مجید رضا

آقای مجید رضا

کد ملی 003914xxxx
گراف ارتباطات
19
شرکت‌ها
34
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14829350
آگهی تغییرات خانه فرهنگ خاتمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۸ مورخ ۲۶/۵/۹۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر خاکساری طرقی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۸ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های رسمی موسسه انتخاب شد. ترازنامه و صورت حساب های مالی منتهی به سال xxx۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14707636
آگهی تغییرات شرکت سبزه زیتون گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۱۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید . آقای مجید رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی ، خانم فرناز زرین فکر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14510866
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص منادیان توسعه و بهره برداری نیلگون درتاریخ ۱۳/۱۲/xxx۷ به شماره ثبت xxx۴۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : مدیریت مجموعه‌های تجاری ، تفریحی ، ورزشی ، رفاهی ، مسکونی ، اداری ، عمومی و غیره انحصاری و یا تلفیقی و مشارکتی و همچنین برنامه ریزی ، مدیریت ، ایجاد تشکیلات و ساختارهای مناسب بهره برداری اعم از خدماتی ، مالی ، برندسازی ، تکنولوژی اطلاعات ( it ) مجموعه‌های تجاری ، تفریحی ، ورزشی ، رفاهی ، مسکونی ، اداری ، نرم افزاری و سخت افزاری و تمامی موارد مرتبط و توسعه آنها با کسب مجوزهای لازم مراجع ذیربط . مبادرت به هرگونه مشارکت و فعالیت در بازارهای سرمایه و جذب و استفاده از اعتبارات بانکی و مالی در همه ابعاد مرتبط با موضوع فعالیت شرکت . ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی و نیز دریافت نمایندگی در حوزه‌های تخصصی و ماموریتهای شرکت . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان یزد شهرستان یزد بخش مرکزی شهر یزد محله آزادگان خیابان شهید آیت اله دستغیب کوچه ۱۷ آزادگان پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی یزد با کد xxx۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای مجید رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای وحید برزگر اسکندرکلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدامیر اویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ضمنا کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای آرش دانائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای امیر گوهرشاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14480062
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه سامانه‌های هوشمند بلوط درتاریخ ۲۷/۱۱/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : الف موضوع اصلی : ارایه خدمات انتقال داده‌ها و خدمات جانبی آن و فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات و انجام کلیه امور انفورماتیکی شامل طراحی و تولید و ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه ، سیستم‌ها و ابزارها . ارائه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری و سایر خدمات کامپیوتری و مخابراتی و پشتیبانی پیمانکاری در زمینه نصب ، طراحی فنی ، تعمیر و نگهداری و پشتیبانی مراکز کم ظرفیت و پر ظرفیت . ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه‌ای اعم از سفارش مشتری و بسته‌های نرم افزاری و نرم افزارهای حامل محتوا و فعالیت در زمینه سیستم‌های ویژه رایانه‌ای نظیر اتوماسیون‌های مختلف و کارت‌های هوشمند و سرویس‌های نوین تراکنشی و مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه‌های انفورماتیکی و مخابراتی و همچنین اجرای پروژه‌های انفورماتیکی و مخابراتی و فعالیت در زمینه شبکه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و شبکه‌های رایانه‌ای اطلاع رسانی نظیر اینترنت و اینترانت و ارتقاء سیستم‌های کامپیوتری و شبکه‌های داخلی کامپیوتر و ارائه قطعات رایانه‌ای و دستگاه‌های جانبی و تولید و ارائه قطعات و ملزومات ثبت سفارشات مشتریان و خدمات پس از فروش داخل و خارج از کشور و فعالیت‌های متحد شبکه کامپیوتری شامل ارائه قطعات انفورماتیکی . خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه موضوع فعالیت شرکت . ارائه خدمات بخش تعاملی برنامه‌های صوتی و ویدئویی مبتنی بر پروتکل اینترنت بر بستر باند پهن و ابر داده‌ها . تولید ، راه اندازی ، پیاده سازی ، اجرا ، مدیریت و پشتیبانی نرم افزارهای غیرهنری و غیرفرهنگی رایانه‌ای و تلفن‌های همراه هوشمند . ارائه خدمات امنیت شبکه و ارائه خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات . مطالعه ، امکان سنجی ، مشاوره ، طراحی و اجرا فنی و تجاری و طراحی طرح‌های فضای مجازی . ارائه و پشتیبانی خدمات مربوط به باشگاه مشتریان . ارائه و پشتیبانی خدمات مربوط به زیر ساخت‌های فنی و برنامه‌های نرم افزاری موبایلی و غیرموبایلی پرداخت و دریافت وجه . ارائه و پشتیبانی خدمات فنی در حوزه ایجاد زیر ساخت و توسعه نرم افزار و کسب و کار مرتبط با خدمات تخفیف گروهی و فردی ، انجام خرید‌های اقساطی در حوزه‌های تجاری و گردشگری . ب ) موضوع فرعی : خرید و فروش ، واردات و صادرات کلیه تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی و دستگاه‌های جانبی و قطعات و ملزومات آنها و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی . اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از بانک‌های داخلی و خارجی و موسسات مالی و اعتباری ، سرمایه گذاری و مشارکت با سایر شرکتها و خرید سهام شرکتها اعم از تولیدی ، خدماتی و بازرگانی . انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و ایجاد شعب در سراسر کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت و حمل و نقل درون شهری مسافر و کالا توسط خودرو و پیک موتوری در کلیه موارد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، کاووسیه ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهید بابک بهرامی ، پلاک ۷۰ ، طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۷ xxx مورخ ۱۸/۰۹/xxx۷ نزد بانک بانک سامان شعبه میدان آرژانتین با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم معصومه مخلص آبادی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدحسین خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمودرضا خادمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای مجید رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سپیده شبدیز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار بهار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14222399
آگهی تغییرات خانه فرهنگ خاتمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۰۹/۰۵/xxx۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احمد مسجد جامعی به شماره xxxxxxxxx۶، هادی خانیکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ، سیدعلی خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ، محمدرضا تابش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمدعلی خلیلی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹برای یک دوره دوساله به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره موسسه و آقایان سیدمحمدرضا خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برگزیده شدند. ترازنامه و صورت حساب های مالی منتهی به سال xxx۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های رسمی موسسه انتخاب شد. آقای مجید رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا موسی رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14032333
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تبدیل انرژی پاک متین درتاریخ ۲۶/۰۲/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات انرژی تجدید پذیر، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاهها و همایشهای دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خصوصی، انجام خدمات پس از فروش برای کالاهای فروخته شده، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور، طراحی و اجرا و بهره برداری و مدیریت نیروگاههای انرژی تجدید پذیر، تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای خارجی، اخذ مجوزهای پیمانکاری از سازمانهای ذیصلاح، تامین و فروش و پیش فروش انرژی برق از نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر، تامین سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی، مشارکت در اجرای طرح‌های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی و توسعه فناوری و انتقال دانش فنی، مشارکت در طرح بهینه سازی نیروگاهها، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات)، همکاری و مشارکت و تملیک و واگذاری سهام سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. پس ازاخذ مجوزهای لازم بنا بر ضرورت مطابق با قانون جمهوری اسلامی ایران درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران چهار راه کالج خیابان انقلاب اسلامی کوچه شهید محمد حسین سعیدی پلاک ۳ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ نزد بانک سامان شعبه ملاصدرا با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای محسن علی رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدعلی خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید سازگاری اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری باامضاء محسن علی رمضانی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مجید رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سپیده شبدیز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14025147
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص انرژی سبز گستر افق درتاریخ ۲۲/۰۲/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات انرژی تجدید پذیر، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاهها و همایشهای دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خصوصی، انجام خدمات پس از فروش برای کالاهای فروخته شده، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور، طراحی و اجرا و بهره برداری و مدیریت نیروگاههای انرژی تجدید پذیر، تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای خارجی، اخذ مجوزهای پیمانکاری از سازمانهای ذیصلاح، تامین و فروش و پیش فروش انرژی برق از نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر، تامین سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی، مشارکت در اجرای طرح‌های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی و توسعه فناوری و انتقال دانش فنی، مشارکت در طرح بهینه سازی نیروگاهها، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات)، همکاری و مشارکت و تملیک و واگذاری سهام سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. پس از اخذ مجوزهای لازم بنا بر ضرورت مطابق با قانون جمهوری اسلامی ایران درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران چهار راه کالج خیابان البرز ۲ خیابان البرز ۱ پلاک ۴ طبقه اول واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲۹ مورخ ۰۵/۰۲/xxx۷ نزد بانک سامان شعبه ملاصدرا با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمدرضا خجسته یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدحسین خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد تابش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضای محمد تابش منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مجید رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سپیده شبدیز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14009899
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نوید انرژی پاک کویر در تاریخ ۱۱/۰۲/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع فعالیت: خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات انرژی تجدید پذیر، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاهها و همایشهای دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خصوصی، انجام خدمات پس از فروش برای کالاهای فروخته شده، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور، طراحی و اجرا و بهره برداری و مدیریت نیروگاههای انرژی تجدید پذیر، تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای خارجی، اخذ مجوزهای پیمانکاری از سازمانهای ذیصلاح، تامین و فروش و پیش فروش انرژی برق از نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر، تامین سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی، مشارکت در اجرای طرح‌های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی و توسعه فناوری و انتقال دانش فنی، مشارکت در طرح بهینه سازی نیروگاهها، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات)، همکاری و مشارکت و تملیک و واگذاری سهام سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. پس از اخذ مجوزهای لازم بنا بر ضرورت مطابق با قانون جمهوری اسلامی ایران درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران چهارراه کالج خیابان البرز ۲ خیابان البرز ۱ پلاک ۴ طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹ مورخ ۱۹/۰۱/xxx۷ نزد بانک سامان شعبه ملاصدرا با کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای حسین باقرپوراردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای کیوان مجداردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای ابراهیم ستوده شالمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء کیوان مجد اردکانی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مجید رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سپیده شبدیز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14002632
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهره برداری آفتاب جاویدان کویر درتاریخ ۰۸/۰۲/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات انرژی تجدید پذیر، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاهها و همایشهای دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خصوصی، انجام خدمات پس از فروش برای کالاهای فروخته شده، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور، طراحی و اجرا و بهره برداری و مدیریت نیروگاههای انرژی تجدید پذیر، تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای خارجی، اخذ مجوزهای پیمانکاری از سازمانهای ذیصلاح، تامین و فروش و پیش فروش انرژی برق از نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر، تامین سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی، مشارکت در اجرای طرح‌های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی و توسعه فناوری و انتقال دانش فنی، مشارکت در طرح بهینه سازی نیروگاهها، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات)، همکاری و مشارکت و تملیک و واگذاری سهام سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. پس از اخذ مجوزهای لازم بنا بر ضرورت مطابق با قانون جمهوری اسلامی ایران درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قصیر - خیابان دهم - پلاک ۸ - طبقه سوم - واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸ مورخ ۱۹/۰۱/xxx۷ نزد بانک سامان شعبه ملاصدرا با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای مهرداد یحیی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای مهدی صدیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد میرزاخانی مبصر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری باامضاء مهرداد یحیی پور منفرداهمراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مجید رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سپیده شبدیز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985613
آگهی تغییرات شرکت سبزه زیتون گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۱۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. غلامرضا رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ امیررسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ علی عمرانی طبرستانی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۱۴/۰۹/xxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مجید رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و فرناز زرین فکر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13862526
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر تابناک فراز آسمان کویر درتاریخ ۱۷/۱۱/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات انرژی تجدید پذیر، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاهها و همایشهای دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خصوصی، انجام خدمات پس از فروش برای کالاهای فروخته شده، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور، طراحی و اجرا و بهره برداری و مدیریت نیروگاههای انرژی تجدید پذیر، تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای خارجی، اخذ مجوزهای پیمانکاری از سازمانهای ذیصلاح، تامین و فروش و پیش فروش انرژی برق از نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر، تامین سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی، مشارکت در اجرای طرح‌های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی و توسعه فناوری و انتقال دانش فنی، مشارکت در طرح بهینه سازی نیروگاهها، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات)، همکاری و مشارکت و تملیک و واگذاری سهام سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک کوچه بهار اول کوچه بهار دوم پلاک ۶ طبقه همکف واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال به موجب گواهی با نکی شماره xxx۶/xxx/۹۶ مورخ ۱۲/۹/۹۶ نزد بانک سامان شعبه ملاصدرا توسط سهامداران پرداخت گردید. و الباقی مانده از سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران میباشد اولین مدیران: خانم نسیم رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رحمان علاقه بند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی تابش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای خانم نسیم رسولیان منفردا به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری باامضای خانم نسیم رسولیان منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سپیده شبدیز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13793929
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هور درخشان عرصه کویر درتاریخ ۱۱/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات انرژی تجدیدپذیر، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاهها و همایشهای دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خصوصی، انجام خدمات پس از فروش برای کالاهای فروخته شده، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور، طراحی و اجرا و بهره برداری و مدیریت نیروگاههای انرژی تجدید پذیر، تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای خارجی، اخذ مجوزهای پیمانکاری از سازمانهای ذیصلاح، تامین و فروش و پیش فروش انرژی برق از نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر، تامین سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی، مشارکت در اجرای طرح‌های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی و توسعه فناوری و انتقال دانش فنی، مشارکت در طرح بهینه سازی نیروگاهها، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات)، همکاری و مشارکت و تملیک و واگذاری سهام سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک کوچه بهار اول کوچه بهار دوم پلاک ۶ طبقه همکف واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی، منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که هر xxx۰ سهم بانام و عادی می‌باشند. طی گواهی شماره xxx۷ xxx ۹۶ مورخ ۱۲/۰۹/xxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال نزد بانک سامان شعبه ملاصدرا واریز و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اسامی سهامداران و میزان سهم هر کدام: آقای حسین ضیائی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx سهم با نام. آقای غلامرضا موسی رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای ۱ سهم با نام. آقای خسرو موسوی نیارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای ۱ سهم با نام. اعضا هیئت مدیره: آقای خسرو موسوی نیارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای غلامرضا موسی رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین ضیائی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای حسین ضیائی اردکانی به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای حسین ضیائی اردکانی به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و خانم سپیده شبدیز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13767755
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تابش پرتو کویر مشرق درتاریخ ۲۷/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات انرژی تجدید پذیر، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاهها و همایشهای دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خصوصی، انجام خدمات پس از فروش برای کالاهای فروخته شده، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور، طراحی و اجرا و بهره برداری و مدیریت نیروگاههای انرژی تجدید پذیر، تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای خارجی، اخذ مجوزهای پیمانکاری از سازمانهای ذیصلاح، تامین و فروش و پیش فروش انرژی برق از نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، تامین سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی، مشارکت در اجرای طرح‌های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی و توسعه فناوری و انتقال دانش فنی، مشارکت در طرح بهینه سازی نیروگاهها، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات)، همکاری و مشارکت و تملیک و واگذاری سهام سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک کوچه بهار اول کوچه بهار دوم پلاک ۶ طبقه سوم واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx/۹۶ مورخ ۱۴/۹/۹۶ نزد بانک سامان شعبه آرژانتین پرداخت گردیده و الباقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای جلیل مجداردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمدسعید گروسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امیررضا صمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای جلیل مجد اردکانی منفردا به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای جلیل مجد اردکانی منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سپیده شبدیز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736040
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مطلع شمس دشت کویر درتاریخ ۰۸/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات انرژی تجدید پذیر، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاهها و همایشهای دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خصوصی، انجام خدمات پس از فروش برای کالاهای فروخته شده، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور، طراحی و اجرا و بهره برداری و مدیریت نیروگاههای انرژی تجدید پذیر، تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای خارجی، اخذ مجوزهای پیمانکاری از سازمانهای ذیصلاح، تامین و فروش و پیش فروش انرژی برق از نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر، تامین سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی، مشارکت در اجرای طرح‌های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی و توسعه فناوری و انتقال دانش فنی، مشارکت در طرح بهینه سازی نیروگاهها، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات)، همکاری و مشارکت و تملیک و واگذاری سهام سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر خیابان دهم پلاک ۸ طبقه اول واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد که تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی بوده و مبلغ xxxxxx۰ ریال به استناد گواهی شماره xxx۴ / xxx / ۹۶ مورخ ۰۱/۰۹/xxx۶ نزد بانک سامان شعبه ملا صدرا پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: خانم شیوا تقوی اردکان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امیر رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مریم مجد اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مریم مجد اردکانی به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مریم مجد اردکانی به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سپیده شبدیز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664145
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیوند شمس مهر کویر درتاریخ ۲۵/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات انرژی تجدید پذیر، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاهها و همایشهای دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خصوصی، انجام خدمات پس از فروش برای کالاهای فروخته شده، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور، طراحی و اجرا و بهره برداری و مدیریت نیروگاههای انرژی تجدید پذیر، تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای خارجی، اخذ مجوز‌های پیمانکاری از سازمانهای ذیصلاح، تامین و فروش و پیش فروش انرژی برق از نیروگاههای انرژی تجدید پذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی مشارکت در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، تامین سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق، انجام کلیه فعالیت‌های مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی، مشارکت در اجرای طرح‌های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی و توسعه فناوری و انتقال دانش فنی، مشارکت در طرح بهینه سازی نیروگاهها، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات) همکاری و مشارکت و تملیک و واگذاری سهام سایرشرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ونک کوچه بهار اول کوچه بهار دوم پلاک ۶ طبقه همکف واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰ سهم آن بانام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx۶/xxx/۹۶ مورخ ۳/۷/۹۶ از بانک سامان شعبه ملاصدرا به مبلغ xxxxxx۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم زهره جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) آقای محمدرضا اسپندیاری محلاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی نصیری طوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و خانم سپیده شبدیز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657964
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش پروژه کهربا در تاریخ ۲۳/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات صنعت انرژی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاهها و همایشهای دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، تعریف و طراحی و اجرای پروژه‌های نیروگاهی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی، انجام خدمات پس از فروش برای کالاهای فروخته شده، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور، طراحی و اجرا و بهره برداری و مدیریت، تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای خارجی، اخذ مجوزهای پیمانکاری از سازمانهای ذیصلاح، تامین و فروش و پیش فروش انرژی برق از نیروگاهها به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت در زمینه‌های مختلف صنعت انرژی، تامین سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در تولید، خرید و فروش انرژی برق، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی، مشارکت در اجرای طرح‌های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی و توسعه فناوری و انتقال دانش فنی، مشارکت در طرح بهینه سازی نیروگاهها، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات) همکاری و مشارکت و تملیک و واگذاری سهام سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر خیابان دهم پلاک ۸ طبقه اول واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۷/۰۷/xxx۶ نزد بانک سامان شعبه ملاصدرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: آقای غلامرضا رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدحسین خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدعلی خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای سیدعلی خاتمی وسیدحسین خاتمی متفقا به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با سیدعلی خاتمی وسیدحسین خاتمی متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سپیده شبدیز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13650375
آگهی تغییرات خانه فرهنگ خاتمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بشماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲/۷/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب‌های مالی منتهی به سال xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های رسمی موسسه انتخاب شد. آقای مجید رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا موسی رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13639842
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شمس انرژی گستر مهر کویر در تاریخ ۱۲/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات انرژی تجدید پذیر، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاهها و همایشهای دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خصوصی، انجام خدمات پس از فروش برای کالاهای فروخته شده، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور، طراحی و اجرا و بهره برداری و مدیریت نیروگاههای انرژی تجدید پذیر، تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای خارجی، اخذ مجوز‌های پیمانکاری از سازمانهای ذیصلاح، تامین و فروش و پیش فروش انرژی برق از نیروگاهها انرژی تجدید پذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی مشارکت در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر، تامین سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق، انجام کلیه فعالیت‌های مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی، مشارکت در اجرای طرح‌های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی و توسعه فناوری و انتقال دانش فنی، مشارکت در طرح بهینه سازی نیروگاهها، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات) همکاری و مشارکت و تملیک و واگذاری سهام سایرشرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ونک کوچه بهار اول کوچه بهار دوم پلاک ۶ طبقه همکف واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰ سهم آن بانام عادی می‌باشد و بموجب گواهی شماره xxx۵/xxx/۹۶ مورخ ۳/۷/۹۶ بانک سامان شعبه ملاصدرا مبلغ xxxxxx۰ ریال پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: محمدرضا اسپندیاری محلاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره سپیده شبدیز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضا هیئت مدیره) غلامرضا رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره علی نصیری طوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا ء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مجید رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و زهره جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418622
آگهی تغییرات شرکت سامان پخش عصر جدید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۴۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۱۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان به نمایندگی آقای محمد سعید گروسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رییس هیأت مدیره و شرکت دم آرای سبز ایرانیان به نمایندگی آقای مجید رضا بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رییس هیأت مدیره و آقای پرویز بی نیاز به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای علی بمان فتاحی بافقی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیأت مدیره) بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و چکها با امضاء مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13307457
آگهی تغییرات شرکت سبزه زیتون گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۱۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. هیئت مدیره برای مدت دو سال در سمت قبلی ابقاء گردیدند مجید رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و فرناز زرین فکر به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12975121
آگهی تغییرات خانه فرهنگ خاتمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ ومجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۲/۵/۹۵ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احمد مسجد جامعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، هادی خانیکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، سید علی خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، محمد رضاتابش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد علی خلیلی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای یک دوره دو ساله به عنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره موسسه و آقایان سید محمد رضا خاتمی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد صدوقی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء علی البدل هیأت مدیره برگزیده شدند. آقای مجید رضا بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و غلامرضا موسی رمضانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۴ تصویب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12538349
آگهی تغییرات شرکت دم آراي سبز ايرانيان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۵۱۷۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۳۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب سند صلح به شماره xxxxxx مورخ ۲۵/۸/xxx۴صادره از دفتر اسناد رسمی xxx حوزه ثبتی تهران نسیمه انصاری طره‏ئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxxxxx ریال از سهم الشرکه خود را به مهدی تابش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ منتقل نمود و سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش داد. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از نقل و انتقال سهام: مهدی تابش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. نسیمه انصاری طره‏ئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. حسین ضیائی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. مجید رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. علیرضا تابش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. پری حبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. نادیا افشار نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. سید رضا نوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12396132
آگهی تغییرات شرکت خانه فرهنگ خاتمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxx۰۰/۹۴/۷۵ مورخ ۱۱/۰۵/xxx۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و مهدی تابش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12265923
آگهی تغییرات شرکت دم آرای سبز ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۱۷۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۳۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی تابش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. خانم نسیمه انصاری طره‏ئی به کد ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای حسین ضیائی اردکانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای مجید رضا به کد ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای علیرضا تابش به کد ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. خانم پری حبیب زاده شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. خانم نادیا افشارنژاد شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. آقای سید رضا نوحی شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxx۰ ریال افزایش و ماده ۴ اساسنامه به نحو مذکور اصلاح شد. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح فوق می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626362
آگهی تغییرات موسسه خانه فرهنگ خاتمی به‌شماره‌ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ و مجوز وزارت ارشاد بشماره xxx۲۴/۹۳/۷۵ مورخ ۰۴/۰۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت حسابهای مالی مربوط به عملکرد سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان احمد مسجد جامعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، هادی خانیکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، سید علی خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، محمد رضا تابش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد علی خلیلی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره و آقایان سید محمد رضا خاتمی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد صدوقی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. ـ آقایان مجید رضا بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و مهدی تابش بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563458
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سامان پخش عصر جدید در تاریخ ۱۹/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: تهیه و تولید و پخش و بسته بندی و خرید و فروش کلیه کالاهای بهداشتی و داروئی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام هرگونه خدمات انبارداری و تجهیز مربوطه مطابق قوانین و مقررات.انتقال تکنولوژی و فناوری و دانش فنی به داخل کشور.ترخیص کالا از گمرکات کشور، مدیریت بازرگانی، مشارکت و سرمایه گذاری در تمام پروژه های عمرانی صنعتی تولیدی بازرگانی و طرح های اقتصادی، پژوهش و تحقیق مدیریت فنی پروژه، جذب سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها،عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ و اعطای نمایندگی کمپانیهای معتبر داخلی و خارجی ـ اخذ وام و اعتبارات برای شرکت از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ ایجاد شعب در سراسر کشور پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان دهم پلاک ۸ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx/xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۳ مورخ ۲۹/۴/۹۳ نزد بانک سامان شعبه ملا صدرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ـ. شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی: محمد سعید گروسی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ پرویز بی نیاز شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ـ.شرکت دم آرای سبز ایرانیان شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی: مجید رضا شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ آقای مهدی تابش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. ـ خانم رویا مقدم سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. نام روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ابرار
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378172
آگهی تغییرات شرکت آریا زیتون گیلان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۳۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد.
و آقایان مجیدرضا به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین علاقه بند به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۹۲ تعیین ضمنا روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378173
آگهی تغییرات شرکت آریا زیتون گیلان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۳۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مجیدرضا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم مژده ملتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
آقای سید حسین پاکنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل
آقای نوید رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای امیر رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی عمرانی طبرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات، اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353731
آگهی تغییرات شرکت فولاد روان شیر شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۵۷۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۰۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علیرضا مبرز به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و مجید رضا به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
غلامرضا رسولیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت ریخته گری فولاد طبرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ با نمایندگی اسداله اسلامی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پارس مولیبدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی علی نصیری طوسی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مسعود رواندوست به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228100
آگهی تغییرات موسسه خانه فرهنگ خاتمی ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقایان سید علی خاتمی به کدملی xxxxxxxxx۴، محمدرضا تابش به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدعلی خلیلی اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و احمد مسجدجامعی به کدملی xxxxxxxxx۶ و هادی خانیکی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره آقایان سید محمدرضا خاتمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد صدوقی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
آقایان مجید رضا با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و مهدی تابش با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های موسسه انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228438
آگهی تغییرات موسسه خانه فرهنگ خاتمی ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های موسسه انتخاب گردید.
آقایان مجید رضا با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و مهدی تابش با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1014003
آگهی تغییرات شرکت آریا زیتون گیلان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۳۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۲/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نوید رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم فاطمه علاقه بند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدمهدی رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم مژده ملتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدمهدی رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل. ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ ۱ آقای مجید رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدحسین پاک نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10089225
آگهی تصمیمات شرکت فولاد روانشیر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۷۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. محمدحسین توکلی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و مجید رضا به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا رسولیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ و مسعود رواندوست به کد ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت ریخته‌گری فولاد طبرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی احمدرضا روحانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت پارس مولیبدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی علی نصیری طوسی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۴/۹۰ غلامرضا رسولیان به سمت رئیس هیئت مدیره، احمدرضا روحانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مسعود رواندوست به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو نفر از عضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11423937
آگهی تصمیمات شرکت فولاد روانشیر سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۵۷۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. محمدحسین توکلی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و مجید رضا به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا رسولیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ و مسعود رواندوست به کد ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت ریخته‌گری فولاد طبرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی علی نصیری‌طوسی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۴/۹۰ غلامرضا رسولیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره ، احمدرضا روحانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره ، مسعود رواندوست به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با دو نفر از عضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات