عبدالکریم زاهدی منش

آقای عبدالکریم زاهدی منش

کد ملی 004044xxxx
گراف ارتباطات
24
شرکت‌ها
67
آگهی‌ها

شرکت های عبدالکریم زاهدی منش

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که عبدالکریم زاهدی منش دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14844308
آگهی تغییرات شرکت اسکانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61515 و شناسه ملی 10101065514
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کیسون(سهامی عام) شناسه ملی 10100681073 به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی 0040446948 به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تکاب(سهامی خاص) شناسه ملی 10101399490 به نمایندگی آقای حمیدرضا کمالی دربرزی به شماره ملی 0322059283 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سکوکار(سهامی خاص) شناسه ملی 10100895659 به نمایندگی آقای ناصر قائمی به شماره ملی 4284143190 به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد حسین دستجردی به شماره ملی 0651568536 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نصب و عزل ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شرایط استخدام و خاتمه همکاری و میزان حقوق و دستمزد ایشان تا سطح زیر مدیران در چارچوب قوانین و آئین نامه های مصوب شرکت افتتاح هر نوع حساب نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر و استفاده از آن به نام شرکت با امضاهای مجاز تعریف شده مذاکره جهت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. پ980717290355917  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14838678
آگهی تغییرات شرکت پترو صنعت کیسون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 508630 و شناسه ملی 10660176479
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 05/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین شد: شرکت فراسر شناسه ملی10101592082 به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی 0040446948 به سمت رئیس هیأت مدیره ـ شرکت کیسون شناسه ملی10100681073 به نمایندگی آقای سعید رنجبران به شماره ملی 3874867498 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ـ شرکت توسعه مهندسی کیسون شناسه ملی 10103203012 به نمایندگی آقای میرمهدی موسوی برنجقی به شماره ملی1532580800 به سمت عضو هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از دوعضو دیگر هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره به اتفاق عضو دیگر هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، اداری و مراسلات و با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: 1 ـ نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی2 ـ نصب و عزل ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شرایط استخدام و خاتمه همکاری و میزان حقوق و دستمزد ایشان تا سطح زیر مدیران در چارچوب قوانین و آئین نامه های مصوب شرکت3 ـ افتتاح هر نوع حساب نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر و استفاده از آن به نام شرکت با امضاهای مجاز تعریف شده4 ـ مذاکره جهت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. پ980714631721164 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14819910
آگهی تغییرات شرکت عمران ماشین خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۳۲۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فراسرشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره ـ شرکت توسعه مهندسی کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی رضا سعیدکار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ـ شرکت صنعت آبفای کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی مسعود ناصحی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره و شهرام کاظمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره به اتفاق نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیأت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی۲ ـ نصب و عزل ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شرایط استخدام و خاتمه همکاری و میزان حقوق و دستمزد ایشان تا سطح زیر مدیران در چارچوب قوانین و آئین نامه های مصوب شرکت۳ ـ افتتاح هر نوع حساب نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر و استفاده از آن به نام شرکت با امضاهای مجاز تعریف شده۴ ـ مذاکره جهت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14787739
آگهی تغییرات شرکت نظام گستر کیسون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۶۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۴۰۸۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت فراسر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت کیسون شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای حمیدرضا یاراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت توسعه مهندسی کیسون شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی خانم فرح ناز یاراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره به اتفاق یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ـ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی۲ ـ نصب و عزل ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شرایط استخدام و خاتمه همکاری و میزان حقوق و دستمزد ایشان تا سطح زیر مدیران در چارچوب قوانین و آئین نامه های مصوب شرکت۳ ـ افتتاح هر نوع حساب نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر و استفاده از آن به نام شرکت با امضاهای مجاز تعریف شده۴ ـ مذاکره جهت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14777864
آگهی تغییرات شرکت دریا خاک پی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره ـ شرکت فراسر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای مرتضی اسفندیاری صدق به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ـ آقای علیرضا عالم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای کیوان کیوان پژوه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره به اتفاق یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی۲ ـ نصب و عزل ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شرایط استخدام و خاتمه همکاری و میزان حقوق و دستمزد ایشان تا سطح زیر مدیران در چارچوب قوانین و آئین نامه های مصوب شرکت۳ ـ افتتاح هر نوع حساب نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر و استفاده از آن به نام شرکت با امضاهای مجاز تعریف شده۴ ـ مذاکره جهت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14777879
آگهی تغییرات شرکت دریا خاک پی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند شرکت فراسر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ـ آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای علیرضا عالم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14690301
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهندسی کیسون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۳۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای غلامرضا بابائی همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت کیسون شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت فراسر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای امید انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت صنعت آبفای کیسون شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها ، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است . حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید : نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - نصب و عزل ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شرایط استخدام و خاتمه همکاری و میزان حقوق و دستمزد ایشان تا سطح زیر مدیران در چارچوب قوانین و آئین نامه‌های مصوب شرکت - افتتاح هر نوع حساب نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر و استفاده از آن به نام شرکت با امضاهای مجاز تعریف شده - مذاکره جهت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14685066
آگهی تغییرات شرکت فراسر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شرکت کیسون ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx۴۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای غلامرضا بابائی همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره - شرکت توسعه مهندسی کیسون ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - شرکت صنعت آبفای کیسون ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای غفار برزگر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای سید میثم احمدیان اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضا ) انتخاب شدند - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها ، عقوداسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است . - حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید : ۱ - نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ - نصب و عزل ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شرایط استخدام و خاتمه همکاری و میزان حقوق و دستمزد ایشان تا سطح زیر مدیران در چارچوب قوانین و آئین نامه‌های مصوب شرکت ۳ - افتتاح هر نوع حساب نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر و استفاده از آن به نام شرکت با امضاهای مجاز تعریف شده ۴ - مذاکره جهت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14676418
آگهی تغییرات شرکت صنعت آبفای کیسون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۴۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امید انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت کیسون ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت فراسر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا بابائی همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه مهندسی کیسون ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها ، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است . حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید : ۱ نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ نصب و عزل ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شرایط استخدام و خاتمه همکاری و میزان حقوق و دستمزد ایشان تا سطح زیر مدیران در چارچوب قوانین و آئین نامه‌های مصوب شرکت ۳ افتتاح هر نوع حساب نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر و استفاده از آن به نام شرکت با امضاهای مجاز تعریف شده ۴ مذاکره جهت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14658651
آگهی تغییرات شرکت نفت گاز و انرژی کیسون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت کیسون ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره - شرکت فراسر ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای مهران شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - شرکت توسعه مهندسی کیسون ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای احمد حیات غیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها ، عقوداسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر است . - حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در اساسنامه به تصویب اعضای هیئت مدیره رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14647276
آگهی تغییرات شرکت اسکانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۵۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت کیسون ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا کمالی دربرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تهیه و تدارک کالای برق تکاب ( سهامی خاص ) به شناسه ملی شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ناصر قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سکوکار ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدحسین دستجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14157039
آگهی تغییرات شرکت تامین کالای کیسون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۰۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۷۷۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فراسر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت کیسون (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای حسین کمرهء به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت صنعت آبفای کیسون (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای رضا سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت ـ آقای صمد جعفری نجد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقوداسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14140867
آگهی تغییرات شرکت لوله بتن پلیمر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۱۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۷۵۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بی بقیه مدت تصدی به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مهندسی کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای صادق دشت آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت آبفای کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای مهدی شهابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدعبدالرضا هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات قراردادها عقوداسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در اساسنامه به تصویب اعضای هیئت مدیره رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14111554
آگهی تغییرات شرکت کیسون آشیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت فراسر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مهندسی کیسون شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای بهزاد حاجی شیرمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت آبفای کیسون شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی علی محمد کامران کیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت و و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح مندرج در اساسنامه تفویض و به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930223
آگهی تغییرات طرح و کنترل حساب میر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۹۹۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس بخش مرکزی شهر تهران شهید مطهری خیابان شهید جواد سرافراز خیابان یازدهم پلاک ۱۴ طبقه چهارم کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای عبدالرحیم زاهدی منش با پرداخت مبلغ xxxxxx۷ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. آقای عبدالکریم زاهدی منش با پرداخت مبلغ xxxxxx۷ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای عبدالرحیم زاهدی منش کد ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای عبدالکریم زاهدی منش کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13854593
آگهی تغییرات شرکت عمران ماشین خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۳۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره و سمت ایشان به شرح ذیل تعیین شد: شرکت فراسر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت توسعه مهندسی کیسون شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای رضا سعیدکار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت صنعت آبفای کیسون شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای مسعود ناصحی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهرام کاظمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در اساسنامه تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13743058
آگهی تغییرات شرکت اسکانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۵۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کیسون شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تکاب شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای حسین سالم باغی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سکوکار شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی آقای ناصر قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد حسین دستجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. کلیه اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13726502
آگهی تغییرات شرکت تامین کالای کیسون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۰۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۷۷۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: شرکت فراسر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت آبفای کیسون (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای سید محسن سیدصالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کیسون (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای حمیدرضا خرمشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ب کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقوداسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682924
آگهی تغییرات شرکت دریا خاک پی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای لطفعلی مدرس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فراسر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای عباسعلی مارالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا عالم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای کیوان کیوان پژوه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق دو عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682925
آگهی تغییرات شرکت دریا خاک پی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. شرکت فراسر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای لطفعلی مدرس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای علیرضا عالم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای کیوان کیوان پژوه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656935
آگهی تغییرات شرکت لوله بتن پلیمر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۱۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۷۵۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کیسون (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مهندسی کیسون (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای مهدی جعفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت آبفای کیسون (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای مهدی شهابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید عبدالرضا هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13635900
آگهی تصمیمات شرکت دانیال انرژی سپهر کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۶۴۰۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/xxx۶ و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ۲. آقای شهرام رستمی دوبخشری با کدملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای عبدالکریم زاهدی منش با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت فراسر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد حیات غیبی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت نفت، گاز و انرژی کیسون با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حامد کیوان فر با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه مهندسی کیسون با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک عضو دیگر و مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604458
آگهی تغییرات شرکت نظام گستر کیسون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۶۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۴۰۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فراسر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای هوشنگ یوسف خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه مهندسی کیسون شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کیسون شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای مسعود ناصحی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره وخانم فرح ناز یاراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در اساسنامه تفویض گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583605
آگهی تغییرات شرکت نظام گستر کیسون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۶۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۴۰۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فراسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی هوشنگ یوسف خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مهندسی کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی مسعود ناصحی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره حمید رضا یار احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در اساسنامه به تصویب اعضای هیئت مدیره رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13514822
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسان و پیمانکاران بین المللی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۱۴۴۱
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسان و پیمانکاران بین المللی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۹۶ شرکت مزبور به واصله مورخ ۲۴/۰۴/۹۶ که در تاریخ مورد اشاره از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای کیسون (سهامی عام) با نمایندگی آقای مظفر طلوع شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره، فراسر (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و صنعت آبفای کیسون (سهامی خاص) با نمایندگی آقای پرویز رمضان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مابقی دوره تصدی هیات مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ انجام اقدامات مندرج در اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13499350
آگهی تغییرات شرکت کیسون آشیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کیسون شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فراسر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای احمد افطسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد حاجی شیر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی محمد کامران کیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در اساسنامه به تصویب اعضای هیئت مدیره رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13416066
آگهی تغییرات شرکت لوله بتن پلیمر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۱۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۷۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کیسون (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ (xxxxxxxxx ریال) به صندوق شرکت سرمایه خود را به مبلغ (xxxxxxxxx۰۰ ریال) افزایش داد. شرکت ویما (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی آقای ناصر شعاع آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ (xxxxxxxxx۰ ریال) به صندوق شرکت سرمایه خود را به مبلغ (xxxxxxxxx۰ ریال) افزایش داد. شرکت توسعه مهندسی کیسون (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای مهدی جعفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ (xxxxxxxxx۰ ریال) به صندوق شرکت سرمایه خود را به مبلغ (xxxxxxxxx۰ ریال) افزایش داد. شرکت صنعت آبفای کیسون (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای سیدعبدالرضا هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ (xxxxxxxxx۰ ریال) به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ (xxxxxxxxx۰۰ ریال) به مبلغ (xxxxxxxxx۰۰ ریال) افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح فوق می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13243945
آگهی تصمیمات شرکت دانیال انرژی سپهر کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۶۴۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۵. ۰۹. ۱۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای میرجعفر اعیانی با کدملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای عبدالکریم زاهدی منش با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت فراسر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد حیات غیبی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت نفت، گاز و انرژی کیسون با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حامد کیوان فر با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه مهندسی کیسون با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یک عضو دیگر و مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234289
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهندسی کیسون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۳۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای محمد رضا انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فراسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعت آبفای کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای لطفعلی مدرس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه آوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت و آوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبراست. حدود اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181041
آگهی تصمیمات شرکت دانیال انرژی سپهر کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۶۴۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای عباسعلی مارالی با کدملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای عبدالکریم زاهدی منش با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت فراسر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد حیات غیبی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت نفت، گاز و انرژی کیسون با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حامد کیوان فر با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه مهندسی کیسون با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یک عضو دیگر و مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13128551
آگهی تغییرات شرکت صنعت آبفای کیسون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۴۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقایی محمدرضا انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت فراسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مهندسی کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای غلام رضا بابائی همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112594
آگهی تغییرات شرکت بهروزان ماشین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۴۴۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۷۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فراسر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. شرکت توسعه مهندسی کیسون (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای رضا سعیدکار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxx ریال افزایش یافت لیست سهم الشرکه شرکا بشرح ذیل می‌باشد شرکت عمران ماشین خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت فراسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت توسعه مهندسی کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112643
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی تدبیر یار خاورمیانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۳۲۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۸۰۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فراسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت سرمایه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. شرکت توسعه مهندسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای رضا سعیدکار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: شرکت فراسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ دارای مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال شرکت توسعه مهندسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال شرکت عمران ماشین خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13103152
آگهی تغییرات شرکت تامین کالای کیسون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۰۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۷۷۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فراسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت آبفای کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ با نمایندگی آقای سیدمحسن سیدصالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای حمیدرضا خرمشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرج اله جاورسینه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13080409
آگهی تغییرات شرکت نفت گاز و انرژی کیسون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین شد: شرکت کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای مهدی مظهری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت فراسر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی عبدالکریم زاهدی منش شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مهندسی کیسون (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای احمد حیات غیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در اساسنامه به تصویب اعضای هیئت مدیره رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052001
آگهی تغییرات شرکت فراسر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کیسون شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای محمد رضا انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مهندسی کیسون شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت آبفای کیسون شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای هوشنگ یوسف خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028438
آگهی تغییرات شرکت لوله بتن پلیمر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۱۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۷۵۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به جای محمد حسین دستجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر شعاع آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ویما به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی جعفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به جای بهزاد فرزام به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت توسعه مهندسی کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدعبدالرضا هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765593
آگهی تغییرات شرکت هسته طراحی فضای چهارم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۱۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنعت آبفای کیسون (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مهندسی کیسون (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای سیدمهدی نفیسی مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سام طهرانچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیر عامل به اتفاق رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765618
آگهی تغییرات شرکت هسته طراحی فضای چهارم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنعت آبفای کیسون (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت توسعه مهندسی کیسون (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای سیدمهدی نفیسی مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای سام طهرانچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763461
آگهی تغییرات شرکت عمران ماشین خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۳۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردیدند. شرکت فراسر (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه مهندسی کیسون (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای محمدرضا حبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وشرکت صنعت آبفای کیسون (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای سیدمحسن سیدصالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در اساسنامه به تصویب اعضای هیئت مدیره رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744468
آگهی تغییرات شرکت نظام گستر کیسون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۶۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۴۰۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شر کت کیسون (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای هوشنگ یوسف خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت فراسر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مهندسی کیسون (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای علی اصغر نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمید رضا یار احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655113
آگهی تغییرات شرکت تامین کالای کیسون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۰۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۷۷۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فراسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای صادق عبداله زاده اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت آبفای کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ با نمایندگی آقای فرج اله جاورسینه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12524164
آگهی تغییرات شرکت دريا خاك پي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۹۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباسعلی مارالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت فراسر (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به جای آقای بهروز گتمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶برای باقیمانده مدت تصدی در هیئت مدیره جایگزین گردید. اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای باقیمانده مدت تصدی به شرح ذیل تعیین گردیدند. آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای لطفعلی مدرس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فراسر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای عباسعلی مارالی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا عالم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای کیوان کیوان پژوه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق دوعضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12513970
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژي غرب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۸۰۴۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۸۳۸۲۰
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxxمورخ ۱۵/۷/۹۴ در قسمت موضوع شرکت کلمه (بازاریابی ) ودر قسمت مدیران شرکت آقای عبدالکریم زاهدی منش به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳و آقای منصور سرمست به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت نفت و گاز و انرژی کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان اعضا هیات مدیره ازقلم افتاده که بدینوسیله اصلاح می گردد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12487874
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسان و پیمانکاران بین المللی
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۲۴/۰۸/۹۴ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ ـ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ ـ شرکتهای کیسون (سهامی عام) با نمایندگی آقای رضا سعید کار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، فراسر (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، صنعت آبفای کیسون (سهامی خاص) با نمایندگی آقای پرویز رمضان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ۵ ـ انجام اقدامات مندرج در اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12485371
آگهی تغییرات شرکت دريا خاك پي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۹۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین شهلا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت فراسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ لطفعلی مدرس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ علیرضا عالم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ کیوان کیوان پژوه به شماره ملی xxxxxxxxx۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12485377
آگهی تغییرات شرکت دريا خاك پي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۹۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فراسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای بهروز گتمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و لطفعلی مدرس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا عالم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره وکیوان کیوان پژوه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12482002
آگهی تصمیمات شرکت دانیال انرژی سپهر کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۰۰۰و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۶۴۰۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱.آقای عباسعلی مارالی با کد ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل ، آقای عبدالکریم زاهدی منش با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت فراسر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ،آقای محمد جلال دیبایی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه مهندسی کیسون با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای افشین حق پرست با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت نفت ، گاز و انرژی کیسون با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به همراه یکی از رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یک عضو دیگر و مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۳. موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند.
۴. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12458084
آگهی تغییرات شرکت عمران ماشین خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۳۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت فراسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به جای گیتی سیف اللهی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب و جایگزین گردید. سمت اعضاء هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی در هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین شد: عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد رضا حبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سید محسن سید صالحی xxxxxxxxx۰ به شماره ملی به سمت عضو هیئت مدیره علی اصغر نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره امضای تمامی اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12428439
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه انرژی غرب درتاریخ ۱۹/۰۷/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: احداث تاسیسات تولید انتقال انرژی (از جمله تولید برق بخار انرژِی های نو و تجدید پذیر)و تاسیسات فنی وابسته به انها و بهره برداری و نگهداری از تاسیسات فنی مذکور انتقال انرژی و مراکز مصرفَ در داخل و خارج از کشور بازریابی مجاز غیر هرمی غیر شبکه ای و غیر الکترونیکی و فروش محصولات و خدمات مجاز مربوطه تبادل انرژی (صادرات و واردات با سایر کشورها)پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح بررسی های فنی و اقتصادی در زمینه های فوق سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها و موسسات موجود و یا تاسیس شرکت ها و موسسات جدید در داخل و خارج از کشور در اجرای اهداف فوق دریافت وام و تسهیلات از بانکها اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکت های داخل و خارج انجام معاملات بازرگانی مجاز و صادرت و واردات ماشین آلات و قطعات و سایر موارد مورد نیاز (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ضلع جنوب غربی میدان شیخ بهایی کوچه وحدت پلاک ۴ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxxxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx ـ ۹۴ ـ xxx مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت نفت وگازوانرژی کیسون شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی عبدالکریم زاهدی منش با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت تجارت پایاطاها شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی مجتبی کوثری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت بین المللی فراساحل پتروبینا کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی سیدیحیی موسوی بیوکی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت توسعه نیروگاهی ایر سا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی رضا امراللهی بیوکی با کد ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل بامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی های شرکت می باشد ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد))
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12410011
آگهی تغییرات شرکت نفت گاز و انرژی کیسون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهدی مظهری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت فراسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یداله طاهرنژادبه شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنماینگی از شرکت توسعه مهندسی کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و آقای سید نورالدین شهنازی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای غلامرضا منوچهری اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای کامبیز صدقیانی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9395546
آگهی تغییرات شرکت اسکایر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۱۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۵۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر حسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سکوکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی آقای ناصر قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت تکاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای حسین سالم باغی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد حسین دستجردی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای محمد صادق مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9395552
آگهی تغییرات شرکت اسکایر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۱۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۵۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین سالم باغی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین دستجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و آقای محمد صادق مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضای تمامی اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقوداسلامی و غیره با امضای مدیرعامل و یک عضو همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12073422
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسان و پیمانکاران بین المللی سهامی خاص شماره ثبت ۵۹۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۱۴۴۱
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۸/۹۳ شرکت مزبور که در مورخ ۲۶/۹/۹۳ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
۱ـ شرکتهای کیسون (سهامی عام) با نمایندگی آقای بهروز گتمیری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، صنعت آبفای کیسون (سهامی خاص) با نمایندگی آقای شاهرخ بیات بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرا سر (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای پرویز رمضان پور بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره مزبور انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیر عامل و یکی دیگر از اعضاء متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ حدود و اختیارات مدیر عامل بشرح مندرجات اساسنامه می باشد.
شxxxxxx۶ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715303
آگهی تغییرات شرکت تامین کالای کیسون سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۶۰۰۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۷۷۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضای تمامی اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و آقای عبدالکریم زاهدی منش ک م xxxxxxxxx۸ یا آقای صادق عبداله زاده اسمعیلی ک م xxxxxxxxx۲ متفقأ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678858
آگهی تغییرات شرکت طرح گاز جنوب مهراس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۴۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرکاظمی اصل دوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت توسعه مهندسی کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸نماینده شرکت کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای کامبیز صدقیانی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت نفت، گاز انرژی کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای کریم حسن زاده تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یک عضو همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613955
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تامین کالای کیسون در تاریخ ۱۸/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری طبق مقررات و خرید کلیه کالاهای مجاز از منابع داخلی یا خارجی و فروش آن به مصرف کننده های داخلی و خارجی،خدماتی از قبیل واردات و صادرات، خرید و تدارک و تجهیز و نگهداری فنی و ذخیره سازی (انبار سیلو) آماده سازی توزیع فروش کلیه کالاهای مجاز با استفاده از ابزارهای متداول مانند بازارهای نقدی، اختیار خرید و فروش، همچنین ساخت و توسعه سیلوها و انبارهای ذخیره و اخذ تسهیلات، اخذ نمایندگی و اعطای نمایندگی، مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی بطور کلی شرکت می تواند به هرگونه سرمایه گذاری و هر نوع عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با تمام یا هریک از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت نماید. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، شهرک قدس، خیابان ایران زمین، مجتمع تجاری ایران زمین، طبقه۴ واحد۳ کد پ xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx۰ریال منقسم به xxx/xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx/xxx۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxx.xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶/xxx۳ مورخ ۱۵/۵/xxx۳ نزد بانک کار آفرین شعبه گلستان شهرک غرب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت فراسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای عبد الکریم زاهدی منش به ش م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و ایمان مقتدری زاده (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) به ش م xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و شرکت کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای صادق عبداله زاده اسمعیلی به ش م xxxxxxxxx۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید خوانساری به ش م xxxxxxxxx۰به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای میعاد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. آقای هوتن تقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400413
آگهی تغییرات شرکت طرح گاز جنوب مهراس سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۴۹۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۸۷۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت نفت، گاز و انرژی کیسون سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای غلامرضا منوچهری اردستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره
شرکت کیسون سهامی عام بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای کریم حسن زاده تبریزی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیر عامل خارج از هیئت مدیره
شرکت توسعه مهندسی کیسون سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای رحیم تبریزی میاندواب بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی دیگر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1252417
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسان و پیمانکاران بین المللی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۱۴۴۱
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۱۳/۰۴/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ۲۰/۰۸/۹۲ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردید:
۱ـ صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید
۲ـ موسسه بیات رایان و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکتهای کیسون (سهامی عام) با نمایندگی آقای بهروز گتمیری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیا ت مدیره, صنعت آبفای کیسون (سهامی خاص) با نمایندگی آقای منصور حداد به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره, فرا سر (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای پرویز رمضان پور به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات, قراردادها, عقوداسلامی و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ حدود و اختیارات مدیرعامل به شرح مندرجات اساسنامه می باشد.
دxxxxxx۹ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190614
آگهی تغییرات شرکت دریا خاک پی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۳۹۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت فراسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی بهروز گتمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
لطفعلی مدرس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره
علیرضا عالم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره
کیوان کیوان پژوه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 866535
آگهی تغییرات شرکت بهروزان ماشین با مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۴۴۰۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۴۷۶۵۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: محمدباقر نیک بخش تهرانی به ک م xxxxxxxxx۳ با دریافت سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارد. داود کشاورزیان به ک م xxxxxxxxx۶ با دریافت سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارد. علی شیبانی راد به ک م xxxxxxxxx۹ با دریافت سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ حق و سمتی ندارد. شرکت تدبیر ماشین خاورمیانه به ش م xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی عبدالکریم زاهدی منش به ک م xxxxxxxxx۸ با دریافت قسمتی از سهم الشرکه خود از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش داد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده ۴ اساسنامه اصلاح گردید
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10372777
آگهی تغییرات شرکت بهروزان ماشین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۴۴۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۷۶۵۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: محمدباقر نیک بخش تهرانی به ک م xxxxxxxxx۳ با دریافت سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارد. داود کشاورزیان به ک م xxxxxxxxx۶ با دریافت سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارد. علی شیبانی راد به ک م xxxxxxxxx۹ با دریافت سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ حق و سمتی ندارد. شرکت تدبیر ماشین خاورمیانه به ش م xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی عبدالکریم زاهدی منش به ک م xxxxxxxxx۸ با دریافت قسمتی از سهم الشرکه خود از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش داد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده ۴ اساسنامه اصلاح گردید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693419
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسان و پیمانکاران بین المللی (سهامی خاص) بشماره ثبت ۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۱۴۴۱
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۴/۴/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است.
۱ـ شرکت صنعت آبفای کیسون (سهامی خاص) با نمایندگی آقای فرشاد معتمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت کیسون (سهامی عام) با نمایندگی آقای منصور حداد بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فراسر (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای پرویز رمضان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره مزبور انتخاب گردیدند.
۲ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
دxxxxxx۰ مرکز سازمان ثبت منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9603577
آگهی تصمیمات شرکت دریا خاک پی سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۳۹۹۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۹۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فراسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ ـ عبدالکریم زاهدی‌منش به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ لطفعلی مدرس به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ کیوان کیوان‌پژوه به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ علیرضا عالم‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۹/۹۰ بهروز گتمیری به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت فراسر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالکریم زاهدی‌منش به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهرداد حقیقت‌کاشانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 385070

آگهی تصمیمات شرکت آیکون کیلوایکس (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۸
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
برابر صورتجلسه هیات‎مدیره مورخ ۱/۶/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۱۲/۸/۹۰ به این مرکز واصل گردیده است:
ـ: شرکت صنعت آبفای کیسون (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی‎منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیات‎مدیره برای مابقی دوره تصدی هیات‎مدیره مزبور انتخاب گردیدند.
دxxxxxx مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10929185
آگهی تغییرات شرکت زاگرس ماشین بامسئولیت‌ محدود بشماره ثبت ۲۱۸۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۵۳۲۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۱/۵/۹۰ شرکت کیسون سهامی‌خاص به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی عبدالکریم زاهدی‌منش به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم‌الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. شرکت فراسر سهامی‌خاص به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی حسین میرعبدالعظیمی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم‌الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و دیگر هیچگونه حق و سهمی در شرکت ندارد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11327050
آگهی تصمیمات شرکت کیسون سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و علی امانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. با توجه به استعفاء فرشاد معتمدی از عضویت در هیئت‌مدیره بهروز گتمیری به کدملی xxxxxxxxx۶ برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره به جای ایشان انتخاب گردید به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ محمدرضا انصاری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و مهدی مظهری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی‌نقی مشایخی به کدملی xxxxxxxxx۸ و بهروز گتمیری و عبدالکریم زاهدی‌منش به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها، بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت محمدرضا انصاری (مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره) به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره منفردا معتبر خواهدبود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات