عباس نویدی

آقای عباس نویدی

کد ملی 060021xxxx
گراف ارتباطات
21
شرکت‌ها
39
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14465522
آگهی تغییرات شرکت آرمان گستر یکم توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۵۲۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی اصغر پورفتح اله با شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس نویدی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت بازرگانی فراگستر مهان آرمان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل افشاری با شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت آرمان گستر هشتم اطلس به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد گل ماهی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ ( خارج از اعضاء هیئت مدیره ) به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . امضاء کلیه اوراق تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14332836
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی فرا گستر مهان آرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۶۷۶۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عباس نویدی کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده جدید شرکت آرمان گستر هشتم اطلس به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۹/۷/۹۸ جایگزین آقای محمد علی سرسرابی گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14055041
آگهی تغییرات شرکت شاهد خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۱۱۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جلال جواد زاده امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بانک آینده به عنوان رئیس هیئت مدیره عباس نویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره رسول پاینده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان آینده به عنوان عضو هیئت مدیره و نادر سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک، با امضاء دو عضو هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13569855
آگهی تصمیمات شرکت‌تر یتی کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۷۵۱۲
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. شرکت او ال ایکس میدل ایست هولدینگ بی وی دارنده xxx. xxx. xxx ریال سهم الشرکه و شرکت او ال ایکس بی وی دارنده ۳. xxx. xxx ریال سهم الشرکه هر یک با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx. xxx. xxx ریال به xxx. xxx. xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ۲. آقای امیر اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره، آقای عباس نویدی با کدملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکاء) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای کیارش میر آفتاب زاده با کدملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبلی چک، سفته، عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13372780
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای عباسعلی منزل آبادی کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت توسعه رویان شهر باد (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد مقدوری کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت بازتاب سهام توس (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احسان حیدری کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سایه گستر (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای بابک جهان آرا کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت آکام گستر تیراژه (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس نویدی کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت آکام تجارت تیراژه (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اصغر پورفتح اله (خارج از اعضاء) کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12364467
آگهی تغییرات شرکت طراحی و ساخت سازه های دریائی مبین سازه گستر خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران به شماره ثبت xxx۲۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای حمید رضائیان اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ شرکت صنایع کشتی سازی ندیم گسترش خلیج فارس به شماره ثبت xxx۲۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای بابک عباسپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت تامین تجهیزات صنایع گسترش شفق هرمزمهر به شماره ثبت xxx۴۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای عباس رئیسی ماکیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت صنایع کشتی سازی بحر گسترش هرمز به شماره ثبت xxx۲۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای علی بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمز به شماره ثبت xxx۳۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای سعید خاشعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبتxxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی ـ آقای عباس نویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای سال مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ شرکت مورد تصویب قرارگرفت. ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12260090
آگهی تغییرات شرکت حامیان نیروی ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۰۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی سال xxx۲ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۳۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای عباس نویدی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال xxx۳ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12153610
آگهی تغییرات شرکت هرمز انرژی شرکت سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۱۵۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۳۸۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت. ـ مؤسسۀ حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی ـ آقای عباس نویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1747863
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی هوشیارممیز به‌شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۳ و نامه شمارهxxx۶۵ مورخ ۱۲/۰۹/xxx۳جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین نریمانی خمسه با شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال و آقای محسن رضایی.با شماره ملیxxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال و آقای محمد حسینی منش با شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال و آقای محمدجواد هدایتی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال و آقای مظفر شفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغxxxxxx۰۰ ریال و آقای عباس نویدی با شماره ملی xxxxxxxxx۵با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و آقای محمد سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و آقای محمدصابر هشجین با شماره ملیxxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و آقای عظیم رهنورد واقف با شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش دادند سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد امیرحسین نریمانی خمسه ک.م xxxxxxxxx۴مبلغ xxxxxxxxx ریال و محسن رضایی ک.م xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxxxxx ریال و محمدحسینی منش ک.م xxxxxxxxx۵مبلغ xxxxxxxxx ریال و محمد جواد هدایتی ک.م xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxxxxx ریال و مظفر شفیعی ک.م xxxxxxxxx۱مبلغ xxxxxx۰۰ ریال عباس نویدی ک.م xxxxxxxxx۵مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و محمد سلطانی ک.م xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و محمد صابر هشجین ک.مxxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و عظیم رهنورد واقف ک.م xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735312
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۰۶۲۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۳۶۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و اقای عباس نویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708601
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت موحدین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۴۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی اعتبار مولی الموحدین شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی اقای میر علی یاری به شماره ملی: xxxxxxxxx۶به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای حسن عباسی معروفان به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سید جواد میر بابائی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاءمدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس نویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702779
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۳ و مجوز جامعه حسابداران بشماره xxx۹۹/۹۳ مورخ ۱۶/۰۷/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صابر هشجین xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx.xxxریال به عنوان سهم الشرکه به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای عظیم رهنورد واقف xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx.xxxریال به عنوان سهم الشرکه به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده هشت اساسنامه اصلاح گردید و شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل: آقای امیر حسین نریمانی خمسه به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ ۳.xxx.xxx ریال سهم الشرکه و آقای محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ ۳.xxx.xxx ریال سهم الشرکه و آقای محمدجواد هدایتی املشی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ ۱.xxx.xxx ریال سهم الشرکه و آقای محمد حسینی منش به کدملی xxxxxxxxx۵دارای مبلغ ۱.xxx.xxx ریال سهم الشرکه و آقای مظفر شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه و عباس نویدی به کدملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه و محمد سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه و آقای محمد صابر هشجین xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxx.xxxریال سهم الشرکه و آقای عظیم رهنورد واقف xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxx.xxxریال سهم الشرکه میباشند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652745
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی هوشیارممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ و مجوز جامعه حسابداران بشماره xxx۵۱/۹۳ مورخ ۰۳/۰۶/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی محمدی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید بنابراین سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید شرکا پس از کاهش سرمایه بقرار ذیل: آقای امیر حسین نریمانی خمسه به کد ملیxxxxxxxxx۴ بمبلغ ۳.xxx.xxx ریال سهم الشرکه و آقای محسن رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بمبلغ ۳.xxx.xxx ریال سهم الشرکه وآقای محمدجواد هدایتی املشی به کد ملیxxxxxxxxx۲ بمبلغ ۱.xxx.xxx ریال سهم الشرکه وآقای محمدحسینی منش به کد ملی xxxxxxxxx۵ بمبلغ ۱.xxx.xxx ریال سهم الشرکه وآقای مظفر شفیعی به کد ملیxxxxxxxxx۱ بمبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه و عباس نویدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بمبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه و محمد سلطانی به کد ملی xxxxxxxxx۹بمبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه میباشند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638632
آگهی تغییرات شرکت شرکت سرمایه گذاری سعدی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس نویدی باکدملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625741
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی شاهد سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۱۷۷۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۱۲۵۵
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس نویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1545280
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل گسترش شاهد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxx۳۱/۱۱ مورخ ۲۹/۴/xxx۲ اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیارممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس نویدی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530536
آگهی تغییرات شرکت مخازن ساحل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۱۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۶۱۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی هوشیارممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس نویدی به کدملی xxxxxxxxx۵به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1543014
آگهی تغییرات شرکت مخازن ساحل سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۲۱۷۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۶۱۶۳
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس نویدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383490
آگهی تغییرات شرکت توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات آریا من شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۴۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و آقای عباس نویدی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298133
آگهی تغییرات شرکت خدماتی فرودگاهی شاهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس نویدی کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
شرکت فروشگاههای آزاد شاهد شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳
شرکت بازرگانی فلزات شاهد شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵
شرکت خدمات مسافرتی و زیارتی دور دنیا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
شرکت شاهد کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297867
آگهی تغییرات شرکت یاران غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۱۵۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز ش ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای عباس نویدی، کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. شرکت خدمات فرودگاهی شاهد ش ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت فروشگاههای آزاد شاهد ش ملی xxxxxxxxx۸۳ و آقای سیامک افشاری کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156605
آگهی تغییرات شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس نویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139279
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی شاهد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۷۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۱۲۵۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به کدملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و عباس نویدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134819
آگهی تغییرات شرکت شرکت سرمایه گذاری سعدی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۲ بتصویب رسید.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش.م xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس نویدی به ش.م xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100825
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل گسترش شاهد شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۸۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هوشیاز ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و عباس نویدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083059
آگهی تصمیمات شرکت مخازن ساحل سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۲۱۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۶۱۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۱/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و عباس نویدی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978501
آگهی تصمیمات شرکت خدمات فرودگاهی شاهد سهامی خاص شماره ثبت۱۱۷۸۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۱۴۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش م xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و عباس نویدی به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975041
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت۱۱۰۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۴/۵/۹۱ مهدی محمدی فرزند محمد به ش.ش xxx به ک م xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. عباس نویدی به ک م xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش داد. محمد سلطانی به ک م xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۹ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و شرکا بشرح زیر میباشند: امیرحسین نریمانی خمسه به ک م xxxxxxxxx۴ مبلغ xxx/xxx/۳ محسن رضایی به ک م xxxxxxxxx۴ مبلغ xxx/xxx/۳ ریال محمدجواد هدایتی املشی به ک م xxxxxxxxx۲ مبلغ xxx/xxx/۱ محمد حسینی منش به ک م xxxxxxxxx۵ مبلغ xxx/xxx/۱ عباس نویدی مبلغ xxx/xxx ریال و مظفر شفیعی به ک م xxxxxxxxx۱ مبلغ xxx/xxx محمد سلطانی مبلغ xxx/xxx ریال مهدی محمدی به ک م xxxxxxxxx۳ مبلغ xxx/xxx ریال میباشد. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 957805
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی شاهد سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۱۶۱۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش م xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و عباس نویدی به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال دیگر ابقاء گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742207
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سعدی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۴و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۱ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و عباس نویدی به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693173
آگهی تصمیمات شرکت یاران غدیر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۲۵۷۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۹۱۵۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۹/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و عباس نویدی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10124649
آگهی تصمیمات شرکت یاران غدیر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۲۵۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۱۵۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و عباس نویدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 688698
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی شاهدسهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۷۷۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۰۱۲۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس نویدی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۰/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
با نمایندگی آقای موسی رفان و شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد سهامی خاص تا تاریخ۲۰/۰۴/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۶/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651975
آگهی تصمیمات شرکت امداد خودرو سایپا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۸۹۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و عباس نویدی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10709957
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی شاهد سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۱۶۱۴۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش م xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و عباس نویدی به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال دیگر ابقاء گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10745070
آگهی تصمیمات شرکت امداد خودرو سایپاسهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۰۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۸۹۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و عباس نویدی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11023034
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سعدی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۴و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۱ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و عباس نویدی به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11470884
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی شاهد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۷۷۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۰۱۲۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس نویدی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۰/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

با نمایندگی آقای موسی رفان و شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد سهامی‌خاص تا تاریخ۲۰/۰۴/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۶/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11543577
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی شاهد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۷۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۱۲۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس نویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات