بهزاد اتابکی

بهزاد اتابکی

کد ملی 003932xxxx
گراف ارتباطات
6
شرکت‌ها
9
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14423681
آگهی تغییرات شرکت ناظر کاران بنادر اروند ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ۲۷۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۴۴۵۷۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/xxx۷ شرکت ، واصله به تاریخ ۱۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ شرکت آریا دیزل اروند به شناسه ملی xxxxxxxxx ، شرکت تاید واتر خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و آقای بهزاد اتابکی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ ـ آقای محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آریا دیزل اروند به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای سهراب قلیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تایدواتر خاورمیانه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد اتابکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای رحمت اله پولاد وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و بانکی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  سازمان منطقه آزاد اروند (آبادان ـ خرمشهر)
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13089886
آگهی تغییرات شرکت ناظر کاران بنادر اروند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۴۴۵۷۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/۹۵ و ۲۳/۰۶/۹۵ شرکت، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ - شرکت آریا دیزل اروند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰، شرکت تایدواتر خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و آقای بهزاد اتابکی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت یک سال و نیم انتخاب شدند. ۲ - آقای محمود نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آریا دیزل اروند به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حامد نائیجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تایدواتر خاورمیانه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد اتابکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رحمت اله پولاد وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و بانکی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ودر غیاب مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ - مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و آقای یداله ابطحی خرم آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۶ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx سازمان منطقه آزاد اروند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777443
آگهی تغییراتخدمات حفاظتی و مراقبتی مدیران نظم آفرین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۸۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۴۰۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx۳۵/۹/۴۵ مورخ ۳۰/۱/۹۵ مرکز انتظام پلیس پیشگری ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد اتابکی با شماره ملی: xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره غلامرضا امینی چوکامی با شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره محمد صالحی با شماره ملی: xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره بهنام شریعتی فر با شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره مهدی معصومی با شماره ملی: xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نیز اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777450
آگهی تغییراتخدمات حفاظتی و مراقبتی مدیران نظم آفرین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۸۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۴۰۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx۳۵/۹/۴۵ مورخ ۳۰/۱/۹۵ مرکز انتظام پلیس پیشگری ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد اتابکی با شماره ملی: xxxxxxxxx۹ محمد صالحی با شماره ملی: xxxxxxxxx۲ غلامرضا امینی چوکامی با شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بهنام شریعتی فر با شماره ملی: xxxxxxxxx۷ مهدی معصومی با شماره ملی: xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1758820
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات کامپیوتر دریچه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۱۴۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: خ آفریقا (نلسون ماندلا) ـ کوچه گل گونه ـ پلاک ۴۲ ـ واحد ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ـ آقای بهزاد اتابکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت صنایع قطعات آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت زیست محیطی انرژی دانا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی کار بخش راوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت پشتیبانی صنایع پایا نهال شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1637468
آگهی تغییرات شرکت سرآمدفناوری اطلاعات سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت صنایع قطعات آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی آقای بهزاد اتابکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ شرکت زیست محیطی انرژی دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای علی اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت پشتیبانی صنایع پایانهال به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آقای مصطفی کار بخش راوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱، به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1637469
آگهی تغییرات شرکت سرآمد فناوری اطلاعات سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای بهزاد اتابکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت صنایع قطعات آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رییس هیئت مدیره ـ آقای علی اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت زیست محیطی انرژی دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت نایب رییس هیئت مدیره ـ آقای مصطفی کار بخش راوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پشتیبانی صنایع پایانهال به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای غلامرضا کیمیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره). برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10250612
آگهی تصمیمات شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بهزاد اتابکی کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خلیج فارس خط کیش بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ رضا حیدری کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تاید واتر خاورمیانه بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ محمد شفیعی رودسری کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت افتخار سهام بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ محمدحسین آژنگ کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت دریا گستر کیش بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ محمد کاشانی کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت رهیاب رایانه گستر بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵. بهزاد اتابکی به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا حیدری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین صاحبی (خارج از اعضاء) کد ملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11229487
آگهی تصمیمات شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۲۳۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۵/۱۰/۸۹ و ۱۶/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل شرکتهای سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی رضا حیدری به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی شجاع‌الدین بازرگانی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی سید محمد قافله‌باشی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی بهزاد اتابکی به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی محمد کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند. محمد کاشانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا حیدری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و بهزاد اتابکی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین شدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات