حاج محسن رفیق دوست

آقای حاج محسن رفیق دوست

کد ملی 003883xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
77
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14911301
آگهی تغییرات بنیاد ملی خانواده ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 41027 و شناسه ملی 14006604770
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/03/1398 و تاییدیه وزارت کشور به شماره 149675 مورخ24/7/98تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 96 و 97 به تصویب رسید. آقای جمال آبرومند با کدملی 0039349144 و آقای احمد عبودتیان هرندی با کدملی 1282436155 و آقای محمدحسین رضائی باکد ملی1288573431 و آقای رضا رؤیت با کدملی4449700821 و آقای علی محمد نائینی باکد ملی1262215358 به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و خانم مونس سیاح باکد ملی0056929099 به سمت عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند. آقای کمیل قیدرلو با کدملی 0071672451 بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن رفیق دوست باکد ملی0038836785 بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. پ980902316592532 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14897500
آگهی تغییرات مجمع خیرین مسجد ساز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 29946 و شناسه ملی 10320818632
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/12/1397 و مجوز شماره 116765 مورخ 12 / 06 / 1398 وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود قیومی لولاچیان به کد ملی 0032209525 بعنوان رئیس هیات مدیره محسن رفیق دوست به کد ملی 0038836785 بعنوان نایب رئیس هیات مدیره محمدحسین رضائی به کد ملی 1288573431 بعنوان خزانه دار محمود مظفر به کد ملی 6589592225 بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار بشرح زیر است: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر مجمع معتبر خواهد بود. پ980822538678339 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14869876
آگهی تغییرات مجمع خیرین مسجد ساز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 29946 و شناسه ملی 10320818632
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/11/1397 و مجوز شماره 116765 مورخ 12/06/1398 وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به تاریخ 30/12/1395 و 29/12/1396 مورد تصویب قرار گرفت. محمود قیومی لولاچیان به کدملی 0032209525 محسن رفیق دوست به کدملی 0038836785 محمدحسین رضائی به کدملی 1288573431 محمود مظفر به کدملی 6589592225 محسن قرائتی به کدملی 1261500067 مجید شایسته به کدملی 0059520973 سیدضیاء الدین حزنی به کدملی 5179686059 به عنوان اعضای اصلی و سعید ستاری به کدملی 3358099441 علی اکبر اینانلوفر به کدملی 0322959233 بعنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. سیدمحمدعلی امین جواهری به کدملی 1280796359 بعنوان بازرس اصلی و مجتبی عراقچی به کدملی 0042343852 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ980805392943846 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14824827
آگهی تغییرات آموزشی فرهنگی غیردولتی آیت الله سید علی غیوری ره موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۳۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۰۶۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۸ و در اجرای کامل ماده xxx قانون تجارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین حاجی سیدسلیمان بشماره کدملی xxxxxxxxx۱ به موجب سند صلح شماره xxx۱۴ مورخ ۸/۳/۹۸ دفترخانه اسناد رسمی xxx کرج، با واگذار نمودن کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx۰ ریال به مؤسسه خیریه باقیات الصالحات بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ از مؤسسه خارج شد. آقای علی حاجی سیدسلیمان به شماره کدملی xxxxxxxxx۵ به موجب سند صلح شماره xxx۵۹ مورخ ۲۵/۳/۹۸ دفترخانه اسناد رسمی xxx کرج، با واگذار نمودن کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx۰ ریال به مؤسسه خیریه باقیات الصالحات از مؤسسه خارج شد.آقای ابراهیم عسگری دماوندی به شماره کدملی xxxxxxxxx۰ به موجب سند صلح شماره xxx۳۰ مورخ ۱۳/۱۲/۹۷ دفترخانه اسناد رسمی xxx تهران، با واگذار نمودن کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx۰ ریال به مؤسسه خیریه باقیات الصالحات از مؤسسه خارج شد.آقای یوسف صنایعی شماره کدملی xxxxxxxxx۶ به موجب سند صلح شماره xxxxxx مورخ ۴/۵/۹۷ فترخانه اسناد رسمی ۲ شهرری، با واگذار نمودن کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx۰ ریال به آقای حمید اردانی زاده به شماره کدملی xxxxxxxxx۸ از مؤسسه خارج شد. خانم سمیه آهنگری به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به موجب سند صلح شماره xxx۹۹ مورخ ۱۵/۷/۹۷ دفترخانه اسناد رسمی xxx تهران، با واگذار نمودن کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx۰ ریال به آقای مهدی حاتمی به شماره کدملی xxxxxxxxx۵ از مؤسسه خارج شد. آقای علی عبداللهیان باروق به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به موجب سند صلح شماره xxx۹۷ مورخ ۱۵/۷/۹۷ دفترخانه اسناد رسمی xxx تهران، با واگذار نمودن کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx۰ ریال به آقای سیدمحمد غیوری به شماره کدملی xxxxxxxxx۹ از مؤسسه خارج شد. آقای مصطفی نقدی به شماره کدملی xxxxxxxxx۰ به موجب سند صلح شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۵/۹۷ دفترخانه اسناد رسمی ۲ شهرری با واگذار نمودن کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx۰ ریال به آقای میرزا احمد مصدق به کدملی xxxxxxxxx۲ از مؤسسه خارج شد. آقای محمد حسن حسن پور کدملی xxxxxxxxx۳ به موجب سند صلح شماره xxxxxx مورخ ۶/۵/۹۷ دفترخانه اسناد رسمی ۲ شهرری، با واگذار نمودن کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx۰ ریال به خانم نرگس باباپور قاضیانی به شماره کدملی xxxxxxxxx۸ از مؤسسه خارج شد. نتیجتاً تغییری در سرمایه موسسه به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال ایجاد نگردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از نقل و انتقال به شرح ذیل می باشد: موسسه خیریه باقیات الصالحات ش م xxxxxxxxx۶۰ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و سیدمحمد غیوری ش م xxxxxxxxx۹ حمید اردانی زاده ش م xxxxxxxxx۸ شهرام شریعت پناهی ش م xxxxxxxxx۹ و عبداحمید سعادتی ش م xxxxxxxxx۷ و میرزا احمد مصدق ش م xxxxxxxxx۲ و نرگس یاوران ش م xxxxxxxxx۴ و نفیسه السادات غیوری ش م xxxxxxxxx۶ و فاطمه السادات ملقب به مرضیه غیوری ش م xxxxxxxxx۰ و میرزا علی سلیمانی ش م xxxxxxxxx۱ و نرگس بابا پور قاضیانی ش م xxxxxxxxx۸ و حسین حافظی ش م xxxxxxxxx۸ و محسن رفیق دوست ش م xxxxxxxxx۵ و سیدعلینقی سیدخاموشی ش م xxxxxxxxx۷ و علامیر محمد صادقی ش م xxxxxxxxx۱ و مهدی حاتمی ش م xxxxxxxxx۵ هریک به تنهایی دارنده مبلغ یکهزار ریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14733834
آگهی تغییرات خیریه باقیات صالحات موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای یوسف صنایعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال دیگر انتخاب شدند آقای علاء میر محمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای عباس سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای سیدمحمد غیوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای میرزا علی سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمد عبدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره آقای عبدالحمید سعادتی با کدملی شماره xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14744424
آگهی تغییرات خیریه باقیات صالحات موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۶۵۱۲ وشناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای یوسف صنایعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال دیگر انتخاب شدند آقای علاء میر محمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای عباس سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای سیدمحمد غیوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای میرزا علی سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمد عبدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره آقای عبدالحمید سعادتی با کدملی شماره xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14544095
آگهی تغییرات اهداف نیکان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۱۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید . روزنامه جمهوری اسلامی ایران جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مؤسسه تعیین گردید . محسن رفیق دوست به شماره کد ملی xxxxxxxxx۵ و حسین اخوان به شماره کد ملی xxxxxxxxx۲ و اکبر غمخوار به شماره کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14544104
آگهی تغییرات اهداف نیکان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۱۲۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین اخوان با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و محسن رفیق دوست با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اکبرغمخواربا کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدات مؤسسه از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و با مهر مؤسسه معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14509500
آگهی تغییرات شرکت تجارتی و ساختمانی و فنی دولت آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۵۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ حبیب اله توسلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ احمد اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ محمد رضا حق رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مرتضی رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و مجید هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ منصور گلاب چی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ محمد علی ابوالقاسم طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ احمد حاجی ملاحیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حسابرسان نواندیش بعنوان بازرس اصلی به شناسه ملی : xxxxxxxxx۲۲ و آقای سید امیر علمائی بعنوان بازرس علی البدل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14509506
آگهی تغییرات شرکت تجارتی و ساختمانی و فنی دولت آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۵۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره حبیب اله توسلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مرتضی رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره محمدرضا حق رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره احمد اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل مجید هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره منصور گلاب چی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره محمد علی ابوالقاسم طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره احمد حاجی ملاحیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14413549
آگهی تغییرات بنیاد تعاون نور موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۷۹۱۰
به استناد صورتجلسه مطابق اساسنامه مورخ ۰۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن رفیق دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره آقای مرتضی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره آقای یاسر رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و آقای حاج محمد علی امانی همدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14413557
آگهی تغییرات بنیاد تعاون نور موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۷۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای مرتضی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای یاسر رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد و مدارک اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر موسسه و در غیاب مدیرعامل با امضای نایب رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره و کلیه اسناد و مدارک و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377886
آگهی تغییرات خیریه عترت فاطمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۱۵۴
آگهی تغییرات موسسه خیریه عترت فاطمی به شماره ثبت xxx۵۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۸/۹۷ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند:
مصطفی مرسلی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره
- ابراهیم عسکریان دماوندی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره
- اسماعیل غنیان با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره
- سید عباس پور هاشمی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره
- زهرا سادات نیری با شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره
- محسن رفیق دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره
- مجید شایسته با شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره
- سید علینقی سید خاموشی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره
- محمد رضا مسجدی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره
- محمد طاهری جبلی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و تبارک سبحانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343221
آگهی تغییرات فرهنگی شهدای موتلفه اسلامی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۰۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند: محسن رفیقدوست با کد ملی xxxxxxxxx۵ اسداله بادامچیان با کدملی xxxxxxxxx۱ حبیب اله توسلی با کد ملی xxxxxxxxx۸ محمدعلی امانی همدانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ حسین حائری زاده با کدملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای سید علی یزدیخواه با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس موسسه برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14273821
آگهی تغییرات فرهنگی شهدای موتلفه اسلامی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۰۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب اله توسلی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محسن رفیقدوست با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای اسداله بادامچیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی امانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای رضا رفیقدوست با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین حائری زاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب شدند. کلیه اسناد و چک ها و اوراق بهادار با دو امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انجام می پذیرد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213817
آگهی تغییرات خیریه باقیات صالحات موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعلینقی سیدخاموشی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ سیدمحمد غیوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ علاء میر محمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ علی حاجی سیدسلیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ حسین حاجی سیدسلیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ مهدی حریری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ عباس سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و علی عبداللهیان باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ محمد عبدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و یوسف صنایعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213822
آگهی تغییرات خیریه باقیات صالحات موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعلینقی سیدخاموشی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره علاء میر محمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سیدمحمد غیوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل علی حاجی سیدسلیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره حسین حاجی سیدسلیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره مهدی حریری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره عباس سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره علی عبداللهیان باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره ـ محمد عبدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14119673
آگهی تغییرات مجمع خیرین مسجد ساز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۸۶۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۴و مجوز وزارت کشور بشماره xxxxxx مورخ ۱۸/۱۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محمود قیومی لولاچیان بشماره ملی xxxxxxxxx۵به عنوان رییس هیئت مدیره ـ محسن رفیق دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره ـ محمدحسین رضایی بشماره ملیxxxxxxxxx۱به عنوان خزانه دار و عضو هیئت مدیره ـ مجید شایسته بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر مجمع معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13982036
آگهی تغییرات فرهنگی طلوع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۷۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن کاشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رییس هیات مدیره آقای محسن رفیق دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رییس هیات مدیره آقای علی حاج سیدسلیمان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسین حاج سیدسلیمان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان خزانه دار و عضو هیئت مدیره آقای حمید حاجی ابراهیم زرگر بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان منشی و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار موسسه با امضای ثابت یکی از دو نفر آقای محسن کاشانی وحید (رییس هیات مدیره) و آقای علی حاج سیدسلیمان (مدیرعامل) و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13978850
آگهی تغییرات بنیاد تعاون نور موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۷۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مرتضی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یاسر رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد و مدارک اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و در غیاب مدیرعامل با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و کلیه اسناد و مدارک و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930720
آگهی تغییرات فرهنگی طلوع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۷۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رییس هیات امناء به مدت دو سال انتخاب شدند. اعضاء اصلی هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای علی حاج سیدسلیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای حسین حاج سیدسلیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای محسن کاشانی وحید به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای حمید حاجی ابراهیم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. آقای محمد خندان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای محمد علی کاشانی فرید به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بازرسان اصلی و علی البدل موسسه به مدت یک سال مالی به شرح ذیل انتخاب گردیدند. آقای حمید رضا آل طعمه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (بازرس اصلی) آقای سیدفاضل آل طعمه به شماره ملی xxxxxxxxx (بازرس علی البدل) صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی ۹۵ ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار موسسه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13559557
آگهی تغییرات انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۶۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۲ مورخه ۰۳/۰۵/xxx۶ اداره امور سازمان مرم نهاد وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه منتهی به ۲۸/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. - حسین صابری زفرقندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و مهدی صفاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و صابر میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سید محمود رضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ همگی به سمت اعضا اصلی و ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471501
آگهی تغییرات اهداف نیکان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۱۲۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین اخوان به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و محسن رفیق دوست به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و اکبرغمخوار به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدات مؤسسه از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و با مهر مؤسسه معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452752
آگهی تغییرات اهداف نیکان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۱۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ اکبر غمخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۳/xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451330
آگهی تغییرات بنیاد فرهنگی آئین روشن موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۵ به تصویب رسید - اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای حاج محسن رفیق دوست (کدملی xxxxxxxxx۵) آقای حاج محمودکریمی نوری (کدملی xxxxxxxxx۳) آقای حاج محمد حسین ذوالفقاری طهرانی (کدملی xxxxxxxxx۱) آقای حاج محمد رضائی شریف آبادی (کدملی xxxxxxxxx۵) آقای حاج حسن سعیدی نژاد (کد ملی xxxxxxxxx۳) که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - آقای حاج سید محسن بهفر (کدملی xxxxxxxxx۴) به سمت بازرس اصلی و آقای حاج مهدی حریری (کدملی xxxxxxxxx۸) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451353
آگهی تغییرات بنیاد فرهنگی آئین روشن موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حاج محمود کریمی نوری (کدملی xxxxxxxxx۳) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حاج محسن رفیق دوست (کدملی xxxxxxxxx۵) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حاج محمد رضا راد نیکنام (کد ملی xxxxxxxxx۱) خارج ازاعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - مقرر شد امضاء کلیه اسناد تعهدآوراز جمله چک وسفته با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و اسناد عادی و نامه‌ها با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13322826
آگهی تغییرات بنیاد تعاون نور موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۷۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن رفیق دوست با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای امیرحسین رفیق دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یاسر رفیق دوست به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. آقای حاج محمد علی امانی همدانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. آمضای کلیه اوراق و اسناد و مدارک اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و در غیاب مدیرعامل با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره وکلیه اسناد و مدارک و اوراق عادی با امضای مدیرعامل ودر غیاب ایشان با امضای نایب ریئس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244591
آگهی تغییرات فرهنگی شهدای موتلفه اسلامی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۰۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حبیب اله توسلی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن رفیق دوست به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رضا رفیق دوست به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اسداله بادام چیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی امانی همدانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و آقای رضا رفیق دوست به کد ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال به سمت مدیرعامل تعیین گردید.. کلیه اسناد و چک‌ها و اوراق بهادار با دو امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13202139
آگهی تغییرات خیریه عترت فاطمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۵ و تاییدیه شماره xxxxxx مورخ ۱۶/۰۹/xxx۵ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و بیلان سال مالی منتهی به ۹۴ به تصویب رسید. آقای محمد طاهری جبلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای تبارک سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدرضا نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مصطفی مرسلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وخانم زهرا سادات نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مجید شایسته به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سید عباس پورهاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ همگی به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای اسماعیل غنیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدعلینقی سیدخاموشی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149095
آگهی تغییرات فرهنگی شهدای موتلفه اسلامی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۰۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۱۹/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند. آقایان محسن رفیق دوست با کدملی xxxxxxxxx۵، حبیب اله توسلی با کدملی xxxxxxxxx۸، رضا رفیق دوست با کدملی xxxxxxxxx۱، اسداله بادامچیان با کدملی xxxxxxxxx۱ ومحمد علی امانی همدانی با کدملی xxxxxxxxx۰ برای مدت ۳ سال تعیین شدند. آقای سید علی یزدیخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13115954
آگهی تغییرات فرهنگی آموزشی راه شایستگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۴۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۱۰ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: هیئت امناء عالی‌ترین رکن مؤسسه است و در حال حاضر با تعداد ۱۰ نفر افراد مشروحه زیر تشکیل می‌شود: آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمد جواد رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای عزیزاله علاء الدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای علاء میر محمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای مهدی حریری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای محمد خندان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای سید جمال ساداتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد رضا توحیدی طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خانم فاطمه حریری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم سکینه مجیدی طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ماده ۲۱ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: به منظور اداره و اجرای وظایف و اعمال اختیاراتی که طبق این اساسنامه، صریحا، و یا بعدا از طریق هیئت امناء، بعضا به هیئت مدیره واگذار شده یا خواهد_شد، هیئت مدیره‌ای متشکل از پنج عضو اصلی و یک عضو علی البدل، برای مدت سه سال، انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. ماده ۳۱ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: هیئت امناء یک بازرس، برای مدت یک سال، انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003502
آگهی تغییرات انتشارات عام المنفعه غیر انتفاعی امیر کبیر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۱۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. سید مهدی سید خاموشی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت امناء - محسن رفیقدوست به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت امناء - محمد سعیدی کیا به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی هیئت امناء - علی اردشیر لاریجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی هیئت امناء - سید حسن میر کریمی به کدملی xxxxxxxxx به عنوان رئیس موسسه و حسین مظفر به کدملی xxxxxxxxx۴ - سید محمد صادق موسوی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای علی البدل هیئت امناء برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد بهادار، چک‌ها، بروات، سفته‌ها و هرگونه سندی که برای موسسه تعهد ایجاد نماید، با امضاء رئیس موسسه و یکی از اعضای هیئت امناء با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952826
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری آموزشی فرهنگی غیردولتی ایت الله سید علی غیوری ره درتاریخ ۱۷/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: مؤسسه با هدف کمک به تامین و رفع تنگناها و کمبود فضاهای آموزشی، گسترش فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دانش آموزان کشور و به منظور بهره گیری از امکانات بالقوه مردم از طریق جلب مشارکتهای مردمی بر اساس قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی مصوب ۸۷/۵/۶ مجلس شورای اسلامی و با رعایت ایین نامه‌های اجرایی قانون مزبور و ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب وزارت آموزش و پرورش و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل شده و اهم فعالیت‌های آن به قرار زیر خواهد_بود: الف) تاسیس و راه اندازی و اداره مدارس غیر دولتی در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از دوره آمادگی و دبستان، راهنمایی تحصیلی، متوسطه، هنرستان و واحدهای آموزشی (آموزش از راه دور) برای سنین و جنسیت مختلف با رعایت نظام جدید آموزشی کشور. ب) دایر نمودن کلاس‌های تقویتی و آمادگی کنکور و ایجاد آموزشگاههای علمی و آزاد و تاسیس مراکز و آموزشگاههای آموزشی، آموزش زبان‌های خارجی، مراکز ای تی آموزشی و مدارس مجازی و کلاس‌های کامپیوتر و … ج) ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی و پرورشی و ایجاد مراکز و اماکن ورزشی، تفریحی، مشاوره، هنری و تشکیل و برگزاری نمایشگاه در زمینه فعالیت‌های فوق برنامه. د) عضویت و مشارکت در تعاونی‌های آموزشی و فرهنگی غیردولتی. ه) اجاره و خرید و ساخت و ساز فضاهای مناسب جهت انجام فعالیت‌های آموزشی و پرورشی با رعایت استانداردهای متداول پس از تایید سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و تهیه و تدارک امکانات و تجهیزات ضروری و مورد نیاز واحدهای آموزشی و پرورشی از قبیل وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزشی و وسایل آزمایشگاهی و غیره. و) حمایت مادی و معنوی از دانش آموزان ایتام، مستعد و سایر نیازمندان در امور آموزشی و پرورشی، به صورت متمرکز و غیرمتمرکز در حد امکانات و بضاعت مؤسسه با رعایت جنبه‌های غیر دولتی در هر مورد و ضوابط و مقررات مربوطه. ز) انجام کلیه فعالیت‌ها و ارائه خدمات در زمینه اعتلا و تعمیم آموزش و پرورش کشور با تصویب و تایید وزارت آموزش و پرورش و پس از تشریفات و مراحل قانونی. تبصره ۱: کلیه فعالیتها‌های مؤسسه در مسائل آموزشی و پرورشی مصرحه در این اساسنامه تابع قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی و ایین نامه‌های اجرایی آن و مطابق اهداف و ضوابط و برنامه‌ها و دستور العمل‌های عمومی وزارت آموزش و پرورش و شواری عالی وزارت آموزش و پرورش بوده و با نظارت و تصویب وزارت آموزش و پرورش و شورای نظارت معاونت مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه، مشارکتهای مردمی و امور مدارس غیر دولتی قابلیت اجرایی دارد. تبصره ۲: دارا بودن موافقت اصولی تاسیس مرکز آموزشی و یا مدرسه غیر دولتی از وزارت آموزش و پرورش برای نماینده مؤسسه الزامی است. تبصره ۳: مؤسسه می‌تواند برای پیشبرد اهداف خود با رعایت مقررات و در حدود صلاحیت‌های مؤسسه از طریق سرمایه گذاری در بخش‌های دولتی، عمومی، تعاونی یا اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح و یا از هدایای نقدی و جنسی افراد و مؤسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی نماید. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران شهرری سه راه ورامین خیابان ابن بابویه خیابان شهید ترکاشوند نرسیده به اتوبان شهید کریمی کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک: موسسه خیریه باقیات و صالحات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ وبا نمایندگی آقای سید محمد غیوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه وآقای علی عبداللهیان باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای یوسف صنایعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای شهرام شریعت پناهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای عبدالحمید سعادتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه. و آقای مصطفی نقدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه وخانم نرگس یاوران به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه وخانم نفیسه السادات غیوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه وخانم فاطمه السادات ملقب به مرضیه غیوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای میرزا علی سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای محمد حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای سید علی نقی سید خاموشی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای علا میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای علی حاجی سید سلیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای حسین حاجی سید سلیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه و خانم سمیه آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران موسسه: خانم فاطمه السادات ملقب به مرضیه غیوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) و موسسه خیریه باقیات و صالحات به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ وبا نمایندگی آقای سید محمد غیوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره وآقای علی عبداللهیان باروق به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای یوسف صنایعی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای شهرام شریعت پناهی به سمت عضواصلی هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای عبدالحمید سعادتی به سمت عضواصلی هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۷ وخانم نرگس یاوران به سمت عضواصلی هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وخانم نفیسه السادات غیوری به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای مصطفی نقدی به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهد آور از هر قبیل مانند: چک‌ها، سفته‌ها، بروات و اوراق بانکی و بهادار و قراردادهای عادی یا رسمی و غیر آن با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل مؤسسه خیریه باقیات الصالحات (امضاء ثابت) و رئیس هیئت مدیره (امضاء متغیر) یا مدیرعامل (امضاء متغیر) همراه با مهر مؤسسه مجاز می‌باشد و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و در غیاب آنها با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منضم به مهر مؤسسه معتبر خواهد_بود. بازرسان موسسه: آقای مجید شیر خدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و خانم سمیه آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12871367
آگهی تغییراتفرهنگی شهدای موتلفه اسلامی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۰۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب اله توسلی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محسن رفیقدوست شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اسداله بادامچیان شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی امانی همدانی شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای بهروز محمد قلیها شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای رضا رفیقدوست شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12840039
آگهی تغییراتفرهنگی و هنری پیام فاطمه س موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۲۳۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، عبد الله شرعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمد باقر حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دارنده ۱۰. xxx. xxx ریال سهم الشرکه برای مدت ۵ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و با مهرموسسه می‌باشد و مکاتبات و قرار دادها با امضای مدیرعامل و با مهر موسسه می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12859170
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی و هنری پیام فاطمه س به شماره ثبت ۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۲۳۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، عبد الله شرعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمد باقر حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دارنده ۱۰. xxx. xxx ریال سهم الشرکه برای مدت ۵ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه می‌باشد و مکاتبات و قراردادها با امضای مدیرعامل و با مهر موسسه می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12686868
آگهی تغییراتفرهنگی طلوع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۷۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. آقای علی حاجی سید سلیمان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای مهدی حریری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای محسن کاشانی وحید بشماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای حسین حاجی سید سلیمان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای مهدی حریری به شماره کدملی xxxxxxxxx۸ آقای حمید حاجی ابراهیم زرگر بشماره ملی xxxxxxxxx۵ اعضا علی البدل هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. آقای محمد خندان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای محمد علی کاشانی فرید بشماره، xxxxxxxxx۲ افراد ذیل به عنوان بازرس اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقای سید خلیل طباطبایی یگانه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بازرس اصلی آقای عزیزا … علاء الدینی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بازرس علی البدل آقای محسن رفیق دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان ر ئیس هیات امنا به مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12570035
آگهی تغییراتمجمع خيرين مسجد ساز موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۲۹۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۸۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxx۳۶ مورخ ۹/۶/۹۴ وزارت کشورتصمیمات ذیل اتخاذشد: آقای محمود قیومی لولاچیان با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره آقای محسن رفیق دوست با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره آقای محمدحسین رضایی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره آقای مجید شایسته با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره آقای سید ضیاءالدین حزنی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره آقای سید مهدی طباطبائی پور کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره آقای ابراهیم عزیزی با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره آقای سید احمد زرهانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره آقای سعید ستاری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. آقای سید محمد علی امین جواهری با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مجتبی عراقچی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12476057
آگهی تغییراتخیریه انفاق ثلث موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۵۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx۶/۴۳/xxx/۳/۰۲/۰۳/۰۲/xxx۴ مورخ ۱/۶/۹۴ فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره اصلی و علی البدل به شرح ذیل میباشند: ـ حاج محمود قیومی لولاچیان به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ حاج محمود سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ حاج محمدمهدی سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ حاج حسین حاجی سیدسلیمان به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ حاج ابراهیم عسکریان به کدملیxxxxxxxxx۰ ـ حاج محسن رفیق دوست به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ حاج سیدمحسن بهفر به کدملی xxxxxxxxx۴به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای حاج حمید سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای حاج احمد سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳اعضاء علی البدل هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند ـ آقای روح الله سفید خانی باکدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضائی شریف آبادی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور با امضاء ۲ نفر از اشخاص زیر و مهر موسسه معتبر خواهد بود ـ رئیس هیئت مدیره ۲ ـ نایب رئیس هیئت مدیره ۳ـ خزانه دار ۴ ـ مدیرعامل
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12429675
آگهی تغییرات شرکت شهرك مهديه حوزه علميه قم موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۷۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۰۰۶۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۸/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان رضا استادی به شماره ملیxxxxxxxxx۹، مرتضی مقتدایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، سید هاشم حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، ابوالقاسم وافی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، احمد فرخ فال به شماره ملی xxxxxxxxx۱، محمود ملک دار به شماره ملی xxxxxxxxx۵، محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت ۴ سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12429690
آگهی تغییرات شرکت شهرك مهديه حوزه علميه قم موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۷۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۰۰۶۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۱۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقایان رضا استادی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت امناء، مرتضی مقتدایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت امناء، سید هاشم حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت امناء، ابوالقاسم وافی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت امناء، احمد فرخ فال به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت دبیر و عضو هیئت امناء، محمود ملک دار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت امناء، محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت امناء انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12240624
آگهی تغییرات موسسه بنیاد فرهنگی آئین روشن به‌شماره‌ثبت ۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حاج محمود کریمی نوری (کد ملی xxxxxxxxx۳) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حاج محسن رفیق دوست (کد ملی xxxxxxxxx۵) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حاج محمد رضا رادنیکنام (کد ملیxxxxxxxxx۱) خارج ازاعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآوراز جمله چک وسفته با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از دیگر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و اسناد عادی و نامه ها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12240628
آگهی تغییرات موسسه بنیاد فرهنگی آئین روشن به‌شماره‌ثبت ۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن رفیق دوست (کد ملی xxxxxxxxx۵) آقای محمود کریمی نوری (کد ملی xxxxxxxxx۳) آقای محمد حسین ذوالفقاری طهرانی (کد ملی xxxxxxxxx۱) آقای سید محمدعلی امین جواهری (کد ملی xxxxxxxxx۹) آقای محمد حاج عبدالعلی بزاز (کد ملی xxxxxxxxx۴) به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12204192
آگهی تغییرات موسسه اهداف نیکان به‌شماره ثبت ۹۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۱۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. آقای حسین اخوان به شماره ملیxxxxxxxxx۲، آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وآقای اکبر غمخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال (تا تاریخ ۴/۱۱/۹۵) تعیین شدند. ترازنامه مؤسسه منتهی به ۳۱/۳/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های موسسه انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12204201
آگهی تغییرات موسسه اهداف نیکان به‌شماره ثبت ۹۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۱۲۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین اخوان ک.م xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و آقای محسن رفیق دوست ک.م xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اکبرغمخوار ک.م xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدات مؤسسه از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708773
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی شهدای موتلفه اسلامی به‌شماره‌ثبت ۴۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۰۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۳/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حبیب اله توسلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ اسداله بادام چیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بهروز محمد قلی ها به شماره ملی xxxxxxxxx۳ محمدعلی امانی همدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء هیأت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708781
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی شهدای موتلفه اسلامی به‌شماره‌ثبت ۴۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۰۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حبیب اله توسلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیأت مدیره محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره اسداله بادام چیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره محمدعلی امانی همدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره بهروز محمد قلی ها به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653269
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی شهدای موتلفه اسلامی به‌شماره‌ثبت ۴۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۰۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عادی هیئت امنا مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند آقای حبیب اله توسلی ک م xxxxxxxxx۸ ـ آقای محسن رفیق دوست ک م xxxxxxxxx۵ ـ آقای اسداله بادام چیان ک م xxxxxxxxx۱ ـ آقای بهروز محمد قلی ها ک م xxxxxxxxx۳ ـ آقای ذکریا یازرلو ک م xxxxxxxxx۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653327
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی شهدای موتلفه اسلامی به‌شماره‌ثبت ۴۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۰۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حبیب اله توسلی ک م xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیأت مدیره ـ محسن رفیق دوست ک م xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره ـ اسداله بادام چیان ک م xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیأت مدیره ـ بهروز محمد قلی ها ک م xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیأت مدیره ـ ذکریا یارزلو ک م xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیأت مدیره ـ ناصر عابدینی ک م xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای باقیمانده مدت تصدی تعیین گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1505406
آگهی تغییرات انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان شماره ثبت ۱۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۶۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی امنا به طور فوق العاده و صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۳/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سیّد محمودرضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و آقای صابر میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و آقای مهدی صفّاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت خزانه دار و عضو اصلی هیأت مدیره و آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ آقای حسین صابری زفرقندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و رسمی و بانکی و تعهدآور و قراردادها، چک، سفته و بروات با دو امضای هیأت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر انجمن معتبر می باشد.
شxxxxxx۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیسٍِ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1430699
آگهی تغییرات موسسه خیریه عترت فاطمی موسسه غیرتجاری شماره ثبت ۱۴۷۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۹/۱۱/۹۲ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان سید رضا نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ مصطفی مرسلی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ محسن رفیق دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ خسرو ابراهیمی نیاء بشماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ مجید شایسته بشماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ سید عباس پور هاشمی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم زهرا سادات نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و ابراهیم عسکریان دماوندی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای اسماعیل غنیان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082927
آگهی تغییرات موسسه انجمن هبه آل محمد ص به شماره ثبت۲۹۸۶۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۳۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت امناء برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابراهیم انصاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای عباس سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا اعتمادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مرتضی مقتدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمود ملک دار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد سعیدی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد آقانهاوندیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مصطفی امین منصور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عبدالمقیم ناصحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علی اعتمادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمودرضا جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد مخبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محسن خلج به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سعید ستاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سیدرضا نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای اکبر ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای جلیل بشارتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین انواری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای عبدالکریم فرحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مرتضی قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمود قیومی لولاچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمدحسن حاج حسینی رنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علاء میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای اصغر عبدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸
در تاریخ ۱۹/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069102
آگهی تصمیمات موسسه انتشارات امیرکبیر به شماره ثبت۲۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۱۵۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۲/۹۲ موسسه مزبور که در تاریخ۲۴/۲/۹۲ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید. اعضاء هیئت امنا به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید مهدی خاموشی به ش.مxxxxxxxxx۵ و محسن رفیقدوست به ش.مxxxxxxxxx۵ و محمد سعیدی کیا به ش.مxxxxxxxxx۵ و علی اردشیر لاریجانی به ش.مxxxxxxxxx۱ و علیرضا برازش به ش.مxxxxxxxxx به عنوان اعضای اصلی هیات امنا و حسین مظفر به ش.مxxxxxxxxx۴ و سید محمدصادق موسوی به ش.مxxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای علی البدل هیات امنا. سید مهدی خاموشی بسمت رئیس هیئت امنا و محسن رفیقدوست بسمت نایب رئیس هیئت امنا و علیرضا برازش بسمت رئیس موسسه تعیین گردیدند. امضاء کلیه و اسناد بهادار از جمله چکها و سفته ها و بروات و هرگونه سندی که برای موسسه تعهد ایجاد نماید با امضاء رئیس موسسه و یکی از اعضای هیات امنا همراه با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103104
آگهی تصمیمات موسسه بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) به شماره ثبت ۱۲۱۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۳۶۳۳
به استناد صورتجلسه فوق العاده هیات امنا مورخ۱۵/۱۱/۹۱ آدرس بنیاد به تهران خیابان ایتالیا تقاطع خیابان قدس پلاک۹۸ ـ کدپستیxxxxxxxxx۳ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده۱۲ و ۲۸ اساسنامه طبق شرح مندرج در صورتجلسه تغییر و مواد مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت امنا برای مدت نامحدود به شرح ذیل تعیین گردیدند: محسن قرائتی به کدملیxxxxxxxxx۷ و مهدی نویدادهم به کدملیxxxxxxxxx۶ و سید محمدعلی امین جواهری به کدملیxxxxxxxxx۹ و سید جواد بهشتی به کدملیxxxxxxxxx۶ و سید احمد زرهانی به کدملیxxxxxxxxx۰ و عباس شیبانی به کدملیxxxxxxxxx۱ و سید مجتبی عراقچی به کدملیxxxxxxxxx۲ و حسین مظفر به کدملیxxxxxxxxx۴ و محمدصابر جعفری به کدملیxxxxxxxxx۷ و محمد حاج علی اکبری به کدملیxxxxxxxxx۴ و حسین میرمحمدصادقی به کدملیxxxxxxxxx۶ و حسن تهرانی به کدملیxxxxxxxxx۶ و محسن رفیق دوست به کدملیxxxxxxxxx۵ و محمدحسن رحیمیان دستجردی به کدملیxxxxxxxxx و سید حسن آقائی فیروزآبادی به کدملیxxxxxxxxx۷ و سید یحیی صفوی همامی به کدملیxxxxxxxxx۴ و محمود لولاچیان به کدملی xxxxxxxxx۵ و محمود متوسل آرانی به کدملیxxxxxxxxx۰ و سید محمدرضا آیت اللهی به کدملیxxxxxxxxx۳ و مجتبی کلباسی اشتری به کدملیxxxxxxxxx۹ و اعضای هیئت مدیره از۷ نفر به۹ نفر افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و اعضاء به شرح ذیل انتخاب گردیدند. عباس شیبانی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و سید یحیی صفوی همامی به سمت عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و محمدصابر جعفری به سمت عضو هیئت مدیره و قائم مقام بنیاد و سید محمدرضا آیت اللهی و حسین مظفر و محمود متوسل آرانی و سید محمدعلی امین جواهری و مهدی نویدادهم و مجتبی کلباسی اشتری برای مدت۲ سال تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017195
آگهی تصمیمات موسسه اهداف نیکان ثبت شده بشماره ۹۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۱۲۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۳/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن رفیق دوست به کد ملی xxxxxxxxx۵ حسین اخاون به کد ملی xxxxxxxxx۲ اکبر غمخوار به کد ملی xxxxxxxxx۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ محسن رفیق دوست بسمت رئیس هیئت مدیره و اکبر غمخوار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین اخوان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است. هیات مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001899
آگهی تصمیمات موسسه خیریه عترت فاطمی ثبت شده بشماره ۱۴۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۱۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۹ نفر کاهش یافت و هیئت مدیره مرکب از ۷ نفر اصلی ۲ نفر علی البدل می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید رضا نیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و مصطفی مرسلی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و محسن رفیق دوست به کد ملی xxxxxxxxx۵ و زهراسادات نیری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و عباس شاکری به کد ملی xxxxxxxxx۷ و مجید شایسته به کد ملی xxxxxxxxx۳ و سید عباس پورهاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خسرو ابراهیمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم عسگریان به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۱ سید رضا نیری بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی مرسلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید عباس پورهاشمی بسمت خزانه دار و زهراسادات نیری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضائ ثابت مدیرعامل و خزانه دار متفقا و در غیاب خزانه دار مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 964335
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مداد نور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۹۴۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۵۶۶۱۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: محمدحسین شیخ الاسلامی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و بهمن نوربخش به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن رفیق دوست به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از موسسه بنیاد تعاون نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ امیرحسین رفیق دوست به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ یاسر رفیق دوست به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ محسن رفیق دوست به سمت رئیس هیئت مدیره و یاسر رفیق دوست به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیرحسین رفیق دوست به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9852338
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مداد نور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۹۴۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۵۶۶۱۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: محمدحسین شیخ‌الاسلامی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و بهمن نوربخش به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن رفیق‌دوست به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از موسسه بنیاد تعاون نور به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ امیرحسین رفیق‌دوست به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ یاسر رفیق‌دوست به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ محسن رفیق‌دوست به سمت رئیس هیئت‌مدیره و یاسر رفیق‌دوست به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و امیرحسین رفیق‌دوست به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 952322
آگهی تصمیمات موسسه فرهنگی شهدای موتلفه به شماره ثبت ۴۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۰۴۷۸
طبق صورتجلسه هیئت امناء مورخ ۲۴/۸/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ ۲۶/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالفضل حاجی حیدری به ک م xxxxxxxxx۸ و محسن رفیقدوست به ک م xxxxxxxxx۵ و ذکریا یازرلو به ک م xxxxxxxxx۰ و حبیب الله توسلی به ک م xxxxxxxxx۸ و بهروز محمدقلیها به ک م xxxxxxxxx۳ که ابوالفضل حاجی حیدری بسمت رئیس هیئت مدیره و حبیب الله توسلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر عابدینی بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10047657
آگهی تصمیمات موسسه فرهنگی شهدای موتلفه به شماره ثبت ۴۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۰۴۷۸
طبق صورتجلسه هیئت امناء مورخ ۲۴/۸/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ ۲۶/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالفضل حاجی حیدری به ک م xxxxxxxxx۸ و محسن رفیقدوست به ک م xxxxxxxxx۵ و ذکریا یازرلو به ک م xxxxxxxxx۰ و حبیب الله توسلی به ک م xxxxxxxxx۸ و بهروز محمدقلیها به ک م xxxxxxxxx۳ که ابوالفضل حاجی حیدری بسمت رئیس هیئت مدیره و حبیب الله توسلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر عابدینی بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914796
آگهی تصمیمات موسسه فرهنگی طلوع به شماره ثبت ۴۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۷۵۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۸/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: حسین حاج سیدسلیمان با ک مxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مهدی حریری با ک مxxxxxx۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن رفیق دوست با ک مxxxxxxxxx۵ ـ محسن کاشانی وحید با ک مxxxxxxxxx۲ بسمت اعضای هیئت مدیره و علی حاج سیدسلیمان با ک مxxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن تهرانی با ک مxxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید عبدالهادی آل طعمه با ک مxxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضاء علی حاج سیدسلیمان یا سید عبدالهادی آل طعمه بصورت ثابت و امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907558
آگهی تصمیمات موسسه بنیاد فرهنگی آئین روشن ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۴۰۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمود کریمی نوری به کد ملی xxxxxxxxx۳ و محسن رفیق دوست به کد ملی xxxxxxxxx۵ و حاج محمدحسین ذوالفقاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و حاج سید محمدعلی امین جواهری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و حاج محمد حاجی عبدالعلی بزاز به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ محمود کریمی نوری بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن رفیق دوست بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمدعلی امین جواهری بسمت مدیرعامل و محمدحسین ذوالفقای بسمت منشی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از آقایان محسن رفیق دوست و یا محمدحسین ذوالفقاری یا محمد حاجی عبدالعلی بزاز همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10390701
آگهی تصمیمات موسسه بنیاد فرهنگی آئین روشن ثبت شده بشماره ۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۴۰۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمود کریمی نوری به کد ملی xxxxxxxxx۳ و محسن رفیق دوست به کد ملی xxxxxxxxx۵ و حاج محمدحسین ذوالفقاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و حاج سید محمدعلی امین جواهری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و حاج محمد حاجی عبدالعلی بزاز به کد ملی xxxxxxxxx۴ محمود کریمی نوری بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن رفیق دوست بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمدعلی امین جواهری بسمت مدیرعامل و محمدحسین ذوالفقای بسمت منشی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از آقایان محسن رفیق دوست و یا محمدحسین ذوالفقاری یا محمد حاجی عبدالعلی بزاز همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 751014
آگهی تصمیمات موسسه بنیاد فرهنگی آئین روشنبشماره ثبت۲۰۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۷۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۶/۹۱ موسسه مزبورکه در تاریخ۱/۷/۹۱ واصل گردید: سید محسن بهفر به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و مهدی حریری به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: محمود کریمی نوری به کدملیxxxxxxxxx۳، محسن رفیقدوست به کدملیxxxxxxxxx۵، محمدحسین ذوالفقاری به کدملیxxxxxxxxx۱، محمد حاجی عبدالعلی بزاز به کدملیxxxxxxxxx۴، سید محمدعلی امین جواهری به کدملیxxxxxxxxx۹.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734624
آگهی تاسیس موسسه مجمع خیرین مسجد ساز
موسسه فوق در تاریخ ۱/۷/xxx۱ تحت شمارهxxx۴۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع موسسه: اجرا و ساخت مساجد با کمک خیرین داخل و خارج از کشور ـ ایجاد تفاهم نامه همکاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی در راستای تحقق اهداف ـ بررسی و آسیب شناسی مشکلات مساجد موجود در کشور و تلاش برای رفع آنها در چارچوب شرح وظایف ـ بسترسازی و اقدام های مناسب حمایتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جهت استمرار، توسعه و نگه داری مساجد در چارچوب سیاستهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان آیت الله طالقانی، میدان فلسطین، شماره xxx، دفتر مرکزی ستاد اقامه نماز ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۴ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ۵ ـ آقای محمود قیومی لولاچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای حسین میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای مجید شایسته به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ـ آقای سید ضیاالدین خزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
۶ـ۵ـ آقای سید مهدی طباطبائی پور به شمار ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
۷ـ۵ـ آقای سید احمد زرهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
۸ـ۵ـ آقای مهدی حریری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
۹ـ۵ـ آقای محمدحسین رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت خزانه دار
۱۰ـ۵ـ آقای مجید شایسته به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل (مجید شایسته) و رییس هیئت مدیره (محمود قیومی لولاچیان) و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای سید محمدعلی امین جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای سید مجتبی عراقچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687362
آگهی تغییرات در موسسه بنیاد تعاون نوربشماره ثبت۷۹۱۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۷۹۱۰
بموجب نامه مورخ۱/۳/۹۱ و ۲/۳/۹۱ و ۳/۳/۹۱ و صورتجلسه هیئت مدیره ۳/۳/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مواد ۱۰ و ۱۳ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. محمدعلی امانی همدانی به کدملیxxxxxxxxx۰ بجای آیت اله غیوری و مرتضی حسینی به کدملیxxxxxxxxx۵ و سعید رفیق دوست به کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان اعضاء جدید هیئت امنا انتخاب گردیدند. محسن رفیق دوست به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و امیرحسن رفیق دوست به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیـس هیئـت مدیره و یاسـر رفیق دوست به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10557369
آگهی تغییرات در موسسه بنیاد تعاون نور بشماره ثبت۷۹۱۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۷۹۱۰
بموجب نامه مورخ۱/۳/۹۱ و ۲/۳/۹۱ و ۳/۳/۹۱ و صورتجلسه هیئت‌مدیره ۳/۳/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مواد ۱۰ و ۱۳ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. محمدعلی امانی‌همدانی به کدملیxxxxxxxxx۰ بجای آیت‌اله غیوری و مرتضی حسینی به کدملیxxxxxxxxx۵ و سعید رفیق‌دوست به کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان اعضاء جدید هیئت‌امنا انتخاب گردیدند. محسن رفیق‌دوست به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و امیرحسن رفیق‌دوست به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیـس هیئـت‌مدیره و یاسـر رفیق‌دوست به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9832630
آگهی تغییرات موسسه شهرک مهدیه حوزه علمیه قم شماره ثبت ۷۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۰۰۶۶۶
باستناد صورت جلسات هیئت امناء مورخه ۱۷/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخه ۲۴/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ آقایان محسن رفیق دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمود ملک‌دار بشماره ملی xxxxxxxxx۵ نایب رئیس، صادق جباری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ مدیر‌عامل و عضو هیئت مدیره، اسداله عسگر اولادی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و احمد کاشانی وحید بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیر‌عامل و مهر موسسه می‌باشد و در غیاب مدیر‌عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و مهر موسسه می‌باشد.

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 625777
آگهی تغییرات موسسه شهرک مهدیه حوزه علمیه قم شماره ثبت ۷۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۰۰۶۶۶
باستناد صورت جلسات هیئت امناء مورخه ۱۷/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخه ۲۴/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقایان محسن رفیق دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمود ملک دار بشماره ملی xxxxxxxxx۵ نایب رئیس، صادق جباری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، اسداله عسگر اولادی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و احمد کاشانی وحید بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و مهر موسسه می باشد و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و مهر موسسه می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 439772

آگهی تغییرات موسسه خیریه باقیات الصالحات
به شماره ثبت xxx۲
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۰ موسسه خیریه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره مجددا برای دو سال دیگر انتخاب شدند. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ سید علی غیوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد غیوری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علاءمیرمحمد صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و سید علینقی خاموشی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و علی حاجی سیدسلیمان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و عباس سعیدی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی حریری به کد ملی xxxxxxxxx۸ و ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و حسین حاجی سیدسلیمان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و محسن رفیق دوست به کد ملی xxxxxxxxx۵ و علی عبداللهیان باروق به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9694665
آگهی تأسیس موسسه بنیاد غیردولتی صیانت نهاد خانواده
موسسه فوق در تاریخ ۱۳/۷/۹۰ تحت شماره xxx۱۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳/۷/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع موسسه:

۱ـ آشنایی ارکان‌ خانواده‌ با مهارت اساسی زندگی و روابط زناشویی متناسب با الزامات نوین و مبتنی بر مبنای دینی

۲ـ تعریف و تبلیغ از کارکردها و ویژگی‌های نهاد خانواده در اسلام

۳ـ تلاش برای گسترش تعمیق و تثبیت نقش خانواده‌ در جامعه بویژه در زمینه تقویت باورها و رفتارهای مذهبی

۴ـ ارتقاء مهارتهای اساسی زندگی و ارائه برنامه‌های آموزشی در ارتباط با مسائل مختلف خانواده‌ و روابط زناشویی

۵ـ تولید و نشر محصولات هنری و فرهنگی متناسب با اهداف بنیاد

۶ـ تلاش برای تغییر، تصویب، تقویت و اجرای قوانین مرتبط با خانواده‌ از طریق مجاری ذیربط

۷ـ گردآوری و انجام کارهای علمی و تحقیقاتی در زمینه تشکیل، تنظیم و تحکیم خانواده

۸ـ شناسایی و معرفی الگوهای برتر و موفق زندگی

۹ـ تبیین و ترویج الگوهای مناسب مصرف

۱۰ـ تلاش برای حصول اهداف سند چشم‌انداز ایران xxx۴ در زمینه خانواده

۱۱ـ همکاری و کمک به سازمانها و نهادهای دولتی در راستای صیانت از نهاد خانواده

۱۲ـ ایجاد زمینه‌های مناسب و پایدار برای جلب و گسترش همکاری و مشارکتهای مردمی و پخش غیردولتی در راستای اهداف بنیاد

۱۳ـ تلاش برای هماهنگی و، تقویت، گسترش و ارزیابی برنامه‌ها و فعالیتهای نهادهای دولتی و غیردولتی ذیربط در راستای اهداف بنیاد

۱۴ـ پشتیبانی و حمایت از افراد و خانواده‌های آسیب‌دیده و در معرض آسیب

۱۵ـ تلاش برای ایجاد کانون‌های مددکاری و مشاوره خانواده.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان چیذر خ شهید برادران سلیمانی پ ۱۴ واحد ۱۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ ۵ ـ آقای مجید نبی‌ابهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای محسن رفیق‌دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای محمدحسین رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای سید محمدمهدی طباطبایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ آقای حجت‌اله نیکی‌ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ ـ خانم سیده صدیقه حجازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

۷ـ ۵ ـ آقای سید محمدهادی ایازی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

۸ـ ۵ ـ آقای حبیب‌اله بوربورحسین‌بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت خزانه‌دار.

۹ـ ۵ ـ آقای سید محمدمهدی طباطبایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلییع اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و خزانه‌دار و در غیاب خزانه‌دار با امضاء رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات رسمی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ خانم فاطمه رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای سید محمود طباطبائی‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10484514
آگهی تصمیمات موسسه بنیاد فرهنگی آئین روشن ثبت شده به شماره ۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت امنا و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۹/۱/۹۰ واصل گردید: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۴ بند و ۱۴ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. مهدی حریری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سید محسن بهفر به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود کریمی نوری به کد ملی xxxxxxxxx۳ و محسن رفیقدوست به کد ملی xxxxxxxxx۵ و سید محمدعلی امین جواهری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و محمد حاجی عبدالعلی بزاز به کد ملی xxxxxxxxx۴ و محمدحسین ذوالفقاری به کد ملی xxxxxxxxx۱. مرکز اصلی موسسه به تهران خیابان شهید باهنر خ کامرانیه جنوبی (خیابان پاشا ظهری جدید) خیابان برادران شهید دژم جو پلاک ۵۸ و ۵۶ و ۵۴ کد پستی xxxxxxxxx۴ منتقل گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/۹۰ محمود کریمی نوری به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمدعلی امین جواهری به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از آقایان محمدحسین ذوالفقاری و یا محمد حاجی عبدالعلی بزاز همراه با مهر موسسه معتبر است واوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است و مکاتبات با آموزش و پرورش و نامه‌ها و مکاتبات آموزشی با امضای مدیرعامل یا مدیرآموزشی همراه با مهر موسسه معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10077722
آگهی تغییرات موسسه صندوق مهدیه حوزه علمیه قمبه شماره ثبت ۷۷ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۴۹۵۶۳
به استناد صورتجلسات هیئت امناء مورخه ۹/۳/۸۹ و هیئت مدیره مورخه ۲/۶/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان حضرت آیت اله مرتضی مقتدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حجت الاسلام محمودرضا جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نایب رئیس هیئت مدیره و حجت الاسلام محمد ملک دار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محمدمهدی صباحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مصطفی آراسته فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی هیئت مدیره و آقایان حبیب اله عسگراولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ اعضای علی البدل هیئت مدیره و حجت الاسلام صادق جباری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه می‌باشد. ۲ آقای علی سلطان محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شدند. ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10610118
آگهی تصمیمات موسسه بنیاد فرهنگی آئین روشن بشماره ثبت۲۰۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۷۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۶/۹۱ موسسه مزبورکه در تاریخ۱/۷/۹۱ واصل گردید: سید محسن بهفر به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و مهدی حریری به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: محمود کریمی‌نوری به کدملیxxxxxxxxx۳، محسن رفیقدوست به کدملیxxxxxxxxx۵، محمدحسین ذوالفقاری به کدملیxxxxxxxxx۱، محمد حاجی‌عبدالعلی‌بزاز به کدملیxxxxxxxxx۴، سید محمدعلی امین‌جواهری به کدملیxxxxxxxxx۹.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11182061
آگهی تاسیس موسسه مجمع خیرین مسجد ساز
موسسه فوق در تاریخ ۱/۷/xxx۱ تحت شمارهxxx۴۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع موسسه: اجرا و ساخت مساجد با کمک خیرین داخل و خارج از کشور ـ ایجاد تفاهم‌نامه همکاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی در راستای تحقق اهداف ـ بررسی و آسیب‌شناسی مشکلات مساجد موجود در کشور و تلاش برای رفع آنها در چارچوب شرح وظایف ـ بسترسازی و اقدام‌های مناسب حمایتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جهت استمرار، توسعه و نگه‌داری مساجد در چارچوب سیاستهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان آیت‌الله طالقانی، میدان فلسطین، شماره xxx، دفتر مرکزی ستاد اقامه نماز ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۴ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ۵ ـ آقای محمود قیومی‌لولاچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای محسن رفیق‌دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای حسین میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای مجید شایسته به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ آقای سید ضیاالدین خزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ـ آقای سید مهدی طباطبائی‌پور به شمار ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۷ـ۵ـ آقای سید احمد زرهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل)

۸ـ۵ـ آقای مهدی حریری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل)

۹ـ۵ـ آقای محمدحسین رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت خزانه‌دار

۱۰ـ۵ـ آقای مجید شایسته به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل (مجید شایسته) و رییس هیئت‌مدیره (محمود قیومی‌لولاچیان) و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای سید محمدعلی امین‌جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای سید مجتبی عراقچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11343486
آگهی تصمیمات موسسه فرهنگی طلوع به شماره ثبت ۴۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۷۵۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۹/۸/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: حسین حاج‌سیدسلیمان با ک‌مxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مهدی حریری با ک‌مxxxxxx۳۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن رفیق‌دوست با ک‌مxxxxxxxxx۵ ـ محسن کاشانی‌وحید با ک‌مxxxxxxxxx۲ بسمت اعضای هیئت‌مدیره و علی حاج‌سیدسلیمان با ک‌مxxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن تهرانی با ک‌مxxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید عبدالهادی آل‌طعمه با ک‌مxxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضاء علی حاج‌سیدسلیمان یا سید عبدالهادی آل‌طعمه بصورت ثابت و امضاء یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10882259
آگهی تغییرات موسسه خیریه باقیات الصالحات به ‌شماره ثبت ۶۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۹/۹۰ موسسه خیریه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضای هیئت‌مدیره مجددا برای دو سال دیگر انتخاب شدند. به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ سید علی غیوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید محمد غیوری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و علاءمیرمحمد صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و سید علینقی خاموشی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و علی حاجی‌سیدسلیمان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و عباس سعیدی‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی حریری به کد ملی xxxxxxxxx۸ و ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و حسین حاجی‌سیدسلیمان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و محسن رفیق‌دوست به کد ملی xxxxxxxxx۵ و علی عبداللهیان‌باروق به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات