حسین سیادت خو

حسین سیادت خو

کد ملی 003955xxxx
گراف ارتباطات
19
شرکت‌ها
59
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14919099
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1064 و شناسه ملی 10100121718
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/07/1398 و به موجب مجوز شماره 235334/98 مورخ 04/08/1398 جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد نبی داهی با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سرمایه خود را به مبلغ 18000000 ریال افزایش داد، اقای حسین سیادت خو با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سرمایه خود را به مبلغ 18000000 ریال افزایش داد، آقای سعید سینای مهربانی با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سرمایه خود را به مبلغ 10000000 ریال افزایش داد، آقای سعید تیمورنژاد با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سرمایه خود را به مبلغ 4000000 ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ 40000000 ریال به مبلغ 50000000 ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه بدین شرح می باشد: محمد نبی داهی به شماره ملی 4899578113 دارنده مبلغ 18000000 ریال سهم الشرکه حسین سیادت خو به شماره ملی 0039551377 دارنده مبلغ 18000000 ریال سهم الشرکه سعید سینایی مهربانی به شماره ملی 0050628291دارنده مبلغ10000000 ریال سهم الشرکه سعید تیمورنژاد به شماره ملی 0062502972 دارنده مبلغ4000000 ریال سهم الشرکه پ980906162417677 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13665577
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۱۹/۰۷/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۶ به تصویب مجمع شرکا رسید. امضاء اسناد و اوراق بهادار، چک‌ها و سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه تعیین گردید. سعید سینائی مهربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین سیادت خو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد نبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074898
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/ ۹۵ مورخ ۲۹/ ۶/ xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید تیمورنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx xxx ۱ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت آقای محمدنبی داهی ش م xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx xxx ۳ ریال به صندوق موسسه سرمایه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد، آقای حسین سیادت خو ش م xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx xxx ۳ ریال به صندوق موسسه سرمایه خود را به مبلغ xxx xxx ۱۵ ریال افزایش داد، آقای سعید سینایی مهربانی ش م xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه سرمایه خود را به مبلغ xxx xxx ۸ ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx xxx ۳۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۸ اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح فوق میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751387
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۴ به استناد مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۳/۱۱/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد نبی داهی به کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد و آقای حسین سیادت خو به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ افزایش داد و آقای سعید سینایی مهربانی به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه موسسه مبلغ از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد و ماده ۸ اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: محمد نبی داهی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx۰۰ حسین سیادت خو به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx۰۰ سعید سینایی مهربانی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677792
آگهی تغییرات شرکت نماد صنعت سدید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۱۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۱۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین سیادت خو کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677795
آگهی تغییرات شرکت توسعه پترو کاوش پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۵۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۴۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸به عنوان بازرس اصلی و حسین سیادت خو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1605931
آگهی تغییرات شرکت بام راه شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۴۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۱۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال ۹۲ شرکت مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین سیادت خو بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603923
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی آوای شهریار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۶۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی باxxx۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین سیادت خو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: علی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ تاج محمد قجاوند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ مهدی قجاوند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ امین نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ ندا نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570478
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شماره ثبت ۱۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ و مجوز جامعه حسابداران رسمی بشماره xxx۴۴/۹۳ مورخ ۵/۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدنبی داهی ک م xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰ ریال افزایش دادو آقای حسین سیادت خو ک م xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰ ریال افزایش داد و آقای سعید سینایی مهربانی ک م xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را بهxxxxxx۰ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx xxx ۱۰ ریال به مبلغ xxx xxx ۲۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکا بشرح ذیل است محمدنبی داهی xxxxxx۰ ریال ـ حسین سیادت خو xxxxxx۰ ریال ـ سعید سینایی مهربانی xxxxxx۰ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570481
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شماره ثبت ۱۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ و مجوز جامعه حسابداران رسمی بشماره xxx۷۰/۹۳ مورخ ۱/۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدنبی داهی ک م xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل و آقای حسین سیادت خو ک م xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای سعید سینایی مهربانی ک م xxxxxxxxx۱بعنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند حق امضاء اسناد و اوراق بهادار،چک ها و سفته ها،بروات،قرارداد ها و سایر اسناد تعهدآور با امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر موسسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563845
آگهی تغییرات شرکت نماد ریل گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۶۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۹۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸به عنوان بازرس اصلی وآقای حسین سیادت خو به کد ملی xxxxxxxxx۷به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه نماد صنعت پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ وشرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت مهندسی فکور صنعت تهران (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503181
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر آذربایجان غربی سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۰۶۲۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ صورت های مالی (ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان، گردش وجوه نقد) منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین سیادت خو کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ شرکت مذکور تعیین گردید.
۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
۴ ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۰/۰۳/۹۳ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارومیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460416
آگهی تغییرات شرکت سیمان فراز فیروزکوه سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۸۴۶۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۴۹۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین سیادت خو با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد منفردا یا تواماً جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343067
آگهی تغییرات شرکت توسعه پترو کاوش پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۴۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین سیادت خو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شرکت گروه نماد صنعت پارس شناسه xxxxxxxxx۶۰ و مصطفی احمدی دانش آشتیانی کدملی xxxxxxxxx۱ و مهرداد کارشناس نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343102
آگهی تغییرات شرکت نماد ریل گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۶۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۹۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین سیادت خو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343103
آگهی تغییرات شرکت نماد صنعت سدید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۱۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین سیادت خو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287380
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین سیادت خو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272189
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص جهاد نصر آ.غ شماره ثبت ۲۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۰۶۲۱
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/۹۲ شرکت سهامی خاص جهاد نصر آ.غ که در تاریخ ۱۰/۰۹/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ صورت های مالی، ترازنامه و صورت عملکرد سود و زیان منتهی به ۳۰/۰۹/۹۱ تصویب رشد.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز بعنوان بازرس اصلی و حسابرس حسین سیادت خو کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ امضاء ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ ۰۱/۱۰/۹۲ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ مسئول ثبت شرکت های ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244498
آگهی تغییرات شرکت بام راه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۴۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۱۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین سیادت خو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204562
آگهی تغییرات شرکت سیمان سازان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۸۳۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۶۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین سیادت خو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت طراحی مهندسی سیمان سازان انتخاب شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177654
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی آوای شهریار سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۲۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۶۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین سیادت خو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161196
آگهی تصمیمات در شرکت نگین تک پرشیا سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۹۹۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۱۹۴۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ محمد فرد قاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، مهر اقدس نقوی جهرمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، کامران پدرام رازی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و حسین سیادت خو با کد ملی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه نصف جهان جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید، تراز مالی xxx۱ تصویب شد. تعداد اعضاء هیئت مدیره مندرج در ماده ۳۱ اساسنامه به سه نفر تغییر یافت محل شعبه شرکت در تهران خ ولیعصر خ توانیر میدان نظامی گنجوی پلاک ۲۸ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082977
آگهی تصمیمات شرکت گروه سیمان سازان سماگ سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۵۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۰۶۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۵/۹۱ و تنفس های مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و حسین سیادت خو به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078358
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فراز فیروزکوه سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۸۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۴۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و حسین سیادت خو به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پییراف هسلر به شماره گذرنامه xxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی علی نجفی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی اسفندیار سالاروند به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سیمان شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی حمید یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۵ و فریبرز مقیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ پییراف هسلر به سمت رئیس هیئت مدیره و اسفندیار سالاروند به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امید شجاعی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از مدیران همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10029866
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نگین تک پرشیا سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۹۹۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۱۹۴۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و حسین سیادت خو کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نصف جهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۸/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907126
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نگین تک پرشیا سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۹۹۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۱۹۴۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و حسین سیادت خو کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نصف جهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۸/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 750966
آگهی تصمیمات شرکت بام راهسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۷۰۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۰۱۶۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به ش ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و حسین سیادت خو به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بیژن سعیدآبادی به ک م xxxxxxxxx۷ و حسن مهدی به ک م xxxxxxxxx۳ و فرشته همایون به ک م xxxxxxxxx۸ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ بیژن سعیدآبادی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن مهدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور به امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723980
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی آوای شهریارسهامی خاص به شماره ثبت۴۱۲۳۴۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۳۶۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین سیادت خو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9811058
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی آوای شهریارسهامی خاص به شماره ثبت۴۱۲۳۴۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۳۶۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین سیادت‌خو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 696190
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی سیمان سازان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۰۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۶۷۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئتمدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و حسین سیادتخو به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یداله ترابخانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شاهرخ امیرابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۷ و حسین زراسی به کدملی xxxxxxxxx۳ که شاهرخ امیرابراهیمی مدیرعامل و یداله ترابخانی بسمت رئیس هیئتمدیره، حسین زراسی به سمت نایب رئیس هیئتمدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئتمدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزانه با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10562955
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی سیمان سازان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۰۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۶۷۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و حسین سیادت خو به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یداله ترابخانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شاهرخ امیرابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۷ و حسین زراسی به کدملی xxxxxxxxx۳ که شاهرخ امیرابراهیمی مدیرعامل و یداله ترابخانی بسمت رئیس هیئت مدیره، حسین زراسی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزانه با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 696169
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی ساب سهامی خاص به شماره ثبت۸۲۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۹۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و حسین سیادت خو به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9850969
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی ساب سهامی خاص به شماره ثبت۸۲۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۹۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و حسین سیادت‌خو به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690465
آگهی تصمیمات شرکت کفش ملیسهامی خاص ‌به شماره ثبت۷۷۱۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۱۹۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و حسین سیادت خو به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690474
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه گسترهلال خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۳۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۶۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و حسین سیادت خو به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس فواز و خلیل حمدان و علی امینی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ عباس فواز به سمت رئیس هیئت مدیره، خلیل حمدان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسین نجاتی فهیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه چکها ـ قراردادها و اسناد تعهدآور تا مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت و مازاد بر xxx/xxx/xxx ریال تا مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط مدیرعامل به اتفاق صلاح فحص با مهر شرکت و مازاد بر xxx/xxx/xxx ریال توسط مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و یا توسط رئیس و نایب رئیس متفقا با مهر شرکت معتبر خواهدبود و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 656016
آگهی تصمیمات شرکت بام راه سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۷۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۰۱۶۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و حسین سیادت خو به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642241
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت و توسعه ملی سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۳۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۲۸۹۳۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و حسین سیادت خو به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10396852
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی نرم افزار شقایق سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۶۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۲۹۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه خدمات مالی و حسابرسی ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و حسین سیادت خو به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 599917
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی نرم افزار شقایق سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۶۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۲۹۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه خدمات مالی و حسابرسی ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و حسین سیادت خو به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566081
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی سیمان سازان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۳۰۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۷۶۷۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و حسین سیادت خو به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 523499

آگهی تصمیمات شرکت سیمان فراز فیروزکوه
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و حسین سیادت‎خو به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9602914
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فراز فیروزکوه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۴۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۴۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و حسین سیادت‎خو به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10286641
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شماره ثبت ۱۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدنبی داهی به کدملی xxxxxxxxx۳ حسین سیادت خو به کدملی xxxxxxxxx۷ سعید سینایی مهربانی به کدملی xxxxxxxxx۱ حسین سیادت خو به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید سینایی مهربانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدنبی داهی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9840321
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی ساب سهامی خاص به شماره ثبت۸۲۳۲۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۹۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۵/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و حسین سیادت‌خو به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9593604
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه گستر هلال خاورمیانه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۸۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۶۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و حسین سیادت‌خو به ش‌ملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9741364
آگهی تصمیمات شرکت پارس سرام سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۴۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۱/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و حسین سیادت‌خو به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9998573
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نگین تک پرشیا سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۳۳۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۱۹۴۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی و مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و آقای حسین سیادت‌خو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمناً روزنامه نصف جهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۵/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10675628
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نگین تک پرشیا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۳۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۱۹۴۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۴/xxx۰ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و آقای حسین سیادت‌خو به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نصف‌جهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۶/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10780758
آگهی تصمیمات شرکت گروه سیمان سازان سماگ سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۳۵۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۰۶۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۸/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به ش ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و حسین سیادت‌خو به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10873197
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت و توسعه ملی سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۳۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۲۸۹۳۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ممیز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و حسین سیادت‌خو به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11329241
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه گستر هلال خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۶۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و حسین سیادت‌خو به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس فواز و خلیل حمدان و علی امینی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ عباس فواز به سمت رئیس هیئت‌مدیره، خلیل حمدان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، حسین نجاتی‌فهیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه چکها ـ قراردادها و اسناد تعهدآور تا مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت و مازاد بر xxx/xxx/xxx ریال تا مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط مدیرعامل به اتفاق صلاح فحص با مهر شرکت و مازاد بر xxx/xxx/xxx ریال توسط مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت‌مدیره و یا توسط رئیس و نایب رئیس متفقا با مهر شرکت معتبر خواهدبود و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11597248
آگهی تصمیمات شرکت بام راه سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۷۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۰۱۶۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به ش ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و حسین سیادت‌خو به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بیژن سعیدآبادی به ک م xxxxxxxxx۷ و حسن مهدی به ک م xxxxxxxxx۳ و فرشته همایون به ک م xxxxxxxxx۸ که به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ بیژن سعیدآبادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن مهدی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور به امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضاء هیئت‌مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11597295
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی نرم‌افزار شقایق سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۶۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۲۹۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه خدمات مالی و حسابرسی ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و حسین سیادت‌خو به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11599418
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فراز فیروزکوه سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۸۸۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۴۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و سید حسین سیادت‌خو به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11670401
آگهی تصمیمات شرکت بام راه سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۷۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۰۱۶۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و حسین سیادت‌خو به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11731758
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی سیمان سازان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۳۰۶۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۷۶۷۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و حسین سیادت‌خو به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11821602
آگهی تغییرات شرکت سماگ خاورمیانه بامسئولیت محدود به‌ شماره ثبت ۱۹۲۹۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۸۳۹۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۱/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۵ ریال منقسم به xxx/xxx/۷۵ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است. ابوالفضل زندی‌نیا به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، اکبر معماری‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و اصغر معماری‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و حسین سیادت‌خو به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ذیل ثبت دفاتر در تاریخ ۹/۳/۹۰ تکمیل امضاء گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11826474
آگهی تأسیس شرکت پترو شیمی آوای شهریار سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۸/۶/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۸/۶/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری کارخانجات صنعتی، پروژه‌های ساختمانی، شهرک‌های صنعتی خصوصی، ناحیه صنعتی، پارک صنعتی بمنظور تولید، بازاریابی غیرهرمی غیرشبکه‌ای غیرالکترونیکی، فروش و صدور محصولات صنعتی و تاسیسات تجهیزات و ماشین‌آلات پتروشیمی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز صنعتی انجام کلیه فعالیتهای مجاز تولیدی، صنعتی، بازرگانی، طراحی مهندسی، مشاوره بازرگانی، عمرانی و هر نوع فعالیت مجاز که بطور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور باشد با رعایت قوانین و مقررات موضوعه. تشکیل انواع شرکتها و مشارکت حقوقی با شرکتهای دیگر در داخل و خارج از کشور مبادرت به شرکت در انواع مزایده، مناقصه، مشاوره و ساخت و معاملات مجاز بازرگانی داخلی و خارجی، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری ریالی و ارزی بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع شرکت. خرید سهام شرکت‌های تولیدی و عمرانی و خدماتی و خرید اوراق بهادار برای شرکت، انجام عملیات مجاز بازرگانی، اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. انجام کلیه عملیات مجاز که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده یا در جهت اجرای طرحهای صنعتی، خدماتی، و تولیدی و یا کارخانجات صنعتی و تولیدی باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر، پائین‌تر از پمپ بنزین پارک ساعی، برج سرو ساعی، ط ۱۷، واحد xxx۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۸.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به سیصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد سیصد هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۶۰ مورخ ۲۵/۵/xxx۰ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای تاج‌محمد قجاوند به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای مهدی قجاوند به شماره‌ملی xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ خانم صغری مردانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای تاج‌محمد قجاوند به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه‌ها و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای حسین سیادت‌خو به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11949509
آگهی تصمیمات شرکت کفش ملی سهامی خاص ‌به شماره ثبت۷۷۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۱۹۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و حسین سیادت‌خو به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات