اردشیر سعد محمدی

آقای اردشیر سعد محمدی

کد ملی 003935xxxx
گراف ارتباطات
10
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14892146
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 15957 و شناسه ملی 10100582059
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/06/1398 و مجوز شماره 14770 مورخ 3/7/98 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناد علی اسماعیلی با شماره ملی 3149821584 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی10860323668 بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای اردشیر سعد محمدی به شماره ملی 0039352269 به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی 10102158022 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل، آقای داود مختاپور با شماره ملی 0057188599 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی به شناسه ملی 10360039835 بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای محمد جواد شیخ با شماره ملی 00491299230 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی10101924696 بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی محمدی با شماره ملی 3051104558 به نمایندگی از مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی10630025764 بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هئیت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هئیت مدیره معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده 37 اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمودند: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح هر گونه حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و سایر مؤسسات قانونی در داخل کشور دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها و... (عیناً مطابق بند اساسنامه) بدون حق مصالحه و سازش و در چارچوب آیین نامه ها، مقررات و ضوابط مورد عمل شرکت. تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقطع 3 ماهه و ارائه صورت های مالی 6 ماهه، 9 ماهه، سالانه و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب و ارائه به حسابرس و بازرس محترم و سازمان بورس انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه پس از تصویب در هیئت مدیره و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات طبق ضوابط آئین نامه معاملات مصوب هیأت مدیره توضیح: در مورد معادن شرکت، چه در شرکت اصلی و چه در شرکتهای فرعی، هرگونه تصمیم گیری اعم از صلح و سازش و واگذاری و مشارکت و فسخ و تمدید و اقاله معدن و پروانه بهره برداری تمام یا بخشی از آن مشخصاً در اختیار هئیت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران می باشد. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و مزایا، ترفیع، تنبیه، تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آیین نامه ها و ضوابط و مقررات مورد عمل شرکت پ980819240537447 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14653507
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx۱ مورخه ۱۱/۳/xxx۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اردشیر سعد محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به جای محمد رضا بنی اسدی راد به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید و در مکاتبات و اسناد امضای ایشان جایگزین امضای آقای محمد رضا بنی اسدی راد می‌باشد . اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی _ افتتاح هرگونه حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و سایر مؤسسات قانونی در داخل کشور - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها ، دادسراها و . . . ( عینا مطابق بند اساسنامه ) بدون حق مصالحه و سازش و در چارچوب آیین نامه‌ها ، مقررات و ضوابط مورد عمل شرکت _ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه ، ۹ ماهه ، سالانه و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب و ارائه به حسابرس و بازرس محترم و سازمان بورس _ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل ، حقوق و مزایا ، ترفیع ، تنبیه ، تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت ، مرخصی ، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و ضوابط و مقررات مورد عمل شرکت _ انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه پس از تصویب در هیئت مدیره و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات طبق ضوابط آئین نامه معاملات مصوب هیات مدیره توضیح : در مورد معادن شرکت چه در شرکت اصلی و چه در شرکتهای فرعی ، هرگونه تصمیم گیری اعم از صلح و سازش و واگذاری و مشارکت و فسخ و تمدید و اقاله معدن و پروانه بهره برداری تمام یا بخشی از آن مشخصا در اختیار هئیت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996250
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر رحیمی قاضی کلایه به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کالسیمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ جایگزین آقای اردشیر سعد محمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای سیدعلی رئیس زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرآوری مواد معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ جایگزین آقای محمد زارع پور اشکذری کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقی مانده مهلت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13997477
آگهی تغییرات شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اردشیر سعد محمدی به شماره ملی (xxxxxxxxx۹) به عنوان عضو موظف هیات عامل جایگزین جعفر سرقینی، برای مدت ۲ سال گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13861622
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • آقای اردشیر سعد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیات مدیره. • آقای سعید زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره • آقای سعید انجدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیات مدیره • آقای علیرضا فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیات مدیره. • آقای امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره (موظف). * هیات مدیره بخشی از اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: الف) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایراشخاص حقیق و حقوقی. ب) افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانون دیگر. ج) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. د صدور، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ه) انعقاد هرنوع قرارداد تغییر ف تبدیل، فسخ یا اقاله آن درمورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم درمورد کلیه ایقاعات براساس مفاد آیین نامه معاملات شرکت. و) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی و یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت (ادامه بند براساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده_است.) ز) تنظیم صورتهای مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس. ح) تنظیم صورتهای مالی میان وره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس. * کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13640828
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدشمس الدین سیاسی راد با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به جای آقای اردشیر سعد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو غیر موظف برای مدت باقیمانده تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610694
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضای اسناد تعهدآور، اوراق بهادار، قراردادها، چک‌ها، سفته‌ها و همچنین انجام عملیات بانکی (نحوه برداشت) با امضای آقای وجیه اله جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (به عنوان امضای اول) به اتفاق امضای آقای سیدعلی اکبر هاشمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ یا آقای سیدجواد میر معینی آرتیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ یا آقای بهروز برنا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ یا آقای اردشیر سعد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ یا آقای عباس قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (به عنوان امضای دوم) همراه با مهر شرکت و در غیاب آقای وجیه اله جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با امضای آقای سیدعلی اکبر هاشمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (به عنوان امضای اول) به اتفاق امضای آقای سیدجواد میر معینی آرتیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ یا آقای بهروز برنا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ یا آقای اردشیر سعد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ یا آقای عباس قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (به عنوان امضای دوم) همراه با مهر شرکت معتبراست پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13596462
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اردشیر سعد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. • آقای سعید زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره. • آقای سعید انجدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (موظف). • آقای علیرضا فاطمی xxxxxxxxx۹ به شماره ملی به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره. • آقای امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره. xxx کلیه اعضا هیئت مدیره به اتفاق آراء آقای سعید انجدانی را به عنوان مدیرعامل انتخاب نمودند. xxx اعضاء محترم هیئت مدیره به موجب ماده ۳۷ از اساسنامه شرکت، بخشی از اختیارات خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: الف) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ب) افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ج) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. د) صدور، ظهر نویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ه) انعقاد هر نوع قرارداد تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات بر اساس مفاد آیین نامه معاملات شرکت. ز) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراهها، مراجع قضائی و یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت (ادامه بند بر اساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده_است.) ح) تنظیم صورتهای مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس. ط) تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس. xxx کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13502979
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۶ و نامه شماره xxx۸/۴۱ مورخ ۳/۴/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اردشیر سعد محمدی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای بهرام سبحانی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت نائب رئیس و مدیرعامل، آقای محمود اسلامیان کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو اصلی، آقای بهمن عیار رضایی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو اصلی، آقای حمید مردانی بلداجی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان یزد شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/۹۶ منصوب گردیدند. کلیه چک‌ها، قراردادها و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا نمایندگان آنها به تصویب هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر می‌باشد ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. همچنین بندهای زیر از بندهای مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه مربوطه به اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض شد: بند‌های شش، هفت و هشت ماده ۳۷ اساسنامه بند نه (۹) ماده ۳۷ اساسنامه غیراز اموال غیرمنقول بند‌های یازده و دوازده ماده ۳۷ اساسنامه بند سیزده ماده ۳۷ اساسنامه بجز اموال غیرمنقول بندهای چهارده، شانزده و هفده ماده ۳۷ اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487812
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اردشیر سعد محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کالسیمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمد قبادی سامانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای بابک سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره وآقای محمد زارع پور اشکذری به نمایندگی از شرکت فرآوری مواد معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای ابوالفضل بنان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک نفراز اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیات مدیره بخشی از اختیارات مندرج درمفاد ماده ۴۰ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی براساس اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره. تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره. تعیین شغل و حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و ترفیع و تنبیه آنها در چار چوب آئین نامه حقوق ودستمزد یا مصوبات هیات مدیره. تنظیم برنامه و بودجه سالانه برای اداره کردن شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی سازمانی شرکت وارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. اقدام به افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز بنام شرکت پس از تصویب هیات مدیره. دریافت مطالبات شرکت جهت واریز به حساب‌های مجاز شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزدی سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه در چارچوب اختیارات تفویضی هیئت مدیره. ظهر نویسی اوراق تجاری و مالی جهت واریز به حساب جاری شرکت نزد بانکها و واخواست این گونه اوراق. انجام عملیات و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی که مستقیم یا غیر مستقیم با وضوع فعالیت شرکت ارتباط پیدا کنند و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات. پیشنهاد تحصیل اعتبار و یا وام و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات به هر مبلغ به هیئت مدیره. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و گزارش آن به هیئت مدیره جهت ارائه به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی شرکت و همچنین ترازنامه سالیانه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، مراجع قضایی یا غیر قضایی از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303695
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • به موجب نامه شماره xxx۰/۹۵/ ت/ش مورخ ۱۴/۱۰/۹۵، آقای یوسف الهی شکیب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱، به سمت رئیس هیأت مدیره. • به موجب نامه شماره xxxxxx ۲۱ ۹۵/ ت مورخ ۲۶/۱۰/۹۵، آقای اردشیر سعدمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل. • به موجب نامه شماره xxx۷/ ن/ س مورخ ۱۴/۱۰/۹۵، آقای سیدعلی رئیس زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیأت مدیره. • به موجب نامه شماره xxx ۲۹/۹۵/ ت مورخ ۲۶/۱۰/۹۵، آقای علی فضلوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیأت مدیره. • به موجب نامه شماره xxx۰/ الف/ ن مورخ ۱۴/۱۰/۹۵، آقای محمد قبادی سامانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت افق نیلی خلیج فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیأت مدیره. برای مدت باقیمانده تاتاریخ ۱۴/۱۰/۹۷ انتخاب گردیدند.) هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه شرکت) را به شرح پیوست به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند.) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از قراردادها، چک‌ها، بروات، سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت.) هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه شرکت) را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلی ادارات دولتی و موسسات خصوصی براساس اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره. تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره. تعیین شغل و حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و ترفیع و تنبیه آنها در چارچوب آئین نامه‌های شرکت. تنظیم برنامه و بودجه سالانه برای اداره کردن شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی سازمانی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. اقدام به افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز بنام شرکت. دریافت مطالبات شرکت جهت واریز به حساب‌های مجاز شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزدی سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه در چارچوب اختیارات تفویضی هیئت مدیره. ظهرنویسی اوراق تجاری و مالی جهت واریز به حساب جاری شرکت نزد بانکها و واخواست این گونه اوراق. عقد هرگونه قرارداد، تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء موضوع شرکت بوده و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات. انجام عملیات و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی که مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت ارتباط پیدا کنند و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات. پیشنهاد تحصیل اعتبار و یا وام و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات به هر مبلغ به هیئت مدیره. تهیه پیشنهاد میزان استهلاک و ارائه به هیئت مدیره. تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و گزارش آن به هیئت مدیره جهت ارائه به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارائی شرکت و همچنین ترازنامه سالیانه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. شرکت در جلسات مجامع عمومی و امضاء صورتجلسات شرکتهای تحت پوشش با اختیارات حاصله از هیئت مدیره حسب مورد پس از ارائه گزارش ذیربط. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، مراجع قضایی یا غیرقضایی از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13293871
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علی اکبر هاشمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره به نمایندگی شرکت ملی فولاد ایران با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و وجیه اله جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیر و مدیر عامل به نمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ وسید جواد میر معینی آرتیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی شرکت صندوق بیمه سر مایه گذاری فعالیت‌های معدنی با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ وبهروز برنا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی شرکت احداث صنعت با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ واردشیر سعد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس باشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند هیأت مدیره اختیارات خود را به استثنای بند‌های ۱۱ (رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کرارأ) و ۱۸ (تصویب بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی صاحبان سهام) به شرح زیر به مدیر عامل تفویض نمود - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. - تهیه و تأمین تدارکات لازم برای انجام برنامه‌های تصویب شده، اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب با رعایت مقررات مربوط. - اجرای مفاد اساسنامه و آیین نامه‌ها و مقررات و بودجه شرکت. - تنظیم و اجرای برنامه‌های رفاهی برای کارکنان شرکت. - تنظیم و اجرای برنامه‌های مربوط به تامین نیروی انسانی مورد نیاز و آموزش آنها. - عزل و نصب معاونان و مدیران و رؤساو کارکنان شرکت و مجریان طرح‌ها. - تهیه نمودار تفصیلی تشکیلات شرکت و تعیین وظایف و حدود اختیارات، مسئولیت‌ها و تفویض اختیارات و کسب مجوز از هیأت مدیره برای اجرای آن. - تهیه و تنظیم برنامه و بودجه تفصیلی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی. - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره و تقدیم به بازرس قانونی جهت طرح در مجمع عمومی. - طرح و اقامه دعوی (اعم از حقوقی و کیفری علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از کلیه دعاوی که علیه شرکت اقامه شده) و همچنین اقامه دعوای متقابل، جلب ثالث و دفاع از دعاوی مذکور و دفاع از دعاوی متقابل در تمام مراجع و مراحل مختلف داوری و دادگاه‌های صلاحیت دار اعم از بدوی و تجدید نظر و مراجع اداری و استخدامی و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و تقدیم دادخواست اعاده دادرسی و دفاع از آن در تمام موارد و حق تعیین وکیل و تعیین کارشناس و ادعای جعل و تعیین جاعل و انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل و استرداد سند و اقامه دعوای خسارت در کلیه مراحل دادرسی و ارجاع به داوری یا حق سازش و استرداد دعوی و انصراف از مطالبه وجه التزام بورسیه‌های تحصیلی و نظایر آن در مواردی که به تشخیص مجمع به علت عدم تمکن بدهکار یا جهت دیگری عملا امکان وصول آن نباشد یا تعقیب موضوع مستلزم هزینه‌ای گردد که متناسب با وجه التزام نباشد و تقسیط مطالبات شرکت از هر جهت و هر بابت و حق درخواست صور اجرائیه و تعقیب عملی ات اجرایی و اخذ مدعی به و یا سپرده تا حصول نتیجه نهایی - هیأت مدیره می‌تواند قسمتی یا تمام اختیارات مشروحه در ماده ۳۸ اساسنامه شرکت را با حق توکیل و حق عزل وکیل به مدیر عامل تفویض نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13177237
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اردشیر سعد محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کالسیمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمد قبادی سامانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای ناصر امامی میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مهدی امیر افشاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرآوری مواد معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای ابوالفضل بنان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916640
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۲/۹۷ آقای اردشیر سعد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سعید زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره آقای سعید انجدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره (موظف) آقای جعفر هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیات مدیره (موظف) آقای امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیات مدیره حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهداور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12727567
آگهی تغییرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اردشیرسعد محمدی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره تعیین شد و در سمت سایر اعضای هیات مدیره و امضای مجاز شرکت تغییری حاصل نشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655653
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • آقای اردشیر سعد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیات مدیره • آقای سعید زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران وشناسه ملی به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره آقای محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم وشناسه ملی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره (موظف) • آقای جعفر هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیات مدیره * کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12643500
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی کارگر فرزند محمد علی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای اردشیر سعدمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره. آقای محمد حسین بصیری فرزند ذبیح اله به شماره ملی xxxxxxxxxبه نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد قبادی سامانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۵۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای سیدعلی رئیس زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۴۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از قراردادها، چک ها، بروات، سفته ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه شرکت) را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند. اختیارات مدیرعامل ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلی ادارات دولتی و موسسات خصوصی براساس اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره. ـ تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره. ـ تعیین شغل و حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و ترفیع و تنبیه آنها در چارچوب آئین نامه های شرکت. ـ تنظیم برنامه و بودجه سالانه برای اداره کردن شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. ـ تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی سازمانی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. ـ اقدام به افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز بنام شرکت. ـ دریافت مطالبات شرکت جهت واریز به حساب های مجاز شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزدی سود تضمین شده و هزینه های متعلقه در چارچوب اختیارات تفویضی هیئت مدیره. ـ ظهرنویسی اوراق تجاری و مالی جهت واریز به حساب جاری شرکت نزد بانکها و واخواست این گونه اوراق. ـ عقد هرگونه قرارداد، تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء موضوع شرکت بوده و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات. ـ انجام عملیات و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی که مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت ارتباط پیدا کنند و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات. ـ پیشنهاد تحصیل اعتبار و یا وام و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات به هر مبلغ به هیئت مدیره. ـ تهیه پیشنهاد میزان استهلاک و ارائه به هیئت مدیره. ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و گزارش آن به هیئت مدیره جهت ارائه به بازرس شرکت. ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی شرکت و همچنین ترازنامه سالیانه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. ـ شرکت در جلسات مجامع عمومی و امضاء صورتجلسات شرکتهای تحت پوشش با اختیارات حاصله از هیئت مدیره حسب مورد پس از ارائه گزارش ذیربط. ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، مراجع قضایی یا غیرقضایی از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12375304
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا شافعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و قای محمود اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ وآقای اردشیر سعد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدیاسر طیب نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای یاسر ضیایی شیرکلایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به مدت دو سال بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند.امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها، بروات سفته ها و سایر اوراق تجاری با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره شرکت معتبر می باشد و این اختیار بنا به صلاحدید قابل تفویض به سایر مدیران میانی و اجرایی شرکت می باشد. اختیارات اساسنامه ای هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت به شرح همین صورت جلسه تفویض شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378236
آگهی تغییرات شرکت ملی فولاد ایران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۲۷۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
ـ آقای اردشیر سعدمحمدی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲
آقای صفرعلی براتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱
آقای غلامرضا نقره با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲
ـ آقای محمدمسعود سمیعی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت احداث صنعت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴
ـ آقای معصوم نجفیان با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1317594
آگهی تغییرات در موسسه انجمن آهن و فولاد ایران شماره ثبت ۹۱۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۵۱۶۲۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰ و ۲۸/۹/۹۲ تغییرات زیر در موسسه نامبرده اتخاذ گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی xxx۱ بتصویب رسید. ۲ـ آقای عباس نجفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی علی اکبریان به نمایندگی شرکت توسعه راه سبز فولادین به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن جولا زاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت خزانه دار و آقای علی شفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت دبیر، آقای بهروز رادفر به نمایندگی شرکت ملی فولاد ایران به کد ملی xxxxxxxxx۲۳، آقای بهرام سبحانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت فولاد مبارکه، آقای اردشیر سعد محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت ذوب آهن اصفهان، آقای عبدالمجید شریفی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت فولاد خوزستان، آقای رامین کیهان به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت فولاد آلیاژی ایران، آقای سید جواد میر معینی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، آقای سیروس موتمن به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت فولاد تکنیک، آقای عبداله اعزازی اردی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت آمیار فولاد، آقای علی محمد شهر باف به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، آقای اسکندر کشاورز علمداری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علیرضا کیانی رشید به کد ملی xxxxxxxxx۳ و آقای آرش فتاح الحسینی به کد ملی xxxxxxxxx۰، آقای سید علی اصغر خبیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان غلامعلی رئیسی اردلی به کد ملی xxxxxxxxx۷ شرکت فولاد آلیاژی اصفهان به نمایندگی آقای محمد علی سلطانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات انجمن با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و با مهر انجمن معتبر است و در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود و نامه های رسمی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود. ۳ـ آقای احمد شریفی ویسمانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و آقای تقی دلالی اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۱۱/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1248751
آگهی تصمیمات شرکت ذوب آهن اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۰۰۲۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ۳۰/۴ و ۳/۹/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به نمایندگی سید محمدرضا آیت الهی با کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیات مدیره و سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی اردشیر سعدمحمدی با کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و اردشیر سعدمحمدی بسمت مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به نمایندگی محمود اسلامیان به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به نمایندگی محمدحسن فرج اللهی به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به نمایندگی محمدیاسر طیب نیا به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا رئیس هیات مدیره و مدیرعامل معتبر است ضمناً اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیات مدیره مورخ۳/۹/۹۲ می باشد.
۲ـ سازمان حسابرسی بسمت بازرس شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ۵/۹/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1013678
آگهی تصمیمات در شرکت ذوب آهن اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۰۲۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ و ۲۸/۴/۹۱ و ۱۴/۱۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت ملی فولاد ایران به نمایندگی فریدون احمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به نمایندگی اردشیر سعدمحمدی با کدملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی امیرحسین نادری به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به نمایندگی اسرافیل احمدیه به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی به نمایندگی عبدالمجید شریفی به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت معتبر میباشد و این اختیار بنا به صلاح دید قابل تفویض به سایر مدیران شرکت میباشد. ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ میباشد. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ تکمیل گردید. ش xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592218
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح ذیل معتبر است. گروه الف: اردشیر سعدمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ یا محمدجواد شیخ به کدملی xxxxxxxxx۰ یا حسین نظری به کدملی xxxxxxxxx۲ یا وحید سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۶ یا رضا شریفی به کدملی xxxxxxxxx۱ یا علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۸ یا غلامرضا اسدی کرم به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ گروه ب: فریدون احمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ یا هوشنگ عمرانی کلوچه به کدملی xxxxxxxxx۴ یا حمیدرضا مهرعلی به کدملی xxxxxxxxx۰ یا مهدی مجدفر به کدملی xxxxxxxxx۲ یا محمدرضا میرزائی به کدملی xxxxxxxxx۵ یا حمیدرضا اخلاقی به کدملی xxxxxxxxx۱ یا محمدعلی جباری به کدملی xxxxxxxxx۱ یا رضاعلی بافقی به کدملی xxxxxxxxx۶ یا ارشد لطف ا...پور به کدملی xxxxxxxxx۸.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9984478
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح ذیل معتبر است. گروه الف: اردشیر سعدمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ یا محمدجواد شیخ به کدملی xxxxxxxxx۰ یا حسین نظری به کدملی xxxxxxxxx۲ یا وحید سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۶ یا رضا شریفی به کدملی xxxxxxxxx۱ یا علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۸ یا غلامرضا اسدی‌کرم به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ گروه ب: فریدون احمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ یا هوشنگ عمرانی‌کلوچه به کدملی xxxxxxxxx۴ یا حمیدرضا مهرعلی به کدملی xxxxxxxxx۰ یا مهدی مجدفر به کدملی xxxxxxxxx۲ یا محمدرضا میرزائی به کدملی xxxxxxxxx۵ یا حمیدرضا اخلاقی به کدملی xxxxxxxxx۱ یا محمدعلی جباری به کدملی xxxxxxxxx۱ یا رضاعلی بافقی به کدملی xxxxxxxxx۶ یا ارشد لطف‌ا...پور به کدملی xxxxxxxxx۸.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11161592
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۹/۸۹ کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح ذیل معتبر است: گروه الف: اردشیر سعدمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ یا محمدجواد شیخ به کدملی xxxxxxxxx۰ و یا حسین نظری به کدملی xxxxxxxxx۲ و یا الیاس ایران‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۷ و یا عطاءاله شریفیان به کدملی xxxxxxxxx۷ و یا رضا شریفی به کدملی xxxxxxxxx۱ و گروه ب: محمدمسعود سمیعی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ و یا رضا احمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ و یا محمدجلال مآب به کدملی xxxxxxxxx۴ و یا مهدی مجدفر به کدملی xxxxxxxxx۲ و یا حمیدرضا اخلاقی به کدملی xxxxxxxxx۱ و یا محمود محمودی به کدملی xxxxxxxxx۴ و یا حسین امینی‌ازده به کدملی xxxxxxxxx۷ و یا ارشد لطف‌اله‌پور به کدملی xxxxxxxxx۸

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11566258
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۶/۹۰ اردشیر سعدمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و فریدون احمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و هوشنگ عمرانی‌کلوچه به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمدجواد شیخ به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری استان سیستان و بلوچستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و حمیدرضا مهرعلی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند و هیئت‌مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به جز موارد مطروحه در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود و حق امضای کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح ذیل معتبر میباشد: گروه الف: اردشیر سعدمحمدی یا محمدجواد شیخ یا حسین نظری یا عطااله شریفیان یا رضا شریفی یا علی محمدی گروه ب فریدون احمدی یا هوشنگ عمرانی‌کلوچه یا حمیدرضا مهرعلی یا مهدی مجدفر یا محمدرضا میرزایی یا حمیدرضا اخلاقی یا محمود محمودی یا حسین امینی‌زاده یا ارشد لطف‌اله‌پور معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات