حسین فرج الهی

حسین فرج الهی

کد ملی 058961xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
57
آگهی‌ها

شرکت های حسین فرج الهی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حسین فرج الهی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14939056
آگهی تغییرات شرکت صنایع کشاورزی دامپروری استاندارد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21682 و شناسه ملی 10100672371
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدی محمدیان به شماره ملی 3256034926 - مهدی معماران به شماره ملی 0931274524 - امین امینی به شماره ملی 4620168475 - علی گلابچی به شماره ملی 4723670051 - هوشنگ فرزانه فر به شماره ملی 0038088551 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند احمد عسکری راد به شماره ملی 1239584385 به عنوان بازرس اصلی و حسین فرج اللهی به شماره ملی 0589612131 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال 1397 به تصویب رسید پ980918738454864 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14597756
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۰۴/۰۲/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بهمن فدوی رودسری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت . سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید . اسامی شرکاء و مبلغ سهم الشرکه هر یک از شرکاء بعد از ورود شریک جدید به شرح زیر است : عباس اسرار حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx۰ ریال حسین فرج اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال بهمن فدوی رودسری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx۰ ریال کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته و بروات با امضاء دو نفر از سه نفر شرکاء مؤسسه به همراه مهر موسسه می‌باشد و نیز قرارداد‌ها و مکاتبات با امضاء یکی از اعضای هیات مدیره ( شرکاء ) به همراه مهر مؤسسه معتبر است و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14163880
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/ ۹۷ مورخ ۱۰/ ۵/ ۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد کاظم ضیاء پور ش م xxxxxxxxx۵با پرداخت مبلغ xxxxxxریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت عباس اسرار حقیقی ش م xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را بمبلغ xxxxxx۰ریال وحسین فرج اللهی ش مxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ریال افزایش دادند درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. سهم الشرکه هر یک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه به شرح فوق می باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور مؤسسه از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء دو نفر از سه نفر شرکاء مؤسسه به همراه مهر مؤسسه معتبر می باشد.قرارداد ها و مکاتبات با امضاء یکی از اعضای هیات مدیره (شرکاء) به همراه مهر مؤسسه معتبر است و مواد ۷، ۸ و ۲۸ اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14164798
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۴۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای حسین فرج اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای علی رضا علی بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قصر شیرین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911760
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۶ و به استناد مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۲۹/۱۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد سلیمان یگانه خوشحال به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه، از مؤسسه خارج گردیدو در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح زیر می‌باشد: عباس اسرار حقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰ ریال حسین فرج اللهی به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء دو نفر از شرکاء به همراه مهر مؤسسه معتبر است و نیز مکاتبات و قراردادها با امضاء یکی از شرکاء همراه با مهر مؤسسه معتبر است. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13390951
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۹/۰۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد سلیمان یگانه خوشحال به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل است: عباس اسرار حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه حسین فرج اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه محمد سلیمان یگانه خوشحال به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه ماده ۲۸ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء دو نفر از سه نفر شرکاء مؤسسه به همراه مهر موسسه معتبر می‌باشد و نیز قرارداد‌ها و مکاتبات با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره (شرکاء) به همراه مهر مؤسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13355683
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ و تاییدیه جامعه حسابداران رسمی کشور به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۱/۱۲/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهمن فدوی رودسری با کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از زمره شرکاء مؤسسه خارج گردید در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه به قرار ذیل می‌باشد: عباس اسرار حقیقی با کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰ ریال حسین فرج اللهی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال کلیه اوراق و اسناد تعهد آور مؤسسه از قبیل چک، سفته و بروات با امضای دو نفر از شرکاء مؤسسه به همراه مهر مؤسسه معتبر می‌باشد و نیز قراردادها و مکاتبات با امضای یکی از شرکاء به همراه مهر مؤسسه معتبر است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13087225
آگهی تغییرات شرکت مهندسی رامیان وزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۴۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از آقای سلطانعلی مقیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ وخانم مهری مقیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سیدمحمد میرقاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران ش م xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین فرج اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۴ تصویب شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021413
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا ظریفان امروز درتاریخ ۲۴/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: احداث و بهره برداری از واحدها و پروژه‌های مختلف تولیدی، فرآورش، خدماتی، صنعتی و ساختمانی وسرمایه گذاری در سایر شرکتهای داخلی وخارجی ارائه هر گونه خدمات مربوط به آن.، خرید، فروش، طراحی، تولید، تعمیر ونگهداری، صادرات و واردات کلیه تجهیزات، ماشین آلات، وسایل ودسنگاهها وابزار صنعتی ومواد اولیه وقطعات یدکی مربوط ونیز کلیه کالاها ی مجاز بازرگانی دیگر، انجام انواع معاملات بازرگانی داخلی و خارجی قبول و اعطاء نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور برای معاملات انواع محصولات مجاز، ارائه خدمات تخصصی و فنی و طراحی و نظارت و ساخت و نصب و نظارت و راه اندازی پروژه‌ها، شرکت در مزایدات و مناقصات و نمایشگاه‌های داخلی و خارج کشور، استفاده و اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر داخلی و خارج از کشور، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، انجام سایر کارها امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق هدفهای شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته_باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه غربی پلاک xxx طبقه پنجم کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۲/۵/۷۲ مورخ ۱۶/۰۵/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه دلپذیر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت گروه توسعه کیمیاگران امروز شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی سید عبدالمجید موسوی اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سیمیا تجارت کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد رضا موسوی اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم جنان موسوی اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۳ (خارج ازهیئت مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضاء مدیر عامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره ویادونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر نامه‌های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره ویا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شماره ملی xxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای حسین فرج الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایین محاسبان امین به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ بلال محمد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003049
آگهی تغییرات شرکت پایانه کیمیاگران امروز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۲۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۹۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شناسه xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی به نمایندگی آقای حسین فرج الهی با کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای شروین مطهری با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12989929
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی پتروناد اسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۰۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی بلال محمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت بیداران به شناسه xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی حسین فرجالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12603775
آگهی تغییراتحسابرسي و خدمات مديريت بيداران حسابداران رسمي موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۹/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۱۳/۱۰/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد عسکری انارکی با کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از اعداد شرکاء موسسه خارج شدند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش نمود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد و لیست پس از کاهش بشرح زیر است ـ عباس اسرار حقیقی ش ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰ ریال ـ حسین فرج اللهی ش ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال ـ بهمن فدوی رودسری ش ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx ریال ـ ماده ۲۸ اساسنامه در مورد صاحبان امضاء مجاز به شرح زیر اصلاح گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته و بروات با امضای دو نفر از سه نفر شرکاء موسسه به همراه مهر موسسه معتبر می باشد و نیز قراردادها و مکاتبات با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12603788
آگهی تغییراتحسابرسي و خدمات مديريت بيداران حسابداران رسمي موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۹/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۱۳/۱۰/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ هر یک از آقایان عباس اسرار حقیقی و حسین فرج اللهی و بهمن فدوی رودسری با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را افزایش دادند لذا سرمایه موسسه بمبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و سهم الشرکه هر یک از شرکاء بشرح زیر است عباس اسرار حقیقی ش ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای حسین فرج اللهی ش ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای بهمن فدوی رودسری ش ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12299707
آگهی تغییرات شرکت مهندسی رامیان وزین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۵۰۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۴۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سلطانعلی مقیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷خانم مهری مقیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای سیدمحمد میرقاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی آقای حسین فرج اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سالxxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12289507
آگهی تغییرات شرکت ساختمانهای صنعتی آی بی سی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۳۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران حسابدار رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین فرج الهی به کدملیxxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین حاجی شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ آقای مجتبی حاجی شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۷ خانم سارا حاجی شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۹
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12051550
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ماشین‌سازی اصفهان سهامی خاص به‌شماره‌ثبت ۶۰۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۵۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین فرج الهی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418680
آگهی تغییرات شرکت ساختمانهای صنعتی آ بی سی سهامی خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۳۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران حسابداران رسمی شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین فرج الهی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727193
آگهی تغییرات شرکت مهندسی شاهنگ وزین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۱۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید سلطانعلی مقیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهری مقیمی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائیب رئیس هیئت مدیره و فرهاد اسدیان به کد ملیxxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و رضا اسماعیلی نائینی به کد ملیxxxxxxxxx۸ و نسرین نصرالهی به کد ملیxxxxxxxxx۳ و محمد علی مقیمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حسین فرج اللهی به کد ملی xxxxxxxxx۱ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698532
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۷۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۳۱۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت بیداران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین فرج الهی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمدرضا موسوی اصفهانی بشماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای سید مصطفی موسوی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم جنان موسوی اصفهانی بشماره ملیxxxxxxxxx۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشرآگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698936
آگهی تغییرات شرکت یخساران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۱۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و سود و زیان عملکرد سال xxx۲ به تصویب رسید . ـ آقای سلطانعلی مقیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷،آقای حمیدرضا مقیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مصطفی سراجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد . مؤسسه حسابرسی بیداران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای حسین فرج اللهی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1615348
آگهی تغییرات شرکت ماندانا شیمی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا طرقی با کد ملی xxxxxxxxx۵..و آقای بهرام امامی تبریزی با کد ملی xxxxxxxxx۰. و آقای افشین فتحی با کد ملیxxxxxxxxx۰خانم ها ماندانا فتحی با کد ملیxxxxxxxxx۶و زهرا علمی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱..به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران با شناسه ملی.xxxxxxxxx۹۵.به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای حسین فرج الهی با کد ملی.xxxxxxxxx۱به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588285
آگهی تغییرات شرکت فن اوری اطلاعات ایده گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی وآقای حسین فرج اللهی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند آقای محسن شکوری مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وآقای سید احمد صوف باف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وخانم نازنین رنگچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره وخانم زیبا مه روان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای فرزاد جعفر زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها با امضا دو نفر از اعضا هیت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد و سایر اوراق و اسناد عادی ونامه های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393972
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات بیداران حسابداران رسمی به شماره ثبت ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مواد ۷ و ۸ و ۲۶ و ۲۸ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
بهمن فدوی‎رودسری به کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت.
عباس اسرارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم‎الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش داد.
حسین فرج‎اللهی به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم‎الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش داد.
محمد عسکری‎انارکی به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم‎الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش داد.
در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
اسامی شرکاء به شرح ذیل میباشد:
ـ عباس اسرارحقیقی xxx/xxx/۱ ریال کدملی xxxxxxxxx۲
ـ حسین فرج‎اللهی xxx/xxx/۱ ریال کدملی xxxxxxxxx۱
ـ محمد عسکری‎انارکی xxx/xxx ریال کدملی xxxxxxxxx۹
ـ بهمن فدوی‎رودسری xxx/xxx ریال کدملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394017
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پیشگامان کنترل نیک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۶۱۷۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال xxx۱ به تصویب رسید.
آقای سیداحمد میرقاسمی آقای سیداسماعیل میرقاسمی خانم مریم‎السادات میرقاسمی
و آقای سیدمحمد میرقاسمی بعنون اعضا هیئت‎مدیره برای مدت دو سال و روزنامه ابرار جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین فرج‎اللهی با کدملی xxxxxxxxx۱ عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351349
آگهی تغییرات شرکت یخساران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۱۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین فرج الهی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264117
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی کیمیا گران امروز شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۱۷۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۳۱۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
ـ۲ موسسه بیداران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین فرج الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ـ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302179
آگهی تغییرات شرکت فن اوری اطلاعات ایده گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین فرج اللهی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان محسن شکوری مقدم ک . م xxxxxxxxx۰، سید احمد صوف باف ک . م xxxxxxxxx۷، فرزاد جعفرزاده ک . م xxxxxxxxx۰ و خانم ها نازنین رنگچیان ک . م xxxxxxxxx۸ و زیبا مه روان ک . م xxxxxxxxx۵
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136173
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی بیداران حسابداران رسمی به شماره ثبت ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وراث حین الفوت یداله امیدواری با دریافت کلیه سهم الشرکه متوفی از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه موسسه از xxx/xxx/۳ ریال به xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شرکاء عبارتند از: عباس اسرارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxx/xxx/۱ ریال ـ حسین فرج اللهی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx/۱ ریال ـ مواد ۷ و ۸ و ۲۶ و ۲۸ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139154
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی بیداران حسابداران رسمی به شماره ثبت ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس اسرارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حسین فرج اللهی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از قبیل چک ـ سفته و برات با امضای دو نفر از دو نفر شرکاء موسسه به همراه مهر موسسه معتبر می باشد و نیز قراردادها و مکاتبات با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 946581
آگهی تغییرات شرکت مهندسی رامیان وزین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۵۰۶۵۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۴۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین فرج الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۱/۴/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای سلطانعلی مقیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و خانم ندا نصرالهی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد میرقاسمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای رضا اسمعیلی نائینی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ تا تاریخ۱۱/۴/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۴/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 946643
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی پیشگامان کنترل نیک (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۰۰۸۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۶۱۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به سمت بازرس اصلی و حسین فرج الهی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سید احمد میرقاسمی به کدملیxxxxxxxxx۳، سید اسماعیل میرقاسمی به کدملیxxxxxxxxx۴ و مریم السادات میرقاسمی به کدملیxxxxxxxxx۷. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۴/۹۱ مریم السادات میرقاسمی به سمت رئیس هیئت مدیره، سید احمد میرقاسمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746481
آگهی تصمیمات شرکت یخسارانسهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۵۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۱۴۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بیداران به ش م xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حسین فرج اللهی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سلطانعلی مقیمی به ک م xxxxxxxxx۷ و حمیدرضا مقیمی به ک م xxxxxxxxx۱ و مصطفی سراجی به ک م xxxxxxxxx۸ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ سلطانعلی مقیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا مقیمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جواد موبور خارج از اعضاء به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9922521
آگهی تصمیمات شرکت یخساران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۱۴۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بیداران به ش م xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حسین فرج‌اللهی به ک‌م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سلطانعلی مقیمی به ک‌م xxxxxxxxx۷ و حمیدرضا مقیمی به ک‌م xxxxxxxxx۱ و مصطفی سراجی به ک‌م xxxxxxxxx۸ که به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ سلطانعلی مقیمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا مقیمی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و جواد موبور خارج از اعضاء به ک‌م xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 700643
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت ماندانا شیمی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۴۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردیده:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای حسین فرج الهی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ــ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علی رضا طرقی با کدملی xxxxxxxxx۵ بهرام امامی تبریزی با کدملی xxxxxxxxx۰ افشین فتحی با کدملی xxxxxxxxx۰ و خانمها ماندانا فتحی با کدملی xxxxxxxxx۶ زهرا عملی زاده با کدملی xxxxxxxxx۱
۴ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ آقای علی رضا طرقی به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم ماندانا فتحی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهرام امامی تبریزی به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxx۹ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655865
آگهی تغییرات و افزایش سرمایه شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۷۷۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۱۳۱۲۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳/۳/۹۱ و عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۲/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۶۰ ریال بمبلغxxx/xxx/xxx/۹۶ ریال منقسم بهxxx/xxx سهمxxx/xxx ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغxxx/xxx/xxx/۳۶ ریال بموجب گواهی شمارهxxx/xxx۶۸ مورخ۱/۳/۹۱ بانک ملت شعبه مرکزی اراک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲۱/۴/۹۱ تکمیل امضاءگردیده است. موسسه بیداران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حسین فرج الهی به کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند امیرحسین بحرینی به کدملیxxxxxxxxx۳ و سید عبدالمجید موسوی اصفهانی به کدملیxxxxxxxxx۱ و سید محمدرضا موسوی اصفهانی به کدملیxxxxxxxxx۰ و سید مصطفی موسوی اصفهانی به کدملیxxxxxxxxx۰ و ایمان طباطبائی عینکی به کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۲/۹۱ امیرحسین بحرینی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید عبدالمجید موسوی اصفهانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمدرضا موسوی اصفهانی به سمت مدیرعامل تعیین شدن امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586286
آگهی تصمیمات شرکت فنی پرتو نمای طلوع سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۳۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حسین فرج الهی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 453028

آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران
ثبت شده بشماره xxx۳
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۰ موسسه مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یداله امیدواری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و ناصر عسگری نائینی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای هیئت مدیره و عباس اسرارحقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حسین فرج الهی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۴ فصل و و ۳۳ ماده و ۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 390337

آگهی تصمیمات در موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران (حسابداران رسمی) به شماره ثبتxxx۳
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱/۹/۹۰ ناصر عسگری نائینی فرزند حسین به ش.شxxx۷ متولدxxx۶ ص از تهران به ش.ملیxxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغxxx/xxx ریال در ر دیف شرکاء قرار گرفت. عباس اسرارحقیقی به ش.ملیxxxxxxxxx۲ سهم الشرکه خود را با پرداخت مبلغی به مبلغxxx/xxx/۱ریال و حسین فرج اللهی به ش.ملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی میزان سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۱ ریال و یداله امیدواری به ش.ملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی میزان سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx ریال و ناصر عسگری نائینی به ش.ملیxxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی میزان سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغxxx/xxx/۱ریال به مبلغxxx/xxx/۳ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9950452
آگهی تصمیمات شرکت یخساران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۹۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۶۷۱۴۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حسین فرج‌اللهی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10010862
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیائی کیمیا گران امروز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۳۱۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه بیداران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حسین فرج الهی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9539864
آگهی تصمیمات شرکت فناوری اطلاعات ایده گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۴۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حسین فرج‌اللهی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10681964
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت ماندانا شیمی (سهامی‌خاص) ثبت شده به شماره xxx۴۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردیده:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای حسین فرج‌الهی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ــ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علی‌رضا طرقی با کدملی xxxxxxxxx۵ بهرام امامی‌تبریزی با کدملی xxxxxxxxx۰ افشین فتحی با کدملی xxxxxxxxx۰ و خانمها ماندانا فتحی با کدملی xxxxxxxxx۶ زهرا عملی‌زاده با کدملی xxxxxxxxx۱

۴ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ آقای علی‌رضا طرقی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم ماندانا فتحی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهرام امامی‌تبریزی به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء هریک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10724256
آگهی تصمیمات شرکت نماسازان امروز سهامی‌خاص بشماره ثبت۲۱۸۹۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۳۰۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۰/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و حسین فرج‌الهی به ش‌ملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهان‌اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. صفا حکیم‌خلیلی به ش.ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید عبدالمجید موسوی‌اصفهانی به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سید محمدرضا موسوی‌اصفهانی به ش.ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10783113
آگهی تغییرات شرکت مهندسی رامیان وزین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۵۰۶۵۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۴۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین فرج‌الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۱/۴/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای سلطانعلی مقیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و خانم ندا نصرالهی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد میرقاسمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای رضا اسمعیلی‌‌نائینی به شماره‌ ملیxxxxxxxxx۸ تا تاریخ۱۱/۴/xxx۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۴/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11060228
آگهی تغییرات و افزایش سرمایه شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۷۷۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۱۳۱۲۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۳/۳/۹۱ و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳۰/۲/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۶۰ ریال بمبلغxxx/xxx/xxx/۹۶ ریال منقسم بهxxx/xxx سهمxxx/xxx ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغxxx/xxx/xxx/۳۶ ریال بموجب گواهی شمارهxxx/xxx۶۸ مورخ۱/۳/۹۱ بانک ملت شعبه مرکزی اراک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲۱/۴/۹۱ تکمیل امضاءگردیده است. موسسه بیداران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حسین فرج‌الهی به کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند امیرحسین بحرینی به کدملیxxxxxxxxx۳ و سید عبدالمجید موسوی‌اصفهانی به کدملیxxxxxxxxx۱ و سید محمدرضا موسوی‌اصفهانی به کدملیxxxxxxxxx۰ و سید مصطفی موسوی‌اصفهانی به کدملیxxxxxxxxx۰ و ایمان طباطبائی‌عینکی به کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. که به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۲/۹۱ امیرحسین بحرینی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید عبدالمجید موسوی‌اصفهانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید محمدرضا موسوی‌اصفهانی به سمت مدیرعامل تعیین شدن امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11128343
آگهی تغییرات شرکت گسترش شبکه صنعت ساختمان شهرودیار سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۸۲۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۶۱۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۳۰/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین فرج‌الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۳۰/۵/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جلال شمسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محسن شکوری‌مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای نصراله خادمی‌اسلام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۳۰/۵/xxx۲

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای جلال شمسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محسن شکوری‌مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای نصراله خادمی‌اسلام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای نصراله خادمی‌‌اسلام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

۶ـ نام شرکت به گسترش شهر و دیار تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۲۸/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11175734
آگهی تصمیمات شرکت بلور نوری تازه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۹۱۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۶۹۶۱۷۲۵۱۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به سمت بازرس اصلی و حسین فرج‌الهی به ش‌ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11275505
آگهی تصمیمات شرکت آرین میلان سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۰۴۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۶۴۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و حسین فرج‌الهی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11286028
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی شاهنگ وزین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۵۱۴۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۲۱۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۹/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حسین فرج‌اللهی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. تعداد اعضای هیئت‌مدیره از۴ نفر به۶ نفر افزایش و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سلطانعلی مقیمی به کدملیxxxxxxxxx۷، مهری مقیمی به کدملیxxxxxxxxx۴، رضا اسماعیلی‌نائینی به کدملیxxxxxxxxx۸، نسرین نصرالهی به کدملیxxxxxxxxx۳، محمدعلی مقیمی به کدملیxxxxxxxxx۸، فرهاد اسدیان به کدملیxxxxxxxxx۲. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۰/۹/۸۹ سلطانعلی مقیمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهری مقیمی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فرهاد اسدیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11323700
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران ثبت شده بشماره ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۵۷۹۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۶/۲/۹۰ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه کماکان با امضا ۲ نفر از سه نفر عباس سردارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ و یداله امیدواری به کدملی xxxxxxxxx۱ و حسین فرج‎الهی به کدملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر موسسه معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11707971
آگهی تصمیمات شرکت نماسازان امروز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۸۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۳۰۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حسین فرج‌اللهی‌ به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11749326
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی شاهنگ وزین سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۵۱۴۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۱۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به بتصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و حسین فرج‌الهی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11780362
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی پیشگامان کنترل نیک (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۰۰۸۶۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۶۱۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به سمت بازرس اصلی و حسین فرج‌الهی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سید احمد میرقاسمی به کدملیxxxxxxxxx۳، سید اسماعیل میرقاسمی به کدملیxxxxxxxxx۴ و مریم‌السادات میرقاسمی به کدملیxxxxxxxxx۷. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۴/۹۱ مریم‌السادات میرقاسمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سید احمد میرقاسمی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11814718
آگهی تصمیمات شرکت فنی پرتو نمای طلوع سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۲۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۳۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حسین فرج‌الهی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11825379
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۰/۹۰ موسسه مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یداله امیدواری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و ناصر عسگری‌نائینی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای هیئت‌مدیره و عباس اسرارحقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و حسین فرج‌الهی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب‌رئیس و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۴ فصل و و ۳۳ ماده و ۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11825965
آگهی تصمیمات در موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران (حسابداران رسمی) به شماره ثبت۳۰۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱/۹/۹۰ ناصر عسگری‌نائینی فرزند حسین به ش.شxxx۷ متولدxxx۶ ص از تهران به ش.ملیxxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغxxx/xxx ریال در ر‌دیف شرکاء قرار گرفت. عباس اسرارحقیقی به ش.ملیxxxxxxxxx۲ سهم‌الشرکه خود را با پرداخت مبلغی به مبلغxxx/xxx/۱ریال و حسین فرج‌اللهی به ش.ملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی میزان سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۱ ریال و یداله امیدواری به ش.ملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی میزان سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx ریال و ناصر عسگری‌نائینی به ش.ملیxxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی میزان سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغxxx/xxx/۱ریال به مبلغxxx/xxx/۳ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11835318
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی سیستم‌های ایمنی و تجهیزات الکترونیکی تارا سهامی خاصثبت شده به شماره ۵۷۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۶۳۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به کد ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حسین فرج‌الهی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات