فضل اله جعفری

فضل اله جعفری

کد ملی 003965xxxx
گراف ارتباطات
7
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14288180
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۱/۷/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن رضوان فر بشماره کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی رازانی نظام العلمایی بشماره کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای فضل اله جعفری بشماره کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا محسنی بشماره کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا اسدپور کفاش بشماره کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، قراردادهای عمومی، مکاتبات مرتبط با مراکز تعویض پلاک و نقل و انتقال و سایر مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل دارای اعتبار می باشد. حدود اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در کلیه دادگاهها، مراجع قضائی و اداری در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی و یا نهادهای انقلابی به منظور دفاع از حقوق قانونی شرکت ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی یا کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر خواهی، فرجام، مصالحه با رعایت منافع شرکت و نیز، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اموال از مراجع قضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به آراء صادره به نفع شرکت، اعم از دادگاهها و ادارات دولتی و دوائر ثبتی، شهرداریها و سایر مراجع صالح قانونی و بطور کلی مدیرعامل شرکت برای انجام امور فوق و دفاع ازمنافع شرکت دارای کلیه اختیارات قانونی میباشند ـ ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و کارشناس با رعایت قوانین ذیربط ـ توافق و تراضی با تسهیلات گیرندگان، مستأجرین و بدهکاران شرکت (اعم از آنکه قراردادهای آنها جاری، پایان یافته و یا تسویه نشده باشد) و نیز اتخاذ تصمیم درخصوص توقف عملیات اجرایی، بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تأخیر تأدیه تسهیلات پرداختی با رعایت و حفظ مصالح شرکت براساس اصول ذیل: ـ بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تأخیر با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تصویب مدیرعامل حداکثر تا سقف xxx.xxx.xxx (دویست میلیون) ریال ـ بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تأخیر مازاد بر بند ۱ ـ ۵ با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تأیید مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره ـ در صورتی که توافق و تراضی با مستاجرین و تسهیلات گیرندگان متضمن تغییر در نرخ سود تسهیلات دریافتی در چارچوب قوانین و مقررات باشد اتخاذ تصمیم منوط به پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیأت مدیره میباشد ـ تقاضای صدور اجرائیه و وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون مسلم شرکت اعم از اصل و متفرعات و انجام سایر اقدامات حقوقی و اجرایی و اداری ـ تهیه، تدوین، تنظیم و اصلاح کلیه آئین نامه های داخلی و مالی و معاملاتی شرکت و پیشنهاد آن به هیأت مدیره جهت تصویب ـ انعقاد کلیه قراردادهای لازم و مورد نیاز شرکت به منظور خرید و فروش با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت و سایر قوانین مربوطه ـ استخدام و عزل و نصب کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام و پاداشها، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و همچنین مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و آئین نامه شرکت و استفاده از خدمات مشاورین و تعیین شرایط قراردادی و حقوق و مزایای آنها ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه و برنامه عملیات سالیانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی به هیئت مدیره جهت تصویب ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ـ افتتاح هرنوع حساب نزد کلیه بانکهای داخلی و خارجی (اعم از خصوصی و یا دولتی) بنام شرکت و استفاده از آنها با رعایت آئین نامه ها و مقررات ذیربط درجهت اداره امور شرکت. یشنهاد افتتاح شعب جدید در داخل و خارج و یا بستن آنها به هیأت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و یا جرائم متعلقه با رعایت آئین نامه های داخلی شرکت و مقررات مربوطه. عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای اعطای تسهیلات لیزینگ و یا اجاره اعتباری و فسخ قرارداد اجاره و همچنین درصورت لزوم تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع قانونی و تخلیه عین مستاجر و تقاضای تجدید نظر در آرای صادره درخصوص قراردادهای مورد اشاره و همچنین واگذاری عین و یا منافع مورد اجاره با رعایت شرایط قرارداد و مقررات مربوطه. اخذ هرگونه تسهیلات از بانکها و یا موسسات اعتباری مجاز و در چارچوب مقررات، پس از تصویب هیأت مدیره. پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت بر اساس نیازهای شرکت و همچنین پیشنهاد افزایش سرمایه به هیأت مدیره جهت تصویب نهایی توسط مجمع شرکت. تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری بارعایت مقررات داخلی شرکت و اسناد تعهد آور آن. خرید و فروش اوراق مشارکت و نیز سهام مناسب شرکتها با تنفیذ هیأت مدیره. ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً درجهت حفظ منافع و انجام امور شرکت براساس مصوبات هیأت مدیره با رعایت مقررات اسناد تعهد آور شرکت. تقاضای صدور انواع ضمانت نامه های بانکی بنام شرکت جهت تضمین تعهدات شرکت و نیز دریافت انواع ضمانت نامه های بانکی صادره توسط بانکهای معتبر به نفع شرکت به منظور تضمین تعهدات مشتریان و طرف قراردادهای شرکت. انجام مطالعات و بررسی های لازم درخصوص گسترش خدمات قابل ارائه و مذاکره با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه اشخاص تسهیلات گیرنده شرکت به منظور توسعه خدمات و کسب درآمد و توفیق و اعتلای هرچه بیشتر شرکت. پیشنهاد نرخ سود مورد انتظار انواع تسهیلات شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب در چارچوب قوانین و مقررات. در صورت لزوم به امانت گذاردن هرگونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای امانات بانکهای دولتی با حق استرداد آنها به شرکت. انجام کلیه امور تبلیغاتی و انتشار آگهی و مطالب تبلیغی شرکت با رعایت سقف بودجه مصوب. انتخاب دفاتر اسناد رسمی و نیز کارشناسان رسمی مورد وثوق شرکت و درصورت لزوم تغییر آنها بمنظور ثبت رسمی معاملات و قراردادها یا ارزیابی املاک و اموال مورد نیاز شرکت. اختیارات مندرج در آئین نامه اعطای تسهیلات مصوب جلسه xxx مورخ ۱۷/ ۰۶/ ۸۶ هیئت مدیره و اصلاحات بعدی آن. پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب مجمع با موافقت قبلی بانک مرکزی. بمنظور حسن جریان امور مدیرعامل شرکت مجاز است انجام قسمتی از موارد فوق (به استثنای امضای اسناد تعهد آور و حق امضای حسابهای بانکی) را به سایر کارکنان شرکت تفویض نماید. ضمناً در مواردی که هیئت مدیره براساس مصوبات مربوطه اختیارات خاصی به مدیرعامل تفویض نماید مقررات آن مصوبات مجری خواهد بود. کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به استثناء اسناد مربوط به فروش صرفاً با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201618
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۱۴/۹/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن رضوان فر به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه xxxxxxxxx۸۶ بعنوان رئیس هیات مدیره - محمدعلی رازانی نظام العلمائی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه xxxxxxxxx۳۵ بعنوان عضو هیات مدیره - سید عنایت اله هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن به شناسه xxxxxxxxx۶۰ بعنوان عضو هیات مدیره - فضل اله جعفری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به شناسه xxxxxxxxx۴۸ بعنوان عضو هیات مدیره - علیرضا اسدپورکفاش به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه xxxxxxxxx۸۰ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت، قراردادهای عمومی، مکاتبات مرتبط با مراکز تعویض پلاک و نقل و انتقال و سایر مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل دارای اعتبار می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل مطابق با قانون تجارت و اساسنامه بشرح ذیل می‌باشد: نمایندگی شرکت در کلیه دادگاهها، مراجع قضائی و اداری در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی و یا نهادهای انقلابی به منظور دفاع از حقوق قانونی شرکت - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی یا کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظرخواهی، فرجام، مصالحه با رعایت منافع شرکت و نیز، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل ولوکرارا، تعیین کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اموال از مراجع قضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به آراء صادره به نفع شرکت، اعم از دادگاهها و ادارات دولتی و دوائر ثبتی، شهرداریها و سایر مراجع صالح قانونی و بطور کلی مدیرعامل شرکت برای انجام امور فوق و دفاع از منافع شرکت دارای کلیه اختیارات قانونی میباشند - ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و کارشناس با رعایت قوانین ذیربط - توافق و تراضی با تسهیلات گیرندگان، مستاجرین و بدهکاران شرکت (اعم از آنکه قراردادهای آنها جاری، پایان یافته و یا تسویه نشده_باشد) و نیز اتخاذ تصمیم در خصوص توقف عملیات اجرایی، بخشودگس تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر تادیه تسهیلات پرداختی با رعایت و حفظ مصالح شرکت براساس اصول ذیل: بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تأخیر با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تصویب مدیرعامل حداکثر تا سقف xxx. xxx. xxx (دویست میلیون) ریال - بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تأخیر مازاد بر بند بالا با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تأیید مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره - در صورتی که توافق و تراضی با مستاجرین و تسهیلات گیرندگان متضمن تغییر در نرخ سود تسهیلات دریافتی در چارچوب قوانین و مقررات باشد اتخاذ تصمیم منوط به پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیأت مدیره میباشد - تقاضای صدور اجرائیه و وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون مسلم شرکت اعم از اصل و متفرعات و انجام سایر اقدامات حقوقی و اجرایی و اداری - تهیه، تدوین، تنظیم و اصلاح کلیه آئین نامه‌های داخلی و مالی و معاملاتی شرکت و پیشنهاد آن به هیأت مدیره جهت تصویب - انعقاد کلیه قراردادهای لازم و مورد نیاز شرکت به منظور خرید و فروش با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت و سایر قوانین مربوطه - استخدام و عزل و نصب کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام و پاداشها، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و همچنین مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و آئین نامه شرکت و استفاده از خدمات مشاورین و تعیین شرایط قراردادی و حقوق و مزایای آنها - تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه و برنامه عملیات سالیانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی به هیأت مدیره جهت تصویب - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - افتتاح هرنوع حساب نزد کلیه بانکهای داخلی و خارجی (اعم از خصوصی و یا دولتی) بنام شرکت و استفاده از آنها با رعایت آئین نامه‌ها و مقررات ذیربط در جهت اداره امور شرکت - پیشنهاد افتتاح شعب جدید در داخل و خارج و یا بستن آنها به هیأت مدیره - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و یا جرائم متعلقه با رعایت آئین نامه‌های داخلی شرکت و مقررات مربوطه - عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای اعطای تسهیلات لیزینگ و یا اجاره اعتباری و فسخ قرارداد اجاره و همچنین در صورت لزوم تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع قانونی و تخلیه عین مستاجر و تقاضای تجدید نظر در آرای صادره در خصوص قراردادهای مورد اشاره و همچنین واگذاری عین و یا منافع مورد اجاره با رعایت شرایط قرارداد و مقررات مربوطه - اخذ هرگونه تسهیلات از بانکها و یا موسسات اعتباری مجاز و در چارچوبمقررات، پس از تصویب هیأت مدیره - پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت بر اساس نیازهای شرکت و همچنین پیشنهاد افزایش سرمایه به هیأت مدیره جهت تصویب نهایی توسط مجمع شرکت - تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت مقررات داخلی شرکت و اسناد تعهدآور آن - خرید و فروش اوراق مشارکت و نیز سهام مناسب شرکتها با تنفیذ هیأت مدیره - ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا در جهت حفظ منافع و انجام امور شرکت براساس مصوبات هیأت مدیره با رعایت مقررات اسناد تعهدآور شرکت - تقاضای صدور انواع ضمانت نامه‌های بانکی بنام شرکت جهت تضمین تعهدات شرکت و نیز دریافت انواع ضمانت نامه‌های بانکی صادره توسط بانکهای معتبر به نفع شرکت به منظور تضمین تعهدات مشتریان و طرف قراردادهای شرکت - انجام مطالعات و بررسی‌های لازم در خصوص گسترش خدمات قابل ارائه و مذاکره با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه اشخاص تسهیلات گیرنده شرکت به منظور توسعه خدمات و کسب درآمد و توفیق و اعتلای هرچه بیشتر شرکت - پیشنهاد نرخ سود مورد انتظار انواع تسهیلات شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب در چارچوب قوانین و مقررات - درصورت لزوم به امانت گذاردن هرگونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای امانات بانکهای دولتی با حق استرداد آنها به شرکت - انجام کلیه امور تبلیغاتی و انتشار آگهی و مطالب تبلیغی شرکت با رعایت سقف بودجه مصوب - انتخاب دفاتر اسناد رسمی و نیز کارشناسان رسمی مورد وثوق شرکت و درصورت لزوم تغییر آنها بمنظور ثبت رسمی معاملات و قراردادها یا ارزیابی املاک و اموال مورد نیاز شرکت - اختیارات مندرج در آئین نامه اعطای تسهیلات مصوب جلسه xxx مورخ ۱۷/۰۶/۸۶ هیأت مدیره و اصلاحات بعدی آن - پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب مجمع با موافقت قبلی بانک مرکزی - بمنظور حسن جریان امور مدیرعامل شرکت مجاز است انجام قسمتی از موارد فوق (به استثنای امضای اسناد تعهدآور و حق امضای حسابهای بانکی) را به سایر کارکنان شرکت تفویض نماید. ضمنا در مواردی که هیأت مدیره بر اساس مصوبات مربوطه اختیارات خاصی به مدیرعامل تفویض نماید مقررات آن مصوبات مجری خواهد_بود - کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به استثناء اسناد مربوط به فروش صرفا با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرک دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12827919
آگهی تغییرات شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۶۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی نریمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره - محمدرضا رمضانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنایع برق و انرژی صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل – شهاب الدین دربندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره - حسین نوشین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره - فضل الله جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پیوند تجارت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق بهادار از جمله چک، سفته، برات و غیره به امضاء مشترک مدیر عامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12526279
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت و معدن تدبير شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۷۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۷۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی محمد علی یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی فضل اله جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی حمید رضا حساس به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی محمد حسین رمضانی فوکلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی مهدی صیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. تمامی قراردادها، اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضاء مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی اقدام می گردد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مؤسسات خصوصی و مراجع قضایی ـ امضاء، صدور، تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری و اسناد بانکی (چک، سفته، برات و سایر اوراق) وفق اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره ـ تهیه کلیه آیین نامه های داخلی شرکت و مشخص نمودن روش های اجرایی آن و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب ـ نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام کلیه اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه ـ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان بر اساس آیین نامه های مصوب هیئت مدیره ـ افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر با تأیید هیئت مدیره ـ عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول در چهارچوب موضوع فعالیت شرکت مطابق اساسنامه، آیین نامه ها و مصوبات هیئت مدیره ـ تحصیل اعتبار از بانکها و مؤسسات رسمی داخلی و خارجی با شرایط مناسب و رعایت صرفه و صلاح شرکت پس از تأیید هیئت مدیره ـ ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران پس از تصویب هیئت مدیره ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ـ واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) با تصویب هیئت مدیره ـ مباردت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری با تصویب هیئت مدیره ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها در چارچوب موضوع فعالیت شرکت با تصویب هیئت مدیره ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن با رعایت صرفه و صلاح شرکت و گزارش با تصویب هیئت مدیره ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً با تأیید هیئت مدیره ـ تهیه بودجه سالانه بمنظور اداره کردن شرکت با برنامه و اهداف مشخص و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب بودجه ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالیانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب ـ ارائه و پیشنهاد هرگونه طرح توسعه و سرمایه گذاری جدید در چارچوب برنامه ریزی های کلان شرکت به هیئت مدیره ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تمایل به دعوی با انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به لغو دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل غیر ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین یا بدون تعیین وکیل دیگری به جای او، با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین دلیل و خواسته، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و وصول محکوم به و خسارات قانونی، چه در دادگاهها و چه ادارات و دوایر ثبت به غیر از صلح و سازش که با تصویب هیئت مدیره خواهد بود ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت با تصویب هیئت مدیره ـ تبصره: مدیرعامل مجاز می باشد بخشی از اختیارات خود را به مدیران و کارکنان شرکت بنا به ضرورت تفویض نماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522641
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا شیخ الملوکی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی جایگزین آقای فضل الله جعفری به کدملی xxxxxxxxx۱گردیددرنتیجه سمت اعضا به شرح ذیل می باشد: آقای رحیم قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به عنوان رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و آقای محمدرضا شیخ الملوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به عنوان عضوهیئت مدیره ومدیرعامل نماینده شرکت کارخانجات پارس الکتریک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و آقای صادق بهروز به شماره ملی xxxxxxxxx۵به عنوان عضو هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز وپتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و آقای عبدالحسین آژنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۰به عنوان عضو هیئت مدیره نماینده شرکت صنایع عمومی تامین xxxxxxxxx۷۰ وحق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ویابا امضاء متفق دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.اوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533477
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر سهامی‌خاص شماره ثبت ۱۷۷۴۴۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۷۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد علی یزدان جو کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به جای آقای علی موسوی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و فضل اله جعفری کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا حساس کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد حسین رمضانی فو کلائی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی صیدی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. تمامی قراردادها، اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضاء مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی اقدام می گردد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384355
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
رحیم قربانی قلجلو با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره
محمدرضا محسنی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت پارس الکتریک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
صادق بهروز کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره
عبدالحسین آژنگ با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره
فضل اله جعفری با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات هیات مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297964
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۷۶۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، کوچه ۲۹، پلاک ۱۲، کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای علی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف گروه توسعه انرژی تدبیربه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای فضل اله جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا حساس به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف گروه توسعه ساختمان تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت عضو هیات مدیره آقای محمدحسین رمضانی فوکلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیات مدیره و آقای مهدی صیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف گروه توسعه اقتصادی تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل. تمامی قراردادها، اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضاء مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی اقدام می گردد. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1291098
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اتیه دماوند سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای فضل اله جعفری ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران ش م xxxxxxxxx۴۸ به عنوان رئیس هیات مدیره
و آقای علی فلک رو ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن ش م xxxxxxxxx۸۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره
و آقای محمدرضا رستمی ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن ش م xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره
و آقای محمدرضا زنگنه ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند ش م xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مالک بهمنش ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن ش م xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148006
آگهی تغییرات شرکت پارس ام سی اس سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۸۶۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۲۲۳۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
فضل الله جعفری کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات مشاوره مالی مدیریتی مبین ری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره به جای آقای محمد بنی نجاریان و امیرمهدی صباح کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پرشیا خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مجتبی عطامنش کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت فواد ری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9731553
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۱۴۸۲ و بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۵/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به ش م xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی فضل‌اله جعفری به ک مxxxxxxxxx۱ و شرکت پارس الکتریک به ش م xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی محمدرضا فریوری به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی سید عبدالمحمد فیاضی به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین به ش م xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی علی صدیقی به ک م xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به ش م xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی مجید متقی‌فر به ک م xxxxxxxxx۰ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۵/۹۱ فضل‌اله جعفری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا فریوری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا نماینده رسمی وی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730912
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۱۴۸۲و بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۵/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش م xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی فضل اله جعفری به ک مxxxxxxxxx۱ و شرکت پارس الکتریک به ش م xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی محمدرضا فریوری به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی سید عبدالمحمد فیاضی به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به ش م xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی علی صدیقی به ک م xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی مجید متقی فر به ک م xxxxxxxxx۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۵/۹۱ فضل اله جعفری به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا فریوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا نماینده رسمی وی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677870
آگهی تصمیمات شرکت فواد ری سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۶۹۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید ضیاءالدین شجاعی برهان به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت خدمات مشاوره ای مالی مدیریتی مبین ری به ش م xxxxxxxxx۴۵ و فضل اله جعفری به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پارس ام سی اس به ش م xxxxxxxxx۱۷ و سعید سعیدااردکانی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پرشیا خودرو به ش م xxxxxxxxx۱۸ که سید ضیاءالدین شجاعی برهان بسمت رئیس هیئت مدیره و فضل اله جعفری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677871
آگهی تصمیمات شرکت پارس ام سی اس سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۸۶۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۲۳۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت خدمات مشاوره ای مالی مدیریتی مبین ری به ش م xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی محمد بنی نجاریان به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فواد ری به ش م xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی فضل اله جعفری به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت پرشیا خودرو به ش م xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی امیرمهدی صباح به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با امضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618280
آگهی تصمیمات شرکت فواد ری سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۶۹۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایهگذاری ری به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی سید ضیاءالدین شجاعیبرهان به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پارس امسیاس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی فضلاله جعفری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت نوسازی و عمران امید ری به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی غلامرضا بهروز زرینخامه به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیاتمدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیاتمدیره و یا امضای رئیس هیاتمدیره و یکی از اعضای هیاتمدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامههای اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9934230
آگهی تصمیمات شرکت پارس ام سی اس سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۱۸۶۵۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۲۳۱۷
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۶/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۶/۹۰ واصل گردید: محمد بنی‌نجاریان به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ری به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و فضل‌اله جعفری به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نوسازی و عمران امید ری به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و امیرمهدی صباح به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع مس جیرفت (معدنی آرمان پژوه سبزواران سابق) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9782216
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۱۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۰ فضل‌اله جعفری به ش ملی xxxxxxxxx۱ به جای حسن معتمدرضایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی صدیقی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به جای وحید جوادزاده به نمایندگی از شرکت صنایع عمومی تامین به و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا فریوری به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و مجید متقی‌فر به ش ملی xxxxxxxxx۰ و سیدعبدالمحمد فیاضی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چکها، سفته‌ها، بروات و اوراق بهادار و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10521842
آگهی تصمیمات شرکت فؤاد ری سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۶۹۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۵/۸۹ شرکت پارس ام سی اس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بنمایندگی فضل اله جعفری به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10890517
آگهی تصمیمات شرکت فواد ری سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۶۹۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ری به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی سید ضیاءالدین شجاعی برهان به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت پارس ام سی اس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی فضل اله جعفری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و شرکت نوسازی و عمران امید ری به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی غلامرضا بهروز زرین خامه به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و یا امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11695147
آگهی تصمیمات شرکت فواد ری سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۶۹۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید ضیاءالدین شجاعی‌برهان به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت خدمات مشاوره‌ای مالی مدیریتی مبین ری به ش م xxxxxxxxx۴۵ و فضل‌اله جعفری به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پارس ام سی اس به ش م xxxxxxxxx۱۷ و سعید سعیدااردکانی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پرشیا خودرو به ش م xxxxxxxxx۱۸ که سید ضیاءالدین شجاعی‌برهان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و فضل‌اله جعفری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره یا با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11899174
آگهی تصمیمات شرکت پارس ام سی اس سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۸۶۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۲۳۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت خدمات مشاوره‌ای مالی مدیریتی مبین ری به ش م xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی محمد بنی‌نجاریان به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت فواد ری به ش م xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی فضل‌اله جعفری به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت پرشیا خودرو به ش م xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی امیرمهدی صباح به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره با امضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات