ابراهیم عبدی

آقای ابراهیم عبدی

کد ملی 062176xxxx
گراف ارتباطات
20
شرکت‌ها
55
آگهی‌ها

شرکت های ابراهیم عبدی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ابراهیم عبدی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14470863
آگهی تغییرات شرکت گسترش بازرگانی و تأمین مواد اولیه و ماشین آلات صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۰۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۶۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه عملکرد سود و زیان عملکرد سال مالی xxx۴ به تصویب رسید . آقای حمیدرضا مهربان با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . اعضای هیئت مدیره برای دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای محمد رستمی صفا با کدملی xxxxxxxxx۱ آقای محمد حسین پهلوان با کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه گذاری صفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای مصطفی بهزادی با کدملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14441074
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نورد و لوله کارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۶۱۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب گردید . موسسه حسابرسی پرهام مشار به شماره ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی ، ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14336452
آگهی تغییرات شرکت صنعتی قلم خودکار صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۲۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14142942
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۰۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی پرهام مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14111238
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نورد و لوله کارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۶۱۷۲۸
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نورد و لوله کارون سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
موسسه حسابرسی پرهام مشار به شماره ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی ، ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14379048
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نورد و لوله کارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۶۱۷۲۸
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نورد و لوله کارون سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
موسسه حسابرسی پرهام مشار به شماره ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی ، ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14380234
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نورد و لوله کارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۶۱۷۲۸
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نورد و لوله کارون سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
موسسه حسابرسی پرهام مشار به شماره ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی ، ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13854342
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۰۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی پرهام مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303306
آگهی تغییرات شرکت صنعتی قلم خودکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. آقای حمیدرضا مهربان با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963685
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۱۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ تصویب شد. آقای حمیدرضا مهربان با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963700
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیرکبیر آشتیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. آقای حمیدرضا مهربان با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732334
آگهی تغییرات شرکت صنعتی قلم خودکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خیام استیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ - شرکت گروه صنعتی صفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ - شرکت سرمایه گذاری صفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حمیدرضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12693495
آگهی تغییرات شرکت نورد و گالوانیزه سروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۷۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال xxx۳ تصویب گردید اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای محمد رستمی صفا با کدملی: xxxxxxxxx۱ آقای سیدمحمد ابوطالبی با کدملی: xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری صفا با شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای منصور چناری با کدملی xxxxxxxxx۴ حمیدرضا مهربان با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال آینده انتخاب و قبولی خود را اعلام نمودند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12674743
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیم و پودر جوش صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۳۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۳۴۴۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان وصورت دارائی و بدهی و عملکرد سال xxx۳ مورد تصویب قرارگرفت. اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۱/۱۰/۹۵ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رستمی صفا با کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری صفا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای حسین مهرزاد با کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت گروه صنعتی صفا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آقای حمیدرضا طریقت با کدملی xxxxxxxxx۳ آقای حمیدرضا مهربان با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12616224
آگهی تغییرات شرکت نورد و گالوانيزه سروش شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۵۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۷۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان، ترازنامه سال xxx۲ تصویب گردید حمیدرضا مهربان با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12616236
آگهی تغییرات شرکت خيام استيل شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۷۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۹۹۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به xxx۳ تصویب شد. آقای حمیدرضا مهربان با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12604434
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتي صفا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۶۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۰۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند آقای محمد رستمی صفا با کد ملی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری صفا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی آقای بهرام ظهور با کد ملی شماره xxxxxxxxx۵ شرکت کشت و صنعت صفا با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای مصطفی بهزادی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۱ مؤسسه حسابرسی پرهام مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12604460
آگهی تغییرات شرکت بازرگاني و تامين تجهيزات مهر ذوالفقار شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۳۰۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۶۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید آقای محمد رستمی صفا با کد ملی: xxxxxxxxx۱ آقای محمد حسین پهلوان با کد ملی: xxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه گذاری صفا با شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۵به نمایندگی آقای مصطفی بهزادی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضا هیئت مدیره تاتاریخ ۲۲/۴/۹۵ انتخاب گردیدند. آقای حمیدرضا مهربان با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12604478
آگهی تغییرات شرکت صنعت فولاد سنگان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۹۷۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۲۷۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رستمی صفا با کد ملی xxxxxxxxx۱ شرکت آلا پارس کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت گروه صنعتی صفا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حمیدرضا مهربان با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم عبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12507155
آگهی تغییرات شرکت توليد انرژي صفا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۷۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۱۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رستمی صفا با کدملی: xxxxxxxxx۱ و آقای ابوالفضل محمدی با کدملی: xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری صفا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ وآقای محمدرضا قنبرزاده با کدملی: xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه صنعتی صفا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ وهم چنین آقای حمیدرضا مهربان با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12464144
آگهی تغییرات شرکت بازرگاني و تامين تجهيزات مهر ذوالفقار شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۳۰۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۶۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. محمد رستمی صفا به کدملیxxxxxxxxx۱ و محمد حسین پهلوان به کدملی xxxxxxxxx۹ و مهدی رستمی صف ـ ا به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ابراهیم عبدی به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و حسین مشایخ اصفهان به کدملی شماره xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12453559
آگهی تغییرات شرکت فولاد اميركبير آشتيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۵۲۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۳ بتصویب رسید. اعضای هیئت مدیره بری مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رستمی صفا با کد ملی: xxxxxxxxx۱ ـ شرکت گروه صنعتی صفا با شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۸ با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت سرمایه گذاری صفا با شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی آقای مهران لطف آذر با کد ملی: xxxxxxxxx۸ آقای حمیدرضا مهربان با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12437986
آگهی تغییرات شرکت صنعتي و توليدي استاد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رستمی صفا با کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای هادی پگاه با کدملی xxxxxxxxx۶ وشرکت سرمایه گذاری صفا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای منوچهر سلامتی با کدملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقایان ابراهیم عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ و حمیدرضا مهربان با کدملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12428851
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نور دو لوله کارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۶۱۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تایید گردید. محمد رستمی صفا به شماره ملی xxxxxxxxx۱، شرکت سرمایه گذاری صفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی مصطفی بهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، شرکت گروه صنعتی صفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی حمیدرضا نبی ئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت میره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حمیدرضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101975
آگهی تغییرات شرکت صنعتی قلم خودکار صفا (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۲۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1745246
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارخانجات سیم و پودر جوش صفا درتاریخ ۰۱/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: فعالیت در زمینه طراحی، مشاوره و پژوهش جهت احداث کارخانجات صنعتی بمنظور ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات جوش فعالیت در زمینه تولید انواع پودرجوش جوشکاری زیر پودری. فعالیت در زمینه تولید انواع سیم جوش جوشکاری زیر پودری. تولید انواع الکترودهای جوشکاری و تولید انواع پودرهای روکش الکترودهای جوشکاری. تولید انواع سیم جوش با گاز محافظ. تولید انواع سیم تو پودری جهت جوشکاری های خاص. انجام عملیات بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای و بازرگانی جهت خرید و واردات ماشین آلات، قطعات یدکی، مواد اولیه و دانش فنی مرتبط به حرفه تولید سیم و پودر جوشکاری. انجام عملیات بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای و بازرگانی جهت صادرات ماشین آلات، قطعات یدکی، مواد اولیه و دانش فنی مرتبط به حرفه تولید سیم و پودر جوشکاری. مشارکت در شرکت های تولیدی، صنعتی، تجاری، خدماتی داخلی و خارجی و قبول نمایندگی و اعطاء نمایندگی به آنها. بطور کلی شرکت می تواند به هرگونه فعالیت مجازی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به هریک از موضوعات فوق الذکر مربوط و به نحوی از انحاء مفید یا نافع باشد مبادرت نماید.درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، بلوار کشاورز، شماره xxx، ساختمان صفا، طبقه هشتم کد پ xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳/xxx۵ مورخ ۱/۷/۹۳ نزد بانک سرمایه شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای محمد رستمی صفا با ش م xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صفا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بنمایندگی آقای اسحاق اسحاق پور سامانی به ش م xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی صفا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸بنمایندگی آقای حمیدرضا طریقت به ش مxxxxxxxxx۳بسمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره به تنهائی با مهر شرکت یا مدیرعامل همراه با عضو دیگرهمراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل بای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735544
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی صفا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۶۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۰۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشید سرچمی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724444
آگهی تغییرات شرکت صنعت پلیمر اهواز شرکت سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۱۴۶۳۸ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۸۰۱۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی صفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی محمد رستمی صفا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ فرهاد مدحجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه گذاری صفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی حسین مهرزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انخاب شدند. فرشید سرچمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی سال xxx۲ تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1685404
آگهی تصمیمات در شرکت سازه‌های فلزی و ماشین آلات صنعتی صفا سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۶۷۲۳۲
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ فرشید سرچمی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی ابراهیم عبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1639211
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی صفا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۷۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۱۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲ تصویب شد آقای حمیدرضا مهربان با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدندو روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657226
آگهی تصمیمات در شرکت نورد و لوله صفا سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۸۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۸۲۱۱۰
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ فرشید سرچمی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی، ابراهیم عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ محمد رستمی صفا با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، احمد عطار ایزی با کدملی xxxxxxxxx۰ نایب رئیس به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی صفا، حمیدرضا طریقت با کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صفا) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت و یا مدیرعامل به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره با مهر شرکت نافذ و معتبر میباشد.
شxxxxxx۰ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610161
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آمل سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۷ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۴۵۵۰ کدپستی ۴۶۱۹۱۱۹۷۸۵
پیرو آگهی شماره xxx۹۲/۹۲/۰۲ ـ ۳/۶/xxx۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای فرشید سرچمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای ابراهیم عبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رستمی صفا بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای جلال موسوی نیکو بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه صنعتی صفا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آقای منوچهر حیدر زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۰
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب مجمع رسیده است.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۵ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۲/۴/xxx۳ آقای محمد رستمی صفا بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای جلال موسوی نیکو بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای منوچهر حیدر زاده بسمت مدیر عامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و حق طرح دعاوی و غیره و عقود و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی و مهر شرکت یا مدیر عامل همراه با عضو دیگر هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539167
آگهی تغییرات شرکت تولیدی حامیران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. محمد رستمی صفا کد ملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی صفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و جوزی حبیبی کد ملی: xxxxxxxxx۱ و مصطفی بهزادی کد ملی: xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.حمیدرضا مهربان با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم عبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247930
آگهی تغییرات شرکت ماشین صنعت اوتک شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۶۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
حمیدرضا مهربان با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم عبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196671
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۱۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
حمیدرضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196672
آگهی تغییرات شرکت تولیدی حامیران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۱ تصویب شد. آقایان حمیدرضا مهربان با کدملی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187874
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تامین تجهیزات مهر ذوالفقار شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۰۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۶۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و حسین مشایخ اصفهان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171073
آگهی تغییرات شرکت خیام استیل (سهامی ‌خاص) بشماره ثبت ۳۷۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۹۹۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
آقای حمیدرضا مهربان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی بهxxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148908
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیرکبیر آشتیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۲۶۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حمیدرضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۳/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد رستمی صفا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی رستمی صفا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری صفا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حسن عراقی تا تاریخ ۲/۳/xxx۴
۴ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1076064
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی صفا سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۷۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۱۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حمیدرضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۲/xxx۳به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد رستمی صفا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری صفا سهامی خاص با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی و شرکت گروه صنعتی صفا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا قنبرزاده تا تاریخ ۱۰/۱۲/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۲/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992281
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی قلم خودکار سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۰۰۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. حمیدرضا مهربان به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم عبدی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 996878
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیرکبیر آشتیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۶۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حمیدرضا مهربان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم عبدی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۲/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد رستمی صفا به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و شرکت گروه صنعتی صفا سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی و شرکت سرمایه گذاری صفا سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مهران لطف آذر تا تاریخ۲۲/۰۴/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۰۱/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914460
آگهی تغییرات شرکت ماشین صنعت اوتک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حمیدرضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی بهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای رضا شالپوش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فرزاد بهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۲/۰۴/xxx۳
در تاریخ ۰۳/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9632957
آگهی تغییرات شرکت ماشین صنعت اوتک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حمیدرضا مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۲/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی بهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای رضا شالپوش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فرزاد بهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۲/۰۴/xxx۳

در تاریخ ۰۳/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694731
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تامین تجهیزات مهر ذوالفقار سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۰۲۷۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۷۶۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین مشایخ اصفهان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد رستمی صفا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدحسین پهلوان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهدی رستمی صفا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۲/۴/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۲/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694897
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی حامیرانسهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۶۲۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۱۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. حمیدرضا مهربان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم عبدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد رستمی صفا به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و جوزی حبیبی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حمیدرضا مومنی ازندریانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا مدیرعامل به اتفاق عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 551621
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی حامیران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۶۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. حمیدرضا مهربان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم عبدی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10064686
آگهی تغییرات شرکت صنعت ساختمانی صفاساز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین مشایخ اصفهان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10569452
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی قلم خودکار سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۹۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۰۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. ابراهیم عبدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و غلامحسین عباسی به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11284393
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیرکبیر آشتیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۵۲۶۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حمیدرضا مهربان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، اقای ابراهیم عبدی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۲/۴/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد رستمی‌صفا به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری صفا سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مهران لطف‌آذر و شرکت گروه صنعتی صفا سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای وحید فتحی تا تاریخ۲۲/۴/xxx۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سو‌د و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11474023
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی حامیران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۶۲۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۱۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. حمیدرضا مهربان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم عبدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد رستمی‌صفا به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و جوزی حبیبی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و حمیدرضا مومنی ازندریانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا مدیرعامل به اتفاق عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11502687
آگهی تصمیمات شرکت خیام استیل سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۳۷۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۹۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. حمیدرضا مهربان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم عبدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11694817
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تامین تجهیزات مهر ذوالفقار سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۰۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۶۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین مشایخ‌اصفهان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11815313
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی حامیران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۶۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. حمیدرضا مهربان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم عبدی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11843751
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تامین تجهیزات مهر ذوالفقار سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۰۲۷۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۷۶۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای ابراهیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین مشایخ‌اصفهان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۲/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد رستمی‌صفا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدحسین پهلوان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهدی رستمی‌صفا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۲/۴/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۲/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات