امراللهی‌بیوکی و شرکت تولیدی آرین ماه‌تاب گستر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدعلی وحدتی و شرکت فراساحل ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای بهمن مسعودی و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی مظهری تا تاریخ ۲۵/۶/xxx۳

در تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730612
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۸۴۲۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۶/۹۱ محمد ملاکی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی کریمی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و رضا حدادیان به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضاء مشترک مجید سلیمانی بطور ثابت و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری و احکام پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات تعیین شده در جلسه هیئت مدیره طبق حدود اختیارات صورتجلسه مذکور می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10495254
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا امراللهی بیوکی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی مظهری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی وحدتی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت فراساحل ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای بهمن مسعودی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی وحدتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۷/۲/۹۱. در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10455373
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور بهره برداری و بهینه سازی نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۱۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد ملاکی به کدملی xxxxxxxxx۱ و بیژن دستگیر به کدملی xxxxxxxxx۷ و حمید جلالی قاجار به کدملی xxxxxxxxx بسمت اعضای اصلی و غلامرضا سعد الدین به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10190583
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ابن یمین (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۲۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۵۸۶۶
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ و هیات مدیره مورخ ۱۱/۵/۸۹ شرکت فوق که به این اداره واصل شده_است: ۱ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ بتصویب مجمع رسید. ۲ آقایان محمد ملاکی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیات مدیره و رضا حدادیان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس و ابراهیم خوش گفتار بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت مدیریت نصب و تعمیرات نیروی پاسارگاد سهامی خاص بشماره ثبت xxx۶۸ بنمایندگی آقای محسن مهدوی و شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx بنمایندگی آقای بهمن مسعودی بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره و محسن مهدوی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بشماره ثبت xxx و آقای حسن سعیدی بیلندی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ انتخاب گردیده‌اند. ۵ روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10688522
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد ملاکی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا امراللهی‌بیوکی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی مظهری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت فراساحل ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای بهمن مسعودی بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تولیدی آرین ماه‌تاب گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی وحدتی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدعلی وحدتی به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه‌تاب گستر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای مشترک رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در صورت غیبت هر یک به همراه امضای نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11782168
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۸۴۲۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۶/۹۱ محمد ملاکی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی کریمی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و رضا حدادیان به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضاء مشترک مجید سلیمانی بطور ثابت و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری و احکام پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات تعیین شده در جلسه هیئت‌مدیره طبق حدود اختیارات صورتجلسه مذکور می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات