احمد ثابت مظفری

احمد ثابت مظفری

کد ملی 003880xxxx
گراف ارتباطات
52
شرکت‌ها
164
آگهی‌ها

شرکت های احمد ثابت مظفری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که احمد ثابت مظفری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
زیمنس
زیمنس
بازرس علی‌البدل
مشارکتی ایسکرا اتو الکتریک ایران
مشارکتی ایسکرا اتو الکتریک ایران
بازرس علی‌البدل
سینجنتا
سینجنتا
بازرس علی‌البدل
لامپ اسرام
لامپ اسرام
بازرس علی‌البدل
تولیدی منسوج کیان کرد
تولیدی منسوج کیان کرد
بازرس علی‌البدل
سمات سامانه بازار سرمایه
سمات سامانه بازار سرمایه
بازرس علی‌البدل
گروپ سب پارس
گروپ سب پارس
بازرس علی‌البدل
تله مکانیک ایران
تله مکانیک ایران
بازرس علی‌البدل
کار و تصویر صنعت
کار و تصویر صنعت
بازرس علی‌البدل
کارا آل تک پویا
کارا آل تک پویا
بازرس اصلی
فیلیپس ایران
فیلیپس ایران
بازرس علی‌البدل
اتو شاسی اینترنشنال پارسسهامی خاص
اتو شاسی اینترنشنال پارسسهامی خاص
بازرس علی‌البدل
تتراپاک ایران
تتراپاک ایران
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری سیمان اسپندار
سرمایه گذاری سیمان اسپندار
بازرس علی‌البدل
ویوالکا شرق
ویوالکا شرق
بازرس علی‌البدل
قدرت محرک مواد شیمیایی ایرانیان
قدرت محرک مواد شیمیایی ایرانیان
بازرس علی‌البدل
خدمات کیفیت آریا اس جی اس
خدمات کیفیت آریا اس جی اس
بازرس علی‌البدل
خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت
خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت
بازرس علی‌البدل
نوین اندیشان سر آوا پارس
نوین اندیشان سر آوا پارس
بازرس علی‌البدل
پترو شیمی لاله
پترو شیمی لاله
بازرس علی‌البدل
اس جی اس ایران لیمیتد
اس جی اس ایران لیمیتد
بازرس علی‌البدل
رنوپارس
رنوپارس
بازرس علی‌البدل
رنگ کانسای ایرانیان
رنگ کانسای ایرانیان
بازرس علی‌البدل
توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا
توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا
بازرس علی‌البدل
آریا لجستیک اینترنشنال پارس
آریا لجستیک اینترنشنال پارس
بازرس علی‌البدل
حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی
حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی
داده های زمینی پارس
داده های زمینی پارس
بازرس علی‌البدل
گروه توسعه و عمران علوی کرمان
گروه توسعه و عمران علوی کرمان
اتو شاسی اینترنشنال پارس
اتو شاسی اینترنشنال پارس
بازرس علی‌البدل
صنایع بسته بندی اسپندار
صنایع بسته بندی اسپندار
بازرس علی‌البدل
یکتا ستاره اطلس
یکتا ستاره اطلس
بازرس علی‌البدل
حمل و نقل بین المللی آریا لجستیک
حمل و نقل بین المللی آریا لجستیک
بازرس علی‌البدل
آوای همراه هوشمند هزاردستان
آوای همراه هوشمند هزاردستان
بازرس علی‌البدل
توان پلیمر رام
توان پلیمر رام
تولیدی نوشاب
تولیدی نوشاب
بازرس علی‌البدل
سیکا پارسیان
سیکا پارسیان
بازرس علی‌البدل
پترو شیمی شازند
پترو شیمی شازند
بازرس علی‌البدل
کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
بازرس علی‌البدل
زداف ایران
زداف ایران
بازرس علی‌البدل
فالق سازه پارس
فالق سازه پارس
بازرس علی‌البدل
بهین مداد ایرانیان
بهین مداد ایرانیان
بازرس علی‌البدل
تی دی آر پارسیان
تی دی آر پارسیان
بازرس علی‌البدل
زرین فن آور چرخشگر
زرین فن آور چرخشگر
بازرس علی‌البدل
پیشگامان نو آوا پردیس
پیشگامان نو آوا پردیس
بازرس علی‌البدل
کسب و کارهای نو پای آوای تک پردیس
کسب و کارهای نو پای آوای تک پردیس
بازرس علی‌البدل
سیمان فراز فیروزکوه
سیمان فراز فیروزکوه
بازرس علی‌البدل
سیمان اکباتان
سیمان اکباتان
بازرس اصلی
رایمون نوآور فردا
رایمون نوآور فردا
بازرس علی‌البدل
مجتمع آهک اسپندار
مجتمع آهک اسپندار
بازرس علی‌البدل
پاکت سازان اسپندار
پاکت سازان اسپندار
بازرس علی‌البدل
صنایع سیمان کیاسر
صنایع سیمان کیاسر
بازرس علی‌البدل
سیمان کویر کاشان
سیمان کویر کاشان
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14862314
آگهی تغییرات حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 13995 و شناسه ملی 10100527339
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/06/1398 تو مجوز شماره 233151/98 مورخه 08/07/98 جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مصطفی نوروزی به شماره ملی 0382358902 با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 1500000 ریال افزایش داد، حامد سیار به شماره ملی 6469325191 با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 1500000 ریال افزایش داد و محمد کاظم روح اللهی به شماره ملی 0073945821 با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 1500000ریال افزایش داد، آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی 0038808056 با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 4400000 ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ 7700000 ریال به مبلغ 10000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر است: محمدکاظم روح الهی ورنوسفادرانیبه کدملی 0073945821 دارای1500000 ریال احمد ثابت مظفری به کدملی 0038808056 دارای 4400000 ریال ابوالقاسم فخاریان به کدملی 0531992136 دارای 2000000 ریال مصطفی نوروزی به کدملی 0382358902 دارای 1500000 ریال حامد سیار به کدملی 6469325191 دارای1500000 ریال پ980729561367423 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14828805
آگهی تغییرات حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخه ۳۱/۶/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم فخاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حامد سیار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14828806
آگهی تغییرات حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخه ۳۱/۶/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای زهیر شیرین به کدملیxxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغxxxxxx۰۰ریال به مبلغxxxxxx۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر است: محمدکاظم روح الهی ورنوسفادرانیبه کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال احمد ثابت مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰ ریال ابوالقاسم فخاریان به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰ ریال مصطفی نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx ریال حامد سیار به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14551808
آگهی تغییرات حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۸/۱۲/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقایان احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم فخاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حامد سیار به به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و زهیر شیرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13635050
آگهی تغییرات حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۵/۶/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ابوالقاسم فخاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره زهیر شیرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618880
آگهی تغییرات حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۵/۶/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ابوالقاسم فخاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ زهیر شیرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618887
آگهی تغییرات حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۵/۶/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا خالق به کد ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت تمام آورده خود به مبلغ ۱، xxx، xxx ریال از صندوق موسسه از جمع شرکاء موسسه خارج گردید. سرمایه موسسه به مبلغ ۸، xxx، xxx ریال کاهش یافت و ماده ۷ و ماده ۸ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: ماده ۷) سرمایه موسسه: سرمایه موسسه مبلغ ۸، xxx، xxx ریال است که تماما توسط شرکاء پرداخت شده_است. ماده ۸ شرکاء و سهم الشرکه آنان: شرکاء و سهم الشرکه آنان به شرح زیر است: احمد ثابت مظفری به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای ۴ , xxx , xxx ریال ابوالقاسم فخاریان به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای ۱ , xxx , xxx ریال زهیر شیرین به کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای ۱ , xxx , xxx ریال حامد سیار به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx , xxx ریال مصطفی نوروزی به کد ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxx , xxx ریال محمدکاظم روح الهی ورنوسفادرانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx , xxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618894
آگهی تغییرات حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۵/۶/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد ثابت مظفری، ابوالقاسم فخاریان و زهیر شیرین هریک به ترتیب با پرداخت xxx، xxx ریال، xxx، xxx ریال و xxx، xxx ریال به صندوق موسسه آورده‌های خود را به ترتیب به مبلغ ۴، xxx، xxx ریال، ۲، xxx، xxx ریال و ۲، xxx، xxx ریال افزایش دادند و آقای مصطفی نوروزی، محمدکاظم روح الهی ورنوسفادرانی و حامد سیار هریک به ترتیب با پرداخت xxx، xxx ریال به صندوق موسسه آورده‌های خود را هریک به مبلغ xxx، xxx ریال افزایش دادند. سرمایه شرکت به مبلغ ۱۰، xxx، xxx ریال افزایش یافت و ماده ۷ و ماده ۸ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت: ماده ۷) سرمایه موسسه: سرمایه موسسه مبلغ ۱۰، xxx، xxx ریال می‌باشد که تماما توسط شرکاء پرداخت شده_است. ماده ۸) شرکاء و سهم الشرکه آنان: شرکاء و سهم الشرکه آنان به شرح زیر است: احمد ثابت مظفری به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰ ریال ابوالقاسم فخاریان به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰ ریال زهیر شیرین به کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰ ریال حامد سیار به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال مصطفی نوروزی به کد ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx ریال محمدکاظم روح الهی ورنوسفادرانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240603
آگهی تغییرات شرکت سینجنتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۴۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۱ مورد تصویب قراردادند. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران (به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹) و آقای احمد ثابت مظفری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240618
آگهی تغییرات شرکت سینجنتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۴۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۲ مورد تصویب قراردادند. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران (به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹) و آقای احمد ثابت مظفری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240631
آگهی تغییرات شرکت سینجنتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۴۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۴ مورد تصویب قراردادند. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران (به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹) و آقای احمد ثابت مظفری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240645
آگهی تغییرات شرکت سینجنتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۴۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۳ مورد تصویب قراردادند. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران (به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹) و آقای احمد ثابت مظفری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13167974
آگهی تغییرات شرکت خدمات کیفیت آریا اس جی اس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۸۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/xxx۵ و بموجب نامه شماره xxx۳۹/۴۱ مورخه ۰۶/۰۷/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۰/۱۰/xxx۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی وآقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13161517
آگهی تغییرات حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۸/۸/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد ثابت مظفری، ابوالقاسم فخاریان، علیرضا خالق و زهیر شیرین هریک به ترتیب با پرداخت مبلغ xxx , xxx ریال، xxx , xxx، ریال، xxx , xxx ریال و xxx , xxx ریال به صندوق موسسه آورده‌های خود را به ترتیب به مبلغ ۴ , xxx , xxx ریال، ۱ , xxx , xxx ریال، ۱ , xxx , xxx ریال و ۱ , xxx , xxx ریال افزایش دادند و آقایان مصطفی نوروزی، محمدکاظم روح الهی ورنوسفادرانی و حامد سیار هریک به ترتیب با پرداخت مبلغ xxx , xxx ریال به صندوق موسسه به جمع شرکاء پیوستند و در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۷ , xxx , xxx ریال به مبلغ ۱۰ , xxx , xxx ریال افزایش یافت و بدین ترتیب ماده ۷ و ماده ۸ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: ماده ۷ سرمایه موسسه: سرمایه موسسه مبلغ ۱۰ , xxx , xxx ریال است که تماما توسط شرکاء به صورت نقد پرداخت شده_است. ماده ۸ شرکاء و سهم الشرکه آنان: شرکاء و سهم الشرکه آنان به شرح زیر است: احمد ثابت مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای ۴ , xxx , xxx ریال ابوالقاسم فخاریان به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای ۱ , xxx , xxx ریال علیرضا خالق به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای ۱ , xxx , xxx ریال زهیر شیرین به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای ۱ , xxx , xxx ریال حامد سیار به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx , xxx ریال مصطفی نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxx , xxx ریال محمدکاظم روح الهی ورنوسفادرانی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx , xxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094310
آگهی تغییرات شرکت اورکیلا ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سهامی اورکیلا هولدینگ به کد فراگیر xxxxxxxxx۱ با نمایندگی آنتوان ساسی به کد فراگیر xxxxxx۸۷ شرکت بامسئولیت محدود اورکیلا (سوریه) به کد فراگیر xxxxxxxxx۹ با نمایندگی نیکول مللک ابراهیم به کد فراگیر xxxxxx۸۸ موسسه تجاری اورکیلا منطقه آزاد به کد فراگیر xxxxxxxxx۱ بانمایندگی استفن ویلیام جنکینز به کد فراگیر xxxxxx۵۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664571
آگهی تغییراتحسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۴ و تاییدیه شماره xxx۸۰/۹۴ مورخ ۲۲/۱۰/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احمد ثابت مظفری (به شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت رئیس هیأت مدیره و ابولقاسم فخاریان (به شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و زهیر شیرین (به شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیأت مدیره و علیرضا خالق (به شماره ملی xxxxxxxxx۴) خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12618730
آگهی تغییرات شرکت رنگ كانساي ايرانيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۴۲۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۷۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان منتهی به سال مالی ۱۱/۱/xxx۳بتصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار انتخاب گردیدند: شرکت کی آی پی اس اینترنشنال با شناسه ملیxxxxxxxxx۹ با نمایندگی آقای شهزاد اسدبا شماره فراگیرxxxxxx۳۹ آقای خواجه ثاقب محمود با شماره فراگیرxxxxxx۶۱ آقای شکیل احمد قاضی با شماره فراگیرxxxxxx۴۳ موسسه تدوین و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری با کدملی xxxxxxxxx۶بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12418867
آگهی تغییرات شرکت گروپ سب پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۷۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید. شرکت گروپ سب اکسپورت اس آ اس به شناسه xxxxxx۸ (با نمایندگی آقای مارتین زوهار با گذرنامه شماره xxxxxx۷۷)، شرکت سب دولوپمان اس آ اس به شناسهxxxxxxxxx۲ (با نمایندگی آقای پی یر گیبر با گذرنامه شماره xxx۶۲ ک ب ۰۳) و آقای پویان نصیری با کدملی شماره xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران باشناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری با کدملی xxxxxxxxx۶به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12415651
آگهی تغییرات شرکت خدمات كيفيت آريا اس جي اس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۹۷۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۸۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۳ بتصویب رسید. اعضاهیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند شرکت ملی صنایع پتروشیمی ش م xxxxxxxxx۱۲، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ش م xxxxxxxxx۲۰، شرکت بازرگانی پتروشیمی ش م xxxxxxxxx۳۴، شرکت اس جی اس اس آ، شرکت اس جی اس گروپ منیجمنت اس آ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی وآقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12390548
آگهی تغییرات شرکت نوين انديشان سر آوا پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تأمین سرمایه کاردان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی آقای مجید زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت تدبیرگران فردای امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سعید باجلان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی آقای رامین ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای حافظ کمال هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی آقای شاپور خستو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت پاما گرانت اینوستمنت آ بی با کد فراگیر xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای بهاءالدین سادات طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12365887
آگهی تغییرات شرکت اورکیلا ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به دهم دی ماه xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12339772
آگهی تغییرات شرکت تتراپاک ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۸۹۸۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۴۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به۱۰ دیماه xxx۳ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت تترا پ اک آسیا پی تی ای ال تی دی وشرکت تتراپ اک یورونگ وشرکت تتراپ اک سوت ایست آسیا پی تی ای ال تی دی روزنامه اطلاعات جهت آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12321172
آگهی تغییرات شرکت ویوالکا شرق سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۷۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی سال xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12321178
آگهی تغییرات شرکت ویوالکا شرق سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۷۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۱/۱۱/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12318181
آگهی تغییرات شرکت تله مكانيك ايران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۳۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و آقای احمد ثابت مظفری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری برای درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب شدند: شرکت صنایع الکتریک اشنایدر الکتریک فرانسه کد فراگیر xxxxxx۵ با نمایندگی آقای حسن تورهان تورهان جیل ش.م xxxxxx۱۷ و آقای کریستوف دنیل ریچارد ویلگوسیک کد فراگیر xxxxxx۲۶ و آقای ادگارد بوشاهین کد فراگیرxxxxxx۲۸.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304278
آگهی تغییرات شرکت ویوالکا شرق سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۲۷۶۴۴ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۷۹۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی سال ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12278072
آگهی تغییرات شرکت سیمان کویر کاشان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۰۸۸ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۲۱۰۳۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/xxx۳ مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی (تا تاریخ ۳۰/۹/xxx۴) تعیین گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت گردید. صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12259470
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان کیاسر شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۲۸۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۳۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدوین وهمکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹به سمت بازرس اصلی وآقای احمدثابت مظفری باکدملی xxxxxxxxx۶بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدندو روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. همچنین اعضاءهیئت مدیره شرکت به شرح ذیل به مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپنداربه شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ موسسه رفاه وتامین آتیه کارکنان بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت سیمان اکباتان به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ شرکت سیمان آرتااردبیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت مدیریت سرمایه ودادپویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12208287
آگهی تغییرات شرکت پاکت سازان اسپندار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۴۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ به تصویب رسید . ۲ـ موسسه حسابرسی تدوین وهمکاران به شماره ثبت xxx۹۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ تهران به سمت بازرس اصلی وآقای احمدثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12200838
آگهی تغییرات شرکت کسب و کارهای نوپای خاور زمین (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۵۱۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقایان شایان شلیله به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و محسن ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و امین جلال پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و بهاءالدین سادات طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مؤسسه تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12202069
آگهی تغییرات شرکت زیمنس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۲۷۰ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۶۶۵۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری ش م xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل "شرکت" برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" برای درج آگهی های "شرکت" انتخاب شد. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۸/۷/۹۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12185181
آگهی تغییرات شرکت مجتمع آهک اسپندار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۶۷۶۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۹۱۹۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات حهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175751
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رایمون نوآور فردا درتاریخ ۰۳/۰۳/xxx۴ به شماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات بازاریابی مجاز غیرالکترونیکی، غیرهرمی و غیرشبکه ای ـ واردات، صادرات، خرید، فروش و بازرگانی کالا و خدمات مجاز ـ توسعه، فروش، مشاوره، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستم های یکپارچه سازمانی، سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان، اتوماسیون انبار و توزیع کالا ـ ارائه خدمات مشاوره مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی مجاز (غیر هرمی، غیرالکترونیکی و غیرشبکه ای) توسعه خدمات نوین فنی، طراحی، پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها ـ افتتاح حساب های بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت ـ شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمان ها، نهادها، ادارات و شرکت ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی ـ انجام فعالیت های مجاز تجاری و بازرگانی و اقتصادی، خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: پردیس ـ پارک فناوری پردیس ـ خیابان نوآوری شانزدهم ـ پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx/۱۰ سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام عادی و xxx۰ سهم با نام ممتاز می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳/xxx۱ مورخ ۲۶/۰۹/xxx۳ نزد بانک پارسیان شعبه شیر پاستوریزه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت:. شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲. آقای سعید محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳. آقای حمید محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. ۴. آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. ۵. آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12151022
آگهی تغییرات شرکت اس جي اس ايران ليميتد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۷۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۹۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اس جی اس اس آ با نمایندگی آقای تیمور عباسف به شماره پاسپورت آذربایجانی xxxxxx۱۷ c و شرکت اس جی اس گروپ منیجمنت با نمایندگی آقای الیویر مرکت به شماره پاسپورت سوئیسی xxxxxx۸ fوآقای محمود جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به دهم دیماه xxx۲ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی وآقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12116624
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی اسپندار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۹۶۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ تصویب شد. ـ موسسه حسابرسی تدوین وهمکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی وآقای احمدثابت مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.نمودند. ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12084779
آگهی تغییرات شرکت سیمان اکباتان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۸۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۱۸۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ تصویب گردید. ـ موسسه حسابرسی تدوین وهمکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ وآقای احمدثابت مظفری باکدملی xxxxxxxxx۶به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12076013
آگهی تغییرات شرکت سیمان فراز فیروزکوه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۴۹۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ تصویب گردید موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹بعنوان بازرس اصلی وآقای احمدثابت مظفری باکدملی xxxxxxxxx۶بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12074105
آگهی تغییرات شرکت کارا آل تک پویا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۹۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی تدوین وهمکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12042323
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12042334
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان نو آوا پردیس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۵۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12042338
آگهی تغییرات شرکت کسب و کارهای نو پای آوای تک پردیس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۵۲۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410404
آگهی تغییرات شرکت توان پلیمر رام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۰۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۲۲۹۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی۱۱/۱/۹۳ بتصویب رسید. آقای خواجه صغیب محمود دارنده گذرنامه شماره xxxxxx۳سی ال و آقای شکیل احمد قاضی دارنده گذرنامه شماره xxxxxx۵ ای سی و شرکت رنگ کانسای ایرانیان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای شهزاد اسد دارنده گذرنامه شماره xxxxxx۵ ای سی بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه تدوین و همکاران بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری با کد ملیxxxxxxxxx۶ بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771989
آگهی تغییرات شرکت اتو شاسی اینترنشنال پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و آقای احمد ثابت مظفری کد ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به عنوان بازرس روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه شرکت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بدین شرح انتخاب گردیدند: شرکت اتوشاسی اینترنشنال (مدیر طبقة «ب») با نمایندگی آقای ژان فرانسوا برون دارنده گذرنامه فرانسوی به شماره: Fxxxxxx۴ شرکت رباط ماشین (مدیر طبقة «الف») با نمایندگی آقای اسمعیل حاجی زاده نمینی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ آقای ژوفروآ سوآوی (مدیر طبقة «ب») دارنده گذرنامه فرانسوی به شماره: ۰۶BAxxx۶۸ آقای مارسل برویه (مدیر طبقة «ب») دارنده گذرنامه فرانسوی به شماره: ۰۴FHxxx۰۵ آقای پیمان کارگر کرمانشاه (مدیر طبقة «ب») به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای صادق ریحانی ممقانی (مدیر طبقة «الف») به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ آقای پاسکال ریموند (مدیر طبقة «ب») دارنده گذرنامه فرانسوی به شماره: ۱۳FVxxx۸۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768037
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی اسپندار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۹۷۹۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۹۴۹۶۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان مورخ ۲۹/۱۲/xxx۲تصویب گردید. موسسه حسابرسی تدوین وهمکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی وآقای احمدثابت مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768149
آگهی تغییرات شرکت یکتا ستاره اطلس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۹۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۷۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۹ مهر ماه xxx۲ (۱ اکتبر xxx۳) مورد تصویب قرارگرفت.. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و آقای احمد ثابت مظفری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629812
آگهی تغییرات شرکت خدمات کیفیت آریا اس جی اس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۸۱۰۱
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxx۸/۲۰ مورخ ۲۳/۴/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۲به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624484
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۳۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت ۲ سال تمدید گردید: آقای احمد مرادعلیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی موسسه خیریه مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای محمدعلی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سازمان عمران کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای محمدجواد فدائی فتح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت اشکو پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد فرشاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت صنایع خودروسازی کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای جمشید انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بازرگانی خیّر کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537565
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۷۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‏البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند ـ آقای سید سعید رحمانی خضری ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس ش م xxxxxxxxx۷۶ ـ آقای امین رضا وهوش اصفهانی ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین ش م xxxxxxxxx۸۰ ـ آقای حسام میرآرمندهی ک م xxxxxxxxx۳
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535678
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه و حساب و سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. پییرفرانسوا هسلر به شماره گذرنامه xxxxxx۲، فریبرز مقیمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ، نیکلاس آندره ماتیس به شماره گذرنامه xxxxxx۵ ، شرکت کومات (FZC) و شرکت سیمان اکباتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1513509
آگهی تغییرات شرکت اورکیلا ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و عملکرد سودو زیان سال مالی منتهی به دهم دی ماه xxx۲ بتصویب رسید اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سهامی اورکیلا هولدینگ به نمایندگی آقای آنتوان ساسی شرکت اورکیلا به نمایندگی خانم نیکول ملک ابراهیم زوجه ساسی موسسه تجاری اورکیلا منطقه آزاد به نمایندگی آقای استفن ویلیام جنکینز موسسه حسابرسی تدوین و همکاران باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۹به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری باکدملی xxxxxxxxx۶ را به عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار را برای درج آگهی تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474529
آگهی تغییرات شرکت فیلیپس ایران سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۳۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۲۳۰۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ آقای احمد ثابت مظفری با کد ملی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476308
آگهی تغییرات شرکت تترا پ اک ایران سهامی‌خاص شماره ثبت ۸۹۸۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۴۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۰/۱۰/xxx۲ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی
آقای احمد ثابت مظفری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476235
آگهی تغییرات شرکت تله مکانیک ایران سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۷۶۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۳۲۲۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و آقای احمد ثابت مظفری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه همشهری بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409074
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی بروسان آریا سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۵۷۲۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۰۹۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409077
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی بروسان آریا سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۵۷۲۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۰۹۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۰/۱۰/۹۱ بتصویب رسید.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1406139
آگهی تغییرات شرکت یکتا ستاره اطلس سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۹۵۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۷۵۵۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه تدوین و همکاران به ش ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و صورت های مالی منتهی به ۹ مهر xxx۱ (۳۰ سپتامبر xxx۲) مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای ارول کریلماز و آقای یووه کرونن به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396573
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرامیک بهرنگ شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۹۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۹۶۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳
شرکت سیمان اکباتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷
ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید.
ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1311866
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیرتجاری به ‌شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان احمد ثابت مظفری (به شماره ملی xxxxxxxxx۶) بسمت رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم فخاریان (به شماره ملی xxxxxxxxx۶) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و زهیر شیرین به (به شماره ملی xxxxxxxxx۰) بسمت عضو هیئت مدیره و علیرضا خالق (به شماره ملی xxxxxxxxx۴) خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1311867
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان احمد ثابت مظفری، ابوالقاسم فخاریان، علیرضا خالق و زهیر شیرین به ترتیب با پرداخت مبالغ xxx/xxx/۱ ٍریال، xxx/xxx ریال، xxx/xxx ریال، xxx/xxx ریال به صندوق موسسه آورده های خود را به ترتیب به مبالغ xxx/xxx/۳ ٍٍٍریال، xxx/xxx/۱ ریال، xxx/xxx/۱ ریال و xxx/xxx/۱ ریال افزایش دادند.
و درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/۷ ریال افزایش یافت و بدین ترتیب ماده ۸ اساسنامه موسسه به شرح ذیل تغییر یافت:
لیست بعد از افزایش بشرح زیر است:
احمد ثابت مظفری کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx/۳ ریال آورده
ابوالقاسم فخاریان کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx/۱ ریال آورده
علیرضا خالق کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx/xxx/۱ ریال آورده
زهیر شیرین کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx/xxx/۱ ریال آورده
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297902
آگهی تغییرات شرکت بوروسان لجستیک اینترنشنال پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۲۷۰۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ (سال مالی منتهی به ۱۰ دی ماه ۹۱) مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1263922
آگهی تغییرات شرکت اتو شاسی اینترنشنال پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۱/۱۰/xxx۱ (۳۱ دسامبرxxx۲) به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری ک.مxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های تعیین شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255251
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۴۳۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213149
آگهی تغییرات شرکت تله مکانیک ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۳۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و آقای احمد ثابت مظفری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار همشهری برای آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اعضای جدید هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
شرکت صنایع الکتریک اشنایدر فرانسه با نمایندگی آقای حسن تورهان تورهان جیل
آقای جووانی کاستا به شماره گذرنامه xxxxxx۹ YA و آقای ادگارد بوشاهین به شماره گذرنامه xxxxxx۹
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1202059
آگهی تغییرات شرکت رنگ کانسای ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۷۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۷/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه تدوین و همکاران بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد ثبت مظفری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۱/۱/xxx۲به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189033
آگهی تغییرات شرکت خدمات کیفیت آریا اس جی اس سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۹۷۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۸۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شرکت صنایع ملی پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای محمدعلی زردبانی کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای قربانعلی شاهی کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت اس جی اس اس آ به نمایندگی آقای تیمور عباسف شرکت اس جی اس گروپ منیجمنت اس آ به نمایندگی آقای الیور مرکت شرکت بازرگانی پتروشیمی به نمایندگی آقای عبدالامیر شالباف زاده کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177774
آگهی تغییرات شرکت اورکیلا ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود زیان xxx۱ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152577
آگهی تغییرات شرکت گروپ سب پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۱۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۷۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ ـ (xxx۲) به تصویب رسید.
شرکت گروپ سب اکسپورت اس آاس بنمایندگی مارتین زوهار و شرکت سب دولوپمان اس آاس با نمایندگی فیلیپ دراوینی و پویان نصیری کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند.
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152602
آگهی تغییرات شرکت داده‌های زمینی پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۲۴۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه تدوین و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری ش م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148984
آگهی تغییرات شرکت فیلیپس ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۲۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اریک پال کوتینهو و آقای جورجن جونگما
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1143278
آگهی تغییرات شرکت اس جی اس ایران لیمیتد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۹۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران ش ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116717
آگهی تغییرات شرکت داده ‌های زمینی پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۲۴۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097161
آگهی تصمیمات شرکت تتراپ اک ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۴۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران کد ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت تتراپ اک یورو نگ پی تی ای ال تی دی شرکت تتراپ اک سوت ایست آسیا پی تی ای ال تی دی شرکت تتراپ اک آسیا پی تی ای ال تی دی. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۲/۹۲ فرانسیس دیوید گودندی به نمایندگی از شرکت تتراپ اک آسیا پی تی ای ال تی دی بسمت رئیس هیئت مدیره و رافیک باغومیان به نمایندگی از شرکت تتراپ آک یورونگ پی تی ال تی دی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آشوتوش آنانت منوهر به نمایندگی شرکت تتراپ اک سوت ایست آسیا پی تی ای ال تی دی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک مالی و بانکی شامل چک و سفته و برات تا سقف ۵۰ میلیون ریال با امضای مشترک امیر اکبری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به اتفاق یک نفر از افراد گروه ب همراه با مهر شرکت معتبر است و اسناد مالی و بانکی بدون هیچ محدودیتی با امضاء مشترک یک نفر از گروه ب و یک نفر از گروه الف متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اسناد و مدارک تعهدآور شامل قرارداد با امضای دو نفر از گروه الف یا ب همراه با مهر شرکت معتبر است. گروه الف: آشوتوش آنانت منوهر و محمدرضا قاسمیان کد ملی xxxxxxxxx۳ و رافیک باغومیان کد ملی xxxxxxxxx۸ گروه ب شامل: علیرضا حسین زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ و کنستانتین کولزنیک و نگار صدقی کد ملی xxxxxxxxx۹ و امیرعلی جلیلی بایرامی کد ملی xxxxxxxxx۱.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093831
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: احمد ثابت مظفری به ش ملی xxxxxxxxx۶ و علیرضا خالق به ش ملی xxxxxxxxx۴ و زهیر شیرین به ش ملی xxxxxxxxx۰ و ابوالقاسم فخاریان به ش ملی xxxxxxxxx۶ هر یک با پرداخت مبالغ xxx/xxx ریال و xxx/xxx ریال و xxx/xxx ریال و xxx/xxx/۱ ریال به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه های خود را به مبالغ به ترتیبxxx/xxx/۲ ریال و xxx/xxx/۱ ریال و xxx/xxx ریال و xxx/xxx/۱ ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵ ریال افزایش یافت و ماده ۸ اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و سهم الشرکه ایشان: احمد ثابت مظفری xxx/xxx/۲ ریال و علیرضا خالق xxx/xxx/۱ ریال و زهیر شیرین xxx/xxx ریال و ابوالقاسم فخاریان xxx/xxx/۱ ریال.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1087783
آگهی تصمیمات شرکت کار و تصویر صنعت به شماره ثبت۱۴۵۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۴۴۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱/xxx۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۰/۱۰/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران ش م xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثبات مظفری ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: برنت اشتغان اشمیتس و ارسلان بالاخانی هشتپر به کدملی xxxxxxxxx۶ و بریجیت و اندهپوت بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱/۹۲ برنت اشغان اشمیتس بسمت رئیس هیئت مدیره و ارسلان بالاخانی هشتپر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و هرمان جوزف کنرادی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهداور از جمله چک و سفته و برات قراردادها و بطور کلی اسنادی که برای شرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق می نماید توسط مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر امضاء و به مهر شرکت ممهور خواهد شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047813
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۰۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000646
آگهی تغییرات شرکت بوروسان لجستیک اینترنشنال پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۲۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 970556
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۰۲۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه تدوین و همکاران با ش مxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری با ک مxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: جواد آسیم با ک مxxxxxxxxx۲ ـ بیژن شیخ الاسلامی با ک مxxxxxxxxx۲ ـ جواد سلیمی به کدملیxxxxxxxxx۷ ـ فرهاد فرح بخش با ک مxxxxxxxxx۳ ـ مجید قمی با ک مxxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و محمد صادقیان با ک م xxxxxxxxx۶ و منوچهر استیفاء با ک م xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908490
آگهی تغییرات شرکت رنگ کانسای ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۲۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۷۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۶/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای خواجه صقیب محمود و آقای شکیل احمد قاضی و شرکت رنگ کانسای خاورمیانه سهامی خاص با نمایندگی آقای شهزاد اسد تا تاریخ ۲۰/۶/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۱/۱/۹۱ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱۶/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 878746
آگهی تصمیمات شرکت رنو پارس سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۲۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۱۹۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به ش م xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739563
آگهی تصمیمات شرکت اس جی اس ایرانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۳۹و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۷۲۹۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10255695
آگهی تصمیمات شرکت اس جی اس ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۹۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734042
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی لالهسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۲۱۳۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۰۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پتروشیمی مارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی حمیدرضا اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۳ و ابوالقاسم حبیبی خراسانی به کدملی xxxxxxxxx۳ و علیرضا صابرکوچکسرایی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت گروه صنعتی پلیمر پوشینه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی محمدعلی زردبانی به کدملی xxxxxxxxx۳ و مهدی نجفی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ حمیدرضا اسکندری به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدعلی زردبانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مسعود حاجی محمدیاسینی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردیدند در نحوه حق امضا و اسناد و اوراق بهادار و اختیارات مدیرعامل تغییری حاصل نگردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729104
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارسسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۱/۱/۹۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10111397
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۱/۱/۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 722909
آگهی تصمیمات شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵۶۶۸۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۶۹۵۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه تدوین و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726408
آگهی تصمیمات شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵۶۶۸۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۶۹۵۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه تدوین و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10388973
آگهی تصمیمات شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۹۵۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 714216
آگهی تصمیمات شرکت خدمات کیفیت آریا اس جی اسسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۷۹۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۸۱۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701059
آگهی تصمیمات شرکت اورکیلا ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۷۳۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۲۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سهامی اورکیلا هولدینگ به نمایندگی آنتوان ساسی و شرکت مسئولیت محدود اورکیلا (سوریه) به نمایندگی نیکول ملک ابراهیم زوجه ساسی و موسسه تجاری اورکیلا منطقه آزاد به نمایندگی استفن جنکینز ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ آنتوان ساسی بسمت رئیس هیئت مدیره و نیکول ملک ابراهیم زوجه ساسی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا زارع صادقی (خارج از اعضاء) به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و نامه های اداری و بازرگانی الف ـ تا میزان حداکثر معادل xxx/۳۰ دلار آمریکا با امضاء مشترک مدیرعامل و پریسا ملک نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ مدیر مالی شرکت همراه با مهر شرکت و ب ـ از میزان بیش از معادل xxx/۳۰ دلار آمریکا و تا حداکثر xxx/xxx دلار آمریکا با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت پ ـ از میزان بیش از معادل xxx/xxx دلار آمریکا فقط با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 644193
آگهی تاسیس شرکت ویوالکا شرق سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۰۴/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۰۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از: تولید، توزیع و پخش و فروش خمیرهای آماده پخت (تازه و یخ زده) و کلیه محصولات شیرینی پزی و نانوایی، واردات و صادرات هرگونه محصولات تجاری و صنعتی، خط تولید و ماشین آلات مرتبط، لوازم یدکی و هرگونه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مرتبط
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان خواجه عبدا... انصاری، شماره xxx، پلاک ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴۱ مورخ ۰۹/۰۳/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه فرشته پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای هاینز بودین به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای علیرضا رحیمی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای ورنر فورلینگر به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای علیرضا رحیمی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: امضای هرگونه برات، چک، سفته، قرارداد وام، رهن و سایر اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل قراردادها، نقل و انتقال و معاملات بانکی و غیره با هر ارزش و همچنین کلیه اوراق و اسناد عادی با امضای منفرد مدیرعامل (آقای علیرضا رحیمی زاده) با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 637975
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۰۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۱۲/xxx۰تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۷/۴/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626682
آگهی تصمیمات شرکت تتراپ اک ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۹۸۲ با شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۴۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل بتصویب مجمع مزبور رسید: ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 624029
آگهی تصمیمات شرکت اتو شاسی اینترنشنال پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۲۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱ دسامبرxxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10117621
آگهی تصمیمات شرکت اتو شاسی اینترنشنال پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۲۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱ دسامبر xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618244
آگهی تصمیمات شرکت فیلیپس ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۲۳۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اریک پال کوتینهو و ویلهلموس یوهان هندریکوس ماریا جانسون به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۱ اریک پال کوتینهو به سمت رئیس هیئت مدیره و ویلهلموس یوهان هندریکوس ماریا جانسون به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالحسین کوچک به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 611774
آگهی تصمیمات شرکت تله مکانیک ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۱۷۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۷۳۲۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613689
آگهی تصمیمات شرکت کار و تصویر صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۴۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابتمظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604246
آگهی تصمیمات شرکت گروپ سب پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۷۱۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. شرکت تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 614510
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت صنایع اشنایدر الکتریک ایران (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۱ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ آقای احمد ثابت مظفری با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع اشنایدر الکتریک ایند استریز اس. آ. اس با نمایندگی آقای حسن ترهان ترهان جیل، شرکت صنایع الکتریک ایران ساینا (س. خ) به نمایندگی آقای عباس نصیری و آقای جواد کرباسی زاده اصفهانی و آقای جووانی کاستا و آقای ادگارد بوشاهین.
۵ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۲/۹۱ آقای حسن ترهان ترهان جیل بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد کرباسی زاده اصفهانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جووانی کاستا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با دو امضاء از سه نفر یعنی رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۶ـ اختیارات زیر از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: افتتاح اعتبارات اسنادی و انتخاب نماینده جهت ترخیص کالا از گمرک و همچنین اختیارات موضوع بندهای ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۱ (خرید قطعات و سرمایه گذاری کمتر از پانصد میلیون ریال) ۱۶، ۱۵، ۱۰، ماده ۲۳ اساسنامه.
شxxxxxx۲ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 590600
آگهی تأسیس شرکت سمات سامانه بازار سرمایه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۰/۰۲/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۰/۰۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ عبارتست از مطالعه و طراحی و مشاوره, انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت, اجرا و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه ای و سیستم های الکترونیکی مخابراتی و آنتن ها و کابلهای ارتباطی مربوطه, اتوماسیون صنعتی و تجهیزات مهندسی و پزشکی رایانه ای و تجهیزات ابزار دقیق رایانه ای و سیستم های ارتباطی ۲ـ خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم های رایانه ای و الکترونیکی و خدمات مهندسی ۳ـ تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز شرکت۴ـ انجام خدمات اجرایی و عملیاتی و فنی و مهندسی در زمینه موضوع فعالیت شرکت۵ـ شرکت در نمایشگاههای رایانه ای داخلی و خارجی ۶ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ۷ـ اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای رایانه ای داخلی و خارجی ۸ـ ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور۹ـ انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت۱۰ـ مدیریت و برنامه ریزی تولید و تکنولوژی و مدیریت نگهداری و تعمیرات جامع و مدیریت بهره وری جامع و مدلهای تعالی سازمانی و سرمایه گذاری خارجی و طراحی و تدوین استراتژی و بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای و انجام تحقیقات بازار ۱۱ـ دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی از بانکها در زمینه موضوع فعالیت شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران , خیابان حافظ, کوچه ازهاری, پلاک۱۰ـ کدپستیxxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج میلیون سهمxxx/۱ ریالی که تعداد پنج میلیون سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx/۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۱۸/۰۲/xxx۱ نزد بانک ملی شعبه بورس پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای حامد سلطانی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس سهامی خاص با نمایندگی آقای باقر طاهر یان فر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای اصغر تاج الدین اشکفتکی به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ ـ ۵ ـ آقای اصغر تاج الدین اشکفتکی به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ موسسه حسابداران تدوین و همکاران به شماره ثبتxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10104677
آگهی تأسیس شرکت سمات سامانه بازار سرمایه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۰۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۰۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: ۱ عبارتست از مطالعه و طراحی و مشاوره , انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت , اجرا و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه‌ای و سیستم‌های الکترونیکی مخابراتی و آنتن‌ها و کابلهای ارتباطی مربوطه , اتوماسیون صنعتی و تجهیزات مهندسی و پزشکی رایانه‌ای و تجهیزات ابزار دقیق رایانه‌ای و سیستم‌های ارتباطی ۲ خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم‌های رایانه‌ای و الکترونیکی و خدمات مهندسی ۳ تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز شرکت ۴ انجام خدمات اجرایی و عملیاتی و فنی و مهندسی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ۵ شرکت در نمایشگاههای رایانه‌ای داخلی و خارجی ۶ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ۷ اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای رایانه‌ای داخلی و خارجی ۸ ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور ۹ انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ۱۰ مدیریت و برنامه ریزی تولید و تکنولوژی و مدیریت نگهداری و تعمیرات جامع و مدیریت بهره وری جامع و مدلهای تعالی سازمانی و سرمایه گذاری خارجی و طراحی و تدوین استراتژی و بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و انجام تحقیقات بازار ۱۱ دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی از بانکها در زمینه موضوع فعالیت شرکت. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران , خیابان حافظ , کوچه ازهاری , پلاک ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنج میلیون سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۸/۰۲/xxx۱ نزد بانک ملی شعبه بورس پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حامد سلطانی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس سهامی خاص با نمایندگی آقای باقر طاهر یان فر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای اصغر تاج الدین اشکفتکی به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای اصغر تاج الدین اشکفتکی به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه حسابداران تدوین و همکاران به شماره ثبت xxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586384
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 565973
آگهی تصمیمات شرکت لامپ اسرام سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۹۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۷۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۸/۷/۹۰ به تصویب رسید. موسسه تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و تجاری و بانکی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک دو نفر از نامبردگان دیل محسن نائب زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ و سمیرا علیزاده ثابت به کد ملی xxxxxxxxx۹ و برنهارد کلبه به گذرنامه RNWZ ۱ H ۱ CH مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563412
آگهی تصمیمات شرکت سینجنتا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۷۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۴۷۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یان مارتین سوتر ـ الریش کیپفر ـ کریستین اسکالین ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ یان مارتین سوتر به سمت رئیس هیئت مدیره و الریش کیپفر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رسول کاظمیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آدرس شرکت به تهران ـ خ ولیعصر ـ بالاتر از م ونک ـ برج نگار ـ ط ۴ ـ واحد ۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562310
آگهی تصمیمات شرکت مشارکتی ایسکرا اتو الکتریک ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۱۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۴۲۰۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527754

آگهی تصمیمات شرکت زیمنس
سهامی خاص به شماره ثبتxxx۰
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۸/۷/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به ش ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: استفان هالبرشتادت R۴۳HCH۱CH و هلموت اشتایدله و دیتمار سیرسدورفر به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ استفان هالبر شتادت به سمت رئیس هیئت مدیره و هلموت اشتایدله به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کارل پاول درکسلر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضاء ۲ نفر از ۴ نفر کارل پاول درکسلر C۶KX۱J۹ CF و سمیرا علیزاده ثابت xxxxxxxxx۹ و الریش اویگن روخائو RVxxxCAGR و مریم اصلی نیا xxxxxxxxx۵ متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه قراردادها و نامه های رسمی و عادی و طرح دعوا در مراجع قضایی و وکالتنامه ها توسط دو نفر از نامبردگان ذیل کارل پاول درکسلر و سمیرا علیزاده ثابت و الریش اویگن روخائو و مریم اصلی نیا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744834
آگهی تصمیمات شرکت زیمنس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۳۲۷۰و شناسه ملی۱۰۸۱۶۶۵۷۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۸/۷/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به ش ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: استفان هالبرشتادت R۴۳HCH۱CH و هلموت اشتایدله و دیتمار سیرسدورفر به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ استفان هالبر شتادت به سمت رئیس هیئت‌مدیره و هلموت اشتایدله به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و کارل پاول درکسلر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضاء ۲ نفر از ۴ نفر کارل پاول درکسلر C۶KX۱J۹ CF و سمیرا علیزاده ثابت xxxxxxxxx۹ و الریش اویگن روخائو RVxxxCAGR و مریم اصلی‌نیا xxxxxxxxx۵ متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه قراردادها و نامه‌های رسمی و عادی و طرح دعوا در مراجع قضایی و وکالتنامه‌ها توسط دو نفر از نامبردگان ذیل کارل پاول درکسلر و سمیرا علیزاده‌ثابت و الریش اویگن روخائو و مریم اصلی‌نیا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9759242
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۶/۹۰ احمد ثابت‌مظفری به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ و علیرضا خالق به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ و زهیر شیرین به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ و ابوالقاسم فخاریان به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ هر یک با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم‌الشرکه‌های خود را به ترتیب به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال و xxx/xxx ریال و xxx/xxx ریال و xxx/xxx ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده ۸ اساسنامه اصلاح گردید. مواد ۱۷ و ۲۷ و ۲۸ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10074565
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۰ احمد ثابت مظفری به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم فخاریان به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و زهیر شیرین به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا خالق به ش ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10091750
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۶/۹۰ احمد ثابت مظفری به ش ملی xxxxxxxxx۶ و علیرضا خالق به ش ملی xxxxxxxxx۴ و زهیر شیرین به ش ملی xxxxxxxxx۰ و ابوالقاسم فخاریان به ش ملی xxxxxxxxx۶ هر یک با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه‌های خود را به ترتیب به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال و xxx/xxx ریال و xxx/xxx ریال و xxx/xxx ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده ۸ اساسنامه اصلاح گردید. مواد ۱۷ و ۲۷ و ۲۸ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9584356
آگهی تصمیمات شرکت اوکیلا ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۷۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۲۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بامسئولیت‌محدود اورکیلا سوریه به نمایندگی نیکول ملک‌ابراهم به جای شرکت سهامی اروکیلا مشرق بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شد. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ آنتوان ساسی به نمایندگی شرکت سهامی اورکیلا هولدینگ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و نیکول ملک‌ابراهیم به نمایندگی شرکت بامسئولیت‌محدود اورکیلا سوریه به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا زارع‌صادقی به کدملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و نامه‌های اداری و بازرگانی و اسناد تعهدآور حقوقی مانند قراردادها و یا بانکی از جمله چک، سفته، برات بشرح زیر میباشد الف: تا میزان حداکثر معادل سی هزار دلار آمریکا با امضای مشترک علیرضا زارعی‌صادقی مدیرعامل و پریسا ملک‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۵ مدیرمالی شرکت همراه با مهر شرکت و ب: از میزان بیش از معادل سی هزار دلار آمریکا و تا حداکثر xxx/xxx دلار آمریکا با امضای مشترک علیرضا زارع‌صادقی مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ: از میزان بیش از معادل xxx/xxx دلار آمریکا فقط با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10392211
آگهی تغییرات شرکت بوروسان لجستیک اینترنشنال پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۲۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابداران تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10387950
آگهی تغییرات موسسه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به شماره ثبت ۲۲۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۱۲/۸۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام با نمایندگی آقای حسین سلیمی و شرکت سرمایه گذاری سایپا سهامی عام به شماره ثبت xxx۴۶ با نمایندگی آقای عیسی حسین پناه و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص با نمایندگی آقای امیرعلی سیف الدین و شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عام با نمایندگی آقای غلامحسین تقی نتاج ملکشاه و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام با نمایندگی آقای فواد فتح اللهی و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مجتبی کباری و شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید حسین میری و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت xxx۸۰ با نمایندگی آقای محسن معماری و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۵ با نمایندگی آقای محمدرضا پورابراهیمی و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام با نمایندگی اقای مرتضی علی اکبری تا تاریخ ۱۸/۱۲/xxx۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9915123
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی لاله سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۹۲۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت‎مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9727341
آگهی تصمیمات شرکت تله مکانیک ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۳۲۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت اشنایدر الکتریک اینداستریز اس آ اس فرانسه به نمایندگی حسن ترهان ترهان جیل و رواند استین و ارگارد بوشاهین ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۰ رواند استین به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن ترهان‌ترهان‌جین به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و له‌آندرو روبن‌رومرو به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۱ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۲۰ ماده ۲۵ اساسنامه اقدام اعتبارات اسنادی به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10545572
آگهی اصلاحی شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۱/ ت ۳۲ مورخ ۲۸/۳/۹۰ نام بازرس علی البدل احمد ثابت مظفری به کد ملی xxxxxxxxx۶ صحیح می‌باشد. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9752012
آگهی تصمیمات شرکت گروپ سب پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۱۱۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۷۱۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. شرکت تدوین و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروپ سب اکسپورت اس ا اس به نمایندگی پاتریک لو برگات و شرکت سب دولو پمان اس آ اس به نمایندگی پاتریک تریستانی و عباس نصیری به کدملیxxxxxxxxx۸‌ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۴/۲/۹۰ پاتریک لوبرگات به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس نصیری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته ، برات و قراردادها با دو امضاء از امضاهای پاتریک لوبرگات پاتریک تریستانی کریستین فمینیه و عباس نصیری و جهانبخش نورائی به کدملیxxxxxxxxx۲ و لادن خانی‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۱ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9967687
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و امیر ثابت‌مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه‌ملی xxxxxxxxxxxx و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۵ و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۵ و صندوق بازنشستگی کشوری.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9846880
آگهی تصمیمات شرکت فیلیپس ایران سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۵۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۲۳۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۲/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. محل شرکت به تهران خیابان ولیعصر روبروی پارک ملت خ سایه پلاک ۸۲ طبقه پنجم جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9876296
آگهی تصمیمات شرکت خدمات کیفیت آریا اس جی اس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۸۱۰۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت اس جی‌اس گروه پ منیجمنت اس آ و شرکت اس جی اس‌اس آ و آقای بیت‌این‌آلبن ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۸۹ محمدعلی زردبان به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت صنایع ملی پتروشیمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و قربانعلی شاهی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و دیوید ویلیام‌رابینسون به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و کلیه اسناد و مدارک و تعهدآور شامل چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و عبدالامیر شالباف‌زاده یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا آقای عبدالامیر شالباف‌زاده و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9720203
آگهی تغییرات شرکت رنگ کانسای ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۲۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۷۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ثابت‌مظفری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳/۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای خواجه صقیب‌محمود و آقای شکیل احمدقاضی و شرکت رنگ کانسای خاورمیانه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای شهزاد اسد تا تاریخ ۳/۲/xxx۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۹/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10123438
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10060812
آگهی تغییرات شرکت بوروسان لجستیک اینترنشنال پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۲۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابداران تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9681626
آگهی تصمیمات شرکت سیکا پارسیان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۳۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۲۰۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۱/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تعداد اعضای هیئت‌مدیره ۲ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10059927
آگهی تصمیمات شرکت زیمنس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۲۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۵۷۵۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۸/۷/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۸۹ حق امضاء کلیه اسناد از جمله چک‌ها و سفته‌ها و بروات و حوالجات و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی شرکت توسط دو نفر از نامبردگان زیر کارل پاول درکسلر راجر هالر الریش اویگن روخائو مهران صدیقی سمیرا علیزاده ثابت متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و قراردادها نامه‌های عادی و رسمی و طرح دعوی در مراجع قضایی و وکالتنامه‌ها توسط دو نفر از نامبردگان زیر کارل پاول درکسلر راجر هالر محمدرضا رنجبر الریش اویگن روخائو مهران صدیقی سمیرا علیزاده ثابت متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9938872
آگهی تصمیمات شرکت داده های زمینی پارس سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۳۰۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۲۴۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۹/۸۹ واصل گردید: شرکت تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ . بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9554023
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نوشاب سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۸۲۹۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۵۵۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۵/۸۷ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9996170
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نوشاب سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۸۲۹۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۵۵۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9865106
آگهی تصمیمات شرکت خدمات کیفیت آریا اس جی اس سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۹۷۹۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۸۱۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۸/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۱/۱۰/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به کد ملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10199890
آگهی تصمیمات شرکت گروپ سب پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۱۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۷۱۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۸ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به ش ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10514107
آگهی تصمیمات شرکت اس جی اس ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۷۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۹۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۶/xxx۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۷/xxx۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10659546
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشماره ثبت ۱۳۹۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۰ احمد ثابت‌مظفری به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ابوالقاسم فخاریان به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و زهیر شیرین به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و علیرضا خالق به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین‌ گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10700769
آگهی تصمیمات شرکت تله مکانیک ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۱۷۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۷۳۲۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10741762
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10819653
آگهی تصمیمات شرکت زداف ایران سهامی‌‌ خاص به شماره ثبت ۱۱۰۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۵۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10860286
آگهی تغییرات شرکت رنگ کانسای ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۲۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۷۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ثابت‌مظفری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۰/۶/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای خواجه صقیب‌محمود و آقای شکیل احمد‌قاضی و شرکت رنگ کانسای خاورمیانه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای شهزاد اسد تا تاریخ ۲۰/۶/xxx۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۱/۱/۹۱ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۶/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10874291
آگهی تصمیمات شرکت کار و تصویر صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۴۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10895923
آگهی تصمیمات شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵۶۶۸۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۶۹۵۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه تدوین و همکاران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10947440
آگهی تصمیمات شرکت رنو پارس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۲۲۹۴۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۴۱۹۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۴/۴/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به ش ملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11007693
آگهی تغییرات شرکت بوروسان لجستیک اینترنشنال پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۹۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۲۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابداران تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ثابت‌مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "کیهان" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۷ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۹/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11113413
آگهی تاسیس شرکت ویوالکا شرق سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۰۴/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۰۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از: تولید، توزیع و پخش و فروش خمیرهای آماده پخت (تازه و یخ‌زده) و کلیه محصولات شیرینی‌پزی و نانوایی، واردات و صادرات هرگونه محصولات تجاری و صنعتی، خط تولید و ماشین‌آلات مرتبط، لوازم یدکی و هرگونه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مرتبط

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان خواجه عبدا... انصاری، شماره xxx، پلاک ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴۱ مورخ ۰۹/۰۳/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه فرشته پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای هاینز بودین به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای علیرضا رحیمی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای ورنر فورلینگر به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای علیرضا رحیمی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: امضای هرگونه برات، چک، سفته، قرارداد وام، رهن و سایر اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل قراردادها، نقل و انتقال و معاملات بانکی و غیره با هر ارزش و همچنین کلیه اوراق و اسناد عادی با امضای منفرد مدیرعامل (آقای علیرضا رحیمی‌زاده) با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای احمد ثابت‌مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11123890
آگهی تصمیمات شرکت اورکیلا ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۷۳۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۲۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سهامی اورکیلا هولدینگ به نمایندگی آنتوان ساسی و شرکت مسئولیت محدود اورکیلا (سوریه) به نمایندگی نیکول ملک‌ابراهیم‌زوجه‌ساسی و موسسه تجاری اورکیلا منطقه آزاد به نمایندگی استفن جنکینز ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ آنتوان ساسی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و نیکول ملک‌ابراهیم‌زوجه‌ساسی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا زارع‌صادقی (خارج از اعضاء) به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و نامه‌های اداری و بازرگانی الف ـ تا میزان حداکثر معادل xxx/۳۰ دلار آمریکا با امضاء مشترک مدیرعامل و پریسا ملک‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ مدیر مالی شرکت همراه با مهر شرکت و ب ـ از میزان بیش از معادل xxx/۳۰ دلار آمریکا و تا حداکثر xxx/xxx دلار آمریکا با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت پ ـ از میزان بیش از معادل xxx/xxx دلار آمریکا فقط با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11165780
آگهی تصمیمات شرکت اتوشاسی اینترنشنال پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۳۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11216496
آگهی تصمیمات شرکت مشارکتی ایسکرا اتو الکتریک ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۱۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۴۲۰۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11257314
آگهی تصمیمات شرکت تله مکانیک ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۳۲۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت اشنایدر الکتریک اینداستریز اس آ اس فرانسه به نمایندگی حسن ترهان ترهان جیل و رواند استین و ارگارد بوشاهین ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۰ رواند استین به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن ترهان‌ترهان‌جین به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و له‌آندرو روبن‌رومرو به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۱ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۲۰ ماده ۲۵ اساسنامه اقدام اعتبارات اسنادی به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11355371
آگهی تصمیمات شرکت فیلیپس ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۲۳۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اریک پال کوتینهو و ویلهلموس یوهان هندریکوس ماریا جانسون به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۱ اریک پال کوتینهو به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ویلهلموس یوهان هندریکوس ماریا جانسون به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عبدالحسین کوچک به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11459127
آگهی تصمیمات شرکت رنو پارس سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۲۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۱۹۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به ش م xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11526053
آگهی تغییرات شرکت توان پلیمر رام (سهامی‌خاص)بشماره ثبت۲۹۰۱۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۷۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ثابت‌مظفری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۳/۲/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای خواجه‌صغیب ‌محمود و آقای شکیل احمدقاضی و شرکت رنگ کانسای ‌ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای شهزاد اسدخان تا تاریخ۳/۲/xxx۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۱۰/۱۰/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۵/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11529481
آگهی تصمیمات شرکت تتراپ اک ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۹۸۲با شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۴۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل بتصویب مجمع مزبور رسید: ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11590640
آگهی تصمیمات شرکت داده‌های زمینی پارس سهامی‌خاص بشماره ثبت۲۳۰۱۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۹۸۵۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. شرکت تدوین و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ژئودیتا به نمایندگی میشائیل هوزر و محمدتقی صادق‌الوعد به کدملیxxxxxxxxx۱ و امیر صادق‌الوعد به کدملیxxxxxxxxx۵. در نتیجه محمدتقی صادق‌الوعد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و میشائیل هوزر بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اسماعیل مهبدراد به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اوراق الزام‌آور با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11632249
آگهی تصمیمات شرکت اس جی اس ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۷۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۹۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11639751
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۰۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۱۲/xxx۰تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۷/۴/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11647399
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی لاله سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۲۱۳۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۰۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پتروشیمی مارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی حمیدرضا اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۳ و ابوالقاسم حبیبی‌خراسانی به کدملی xxxxxxxxx۳ و علیرضا صابرکوچکسرایی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت گروه صنعتی پلیمر پوشینه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی محمدعلی زردبانی به کدملی xxxxxxxxx۳ و مهدی نجفی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ حمیدرضا اسکندری به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدعلی زردبانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، مسعود حاجی‌محمدیاسینی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت‌مدیره تعیین گردیدند در نحوه حق امضا و اسناد و اوراق بهادار و اختیارات مدیرعامل تغییری حاصل نگردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11666669
آگهی تصمیمات شرکت گروپ سب پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۷۱۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. شرکت تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11677256
آگهی تصمیمات شرکت سینجنتا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۷۱۹۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۴۷۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یان مارتین سوتر ـ الریش کیپفر ـ کریستین اسکالین ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ یان مارتین سوتر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و الریش کیپفر به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و رسول کاظمیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آدرس شرکت به تهران ـ خ ولیعصر ـ بالاتر از م ونک ـ برج نگار ـ ط ۴ ـ واحد ۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11698015
آگهی تصمیمات شرکت لامپ اسرام سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۹۵۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۷۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۸/۷/۹۰ به تصویب رسید. موسسه تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و تجاری و بانکی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک دو نفر از نامبردگان دیل محسن نائب‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ و سمیرا علیزاده‌‌ثابت به کد ملی xxxxxxxxx۹ و برنهارد کلبه به گذرنامه RNWZ ۱ H ۱ CH مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11699396
آگهی تصمیمات شرکت استدلر ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۵۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۱۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اشتدلر نوریس گزلشافت ام ب ها بنمایندگی اکسل هلموت مارکس ـ شرکت نوریس ایران بنمایندگی اکسل هولسمان ـ شرکت اس‌دی وی‌دی بنمایندگی هرمان یوزف براو ـ شرکت مسبار بنمایندگی جواد آسیم و منصور آسیم ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۲/۹۰ جواد آسیم به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اکسل هلموت مارکس به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علی آسیم (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل بمدت ۶ ماه تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار و الزام‌آور از جمله چک و سفته و برات و اسناد تجاری و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در مواردی که ارزش معامله یا تعهد جزئا یا کلا بیشتر از پانصد میلیون ریال است امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره که نماینده اشتدلر نوریس ـ نوریس ایران واس وی‌وی‌دی باشد با مهر شرکت و در غیاب اعضای هیئت‌مدیره که نماینده اشتدلر نوریس و نوریس ایران واس وی‌وی‌دی باشند امضای مشترک را یکی از آقایان جهانبخش نورائی و مجید مصطفوی‌کاشانی انجام خواهند داد. تمامی قراردادهای اخذ وام بانکی از بانکهای ایرانی حتی بیشتر از سقف xxx میلیون ریال به شرط آنکه در حد سقف ریالی اعتبار سالانه شرکت نزد بانک باشد با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا سایر صاحبان امضای مجاز آقایان جهانبخش نورائی و مجید مصطفوی‌کاشانی با مهر شرکت و کلیه اسناد بانکی و اوراق تعهدآور و سفته جهت اخذ ضمانت‌نامه بانکی برای شرکت در مناقصه یا امور ترخیص گمرکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا سایر صاحبان امضا مجاز آقایان جهانبخش نورائی و مجید مصطفوی‌کاشانی با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11745070
آگهی تأسیس شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۸/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۸/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت:

سرمایه‌گذاری در کلیه امور تجارتی و بازرگانی مجاز، صادرات، واردات، خرید و فروش کالای مجاز بازرگانی و خدمات، افتتاح حساب‌های بانکی و اخذ و اعطای وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور شرکت در مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمانها، نهادها، ادارات و شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی، و بطور کلی تمامی فعالیت‌های مجاز تجاری و بازرگانی و اقتصادی مربوط به صادرات و واردات کلیه کالاها و خدمات مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی، بازاریابی غیرهرمی و غیر شبکه‌ای غیر الکترونیکی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام کلیه معاملات و فعالیت‌های مجاز در ارتباط با موضوع اصلی شرکت.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران زعفرانیه، خیابان پرزین بغدادی، کوچه منصور۱، مجتمع آبشار، پلاک۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۵۶ مورخ ۲۵/۷/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه باغ فردوس پرداخت گردیده است.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای سیدسعید رحمانی‌‌خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای سیدمحمد رحمانی‌خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ خانم نیر امینی‌نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای سیدسعید رحمانی‌‌خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل آقای سیدسعید رحمانی‌خضری همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای احمد ثابت‌مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11752099
آگهی تصمیمات شرکت سینجنتا سهامی خاص ثبت شده به شماره۷۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۴۷۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11756851
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت صنایع اشنایدر الکتریک ایران (سهامی‌خاص) ثبت شده به شماره xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۱ واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید.

۲ـ آقای احمد ثابت‌مظفری با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع اشنایدر الکتریک ایند استریز اس. آ. اس با نمایندگی آقای حسن ترهان ترهان جیل، شرکت صنایع الکتریک ایران ساینا (س. خ) به نمایندگی آقای عباس نصیری و آقای جواد کرباسی‌زاده‌اصفهانی و آقای جووانی کاستا و آقای ادگارد بوشاهین.

۵ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۲/۹۱ آقای حسن ترهان‌ترهان‌جیل بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای جواد کرباسی‌زاده‌اصفهانی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای جووانی‌کاستا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با دو امضاء از سه نفر یعنی رئیس هیئت‌مدیره، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۶ـ اختیارات زیر از طرف هیئت‌مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: افتتاح اعتبارات اسنادی و انتخاب نماینده جهت ترخیص کالا از گمرک و همچنین اختیارات موضوع بندهای ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۱ (خرید قطعات و سرمایه‌گذاری کمتر از پانصد میلیون ریال) ۱۶، ۱۵، ۱۰، ماده ۲۳ اساسنامه.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11789079
آگهی تصمیمات شرکت خدمات کیفیت آریا اس جی اس سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۷۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۸۱۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11910329
آگهی تأسیس شرکت تی دی آر پارسیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎های‎ رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصادی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: تولید فروش توزیع واردات و صادرات محصولات دخانی به طوری کلی انجام کلیه عملیاتی که مستقیما یا به طور غیرمتقسم به موضوع شرکت مربوط می‎باشد و یا برای انجام و عملی ساختن اهداف شرکت لازم و ضروری می‎باشد و هرگونه فعالیت در زمینه دخانیات اعم از تولید واردات و توزیع در قالب مجوزهای اخذ شده از شرکت دخانیات ایران مجاز است.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولی‎عصر روبروی پارک ملت کوی سایه ساختمان باران پ ۸۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می‎باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۶/۱۱/xxx۹ نزد بانک سامان شعبه جام‎جم پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت تی‎دی‎آر‎دی‎او‎او سهامی‎خاص با نمانیدگی آقای میلان تادیچ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ شرکت آدیستا دی‎او‎او سهامی‎خاص با نمایندگی آقای اوزرن دوریچ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره.

۳ـ۵ ـ شرکت ایسترا گرافیکا دی‎دی‎ سهامی‎خاص با نمایندگی آقای ماروجه نیکو‎لتیچ به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۴ـ۵ ـ آقای ماروجه نیکولتیچ به نمایندگی از شرکت ایسترا گرافیکا دی‎دی سهامی‎خاص به سمت مدیر عامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و غیره و کلیه مکاتبات تصمیمات و مجوزات و هرنوع معامله با هر مبلغی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ ـ آقای احمد ثابت‎مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11994081
آگهی تصمیمات شرکت مشارکتی ایسکرا اتو الکتریک ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۱۱۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۴۲۰۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۲/۹۰ واصل گردید موارد به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12020311
آگهی تصمیمات شرکت زداف ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۰۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۵۳۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات