سعید صدرائی نوری

آقای سعید صدرائی نوری

کد ملی 003916xxxx
گراف ارتباطات
40
شرکت‌ها
115
آگهی‌ها

شرکت های سعید صدرائی نوری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سعید صدرائی نوری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
کارگزاری آتیه
کارگزاری آتیه
بازرس علی‌البدل
فردا نگار میهن
فردا نگار میهن
بازرس علی‌البدل
فناوران فولاد آبتین
فناوران فولاد آبتین
بازرس علی‌البدل
زرین پخش بهشهر
زرین پخش بهشهر
بازرس علی‌البدل
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
بازرس علی‌البدل
فولاد ماهان طوبی
فولاد ماهان طوبی
بازرس علی‌البدل
به پخش منطقه مرکزی
به پخش منطقه مرکزی
بازرس علی‌البدل
مهندسین پیمانکار صنعتی ایران
مهندسین پیمانکار صنعتی ایران
بازرس علی‌البدل
پترو آسماری بین الملل
پترو آسماری بین الملل
بازرس علی‌البدل
توسعه فروشگاههای زنجیره ای پنجاه و پنج
توسعه فروشگاههای زنجیره ای پنجاه و پنج
بازرس علی‌البدل
بازرگانی بین المللی هم سوی فجر ساعی
بازرگانی بین المللی هم سوی فجر ساعی
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری سدید تدبیر
سرمایه گذاری سدید تدبیر
بازرس علی‌البدل
صنایع شیشه گیلان نشکن
صنایع شیشه گیلان نشکن
بازرس علی‌البدل
ایمن شیشه سپهر
ایمن شیشه سپهر
بازرس علی‌البدل
مجمع عمومی انجمن حسابرسان داخلی ایران
مجمع عمومی انجمن حسابرسان داخلی ایران
بازرس اصلی
کارگزاری پارس نمودگر
کارگزاری پارس نمودگر
بازرس علی‌البدل
تجارت ریلی پارت سهند
تجارت ریلی پارت سهند
بازرس علی‌البدل
توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد
توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد
بازرس علی‌البدل
فولاد شاهرود
فولاد شاهرود
بازرس علی‌البدل
برج میلاد تهران
برج میلاد تهران
خدماتی حسابرسی مدبران مستقل
خدماتی حسابرسی مدبران مستقل
نایب رییس هییت مدیره
خدمات مهندسی فن آور صنعت یگانه
خدمات مهندسی فن آور صنعت یگانه
بازرس اصلی
شیمبار
شیمبار
بازرس اصلی
تولیدی و صنعتی شیشه گیلان
تولیدی و صنعتی شیشه گیلان
بازرس علی‌البدل
توسعه پیشتازان فن آوری طلا
توسعه پیشتازان فن آوری طلا
بازرس علی‌البدل
تولیدی و صنعتی شیشه ایمنی شمال
تولیدی و صنعتی شیشه ایمنی شمال
بازرس علی‌البدل
پیشتازان کانی کاران غرب فرآوری
پیشتازان کانی کاران غرب فرآوری
بازرس علی‌البدل
معدن طلای گلدیس سردشت
معدن طلای گلدیس سردشت
بازرس علی‌البدل
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس
بازرس علی‌البدل
فرا مبین فولاد یاران یزد
فرا مبین فولاد یاران یزد
بازرس علی‌البدل
تحقیق وگسترش صنایع معدنی پارس کانی
تحقیق وگسترش صنایع معدنی پارس کانی
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری آتیه مداران
سرمایه گذاری آتیه مداران
بازرس علی‌البدل
پخش پدیده پایدار
پخش پدیده پایدار
بازرس علی‌البدل
کوشا سارا فن
کوشا سارا فن
بازرس علی‌البدل
طوبی سازه چهلستون
طوبی سازه چهلستون
شیشه های ایمنی ایران
شیشه های ایمنی ایران
بازرس علی‌البدل
مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
کارگزاری فیروزه آسیا
کارگزاری فیروزه آسیا
حسابرسی و خدمات مدیریت مجذور
حسابرسی و خدمات مدیریت مجذور
حسابرسی رازدار
حسابرسی رازدار

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14653404
آگهی تغییرات حسابرسی رازدار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۱/۳/۹۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسن حدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بادریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید . سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت . و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه : آقای سعید صدرائی نوری کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد جواد صفار سفلائی کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد علی صالحی تجریشی کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای محمود لنگری کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای مسعود پارسایی کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا فروزان کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای مجید رضا زاده کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای محمود محمدزاده کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای سعید قاسمی کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای نصراله صالح کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا المعی کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14586372
آگهی تغییرات حسابرسی رازدار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ و مجوز جامع حسابداران رسمی ایران بشماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۲۶/۱/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسن زلقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بادریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید . سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده ۷ اساسنامه اصلاح گردید . اسامی شرکای موسسه و سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه : آقای سعید صدرائی نوری کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال آقای محمد جواد صفار سفلائی کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال آقای محمد علی صالحی تجریشی کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰ ریال آقای محمود لنگری کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰ ریال آقای مسعود پارسایی کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال آقای حمیدرضا فروزان کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال آقای مجید رضا زاده کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰ ریال آقای محمود محمدزاده کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال آقای سعید قاسمی کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰ ریال آقای نصراله صالح کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال آقای حسن حدادی کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰ ریال آقای حمیدرضا المعی کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14541123
آگهی تغییرات حسابرسی رازدار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۳۰/۱۱/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمود لنگری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود محمدزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی صالحی تجریشی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مجید رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و نصراله صالح به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و سعید صدرائی نوری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدجواد صفار سفلائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند . امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل قرارداد ، چک و سفته با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14403456
آگهی تغییرات حسابرسی رازدار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/xxx۷ و نامه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۰/۹/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد جواد صفار سفلائی، فرزند محمود، بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بشماره شناسنامه xxx۲ صادره از مشهد، متولد ۷/۹/xxx۳ با پرداخت مبلغ ۹.xxx.xxx ریال به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه در آمد آقای نصراله صالح فرزند ساجعلی، بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به شماره شناسنامه xxx صادره از نهاوند، متولد ۲۵/۵/xxx۰ با پرداخت مبلغ ۱۵.xxx.xxx ریال به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه درآمد آقای سعید صدرائی نوری، فرزند مسعود، بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامه ۳ صادره از تهران، متولد ۱/۱/xxx۳ با پرداخت مبلغ ۱۵.xxx.xxx ریال به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه درآمد سرمایه موسسه از مبلغ ۶۷،xxx،xxx ریال به xxx،xxx،xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پس از این تغییرات، اسامی شرکای موسسه و سهم الشرکه هریک به قرار زیر است: آقای محمد جواد صفار سفلائی کدملی xxxxxxxxx۱ دارای ۹،xxx،xxxریال آقای محمود لنگری کدملی xxxxxxxxx۸ دارای ۹،xxx،xxx ریال آقای محمد علی صالحی تجریشی کدملی xxxxxxxxx۹ دارای ۹،xxx،xxx ریال آقای مسعود پارسایی کدملی xxxxxxxxx۱ دارای ۳،xxx،xxx ریال محمود محمدزاده کدملی xxxxxxxxx۱ دارای ۷،xxx،xxx ریال آقای سعید قاسمی کدملی xxxxxxxxx۵ دارای ۷،xxx،xxx ریال آقای حمیدرضا فروزان کدملی xxxxxxxxx۱ دارای ۷،xxx،xxx ریال آقای مجید رضا زاده کدملی xxxxxxxxx۶ دارای ۷،xxx،xxx ریال آقای نصراله صالح کدملی xxxxxxxxx۶ دارای ۱۵،xxx،xxx ریال آقای سعید صدرائی نوری کدملی xxxxxxxxx۷ دارای ۱۵،xxx،xxx ریال آقای حسن حدادی کدملی xxxxxxxxx۷ دارای ۵،xxx،xxx ریال آقای حمیدرضا المعی کدملی xxxxxxxxx۱ دارای ۶،xxx،xxx ریال آقای حسن زلقی کدملی xxxxxxxxx۶ دارای ۵،xxx،xxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535140
آگهی تغییرات خدماتی حسابرسی مدبران مستقل موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۱/xxx۶ و به استناد مجوز شماره xxx۵/۹۶مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای قاسم یاحقی به کدملی xxxxxxxxx۴ با دیافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردیده در نتیجه سرمایه ازمبلغ xxxxxx به مبلغ xxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اعضا هیات مدیره از ۴ نفر به ۳ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از کاهش سرمایه: آقای نصراله صالح به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه سعید صدرائی نوری به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه محمد رضا طارمی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535143
آگهی تغییرات خدماتی حسابرسی مدبران مستقل موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۱/xxx۶ و به استناد مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا طارمی به کدملی xxxxxxxxx۹با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال افزایش داد نصراله صالح کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال افزایش داد. سعید صدرایی نوری کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx ریال به xxxxxx ریال افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۴ نفر ا فزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا بعد از افزایش سرمایه سعید صدرایی نوری به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه قاسم یا حقی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx دارای سهم الشرکه اقای نصراله صالح به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx دارای سهم الشرکه محمد رضا طارمی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx دارای سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535150
آگهی تغییرات خدماتی حسابرسی مدبران مستقل موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۱/xxx۶ و به استناد مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای نصراله صالح به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره واقای محمد رضا طارمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای سعید صدرایی نوری به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات وعقود اسلامی واوراق عادی واداری با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13477686
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا درتاریخ ۲۹/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهر تهران - شهید بهشتی - خیابان قائم مقام فراهانی - خیابان شهید علی میرزا حسنی - پلاک ۱۱ - طبقه پنجم - واحد شمالی - کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه صندوق: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ واحد سرمایه گذاری xxx۰۰ که تعداد ۰ واحد سرمایه گذاری آن بی نام می‌باشد ارکان صندوق: شرکت کارگزاری فیروزه آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای بهنام چاوشی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر وشرکت تامین سرمایه آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای محمودرضا خواجه نصیری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازارگردان و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت متولی و مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای سعید صدرایی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت حسابرس انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضاء و نحوه آن: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات به امضاء دو نفر از سه نفر (آقایان بهنام چاوشی، مجید پورنعمت رودسری و حسین حسینی) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء هر یک از آقایان بهنام چاوشی و مجید پورنعمت رودسری و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به استناد مجوز شماره xxx۷۰ , xxx مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ اداره امور نهاد‌های مالی سازمان بورس اوراق بهادار پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086633
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت مجذور شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۱۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید صدرائی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: ساسان صدرائی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx ریال مرجان دادجو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx ریال عبدالله عادلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081413
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت مجذور شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۱۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: خیابان بهشتی خیابان صابونچی کوچه ایازی پلاک ۳۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای عبدالله عادلی فرزند محمد ش. ش xxx۴ ت. ت ۲۶/۰۵/xxx۴ صادره از تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرقت و خانم مرجان دادجو با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: ساسان صدرائی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx ریال مرجان دادجو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx ریال سعید صدرائی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال عبدالله عادلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860263
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری مشترک فام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۷۴۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶ , xxx مورخه ۲۲/۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار «روزنامه دنیای اقتصاد» جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب گردیدند. مجیدپورنعمت رودسری کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت مدیر صندوق رامین ربیعی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت ضامن نقدشوندگی وداد حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت متولی سعید صدرایی نوری کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی موسسه خدماتی حسابرسی مدبران مستقل شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت حسابرس پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763769
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان درتاریخ ۰۵/۰۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده_است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت ۳ سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران میدان شیخ بهایی ابتدای خیابان سئول کوچه ماهتاب برج ماهتاب پلاک ۵۰ طبقه ۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق در زمان تاسیس xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx واحد سرمایه گذاری xxxxxx۰ ریالی ممتاز بانام و xxx۰۰ واحد سهم عادی xxxxxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده_است.. ارکان صندوق برای مدت ۳ سال به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی خانم سولماز وزیرزاده با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی علی رحمانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت متولی صندوق موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای سعید صدرائی نوری با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت حسابرس روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛ دارندگان حق امضا: صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان را به شرح زیر انتخاب نمود: مهدی جهانگیری کوهشاهی با کد ملی xxxxxxxxx۸ سولماز وزیرزاده با کد ملی xxxxxxxxx۴ عباس صمیمی با کد ملی xxxxxxxxx۵ سید بهاءالدین حسینی هاشمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ احسان تابش با کد ملی xxxxxxxxx۴ محمد صادق طاهری ابرند آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۹ حامد واحدی با کد ملی xxxxxxxxx۶ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از هفت نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء خانم سولماز وزیرزاده و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه این آگهی به استناد مجوز شماره xxx۵/xxx مورخ ۱۶/۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12349556
آگهی تغییرات شرکت تجارت ریلی پارت سهند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۴۰۲۱۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۸۷۳۳۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به اسفند ماه سال xxx۳ به تصویب مجمع رسید.و موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقایان سعید صدرایی به کد ملیxxxxxxxxx۷ و قاسم یاحقی به کدملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی وآقای سعید تشکری به کد ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12232269
آگهی تغییرات شرکت شیشه‌های‌ایمنی‌ایران شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۳۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۸۷۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی تکیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای خیراله معماری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای محمد حسین حاجی سالم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای اکبر مراتیان اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای محمد جعفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰به سمت بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی نوری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت آگهیهای شرکت انتخاب می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12222760
آگهی تغییرات شرکت زرین پخش بهشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۸۲۴۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۱۰۷۶۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی نوری با کد ملیxxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12134494
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری پارس نمودگر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۷۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۳۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۰۵/۱۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسۀ خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید صدرائی نوری با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۰۶/۹۳ به تصویب رسید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12104855
آگهی اصلاحی شرکت خدماتی حسابرسی مدبران مستقل به‌شماره‌ثبت ۱۲۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxxمورخ ۱۶/۱۲/۹۳ آقای قاسم یاحقی با شماره ملی xxxxxxxxx۴بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سعید صدرائی نوری با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره صحیح است و بدینوسیله اصلاح می گردد

پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12075775
آگهی تغییرات موسسه خدماتی حسابرسی مدبران مستقل به‌شماره‌ثبت ۱۲۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxx۲۳/۹۳ مورخ ۶/۱۲/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصراله صالح به کد ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx۰۰ ریال از صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال کاهش دادند.آقای قاسم یاحقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx۰۰ ریال از صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال کاهش دادند. آقای سعید صدرائی نوری به کد ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx۰۰ ریال از صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال کاهش داد.سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx ریال به xxxxxx ریال کاهش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصلاح یافت. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش به شرح زیر می باشد. نصراله صالح شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx ریال ـ قاسم یاحقی شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال ـ سعید صدرائی نوری شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال ـ محمدرضا طارمی شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx۰۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12075780
آگهی تغییرات موسسه خدماتی حسابرسی مدبران مستقل به‌شماره‌ثبت ۱۲۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxx۲۱/۹۳ مورخ ۶/۱۲/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نصراله صالح شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و قاسم یاحقی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید صدرائی نوری شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12075787
آگهی تغییرات موسسه خدماتی حسابرسی مدبران مستقل به‌شماره‌ثبت ۱۲۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳و مجوز شماره xxx۲۴/۹۳ مورخ ۶/۱۲/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا طارمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکاء شرکت قرار گرفتند.سرمایه مؤسسه از xxxxxx ریال به xxxxxx ریال افزایش یافت و ماده قانونی اساسنامه به شرح فوق اصلاح یافت. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش به شرح زیر می باشد. نصراله صالح شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx ریال ـ قاسم یاحقی شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال سعید صدرائی نوری شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال ـ محمدرضا طارمی شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx۰۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12075789
آگهی تغییرات موسسه خدماتی حسابرسی مدبران مستقل به‌شماره‌ثبت ۱۲۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxx۲۲/۹۳ مورخ ۶/۱۲/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نصراله صالح شماره ملی xxxxxxxxx۶ و قاسم یاحقی شماره ملی xxxxxxxxx۴ و سعید صدرائی نوری شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12059834
آگهی تغییرات شرکت فناوران فولاد آبتین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۷۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۶۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. آقایان محمد رضا فرقدانی چهار سوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وحجت ثقفی فر با شماره ملی xxxxxxxxx۲ ورضا زارع هروکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12059843
آگهی تغییرات شرکت فولاد ماهان طوبی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۲۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابراراقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12072389
آگهی تغییرات شرکت فناوران فولاد آبتین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۷۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۶۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. آقایان محمد رضا فرقدانی چهار سوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وحجت ثقفی فر با شماره ملی xxxxxxxxx۲ ورضا زارع هروکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12072391
آگهی تغییرات شرکت فولاد ماهان طوبی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۲۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابراراقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12045768
آگهی تغییرات شرکت طوبی سازه چهلستون سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۸۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۴۰۱۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه خدماتی حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و آقای سعید صدرائی نوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9396119
آگهی تغییرات شرکت پیشتازان کانی کاران غرب فرآوری سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۶۵۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۲۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۳ و مجوز شماره xxx۹۶/ ۴۱ مورخ ۷/ ۱۰/ ۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1773390
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۵۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰به سمت بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768074
آگهی تغییرات شرکت ایمن شیشه سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۲۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی بهxxx۲ به تصویب رسید.آقای مهدی تکیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای امیر حسین تکیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آفای اکبر مرآتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد حسین حاجی سالم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و گروه صنایع شیشه گیلان (سهامی عام) به نمایندگی آقای محمد جعفریان شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و آقای فرامرز علیزاده پاسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شماره ثبت xxx۹۶و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰به سمت بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدندروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1743332
آگهی تغییرات شرکت تحقیق وگسترش صنایع معدنی پارس کانی سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۲۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719769
آگهی تغییرات شرکت فردا نگار میهن سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۴۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۱۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر تعیین شدند: آقای محمدعلی نصری نصرآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۳، آقای مهدی نصری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی نصری نصرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید صدرائی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705697
آگهی تغییرات شرکت معدن طلای گلدیس سردشت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۴۷۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695522
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیشتازان فن آوری طلا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624274
آگهی تغییرات شرکت شیشه ایمنی شمال شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۶۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شماره ثبت xxx۹۶و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612032
آگهی تغییرات شرکت مهندسین پیمانکار صنعتی ایران شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۶۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۹۰۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرائی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1564933
آگهی تغییرات شرکت پترو آسماری بین الملل سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۰۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۹۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۲ به تصویب رسید موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1609405
آگهی تغییرات شرکت فرا مبین فولاد یاران یزد سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۶۱۷ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۱۸۳۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: شرکت فنی و مهندسی راهبران فراز یزد سهامی خاص شماره ثبت xxx۷۵ به نمایندگی آقای علی کمالی و شرکت طراحی و مهندسی فولاد یاران یزد سهامی خاص شماره ثبت xxx۵ به نمایندگی آقای توفیق ثقفی و شرکت صنعتی و معدنی آریا مبین فولاد یاران یزد سهامی خاص شماره ثبت xxx۵۴ به نمایندگی آقای محمد مهدی مبین و آقای رامین کیهان بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حسین غدیریان بشماره ملی xxxxxxxxx۳ ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ ـ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل شماره ثبت xxx۹۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ ـ صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530849
آگهی تغییرات شرکت احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۹۵۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سودوزیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای سعید صدرایی نوری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419779
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری پارس نمودگر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۷۴۵۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۳۱۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت حساب سود زیان برای سال مالی منتهی ۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای سعید صدرائی‎نوری با کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‎البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440885
آگهی تغییرات شرکت زرین پخش بهشهر سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۸۲۴۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۶۲۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورت های مالی شرکت مشتمل بر تزار نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدیران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی نوری به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356499
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پیمانکار صنعتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۹۰۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: هرمز غفوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و فرامرز همایون مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و محمدصادق معمارنهاوندی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و هومن غفوریان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا میرهاشمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و عبدالرضا شهبا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (عضو علی البدل)
موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و صورتهای مالی سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های رسمی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314638
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیشتازان فن آوری طلا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرائی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای تعیین گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1291097
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۴۵۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: آقای مهدی تکیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد جعفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدحسین حاجی سالم به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ و آقای امیرحسین تکیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فرامرز علیزاده پاسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی مدیران مستقل شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ترازنامه شرکت و صورتحساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ بتصویب رسید.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1296010
آگهی تغییرات شرکت ایمن شیشه سپهر شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۹۵۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۲۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سعید صدرایی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357997
آگهی تغییرات شرکت شیشه ایمنی شمال شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۶۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مهدی تکیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ آقای محمد جعفریان به نمایندگی از شرکت تولیدی و صنعتی شیشه ایمنی شمال (سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۹
ـ آقای محمدحسین حاجی سالم به شماره ملی xxxxxxxxx۰
آقای امیرحسین تکیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (عضو علی البدل)
ـ آقای فرامرز علیزاده پاسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای علی مسیب مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی مدیران مستقل به شماره ثبت xxx۹۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359114
آگهی تغییرات شرکت معدن طلای گلدیس سردشت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۴۷۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرائی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359113
آگهی تغییرات شرکت پیشتازان فناوری طلا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۶۵۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۲۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرائی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240638
آگهی تغییرات شرکت فولاد ماهان طوبی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۲۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213246
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی به کدملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴, شرکت لوله و تجهیزات سدید (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ و شرکت صبانیرو (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196273
آگهی تغییرات شرکت شیمبار شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۶۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
فرامرز محسنی شینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل و رییس هیئت مدیره و میترا قاسمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نایب رئیس و حسین محسنی شینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره
۲ـ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای قاسم یاحقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شیمبار شرکت انتخاب شد.
۴ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۱ به مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182476
آگهی تغییرات شرکت پترو آسماری بین‌الملل سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۰۱۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۹۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240639
آگهی تغییرات شرکت فناوران فولاد آبتین شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۷۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۶۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ موسسه حسابرسی مدبران مستقل xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرائی نوری با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
صورتهای مالی منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163442
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی فن آور صنعت یگانه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۰۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای سعید صدرایی نوری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم یاحقی به شماره ملی.xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید
روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای انتشار آگهی های شرکت تعیین گردید.
صورتهای مالی و حساب سود و زیان سال مالی۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150470
آگهی تغییرات شرکت فردا نگار میهن شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۴۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۱۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند:
آقای محمدعلی نصری نصرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل ـ آقای مهدی نصری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی نصری نصرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به سمت بازرس اصلی و آقای سعید صدرائی نوری ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152626
آگهی تغییرات موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شماره ثبت ۱۲۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصراله صالح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سعید صدرایی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم یاحقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124335
آگهی تغییرات شرکت توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت۳۴۱۸۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۲۶۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مدبران مستقل ش م xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی سدید ش م xxxxxxxxx۸۴ و شرکت صبا نیرو xxxxxxxxx۶۴ و شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر xxxxxxxxx۹۳
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085487
آگهی تصمیمات شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۰۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۶۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۳/۹۲ واصل گردید: موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و سعید صدرائی نوری به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1090139
آگهی تغییرات شرکت تجارت ریلی پارت سهند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۳۳۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۸/۰۲/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم مریم کبیرج به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای مجتبی لطفی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای محمدرضا نجفی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۲۸/۰۲/xxx۴
۳ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مریم کبیرج به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی لطفی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا نجفی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا نجفی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی معتبر می باشد.
در تاریخ۲۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078773
آگهی تصمیمات شرکت زرین پخش بهشهر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۸۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۶۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و سعید صدرایی نوری به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۲/۹۲ ماده ۶۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079794
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری آتیه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۵۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و سعید صدرائی کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. جواد ضیایی کدملی xxxxxxxxx۵ و مجتبی حاجی شفیعی کدملی xxxxxxxxx۷ و حمیدرضا دانش کاظمی کدملی xxxxxxxxx۳ و محسن معماریان کدملی xxxxxxxxx۷ و عبدالوهاب علیزاده خرازی کدملی xxxxxxxxx۴. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۲/۹۲ جواد ضیایی بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا دانش کاظمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ـ۳ـ۹ـ۱۰ـ۱۷ـ۱۹ـ۲۰ـ۲۱ـ۲۷ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1090196
آگهی تصمیمات شرکت برج میلاد تهران سهامی خاص به شماره ثبت۹۷۳۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۱۳۶۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به ک م xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سعید صدرائی به ک م xxxxxxxxx۷ برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1089248
آگهی تغییرات شرکت فولاد شاهرود (سهامی‌خاص) به شماره ثبت: ۱۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۶۳۹۳۶
با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

تصویب ترازنامه مالی:

ترازمالی سال یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب رسید.

انتخاب روزنامه:

روزنامه کثیرالانتشار رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

انتخاب بازرسان:

موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل به شماره ثبت: xxx۹۶ و شناسه ملی: xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرائی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

شxxxxxx۵ اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012722
آگهی تغییرات شرکت توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۶۲۶۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005514
آگهی تغییرات شرکت تجارت ریلی پارت سهند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۳۳۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 998589
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری پارس نمودگر سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۷۴۵۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۱۳۱۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سعید صدرایی نوری به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975877
آگهی تأسیس موسسه انجمن حسابرسان داخلی ایران
موسسه فوق در تاریخ۲۳/۱۱/xxx۱ تحت شمارهxxx۰۳ و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۳/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود.
۱ـ موضوع موسسه: اهداف: انجمن حسابرسان داخلی ایران به منظور ساماندهی جهت تبیین مناسب تر نقش حسابرسی داخلی با هدف ارزش آفرینی و افزایش قابلیت ابتکار و اعتماد به صورتهای مالی و گزارشهای مالی و غیرمالی واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی در بخشهای خصوصی، دولتی، تعاونی و بانکها و در جهت شفافیت هرچه بیشتر اطلاعات مالی درسطح کشور برپایه اهداف زیر تشکیل شده است. به بیان دیگر هدف از تشکیل انجمن عبارت است از تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابرسی داخلی در کشور و نظارت حرفه ای بر کار حسابرسان داخلی ازطریق:
الف: تشکل حسابرسان داخلی کشور و برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه ای بین آنان.
ب: گسترش کیفی و کمی خدمات حرفه ای حسابرسی داخلی درکشور.
پ: تهیه و کمک در تدوین استانداردهای حسابرسی داخلی و ارائه به مراجع ذیصلاح کشور برای تصویب.
ت: ارتقای دانش تخصصی و حرفه ای اعضا ازطریق انتشار نشریات تخصصی.
ث: حمایت از حقوق حرفه ای اعضا.
ج: تعامل با تشکل های حرفه ای منطقه ای و بین المللی و درصورت لزوم عضویت در آنها مطابق با ضوابط و قوانین کشور.
چ: همکاری با دستگاههای ذیربط و تدوین قوانین و مقررات مربوط
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ۳ـ استان تهران، شهر تهران خیابان حافظ نبش هاتف پلاکxxx ساختمان بورس طبقه۶، کدپستیxxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه موسسه: ندارد.
۵ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ۵ـ آقای علی رحمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای محمدجواد صفارسفلائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ اقای مرتضی اسدی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای عباس ارباب سلیمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره.
۵ـ۵ـ آقای مجید رستمی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ( بعنوان عضو علی البدل).
۶ـ۵ـ آقای سعید ترک زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل).
۷ـ۵ـ آقای ناصر امیدواری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت خزانه دار.
۸ـ۵ـ آقای سعید ترک زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت۳ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس، دبیرکل و خزانه دار با مهرانجمن معتبرمیباشد و مکاتبات رسمی انجمن با امضای رئیس هیئت مدیره و درغیاب او نائب رئیس هیئت مدیره و یا دبیرکل و با مهرانجمن انجام خواهدشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای سعید صدرائی نوری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای محمد نوری حسین آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941747
آگهی تصمیمات شرکت ایمن شیشه سپهر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۵۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۲۱۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۲۷/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و مدیران مستقل به ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و سعید صدرائی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ماده ۳۰ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی تکیان به ک م xxxxxxxxx۰ محمدحسین حاجی سالم به ک م xxxxxxxxx۰ و امیرحسین تکیان به ک م xxxxxxxxx۰ و اکبر مرآتیان اصفهانی به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان به ش م xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی محمد جعفریان به ک م xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و فرامرز علیزاده پارسیان به ک م xxxxxxxxx۱ به عنوان علی البدل هیئت مدیره و ضمنا مرکز اصلی شرکت به تهران بلوار آفریقا ناهید غربی پ ۱۵ ک پ xxxxxxxxx۳ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10345118
آگهی تصمیمات شرکت ایمن شیشه سپهر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۵۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۲۱۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۲۷/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و مدیران مستقل به ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و سعید صدرائی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ماده ۳۰ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی تکیان به ک م xxxxxxxxx۰ محمدحسین حاجی سالم به ک م xxxxxxxxx۰ و امیرحسین تکیان به ک م xxxxxxxxx۰ و اکبر مرآتیان اصفهانی به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان به ش م xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی محمد جعفریان به ک م xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و فرامرز علیزاده پارسیان به ک م xxxxxxxxx۱ به عنوان علی البدل هیئت مدیره و ضمنا مرکز اصلی شرکت به تهران بلوار آفریقا ناهید غربی پ ۱۵ ک پ xxxxxxxxx۳ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894859
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۶۰۸۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سعید صدرایی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10155372
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۶۰۸۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سعید صدرایی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 887068
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۸۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و سعید صدرایی نوری به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۶/۹۱ محل شرکت تهران به بلوار میرداماد ضلع شمالی پ xxx کدپستی xxxxxxxxx منتقل گردید و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853710
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی بین المللی مصادر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۸۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و سعید صدرائی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی محمدجعفر رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایهگذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی مسعود خارزی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت توسعه فنآوری اطلاعات خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی سعید امیریمنش به کدملی xxxxxxxxx۸ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۱ محمدجعفر رحمانی بسمت رئیس هیئت مدیره، سعید امیریمنش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مسعود خارزی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9930197
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی بین المللی مصادر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۸۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و سعید صدرائی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی محمدجعفر رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی مسعود خارزی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت توسعه فن آوری اطلاعات خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی سعید امیری منش به کدملی xxxxxxxxx۸ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۷/۹۱ محمدجعفر رحمانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، سعید امیری منش بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، مسعود خارزی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10422383
شماره ۱۴۸۸۶۵/۹۱ ۳/۸/۱۳۹۱ آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۸۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و سعید صدرایی نوری به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۶/۹۱ محل شرکت تهران به بلوار میرداماد ضلع شمالی پ xxx کدپستی xxxxxxxxx منتقل گردید و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757861
آگهی تغییرات شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای پنجاه و پنج سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۵۰۲۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی نورائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۳/۷/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715783
آگهی تصمیمات شرکت پترو آسماری بین الملل سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۰۱۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۹۲۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به ش مxxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی نصراله صالح به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و سعید صدرایی نوری به ک مxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699633
آگهی تغییرات شرکت به پخش استان مرکزی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۰۴۰۲۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۲۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی نورائی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702253
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین پیمانکار صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت۴۶۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۹۰۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و سعید صدرائی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 722867
آگهی تغییرات شرکت به پخش استان مرکزی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۰۴۰۲۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۲۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی نورائی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9645557
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین پیمانکار صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت۴۶۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۹۰۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و سعید صدرائی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10257589
آگهی تغییرات شرکت به پخش استان مرکزی (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۰۴۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۲۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی نورائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694856
آگهی تغییرات شرکت فناوران فولاد آبتینسهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۲۴۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۶۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار اقتصادی" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۰۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا فرقدانی چهارسوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای رضا زارع هروکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حجت ثقفی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۳/۰۳/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۸/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 695793
آگهی تغییرات شرکت فولاد ماهان طوبیسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۶۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۸/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10162554
آگهی تصمیمات شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۶۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل به ش م xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سعید صدرائی نوری به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681187
آگهی تصمیمات شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۲۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۶۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل به ش مxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سعید صدرائی نوری به ک مxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661878
آگهی تصمیمات شرکت زرین پخش بهشهر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۶۸۲۴۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۰۷۶۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به ش.مxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سعید صدرایی نوری به ش.مxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10421006
آگهی تصمیمات شرکت زرین پخش بهشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۸۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۶۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به ش. م xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سعید صدرایی نوری به ش. م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 634106
آگهی تغییرات شرکت فناوران فولاد آبتین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۶۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی نورائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۰۵/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 577118
آگهی تغییرات شرکت فردا نگار میهن سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۴۹۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۸۱۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی نورائی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9576221
آگهی تصمیمات شرکت پترو آسماری بین الملل سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۰۱۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۹۲۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه خدمت حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و سعید صدرایی‌نوری به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482363

آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری آتیه
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سعید صدرایی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9950712
آگهی تأسیس شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۸/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۸/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوقهای سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع بدون کسب کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ گاندی، خ ۱۴ پلاک ۳، کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال منقسم به پانزده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پانزده میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۶۷ مورخ ۷/۸/xxx۰ نزد بانک صادرات شعبه خ جمهوری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای مجتبی حاجی‌شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای محسن معماریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای جواد ضیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای عبدالوهاب علی‌زاده‌خرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: مشخصات حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یک عضو و یا دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شماره ثبت xxx۹۶ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای سعید صدرائی‌نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10382725
آگهی تغییرات شرکت فناوران فولاد آبتین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۶۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی نورائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10184279
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین پیمانکار صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۹۰۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سعید صدرائی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: هرمز غفوریان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و فرامرز همایون مهر به کد ملی xxxxxxxxx۷ و محمدصادق معمارنهاوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و عبدالرضا شهبا به کد ملی xxxxxxxxx۶ و هومن غفوریان به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی و محمدرضا میرهاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی البدل بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۰ فرامرز همایون مهر به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدصادق معمارنهاوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، هرمز غفوریان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضاء از چهار امضا هرمز غفوریان فرامرز همایون مهر و محمدصادق معمارنهاوندی و عبدالرضا شهبا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9941015
آگهی تأسیس شرکت به پخش استان مرکزی سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۰۲/۰۳/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۲/۰۳/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: خرید بسته‌بندی توزیع و فروش انواع کالاهای مجاز در داخل و خارج از کشور ایجاد نمایشگاه فروشگاه نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور جهت عرضه توزیع و فروش انواع کالا به صورت جزئی و کلی و انجام فعالیتهای فروش در راستای موضوع شرکت حق‌العملکاری صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز اخذ نمایندگی کالاهای مجاز داخلی و خارجی و هر نوع معاملات و عملیات مجاز بازرگانی مالی و تجاری در ارتباط با موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خ آزادی بلوار استاد معین شمارهxxx‌ـ تلفنxxx‌ـ xxx۱۱‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/۹۰/xxx مورخ۲۰/۰۲/xxx۰ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت زرین پخش بهشهر سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای وحید نامنی به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ شرکت به‌پخش داروی بهشهر سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای عزیز خادمیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ شرکت بازرگانی بین‌الملل به‌پخش سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مجید رجبی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ـ شرکت به‌پخش تهران سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا بوالحسنی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ـ شرکت به‌پخش سهامی‌عام به شماره ثبتxxx۳۷ با نمایندگی آقای نادر پرارین به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ـ آقای نادر پرارین به نمایندگی از شرکت به‌پخش سهامی‌عام به شماره ثبتxxx۳۷ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد تعهدآور و قراردادها و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل به اتفاق مدیر امورمالی شرکت و یا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای سعید صدرائی‌نوری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10581758
آگهی تصمیمات موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل بشماره ثبت۱۲۰۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۵/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۳/۹۰ واصل گردید: قاسم یاحقی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سعید صدرایی‌نوری به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و نصراله صالح به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10673529
آگهی تغییرات شرکت فناوران فولاد آبتین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۲۴۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۶۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی‌نورائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۰۵/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10687113
آگهی تغییرات شرکت فردا نگار میهن با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۱۴۹۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۱۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۳/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای مهدی نصری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغxxx/xxx/۶۶ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۷۰ ریال افزایش داد. آقای محمدعلی نصری‌نصرآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغxxx/xxx/۵۷ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۶۰ ریال افزایش داد. آقای علی نصری‌نصرآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغxxx/xxx/۶۶ ریال به صندوق شرکت، سهم‌‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۷۰ ریال افزایش داد.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲‌ـ نوع شرکت از با‌مسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ ـ ۲ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ماده به تصویب رسید.

۲ـ ۲ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به بیست هزار سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد بیست هزار سهم با‌نام میباشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.

۳ـ ۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی نصری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای علی نصری‌نصرآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نائب‌ رئیس هیئت‌مدیره، آقای محمدعلی نصری‌نصرابادی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای محمدعلی نصری‌نصرآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.

۴ـ ۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ سفته بروات‌ قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و مکاتبات اداری با امضا یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۵ ـ ۲ـ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی‌نوری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‌ـ خ شریعتی بالاتر از چهارراه قصر ک اشرفی پ۲۲ واحد۱ کدپستیxxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۴‌ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:

انجام مطالعات در زمینه اجتماعی گردشگری و اقتصادی و بازرگانی برگزاری همایشها ارائه خدمات بازرگانی حسابداری ایجاد و نگهداری فضای سبز خدمات عمومی (شامل تنظیفات نامه‌رسانی پیشخدمتی امور آبدارخانه خدمات پاسخگویی تلفن) تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت اجرا ونگهداری تاسیسات شرکت در مناقصات و مزایدات خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز اخذ تسهیلات بانکی اخذ و اعطای نمایندگی.

در تاریخ۱۷/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10725547
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاص به‌ شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی‌نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10863267
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری پارس نمودگر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۷۴۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۳۱۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و سعید صدرائی‌نوری به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10863887
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری آتیه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۵۴۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۵۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سعید صدرایی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11162397
آگهی تصمیمات شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۰۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۶۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و سعید صدرائی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و شرکت معدنی و صنعتی جادرملو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی سی چپی جی و شرکت فولاد آلیاژی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11174532
آگهی تغییرات شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره ای پنجاه و پنج سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۵۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی‌نوری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۰/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11503445
آگهی تغییرات شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای پنجاه و پنج سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۵۰۲۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی‌نورائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۳/۷/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11615756
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۵۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۲۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدیران مستقل به سمت بازرس اصلی و سعید صدرائی‌نوری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مهدی تکییان به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمد جعفریان به کدملی xxxxxxxxx۹ و محمدحسین حاجی‌سالم به کدملی xxxxxxxxx۰ و اکبر مرآتیان‌اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و فرامرز علیزاده‌پاسیان به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ مهدی تکییان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد جعفریان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسین حاجی‌سالم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11635228
آگهی تصمیمات شرکت برج میلاد تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۹۷۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۳۶۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سعید صدرایی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11791126
آگهی تغییرات شرکت فردا نگار میهن سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۴۹۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۸۱۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۶/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی‌نورائی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11798114
آگهی تغییرات شرکت به پخش استان مرکزی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۰۴۰۲۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۲۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی‌نورائی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11805222
آگهی تغییرات شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای پنجاه و پنج سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۵۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۸/xxx۹تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی‌نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۱۲/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11826980
آگهی تصمیمات شرکت ایمن شیشه سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۳۳۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۳۷۲۱۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سعید صدرایی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11841594
آگهی تصمیمات شرکت کوشا سارا فن سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۲۸۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۲۴۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۴/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و سعید صدرائی‌نوری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید شیخ‌آهنگرانی‌فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ساسان شیخ‌آهنگرانی‌فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی شیخ‌آهنگرانی‌فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11845975
آگهی تغییرات شرکت فناوران فولاد آبتین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۲۴۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۶۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی‌نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار اقتصادی" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۳/۰۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا فرقدانی‌چهارسوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای رضا زارع‌هروکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حجت ثقفی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۳/۰۳/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۸/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11869280
آگهی تغییرات شرکت فولاد ماهان طوبی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی‌نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۸/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11942082
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر سهامی خاص ثبت شده به شماره۹۸۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سعید صدرایی‌نوری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه صنعتی سدید به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و لوله و تجهیزات سدید به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ وصبا نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۲/۹۰ سید حمید عطائی‌کچوئی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از گروه صنعتی سدید به سمت رئیس هیئت‌مدیره، بهروز زارع به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لوله و تجهیزات سدید به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، بهرام آکسته به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صبا نیرو به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. تمامی قراردادها و اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11961795
آگهی تصمیمات شرکت پترو آسماری بین الملل سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۰۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۹۲۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به ش مxxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی نصراله صالح به ک ‌م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و سعید صدرایی‌نوری به ک مxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات