امیرحسین شکوهی طرقی

آقای امیرحسین شکوهی طرقی

کد ملی 003938xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
108
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14938775
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خسرو گسترش طب درتاریخ 18/09/1398 به شماره ثبت 551298 به شناسه ملی 14008825696 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:الف) موضوع شرکت: طرح مشاوره، نظارت فنی و انجام خدمات مجاز و مرتبط در زمینه های تولید و مونتاژ قطعات لوازم و تجهیزات پزشکی شامل تجهیزات قلب و عروق، دندانپزشکی، بیمارستانی، درمانگاهی، آزمایشگاهی و کلیه مراکز پزشکی و بهداشتی انجام امور مجاز بازرگانی، خرید و فروش، تهیه و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، بخصوص در زمینه های تجهیزات پزشکی و بیمارستانی از جمله قلب و عروق و دندانپزشکی و انواع داروهای مجاز پزشکی، و همچنین در زمینه های انواع داروهای مجاز پس از اخذ مجوز از وزارت بهداشت نهادهای دام و طیور و آبزیان و مواد داروهای شیمیایی مجاز و انواع مکمل های غذایی و شیرخشک و همچنین امور کشاورزی شامل انواع کودهای شیمایی و کشاورزی مجازو همچنین واردات و صادرات مجازاولیه ماشین آلات، قطعات، تجهیزات مرتبط و وابسته به کلیه مراکز بهداشتی و درمانی کشور در راستای فعالیت و موضوع شرکت انعقاد قرارداد و مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی و یا دولتی، شرکت در نمایشگاه ها اعم از داخلی و یا خارجی، اخذ تسهیلات بانکی و اعتباری از نوع ارزی و ریالی در چارچوب قوانین داخلی و خارجی و همچنین در قالب کلیه عقود اسلامی و استفاده از انواع ضمانت نامه های بانکی، از کلیه موسسات مالی و اعتباری و بانکها اعم از داخل و یا خارج از کشور خصوصی یا دولتی، خدمات پاراکلینیک، خدمات بیمارستانی، خدمات آموزشی ـ خرید و فروش نرم افزار و سخت افزارهای پاراکیلینیکی و کلینیکی خدمات دارویی ـ خدمات کامپیوتر و فناوری اطلاعات ـ خدمات منابع انسانی و مشاوره و ارائه خدمات مامائی ـ مرکز تصویر برداری ـ رادیولوژی و سونوگرافی ـ تخصصی مغز و اعصاب و روان ـ فیزیوتراپی ـ درمانگاه تخصصی (داخلی، قلب و عروق، پوست، دیابت، دیالیز) بیمارستان عمومی ـ درمانگاه عمومی مرکز جراحی محدود ـ مرکز درمان سوء مصرف مواد مخدر ـ ارتوپدی ـ خرید و فروش تجهیزات پزشکی داخلی و بین المللی ـ تاسیسات بیمارستانی ـ طراحی و ساخت تجهیزات و ادوات پزشکی لازم جهت ارتقاء خدمات رسانی به بیماران و مراجعین ـ طراحی ـ ارتقای کیفیت روشها ـ ادوات و تجهیزات (فرآیندها) ـ طراحی، ساخت و بهره برداری مراکز ـ فروش مواد رادیواکتیو ـ طراحی، ساخت و بهره برداری مراکز پزشکی هسته ای و رادیولوژی و آموزش ـ ارتقا کمی و کیفی تجهیزات پزشکی و ارتقا و بروز کردن سیستم ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ منطقه 14، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله ونک، خیابان شاد، خیابان جویبار، پلاک 21، طبقه چهارم، واحد 13 کدپستی 1435791991 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 5000000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 5000000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 1750000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 954820/98/60 مورخ 30/06/1398 نزد بانک رفاه کارگران شعبه ممتاز پردیس با کد 144 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیأت مدیره آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی 0039384616و به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدرضا بهبودی به شماره ملی 0040200566و به سمت عضو هیأت مدیره به مدت 2 سال آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی 0052832112و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیأت مدیره به مدت 2 سال آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی 0452766508و به سمت عضو هیأت مدیره به مدت 2 سال بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی 10101721517 و به نمایندگی محمود نصیری به شماره ملی 0044002858و به سمت رئیس هیأت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته براوات و عقود اسلامی با امضائ مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیأت مدیره و در نبود مدیرعامل دو نفر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی 10100484035 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی به شناسه ملی 10100608069 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ980918861412292 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14834729
آگهی تغییرات شرکت مدیسا طب درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 395016 و شناسه ملی 10320457746
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به کدملی 0039384616 آقای داود علی عباس زاده به کدملی 0035783931 آقای شهریار سامی به کدملی 1199410063 آقای حمیدرضا آقاپور علی آباد به کدملی 0069520021 شرکت خسرو مدیسا طب به شناسه ملی 10101721517 به نمایندگی محمود نصیری به کدملی 0044002858 پ980713409921350 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14834755
آگهی تغییرات شرکت مدیسا طب درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 395016 و شناسه ملی 10320457746
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود علی عباس زاده به کدملی 0035783931 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای امیرحسین شکوهی طرقی به کدملی 0039384616 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت خسرو مدیسا طب به شناسه ملی 10101721517 به نمایندگی محمود نصیری به کدملی 0044002858 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار سامی 1199410063 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا آقاپور علی آباد 0069520021 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها ونامه های عادی واداری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980713604671373 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14658612
آگهی تغییرات شرکت خسرو مدیسا سلامت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۹۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۲۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای زیر به سمت هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : امیرحسین شکوهی طرقی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و علیرضا وکیلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14658652
آگهی تغییرات شرکت خسرو مدیسا سلامت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۹۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۲۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا وکیلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، شرکت خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر حسین شکوهی طرقی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هئیت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای رئیس هییت مدیره و یکی از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14633083
آگهی تغییرات شرکت پویش تندرست مدیسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۰۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۳۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سعید وجدانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمود نصیری به کدملی xxxxxxxxx۸ و امیر حسین شکوهی طرقی به کدملی xxxxxxxxx۶ و سهیل وجدانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و مهرداد ربیعی جاه به کدملی xxxxxxxxx۸ و شهریار سامی به کدملی xxxxxxxxx۳ و مازیار مولا زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هئیت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14631241
آگهی تغییرات شرکت پویش تندرست مدیسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۰۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۳۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیر حسین شکوهی طرقی کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سهیل وجدانی اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای سعید وجدانی اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هئیت مدیره آقای مهرداد ربیعی جاه کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود نصیری کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مازیار مولا زاده کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره اقای شهریار سامی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها ونامه‌های عادی واداری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیر عامل ، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14625803
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۷۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای سعید وجدانی اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ آقای مهرداد ربیعی جاه به کد ملی xxxxxxxxx۸ آقای محمود نصیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ آقای امیر حسین شکوهی طرقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ آقای شبنم شکوهی طرقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14625856
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۷۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیر حسین شکوهی طرقی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد ربیعی جاه به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود نصیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شبنم شکوهی طرقی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها ونامه‌های عادی واداری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14600695
آگهی تغییرات شرکت آرا صبا طب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیر حسین شکوهی طرقی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سرمایه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد آقای سعید وجدانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سرمایه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد آقای مهرداد ربیعی جاه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سرمایه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد خانم شبنم موفقی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سرمایه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سرمایه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه : شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال آقای امیر حسین شکوهی طرقی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای سعید وجدانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای مهرداد ربیعی جاه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم شبنم موفقی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14586074
آگهی تغییرات شرکت مدیسا جام آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۱۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۰۴۶۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمود نصیری ک . م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مدیسا رایا درمان ش . م xxxxxxxxx۲۳ به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای بابک کاردوست ک . م xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره و آقای امیر حسین شکوهی طرقی ک . م xxxxxxxxx۶ به سمت نائیب رئیس هئیت مدیره انتخاب گردیدند همچنین کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها ونامه‌های عادی واداری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14586090
آگهی تغییرات شرکت مدیسا جام آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۱۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۰۴۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : افراد زیر به سمت اعضای هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقایان : امیر حسین شکوهی طرقی به کدملی xxxxxxxxx۶ ، بابک کاردوست به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت مدیسا رایا درمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی محمود نصیری به کدملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14573917
آگهی تغییرات شرکت مدیسا فن آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴۷۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۵۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد زیر به سمت اعضای هئیت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: امیر حسین شکوهی طرقی به کدملیxxxxxxxxx۶ محمد حسین فرزام فر به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری به کدملیxxxxxxxxx۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14549045
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نور سازان جراح درتاریخ ۱۷/۰۱/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : تولید ، مونتاژ ، قطعات اوازم وتجهیزات پزشکی وبیمارستانی واردات و صادرات وخریدوفروش کلیه کالاهای بارگانی ازقبیل مواد اولیه ماشین آلات قطعات لوازم پزشکی تجهیزات بیمارستانی آزمایشگاهی بهداشتی وانواع داروهای ساخته شده وانجام کلیه امورخدمات وابسته به موضوع فوق انعقادقرارداد باکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از داخلی وخارجی شرکت درمزایدات ومناقصات داخلی وخارجی اخذ ویا اعطای نمایندگی درداخل وخارج ازکشوراخذ وام واعتبارازموسسات اعتباری وارزی ازکلیه بانکها انجام کلیه بانکها . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، ونک ، خیابان شاد ، خیابان جویبار ، پلاک ۲۱ ، طبقه پنجم ، واحد ۱۸ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲/۹۷/۶۰ مورخ ۲۰/۱۰/xxx۷ نزد بانک رفاه کارگران شعبه پردیس با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد شاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال گروه تولیدی افق صنعت مدیسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و به نمایندگی محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته براوات و عقود اسلامی با امضائ مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14502715
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی افق صنعت مدیسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۹۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۲۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : افراد زیر به سمت اعضا هئیت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند : آقای رحمت انصارالحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت بازرگانی خسرومدیساطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14492020
آگهی تغییرات شرکت مدیسا رایا درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای شهرام گل آقا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ( خارج از هیئت مدیره و سهامداران ) به سمت مدیرعامل و شرکت بازرگانی خسرومدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا آقاپور علی آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار سامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها ونامه‌های عادی واداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای نایب رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14492037
آگهی تغییرات شرکت مدیسا رایا درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای حمیدرضا آقاپور علی آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای شهریار سامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت بازرگانی خسرومدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14452749
آگهی تغییرات شرکت خسرو آسیا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۸۸۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر حسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وشرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شماره ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی جلالی تلقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء و خارج از سهامداران ) انتخاب شدند . - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها ونامه‌های عادی واداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14452756
آگهی تغییرات شرکت خسرو آسیا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۸۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اشخاص زیر به سمت هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . - آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ - آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - شرکت بازرگانی خسرومدیساطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14452775
آگهی تغییرات شرکت پلورا دنت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۳۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۰۹۵۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره امیر حسین شکوهی طرقی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14452820
آگهی تغییرات شرکت پلورا دنت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۳۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۰۹۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیرحسین شکوهی طرقی به کدملی xxxxxxxxx۶ سعید وجدانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14368814
آگهی تغییرات شرکت مدیسا نوین پایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۷۳۹۰
آگهی تغییرات شرکت مدیسا نوین پایش سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای محمدحسین میرزا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت بازرگانی خسرومدیساطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هئیت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند
موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14368833
آگهی تغییرات شرکت مدیسا نوین پایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۷۳۹۰
آگهی تغییرات شرکت مدیسا نوین پایش سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای محمدحسین میرزا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره
شرکت بازرگانی خسرومدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هییت مدیره
آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره
سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
همچنین کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها ونامه های عادی واداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14368838
آگهی تغییرات شرکت مدیسا توان طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۹۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۸۷۴۳۲
آگهی تغییرات شرکت مدیسا توان طب سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید .
آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ، آقای مجتبی جلالی تلقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸۴ و شرکت بارگانی خسرومدیساطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی وحسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14368841
آگهی تغییرات شرکت مدیسا توان طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۹۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۸۷۴۳۲
آگهی تغییرات شرکت مدیسا توان طب سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای مزدا نقیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل ( خارج از اعضاء هیئت مدیره ) ، شرکت بازرگانی خسرو مدیساطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی جلالی تلقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند .
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها ونامه های عادی واداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14383711
آگهی تغییرات شرکت مدیسا نوین پایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۷۳۹۰
آگهی تغییرات شرکت مدیسا نوین پایش سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای محمدحسین میرزا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت بازرگانی خسرومدیساطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هئیت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند
موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14393300
آگهی تغییرات شرکت مدیسا نوین پایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۷۳۹۰
آگهی تغییرات شرکت مدیسا نوین پایش سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای محمدحسین میرزا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره
شرکت بازرگانی خسرومدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هییت مدیره
آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره
سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
همچنین کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها ونامه های عادی واداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14402433
آگهی تغییرات شرکت مدیسا توان طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۹۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۸۷۴۳۲
آگهی تغییرات شرکت مدیسا توان طب سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای مزدا نقیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل ( خارج از اعضاء هیئت مدیره ) ، شرکت بازرگانی خسرو مدیساطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی جلالی تلقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند .
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها ونامه های عادی واداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188853
آگهی تغییرات شرکت آرا صبا طب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم شبنم موفقی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی محمود نصیری کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد ربیعی جاه به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175747
آگهی تغییرات شرکت آرا صبا طب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای زیر به سمت هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ـ آقای امیر حسین شکوهی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ آقای مهرداد ربیعی جاه به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ خانم شبنم موفقی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای سعید وجدانی اصفهانی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی محمود نصیری به کدملی xxxxxxxxx۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14138721
آگهی تغییرات شرکت مدیسا توان طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۹۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۸۷۴۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ شرکت بارگانی خسرومدیساطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری کدم xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هییت مدیره ـ آقای امیرحسین شکوهی طرقی کدم xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای مجتبی جلال تلقی کدم xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها ونامه های عادی واداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801535
آگهی تغییرات شرکت افق صنعت مدیسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۹۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۲۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ آقای امیرحسین شکوهی طرقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ آقای رحمت انصارالحسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای سعید وجدانی اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ آقای مهرداد ربیعی جاه به کد ملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801551
آگهی تغییرات شرکت افق صنعت مدیسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۹۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۲۶۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحمت انصارالحسینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، شرکت بازرگانی خسرومدیساطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی محمود نصیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سعید وجدانی اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مهرداد ربیعی جاه به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای امیر حسین شکوهی طرقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801562
آگهی تغییرات شرکت مدیسا توان طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۹۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۸۷۴۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13789794
آگهی تغییرات شرکت مدیسا رایا درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای امیرحسین شکوهی طرقی به کدملی xxxxxxxxx۶ آقای سعید وجدانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ آقای مهرداد ربیعی جاه به کدملی xxxxxxxxx۸ آقای شهرام نصیری به کدملی xxxxxxxxx۲ آقای شهریار سامی به کدملی xxxxxxxxx۳ آقای حمید رضا آقاپور علی آباد به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت بازرگانی خسرومدیساطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمودنصیری به کدملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13789808
آگهی تغییرات شرکت مدیسا رایا درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیر حسین شکوهی طرقی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای شهرام نصیری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سعید وجدانی اصغهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهرداد ربیعی جاه به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای شهریار سامی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا آقاپور علی آباد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13741457
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدیسا سلامت گستر درتاریخ ۱۲/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: فعالیت در زمینه انجام امور مجاز بازرگانی، واردات و صادرات و تولید محصول نهایی و مواد اولیه، توزیع و فروش به صورت الکترونیکی و غیرالکترونیکی انواع مکمل‌های مجاز رژیمی، غذایی، ورزشی، داروهای مجاز و انواع شیرخشک. انعقاد قرارداد و مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از دولتی و خصوصی، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، اخذ یا اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبار ریالی و ارزی از موسسات اعتباری و بانک‌ها اعم از داخلی و خارجی، دولتی و خصوصی، ارائه خدمات مجاز مشاوره و آموزش در جهت موضوعات مرتبط با شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - ونک - خیابان شاد - خیابان جویبار - پلاک ۲۱ - طبقه اول - واحد ۴ - کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx ریالی می‌باشد تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxxxxx/۹۶/۶۰ مورخه ۱۶/۷/xxx۶ بانک رفاه شعبه ممتاز پردیس پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد شفیق به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) به مدت ۲ سال بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و به نمایندگی محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته براوات و عقود اسلامی با امضائ مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بابک عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13596853
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدیسا فن آرا درتاریخ ۱۴/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: فعالیت در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی شامل نصب و راه اندازی، تعمیرات تخصصی، سرویس و نگهداری، اقدامات پیشگیرانه، طراحی در زمینه تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، تصویربرداری، توانبخشی، لیزر و سایر تجهیزات و سیستم‌های نوین پزشکی، الکترونیکی، واردات، صادرات، خرید و فروش قطعات یدکی، مصرفی و ملزومات مربوط به دستگاههای حوزه تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، تصویربرداری، توانبخشی و غیره. اعطا و اخذ نمایندگی از شرکت‌های داخلی و خارجی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی مربوط به تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی و سایر تجهیزات نوین پزشکی. شرکت در نمایشگاه‌ها و همایش‌های تخصصی داخلی و خارجی، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات داخی و خارجی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ونک خیابان شاد خیابان جویبار پلاک ۲۱ طبقه چهارم واحد ۱۶ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx ریالی می‌باشد تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد که طی گواهی شماره xxxxxx/۹۶/۶۰ مورخ ۸/۶/۹۶ از بانک رفاه کارگران شعبه ممتاز پردیس به مبلغ xxxxxxxxx ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد حسن فرزام فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته براوات و عقود اسلامی با امضائ مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بابک عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13557535
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۷۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند آقای امیر حسین شکوهی طرقی به کدملی xxxxxxxxx۶ آقای محمود نصیری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای سعید وجدانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خانم شبنم شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13557548
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۷۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین شکوهی طرقی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هئیت مدیره و مدیرعامل - آقای محمود نصیری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای سعید وجدانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هئیت مدیره - آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هئیت مدیره –خانم شبنم شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هئیت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13557570
آگهی تغییرات شرکت خسرو مدیسا سلامت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۹۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۲۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا وکیلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خسرو مدیسا طب (به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷) به سمت رئیس هیئت مدیره امیر حسین شکوهی طرقی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای رئیس هییت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13557597
آگهی تغییرات شرکت خسرو مدیسا سلامت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۹۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۲۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت خسرو مدیسا طب شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی آقای محمود نصیری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علیرضا وکیلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531954
آگهی تغییرات شرکت پلورا دنت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۳۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۰۹۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پلورادنت اجی کو کی جی با کد فراگیر اتباع خارجی به شماره xxxxxxxxx۳ با نمایندگی آقای اشتفان دانیل تابورک با کد فراگیر اتباع خارجی به شماره xxxxxxxxx و آقای امیر حسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای هربرت لودویگ لیبل با کد فراگیر اتباع خارجی به شماره xxxxxxxxx و آقای برند میکائیل دوله با کد فراگیر اتباع خارجی به شماره xxxxxxxxx به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم مهسا صابر طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد شاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای برای مدت یک‎سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13500082
آگهی تغییرات شرکت مدیسا جام آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۱۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۰۴۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد زیر به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امیر حسین شکوهی طرقی به کدملی xxxxxxxxx۶ مهرداد ربیعی جاه به کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی محمود نصیری به کدملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13500086
آگهی تغییرات شرکت مدیسا جام آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۱۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۰۴۶۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر حسین شکوهی طرقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رییس هیئت مدیره و مهرداد ربیعی جاه به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیت مدیره و محمود نصیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و بابک کاردوست به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی. و اوراق عادی واداری با امضای متفقا مدیر عامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیر عامل رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13500128
آگهی تغییرات شرکت خسرو آسیا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۸۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و بابک عباسی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیر حسین شکوهی طرقی ک. م xxxxxxxxx۶ و آقای مهرداد ربیعی جاه ک. م xxxxxxxxx۸ و شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13500134
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدیسا توان طب درتاریخ ۱۴/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، واردات، تعمیرات و ارائه خدمات مشاوره در زمینه دستگاه‌ها و تجهیزات فیزیوتراپی و توانبخشی و تامین مواد اولیه، ساخت و طراحی انواع ارتز، پروتز و تجهیزات ارتوپدی فنی. مشاوره تجهیز، نگهداری وتعمیرات و ساخت سالن‌های فیزیوتراپی و توانبخشی و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، توانبخشی، گفتار درمانی به درمانگاه‌ها و مراکز خصوصی و دولتی و بیماران در منزل. مشارکت در امور مناقصه، مزایده، پیمانکاری بیمارستان‌ها، مراکز خدمات درمانی کلینیک‌های خصوصی و دولتی. حضور در نمایشگاه‌ها و کنگره‌های داخلی و خارجی و ارائه خدمات در زمینه طراحی و اجرای غرفه‌های نمایشگاهی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ونک خیابان آرارات خیابان آفتاب پلاک ۳۴ ساختمان پزشکان طبقه دوم واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال بابت سرمایه تعهدی شرکت طی گواهی بانک رفاه به شماره xxxxxx/۹۶/۶۰ شعبه پردیس xxx مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ پرداخت گردیده و باقیمانده آن در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته براوات و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضائ مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بابک عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل وموسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13493109
آگهی تغییرات شرکت خسرو آسیا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۸۸۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین شکوهی طرقی ک. م xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام گل آقا ک. م xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) و شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب ش. م xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد ربیعی جاه ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هئیت مدیره و در نبود مدیر عامل با امضای رئیس هئیت مدیره و یکی از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13469262
آگهی تغییرات شرکت پلورا دنت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۳۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۰۹۵۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پلورادنت اجی کو کی جی با کد فراگیر اتباع خارجی به شماره xxxxxxxxx۳ با نمایندگی آقای اشتفان دانیل تابورک با کد فراگیر اتباع خارجی به شماره xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره، آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای هربرت لودویگ لیبل با کد فراگیر اتباع خارجی به شماره xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای برند میکائیل دوله با کد فراگیر اتباع خارجی به شماره xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اشتفان دانیل تابورک با کد فراگیر اتباع خارجی به شماره xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و آقای برند میکائیل دوله و یا آقای سعید وجدانی اصفهانی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452224
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدیسا جام آریا درتاریخ ۰۸/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: فعالیت در زمینه خدمات کلینیک - خرید و فروش نرم افزار و سخت افزارهای پاراکیلینیکی و کلینیکی –خدمات بیمارستانی – خدمات دارویی و فراورده‌های داروئی – خدمات کامپیوتر و فناوری اطلاعات - خدمات و مراقبتهای بالینی بیمارستانی – خدمات منابع انسانی و مشاوره و ارائه خدمات مامائی - مشاوره و ارائه خدمات پرستاری – راه اندازی درمانگاه تخصصی (داخلی، قلب و عروق، پوست، دیابت، دیالیز) بیمارستان عمومی - درمانگاه عمومی مرکز جراحی محدود - مرکز درمان سوء مصرف مواد و تاسیسات بیمارستانی - طراحی و ساخت تجهیزات و ادوات پزشکی لازم جهت ارتقاء خدمات رسانی به بیماران – طراحی و ارتقای کیفیت روشها و ادوات و تجهیزات (فرآیندها) - واردات و صادرات و تولید - طراحی، ساخت مراکز تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی - ارتقا کمی و کیفی تجهیزات پزشکی و ارتقا و بروز کردن سیستم‌ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهر تهران - ونک - خیابان آرارات - خیابان آفتاب - پلاک ۳۴ - ساختمان پزشکان - طبقه چهارم - واحد ۱۲ - کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم بانام xxxxxx ریالی می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال طی گواهی شماره xxxxxx/۹۶/۶۰ مورخه ۲۵/۲/۹۶ بانک رفاه کارگران شعبه ممتاز پردیس پرداخت شده_است اولین مدیران: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خسرو مدیسا طب به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی خرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته براوات و عقود اسلامی با امضائ مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بابک عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452229
آگهی تغییرات شرکت پایا دندان پیشرو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۳۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۸۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس ونک خیابان آرارات خیابان آفتاب پلاک ۳۴ ساختمان پزشکان طبقه سوم واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. خانم گیتی خصوصی با پرداخت xxxxxx۰ ریال و مهرآفاق انصار حسینی با پرداخت xxxxxx۰ ریال و فاطمه جلالی تلقی با پرداخت xxxxxx۰ ریال و فروغ الزمان دفتری با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفتند ودر نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید در نتیجه اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: آقای امیر حسین شکوهی طرقی ک م xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای سعید وجدانی اصفهانی ک م xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای مهرداد ربیعی جاه ک م xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خانم شبنم موفقی ک م xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب ش م xxxxxxxxx۱۷ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه گیتی خصوصی ک م xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه مهرآفاق انصار حسینی ک م xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه فاطمه جلالی تلقی ک م xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه فروغ الزمان دفتری ک م xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452233
آگهی تغییرات شرکت پایا دندان پیشرو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۳۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۸۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین شکوهی طرقی ک م xxxxxxxxx۶ وآقای مهرداد ربیعی جاه ک م xxxxxxxxx۸ وخانم شبنم موفقی ک م xxxxxxxxx۷ وآقای سعید وجدانی اصفهانی ک م xxxxxxxxx۲ و. شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب با نمایندگی محمود نصیری با دریافت کلیه سهم الشرکه‌های خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردیدند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: گیتی خصوصی ک م xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه مهرآفاق انصار حسینی ک م xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه فاطمه جلالی تلقی ک م xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه فروغ الزمان دفتری ک م xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه. تعداد اعضای هئیت مدیره از از ۵ نفر به ۴ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13412303
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پویش تندرست مدیسا در تاریخ ۱۲/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: انجام فعالیتهای بازرگانی در زمینه خدمات بهداشتی درمانی، بیمارستانی، دارو و تجهیزات پزشکی در حیطه سلامت هموطنان از طریق ایجاد و احداث واحدهای درمانی بیمارستانی و کلینیکی، ساخت مراکز درمانی خصوصی و دولتی، صادرات و واردات و انجام هرگونه معاملات کالاهای پزشکی مجاز مرتبط با حوزه بهداشت و درمان و تجهیزات پزشکی و تنظیم هرگونه قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات، نهادها و موسسات دولتی و شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی، مشارکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، انجام خدمات مشاوره درباره احداث بیمارستان و درمانگاه و مراکز تجهیزات پزشکی، تاسیس شعب در نقاط مختلف کشور و خارج از کشور و مناطق آزاد تجاری، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز در صورت لزوم، به کارگیری نیروی انسانی واجد شرایط مورد نیاز واحدهای درمانی و بهداشتی با رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی، استفاده و بهره برداری از اراضی و املاک قابل واگذاری در بخش‌های مرتبط با خدمات درمانی و سلامت عمومی کلیه فعالیتهای فوق الذکردر صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ونک خیابان آرارات خیابان آفتاب پلاک ۳۴ ساختمان پزشکان طبقه سوم واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم بانام xxxxxx ریالی می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال طی گواهی شماره xxxxxx/۹۶/۶۰ مورخه ۴/۲/۹۶ بانک رفاه کارگران شعبه ممتاز پردیس پرداخت شده_است اولین مدیران: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سهیل وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهریار سامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مازیار مولازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته براوات و عقود اسلامی ونامه‌های عادی واداری با امضائ مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بابک عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13380330
آگهی تغییرات شرکت مدیسا نوین پایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۷۳۹۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد ربیعی جاه به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی محمود نصیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هئیت مدیره و سعید وجدانی اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هئیت مدیره و امیر حسین شکوهی طرقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هئیت مدیره و محمد حسین میرزا به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هئیت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هئیت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای رئیس هئیت مدیره و یکی از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13380380
آگهی تغییرات شرکت مدیسا نوین پایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۷۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضای هئیت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهرداد ربیعی جاه به کد ملی xxxxxxxxx۸ شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی محمود نصیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ سعید وجدانی اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ امیر حسین شکوهی طرقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ محمد حسین میرزا به کد ملی xxxxxxxxx۶ موسسه اندیشمندان تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و بابک عباسی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13328426
آگهی تغییرات شرکت افق صنعت مدیسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۹۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۲۶۹۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد ربیعی جاه به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هئیت مدیره و شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی محمود نصیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هئیت مدیره و سعید وجدانی اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هئیت مدیره و امیر حسین شکوهی طرقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هئیت مدیره و میلاد پورحسن خمامی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هئیت مدیره و در نبود مدیرعامل، با امضای رئیس هئیت مدیره و یکی از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13328484
آگهی تغییرات شرکت افق صنعت مدیسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۹۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۲۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به کدملی xxxxxxxxx۶ آقای محمود نصیری به کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ آقای سعید وجدانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ آقای مهرداد ربیعی جاه به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و بابک عباسی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13197705
آگهی تغییرات شرکت آرا صبا طب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحسین شکوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هئیت مدیره و شبنم موفقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هئیت مدیره و مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل رئیس هیئت مدیره ویکی دیگر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. محل شرکت به نشانی تهران میدان ونک خیابان ملاصدرا خ شاد انتهای خ جویبار پلاک ۲۱ طبقه اول واحد جنوب شرقی کد پستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13197712
آگهی تغییرات شرکت آرا صبا طب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر حسین شکوهی به کد ملی xxxxxxxxx۶ مهرداد ربیعی جاه به کد ملی xxxxxxxxx۸ شبنم موفقی به کد ملی xxxxxxxxx۷ سعید وجدانی اصفهانی xxxxxxxxx۲ شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و بابک عباسی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالنتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شزکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187157
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پلورا دنت پارس درتاریخ ۲۲/۹/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: عبارتست از: تهیه و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه وسایل و تجهیزات پزشکی و بهداشتی و درمانی و بیمارستانی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و مراکز بهداشت و درمان سراسر کشور و همچنین واردات و خرید و فروش دارو و مواد اولیه و ملزومات مصرفی تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی از طریق منابع داخلی و خارجی و اجرای طرحهای تجهیز واحدهای درمانی و بیمارستانی بخشهای دولتی و خصوصی و انجام پروژه‌های نیمه تمام و درحال بهره برداری کلیه بیمارستانها و مراکز بهداشت و درمان سراسر کشور همچنین سرمایه گذاری و مشارکت در موضوع شرکت در ارتباط با طرحهای مرتبط با دارو یا تجهیزات پزشکی و داندانپزشکی طرح نصب، راه اندازی، و ارائه خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و جذب و گسترش تکنولوژی تولید تجهیزات، لوازم یدکی و قطعات مورد مصرف، و اخذ وام و اعتبار از موسسات مالی و بازرگانی از جمله بانکها و شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها اعم از دولتی و یا غیر دولتی و بطور کلی عملیات پیمانکاری و مدیریت و مشاوره قراردادها و پیمانهای تولیدی، بازرگانی و تجاری که قانونا مجاز می‌باشد همچنین اعطای نمایندگی به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در داخل و یا خارج از کشور و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در راستای فعالیتهای شرکت واقدام به انجام کلیه امور بازرگانی در خصوص موضوعات مطروحه فوق (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان ونک، ملاصدرا خیابان شاد، جویبار پلاک ۲۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ که تعداد xxxxxx سهم آن بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۵ مورخ ۰۶/۹/xxx۵ نزد بانک سامان شعبه ملاصدرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وحید هاشم بیک محلاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و با نمایندگی محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پلورا دنت ا جی کو کی جی به شماره فراگیر xxxxxxxxx۳ و به نمایندگی اشتفان دانیل تابورک به شماره فراگیر xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل وبا مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهسا صابر طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و محمد شاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13058870
آگهی تغییرات شرکت پایا دندان پیشرو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۳۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۸۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر حسین شکوهی طرقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هئیت مدیره آقای سعید وجدانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هئیت مدیره وشرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم شبنم موفقی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هئیت مدیره و و اقای مهرداد ربیعی جاه به سمت عضو هئیت مدیره آقای محمد رضا فهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل (خارج از شرکا و خارج از هئیت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هئیت مدیره و در نبود مدیر عامل با امضای رئیس هئیت مدیره و یکی دیگر از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. واوراق عادی واداری با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12768430
آگهی تغییرات شرکت مدیسا رایا درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هئیت مدیره سعید وجدانی اصفهانی به سمت عضو هئیت مدیره آقای محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خسرو مدیسا طب یه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هئیت مدیره و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هئیت مدیره و آقای شهرام نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره شهریار سامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هئیت مدیره حمید رضا آقا پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هئیت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هئیت مدیره و یکی از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12525891
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود نوین پوشش مهتاب آسیا درتاریخ ۱۰/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه، تولید واردات و صادرات مواد اولیه، پوشاک، نخ و ماشین آلات مرتبط با نساجی و پوشاک، قبول نمایندگی شرکتها و موسسات داخلی و خارجی، و اعطای نمایندگی بشرح فوق، اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاهها و انجام هرگونه معاملات مجاز در رابطه با فعالیتهای یاد شده (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران پل تجریش خ محمد رضا افرازخیابان آیت اله ملکی پلاک ۴۴ طبقه همکف واحد xxx (ساختمان ارگ تجریش) سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: آقای امیر حسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxxxxxریال خانم پارمیس بیات سرمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxxxxxریال آقای شایا شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxxریال خانم دریا شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxxxxریال اولین مدیران شرکت: امیر حسین شکوهی طرقی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه پارمیس بیات سرمدی به سمت مدیرعامل, نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضاء اسناد و اوراق تعهد آور با امضاء منفرد هریک از آقای امیر حسین شکوهی طرقی (رئیس هیئت مدیره) و یا خانم پارمیس بیات سرمدی(نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12511003
آگهی تغییرات شرکت پایا دندان پیشرو شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۳۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۸۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحسین شکوهی طرقی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و سعید وجدانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی محمود نصیری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شبنم موفقی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد رضا نقشینه به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12483535
آگهی تغییرات شرکت خسرو آسيا طب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۷۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۸۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذشد: - آقای امیر حسین شکوهی طرقی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هئیت مدیره - خانم نوشین اعتمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و نائب رئیس هئیت مدیره -آقای سعید وجدانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هئیت مدیره - آقای شهرام گل آقا به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل ( خارج از سهامداران و خارج از هئیت مدیره ) - خانم یاسمن خلیلی به سمت عضو هئیت مدیره - شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی محمود نصیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو و رئیس هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هئیت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای رئیس هئیت مدیره و یکی از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و بابک عباسی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12478791
آگهی تغییرات شرکت مديسا نوين پايش شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۹۴۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۷۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد ربیعی جاه به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بنمایندگی محمود نصیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید وجدانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و امیرحسین شکوهی طرقی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد حسین میرزا به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیربه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی وبابک عباسی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12467881
آگهی تغییرات شرکت بازرگاني خسرو مديسا طب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۸۷۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذشد: امیر حسین شکوهی طرقی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هئیت مدیره و مدیرعامل آقای محمود نصیری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و خانم شبنم شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هئیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هئیت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و بابک عباسی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12467971
آگهی تغییرات شرکت خسرو مديسا سلامت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۵۹۹۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۲۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذشد: مهرداد ربیعی جاه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هئیت مدیره آقای سعید وجدانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضوهئیت مدیره امیر حسین شکوهی طرقی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هئیت مدیره محمود نصیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از (شرکت خسرو مدیسا طب شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ) به سمت رئیس هئیت مدیره و علیرضا وکیلیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هئیت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای رئیس هئیت مدیره و یکی از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و بابک عباسی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12442714
آگهی تغییرات شرکت مدیسا رایا درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهرام نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی وآقای بابک عباسی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای مشترک رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12438122
آگهی تغییرات شرکت ایمن دندان پارسه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۱۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۱۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای امیر حسین شکوهی طرقی با کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید و آدرس محل تصفیه: تهران ملاصدرا ـ چهاراه شیراز جنب بانک کشاورزی پ xxx طبقه ۵ کدپستی xxxxxxxxx۳ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12430924
آگهی تغییرات شرکت مدیسا طب درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۷۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا آقاپور علی آباد کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهریار سامی ش م xxxxxxxxx۳ به سمت عضو و نایب رییس هیئت مدیره و آقای محمد شاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر حسین شکوهی طرقی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو و رییس هیئت مدیره و آقای داود علی عباس زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و بابک عباسی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12382063
آگهی تغییرات شرکت افق صنعت مدیسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۹۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۲۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر حسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12382069
آگهی تغییرات شرکت افق صنعت مدیسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۹۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۲۶۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر حسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره میلاد پور حسن خمامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاءهیئت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور مالی و اوراق بهاء دار از قبیل چکها، سفته ها و قرار داد های عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با ۲ امضاء از ۳ امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبربوده و اوراق عادی ومکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152125
آگهی تغییرات شرکت خسرو آسیا طب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۷۸۴۳۳ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۲۷۸۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر حسین شکوهی طرقی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ وسعید وجدانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ ونوشین اعتمادی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و یاسمن خلیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۹و شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷بنمانیدگی محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸برای مدت ۲ سال بسمت اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند ۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152137
آگهی تغییرات شرکت خسرو آسیا طب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۷۸۴۳۳ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۲۷۸۸۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین شکوهی طرقی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره وخانم نوشین اعتمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بست نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند ۰ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضا مشترک مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل به امضای مشترک ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است ۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423206
آگهی تغییرات شرکت خسرو آسیا طب سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۸۴۳۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۸۸۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای امیرحسین شکوهی طرقی بشماره کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره
آقای عبدالرحیم قاسمی بشماره کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره
آقای سعید وجدانی اصفهانی بشماره کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره
آقای مهرداد ربیعی جاه بشماره کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره
آقای شهرام گل آقا (خارج از اعضا و سهامداران) بشماره کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
حق امضا کلیه اوراق اسناد بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر اوراق عادی و مراسلات اداری باامضا مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره هر یک به تنهایی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی آقای ولی اله کریمی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1374387
آگهی تغییرات شرکت پایا دندان پیشرو بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۴۳۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۸۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای امیرحسین شکوهی طرقی با کد ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال از سهم الشرکه خویش سهم الشرکه خود را از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش داد.
آقای سعید وجدانی اصفهانی بشماره کد ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال از سهم الشرکه خویش میزان سهم الشرکه خود را از xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش داد.
آقای مهرداد ربیعی جاه بشماره کد ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال از سهم الشرکه خویش میزان سهم الشرکه خود را از xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش داد.
خانم شبنم موفقی بشماره کد ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال از سهم الشرکه خویش میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx ریال کاهش داد و لذا سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و تغییر یافت.
لیست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء بشرح ذیل میباشد:
۱ـ آقای دکتر امیرحسین شکوهی طرقی دارنده xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه
۲ـ آقای دکتر سعید وجدانی اصفهانی دارنده xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه
۳ـ آقای مهندس مهرداد ربیعی جاه دارنده xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه
۴ـ خانم دکتر شبنم موفقی دارنده xxx/xxx ریال سهم الشرکه
۵ـ آقای دکتر محمدرضا نقشینه ک. م xxxxxxxxx۸ دارنده xxx/xxx ریال سهم الشرکه
۶ـ شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب دارنده xxx/xxx/۶ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353699
آگهی تغییرات شرکت مدیسا رایا درمان شرکت سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۹۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
امیرحسین شکوهی طرقی بشماره کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود نصیری بشماره کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید وجدانی اصفهانی بشماره کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مهرداد ربیعی جاه بشماره کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و شهرام نصیری بشماره کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی پدیگر از اعضای هیئت مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی بشماره کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353819
آگهی تغییرات شرکت مدیسا نوین پایش شرکت سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۴۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۷۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
مهرداد ربیعی جاه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بنمایندگی محمود نصیری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید وجدانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و امیرحسین شکوهی طرقی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدحسین میرزا بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353936
آگهی تغییرات شرکت پایا دندان پیشرو شرکت بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۴۳۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۸۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل قانونی شرکت به تهران، خیابان سئول، خیابان آرارات، خیابان آفتاب، نبش بن بست هشتم، پلاک ۳۴ طبقه ۴ واحد ۱۰ کدپستی: xxx۴۵ ـ xxx۴۹ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۶ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. محمدرضا نقشینه به کد ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۶ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
تعداد اعضاء هیئت مدیره شرکت به ۵ (پنج) نفر افزایش یافت لذا ماده ۱۴ اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح گردید.
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح ذیل میباشد:
امیرحسین شکوهی طرقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx/xxx/۳ سهم الشرکه
سعید وجدانی اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx/xxx/۳ ریال سهم الشرکه
مهرداد ربیعی جاه به کد ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx/xxx/۳ ریال سهم الشرکه
شبنم موفقی به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx/xxx ریال سهم الشرکه
محمدرضا نقشینه به کد ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx/xxx ریال سهم الشرکه
شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ دارنده xxx/xxx/۶ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254015
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۷۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سعید وجدانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد ربیعی جاه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود نصیری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم شبنم شکوهی طرقی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و امیرحسین شکوهی طرقی بشماره کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939368
آگهی تغییرات شرکت مدیسا نوین پایش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۹۹۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۵۷۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی اله کریمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۲/۰۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای محمد حسین میرزا به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ تا تاریخ۱۲/۰۷/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین میرزا به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین میرزا به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره هریک به تنهایی منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۱۳/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914470
آگهی تغییرات شرکت مدیسا طب درمان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۷۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی اله کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۰۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای داودعلی عباس زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۱۲/۰۷/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای داودعلی عباس زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای داودعلی عباس زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره هر یک به تنهایی (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۰۳/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 868606
آگهی تغییرات شرکت خسرو آسیا طب با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۸۴۳۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۸۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۸/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده به تصویب رسید.
۲ـ ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.
۳ـ ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره, آقای عبدالرحیم قاسمی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره, آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره, آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره, آقای شهرام گل آقا به شماره ملیxxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل.
۴ـ ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل از چک ها سفته ها بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ۱ـ خانم مهسا صابر طهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید حمید میرجمالی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
در تاریخ۰۸/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 756442
آگهی تغییرات شرکت خسرو آسیا طببامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۷۸۴۳۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۸۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۹/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ٍریال افزایش داد. آقای عبدالرحیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای عبدالرحیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرحیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای شهرام گل آقا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ها سفته ها بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10052718
آگهی تغییرات شرکت خسرو آسیا طب بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۸۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۹/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای عبدالرحیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای عبدالرحیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرحیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای شهرام گل آقا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها سفته‌ها بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740804
آگهی تغییرات شرکت مدیسا رایا درمانبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۹۳۶۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده به تصویب رسید.
۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پانصد و ده هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد پانصد و ده هزار سهم با نام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.
۳ـ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید وجدانی اصفهانی به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سعید وجدانی اصفهانی به نمایندگی از شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.
۴ـ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ها ـ سفته ها ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره (متفقاً) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ۱ـ خانم مهسا صابرطهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدحمید میرجمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
در تاریخ ۱۰/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9530439
آگهی تغییرات شرکت مدیسا رایا درمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۹۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده به تصویب رسید.

۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پانصد و ده هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد پانصد و ده هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین شکوهی‌طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای مهرداد ربیعی‌جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سعید وجدانی‌اصفهانی به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای سعید وجدانی‌اصفهانی به نمایندگی از شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.

۴ـ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها ـ سفته‌ها ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره (متفقاً) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۵ـ۱ـ خانم مهسا صابرطهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدحمید میرجمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ ۱۰/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729059
آگهی تغییرات شرکت مدیسا رایا درمانبامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۰۹۳۶۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۵/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۷/۶/۴۸ فرزند صادق با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سعید وجدانی اصفهانی.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید وجدانی اصفهانی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی به نمایندگی از شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ها سفته ها بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691961
آگهی انحلال شرکت خدمات لیزری ملاصدرا بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۸۲۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۱۹۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مذکور منحل اعلام و امیرحسین شکوهی طرقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران ـ خیابان سئول خیابان آرارات خیابان آفتاب نبش کوچه هشتم پلاک ۳۴ طبقه ۵ واحد ۱۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10319233
آگهی تغییرات شرکت فرش و موکت آرین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۶۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۰۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۹۱ امیرحسین شکوهی به ک م xxxxxxxxx۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج شد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۸ ریال به مبلغ xxx/۰۰/xxx/۲۸ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 464506

آگهی تغییرات شرکت مدیسا رایا درمان
با مسئولیت محدود به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۱/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سعید وجدانی اصفهانی.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید وجدانی اصفهانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی به نمایندگی از شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ها سفته ها بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۱۷/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9642023
آگهی تغییرات شرکت مدیسا رایا درمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۹۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۱/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای امیرحسین شکوهی‌طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت بازرگانی‌خسرو مدیسا طب سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سعید وجدانی‌اصفهانی.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای امیرحسین شکوهی‌طرقی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سعید وجدانی‌اصفهانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعید وجدانی‌اصفهانی به نمایندگی از شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها سفته‌ها بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۱۷/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9549995
آگهی تغییرات شرکت ایمن دندان پارسه با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۷۱۵۶۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۱۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۶/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای امیرحسین شکوهی‌طرقی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۳۴ ریال افزایش داد. آقای سعید وجدانی‌اصفهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغxxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۳۳ ریال افزایش داد. آقای مهرداد ربیعی‌جاه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغxxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۳۳ ریال افزایش داد.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۹۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۵/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9886768
آگهی تغییرات شرکت ایمن دندان پارسه با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۱۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۱۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای امیرحسین شکوهی‌طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سعید وجدانی‌‌اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مهرداد ربیعی‌جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای امیرحسین شکوهی‌طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای سعید وجدانی‌‌اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهرداد ربیعی‌جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهرداد ربیعی‌جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر‌عامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۵ـ خانم شبنم موفقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۳ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم پوپک رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/۹۵ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۳/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10090791
آگهی تأسیس شرکت آرا صبا طب با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۰۳/۳/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۳/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: تولید و مونتاژ و نظارت فنی در زمینه قطعات و تجهیزات پزشکی دندانپزشکی بیمارستانی درمانگاهی و آزمایشگاهی و انجام کلیه خدمات مجاز پس از فروش و پشتیبانی کلیه لوازم یا محصولات مرتبط و مشاور تخصصی و انتقال دانش فنی در خصوص ایمپلنت‌های دندانپزشکی انجام امور بازرگانی مجاز خرید و فروش و تهیه و توزیع و واردات کلیه لوازم و مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی مجاز پس از اخذ مجوزهای لازم و در زمینه داروهای نهاده‌های دام و طیور و آبزیان و داروهای شیمیائی و انواع مکمل‌های غذایی و شیرخشک مجاز پس از اخذ مجوزهای لازم و در امور کشاورزی شامل واردات انواع کودهای شیمیایی و کشاورزی مجاز و همچنین واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از جمله مواد اولیه ماشین آلات قطعات لوازم و تجهیزات مجاز پزشکی از قبیل درمانگاهی آزمایشگاهی بیمارستانی پس از اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مراجع ذیصلاح و ذیربط انعقاد قرارداد و مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی و یا دولتی شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاهها اعم از داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ تسهیلات بانکی و اعتبار از نوع ریالی یا ارزی در قالب کلیه عقود اسلامی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعم از داخل و یا خارج از کشور خصوصی یا دولتی جهت اهداف و فعالیت‌های شرکت. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ سئول خ آرارات خ آفتاب پ ۳۴ ط ۲ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ خانم شبنم موفقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ۳ ۵ آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ۵ خانم شبنم موفقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10246652
آگهی تاسیس شرکت مدیسا نوین پایش سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: مشاوره و نظارت فنی و همچنین انجام امور مجاز بازرگانی خرید و فروش تهیه و توزیع و واردات و صادرات کلیه لوازم و تجهیزات مجاز پزشکی بیمارستانی و کلیه مراکز درمانی مراقبت و سلامت و همچنین واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شامل مواد اولیه ماشین آلات قطعات تجهیزات مرتبط و وابسته به فعالیت و موضوع شرکت (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت) انعقاد قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی و یا دولتی شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های داخلی و خارجی اعم از دولتی یا خصوصی شرکت در نمایشگاهها اعم از داخلی یا خارجی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور در راستای فعالیتهای شرکت اخذ تسهیلات بانکی و اعتباری از نوع ارزی و ریالی در چهارچوب قوانین داخلی و خارجی و همچنین در قالب کلیه عقود اسلامی و استفاده از انواع ضمانتنامه‌های بانکی از کلیه موسسات مالی و اعتباری و بانکها اعم از داخل و یا خارج از کشور خصوصی و یا دولتی جهت اهداف و فعالیتهای شرکت. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ سئول خ آرارات خ آفتاب پ ۳۴ ط ۲ واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکهزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۸/۱۰/xxx۹ نزد بانک ملت شعبه ملاصدرا پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای محمدحسین میرزا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ۵ آقای محمدحسین میرزا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره هر یک به تنهایی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای مهدی ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای سید حمید میرجمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10561617
آگهی تاسیس شرکت مدیسا طب درمان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشاوره نظارت فنی و همچنین انجام امور مجاز بازرگانی خرید و فروش تهیه و توزیع و واردات و صادرات کلیه لوازم و تجهیزات مجاز پزشکی بیمارستانی و کلیه مراکز درمانی مراقبت و سلامت و همچنین واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شامل مواد اولیه ماشین‌آلات قطعات تجهیزات مرتبط و وابسته به فعالیت و موضوع شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح انعقاد قرارداد و مشارکت و سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی و یا دولتی شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های داخلی و خارجی اعم از دولتی یا خصوصی شرکت در نمایشگاهها اعم از داخلی یا خارجی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور در راستای فعالیتهای شرکت اخذ تسهیلات بانکی و اعتباری از نوع ارزی و ریالی در چارچوب قوانین داخلی و خارجی و همچنین در قالب کلیه عقود اسلامی و استفاده از انواع ضمانتنامه‌های بانکی از کلیه موسسات مالی و اعتباری و بانکها اعم از داخل و یا خارج از کشور خصوصی و یا دولتی جهت اهداف و فعالیتهای شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان سئول خیابان آرارات خیابان آفتاب پلاک ۳۴ طبقه ۴ واحد ۱۰ ـ کد پستیxxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۸/۱۰/xxx۹ نزد بانک ملت شعبه ملاصدرا پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای سعید وجدانی‌اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای امیرحسین شکوهی‌طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای داودعلی عباس‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ ۵ـ آقای مهرداد ربیعی‌جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ آقای داودعلی عباس‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای مهدی ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای سید حمید میرجمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10660674
آگهی تغییرات شرکت خسرو آسیا طب با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۸۴۳۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۸۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۰۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین شکوهی‌طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سعید وجدانی‌اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عبدالرحیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مهرداد ربیعی‌جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرحسین شکوهی‌طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سعید وجدانی‌اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عبدالرحیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهرداد ربیعی‌جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای شهرام گل‌آقا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۰۸/۰۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10687425
آگهی تغییرات شرکت خسرو آسیا طب با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۸۴۳۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۸۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۸/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از با‌مسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده به تصویب رسید.

۲ـ ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با‌نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین شکوهی‌طرقی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره, آقای عبدالرحیم قاسمی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره, آقای سعید وجدانی‌اصفهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره, آقای مهرداد ربیعی‌جاه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره, آقای شهرام گل‌آقا به شماره ملیxxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل.

۴ـ ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل از چک‌ها سفته‌‌ها بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۵ـ۱ـ خانم مهسا صابر‌طهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید حمید میرجمالی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ۰۸/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10690331
آگهی تغییرات شرکت مدیسا نوین پایش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۹۹۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۵۷۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۲/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی‌اله کریمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۲/۰۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مهرداد ربیعی‌جاه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای سعید وجدانی‌اصفهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای محمد حسین میرزا به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای امیرحسین شکوهی‌طرقی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ تا تاریخ۱۲/۰۷/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهرداد ربیعی‌جاه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سعید وجدانی‌اصفهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمد حسین میرزا به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای امیرحسین شکوهی‌طرقی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد حسین میرزا به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره هریک به تنهایی منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۱۳/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10836709
آگهی تأسیس شرکت مدیسا رایا درمان با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۰۵/۰۵/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۵/۰۵/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام امور بازرگانی مجاز خرید و فروش و تهیه و توزیع در زمینه‌های قطعات تجهیزات پزشکی دندانپزشکی بیمارستانی درمانگاهی و آزمایشگاهی و کلیه مراکز درمانی کشور انجام کلیه خدمات مجاز پس از فروش شامل طراحی تولید مونتاژ نظارت فنی و ارائه مشاوره‌های تخصصی انتقال دانش فنی و پشتیبانی‌های فنی و مرتبط با ارائه کالاهای موضوع فعالیت شرکت و همچنین انجام امور واردات داروهای نهاده‌های دام و طیور و آبزیان و داروهای شیمیایی و انواع مکمل‌های غذایی و شیرخشک و واردات انواع کودهای شیمیایی و کشاورزی مجاز و همچنین واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شامل مواداولیه ماشین‌آلات قطعات لوازم و تجهیزات مجاز پزشکی و سایر کالاهای مرتبط با فعالیت شرکت (کلیه موارد ذکر شده در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مراجع ذیصلاح و ذیربط) انعقاد قرارداد و مشارکت و سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی و یا دولتی شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاهها اعم از داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ تسهیلات بانکی و اعتبار از نوع ریالی یا ارزی در قالب کلیه عقوداسلامی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعم از داخل یا خارج از کشور خصوصی یا دولتی جهت اهداف و فعالیتهای شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران شهرک غرب ایران زمین خ ششم گذر دی پxxx واحد۱‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۱۰ ریال می‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای سعید وجدانی‌اصفهانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای هرمز ناصر‌شریفی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای امیرحسین شکوهی‌طرقی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌‌ـ شرکت مهندسی پرتو رایان درمان‌ سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای هرمز ناصرشریفی به سمت عضو هیئت‌مدیره .

۵‌- ۵‌ـ آقای هرمز ناصرشریفی به نمایندگی از شرکت مهندسی پرتو رایان درمان سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها‌ سفته‌ها بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضا هیئت‌مدیره هر یک به تنهایی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11008649
آگهی تغییرات شرکت پایا دندان پیشرو با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۳۶۶۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۳۸۶۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۰/۰۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرحسین شکوهی‌طرقی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم شبنم موفقی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعید وجدانی‌اصفهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهرداد ربیعی‌جاه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا نقشینه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل.

۲‌ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ـ سفته‌ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۰۷/۰۲/xxx۰ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11251282
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۲۸۷۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و سید عباس موسوی‌سنگسرکی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید وجدانی‌اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، مهرداد ربیعی‌جاه به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، امیرحسین شکوهی‌طرقی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11485334
آگهی تأسیس شرکت رایان مدیسا تجارت با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۰۹/۰۸/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۹/۰۸/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام امور مجاز بازرگانی تولید خرید و فروش تهیه و توزیع و پخش کلیه فرآورده‌ها و تجهیزات مرتبط با پزشکی، بیمارستانی آزمایشگاهی مراکز درمانی و درمانگاهی و تجهیزات امداد و نجات و همچنین واردات و صادرات کلیه لوازم و تجهیزات مجاز پزشکی مواد اولیه ماشین‌آلات قطعات تجهیزات امداد و نجات و داروهای مجاز ساخته‌شده و همچنین داروهای مجاز نهاده‌های دام و طیور و آبزیان و داروهای شیمیایی و انواع مکمل‌های غذایی و شیر خشک مجاز و در امور کشاورزی شامل واردات انواع کودهای شیمیایی و کشاورزی مجاز و مرتبط به فعالیت و موضوع شرکت انجام کلیه خدمات مجاز پس از فروش و پشتیبانی‌های فنی و مشاوره‌های تخصصی و انتقال دانش فنی در ارتباط با موضوع شرکت (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و مرتبط با آن) انعقاد قرارداد و مشارکت و سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی و یا دولتی شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های داخلی و خارجی اعم دولتی یا خصوصی شرکت در نمایشگاهها اعم از داخلی و یا خارجی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ تسهیلات بانکی و اعتبار از نوع ریالی و یا ارزی در قالب کلیه عقود اسلامی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعم از داخل و یا خارج از کشور خصوصی یا دولتی جهت اهداف شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خ سئول خ آرارات خ آفتاب پ۳۴ ط۴ واحد۱۲‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای امیرحسین شکوهی‌طرقی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای سعید وجدانی‌اصفهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای شهریار سامی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ آقای مهرداد ربیعی‌جاه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۵‌ـ۵‌ـ آقای حمیدرضا آقاپورعلی‌آباد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۶‌ـ۵‌ـ آقای حمیدرضا آقاپورعلی‌آباد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ‌،سفته‌‌، بروات‌، قراردادها‌ و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره (۲ امضاء از۵ امضاء) همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11597640
آگهی انحلال شرکت خدمات لیزری ملاصدرا بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۸۲۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۱۹۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مذکور منحل اعلام و امیرحسین شکوهی طرقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران ـ خیابان سئول خیابان آرارات خیابان آفتاب نبش کوچه هشتم پلاک ۳۴ طبقه ۵ واحد ۱۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11790801
آگهی تغییرات شرکت مدیسا طب درمان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۷۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی‌اله کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۲/۰۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید وجدانی‌اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای امیرحسین شکوهی‌طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای داودعلی عباس‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهرداد ربیعی‌جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۱۲/۰۷/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید وجدانی‌اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای امیرحسین شکوهی‌طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای داودعلی عباس‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهرداد ربیعی‌جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای داودعلی عباس‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت‌مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره هر یک به تنهایی (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۰۳/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11810553
آگهی تغییرات شرکت مدیسا رایا درمان بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۰۹۳۶۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۵/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای مهرداد ربیعی‌جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۷/۶/۴۸ فرزند صادق با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای امیرحسین شکوهی‌طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مهرداد ربیعی‌جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب سهامی‌خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سعید وجدانی‌اصفهانی.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای امیرحسین شکوهی‌طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهرداد ربیعی‌جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سعید وجدانی‌اصفهانی بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعید وجدانی‌اصفهانی به نمایندگی از شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب سهامی‌خاص بشماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها سفته‌ها بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات