حمید رهنما

حمید رهنما

کد ملی 003956xxxx
گراف ارتباطات
19
شرکت‌ها
47
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13284784
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی وبافندگی اعتمادیه بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای محمد رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید رهنما به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100782
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی وبافندگی اعتمادیه بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مرتضی کاظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود کاظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مصطفی کاظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره و آقای حسین کاظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضوعلی البدل اول وخانم شهره امداد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو علی البدل آقای محمد رجائی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و آقای حمید رهنما بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100888
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی وبافندگی اعتمادیه بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی نیک جو بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و آقای حمید رهنما بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12084722
آگهی تغییرات شرکت بین المللی تهران فراژه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۳۱۱۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۶۶۶۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت. ـ آقای حمید رهنما بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی وآقای سید حسین یزدانی طبائی همت آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186634
آگهی تغییرات شرکت مه نور کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۶۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیات مدیره به مدت۲ سال بقرار زیر انتخاب گردیدند.
یوسف زینال زاده دلالی بشماره ملیxxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیات مدیره
مریم خوش خبری بشماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره
وحید زینال زاده دلالی بشماره ملیxxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند.
حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
آقای حمید راهنما بشماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و خانم زهرا سقای خادم بشماره ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
تراز و حساب سود و زیا سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196291
آگهی تغییرات شرکت بین المللی تهران فراژه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۲۳۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۶۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
آقای حمیدرضا رهنما بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای سید حسن یزدانی طبائی همت آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 937126
آگهی تصمیمات شرکت بنیان کالا شیمی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۱۲۵۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۶۲۱۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۹/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. حمید رهنما به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و حسین یزدانی طبائی به کدملیxxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: افشین نجومی به کدملیxxxxxxxxx۴، امین خاتمی به کدملیxxxxxxxxx۲، امیرحسین خاتمی به کدملیxxxxxxxxx۲. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۹/۹۱ افشین نجومی به سمت رئیس هیئت مدیره و امین خاتمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسین حاتمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9637286
آگهی تصمیمات شرکت بنیان کالا شیمی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۱۲۵۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۶۲۱۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۵/۹/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. حمید رهنما به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و حسین یزدانی‌طبائی به کدملیxxxxxxxxx به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: افشین نجومی به کدملیxxxxxxxxx۴، امین خاتمی به کدملیxxxxxxxxx۲، امیرحسین خاتمی به کدملیxxxxxxxxx۲. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۹/۹۱ افشین نجومی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و امین خاتمی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و امیرحسین حاتمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9781911
آگهی تغییرات شرکت دنیای تجارت فولاد گستران روئین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۹۸۵۳۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۹۹۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۶/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حمید رهنما به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا قنبری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۶/۷/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابراهیم اکبری‌اردستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای حسین اکبری‌اردستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای قاسم مظاهر‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۶ تا تاریخ۱۶/۷/xxx۳.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای ابراهیم اکبری‌اردستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین اکبری‌اردستانی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای قاسم مظاهر‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ابراهیم اکبری‌اردستانی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

در‌ تاریخ۶/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9974118
آگهی تصمیمات شرکت بهریسان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۶۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۷۸۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. حمید رهنما به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آرش مهرانی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اپسیتا کفائی‌شهلائی‌نژاد به ک م xxxxxxxxx۱ و علی نیکجو به ک م xxxxxxxxx۴ و محمد رجائی به ک م xxxxxxxxx۹ و شاپور ایزدیار به ک م xxxxxxxxx۲ و بهرام حریری به ک م xxxxxxxxx.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883562
آگهی تغییرات شرکت دنیای تجارت فولاد گستران روئین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۹۸۵۳۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۹۹۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حمید رهنما به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا قنبری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۶/۷/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابراهیم اکبری اردستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای حسین اکبری اردستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای قاسم مظاهر زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۶ تا تاریخ۱۶/۷/xxx۳.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای ابراهیم اکبری اردستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین اکبری اردستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم مظاهر زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم اکبری اردستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
در تاریخ۶/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 863301
آگهی تصمیمات شرکت بهریسان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۶۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۷۸۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. حمید رهنما به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آرش مهرانی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اپسیتا کفائی شهلائی نژاد به ک م xxxxxxxxx۱ و علی نیکجو به ک م xxxxxxxxx۴ و محمد رجائی به ک م xxxxxxxxx۹ و شاپور ایزدیار به ک م xxxxxxxxx۲ و بهرام حریری به ک م xxxxxxxxx.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 800115
آگهی تغییرات شرکت بنیان تجارت شیمیسهامی خاص به شماره ثبت۳۹۶۰۴۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۱۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حمید رهنما به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید حسین یزدانی طبائی همت آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۵/۶/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای امیرحسین خاتمی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای افشین نجومی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای امین خاتمی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ تا تاریخ۱۵/۶/۹۳.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۴ـ سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای امیرحسین خاتمی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای افشین نجومی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امین خاتمی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین خاتمی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.
در تاریخ۲۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741867
آگهی تغییرات شرکت بنیان پوشش کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۰۷۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۴۵۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۶/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حمید رهنما به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید حسین یزدانیطبائیهمتآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۶/۶/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای امیرحسین خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عباس چودری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای افشین نجومی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۶/۶/xxx۳
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
۴ـ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرحسین خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئتمدیره و آقای عباس چودری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و آقای افشین نجومی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئتمدیره و آقای افشین نجومی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
در تاریخ ۱۰/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9771591
آگهی تغییرات شرکت بنیان پوشش کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۰۷۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۴۵۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حمید رهنما به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید حسین یزدانی طبائی همت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۶/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای امیرحسین خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عباس چودری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای افشین نجومی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۶/۶/xxx۳

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرحسین خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس چودری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای افشین نجومی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای افشین نجومی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.

در تاریخ ۱۰/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739530
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی تهران فراژهسهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۱۱۲و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. حمید رهنما به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و سید حسین یزدانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا بهرامی بیدون به کدملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره، حسن فقیهی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و هر گونه قراردادیکه برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10464365
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی تهران فراژه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. حمید رهنما به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و سید حسین یزدانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا بهرامی بیدون به کدملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره، حسن فقیهی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و هر گونه قراردادیکه برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734951
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی مهفام جامسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۵۱۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۳۸۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. حمید رهنما به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مجتبی هداوند به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724982
آگهی تصمیمات شرکت چینی پردیس کاشان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۹۱۹۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۳۷۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. حمید رهنما به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و مهدی کمال خانی به ک مxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی عسگریان دماوندی به ک م xxxxxxxxx۷ و مصطفی عسگریان دماوندی به ک م xxxxxxxxx۵ و علیرضا عسگریان دماوندی به ک م xxxxxxxxx۰ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۱ علی عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی عسگریان دماوندی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فریدون صفائی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9673800
آگهی تصمیمات شرکت چینی پردیس کاشان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۹۱۹۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۳۷۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. حمید رهنما به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و مهدی کمال‌خانی به ک مxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی عسگریان دماوندی به ک م xxxxxxxxx۷ و مصطفی عسگریان‌دماوندی به ک م xxxxxxxxx۵ و علیرضا عسگریان‌دماوندی به ک م xxxxxxxxx۰ که به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۱ علی عسگریان‌دماوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی عسگریان‌دماوندی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و فریدون صفائی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717136
آگهی تصمیمات شرکت سپید درب تهرانسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۲۵۳۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۴۹۶۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. حمید رهنما به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و احمد کفاش زاده به کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708163
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فولاد نرمه ایرانیانسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۵۸۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حمید رهنما به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم بهاره آجودانی اسگوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۹/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای افشین اکبری نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای آرش کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علیرضا غیابی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقا الیاد اکبری نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمودرضا محبت دوست نفوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۹/۳/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711845
آگهی تصمیمات شرکت مه نور کیمیاسهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۲۵۲و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۳۶۸۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. حمید رهنما به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و زهرا سقای نادم به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9830593
آگهی تصمیمات شرکت مه نور کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۲۵۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۳۶۸۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. حمید رهنما به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و زهرا سقای‌نادم به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651956
آگهی تصمیمات شرکت رایان کاغذ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۳۵۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. حمید رهنما به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آرش مهرانی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدجعفر شهلائی نژاد به کدملیxxxxxxxxx۳ و جمشید بصیری طهرانی به کدملیxxxxxxxxx۵ و محمد رجائی به کدملیxxxxxxxxx۹ و علی نیکجو به کدملیxxxxxxxxx۴ و بهرام حریری به کدملیxxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۶/۹۰ محمدجعفر شهلائی نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و جمشید بصیری طهرانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی نیکجو بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10544015
آگهی تصمیمات شرکت رایان کاغذ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۳۵۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. حمید رهنما به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آرش مهرانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدجعفر شهلائی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ و جمشید بصیری طهرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و محمد رجائی به کدملی xxxxxxxxx۹ و علی نیکجو به کدملی xxxxxxxxx۴ و بهرام حریری به کدملی xxxxxxxxx۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۶/۹۰ محمدجعفر شهلائی نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و جمشید بصیری طهرانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی نیکجو بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 588863
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پارسا جام سام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۱۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۲۳۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حمـید رهنما به شـماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان وفائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
در تاریخ۲۴/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10151521
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پارسا جام سام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۳۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمید رهنما به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان وفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ ۲۴/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9748968
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فولاد نرمه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۰۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حمید رهنما به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم بهاره آجودانی‌اسگوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۹/۰۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9768578
آگهی تصمیمات شرکت آرمه نو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۷۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۶۵۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. حمید رهنما به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و داریوش یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9866007
آگهی تصمیمات شرکت سپید درب تهران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۲۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۹۶۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. حمید رهنما به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و احمد کفاش‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محبوبه صنیعی‌فر به کد ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی صنیعی‌فر به کد ملی xxxxxxxxx۹ و میثم صنیعی‌فر به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۳/۹۰ مهدی صنیعی‌فر به بسمت رئیس هیئت‌مدیره و میثم صینعی‌فر بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محبوبه صنیعی‌فر بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی و یا با امضا مدیرعامل به اتفاق نایب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10372589
آگهی تصمیمات شرکت چینی پردیس کاشان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۹۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۳۷۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. حمید رهنما به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و مهدی کمال‎خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10093547
آگهی تصمیمات شرکت مهفام جام سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۵۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۳۸۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. حمید رهنما به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مجتبی هداوند به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی عسکریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ و علیرضا عسکریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و مصطفی عسکریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۰ علی عسکریان دماوندی بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا عسکریان دماوندی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد دهقان به کدملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10404740
آگهی تصمیمات شرکت بهرسیان سهامی خاص بشماره ثبت ۸۶۳۴۵ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۰۷۸۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۸/۸۹ حمیدرهنما به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آرش مهرانی به کدملی xxxxxxxxx بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10344767
آگهی تصمیمات شرکت جوراب آرین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۷۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. حمید رهنما به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آرش مهرانی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدجعفر کفایی شهلایی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ و جمشید بصیری طهرانی به کدملی xxxxxxxxx۶۵ و محمد رجایی به کدملی xxxxxxxxx۹ و علی نیکجو به کدملی xxxxxxxxx۴ و بهرام حریری به کدملی xxxxxxxxx۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۹ محمدجعفر کفایی شهلایی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره، جمشید بصیری طهرانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، بهرام حریری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یا یکنفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10782356
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی مهفام جام سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۵۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۳۸۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. حمید رهنما به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مجتبی هداوند به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10965791
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پارس موکت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۲۲۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۵۸۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۰ واصل گردید: حمید رهنما به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و محمدهادی حاجی‌حسین به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. علیرضا آهنچی‌مرکز به کد ملی xxxxxxxxx۴ و دینا نطاق‌نیای‌طهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۰ دینا نطاق‌نیای‌طهرانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا آهنچی‌مرکز بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10993846
آگهی تغییرات شرکت بنیان پوشش کاسپین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۴۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حمید رهنما به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید حسین یزدانی‌طبائی‌همت‌آبادی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای امیرحسین خاتمی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عباس چودری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ و آقای افشین نجومی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۳/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11077992
آگهی تصمیمات شرکت بنیان کالا شیمی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۱۲۵۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۶۲۱۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ۲۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. حمید رهنما به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و حسین یزدانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: افشین نجومی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، امین خاتمی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، امیرحسین خاتمی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11270525
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فولاد نرمه ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۵۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حمید رهنما به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم بهاره آجودانی‌اسگوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۹/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای افشین اکبری‌نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای آرش کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علیرضا غیابی‌اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقا الیاد اکبری‌نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمودرضا محبت‌دوست‌نفوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۹/۳/۹۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11340519
آگهی تصمیمات شرکت بین‌المللی تهران فراژه سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۲۳۱۱۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۶۰۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. حمید رهنما به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و سیدحسین یزدانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11430463
آگهی تصمیمات شرکت مه نور کیمیا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵۳۲۵۲ و شناسه ملی۱۰۲۰۲۹۳۶۸۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. حمید رهنما به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و زهرا سقای‌خادم به ش.ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: یوسف زینال‌زاده‌دلالی به ش.ملیxxxxxxxxx۰ و وحید زینال‌زاده‌دلالی به ش.ملیxxxxxxxxx۵ و مریم خوش‌خبری به ش.ملیxxxxxxxxx۱ که یوسف زینال‌زاده‌دلالی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مریم خوش‌خبری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و وحید زینال‌زاده‌دلالی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11441058
آگهی تغییرات شرکت بنیان تجارت شیمی سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۶۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۱۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حمید رهنما به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید حسین یزدانی‌طبائی‌همت‌آبادی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای امیرحسین خاتمی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ و آقای افشین نجومی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ و آقای امین خاتمی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۲.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11653812
آگهی تصمیمات شرکت سپید درب تهران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۲۵۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۴۹۶۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. حمید رهنما به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و احمد کفاش‌زاده به کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11807654
آگهی تصمیمات شرکت کاغذ کاربن لس ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۹۸۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۸۱۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. حمید رهنما کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و بهرام حریری کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: محمدجعفر شهلائی‌نژاد کدملی xxxxxxxxx۳ ـ جمشید بصیری‌طهرانی کدملی xxxxxxxxx۵ ـ محمد رجائی کدملی xxxxxxxxx۹ ـ امین جوشقانی کدملی xxxxxxxxx۷ و علی نیکجو کدملی xxxxxxxxx۴ انتخاب شدند. جمشید بصیری‌طهرانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و امین جوشقانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدجعفر شهلائی‌نژاد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11941972
آگهی تغییرات شرکت بنیان تجارت شیمی سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۶۰۴۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۱۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۵/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حمید رهنما به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید حسین یزدانی‌طبائی‌همت‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۵/۶/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای امیرحسین خاتمی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای افشین نجومی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای امین خاتمی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ تا تاریخ۱۵/۶/۹۳.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

۴ـ سمت اعضا هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای امیرحسین خاتمی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای افشین نجومی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای امین خاتمی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای امین خاتمی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.

در تاریخ۲۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11965129
آگهی تغییرات شرکت بنیان پوشش کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۰۷۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۸۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳۰/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای حمید رهنما به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید حسین یزدانی‌طبائی‌همت‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۰۸/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات