محمدکشانی

محمدکشانی

کد ملی 003726xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
41
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14748240
آگهی تغییرات شرکت تجلی مهر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۳۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین گردیدند : آقای محمد باقر فقیه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک مهر اقتصاد ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان رئیس هیأت مدیره جایگزین آقای سید ضیاء ایمانی به کدملی xxxxxxxxx۴ گردید . آقای محمد اکبری شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بعنوان عضو هیأت مدیره به جای آقای محمد کشانی به کدملی xxxxxxxxx۴ تعیین گردید . آقای جواد تک روستا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بعنوان عضو هیأت مدیره به جای آقای محمود محمودزاده کدملی xxxxxxxxx۸ تعیین گردید . آقای محمود ایل خان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردید . آقای جعفر صفائی مزید به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی مهر اقتصاد ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین و منصوب گردید . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ، قراردادها ، چکها ، بروات ، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . اعضای هیأت مدیره اختیارات بندهای ( ۱ ، ۴ ، ۷ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۳ ، ۱۵ و ۱۷ ) از ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند . بند ۱: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی . بند ۴: نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل ، حقوق ، دستمزد ، انعام ترفیع ، پاداش ، تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها . بند ۷: دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات . بند ۹: عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد من جمله انجام کلیه عملیات و معاملات ( آئین نامه معاملات شرکت ) . بند ۱۰ ، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع . بند ۱۳: اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی یا کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام ، مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، اظهار انکار و تردید نسبت به سند طرف ، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری ، تعیین وکیل برای دادرسی و انعقاد قرارداد با ایشان با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت ، استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن ، تأمین مدعی به ، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد . بند ۱۵ ، تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت . بند ۱۷: دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14730852
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : مهدی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان رئیس هیأت مدیره و محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان مجد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و امین ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان عضو هیأت مدیره و علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان عضو موظف هیأت مدیره ه و رضا طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . براساس ماده ۴۲ اساسنامه ، آقای محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید . براساس ماده ۴۴ اساسنامه : الف : امضاء کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهد آور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است . امضاء مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان یکی از اعضای هیأت مدیره یا دو نفر از معاونین به همراه مهر شرکت معتبر است . ب : امضاء قراردادها تا سقف ۴۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیأت مدیره از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده ( معاون مالی و اقتصادی ) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است . قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل یا آقای علی محمدی ( عضو موظف هیأت مدیره و معاون منابع انسانی و امور اجتماعی ) صورت می‌پذیرد . ج : امضاء کلیه چکهای حسابهای بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضای هیأت مدیره از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده ( معاون مالی و اقتصادی ) یا آقای علی جهان بین ( مدیر حسابداری عمومی ) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت صورت می‌پذیرد . د : تمدید ، ابطال و کاهش ضمانتنامه‌ها با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان دو نفر از معاونین به همراه مهر شرکت معتبر است . هیأت مدیره به موجب ماده ۳۷ اساسنامه ، اختیارات مدیرعامل را به شرح صورتجلسه تعیین نمود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14148181
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۶۴۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدکشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت فراگیرفولادخوزستان(سهامی عام)به شماره ثبت xxx۷۲به عنوان رئیس هیئت مدیره وعضو غیر موظف آقای مصطفی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت فولاد خوزستان(سهامی عام)به شماره ثبت xxx۹به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره آقای کسری غفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصادی فراگیر وفا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸۰به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره آقای فخراله مولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۵به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره آقای سعید نخستین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی بانکهای ملی ادغام شده به شماره ثبت xxx۵۵تهران به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی با امضاء مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ودرغیاب هریک با امضایکی ار اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود وسایرنامه های اداری با امضاءمدیرعامل ومهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14106735
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۰۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا فهمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان مجد با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲) رئیس هیات مدیره آقای محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (به نمایندگی از شرکت بنیان گسترکاوا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳) نائب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (به نمایندگی از شرکت سامان تجارت مجد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹) مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضای مکاتبات و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. مواردی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض شد: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. رئیس هیئت مدیره محمدرضا فهمی نایب رئیس هیئت مدیره محمد کشانی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره علیرضا کاظمی صورتجلسه هیات مدیره شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ (نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها. (افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات. (دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. (تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. (عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات. (مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع. (به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. (تحصیل اعتبار از بانکها وشرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و تامین مالی و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. (اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. (تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13747919
آگهی تغییرات شرکت تجلی مهر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۳۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ضیاء ایمانی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک مهر اقتصاد (سهامی عام) بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای محمود محمود زاده شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره آقای محمد کشانی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر (سهامی خاص) بعنوان عضو هیأت مدیره آقای جعفر صفائی مزید شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) بعنوان عضوهیأت مدیره آقای محمود ایل خان شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) بعنوان عضو هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهد آور، قراردادها، چکها، بروات سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد_بود اختیارات بند‌های (۱۷ - ۱۵ - ۱۳ - ۱۰ - ۹ - ۷ - ۴ - ۱) از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. بند ۱: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. بند ۴: نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشسنگی و مستمری وارث آنها. بند ۷: دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. بند ۹: عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات (آئینامه معاملات شرکت) بند ۱۰: مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع. بند ۱۳: اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل و لو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. بند ۱۵: تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. بند ۱۷: دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664332
آگهی تغییرات شرکت رسام نگار جاوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۸۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد کشانی ک. م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین ش. م xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی مهری نژاد ک. م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کارگزاری رسمی بیمه حامی تجارت الماس ش. م xxxxxxxxx۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا هنربخش ک. م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پردازش تصویر رایان ش. م xxxxxxxxx۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، به همراه امضاء عضو دیگری از هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی، با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک‌ها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت، پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657027
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت مجد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۰۴/xxx۸ تعیین گردید. محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۰/۰۴/xxx۸ تعیین گردید. هیئت مدیره بخشی از اختیارات موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نصب و عزل کلیه کارکنان، تعیین حقوق و مزایا پرسنل، امضاء قرارداد‌های استخدامی، پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه‌های منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به نام شرکت رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا به نفع شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ارائه صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه و سالیانه جهت تصویب هیئت مدیره و ارسال برای بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13606293
آگهی تغییرات شرکت تولید روی بندرعباس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۶۰۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کالسیمین به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره. شرکت ذوب واحیاء روی قشم به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ با نمایندگی آقای جعفر هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای عطا تفضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای عطا تفضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره). کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت و درغیاب رئیس هیئت مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهرشرکت معتبر خواهد_بود و سایر مکاتبات شرکت با امضا مدیرعامل و با مهرشرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584368
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سامان تجارت مجد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بنیان گستر کاوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و محمد حسن عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان گیلان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و فرهاد شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیئت مدیره محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردید. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. مضافا کلیه حسابهای بانکی شرکت، تمدید، ابطال و کاهش ضمانتنامه‌ها با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیرحسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت نیز معتبر است. مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو تن از معاونین به همراه مهر شرکت معتبر است. ب: قراردادها تا سقف ۴۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و اقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیر حسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است. قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل یا آقای عباس بابازاده دزفولی (معاون منابع انسانی و امور اجتماعی) صورت می‌پذیرد. هیئت مدیره به موجب ماده ۳۷ اساسنامه، اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمودند: نمایندگی شرکت، در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه کارکنان، تعیین حقوق و مزایا پرسنل، امضاء قرارداد‌های استخدامی، پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه‌های منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به نام شرکت. رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا به نفع شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استراداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ارائه صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماه، شش ماهه و نه ماهه و سالیانه جهت تصویب هیئت مدیره و ارسال برای بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13529914
آگهی تغییرات شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن جلیلی ش م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه مهندسی و توسعه اقتصاد البرز فام ش م xxxxxxxxx۴۹ آقای محمد کشانی ش م xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) ش م xxxxxxxxx۵۸ وآقای محمد حیدری ش م xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس ش م xxxxxxxxx۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با دو امضاء ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک‌ها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت، پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13522546
آگهی تغییرات شرکت رسام نگار جاوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۸۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و علیداد امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا هنربخش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پردازش تصویر رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ تعیین گردیدندکلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، به همراه امضاء عضو دیگری از هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی، با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک‌ها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510518
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات تابا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصادی یاس به سمت رییس هیئت مدیره و آقای سید جواد احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ارتباطات هدی ارقام به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای مصطفی خواجویی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117382
آگهی تغییرات شرکت فراسوی شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۱۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد کشانی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک مهر اقتصاد (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای ایرج نیک اختر شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای سعید حسین پور شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تجلی مهر ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمد جواهری شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای سید ابراهیم رئیسیون شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ عنوان عضو هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. ۲ قسمتی از اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید. - ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات سفته و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاءهیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061065
آگهی تغییرات شرکت تجلی مهر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۳۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدضیاء ایمانی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک مهر اقتصاد بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمد کشانی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و جعفر صفائی مزید شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی مهر اقتصاد و محمود محمود زاده شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر و حمیدرضا ارشاد منش شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال بعنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل برابر بندهای (۱۷ ۱۵ ۱۳ ۱۰ ۹ ۷ ۴ ۱) ماده ۴۰ اساسنامه توسط هیئت مدیره به شرح ذیل تفویض گردید: بند ۱: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. بند ۴: نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشسنگی و مستمری وارث آنها. بند ۷: دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. بند ۹: عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات. (مطابق ایین نامه معاملات شرکت) بند ۱۰: مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع. بند ۱۳: اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل و لو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. بند ۱۵: تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. بند ۱۷: دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاءهیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12769932
آگهی تغییرات شرکت تولید روی بندرعباس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۶۰۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت کالسیمین به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی آقای محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره. - شرکت ذوب واحیائ روی قشم به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای جعفر هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای علیرضا رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، برات و قرارداد با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655653
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • آقای اردشیر سعد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیات مدیره • آقای سعید زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران وشناسه ملی به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره آقای محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم وشناسه ملی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره (موظف) • آقای جعفر هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیات مدیره * کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12610157
آگهی تغییرات شرکت صنايع آب نگار دقيق سنج شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۸۱۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۳۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. مهدی ستوده به شماره ملی xxxxxxxxx۰به عنوان بازرس اصلی و بهروز بهزاد نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ملیحه موذن قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و سعید علی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و موسسه تدبیرگران خرد پایه به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی اقای محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12610164
آگهی تغییرات شرکت صنايع آب نگار دقيق سنج شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۸۱۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۳۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ملیحه موذن قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به سمت عضو سعید علی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رییس هیئت مدیره و موسسه تدبیرگران خرد پایه به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی اقای محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد جعفر خوبان بهشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) تعیین گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. هیئت مدیره اختیارات بندهای ۱ و ۴ و ۷و ۱۰و ۱۴و ۱۵ و ۱۸ و ۱۹ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12549275
آگهی تغییرات شرکت كالسيمين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (موظف) آقای جعفر هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق واسناد تعهدآور اعم از چک وقرارداد با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب این دو با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12330509
آگهی تغییرات شرکت تولید روی بندرعباس شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۶۰۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای مهدی کوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت کالسیمین به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی آقای محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای غلامرضا خندان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ -مؤسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شماره ثبت xxx۳۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. - روزنامه جوان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12415478
آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۱۰/۰۵/۹۴ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ ـ شرکتهای کالسیمین (سهامی عام) با نمایندگی آقای محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره، سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی کلاته عربی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حمید ارجمند فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. ۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، برات و قرارداد با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در صورت غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12415477
آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ذوب احیاء روی قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۸/۰۹/۹۳ شرکت مزبور که در مورخ ۰۶/۱۲/۹۳ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ ـ شرکتهای کالسیمین (سهامی عام) با نمایندگی آقای محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره، سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی کلاته عربی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مابقی دوره تصدی هیات مدیره مزبور انتخاب گردیدند. بقیه موارد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۷/۵/۹۲ به قوت خود باقی است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766589
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۰۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی کوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره و محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و سید علی رئیس زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان عضو هیأت مدیره و بهروز رحمتی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کالسیمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و فرزین کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت فرآوری مواد معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات هیأت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی براساس اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره. تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره. تعیین شغل و حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و ترفیع و تنبیه آنها در چارچوب آئین نامه های شرکت. تنظیم برنامه و بودجه سالانه برای اداره کردن شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی سازمانی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. اقدام به افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز بنام شرکت پس از تصویب هیأت مدیره. دریافت مطالبات شرکت جهت واریز به حساب های مجاز شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزدی سود تضمین شده و هزینه های متعلقه در چارچوب اختیارات تفویضی هیئت مدیره. ظهر نویسی اوراق تجاری و مالی جهت واریز به حساب جاری شرکت نزد بانکها و واخواست این گونه اوراق. انجام عملیات و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی که مستقیم یا غیرمستقیم با وضوع فعالیت شرکت ارتباط پیدا کنند و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات. پیشنهاد تحصیل اعتبار و یا وام و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات به هر مبلغ به هیئت مدیره. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و گزارش آن به هیئت مدیره جهت ارائه به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی شرکت و هحچنین ترازنامه سالیانه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، مراجع قضایی یا غیرقضایی از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689899
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل • آقای مهدی کوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیات مدیره • آقای محمدابراهیم فروزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره • آقای علی رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیات مدیره • آقای سیدمحمدحسین شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیات مدیره تا تاریخ ۱۷/۱۲/xxx۴انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲ ـ با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه، هیات مدیره؛ اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمودند: ۰ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۰ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر ۰ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۰ صدور، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۰ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات براساس مفاد آئین نامه معاملات شرکت ۰ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت (ادامه بند براساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده است) ۰ تنظیم صورتهای مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس ۰ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ایی در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1701424
آگهی تصمیمات شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۷۱ شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
به استناد صورتجلسه مورخ ۰۹/۰۷/xxx۳ هیات مدیره شرکت و صورتجلسه مورخ ۲۶/۰۶/xxx۳ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
۱ـ آقای اصغر اسماعیلی فرزند عبدالغفار با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون سهامی خاص عضو و به سمت رئیس هیات مدیره ۲ـ آقای محمدرضا یرمو شمس آبادی فرزند عبده با کدملی xxxxxxxxx عضو و نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از طرف شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهام عام ۳ـ آقای غلامرضا عطوفی فرزند استاد عباس با کدملی xxxxxxxxx۱ از طرف شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه به عنوان عضو هیات مدیره ۴ـ آقای سیروان امینی فرزند رحمان با کدملی xxxxxxxxx۱ از طرف شرکت پرشین بتون مقاوم گیلان سهامی خاص به عنوان عضو هیات مدیره ۵ـ موسسه قرض الحسنه توانمندسازی بازنشسته گان نیروهای مسلح برای مدت دو سال از تاریخ ۲۶/۰۶/xxx۳ انتخاب شدند و آقای محمدکشانی فرزند علی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل شرکت منصوب شد.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1556993
آگهی تغییرات شرکت فولاد امید کبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳
۱ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهیهای شرکت تعیین شد.
۲ـ آقای سید علی محتشمیان فرزند سید تقی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف موسسه توانمندسازی بازنشسته گان نیروهای مسلح عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای کوروش مهدیون فرزند طیب اله با کد ملی xxxxxxxxx۴ عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فیروز دولت آبادی فرزند ابراهیم با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت پرشین بتون مقاوم گیلان بسمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای محمد کشانی فرزند علی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل شرکت منصوب شد.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020770
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
باستناد صورت جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و اختیارات تفویضی به هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ شرکت. ۱ آقای فرشید اویسی فرزند غلامحسین کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از طرف شرکت فولاد مبارکه بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ آقای اصغر اسماعیلی فرزند عبدالغفار کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ آقای محمد مهدی مفتح فرزند محمد کد ملی xxxxxxxxx بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بسمت عضو اصلی هیئت مدیره. ۴ آقای سیروان امینی فرزند رحمان کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف پرشین بتون مقاوم گیلان بسمت عضو اصلی هیئت مدیره. ۵ آقای مهدی هنر جو فرزند اسداله کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از طرف شرکت بین المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای محمد کشانی فرزند علی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل شرکت منصوب شد. ۶ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 931198
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های نسوز پارس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۲۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۰۵۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۱ واصل گردید: فرشاد سلیمانی فرد به ک م xxxxxxxxx۳ به جای محمد کشانی به ک م xxxxxxxxx۴ از شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به ش م xxxxxxxxx۲۴ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند رضا اشرف سمنانی به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا اخوان بیطرف به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید احمد حیدرپوریزدی به ک م xxxxxxxxx۱ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و محمد فاطمیان به ک م xxxxxxxxx۱ و رضا اقبالی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با ۲ امضای اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت اوارق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10339556
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های نسوز پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۲۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۰۵۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۱ واصل گردید: فرشاد سلیمانی فرد به ک م xxxxxxxxx۳ به جای محمد کشانی به ک م xxxxxxxxx۴ از شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به ش م xxxxxxxxx۲۴ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند رضا اشرف سمنانی به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا اخوان بیطرف به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید احمد حیدرپوریزدی به ک م xxxxxxxxx۱ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و محمد فاطمیان به ک م xxxxxxxxx۱ و رضا اقبالی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با ۲ امضای اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت اوارق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475320

آگهی تصمیمات
شرکت توکا ریل سهامی خاص
ثبت شده بشماره xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸ و ۵/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت بازرگانی توکا تدارک و آقای سید رسول خلیفه سلطانی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. هیئت مدیره از بین خود شرکت سرمایه گذاری ساتا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی محمدرضا دادور به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی توکا تدارک بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی محمد کشانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی علیرضا جانه به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت حمل و نقل توکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی منوچهر هادی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سید رسول خلیفه سلطانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و ضمنا در حق امضا و اختیارات مدیرعامل تغییری حاصل نشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9935869
آگهی تغییرات در شرکت تعاونی مسکن کارکنان تکادو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۶۳۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره و فوق‌العاده مورخ ۲۲/۳ و ۱۰/۵ و ۲/۳/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان علیرضا حقیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و سید حسن موسوی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و هاشم ناظر بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و محمد کشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و محمد جعفر زره ساز بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان رضا حاتمی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و مهدی تفویضی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال و آقایان محمدرضا سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و مجید مدنیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای علیرضا حقیقی را بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید حسن موسوی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عزیز اله معین فارسانی را بسمت مدیر‌عامل و آقای هاشم ناظر بسمت منشی شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء عزیز اله معین فارسانی (مدیر‌عامل) و رئیس و در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ اوراق عادی با امضای مدیر‌عامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۳ـ تراز مالی سال xxx۸ و آخرین رقم سرمایه بمبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال تصویب شد و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۲ ماده و ۳۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۷/xxx۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10598354
آگهی تغییرات در شرکت فولاد متیل سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۲۱۰۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۵/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: احمد ابراهیمی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا معینی‌بخش به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سید علی محمودی به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بین‌المللی مهندسی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمد کشانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مصطفی ملک‌زاده به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تجاری چکها، سفته‌ها، بروات و اسناد و اوراق تعهدآور با دو امضاء از طرف مدیران گروه الف بشرح (مصطفی ملک‌زاده و احمد ابراهیمی و علیرضا معینی‌بخش) و یا یک امضاء از طرف مدیران گروه الف و یک امضاء از طرف مدیران گروه ب بشرح (سید علی محمودی و محمد کشانی) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10818900
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد سهامی‌عام، ثبت شده بشماره ۶۱۲۴ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۷۳۵۱۸
برابر صورتجلسه هیأت‌مدیره مورخ ۱۱/۴/xxx۰ آقای محمد کشانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx به جای آقای مرتضی داداش به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای هیأت‌مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۴/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11006576
آگهی تصمیمات در شرکت آتیه فولاد نقش جهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۹۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۵۰۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵/۶ و ۶/۶/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ شرکت فولاد مبارکه اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی بهمن مسعودی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی محمد کشانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی مصرف فولاد مبارکه بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی سیروس حامدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر‌عامل و عضو هیئت مدیره و شرکت پارس فولاد مبین بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی علیرضا ملکی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت فولاد زاگرس چهارمحال بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی مهرداد محقق‌ زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر‌عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای مدیر‌عامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح مذکور در صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۳/xxx۰ می‌باشد.

۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۷/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11088029
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های نسوز پارس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۲۹۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۰۵۱۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۸۹ محمد کشانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا اشرف‌سمنانی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تکادو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و سید احمد حیدرپوریزدی به ش ملی xxxxxxxxx۱ خارج از هیئت‌مدیره بسمت مدیرعامل و محمد فاطمیان به ش ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا اخوان‌بیطرف به ش ملی xxxxxxxxx۸ و رضا اقبالی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به عنوان نمایندگان شرکتهای نسوز آذر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و بانک رفاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و شرکت مهندسی قائم سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گریدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11370331
آگهی تصمیمات شرکت فولاد متیل سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۸۵۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۲۱۰۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید. محمد کشانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای حمیدرضا رضایی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید ضمنا حق امضای حمیدرضا رضایی به محمد کشانی واگذار گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11400718
آگهی تغییرات در شرکت تکسرام سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ شرکت تکادو به نمایندگی آقای علیرضا حقیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت مرات پولاد به نمایندگی آقای رضا اقبالی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت آینه تکادو به نمایندگی آقای محمد کشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت رهنورد به نمایندگی آقای علیرضا دژپرور درخشان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت سایا به نمایندگی آقای علی اسماعیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی بهمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه آذرین حساب بشماره ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای علیرضا حقیقی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد کشانی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا اقبالی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیر‌عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیر‌عامل شرکت در صورتجلسه مورخ ۱۶/۵/xxx۷ هیئت مدیره مجددا به مدیر‌عامل تفویض گردید.

۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۷/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11404925
آگهی تغییرات در شرکت فرآورده‌های نسوز آذر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۲ و ۲۸/۴/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ شرکت تکادو (سهامی عام) به نمایندگی آقای علی رضا حقیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت صندوق حمایت بازنشستگان کارکنان فولاد به نمایندگی آقای محمد رضا فرقدانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت نسوز قشم به نمایندگی آقای محمد کشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و شرکت مرات فولاد به نمایندگی آقای حسن ضیاء مطلبی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا به نمایندگی آقای محمد جعفر زره ساز بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی متین خردمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و موسسه حسابرسی آذرین حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای محمد رضا فرقدانی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا حقیقی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کشانی را بسمت مدیر‌عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر‌عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیر‌عامل به شرح صورت جلسات ۲۶/۹/xxx۹ و ۲۹/۶/xxx۵ می‌باشد مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۷/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11431172
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸ و ۲۳/۱۲/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقای محمد کشانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیر‌عامل خارج از اعضای هیئت مدیره و شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی محمد‌رضا حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه‌‌گذاری صبا تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی علیرضا سائلی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توکا بتن بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بنمایندگی کورش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی مرتضی داداش به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و شرکت حمل و نقل توکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی محسن پدرام به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر‌عامل به اتفاق امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است، تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۱/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11767595
آگهی تصمیمات شرکت توکا ریل سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸ و ۵/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت بازرگانی توکا تدارک و آقای سید رسول خلیفه سلطانی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. هیئت مدیره از بین خود شرکت سرمایه گذاری ساتا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی محمدرضا دادور به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی توکا تدارک بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی محمد کشانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی علیرضا جانه به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت حمل و نقل توکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی منوچهر هادی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سید رسول خلیفه سلطانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و ضمنا در حق امضا و اختیارات مدیرعامل تغییری حاصل نشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11972363
آگهی تغییرات در شرکت آتیه فولاد نقش جهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۹۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۵۰۰۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۳/xxx۰ آقای محمد کشانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد محقق‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت فولاد زاگرس چهار محال بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند ضمناً در سمت سایر اعضاء و حق امضاء تغییری حاصل نگردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۳/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات