غلامحسین صفائی

آقای غلامحسین صفائی

کد ملی 062114xxxx
گراف ارتباطات
3
شرکت‌ها
5
آگهی‌ها

شرکت های غلامحسین صفائی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که غلامحسین صفائی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13451717
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیوند بیستون پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۶۵۹۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - هیئت مدیره به اتفاق آراء آقای غلامحسین صفائی با کدملی xxxxxxxxx۴ را بعنوان مدیرعامل برای مدت باقی مانده از تاریخ مجمع انتخاب و سمت سایر اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: - آقای غلامرضا زرنگار با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره - آقای احمدرضا خوشبین ملایری با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره - آقای غلامحسین صفائی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای مجید نوری با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره - آقای علیرضا رجبی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضوغیرموظف هیئت مدیره اعضاء هیئت مدیره برای عضویت و سمت‌های فوق برای مدت باقی مانده تائید کردند. ب: صاحبان امضای مجاز برای امضاء اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره به شرح زیر می‌باشند: - مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت به انتخاب هیئت مدیره. و امضاء مکاتبات اداری و جاری که حاوی تعهدات مالی نمی‌باشد با امضاء مدیرعامل انجام می‌شود. مدیرعامل می‌تواند حسب ضرورت اختیار امضاء این مکاتبات را با تعیین و ابلاغ حدود و اختیارات به مدیر یا کارکنان شرکت تفویض نماید. ج: حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت. _ مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت و تحت نظارت هیئت مدیره، اداره شرکت را طبق مقررات پیش بینی شده در قانون تجارت و اساسنامه شرکت انجام خواهد_داد. _ مدیرعامل می‌تواند با تصویب هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان تحت سرپرستی شرکت تفویض نماید یا به اشخاص ثالث وکالت یا نمایندگی دهد. _ مدیرعامل بالاترین ناظر اجرای شرکت در امر مراعات مفاد اساسنامه، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های شرکت، قوانین جاری و موضوعه کشور و آئین نامه مرتبط بنیاد مستضعفان و هلدینگ کشاورزی در شرکت می‌باشد. _ مدیرعامل مسئول و عامل اجرایی مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره بشرح صورتجلسات تنظیمی می‌باشد. _ تهیه برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و انجام اصلاحات لازم و اخذ مصوبه هیئت مدیره. _ مدیرعامل مسئول انجام اقدامات و تهیه گزارشات مشروحه ذیل می‌باشد. - تهیه گزارشات لازم در زمینه‌های عملکردی شرکت اعم از اقدامات و عملیات اجرایی، گزارشات مالی و اداری لازم بر حسب مورد. - تنظیم و ارائه صورتهای مالی اساسی وفق مقررات قانون تجارت و استانداردهای متداول حسابداری و حسابرسی جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره و ارائه به حسابرسان و مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده. - پیشنهاد هر گونه تغییر و اصلاح در مفاد آئین نامه‌ها و دستور العملهای مورد نیاز شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره. - پیشنهاد ساختار تشکیلاتی و سازمانی متناسب با نیاز شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره. - ساماندهی منابع انسانی شرکت در قالب ساختار و تشکیلات سازمانی مصوب شرکت و صدور احکام حقوقی و ابلاغ شرح وظایف کارکنان در زیربخش‌های شرکت. _ دارا بودن حق نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مراجع قضایی و قانونی کشور جهت دفاع از حقوق و منافع شرکت له یا علیه شرکت با حق توکیل اختیار به غیرو ارجاع داوری به مراجه قانونی از طریق پیشنهاد صلح و سازش. _ تدوین و تنظیم و ارائه دستورالعملها و آئین نامه‌های مالی، اداری، معاملات و فروش محصولات تولیدی و دیگر آئین نامه‌های شرکت با رعایت مفاد اساسنامه، قوانین و مقررات جاری و موضوعه کشور و آئین نامه‌های مرتبط بنیاد مستضعفان و هلدینگ کشاورزی بمنظور بررسی و تصویب هیئت مدیره. _ ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین سقف تنخواه گردانهای مورد نیاز جهت اداره امور جاری شرکت و ارائه راهکارهای مناسب در مورد خرید و ایجاد دارئیهای ثابت، توسعه شرکت، راه اندازی خطوط تولید و غیره در چهارچوب بودجه مصوب جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره. _ انجام مطالعات و اقدام لازم و ضروری بمنظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات اجرایی شرکت در مراکز تولیدی، مالی و اداری شرکت و ارائه نتیجه امر جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره. _ امضاء قراردادهای فروش تولیدات شرکت در چهارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب، اساسنامه، سایر قوانینی موضوعه کشور و آئین نامه‌های مرتبط بنیاد مستضعفان و هلدینگ کشاورزی. _ انجام کلیه خریدهای ضروری مطابق بودجه مشتمل بر تأمین نهادهای کشاورزی، مواد اولیه مصرفی، لوازم و قطعات یدکی، ماشین آلات با رعایت آئین نامه معاملات، مفاد اساسنامه و کلیه مقررات موضوعه در کشور و آئین نامه مرتبط در بنیاد مستضعفان. _ عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت تا رده‌های کارشناسی دراختیار مدیرعامل است. _ پرداخت پاداش به کارکنان لایق که استحقاق تشویق دارند از محل اعتبار سالانه‌ای که هیئت مدیره برای هر سال تعیین می‌نماید و عموما در بودجه مصوب پیش بینی شده تأیید خواهد_شد. _ بدیهی است در صورتی که پرداخت هرگونه پاداش تابع آئین نامه مصوب هیئت مدیره باشد اختیارات مدیرعامل نمی‌تواند مغایر آئین نامه مذبور باشد. _ در صورتی که مطابق آئین نامه مصوب، پاداش کارکنان و محدوده و سقف مشخص باشد، پاداشی که مطابق اختیارات مدیرعامل به کارکنان ذیصلاح تخصیص یافته_است لزوما از سقف پاداش مصوب کسر و مانده بین کارکنان قابل توزیع خواهد_بود. _ پرداخت هرگونه پاداش نقدی و غیرنقدی در مناسبتهای مختلف اعم از اعیاد و ایام ویژه، پایان برداشت محصول و عملیاتهای اجرایی و غیره که براساس عرف سنواتی به کارکنان پرداخت میگردد در اختیار مدیرعامل خواهد_بود. بدیهی است که ضریب رشد سالانه این گونه پاداش‌ها توسط هیئت مدیره تصویب و ابلاغ می‌گردد. در سایر پاداشهای موردی و غیرعرف نیز مدیرعامل اختیار دارد در ازای انجام کار ویژه به کارکنان لایق و شایسته بمنظور ایجاد انگیزه تا سقف ۲ ماه حقوق به ازاء هر یک از کارکنان بر اساس گزارش مدیر مستقیم و تصویب در هیئت مدیره پرداخت نماید.) کمکهای بلاعوض نقدی و غیرنقدی قابل توجه به ادارات و ارگانهای پیشنهادی هیئت مدیره با داشتن مجوز کتبی از مدیرعامل هلدینگ پرداخت خواهد_شد.) سایر موارد پیش بینی نشده در مجموعه وظایف و اختیارات مدیرعامل پس از تصویب هیئت مدیره تعیین تکلیف خواهد_شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قصر شیرین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847192
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین صفایی با کدملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای سید پیمان حاجی سید جوادی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847197
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایرج زمانی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده حقیقی شرکت گسترش پایا صنعت سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ انتخاب گردید و اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین سمت گردیدند - آقای محسن پورکند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای ایرج زمانی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - آقایان هوشنگ عباسعلی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و علیرضا افاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای غلامحسین صفایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. امضاء تمامی اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق آقای ایرج زمانی فرد «مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره» و یکی از نمایندگان اعضاء حقوقی هیئت مدیره (آقایان محسن پورکند، هوشنگ عباسعلی پور، علیرضا افاضل، غلامحسین صفایی) همراه با مهر شرکت معتبر است. درغیاب مدیر عامل، اوراق و اسناد فوق الذکر با امضاء متفق دو نفراز اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل به شرح زیر تعیین و تصویب گردید - اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق قوانین و مقررات، اساسنامه و آیین نامه‌های ذیربط - تهیه و تنظیم مقررات و آئین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و تهیه طرح تشکیلاتی و سازمانی برای حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. - تهیه و تنظیم طرح‌های جدید و طرح‌های توسعه فعالیت‌های شرکت بر اساس موضوع شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب. - انجام کلیه امور اداری شامل استخدام، تعیین وظایف، حقوق و دستمزد و پاداش و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش و نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت، اعطای امکانات رفاهی و تسهیلاتی جهت افزایش بهره وری و تعیین سایر شرایط استخدامی و ممانعت و خروج آنان از خدمت برابر آیین نامه‌های شرکت. - تهیه و تنظیم بموقع بودجه شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب دو ماه قبل از پایان سال مالی. - استقرار و تحصیل اعتبار با رهن و یا بدون رهن با تصویب قبلی هیات مدیره به منظور انجام موضوع شرکت و پرداخت دیون شرکت. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و ایجاد تسهیلات در وصول مطالبات حسب شرایط بازار و ارائه گزارش آن به هیات مدیره - نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و نهادهای انقلابی و عمومی - ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران بر حسب اقتضا بازار و شرایط رقابتی برابر با آئین نامه‌های شرکت پس از اخذ مصوبه از هیئت مدیره - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت، در هریک از دادگاهها از دادگاهای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیار در دادرسی ازآغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب، با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) وتعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناسی اموال بدهکار ودرخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر واقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها وتامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. - جدیت در ارتقا دانش و تخصص پرسنل با شرکت دادن در کلاسها و دوره‌های آموزشی مختلف بطرق مقتضی. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهی‌های شرکت و ارائه آن به بازرس شرکت. - تهیه وتنظیم صورتهای مالی سالیانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد و تهیه و تنظیم گزارش هیئت مدیره به مجمع. - تعیین نحوه توزیع محصولات شرکت در داخل و خارج از شرکت بر اساس مصالح شرکت و رعایت آئین نامه‌های مربوط. - فروش اقلام راکد و اجناس اقساطی و ضایعات بر اساس آیین نامه معاملات. - اتخاذ تصمیم در مورد افزایش بهره وری، کاهش ضایعات، کالای برگشتی و خسارت دیده، قیمت تمام شده، زمان سنجی، بهبود روشها و سیستمها. - تهیه و ارائه گزارشها و جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی، بهای تمام شده، حاشیه سود و مسایل ومشکلات مهم ومبتلا به شرکت جهت طرح در جلسات هیئت مدیره. - افتتاح هر نوع حساب و استفاده آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر پس از اخذ مجوز از هیئت مدیره. - عقد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد، طبق آئین نامه‌ها وپس از اخذ مجوز از هیئت مدیره. - اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضا برای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. - مدیر عامل موظف است کلیه وظایف را با رعایت آیین نامه‌ها و مقررات و دستورالعملهای شرکت و مصوبات هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. - دیگر اختیاراتی که در صورتجلسات بعدی هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض می‌گردد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12623778
آگهی تغییرات شرکت كشت و صنعت و مجتمع شير و گوشت محياء شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۹۵۳۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای غلامحسین صفائی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی وآقای سید محمد جواد میرقوامی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف موسسه بنیاد علوی وآقای حمیدرضا اسماعیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس وآقـای حسیـن نظیفـی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضـو هیئت مدیره و مدیر تولید به نماینـدگی از طـرف شـرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن وآقای رسول صدری به کد ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان مدیر مالی وعضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری سینا و آقای حمیدرضا اسماعیلی به کدملیxxxxxxxxx۹ را بعنوان مدیر عامل شرکت برای مدت باقی مانده دوره تصدی انتخاب شدند-امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک و سفته و بروات با مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و مراسلات با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. -وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تصویب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034605
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر گوشت محیاء سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۹۵۳۳۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای غلامحسین صفایی کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی وآقای داریوش صفوی سهی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل به نمایندگی از هلدینگ کشاورزی پارس وآقای حسین نظیفی کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر تولید به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن وآقای ابراهیم جمشیدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری سینا و آقای مهدی صحرائیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره به نمایندگی از طرف موسسه بنیاد علوی انتخاب شدند - آقای داریوش صفوی سهی بعنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند - امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک وسفته و بروات با مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و مراسلات با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات