مرتضی ولی پور گودرزی

آقای مرتضی ولی پور گودرزی

کد ملی 003908xxxx
گراف ارتباطات
9
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13477248
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پارت رایان ورنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۳۹۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی ولی پور گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سیمان طبس گلشن شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدحمیدرضا شکیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت کک طبس شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره امیرعباس شکیبا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیر عامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397660
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ومعدنی کان سرام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۱۴۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی ولی پور گودرزی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی محمد یزدان جو با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه انرژی تجارت آسیا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسن اسماعیلی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نگین شفق سپهر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مسعود جلیلیان با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان طبس گلشن شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای نجمی هاشمی فشارکی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مشترک ۲ نفر از هر یک از گروه‌های ذیل همراه با مهر شرکت معتبر است: گروه اول: آقایان ۱ - حسن اسماعیلی ۲ - نجمی هاشمی فشارکی ۳ - مرتضی ولی پور گودرزی گروه دوم: آقایان ۱ - علی محمد یزدان جو ۲ - مسعود جلیلیان کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770468
آگهی تغییرات شرکت کارتن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد تقی سروی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بموجب حکم شماره xxxxxx ۰ مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی بازرگانی پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بموجب حکم xxx۶/ ص/ع/ مورخه ۱۸/۱۲/xxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مصطفی قوام به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خدمات پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ بموجب حکم شماره ۹۳/xxx۸/ ص/ع مورخه ۱۸/۱۲/xxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مرتضی ولی پورگودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بموجب حکم شماره xxxxxx ۰ مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ به سمت عضوء هیئت مدیره آقای اسماعیل حق پرستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بموجب حکم شماره xxx۷/ ص/ع مورخه ۹۳/۱۲/۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۳ بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تشویق و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی بر طبق آئین نامه حقوق و دستمزد شرکت تبصره ۱ انتخاب و عزل و تعیین حقوق و مزایای مدیران با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره شرکت خواهد_بود. تبصره ۲ بازخریدی پرسنل تا سقف ۲ (دو) ماه حقوق و مزایا با مدیرعامل و بیش از آن با تصویب هیئت مدیره شرکت خواهد_بود پیشنهاد بودجه سالانه قبل از پایان سال مالی جهت تصویب هیئت مدیره افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری عقد هرنوع قرارداد خرید و فروش در قالب آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری تحصیل اعتبار از بانکها احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز فعالیتهای تولیدی شرکت باشد تا سقف xxx (یکصد) متر مربع در سال تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی با تفاهم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیرولو کرارا، و عزل و تجددی انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارآ، تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملآ قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد تبصره ۳ در مورد صلح تا سقف ۵۰ , xxx , xxx (پنجاه میلیون) ریال با مدیرعامل و بیش از آن با نظر هیئت مدیره. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770476
آگهی تغییرات شرکت کارتن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای محمد تقی سروی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به موجب حکم شماره xxx۱۱ - ۱۰ مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای احمد طاهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و بازرگانی پارس (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به موجب حکم شماره ۳۱ - ۹۴ مورخ ۳۱/۰۵/xxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل - آقای مصطفی قوام به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به موجب حکم شماره ۹۳/xxx۸/ ص ع مورخ ۱۸/۱۲/xxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای مرتضی ولی پور گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به موجب حکم شماره xxx۵۳ - ۱۰ مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای اسماعیل حق پرستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به موجب حکم شماره ۹۳/xxx۷/ ص ع مورخ ۱۸/۱۲/xxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. - ۲ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. - ۳ بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تشویق و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان - پیش بینی و تنظیم بودجه شرکت جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره - افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری - عقد هرنوع قرارداد خرید و فروش در قالب آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری - تحصیل اعتبار از بانکها - احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز فعالیتهای تولیدی شرکت باشد - تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی با تفاهم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارآ، و عزل و تجددی انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارآ، تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137276
آگهی تغییرات شرکت گسترش انرژی نو آتیه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۹۷۹۲ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۳۶۴۸۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیداحمد امام جمعه زاده خوراسگانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای مرتضی ولی پور گودرزی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ تعیین گردید.و شرکت ایران اکسیکو به شماره ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای حسین نراقی به ش م xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای عبد الرضا قاسمی به ش م xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای سید احمد امام جمعه زاده خوراسگانی به ش مxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12135583
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ومعدنی کانسرام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۰۸۴۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۶۲۱۴۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی ولی پور گودرزی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری صنایع ومعادن فلات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای علیرضا طاهری به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه انرژی تجارت آسیا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علیرضا دادوئی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نگین شفق سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای مجید برومند به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سیمان طبس گلشن به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای ذبیح اله رضایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای آرش انواری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک و سفته و بروات و همچنین قرارداد ها با امضاء ۲ نفر ازهریک از گروه های ذیل همراه با مهرشرکت معتبراست: گروه اول: آقایان آرش انواری ـ علیرضا طاهری ـ علیرضا دادوئی مقدم گروه دوم: آقایان مرتضی ولی پور گودرزی ـ ذبیح اله رضایی ـ مجید برومند کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12100114
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پارت رایان ورنا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۳۵۳۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۱۹۳۹۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی ولی پور گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سیمان طبس گلشن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید حمید رضا شکیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت کک طبس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چکها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و درغیاب ایشان با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723070
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پارت رایان ورنا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۳۹۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مرتضی ولی پور گودرزی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و آقای نجمی هاشمی فشارکی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت کک طبس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و آقای سید حمید رضا شکیبی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سیمان طبس گلشن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و آقای حسن اسمعیلی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از جمله چک ها و سفته ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت خواهد بود. ـ براساس ماده ۴۳ اساسنامه اختیارات مدیرعامل بشرح زیر تعیین و گردید: الف: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ب: نصب و عزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت وخروج آنها ازخدمت و مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها (در چارچوب آئین نامه های مصوب). ج: دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل وسود و متفرعات. د: عقد قراردادهای خرید و فروش، اجاره رهن با رعایت آئین نامه معاملات شرکت و انجام سایر عملیات مربوط به صلح، فسخ قرارداد، معاوضه اموال منقول و غیر منقول با تایید و تصویب هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603827
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش انرژی نو آتیه در تاریخ ۱۲/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: سرمایه گذاری و مشارکت بهره برداری، طراحی، نظارت، مشاوره، نصب اجرا، ساخت و تولید، تعمیر و نگهداری، تامین تجهیزات وملزومات و اجرای کلیه پروژه های نیروگاهی و انرژی های تجدید پذیر و انرژی های نو، انرژی های خورشیدی، بادی، بیوماس، زمین گرمایی، بیوگاز ؛ خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی شرکتها معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی ریالی از کلیه بانکها موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی وارات تکنولوژی و صنایع مادر و انتقال دانش فنی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح بنا به ضرورت مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان احمد قصیر کوچه ششم پلاک ۱۶ کد پ xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx/xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ۰۲/۰۵/xxx۳ نزد بانک صنعت و معدن شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت ایران اکسیکو به شماره ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای حسین نراقی به ش م xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای عبد الرضا قاسمی به ش م xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای مرتضی ولی پور گودرزی به ش م xxxxxxxxx۸به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک یفته بروات قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محسن کاملان خباز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. آقای محمد رضا رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روز نامه ابرار جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610852
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغر فخریه کاشان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت لیزینگ آتیه الوند به سمت رئیس هیات مدیره، مرتضی ولی پور گودرزی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت لیزینگ صنعت و معدن به سمت نائب رئیس هیات مدیره، داریوش حمیدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی بانک صنعت و معدن به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، مسعود بهزادپور به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند و مهدی حکاک به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق آقای داریوش حمیدی (مدیرعامل) و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیبت مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
ضمناً اختیاراتی به شرح پیوست صورتجلسه هیات مدیره فوق الذکر مشتمل بر ۲۱ بند به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602945
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس سهامی عام شماره ثبت ۱۳۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ علی احمد عبدالملکی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از طرف شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) بسمت رئیس و عضو موظف هیئت مدیره، مرتضی ولی پور گودرزی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) بسمت نایب رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره، محمدرضا رستمی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره، حسین اشجعی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از طرف شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) بعنوان عضو موظف هیئت مدیره، حسن خیر با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) بسمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور مالی و تجاری و بهادار و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد.
۲ـ هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۴۸ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxx۸ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448366
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کانسرام سهامی خاص شماره ثبت۲۲۰۸۴۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۲۱۴۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید ماشاءاله شکیبی به کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میر عمادالدین مدیرزاده تهرانی به کد ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ و آقای ذبیح اله رضایی به کد ملیxxxxxxxxx۶ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل و آقای محمدحسین حصارشکن به کد ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه بنیاد برکت شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ و آقای مرتضی ولی پور گودرزی به کد ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نگین شفق سپهر شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ و آقای منوچهر رئیسی به کد ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سیمان طبس گلشن شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک و سفته و همچنین قراردادها با امضاء۳ نفر از گروه های ذیل به شرطی که از هر گروه یک نفر امضا کرده باشد همراه با مهر شرکت معتبر است:
الف) آقای ذبیح اله رضایی بعنوان مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل آقای سید ماشااله شکیبی بعنوان رئیس هیئت مدیره
ب) آقای محمدحسین حصارشکن بعنوان عضو هیئت مدیره یا آقای منوچهر رئیسی بعنوان عضو هیئت مدیره
ج) آقای میر عمادالدین مدیرزاده تهرانی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره یا آقای مرتضی ولی پورگودرزی بعنوان عضو هیئت مدیره یا آقای سید ماشااله شکیبی بعنوان رئیس هیئت مدیره.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401533
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس سهامی عام شماره ثبت ۱۳۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ علی احمد عبدالملکی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۸ طبق حکم شماره xxx۵۰/۱۹ـ ۲۳/۳/۹۲ بسمت رئیس و عضو موظف هیئت مدیره.
۲ـ مرتضی ولی پور گودرزی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ طبق حکم شماره xxx۹/۲۱ـ ۲۵/۱۲/۹۲ بسمت نایب رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره.
۳ـ حسن خیر به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند سهامی عام بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ طبق حکم شماره xxx۰/۲۱ـ ۲۵/۱۲/۹۲ بسمت عضو موظف هیئت مدیره.
۴ـ حسین اشجعی با کد ملی xxxxxxxxx بنمایندگی از طرف شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ طبق حکم شماره xxx۲/۲۱ـ ۲۶/۱۲/۹۲ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره.
۵ـ خداداد غریب پور جهان آباد با کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ طبق حکم شماره xxx۴/۲۱ـ ۲/۵/۹۱ عضو غیر موظف هیئت مدیره.
۶ـ محمد حسین قادری با کد ملی xxxxxxxxx۵ خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
۷ـ کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور مالی و تجاری و بهادار و قراردادها (به جز قراردادهای پرسنلی که باامضاء مدیرعامل می باشد) و عقود اسلامی باامضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری باامضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxx۲ رئیس ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241439
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۹/۹۲ مرتضی ولی پور گودرزی کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت لیزینگ صنعت و معدن بجای حسین مهری بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و داریوش حمیدی کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی بانک صنعت و معدن جایگزین رامین پاشایی فام بعنوان مدیرعامل و مهدی حکاک کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن جایگزین غلامعباس نعمت اللهی بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند و در سمت بقیه اعضاء تغییری حاصل نشده است. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه فوق الذکر می باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۹/۹۲ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666120
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و معدنی کانسرامسهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۸۴۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۱۴۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن گنجی به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید ماشااله شکیبی به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی میر عمادالدین مدیرزاده تهرانی به کدملیxxxxxxxxx۴ ـ موسسه بنیاد برکت به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی حسین شیرزاد به کدملیxxxxxxxxx۷ ـ شرکت کک طبس به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی منوچهر رئیسی به کدملیxxxxxxxxx۹ ـ شرکت سیمان طبس گلشن به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی مرتضی ولی پورگودرزی به کدملیxxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۱۱/۹۰ سید ماشاءاله شکیبی به سمت رئیس هیئت مدیره و گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی میر عمادالدین مدیرزاده تهرانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ذبیح اله رضایی خارج از اعضا به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها با امضاء سه نفر از گروه ذیل به شرطی که از هر گروه یک نفر امضا کند همراه با مهر شرکت معتبر است: گروه الف: ذبیح اله رضایی مدیرعامل در غیاب مدیرعامل سید ماشاءاله شکیبی رئیس هیات مدیره ب: حسین شیرزاد یا منوچهر رئیسی ج: میر عمادالدین مدیرزاده تهرانی یا مرتضی ولی پورگودرزی یا سید ماشاءاله شکیبی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10483252
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کانسرام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۱۴۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۰ سیدماشااله شکیبی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سیمان طبس گلشن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و میرعمادالدین مدیرزاده تهران به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین شیرزاد به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از موسسه بنیاد برکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و منوچهر رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کک طبس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و مرتضی ولی پورگودرزی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تولیدی و بازرگانی پارس سابل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت اعضای هیئت مدیره و ذبیح اله رضایی به کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک، سفته و همچنین قراردادها با امضا ۳ نفر از هر یک از گروه‌های سه گانه ذیل به همراه مهر شرکت معتبر است. ۱ ذبیح اله رضایی به عنوان مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل سیدماشااله شکیبی ۲ حسین شیرزاد یا منوچهر رئیسی ۳ میرعمادالدین مدیرزاده تهرانی یا مرتضی ولی پورگودرزی یا سیدماشااله شکیبی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10794202
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی صدف عسلویه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۵۳۳و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ محمدتقی زمان‌سرائی به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای مرتضی ولی‌پورگودرزی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و هیئت‌مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ـ ۴ـ ۵ ـ ۷ ـ ۱۰ ـ ۱۵ ـ ۱۶ از ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10823435
آگهی تغییرات شرکت کیمیا صنایع دالاهو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۲۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۱۸۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای مرتضی ولی‌پورگودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت توسعه تجارت نعمت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدرضا نعمت‌زاده بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت طرح صنعت لاوان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمد عسکری‌طباطبائی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای مرتضی ولی‌پورگودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مراسلات و مکاتبات اداری و قراردادها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است کلیه چکها و اوراق بهادار و بروات و اسناد تعهدآور با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10840959
آگهی تغییرات شرکت کیمیا صنایع دالاهو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۲۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۱۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید محمدصادق آل‌یاسین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی ضیاءپوررازلیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۷/۶/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مرتضی ولی‌پورگودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت طرح صنعت لاوان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد عسکری‌طباطبائی و شرکت توسعه تجارت نعمت سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا نعمت‌زاده تا تاریخ ۷/۶/۹۲.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان آفریقا بالاتر از اسفندیار ساختمان دولتشاد طبقه سوم واحد ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10930456
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و معدنی کانسرام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۱۴۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن گنجی به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید ماشااله شکیبی به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ گروه سرمایه‌گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی میر عمادالدین مدیرزاده‌تهرانی به کدملیxxxxxxxxx۴ ـ موسسه بنیاد برکت به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی حسین شیرزاد به کدملیxxxxxxxxx۷ ـ شرکت کک طبس به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی منوچهر رئیسی به کدملیxxxxxxxxx۹ ـ شرکت سیمان طبس گلشن به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی مرتضی ولی‌پورگودرزی به کدملیxxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۱۱/۹۰ سید ماشاءاله شکیبی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و گروه سرمایه‌گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی میر عمادالدین مدیرزاده‌تهرانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ذبیح‌اله رضایی خارج از اعضا به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها با امضاء سه نفر از گروه ذیل به شرطی که از هر گروه یک نفر امضا کند همراه با مهر شرکت معتبر است: گروه الف: ذبیح‌اله رضایی مدیرعامل در غیاب مدیرعامل سید ماشاءاله شکیبی رئیس هیات‌مدیره ب: حسین شیرزاد یا منوچهر رئیسی ج: میر عمادالدین مدیرزاده‌تهرانی یا مرتضی ولی‌پورگودرزی یا سید ماشاءاله شکیبی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11075684
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی صدف عسلویه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۶۸۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری ایران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عباس صمیمی به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای رضا حمزه‌لو به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی پتروشیمی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید ابوالحسن سیدخاموشی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت فراساحل ایران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مجید شایسته به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حسن خیر به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مرتضی ولی‌پورگودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیر‌عامل تا تاریخ ۷/۴/xxx۰.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب هر یک با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۳ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

در تاریخ ۱۷/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات