هادی محبی

آقای هادی محبی

کد ملی 058991xxxx
گراف ارتباطات
38
شرکت‌ها
82
آگهی‌ها

شرکت های هادی محبی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که هادی محبی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
سینا شفا طرح
سینا شفا طرح
آذرین اراک
آذرین اراک
بازرس علی‌البدل
ره پویان صنعت غذای آسیا
ره پویان صنعت غذای آسیا
بازرس علی‌البدل
آیسان الکترونیک آسیا
آیسان الکترونیک آسیا
بازرس علی‌البدل
گروه صنعتی و تجاری تدبیر صنعت افق
گروه صنعتی و تجاری تدبیر صنعت افق
بازرس علی‌البدل
حقوقی ایده آرمان مبین
حقوقی ایده آرمان مبین
رییس هییت مدیره
مجتمع صنایع شیلاتی بریس
مجتمع صنایع شیلاتی بریس
بازرس علی‌البدل
خدمات مسافرت هوایی وجهانگردی صراط
خدمات مسافرت هوایی وجهانگردی صراط
بازرس علی‌البدل
مهندسی مشاور پارسیان شفق ایساتیس
مهندسی مشاور پارسیان شفق ایساتیس
بازرس علی‌البدل
صنایع غذایی ستاره باختری آذربایجان
صنایع غذایی ستاره باختری آذربایجان
بازرس علی‌البدل
بهین پاک گستر شریف
بهین پاک گستر شریف
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
جهان مهران
جهان مهران
بازرس علی‌البدل
رادیان خورشید
رادیان خورشید
بازرس اصلی
مهندسی آریا تهویه آسیا
مهندسی آریا تهویه آسیا
آرمان تجارت بصیر
آرمان تجارت بصیر
خدمات بیمه ای مهر اندیش سینا
خدمات بیمه ای مهر اندیش سینا
بازرس علی‌البدل
تولیدی و صنعتی پلی سازان
تولیدی و صنعتی پلی سازان
بازرس علی‌البدل
گروه کارخانجات بنیان صنعت اطمینان
گروه کارخانجات بنیان صنعت اطمینان
بازرس علی‌البدل
تولیدی صنعتی کاسپین لوله ایرانیان
تولیدی صنعتی کاسپین لوله ایرانیان
بازرس علی‌البدل
کارا فیلتر آسیا
کارا فیلتر آسیا
بازرس علی‌البدل
مزرعه دام وسبزه ورشان
مزرعه دام وسبزه ورشان
بازرس علی‌البدل
لبخند سفید تهران
لبخند سفید تهران
بازرس علی‌البدل
حامی رویان سبز
حامی رویان سبز
بازرس علی‌البدل
کیمیای نقش الماس
کیمیای نقش الماس
بازرس علی‌البدل
کیمیا فولاد البرز
کیمیا فولاد البرز
بازرس علی‌البدل
پرسیا پروفیل فام
پرسیا پروفیل فام
بازرس علی‌البدل
حمل و نقل بین المللی چگرد
حمل و نقل بین المللی چگرد
بازرس اصلی
مهر آروین تجارت
مهر آروین تجارت
بازرس اصلی
طنین اقتدار پارس
طنین اقتدار پارس
بازرس علی‌البدل
کامل برچسب پرند
کامل برچسب پرند
بازرس علی‌البدل
سینا ترابر پارت
سینا ترابر پارت
بازرس علی‌البدل
پردیس پویا کوثر
پردیس پویا کوثر
پردیس در کوثر
پردیس در کوثر
ال بار تهران
ال بار تهران
بازرس علی‌البدل
واتاب مکانیک
واتاب مکانیک
بازرس علی‌البدل
صنعت پخش غدیر
صنعت پخش غدیر
تولیدی شیرین ساز قطره طلا
تولیدی شیرین ساز قطره طلا
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14919790
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات بنیان صنعت اطمینان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4935 و شناسه ملی 10320683827
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ هادی محبی کدملی 0589914278 بسمت بازرس اصلی و فرزانه کیانی کدملی 0054926645 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. ش980906742516796 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14778517
آگهی تغییرات شرکت ال بار تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۲۳۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زینت نوروز به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی نوروز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود توکلی فسخودی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات وعقوداسلامی واوراق عادی واداری و مراسلات با امضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست. هادی محمدطاهری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و هادی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14751124
آگهی تغییرات شرکت آذرین اراک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : قدرت اله جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و علی قادری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره و نرگس رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبر است . علی اسحقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و هادی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14672797
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای مهر اندیش سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۴۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۸ و نامه شماره xxx۲۵/۱ مورخ ۱۸/۳/xxx۸ بیمه سینا تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب مجمع قرارگرفت . موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگرآریابشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی و آقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14579799
آگهی تغییرات شرکت لبخند سفید تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۷۳۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بابک میلادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند . ترازنامه وحساب سودوزیان سال xxx۶ به تصویب رسید . اعضاءهیئت مدیره به قرارذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند : علی غلامعلی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره و عادل غلامعلی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و الهام اولیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضوهیئت مدیره انتخاب شدند . امضاءکلیه اوراق واسنادتعهدآورازجمله چک وسفته وبرات وعقوداسلامی وقراردادها با امضای مدیرعامل همراه منفرداهمراه با مهرشرکت معتبراست . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14561049
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی وجهانگردی صراط شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۵۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/xxx۷ و تاییدیه شماره xxx۲۲ مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ سازمان هواپیمائی کشوری و تاییدیه شماره xxx۳۰/xxxxxx مورخ ۹/۱۰/xxx۷ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محسن حشمی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ حمیدرضا اردشیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ملیحه ابوترابی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آیت اله اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و هادی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۶ به تصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14561056
آگهی تغییرات شرکت کیمیای نقش الماس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۹۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آیین بهرنگ صادق شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بسمت بازرس اصلی و آقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14555668
آگهی تغییرات شرکت کیمیا فولاد البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۲۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی داوران حساب ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی وآقای هادی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14515665
آگهی تغییرات شرکت آیسان الکترونیک آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره به قرارذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند فاطمه عباسی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مه نوش عقیلی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سمیه قربانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و سپیده پور مصباح بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل ( خارج از سهامداران وخارج از هیئت مدیره ) انتخاب شدند . امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآو از جمله چک و سفته وبرات وعقود اسلامی با امضای مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقاهمراه با مهر شرکت معتبراست . ب ساناز آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14506054
آگهی تغییرات شرکت ال بار تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۲۳۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای هادی محمدطاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بازرس اصلی وآقای هادی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14435955
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیرین ساز قطره طلا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۸۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم مهرنوش ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی وآقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به xxx۶ بتصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14436161
آگهی تغییرات شرکت پرسیا پروفیل فام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۹۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فرهاد چال پاپاق بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و الیزا چال پاپاق بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . فریبا رحمن بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14234290
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات بنیان صنعت اطمینان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۳۸۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم زهرا قربانی ساوجی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، آقای اصغر قربانی ساوجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مهدی عقیلی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقای احمد صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای هادی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14234295
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات بنیان صنعت اطمینان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۳۸۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای احمد صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای هادی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218934
آگهی تغییرات شرکت طنین اقتدار پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۳۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای هادی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱سال مالی انتخاب شدند ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188606
آگهی تغییرات شرکت کامل برچسب پرند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۰۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد غروی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی وآقای هادی محبی بشماره ملیxxxxxxxxx۸بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171474
آگهی تغییرات شرکت کیمیای نقش الماس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۹۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرزانه کیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵بسمت بازرس اصلی و هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14133899
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای مهر اندیش سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۴۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۰/۱ مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ بیمه سینا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. ـ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگرآریابشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی و آقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14127647
آگهی تغییرات شرکت صنعت پخش غدیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۸۶۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرتصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه شرکت به آدرس: تهران ـ خیابان احمد قصیر ـ کوچه پنجم پلاک ۱۵واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13951725
آگهی تغییرات شرکت کیمیای نقش الماس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۹۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رهنمود ارقام پارس ش. م xxxxxxxxx۳۰ بسمت بازرس اصلی و آقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13951740
آگهی تغییرات شرکت کامل برچسب پرند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۰۵۵
آگهی تغییرات شرکت کامل برچسب پرند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. موسسه حسابرسی رهنمودارقام پارس (حسابداران رسمی) بسمت بازرس اصلی وآقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924620
آگهی تغییرات شرکت کیمیا فولاد البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۲۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آرمان اصول به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و هادی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13850048
آگهی تغییرات شرکت لبخند سفید تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۷۳۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بابک میلادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. اعضاءهیئت مدیره به قرارذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. علی غلامعلی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره عادل غلامعلی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شاهین غلامعلی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضوهیئت مدیره و امضاءکلیه اوراق واسنادتعهدآورازجمله چک وسفته وبرات وعقوداسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13729454
آگهی تغییرات شرکت واتاب مکانیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۴۶۳۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هانی جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، نیما جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آرش صفا خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی و قراردادها و مکاتبات اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست. احسان علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و هادی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660849
آگهی تغییرات شرکت جهان مهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۵۹۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هوشنگ بیگ محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و تورج بدایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. هادی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و محمد پیر بداقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13629783
آگهی تغییرات شرکت کیمیای نقش الماس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۹۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فرزانه کیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی وآقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13622969
آگهی تغییرات شرکت ال بار تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۲۳۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرارذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. خانم زینت نوروز بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره خانم زینت نوروز بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل آقای علی نوروز بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق واسناد تعهدآوراز جمله چک وسفته و برات وعقوداسلامی واوراق عادی واداری ومراسلات با امضای مدیرعامل یانایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست. آقای هادی محمدطاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بازرس اصلی وآقای هادی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13623059
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی وجهانگردی صراط شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۵۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxx۶۵ , xxx , xxx مورخ ۲۴/۸/۹۵ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران و بموجب مجوز شماره xxx۰۲ مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محسن حشمی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و حمیدرضا اردشیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و ملیحه ابوترابی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آیت اله اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و هادی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580117
آگهی تغییرات شرکت کیمیا فولاد البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۲۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای شکراله کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی وآقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند - ترازنامه و حساب سودوزیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580258
آگهی تغییرات شرکت پردیس در کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرتصفیه به نشانی تهران بلوار میرداماد قبل از اتوبان مدرس خ البرزخ تابان شرقی پ ۴۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13569936
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای مهر اندیش سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۴۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ ومجوز شماره xxx۱۲/۱ مورخ ۱۵/۵/۹۶ بیمه سینا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: موسسه صندوق رفاه وتامین آتیه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت خدمات مشاوره‌ای جمع اندیش شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ آقایان قربانعلی خمسه کدملی xxxxxxxxx۵ جعفرحسین زاده فسقندیس کدملی xxxxxxxxx۰ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگرآریابشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی و آقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال xxx۵ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476346
آگهی تغییرات شرکت پردیس پویا کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۲۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام وآقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرتصفیه انتخاب گردید. آدرس محل تصفیه: تهران بلوارمیرداماد قبل ازاتوبان مدرس خ البرزخ تابان شرقی پلاک ۴۶ کد پستی xxxxxxxxx۱ میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461966
آگهی تغییرات شرکت کامل برچسب پرند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۰۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد غروی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461969
آگهی تغییرات شرکت سینا ترابر پارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۶۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود علی حکیم بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی واقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438665
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای مهر اندیش سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۴۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۵ ومجوز شماره xxx۱/۱ مورخ ۱۱/۲/۹۶ بیمه سینا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی وخدمات مالی سنجیده روش آریا بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و آقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13416980
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی پلی سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسه حسابرسی روشنگر بصیر به شناسه ملی بسمت بازرس اصلی و هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای ۱ سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13417133
آگهی تغییرات شرکت طنین اقتدار پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۳۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت بهدادحساب آریا بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279963
آگهی تغییرات شرکت مهر آروین تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۴۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و خانم فرزانه کیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاهیئت مدیره به قرارذیل برای مدت ۲ سال انتخاب وقبولی سمت نمودند. آقای علی رافت بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره خانم بیتا مهرابدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق واسنادتعهدآورازجمله چک وسفته وبرات وعقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفرداهمراه بامهرشرکت معتبراست پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266705
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاسپین لوله ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود جوینده پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سودوزیان سال xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239140
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی پلی سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عزت رحیم زاده دوقلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148720
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی چگرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۸۳۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۰/۱۱ مورخ ۲۷/۷/xxx۵ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرارذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. حمیدرضا ماشینی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره مسعود ماشینی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا ماشینی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک وسفته وبرات وعقوداسلامی وقراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی ومکاتبات با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست. هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و فرزانه کیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122875
آگهی تغییرات شرکت آیسان الکترونیک آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه عباسی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره خانم مه نوش عقیلی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره خانم سمیه قربانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق واسنادتعهدآو از جمله چک و سفته وبرات وعقود اسلامی با امضای مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبراست. آقای احمدصمیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی وآقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13033617
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات بنیان صنعت اطمینان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۳۸۲۷
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات بنیان صنعت اطمینان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغرقربانی ساوجی شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مهدی عقیلی نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم زهرا قربانی ساوجی شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. آقای احمد صمیمی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و آقای هادی محبی شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13000694
آگهی تغییرات شرکت پرسیا پروفیل فام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۹۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهاد چال پاپاق بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و الیزا چال پاپاق بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. فریبا رحمان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940477
آگهی تغییرات شرکت کیمیا فولاد البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۲۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. آقای شکراله کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و آقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12880074
آگهی تغییرات شرکت کیمیای نقش الماس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۹۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت پاسارگادتدبیربشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و آقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورت حساب سود وزیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12642634
آگهی تغییرات شرکت حامي رويان سبز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۷۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۷۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:خانم مرجان صابر مرندی بشماره ملی xxxxxxxxx۳بسمت بازرس اصلی وآقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12625018
آگهی تغییرات شرکت لبخند سفيد تهران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۳۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۷۳۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک میلادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی سمت نمودند. آقای علی غلامعلی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای عادل غلامعلی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای شاهین غلامعلی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12579292
آگهی تغییرات شرکت مزرعه دام وسبزه ورشان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۶۲۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۵۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ناهید جهانی بشماره ملیxxxxxxxxx۸بسمت بازرس اصلی وهادی محبی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱سال مالی انتخاب شدند.اعضاء هیئت مدیر برای مدت۲سال به قرار ذیل انتخاب شدند.مجید ثاقب طهرانی بشماره ملیxxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا ثاقب طهرانی بشماره ملیxxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمدعلی ثاقب طهرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امضای کلیه اوراق واسناد تعهدآوراز جمله چک و سفته و برات وعقوداسلامی و قرارداد ها با امضای مدیرعامل همراه بایکی ازاعضای هیئت مدیره متفقاهمراه بامهرشرکت واوراق عادی ومراسلات با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12567381
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنايع شيلاتي بريس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۱۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۳۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رافت بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی وآقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲سال بشرح ذیل انتخاب شدند خانم عذرابریری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای کرمعلی عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ـآقای آرش عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره امضاکلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک وسفته وبرات وعقوداسلامی وقراردادها با امضاء مدیرعامل منفرداهمراه بامهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12464068
آگهی تغییرات شرکت کارا فیلتر آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۹۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بوستان محاسب ایرانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و اقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ تصویب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12420476
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاسپین لوله ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود جوینده پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای هادی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12412227
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات بنیان صنعت اطمینان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۳۸۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد عقیلی نژاد xxxxxxxxx۰ وآقای اصغرقربانی ساوجی xxxxxxxxx۸ وآقای مهدی عقیلی نژادxxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند. آقای احمد صمیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی وآقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی xxx۳به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12407043
آگهی تغییرات شرکت پلی سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم عزت رحیم زاده دوقلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی وآقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸بسمت بازرس علی البدل برای مدت۱ سال انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالیxxx۳به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12372217
آگهی تغییرات شرکت آیسان الکترونیک آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمدصمیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و آقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12367208
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای مهر اندیش سینا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۲۴۶۳۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۶۴۴۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ و باستناد مجوز به شماره xxx۴ مورخ ۳۱/۵/۹۴بیمه سینا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید موسسه صندوق رفاه وتامین آتیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ وشرکت سرمایه گذاری کشاورز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ وشرکت خدمات مشاوره ای جمع اندیش به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ وآقایان قربانعلی خمسهء به کدملی xxxxxxxxx۵ وجعفرحسین زاده فسقندیس به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی وخدمات مالی سنجیده روش آریابه شماره ملیxxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای هادی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12328126
آگهی تغییرات شرکت آرمان تجارت بصیر سهامی‌خاص ( در حال تصفیه ) به‌شماره‌ثبت۴۳۲۰۸۵ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۸۳۲۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرتصفیه انتخاب شد. ونشانی محل تصفیه : تهران ، خ بهشتی بعدازخ اندیشه پلاک ۵۶واحد ۸کدپستی xxxxxxxxx۸ می با شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12285699
آگهی انحلال شرکت مهندسی آریا تهویه آسیا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۷۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۳۰۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/xxx۴ شرکت منحل و آقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران بلوار کشاورز تقاطع کارگر ضلع جنوب غربی پلاک xxx طبقه ۳ واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12279160
آگهی تغییرات شرکت رادیان خورشید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۳۸۳۷۵ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۷۱۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شیدا خورشید بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره خانم فروغ رنجبربروجردی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبرخورشید بشماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره آقای مرتضی آقاابراهیمی سامانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضوهیئت مدیره برای مدت۲سال انتخاب شدند امضای کلیه اوراق واسناد تعهدآورازجمله چک وسفته و برات وعقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه بامهرشرکت معتبراست. آقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸بسمت بازرس اصلی وخانم فرزانه کیانی بشماره ملیxxxxxxxxx۵بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12225690
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و تجاری تدبیر صنعت افق سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۴۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی وخانم فرزانه کیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. خانم فاطمه عباسی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد مهدی قربانی ساوجی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای محسن قربانی ساوجی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضوهیئت مدیره آقای محمد علی قربانی ساوجی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاءکلیه اوراق واسناد تعهدآوراز جمله چک وسفته و برات وعقوداسلامی وقراردادها با امضاء مدیرعامل منفرداهمراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12187375
آگهی تغییرات شرکت جهان مهران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۷۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۵۹۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و هادی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ طاهر جوادپور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و هوشنگ بیگ محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و تورج بدایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405203
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و تجاری تدبیر صنعت افق سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۴۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸بسمت بازرس اصلی وخانم فرزانه کیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. فاطمه عباسی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل ومحمد مهدی قربانی ساوجی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن قربانی ساوجی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد علی قربانی ساوجی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاکلیه اوراق واسنادتعهدآورازجمله چک و سفته و برات و عقود سلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705371
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت وجهانگردی صراط سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۵۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/xxx۳ و باستناد مجوز به شماره xxx,xxx,xxx مورخ ۲۷/۷/۹۳ اداره کل میراث فرهنگی و شماره نامه xxx۸۱ مورخ ۱۹/۷/۹۳ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آیت ا...اکبری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692692
آگهی تغییرات شرکت آذرین اراک سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شدآقای علی اسحقی بشماره ملیxxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی وآقای هادی محبی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت۱سال مالی انتخاب شدنداعضاهیئت مدیره به قرارذیل برای مدت ۲سال انتخاب شدند:آقای حمید جعفری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره وخانم نرگس رحیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای قدرت اله جعفری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574570
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع شیلاتی بریس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۳۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید عیسی میر حسینی ماشک بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی وآقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574571
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع شیلاتی بریس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۳۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعیسی میرحسینی ماشک بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی وآقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاهیئت مدیره برای مدت ۲سال بشرح ذیل انتخابشدند خانم عذرابریری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای کرمعلی عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره آقای آرش عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره امضاکلیه اوراق واسنادتعهدآورازجمله چک وسفته وبرات وعقوداسلامی وقراردادها باامضاءمدیرعامل منفرداهمراه بامهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250489
آگهی تغییرات شرکت ایده آرمان مبین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۱۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند
آقای هادی محبی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره
خانم فرزانه کیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای هادی محبی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250515
آگهی تغییرات شرکت ایده آرمان مبین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۱۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ۱ آقای علی اسلامیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج شد
آقای عادل اسلامیان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج شد
در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به xxx/xxx/۹ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بنحو مذکور اصلاح شد.
لیست بعد از کاهش بشرح زیر است
آقای هادی محبی کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx/xxx/۸ ریال سهم الشرکه و خانم فرزانه کیانی کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه
۲ـ نام موسسه. به (موسسه حقوقی ایده آرمان مبین) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بنحو مذکور اصلاح شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246851
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و تجاری تدبیر صنعت افق سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۴۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/۹۲ آقای امیر حسین سیاحیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای هادی محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196439
آگهی تغییرات شرکت آیسان الکترونیک آسیا شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۸۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
امیرحسین سیاحیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و هادی محبی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020066
آگهی تغییرات شرکت ره پویان صنعت غذای آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۲۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ خانم عصمت بهرامی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای هادی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۱۱/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای ابوالفضل اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی هوشنگی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای رسول نامجو به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۳/۱۱/۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی هوشنگی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رسول نامجو به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رسول نامجو به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل. ۵ امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با یکی از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 467172

آگهی تصمیمات شرکت آذرین اراک
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹۴
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۱۰/۹۰ واصل گردید: علی اسحقی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و هادی محبی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. قدرت اله جعفری به کدملیxxxxxxxxx۴ و حمید جعفری به کدملیxxxxxxxxx۴ و نرگس رحیمی به کدملیxxxxxxxxx۰ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۱۰/۹۰ حمید جعفری به سمت رئیس هیئت مدیره، نرگس رحیمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، قدرت اله جعفری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 420095

آگهی انحلال شرکت سینا شفا طرح با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳۰/۸/۹۰ شرکت مذکور منحل اعلام و هادی محبی به کد ملی xxxxxxxxx۸ خارج از شرکاء به سمت مدیرتصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران ـ خ شریعتی بالاتر از پل رومی بن بست سینا س xxx۹ طبقه سوم واحد ۵ـ کدپستی xxxxxxxxx۷می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9575288
آگهی انحلال شرکت سینا شفا طرح با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره ۲۶۴۲۳۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳۰/۸/۹۰ شرکت مذکور منحل اعلام و هادی محبی به کد ملی xxxxxxxxx۸ خارج از شرکاء به سمت مدیرتصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران ـ خ شریعتی بالاتر از پل رومی بن بست سینا س xxx۹ طبقه سوم واحد ۵ـ کدپستی xxxxxxxxx۷می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10530512
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی ستاره باختری آذربیجان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۱۹۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اسمعیل سناپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای هادی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سهیل وفا مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم سیما وخشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم سهیلا حلاوتکار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۱۴/۴/xxx۲. در تاریخ ۲۷/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9794984
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور پارسیان شفق ایساتیس سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۰۹۶۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۵۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۳ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ خانم مهری شاهسون به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای هادی محبی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۲/۱۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم اشرف رابطی‌قشلاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای بهروز قدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مسعود قدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۲/۱۱/۹۱.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ جنت‌آباد پایین‌تر از آبشناسان برج مهیار ط ۶ واحد ۱۶ کد پستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۱۰/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10763786
آگهی تصمیمات شرکت آذرین اراک سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۱۰/۹۰ واصل گردید: علی اسحقی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و هادی محبی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. قدرت‌اله جعفری به کدملیxxxxxxxxx۴ و حمید جعفری به کدملیxxxxxxxxx۴ و نرگس رحیمی به کدملیxxxxxxxxx۰ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۰/۱۰/۹۰ حمید جعفری به سمت رئیس هیئت‌مدیره، نرگس رحیمی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، قدرت‌اله جعفری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10804976
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی ستاره باختری آذربایجان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۹۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۱۹۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۰۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای اسمعیل سناپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای هادی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۷/۰۹/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سهیل وفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم سیما وخشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم سهیلا حلاوتکار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۱۷/۰۹/xxx۱

در تاریخ ۰۷/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10957589
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی ستاره باختری آذربایجان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۳۵۹۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۱۹۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۴/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اقای فریبرز جعفرپور‌شلیلوند به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای هادی محبی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۴/۵/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای سهیل وفامهر به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و خانم سهیلا حلاوتکار به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و خانم سیما وخشوری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ تا تاریخ۱۴/۵/xxx۲.

در‌ تاریخ۲۳/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11174000
آگهی تغییرات شرکت بهین پاک گستر سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای امیراحمد جلال‌دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای هادی محبی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۸/۱۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سمیه هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علیرضا هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم زهرا هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۲۸/۱۱/۹۱.

در تاریخ۱۵/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11368059
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی ستاره باختری آذربایجان سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۵۹۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۱۹۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق‌العاده مورخ ۲۳/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای هادی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای شهروز دولت‌دوست‌گوشکجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۳/۶/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سهیل وفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای فریبرز جعفرپور‌شلیلوند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم سیما وخشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۳/۶/xxx۲

در تاریخ۱۰/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12015549
آگهی تغییرات شرکت سالار تجارت سامان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۸۱۹۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۰/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم مهرناز قلی‌ئی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای هادی محبی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۰/۱۲/xxx۱ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای نریمان فرمانی‌‌راستگو به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و خانم نسیمه نوتاش‌فر به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای سامان فرمانی‌راستگو به شماره ملیxxxxxxxxx۶ تا تاریخ۱۰/۱۲/xxx۱.

در‌ تاریخ۱۳/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات