محمدرضا عسگریان دماوندی

محمدرضا عسگریان دماوندی

کد ملی 003939xxxx
گراف ارتباطات
37
شرکت‌ها
168
آگهی‌ها

شرکت های محمدرضا عسگریان دماوندی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمدرضا عسگریان دماوندی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
شیشه آسا فلوت
شیشه آسا فلوت
نایب رییس هییت مدیره
پایش سبز کاوه
پایش سبز کاوه
نایب رییس هییت مدیره
بلور شیشه کاوه
بلور شیشه کاوه
کاوه سودا
کاوه سودا
بلور شیشه تابان
بلور شیشه تابان
گروه صنعتی شیشه کاوه
گروه صنعتی شیشه کاوه
شیشه ایران فلوت
شیشه ایران فلوت
متانول کاوه
متانول کاوه
ایران تول
ایران تول
شیشه مظروف یزد
شیشه مظروف یزد
عضو هییت مدیره
ابهر سیلیس
ابهر سیلیس
کاوه سیلیس
کاوه سیلیس
شیشه کاوه فلوت
شیشه کاوه فلوت
تولیدی صنعتی کاوند کاویان
تولیدی صنعتی کاوند کاویان
عضو هییت مدیره
کاوه گاز سازان
کاوه گاز سازان
بلور کاوه
بلور کاوه
شیشه فلوت کاویان
شیشه فلوت کاویان
نایب رییس هییت مدیره
سرامیک فردا
سرامیک فردا
رییس هییت مدیره
کربنات سدیم کاوه
کربنات سدیم کاوه
نایب رییس هییت مدیره
کاوه سیلیس
کاوه سیلیس
نایب رییس هییت مدیره
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
عضو هییت مدیره
اوره کاوه
اوره کاوه
عضو هییت مدیره
ساوه جام
ساوه جام
بلور شیشه دماوند
بلور شیشه دماوند
نایب رییس هییت مدیره
خدماتی شهرک صنعتی حیدریه
خدماتی شهرک صنعتی حیدریه
بلند آسمان دماوند
بلند آسمان دماوند
نایب رییس هییت مدیره
فرا دریا کاوه
فرا دریا کاوه
نایب رییس هییت مدیره
پلیمر سپهر کاوه
پلیمر سپهر کاوه
عضو هییت مدیره
معدنکار
معدنکار
تولیدی معدنی شیورین
تولیدی معدنی شیورین
نایب رییس
گروه پترو کاوه افق
گروه پترو کاوه افق
نایب رییس هییت مدیره
شیشه فلوت هرمز
شیشه فلوت هرمز
نایب رییس هییت مدیره
انجمن خیریه محبان الحسین ع
انجمن خیریه محبان الحسین ع
دریا موج دیر
دریا موج دیر
رییس هییت مدیره
حمل و نقل فیروز ترابر فارس
حمل و نقل فیروز ترابر فارس
شیشه فلوت دماوند
شیشه فلوت دماوند
نایب رییس هییت مدیره
معادن توابع دماوند
معادن توابع دماوند
نایب رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14792886
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره امیرحسین اکبرزاده شوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت پلیمر سپهر کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت عضو هیئت مدیره محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه پترو کاوه افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت عضو هیئت مدیره محمدرضا صادقی ارجمند به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت بلور شیشه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14777814
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت هرمز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۳۳۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۶۵۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۷ به تصویب رسید. ابراهیم عسکریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مهیار یساری به شماره ملی xxxxxxxxx۲(خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و محمد حسین محمدخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14765549
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو کاوه افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۳۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱-ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲- امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،برات و قراردادها با امضاء دو نفر ازپنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ۳- محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و نیره السادات محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴-ترازنامه و حـساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۹۷ به تصویب رسید./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14730908
آگهی تغییرات شرکت ایران تول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی : xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی : xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی : xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و حامد ممیوند به شماره ملی : xxxxxxxxx۹ ( خارج از اعضاء هیئت مدیره ) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . نیره السادات محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و سیدمحسن سیدشاکری به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14730896
آگهی تغییرات شرکت کاوه سیلیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و عیسی نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ( خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره ) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و سیدمحمد سیدباقری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ بتصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14721572
آگهی تغییرات شرکت پلیمر سپهر کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ، محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و متینه عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ۲ کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد . ۳ محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و نیره السادات محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۷ به تصویب رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14667889
آگهی تغییرات شرکت سرامیک فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۱۸۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی : xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی : xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای پژمان نهاوندی به شماره ملی : xxxxxxxxx۷ ( خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره ) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . خانم نیره السادات محرابی به شماره ملی : xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سیدشاکری به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و ح ساب سود و زیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14662742
آگهی تغییرات شرکت اوره کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۵۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ، مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ۳ - نیره السادات محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . ۴ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14627245
آگهی تغییرات شرکت معادن توابع دماوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد سیدباقری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ( خارج از اعضای هیئت مدیره ) به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دماوند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14608907
آگهی تغییرات شرکت معدنکار شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۵۳۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/xxx۸ و تائیدیه شماره xxx۹۷/ ت مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان تاکستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابراهیم عسکریان دماوندی با کدملی : xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی با کدملی : xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی با کدملی : xxxxxxxxx۱ به سمت منشی هیئت مدیره . و آقای علی خیر اندیش به شماره ملی : xxxxxxxxx۹ و شماره شناسنامه xxx به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور به امضاء آقای علی خیراندیش ( مدیرعامل ) به اتفاق آقای ابراهیم عسکریان دماوندی ( رئیس هیئت مدیره ) و در صورت غیبت رئیس هیئت مدیره به امضای آقای محمدرضا عسگریان دماوندی ( نائب رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . در مورد اسناد عادی شرکت به امضاء آقای علی خیراندیش ( مدیرعامل ) و مهر تعاونی معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14583680
آگهی تغییرات شرکت پایش سبز کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۵۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد نبوی زاده نمازی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ( خارج از سهامداران و اعضاء ) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14547992
آگهی تغییرات شرکت متانول کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی : xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی : xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی : xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی : xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای فؤاد جابری به شماره ملی : xxxxxxxxx۴ ( خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره ) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14535884
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شیشه فلوت دماوند درتاریخ ۲۵/۱۲/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : تهیه ، تولید و توزیع انواع شیشه‌های فلوت ، ساده و رنگی ، شیشه رفلکس ، آئینه ، جام و مشجر - اکتشاف و استخراج و فرآوری مواد معدنی - خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی - شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی - افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری - اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، اراج ، بزرگراه ارتش ( لشگرک ) ، خیابان شهید مسعود تیموری ، پلاک ۱۰ ، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx سهم آن بی نام عادی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۳۴ مورخ ۱۸/۱۱/xxx۷ نزد بانک تجارت شعبه نادری با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید رضا میرراشد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای سید محسن سیدشاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سید محمد سید باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14413423
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل فیروز ترابر فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۸۳۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/xxx۷ ونامه شماره xxxxxx۵ مورخ ۲۰/۰۹/۹۷ صادرهخ از سازمان حمل ونقل جاده ای استان فارس تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ و علیرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروز آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14413434
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل فیروز ترابر فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۸۳۷۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضا هئیت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مینا نکوئی زاده به شماره ملی:xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل(خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروز آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14409146
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای امیرحسین اکبرزاده شوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت پلیمر سپهر کاوه به شماره شناسه xxxxxxxxx۳۰ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه پترو کاوه افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا صادقی ارجمند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت بلور شیشه دماوند به شماره شناسه xxxxxxxxx۵۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344691
آگهی تغییرات شرکت معدنکار شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۵۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ و تائیدیه شماره xxx۷ مورخ ۳/۸/xxx۷ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تاکستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. آقایان ابراهیم عسکریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۰، محمدرضا عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۴، محمود عسکریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت سه سال و مسعود عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۲. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سید شاکری کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی xxx۶ به تصویب مجمع رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344694
آگهی تغییرات شرکت معدنکار شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۵۳۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. آقای ابراهیم عسکریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمود عسکریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت منشی هیئت مدیره و آقای علی پیمان به شماره ملی : xxxxxxxxx۰ و شماره شناسنامه xxx به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. ۲. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور به امضاء آقای علی پیمان (مدیرعامل) به اتفاق آقای ابراهیم عسکریان دماوندی (رئیس هیئت مدیره) و در صورت غیبت رئیس هیئت مدیره به امضای آقای محمدرضا عسگریان دماوندی (نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در مورد اسناد عادی شرکت به امضاء آقای علی پیمان (مدیرعامل) و مهر تعاونی معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14252198
آگهی تغییرات شرکت کربنات سدیم کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۸ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد مرام قرطاول به شماره ملی: xxxxxxxxx۱(خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. - امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221337
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دریا موج دیر درتاریخ ۲۶/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ساخت تعمیر و خرید شناورهای خدماتی و تجاری–نصب و راه اندازی تاسیسات دریائی و ساحلی ؛ مالکیت شناور و اجاره دادن و اجاره گرفتن شناور – خرید و فروش و مشارکت در انواع شناورهای دریایی موتوردار و بدون موتور و سرمایه گذاری و احداث اسکله ها ی تجاری وارداتی و صادراتی برای انواع کالاهای تولید داخل و خارج –- نصب و راه اندازی تاسیسات صنعتی و خدمات راهبری سیستم های ایمنی و آتش نشانی و محیط زیست در حوزه صنایع نفت گاز پتروشیمی –تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور-انجام خدمات بندری و نمایندگی کشتیرانی و خدمات یدک کشی و پهلو دهی کشتی و خدمات راهنمایی کشتی ها-فعالیتهای تعمیر و نگهداری تاسیسات صنعتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور- خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مورد نیاز کشور و کلیه ماشین آلات و مواد اولیه-شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی-اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر جهان-افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی مورد نیاز شرکت-انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی-انجام کلیه موضوعات در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-اراج-خیابان ۲۲بهمن-خیابان شهید مسعود تیموری-پلاک ۱۰-طبقه اول-- کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx سهم آن بی نام عادی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۶/۱۸ مورخ ۱۸/۰۹/xxx۶ نزد بانک تجارت شعبه نادری با کدxxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای غلامرضا ساسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر آقایان محمدرضا عسگریان دماوندی و مسعود عسگریان دماوندی و محمود عسگریان دماوندی و غلامرضا ساساسانی متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یک نفر از چهار نفر به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14113760
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و جمشید رحیمی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999351
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی: xxxxxxxxx۲ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا صادقی ارجمند به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر ازپنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996942
آگهی تغییرات شرکت کربنات سدیم کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و رضا علی پور خمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996908
آگهی تغییرات شرکت بلند آسمان دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۳۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۰۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره و جعفر عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996975
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۳۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۷۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و علیرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا پورمختار به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13902175
آگهی تغییرات شرکت فرا دریا کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۴۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۵۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و علیرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و محمد مهدی کربلای قدیری به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740045
آگهی تغییرات انجمن خیریه محبان الحسین ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۰۲۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ مجوز شماره = xxx xxx۹۹/xxx۷/۵۳/۱۴ مورخ xxx۸/xxx۶ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابراهیم عسکریان دماوندی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمود سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت خزانه دار، آقایان محمد مهدی سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷، علی حاجی سیدسلیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵، محمدرضا عسگریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴، عبدالمجید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و آقایان سیدحمیدرضا آل طعمه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و سیدخلیل طباطبائی یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء علی البدل تعیین گردیدند. و آقای محمود ملاعلی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیات امناء) بعنوان مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای (مدیرعامل و خزانه دار، یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار) بانضمام مهر انجمن محبان الحسین (ع) معتبر باشد و در صورت فوت یا نبود خزانه دار موارد مذکور توسط یکی از دیگر اعضای اصلی هیئت مدیره امضاء خواهد_شد، همچنین کلیه اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه با مهر انجمن معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740054
آگهی تغییرات انجمن خیریه محبان الحسین ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۰۲۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ مجوز شماره = xxx xxx۹۹/xxx۷/۵۳/۱۴ مورخ xxx۸/xxx۶ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی بلورچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای اصغر هادی خان طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عباس سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱، ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، محمودسعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱، محمدمهدی سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷، علی حاجی سیدسلیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵، محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، عبدالمجید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء اصلی و آقایان سیدحمیدرضا آل طعمه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وسیدخلیل طباطبائی یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13733053
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۸۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین نجفعلی خوانساری به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت (پلیمر سپهر کاوه به شماره ثبت xxxxxx) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت بلور شیشه دماوند به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13702005
آگهی تغییرات شرکت شیشه کاوه فلوت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ و آقای امیر بهزاد عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت پلیمر سپهر کاوه به شماره ثبت xxxxxx و آقای محسن شفیعی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت گروه پترو کاوه افق به شماره ثبت xxxxxx همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جمشید رحیمی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت بلور شیشه دماوند به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ب ۲ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701876
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و عبدالوحید عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت پلیمر سپهر کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و علی افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت گروه پترو کاوه افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت اعضای هیئت مدیره و ایمان ترکیان ولاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت بلور شیشه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678798
آگهی تغییرات شرکت ابهر سیلیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و آقای علی رشیدی فر به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پلیمر سپهر کاوه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و خانم فاطمه عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه پترو کاوه افق با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حامد کاظمی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بلور شیشه دماوند با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678794
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و آقای مهیار یساری به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت پلیمر سپهر کاوه به شماره ثبت xxxxxx و آقای حامد عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت گروه پترو کاوه افق به شماره ثبت xxxxxx همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید حسنی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651448
آگهی تغییرات شرکت ساوه جام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ آقای علیرضا فولادی به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت پلیمر سپهر کاوه به شماره ثبت xxxxxx و آقای بهزاد عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت بلور شیشه دماوند به شماره ثبت xxxxxx همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا مرادی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651457
آگهی تغییرات شرکت شیشه مظروف یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مهرداد رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پلیمر سپهر کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سعید نیکی بین به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت گروه پترو کاوه افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت عضو هیئت مدیره آقای ناصر بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بلور شیشه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632687
آگهی تغییرات شرکت شیشه ایران فلوت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و بهزاد اشکپور به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت پلیمر سپهر کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و مجید افشار خواه به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت گروه پترو کاوه افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت عضو هیئت مدیره و سید محمد هاشمی مقدم به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت بلور شیشه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632677
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و آقای سید محمد سیدباقری به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت پلیمر سپهر کاوه به شماره ثبت xxxxxx و آقای محمد حسین محمدخانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت گروه پترو کاوه افق به شماره ثبت xxxxxx همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد بنی اسد به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت بلور شیشه دماوند به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13547213
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شیشه فلوت هرمز در تاریخ ۱۵/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: تهیه تولید و توزیع انواع شیشه‌های رفلکس آئینه خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مربوطه و همچنین کلیه کالاهای مجاز بازرگانی افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران اراج خیابان ۲۲ بهمن خیابان شهید مسعود تیموری پلاک ۱۰ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن بی نام عادی تعداد xxx سهم آن بانام عادی می‌باشد گواهی شماره ۶۲/۹۶/۱۸ مورخ ۳۰/۳/xxx۶ از بانک تجارت شعبه نادری به مبلغ xxxxxx۰۰ پرداخت گردید و بقیه آن در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای مهیار یساری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد حسین محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540154
آگهی تغییرات شرکت پلیمر سپهر کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۳۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمدرضاعسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم متینه عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب مجمع رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540145
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو کاوه افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۴۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۳۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر ازپنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۹۵ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13526300
آگهی تغییرات شرکت ایران تول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد ممیوند به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحسن سیدشاکری به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه وصورت حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525958
آگهی تغییرات شرکت کاوه سیلیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره عیسی نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و سید محمد سیدباقری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507287
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاوند کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شماره ثبت: xxx۹۴ و به شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای رضا ارزیتون به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507273
آگهی تغییرات شرکت شیشه مظروف یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر بهرامی به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکاء) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر ازپنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سید شاکری به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507219
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۳۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۷۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا قربانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496730
آگهی تغییرات شرکت ابهر سیلیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سیدشاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقایان مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمدعسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید حامد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471583
آگهی تغییرات شرکت سرامیک فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۱۸۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای پژمان نهاوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سیدشاکری به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471819
آگهی تغییرات شرکت اوره کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۵۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461639
آگهی تغییرات شرکت پایش سبز کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۵۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی پیمان به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکاء) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13398374
آگهی تغییرات شرکت متانول کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای فؤاد جابری به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092820
آگهی تغییرات شرکت ساوه جام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا مرادی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ۲ نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988554
آگهی تغییرات شرکت تولیدی معدنی شیورین شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۳۰۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای ابراهیم عسکریان دماوندی با کد ملی: xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی با کد ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس و آقای محمود عسکریان دماوندی با کد ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت منشی هیات مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند. - آقای بهزاد عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل تعاونی به مدت سه سال انتخاب شدند. - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآوربانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای بهزاد عسگریان دماوندی مدیر عامل و آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره با ذکر سمت ودر غیاب وی با امضای آقای محمدرضا عسگریان دماوندی با سمت نائب رئیس هیئت مدیره با ذکر سمت و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای آقای بهزاد عسگریان دماوندی به سمت مدیر عامل با ذکر سمت و مهر تعاونی معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988562
آگهی تغییرات شرکت تولیدی معدنی شیورین شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۳۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۲ و ۹۳ به تصویب رسید. - اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال بشرح ذیل انتخاب شدند: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضا اصلی هیات مدیره مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ صدیقه مشهدی حسین حداد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره - رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی ومحمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12907203
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۸۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و محمد عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889621
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جمشید رحیمی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شماره ثبت xxx۹۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12850881
آگهی تغییرات شرکت کاوه گاز سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۵۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر بهزاد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سیدشاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814950
آگهی تغییرات شرکت بلند آسمان دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۳۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۰۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ (خارج ازاعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از شش نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800121
آگهی تغییرات شرکت کربنات سدیم کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا هیئت مدیره و آقای رضا علی پور خمجانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از شش نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800144
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای محمدرضا صادقی ارجمند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771708
آگهی تغییرات شرکت کاوه سودا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای خالید قادری قزقپان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767512
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد بنی اسد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714691
آگهی تغییرات شرکت شرکت تعاونی معدنکار شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۵۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ و تاییدیه شماره xxx۳۵ مورخ ۰۳/۱۲/xxx۴ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تاکستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. ۲ آقایان ابراهیم عسکریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۰ محمدرضا عسگریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و محمود عسکریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان مسعود عسگریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محسن سید شاکری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714692
آگهی تغییرات شرکت شرکت تعاونی معدنکار شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۵۳۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ و تاییدیه شماره xxx۳۵ مورخ ۰۳/۱۲/xxx۴ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تاکستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت منشی هیئت مدیره و آقای علی پیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور به امضاء آقای علی پیمان (مدیرعامل) به اتفاق آقای ابراهیم عسکریان دماوندی (رئیس هیئت مدیره) و در صورت غیبت رئیس هیئت مدیره به امضای آقای محمدرضا عسگریان دماوندی (نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در مورد اسناد عادی شرکت به امضاء آقای علی پیمان (مدیرعامل) و مهر تعاونی معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12672970
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پلیمر سپهر کاوه درتاریخ ۲۷/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه تولید و توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور – فعالیتهای نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تاسیسات صنعتی – تأمین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور - احداث و بهره برداری کارخانجات تولید متانول از قبیل: (پروپیلن‘پلی پروپیلن‘دی متیل اتر‘اسید اسیتیک‘فورمال دی ایید) و توزیع آنها و واردات و ماشین آلات مربوطه - ساخت ماشین آلات تولیدی و صنعتی و قطعات مربوط به انتقال فن آوری - مشاوره طراحی نظارت نصب اجرا راه اندازی در زمینه مهندسی ساختمان‘ مهندسی فرآیند‘ مکانیک لوله ‘ سازه برق‘ابزار دقیق‘ ای تی و ماشین آلات دوار و احداث و بهره برداری کارخانجات مربوطه - تولید و فروش انواع مختلف محصولات پتروشیمی از قبیلپلی پروپیلن‘پروپیلن‘گازوئیل‘بنزین‘گوگرد و هر نوع مواد شیمیایی مشابه - احداث پالایشگاه نفت و تولید کلیه فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی - تهیه تولید توزیع بسته بندی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز کشور از کلیه کشورها –شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی و برگزاری سمینارها - اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی - شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی - افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و داخلی و خارجی –انجام کلیه موضوعات در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ ولیعصر بالاتر از م ونک ک خلیل زاده پ ۵۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰ مورخ ۱۰/۱۱/۹۴ نزد بانک سپه شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: متینه عسگریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمود عسکریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مسعود عسگریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ابراهیم عسکریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا عسگریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662658
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرا دریا کاوه درتاریخ ۲۷/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ساخت تعمیر و خرید شناور و کشتی - نصب و راه اندازی تاسیسات دریائی و ساحلی؛ مالکیت شناور و اجاره دادن و اجاره گرفتن شناور - خرید و فروش و مشارکت در انواع حامل‌های دریایی و سرمایه گذاری و احداث اسکله‌های تجاری وارداتی و صادراتی برای انواع کالاهای تولید داخل و خارج - احداث خرید مشارکت تاسیس تکمیل و یا بهره برداری از کارخانجات تولیدی در کلیه زمینه صنعت کشور - تهیه تولید و توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور - نصب و راه اندازی تاسیسات صنعتی - خدمات مشاوره در زمینه تجهیزات کارخانه صنعتی - خدمات راهبری سیستم‌های ایمنی و آتش نشانی و محیط زیست در حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی - تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور - فعالیتهای تعمیر و نگهداری تاسیسات صنعتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور - احداث و بهره برداری کارخانجات تولید متانول و توزیع آنها و واردات و ماشین آلات لازم و صادرات محصولات شرکت و مشارکت در سایر شرکتها از طریق تأمین و یا تعهد شرکتهای جدید و یا خرید سهام شرکتهای موجود - تهیه توزیع بسته بندی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مورد نیاز کشورو کلیه ماشین آلات و مواد اولیه - شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی - اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر جهان - افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی مورد نیاز شرکت - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی - انجام کلیه موضوعات در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ونک بالاتر از خ ولیعصر ک خلیل زاده پ ۵۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۰/۱۱/۹۴ نزد بانک سپه شعبه میر داماد غربی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعبیین شدند: ابراهیم عسکریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. محمدرضا عسگریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مسعود عسگریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره محمود عسکریان دماوندی به با کد ملی xxxxxxxxx۱ سمت عضو هیئت مدیره. علیرضا عسگریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12582174
آگهی تغییرات شرکت بلور شيشه كاوه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۵۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۱۵۱
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد ثقفی پور فرد به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۴ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12572776
آگهی تغییرات شرکت كاوه سيليس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۱۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸بسمت عضو هیئت مدیره و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و عیسی نصیری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12572764
آگهی تغییرات شرکت بلند آسمان دماوند شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۴۷۳۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۰۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی :xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۸ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12561562
آگهی تغییرات شرکت ايران تول شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۷۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی :xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد ممیوند به شمارملی: xxxxxxxxx۹ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12561548
آگهی تغییرات شرکت شيشه كاوه فلوت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جمال استاد محمدقلی به شماره ملی xxxxxxxxx(خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12561672
آگهی تغییرات شرکت شيشه آسا فلوت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۵۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و سعید حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12516980
آگهی تغییرات شرکت شيشه ايران فلوت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۴۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۲ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد هاشمی مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۰ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاءکلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفراعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12480359
آگهی تغییرات شرکت كاوه سودا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۶۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و خالید قادری قزقپان به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدندو امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12480501
آگهی تغییرات شرکت كربنات سديم كاوه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۵۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۸ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا علی پور خمجانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12455412
آگهی تغییرات شرکت متانول کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۸ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرشروان حبیب مظاهری به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12385352
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی كاوند كاویان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. ضمنا پیرو اگهی به شمارهمکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۹/۵/۹۴ اعلام می دارد:در اگهی مذکور تصویب تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12388540
آگهی تغییرات شرکت خدماتي شهرك صنعتي حيدريه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۲۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۰۳۹۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهمن بینش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ریخته گری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ طی حکم شماره xxx۵۲/۹۳ به سمت رییس هیات مدیره ـ آقای علی ریسمانچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت پارس سینا البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸طی حکم شماره xxx/۹۳ به سمت نائب رییس هیات مدیره ـ آقای محمد رضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی از شرکت ابهر سیلیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹حکم شماره xxxxxx ـ ۹۳ به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای مهدی عاشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰طی حکم شماره ۹۳زxxx۵به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای محمد مرشد رزم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت آلیاژهای تهران تاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷طی حکم شماره خ/ش/xxx به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای هومن رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و هیات مدیره) برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هیات مدیره یا نایب رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و مرسولات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12388579
آگهی تغییرات شرکت خدماتي شهرك صنعتي حيدريه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۲۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۰۳۹۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهمن بینش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ریخته گری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ طی حکم شماره xxx۵۲/۹۳ به سمت رییس هیات مدیره ـ آقای علی ریسمانچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت پارس سینا البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸طی حکم شماره xxx/۹۳ به سمت نائب رییس هیات مدیره ـ آقای محمد رضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی از شرکت ابهر سیلیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹طی حکم شماره xxxxxx ـ ۹۳ به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای مهدی عاشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰طی حکم شماره ۹۳زxxx۵به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای محمد مرشد رزم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت آلیاژهای تهران تاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷طی حکم شماره خ/ش/xxx به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای سیدمحمد رضا کاظمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و هیات مدیره) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هیات مدیره یا نایب رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و مرسولات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12320227
آگهی تغییرات شرکت ابهر سیلیس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سیدشاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حامد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12320223
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره خانم صدیقه مشهدی حسین حداد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد رضا صادقی ارجمند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از ۵ نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مؤسسه وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12320237
آگهی تغییرات شرکت شیشه مظروف یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکاء) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر ازپنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سید شاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12309764
آگهی تغییرات شرکت سرامیک فردا سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۱۸۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی :xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و پژمان نهاوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و سید محسن سیدشاکری به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12309769
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ هر دو بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد بنی اسد به شماره ملی:xxxxxxxxx۰ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی:xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سیدشاکری به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291086
آگهی تغییرات شرکت اوره کاوه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۹۴۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۵۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ و بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291113
آگهی تغییرات شرکت پایش سبز کاوه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۰۴۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۵۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ علی پیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکاء) به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12247587
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بلور شیشه دماوند در تاریخ ۰۱/۰۴/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تهیه تولید و توزیع انواع بلور ـ خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور ـ شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی ـ افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بانکی و ارزی کشور. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ ولیعصر بالاتر از م ونک ک خلیل زاده پ ۵۷ کدپ xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام و xxx سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۳/۳/۹۴ نزد بانک سپه شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مسعود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا قربانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل (خارج از شرکاء) به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضاءکلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1736631
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۷۲۵۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۹۲بتصویب رسید. _ موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان بشماره ثبتxxx۹۴وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی وآقای محمد حسین محمد خانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. _ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. _ ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ ومحمد رضا عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۴ ومسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ ومحمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ ومحمد رضا کربلائی قدیری کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاءهیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1736635
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۷۲۵۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰بسمت رئیس هیئت مدیره ومحمد رضا عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره ومحمود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۱بسمت عضو هیئت مدیره ومحمد رضا کربلائی قدیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره وآقای جمشید رحیمی به کد ملی xxxxxxxxx۰( خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند _ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفراز پنج نفر از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1640567
آگهی تغییرات شرکت کاوه گاز سازان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۶۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۵۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۲ بتصویب رسید. آقایان رحمت اله توکلی اژیه به کدملی xxxxxxxxx۱ و سید محسن سید شاکری به کدملی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقایان محمدرضاعسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ ومسعودعسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663900
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاوند کاویان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۱۷۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی کدملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای مسعود عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود عسکریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدرضا کربلای قدیری xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593905
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه تابان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۸۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ومسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضوهیئت مدیره و آقای محمد رضا کربلایی قدیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ (خارج ازاعضاء) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفراز پنج نفر از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593907
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه تابان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۸۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد ایرانیان بشناسه ملیxxxxxxxxx۰۰بعنوان بازرس اصلی وآقای رحمت اله توکلی اژیه به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. وزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۱ ومحمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ ومحمد عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۲به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576729
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۳۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و محمود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی رشیدی فربه کد ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفراز چهار نفر از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576735
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۳۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سید شاکری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و محمد رضا عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۱بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535491
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۸۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۲ بتصویب رسید. آقایان رحمت اله توکلی اژیه به کدملیxxxxxxxxx۱ و آقای محمدحسین محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمد رضاعسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و خانم صدیقه مشهدی حسین حداد به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510607
آگهی تغییرات شرکت ابهر سیلیس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۹۲۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین ارقام پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محسن سید شاکری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و محمد عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512236
آگهی تغییرات شرکت ابهر سیلیس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۹۲۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا هیئت مدیره و آقای جمشید وجدان خوش به کد ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضا هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب شدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضا دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی باامضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470135
آگهی تغییرات شرکت متانول کاوه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۹۴۷۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۸۶۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و محمود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا کربلایی قدیری به کد می xxxxxxxxx۱ انتخاب شدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412292
آگهی تغییرات شرکت ایران تول شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۳۸۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملیxxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملیxxxxxxxxx۸ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کد ملیxxxxxxxxx۴ و محمود عسگریان دماوندی به کد ملیxxxxxxxxx۱
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394156
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت شرکت سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۷۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: آقایان ابراهیم عسگریان دماودی به کدملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394151
آگهی تغییرات شرکت متانول کاوه سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۱۹۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند
ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هییت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هییت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هییت مدیره و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هییت مدیره و محمدرضا کربلای قدیری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و جعفر عسگریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضای هییت مدیره) به سمت مدیرعامل
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضای دو نفر از پنج نفر اعضای هییت مدیره و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394152
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۵۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند
آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا عسگرطان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394153
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۵۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید حسنی (خارج از اعضاء و سهامداران) به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و آقای مسعود عسگریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد عسگریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفراز پنج نفر اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1388170
آگهی تغییرات شرکت شرکت بلور شیشه کاوه سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۵۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره و محمد ثقفی پورفرد (خارج از اعضا) به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل.
حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضا دو نفر از چهار نفر اعضا هیات مدیره و اوراق عادی با امضا هر یک از هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1377030
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۸۱۱۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰
و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸
و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱
و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376960
آگهی تغییرات شرکت کاوه سیلیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۸۱۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ابراهیم عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عیسی نصیری به کدملی xxxـxxxxxxـ۹ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضا) و محمد عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۲ و مسعود عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت سایر اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1377031
آگهی تغییرات شرکت کاوه سیلیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۸۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰
و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴
و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸
و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲
و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره و همچنین آقای عیسی نصیری به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302429
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی کاوه سودا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود عسگریان دماوندی کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای خالید قادری قزقپان (خارج از سهامداران و اعضاء) به کدملی xxxـxxxxxxـ۵ بسمت مدیرعامل و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277526
آگهی تغییرات شرکت کربنات سدیم کاوه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود عسگریان دماوندی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا کربلائی قدیری کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن طهانی کد ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضا و سهامداران) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها و اوراق عادی با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277527
آگهی تغییرات شرکت کربنات سدیم کاوه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی کد ملی xxxxxxxxx۰ و محمدرضا عسگریان دماوندی کد ملی xxxxxxxxx۴ و محمود عسگریان دماوندی کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مسعود عسگریان دماوندی کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا کربلائی قدیری کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298075
آگهی تغییرات شرکت شیشه ایران فلوت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فو ق العاده مورخ ۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمد سیدباقری (خارج از اعضاء) به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضا دو نفر از پنج نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضاء مدیرعامل به تنهایی یا در غیاب ایشان با امضاء یکنفر از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185584
آگهی تغییرات شرکت شیشه مظروف یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سیدشاکری به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید..
آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند، که آقای ابراهیم عسگریان دماوندی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی و محمدرضا عسگریان دماوندی و محمد عسگریان دماوندی بسمت سایر اعضای هیئت مدیره و آقای ناصر بهرامی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151533
آگهی تغییرات شرکت سرامیک فردا سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۱۸۳۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. آقایان رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محسن سیدشاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمود عسگریان دماوندی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای عبدالوحید عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردید. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک سفته برات و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149080
آگهی تغییرات شرکت پایش سبز کاوه شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۴۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۵۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و علی پیمان به کد ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضا هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک. سفته و برات و قراردادها با امضا دو نفر از سه نفر اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 722940
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۰۷۲۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. غلامحسین مختاری خیرآبادی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و سید محسن سیدشاکری به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۰، مسعود عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۸، محمود عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۱، محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۴، محمدرضا کربلائی قدیری به کدملیxxxxxxxxx۱. ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جمشید رحیمی قاضی کلایه به کدملیxxxxxxxxx۰ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره مجتمعاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726439
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۰۷۲۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. غلامحسین مختاری خیرآبادی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و سید محسن سیدشاکری به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۰، مسعود عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۸، محمود عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۱، محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۴، محمدرضا کربلائی قدیری به کدملیxxxxxxxxx۱. ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جمشید رحیمی قاضی کلایه به کدملیxxxxxxxxx۰ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره مجتمعاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723971
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویانسهامی خاص به شماره ثبت۳۷۸۰۵۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه مشهدی حسین حداد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد صادقی ارجمند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۲۷/۳/xxx۳
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ۲ نفر از ۵ نفر اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723972
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویانسهامی خاص به شماره ثبت۳۷۸۰۵۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم صدیقه مشهدی حسین حداد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۷/۳/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9601482
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویان سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۸۰۵۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای رحمت‌اله توکلی‌اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۷/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم صدیقه‌ مشهدی‌حسین‌حداد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۷/۳/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10536400
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه مشهدی حسین حداد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد صادقی ارجمند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۲۷/۳/xxx۳ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ۲ نفر از ۵ نفر اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10421081
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاوند کاویان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا کربلائی قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۴/۴/۹۳. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا کربلائی قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات با امضای دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۷/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723973
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوهسهامی خاص به شماره ثبت۲۷۳۵۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی رشیدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای ۲ نفر از ۴ نفر اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۹/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723970
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوهسهامی خاص به شماره ثبت۲۷۳۵۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن سیدشاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲۵/۴/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۹/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703532
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاوند کاویانسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۷۶۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا کربلائی قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۴/۴/۹۳.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا کربلائی قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات با امضای دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۷/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706217
آگهی تصمیمات شرکت کاوه گازسازان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۶۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۵۹۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. رحمتاله توکلیاژیه به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و محسن سیدشاکری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدرضا عسگریاندماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریاندماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریاندماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ـ
به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۲/۳/۹۱ محمدرضا عسگریاندماوندی به سمت رئیس هیئتمدیره و مسعود عسگریاندماوندی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و محمود عسگریاندماوندی بسمت عضو هیئتمدیره امیربهزاد عسگریاندماوندی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) به کدملی xxxxxxxxx۱ تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئتمدیره و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580466
آگهی تصمیمات شرکت شیشه کاوه فلوت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ و عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ واصل گردید: بند ۲ ماده ۱۳ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و محمد عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ ابراهیم عسگریان دماوندی بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و جمال استاد محمدقلی (خارج از اعضاء) به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ قسمت از ماده ۱۱ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548370
آگهي تصميمات شركت ابهر سيليس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۹۲۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۰ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ الی ۵ نفر تغییر یافت و ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جمشید وجدان خوش به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548371
آگهي تصميمات شركت کاوه سيليس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۱۹۳۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۹۴۳۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عیسی نصیری به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضا سهامداران و اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548262
آگهي تغييرات شركت شيشه مظروف يزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۸۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۸/۰۳/xxx۲ قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ تا تاریخ۲۸/۰۳/xxx۲.
۲ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر بهرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۸/۰۳/xxx۲.
۳ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها با امضا دو نفر از پنج نفر از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ۲۳/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527665

آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیایی کاوه سودا
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۰ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: بند ۲ از ماده ۱۳ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۹۰ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید حسنی خارج از هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527666

آگهی تصمیمات شرکت بلور شیشه تابان
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۰ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضاء هیئت مدیره مرکب از ۳ الی ۵ نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ ابراهیم عسگریان دماوندی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا کربلائی قدیری (خارج از اعضاء) به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527667

آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۰ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ماده ۱۹ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۹۰ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، جمشید رحیمی قاضی کلایه خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضا هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10413647
آگهی تصمیمات شرکت ایران تول سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۵۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۰ و ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۲ الی ۴ نفر اصلاح شد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حامد ممی وند به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضا و سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10455886
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۰ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ماده ۱۹ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۹۰ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، جمشید رحیمی قاضی کلایه خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضا هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 524759

آگهی تغییرات شرکت پایش سبز کاوه
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی پیمان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۷/۴/۹۲.
در تاریخ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527668

آگهی تصمیمات شرکت شیشه ایران فلوت
سهامی خاص به شماره ثبتxxx۰۲
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲و۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: تبصره ۲ ماده ۱۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمود عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیدمحمد سیدباقری به کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از شرکا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی و یا در غیاب ایشان با امضا یک نفر از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527670

آگهی تصمیمات شرکت ایران تول
سهامی خاص به شماره ثبتxxx۸۵
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۰ و ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۲ الی ۴ نفر اصلاح شد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حامد ممی وند به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضا و سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527669

آگهی تصمیمات شرکت متانول کاوه
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲و۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: ماده ۱۹ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا کربلایی قدیری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، جعفر عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 524753

آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۳/۹/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲۳/۹/۹۲.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرشروان حبیب مظاهری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۳/۹/۹۲.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای دو نفر از پنج نفر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۱۸/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10009692
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۵۷۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۳/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۳/۹/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای محمد عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای محمود عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲۳/۹/۹۲.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمود عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای امیرشروان ‌حبیب‌مظاهری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۳/۹/۹۲.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای دو نفر از پنج نفر از اعضای هیئت‌مدیره و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۱۸/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527663

آگهی تصمیمات شرکت بلور شیشه کاوه
سهامی خاص به شماره ثبتxxx۴۲
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ و ۲۴/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۲ الی ۵ نفر اصلاح شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد ثقفی پورفرد به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از شرکت به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10361956
آگهی تصمیمات شرکت بلور شیشه کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۱۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ و ۲۴/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۲ الی ۵ نفر اصلاح شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان به کدملی xxxxxxxxx۰ محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد ثقفی پورفرد به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از شرکت به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10184036
آگهی تصمیمات شرکت کربنات سدیم کاوه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۸/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل: ابراهیم عسگریان دماوندی به ش ملی xxxxxxxxx۰ و محمدرضا عسگریان دماوندی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و محمود عسگریان دماوندی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا کربلائی قدیری به ش ملی xxxxxxxxx۱ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود عسگریان دماوندی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10126245
آگهی تغییرات شرکت پایش سبز کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۵۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۷/۴/xxx۲. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد ثقفی پورفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۰۷/۴/xxx۲. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۴/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10234495
آگهی تغییرات شرکت شیشه مظروف یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید محسن سید شاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای هادی شمس الدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای رحمت اله شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۸/۳/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی شمس الدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رحمت اله شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر شروان حبیب مظاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۳/۹۲. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضا دو نفر از پنج نفر از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۹/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11545562
آگهی تصمیمات شرکت ساوه جام سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۷۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه‌ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و سید علیرضا رضی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ مسعود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ هادی شمس‌الدینی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ رحمت‌اله شمس به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۴/۹۰ ابراهیم عسگریان‌دماوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و هادی شمس‌الدینی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و جمشید رحیمی‌قاضی‌کلایه خارج از سهامداران به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین‌ گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12006808
آگهی تصمیمات شرکت سرامیک فردا سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۵۲۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۲۶۱۸۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. رحمت‌اله توکلی‌اژیه به ش‌مل xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و محسن سید شاکری‌ به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا عسگریان‌دماوندی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمود عسگریان‌دماوندی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مسعود عسگریان‌دماوندی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و عبدالوحید عسگریان‌دماوندی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11860352
آگهی تصمیمات شرکت شیشه ایران فلوت سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۴۰۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۸۵۹۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲و۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: تبصره ۲ ماده ۱۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ ابراهیم عسگریان‌دماوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمود عسگریان‌دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، سیدمحمد سیدباقری به کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از شرکا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی و یا در غیاب ایشان با امضا یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10760570
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیایی کاوه سودا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۲۶۷۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۱۷۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲/۹/۹۰ و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: بند ۲ از ماده ۱۳ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ محمود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۹/۹۰ ابراهیم عسگریان‌دماوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمود عسگریان‌دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سعید حسنی خارج از هیئت‌مدیره به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11143422
آگهی تصمیمات شرکت بلور شیشه تابان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۳۶۶۸۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۹۸۱۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲/۹/۹۰ و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضاء هیئت‌مدیره مرکب از ۳ الی ۵ نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ ابراهیم عسگریان‌دماوندی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا عسگریان‌دماوندی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا کربلائی‌قدیری (خارج از اعضاء) به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضاء هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11247988
آگهی تصمیمات شرکت کاوه گازسازان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۵۹۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. رحمت اله توکلی اژیه به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و محسن سیدشاکری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ـ

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۹۱ محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود عسگریان دماوندی بسمت عضو هیئت مدیره امیربهزاد عسگریان دماوندی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) به کدملی xxxxxxxxx۱ تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11286516
آگهی تصمیمات شرکت شیشه کاوه فلوت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ و عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ واصل گردید: بند ۲ ماده ۱۳ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان‌دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان‌دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و محمد عسگریان‌دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ ابراهیم عسگریان‌دماوندی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود عسگریان‌دماوندی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و جمال استاد محمدقلی (خارج از اعضاء) به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ قسمت از ماده ۱۱ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11637527
آگهی تصمیمات شرکت ابهر سیلیس سهامی‌خاص ‌به شماره ثبت ۱۷۹۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: غلامحسین مختاری‌خیرآبادی به کد ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و سید محسن سیدشاکری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و هادی شمس‌الدینی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و رحمت‌اله شمس به کد ملی xxxxxxxxx۷ و مسعود عسگریان‌دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ ابراهیم عسگریان‌دماوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، هادی شمس‌الدینی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، جمشید وجدان‌خوش به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از پنج نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10657727
آگهی تصمیمات شرکت ابهر سیلیس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۹۲۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲/۹/۹۰ و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت‌مدیره به ۳ الی ۵ نفر تغییر یافت و ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ مسعود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ محمد عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ محمود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم عسگریان‌دماوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد عسگریان‌دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و جمشید وجدان‌خوش به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10891184
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۰۷۲۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. غلامحسین مختاری‌خیرآبادی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و سید محسن سیدشاکری به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۰، مسعود عسگریان‌دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۸، محمود عسگریان‌دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۱، محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۴، محمدرضا کربلائی‌قدیری به کدملیxxxxxxxxx۱. ابراهیم عسگریان‌دماوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا عسگریان‌دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و جمشید رحیمی‌قاضی‌کلایه به کدملیxxxxxxxxx۰ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت‌مدیره مجتمعاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11461039
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۷۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. ابراهیم عسگریان‌دماوندی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و هادی شمس‌الدینی کدملی xxxxxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان‌دماوندی کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان‌دماوندی کدملیxxxxxxxxx۴ و محمود عسگریان‌دماوندی کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر عضو هیئت مدیره مجتمعاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11474806
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۰۷۲۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. غلامحسین مختاری‌خیرآبادی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و سید محسن سیدشاکری به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۰، مسعود عسگریان‌دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۸، محمود عسگریان‌دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۱، محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۴، محمدرضا کربلائی‌قدیری به کدملیxxxxxxxxx۱. ابراهیم عسگریان‌دماوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا عسگریان‌دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و جمشید رحیمی‌قاضی‌کلایه به کدملیxxxxxxxxx۰ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت‌مدیره مجتمعاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11584071
آگهی تصمیمات شرکت متانول کاوه سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۱۹۴۷۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۷۸۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲و۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: ماده ۱۹ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا کربلایی‌قدیری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم عسگریان‌دماوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدرضا عسگریان‌دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، جعفر عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از سه نفر اعضای هیئت‌مدیره و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11664294
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی متانول کاوه سهامی‌خاص ثبت‌شده‌بشماره۲۱۹۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۸۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به ش ملی xxxxxxxxx۰ و هادی شمس‌الدینی به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا عسگریان دماوندی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جعفر عسگریان دماوندی خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11290484
آگهی تصمیمات شرکت کربنات سدیم کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۵۶۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سید عبداله علوی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و سید محسن سید شاکری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ امیرحسین بروجردیان به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ مسعود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ محمدرضا کربلائی‌قدیری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم عسگریان‌دماوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و امیرحسین بروجردیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمود عسگریان‌دماوندی خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین‌ گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضای هیئت‌مدیره یا یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11022029
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۶/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۰/۶/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان دماوندی و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۳۰/۶/xxx۱.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی رشیدی‌فر (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۶/xxx۱.

۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضا ۲ نفر از ۴ نفر اعضای هیئت‌مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11319084
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوه سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۳۵۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمود عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی رشیدی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳

۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای ۲ نفر از ۴ نفر اعضای هیئت‌مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۹/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11199266
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوه سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۳۵۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای غلامحسین مختاری‌خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن سیدشاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲۵/۴/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۹/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11153126
آگهی تغییرات شرکت اوره کاوه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۴۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۵۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای رحمت‌اله توکلی‌اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۲/۳/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمود عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۲/۳/xxx۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمود عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر‌عامل.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۴/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10611498
آگهی تغییرات شرکت پایش سبز کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۵۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۶/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد‌:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۸/۶/xxx۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx و آقای هادی شمس‌الدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۸/۶/xxx۱

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذبل تعیین گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای هادی شمس‌الدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد ثقفی‌پورفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۶/xxx۱

۳ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضا دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت‌مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۳/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10745200
آگهی تغییرات شرکت پایش سبز کاوه سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۴۱۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۱۵۴۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی پیمان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۷/۴/۹۲.

در تاریخ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10792831
آگهی تصمیمات شرکت کاوه سیلیس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۱۹۳۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۹۴۳۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ ابراهیم عسگریان‌دماوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمد عسگریان‌دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، عیسی نصیری به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضا سهامداران و اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت‌مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11040440
آگهی تغییرات شرکت شیشه مظروف یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۸۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۳/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۸/۰۳/xxx۲ قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای محمود عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای محمد عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی‌ به شماره ملیxxxxxxxxx۴ تا تاریخ۲۸/۰۳/xxx۲.

۲‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمود عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی‌ به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ناصر بهرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۸/۰۳/xxx۲.

۳‌ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ـ سفته‌ـ بروات‌ـ قراردادها با امضا دو نفر از پنج نفر از اعضا هیئت‌مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۲۳/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات