یوسف جوانگروه

آقای یوسف جوانگروه

کد ملی 003684xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
65
آگهی‌ها

شرکت های یوسف جوانگروه

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که یوسف جوانگروه دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14879647
آگهی تغییرات شرکت توسعه قوای محرکه تیوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 486327 و شناسه ملی 14005574202
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 23/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا منجی با کدملی 4323353251 به نمایندگی از شرکت نیرومحرکه ایران به شناسه ملی 10102802052به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای اصغرجهانگرد با کدملی 2539670601به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری پارس رایزن به شناسه ملی 10320201496 به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای سیامک خوش خبر با کدملی 1378076052به نمایندگی از شرکت بهمن موتور به شناسه ملی 10102384652 به سمت عضو هیأت مدیره و آقای یوسف جوانگروه با کدملی 0036840777به نمایندگی از شرکت مزدایدک به شناسه ملی 10100864333 به سمت عضوهیأت مدیره و آقای سیدمجتبی میرسهیل با کدملی 2721567111 به سمت عضوهیأت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. با استناد به مواد 124و128لایحه اصلاحی قانون تجارت وماده 40 اساسنامه شرکت حدوداختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید.1ـ نمایندگی شرکت دربرابراشخاص وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی 2 ـ اقامه هرگونه دعوی ودفاع ازهرگونه دعوی یاتسلیم به دعوی یا انصراف ازآن اعم ازحقوقی وکیفری باداشتن تمام اختیارات راجعه به امردادرسی ازحق پژوهش، مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سندطرف واستردادسندتعیین داوربایابدون اختیارصلح به طورکلی استفاده ازکلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشیه ازقانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی وغیره بایا بدون حق توکیل ووکیل درتوکیل ولوکرارا تعیین مصدق وکارشناس اقرارخواه درماهیت دعوی وخواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشددعوی خسارت استرداددعوی جلب شخص ثالث ودفاع ازدعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل ودفاع ازآن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص واموال ازدادگاه ها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدوربرگ اجرایی وتعقیب اجرایی واخذ محکوم به چه دردادگاه وچه درادارات ودوایرثبت اسناد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها و عقوداسلامی، چکها، بروات، سفته ها وغیره با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیأت مدیره(به استثناء نایب رئیس هیأت مدیره) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای نائب رئیس هیأت مدیره ویکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ980812910310197 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14536770
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمیدرضا منجی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره - مرتضی شفیعی باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی تجاری آذرآبادگان مادپارت ارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - محمد ضرابیان باکدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره - یوسف جوانگروه باکدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی ازشرکت فن پردازان بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضوهیئت مدیره - منصور پورزرین باکدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ویسمن موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است . هیئت مدیره با استفاده از اختیارات حاصله ازماده ۳۷ اساسنامه و به منظورتسریع درامورجاری شرکت اختیارات مشروحه در بندهای نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت با اطلاع هیئت مدیره و صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری را به مدیرعامل تفویض نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14455515
آگهی تغییرات شرکت مزدا یدک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای یوسف جوانگروه باکدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی ازشرکت بهمن موتور ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجیدموحدباکدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت شاسی سازایران ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسین طائب باکدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی عصربهمن ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضوهیئت مدیره آقای علیرضا توکلی طرقی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری کیا مهستان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدامیرمیرمنصف باکدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی سروش بهمن ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار ، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل باامضای رئیس هیات مدیره ومهر شرکت معتبر است . به استناد مواد xxx و xxx لایحه اصلاح قانون تجارت هیات مدیره بااستفاده ازاختیارات حاصله ازماده ۵۳ اساسنامه اختیارات ذیل رابه مدیرعامل تفویض نمودند . ۱ نمایندگی شرکت دربرابراشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی ۲ دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن ازاصل وبهره ومتفرعات . . ۳ اقامه هرگونه دعوی ودفاع ازهرگونه دعوی یاتسلیم بدعوی یاانصراف ازآن اعم ازحقوقی وکیفری باداشتن تمام اختیارات راجع به امردادرسی اعم ازحق پژوهش ، فرجام ومصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ، ادعای جعل نسبت به سندطرف واستردادسند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری وتعیین داوربایابدون اختیارصلح وبطورکلی استفاده ازکلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشیه ازقانون داوری ، تعیین وکیل برای دادرسی وغیره بایابدون حق توکیل وتوکیل درتوکیل غیرولوکراراوعزل وتجدیدانتخاب اوباتعیین وکیل دیگری بجای اوبایابدون حق توکیل وتوکیل درتوکیل ولوکرارا ، تعیین مصدق وکارشناس ، اقرارخواه درماهیت دعوی وخواه بامری که کاملاقاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت استرداددعوی ، جلب شخص ثالث ودفاع ازدعوای ثالث اقدام بدعوی متقابل ودفاع ازآن ، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص واموال ازدادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب علیات اجرائی واخذ محکوم به چه دردادگاه وچه درادارات ودوائرثبت اسناد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236934
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا منجی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره موظف. مرتضی شفیعی باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی تجاری آذرآبادگان مادپارت ارس (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غیرموظف. محمد ضرابیان باکدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره موظف. یوسف جوانگروه باکدملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی ازشرکت فن پردازان بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضوهیئت مدیره غیرموظف. منصور پورزرین باکدملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی از شرکت ویسمن موتور(سهامی خاص)به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره با استفاده از اختیارات حاصله ازماده ۳۷ اساسنامه و به منظورتسریع درامورجاری شرکت اختیارات مشروحه در بندهای نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ،موسسات عمومی ،مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت با اطلاع هیئت مدیره و صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14231909
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۷/ xxx مورخ ۱۱/ ۵/ xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهدار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد به شرح ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند: آقای بهزاد قنبری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای یوسف جوانگروه کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای ولی حاتم وند با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانانوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره خانم فاطمه هویشی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت حفاری آریا دانا(سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی معماری با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیامهستان(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهد آور از قبیل چک, سفته, بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. هیئت مدیره اختیارات مشروحه ذیل را به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. اقامه ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام،از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213841
آگهی تغییرات شرکت ازمون جاده ای خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۲۳۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای سعید تاجیک کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازطرف شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت رئیس هیات مدیره. ۲ ـ آقای سیداحمد حاجی خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ، به سمت نائب رئیس هیات مدیره. ۳ ـ آقای محمد الیکائی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ، به سمت عضو هیات مدیره. ۴ ـ آقای یوسف جوانگروه به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ، به سمت عضوهیات مدیره. ۵ ـ آقای سعید تقوائی گنجه علی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت آرتاویل تایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ، به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. ۶ ـ آقای عبداله شهریوری به کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضای هیات مدیره درسمت خود بعنوان مدیرعامل و دبیر هیات مدیره ابقا شدند. ـ هیات مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل مصوب نمودند اجرای مصوبات هیات مدیره و مجامع عمومی • تهیه و تنظیم و پیشنهاد خط مشی ، برنامه عملیاتی و بودجه سالیانه شرکت به هیات مدیره • تهیه و تنظیم صورت های مالی سالانه شرکت جهت ارائه به هیات مدیره • تعیین روش های اجرایی در چارچوب آیین نامه و مصوبات داخلی شرکت • تهیه و پیشنهاد تشکیلات کلان و تفضیلی شرکت به هیات مدیره • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام کلیه اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در چارچوب مقررات عمومی و داخلی شرکت • تهیه و پیشنهاد گزارشات دوره ای در چارچوب مصوبات مجمع عمومی، هیات مدیره و مقررات داخلی شرکت • طراحی و استقرار ساختار کنترل های داخلی و سیستم حسابداری با کفایت جهت تحقق اهداف شرکت • اداره امور شرکت • نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزد، مزایا و پاداش، ترفیع، تنبیه، مرخصی، بازنشستگی، مستمری وراث و سایر شرایط استخدام بر طبق مفاد این اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات و قوانین مربوطه. • اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی اعم از حقوقی یا کیفری و هر اقدام قانونی دیگر که برای پیشبرد دعوی و به نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا در کلیه مراجع قانونی لازم باشد. • نمایندگی شرکت در برابراشخاص حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی، سازمانهای دولتی، نهادهای انقلابی و موسسات عمومی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق توکیل غیرولوکرارا • انجام کلیه اقدامات و تشریفات قانونی لازم برای به ثبت رساندن تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره و موارد دیگری که نتیجه و اعلان آن در جراید قانونا الزامی است. ـ امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات داخلی و خارجی شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193027
آگهی تغییرات شرکت ویسمن موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۹۷۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالقاسم دل زنده مقدم با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرسام تک ران با شناسه ملی به عنوان رئیس هیات مدیره ـ یوسف جوان گروه با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به عنوان نائب رئیس هیات مدیره ـ علی ابن مهدی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پیشرو صنعت ویسمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مندرج در بند ۱ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14129084
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ و نامه شماره xxx۱۸,xxx مورخ ۱۳/۱۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزادقنبری با کدملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا ابراهیم پور باکدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت گروه انرژی مهستان(سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدجوادسلیمی باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری سامان مجد(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲به سمت عضوهیئت مدیره آقای محمدرضا رستمی باکدملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری پویاهمگام (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴به سمت عضوهیئت مدیره آقای یوسف جوانگروه باکدملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیامهستان(سهامی عام)به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بااستفاده ازاختیارات حاصله ازماده ۵۰ اساسنامه وبه منظورتسریع درامورجاری شرکت اختیارات مشروحه ذیل رابه مدیرعامل تفویض نمود نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام،اشخاص ثالث وتمام اداره های دولتی وموسسه های خصوصی ـ دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون شرکت ومتفرعات آن ـ اقامه هرگونه دعوی حقوقی وجزائی ودفاع ازهر دعوی حقوقی وجزائی اقامه شده،ازطرف شرکت وبنام شرکت،درهریک ازدادگاههای اختصاصی یاعمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یامتصورو...شرکت وسهامدارانش ونیزدفاع ازشرکت وبنام شرکت درمقابل هردعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزائی وچه حقوقی درهریک ازمراجع اختصاصی یاعمومی درجهت استیفای حقوق مذکورباحق حضورومراجعه به مقامات انتظامی،قضات تحقیق واستیفای تمام اختیارات موردنیازدر دادرسی ازآغازتاپایان ازجمله حضوردر جلسه های دادگاه،اعلام اراده ونظر،درخواست پژوهش،فرجام،واخواهی واعاده دادرسی، استرداداسنادودادخواست ودعوی وانکاروتکذیب اسنادواعلام جعل وتعیین جاعل وارجاع دعوی به داوری وتعیین و گزینش داورمنتخب ـ باحق صلح یابدون آن ـ واجرای حکم نهائی وقطعی داورودرخواست تخلیه وخلع یدورفع تصرف و مزاحمت، درخواست ضرروزیان و صدوردستور لازم الاجرا(اجرائیه)وتعقیب آنهاومعرفی بدهکارو...وکارشناس واموال بدهکارودرخواست توقیف مظنون ومتهم وقبول اموال بدهکاردرجلسه های مزایده درمقابل طلب شرکت،انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکررواقراردرماهیت دعوی وجلب ثالث ودعوی متقابل ودفاع درمقابل آنهاوتأمین خواسته وتأمین ضرروزیان ناشی ازجرائم واخذمحکوم به امورمشابه دیگرازاین قبیل.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14042072
آگهی تغییرات شرکت ازمون جاده‌ای خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۲۳۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید تاجیک ک. م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ش. م xxxxxxxxx۶۲ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای محمد الیکائی ک. م xxxxxxxxx۷ به جای آقای سید کاوه توکلی طهران به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل ش. م xxxxxxxxx۱۲ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای یوسف جوانگروه ک. م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف گروه بهمن ش. م xxxxxxxxx۰۲ بسمت عضوهیات مدیره و آقای سید احمد حاجی خلیلی ک. م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو ش. م xxxxxxxxx۹۴ بسمت عضو هیات مدیره و آقای سعید تقوائی گنجه علی ک. م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت آرتاویل تایر ش. م xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو هیات مدیره و آقای عبداله شهریوری ک. م xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضای هیات مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. مقرر گردید امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات داخلی و خارجی شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره حدود اختیارات خود را در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: اجرای مصوبات هیات مدیره و مجامع عمومی تهیه و تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالیانه شرکت به هیات مدیره تهیه و تنظیم صورت‌های مالی سالانه شرکت جهت ارائه به هیات مدیره تعیین روش‌های اجرایی در چارچوب آیین نامه و مصوبات داخلی شرکت تهیه و پیشنهاد تشکیلات کلان و تفضیلی شرکت به هیات مدیره نظارت بر حسن اجرای آیین نامه‌های شرکت و انجام کلیه اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در چارچوب مقررات عمومی و داخلی شرکت تهیه و پیشنهاد گزارشات دوره‌ای در چارچوب مصوبات مجمع عمومی، هیات مدیره و مقررات داخلی شرکت طراحی و استقرار ساختار کنترل‌های داخلی و سیستم حسابداری با کفایت جهت تحقق اهداف شرکت اداره امور شرکت نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزد، مزایا و پاداش، ترفیع، تنبیه، مرخصی، بازنشستگی، مستمری وراث و سایر شرایط استخدام بر طبق مفاد این اساسنامه و آیین نامه‌ها و مقررات و قوانین مربوطه اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی اعم از حقوقی یا کیفری و هر اقدام قانونی دیگر که برای پیشبرد دعوی و به نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا در کلیه مراجع قانونی لازم باشد نمایندگی شرکت در برابراشخاص حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی، سازمانهای دولتی، نهادهای انقلابی و موسسات عمومی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق توکیل غیر ولو کرارا انجام کلیه اقدامات و تشریفات قانونی لازم برای به ثبت رساندن تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره و موارد دیگری که نتیجه و اعلان آن در جراید قانونا الزامی است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949245
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۶ و نامه شماره xxx۷۱ , xxx مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد قنبری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای یوسف جوانگروه با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای مجید صادقی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانانوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه هویشی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت حفاری آریا دانا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای علی معماری با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیامهستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. به استناد مواد xxx و xxx لایحه اصلاح قانون تجارت هیئت مدیره با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ۴۱ اساسنامه و به منظور تسریع در امور جاری شرکت اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده_باشد. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13931010
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آذران پارت هوراند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۷۴۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی خانم نرگس نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تولیدی و صنعتی سامانه‌های کاهش آلایندگی پیشرو سلامت راز به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی آقای مهدی پاکدامن به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و خانم صنم محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای حسن جماعتی لسبو محله به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای یوسف جوانگروه به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹ اسفند سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کلیبر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924956
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۸ / xxx مورخ ۱۳ / ۱۲ / xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد قنبری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا ابراهیم پور باکدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمدجوادسلیمی باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبارثامن الائمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضوهیئت مدیره، محمدرضا رستمی باکدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره، یوسف جوانگروه باکدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیامهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث وتمام اداره‌های دولتی وموسسه‌های خصوصی، دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون شرکت ومتفرعات آن، آقامه هرگونه دعوی حقوقی وجزائی ودفاع ازهر دعوی حقوقی وجزائی آقامه شده، ازطرف شرکت وبنام شرکت، درهریک ازدادگاههای اختصاصی یاعمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یامتصورو … شرکت وسهامدارانش و نیز دفاع ازشرکت و بنام شرکت در مقابل هردعوی آقامه شده علیه شرکت چه جزائی وچه حقوقی درهریک ازمراجع اختصاصی یا عمومی درجهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای تمام اختیارات مورد نیاز در دادرسی ازآغازتاپایان ازجمله حضوردر جلسه‌های دادگاه، اعلام اراده ونظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، استرداداسنادودادخواست ودعوی وانکاروتکذیب اسنادواعلام جعل وتعیین جاعل وارجاع دعوی به داوری وتعیین و گزینش داورمنتخب، باحق صلح یابدون آن - واجرای حکم نهائی وقطعی داورودرخواست تخلیه وخلع ید و رفع تصرف ومزاحمت، درخواست ضرروزیان وصدوردستور لازم الاجرا (اجرائیه) وتعقیب آنهاومعرفی بدهکارو … وکارشناس واموال بدهکارودرخواست توقیف مظنون ومتهم وقبول اموال بدهکاردرجلسه‌های مزایده درمقابل طلب شرکت، انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکررواقراردرماهیت دعوی وجلب ثالث ودعوی متقابل ودفاع درمقابل آنهاوتأمین خواسته وتأمین ضرروزیان ناشی ازجرائم واخذمحکوم به امورمشابه دیگرازاین قبیل. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - ایران خودرو (کیلومتر ۱۳) - خیابان خاکی - بزرگراه امیر سر لشگر شهید حسین لشگری - پلاک xxx - طبقه هم کف - کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13913711
آگهی تغییرات شرکت ازمون جاده‌ای خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۲۳۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید تاجیک به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازطرف شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید کاوه توکلی طهران به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف گروه بهمن به شماره ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید احمد حاجی خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای سعید تقوائی گنجه علی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت آرتاویل تایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان عضو هیات مدیره آقای عبداله شهریوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضای هیات مدیره) برای بقیه مدت تصدی بعنوان مدیرعامل تعیین و به عنوان دبیر هیات مدیره انتخاب شدند و بندهای ۱۷ ۲۰ ۲۱ ۲۲ از ماده ۲۸ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات داخلی و خارجی شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13893943
آگهی تغییرات شرکت مزدا یدک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضاداودزاده باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجیدموحدباکدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت شاسی سازایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای یوسف جوانگروه باکدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی عصربهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضوهیئت مدیره آقای علیرضا توکلی طرقی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدامیرمیرمنصف باکدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است هیات مدیره اختیارات حاصله ازماده ۵۳ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: - نمایندگی شرکت دربرابراشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی ۲ - دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن ازاصل وبهره ومتفرعات. ۳ - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت وواخواست اوراق تجارتی. ۴ - اقامه هرگونه دعوی ودفاع ازهرگونه دعوی یاتسلیم بدعوی یاانصراف ازآن اعم ازحقوقی وکیفری باداشتن تمام اختیارات راجع به امردادرسی اعم ازحق پژوهش، فرجام ومصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سندطرف واسترداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری وتعیین داوربایابدون اختیارصلح وبطورکلی استفاده ازکلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشیه ازقانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی وغیره بایابدون حق توکیل وتوکیل درتوکیل غیرولوکراراوعزل وتجدیدانتخاب اوباتعیین وکیل دیگری بجای اوبایابدون حق توکیل وتوکیل درتوکیل ولوکرارا، تعیین مصدق وکارشناس، اقرارخواه درماهیت دعوی وخواه بامری که کاملاقاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداددعوی، جلب شخص ثالث ودفاع ازدعوای ثالث اقدام بدعوی متقابل ودفاع ازآن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص واموال ازدادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب علیات اجرائی واخذ محکوم به چه دردادگاه وچه درادارات ودوائرثبت اسناد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572568
آگهی تغییرات شرکت بهمن موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به جای یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550092
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف جوانگروه باکد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فن پردازان بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بجای آقای مرتضی شفیعی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضوهیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430275
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی سامانه‌های کاهش آلایندگی پیشرو سلامت راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۷۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۳۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف جوانگروه بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی وآقای حسن تقی دوست لشکا جانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند آقای حمیدرضا صمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای احمدرضا صمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای ارسلان صمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13370624
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی وآقای یوسف جوانگروه بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262822
آگهی تغییرات شرکت بهمن موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲
آگهی تغییرات شرکت بهمن موتور سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به جای آقای محمدرضا بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13251171
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه نیکو کاران راز درتاریخ ۲۲/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۲۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: کلیه فعالیتهای موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیر دولتی بوده و در موضوع نیکو کاری و امور خیریه با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد_نمود. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان افریقای شمالی خیابان شهید طاهری پلاک ۸ طبقه چهارم واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۹ دارائی موسسه: xxxxxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران: شهناز تفنگ چی‌ها به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل و مدیرعامل رامین خسرو خاور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره عضو اصلی احمدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره عضو اصلی حمیدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره عضو اصلی رویا ایمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی محمد علی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسین: حسن جماعتی لسبو محله به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی حسن تقی دوست لشکاجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب شد. بموجب مجوز از وزارت کشور به شماره: xxxxxx مورخ: ۰۱/۰۹/xxx۵ آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13118801
آگهی تغییرات شرکت ویسمن موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۹۷۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالقاسم دل زنده مقدم با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرسام تک ران با شناسه ملی به عنوان رئیس هیأت مدیره یوسف جوان گروه با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره علی ابن مهدی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پیشرو صنعت ویسمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مندرج در بند ۱ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104481
آگهی تغییرات شرکت مزدا یدک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳
آگهی تغییرات شرکت مزدا یدک سهامی عام به شماره ثبت xxx۵۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای حمیدرضا داود زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره - شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۲۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای مجید موحد با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آقای امیرعباس حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیات مدیره - شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی آقای یوسف جوانگروه با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره - شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی آقای علیرضا توکلی طرقی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. - اختیارات حاصله از ماده ۵۳ اساسنامه و به منظور تسریع در امور جاری شرکت اختیارات مشروحه در بند‌های ۱ و ۷ و ۸ و ۱۸ را به مدیرعامل تفویض گردید - امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086321
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی سامانه‌های کاهش آلایندگی پیشرو سلامت راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۷۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۳۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف جوانگروه بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی وآقای حسن تقی دوست لشکا جانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. آقای حمیدرضا صمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای احمدرضا صمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علیرضا اصلانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی اقای سعید آستانه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032452
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی تجاری آذر آبادگان ماد پارت ارس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۴۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۶۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ شرکت مزبور که در تاریخ ۰۲/۰۶/xxx۵ تحت شماره xxx۶/ ث ۹۵ و xxx۷/ ث ۹۵ به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. حسن وطنی نظافت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره – مهرداد احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره – حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. حسن تقی دوست لشکاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سمت بازرس اصلی و یوسف جوان گروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12934090
آگهی تغییرات شرکت ویسمن موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۹۷۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالقاسم دل زنده مقدم با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع وینارت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای یوسف جوان گروه با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره وآقای علی ابن مهدی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پیشرو صنعت ویسمن (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مندرج در بند ۱ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12810587
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نرگس نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیت مدیره یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره امیررضا کلانتری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. آدرس شرکت به نشانی جدید: کلیبر ناحیه صنعتی یوزبند کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر و انتقال یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796541
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نرگس نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۲ یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ امیررضا کلانتری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آزمون حساب تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به شماره ثبتی xxx۲۲ به سمت بازرس اصلی مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670344
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت و نرگس نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و فرهاد خلیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670365
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهاد خلیل زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نرگس نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و یوسف جوانگروه به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12492544
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی تجاری آذر آبادگان ماد پارت ارس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۴۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۶۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۰۸/xxx۴ تحت شماره xxx۰/ث۹۴ به این واحد واصل گردیده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. حسن تقی دوست لشکاجانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و یوسف جوانگروه به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12479019
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا صمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۳به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت بازرس اصلی و یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12881749
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12297552
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پلیمرهای مهندسی پیشرفته آرسام پلاست راز درتاریخ ۰۷/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید، فرآوری، ساخت آلیاژ و ترکیبات پلیمری، آنالیز انواع ترکیبات، انواع مستربچ، قطعات صنعتی، پلاستیک های تقویت شده، ارائه خدمات و انجام کلیه فعالیت های فنی و مهندسی در راستای اهداف شرکت از قبیل خرید و فروش انواع مواد اولیه، تدارک، تجهیز، نگهداری، ذخیره سازی، توزیع، سرمایه گذاری در شرکت ها و مشارکت، خرید و فروش، تهیه و تولید، توزیع و بسته بندی و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و شرکت های معتبر داخلی و خارجی، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و شرکت در کلیه مناقصات، مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی درصورت لزوم پس ازاخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شهریار ـ صفادشت ـ شهرک صنعتی ـ بلوار فروردین ـ نبش کوچه سوم شرقی ـ پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx,xxx سهم xxx/۱۰ ریالی بانام که مبلغ xxx,xxx,xxx ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۱۱/۰۳/xxx۴ نزد بانک پارسیان شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت:. آقای سعید رازفر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲. خانم آیدا قربانی گلخواجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳. آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره و خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن تقی دوست لشکاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12281024
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۱۴۴۶۱ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای یوسف جوان گروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12256687
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی و صنعتی سامانه های کاهش آلایندگی پیشرو سلامت راز درتاریخ ۰۷/۰۴/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت ها در زمینه طراحی، تولید، ساخت، تامین، مونتاژ، تجهیز و راه اندازی، تعمیر و نگهداری، پشتیبانی و استقرار خطوط تولید کارخانجات صنعتی، صنایع تبدیلی، واردات و انتقال تکنولوژی و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی در انواع سامانه های کاهش آلایندگی صنعتی وغیر صنعتی در صنایع مختلف و انواع کاتالیست ها و جاذب های مورد استفاده در کلیه صنایع، سرمایه گذاری و اجرای طرح های جامع، مشاوره فنی، ارائه خدمات اجرایی و نظارت فنی و مهندسی، کیفی بر کلیه قطعات و تجهیزات کاهش آلودگی، تجهیز و راه اندازی و ارائه خدمات آزمایشگاهی مربوط به موضوع فعالیت، خرید و فروش، تهیه وتولید، توزیع و بسته بندی و واردات و صادرات و خدمات پس ازفروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ واعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، ایجاد شعب ونمایندگی در سراسر کشور، اخذ وام و تسهیلات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات ال سی، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی، برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاها، همایش ها و سمینارهای داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات، مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی، در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان آفریقای شمالی، خیابان شهید طاهری، پلاک ۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۲۷/۳/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. احمدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. محمد جواد حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره). علیرضا اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره. حمیدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی سعید آستانهء به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از جمله چک، برات، سفته، قراردادها، عقود با امضاء رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل یا یکی ازاعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل یا یکی ازاعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی. آقای حسن تقی دوست لشکاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار"ابرار " جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634588
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند ازآقای حمیدرضا صمدی با شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل که برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. اوراق بهادار و تعهد آور با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1295848
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی ماد خودروسازان پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۱۶۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
آقای مهدی سعیدی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای یوسف جوان گروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1295849
آگهی تغییرات شرکت پلیمرهای مهندسی پیشرفته رایان پایا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۹۳۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های انتخاب شد.
آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن جماعتی لسبومحله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223900
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ولی الله کریمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند.
آقای فرهاد خلیل زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای یوسف جوانگروه به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و خانم نرگس نوروزی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185544
آگهی تغییرات شرکت صنعتی قوای محرکه هور پولاد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۸۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای یوسف جوان گروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی به سمت xxxxxxxxx۳ رئیس هیئت مدیره آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی پاکدامن به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185562
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری و توسعه راهبردی راز شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسن جماعتی لسبومحله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای یوسف جوان گروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل:
آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727679
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی صفا دشتسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۱۰۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۰۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۹/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727684
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی رازسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۹/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727687
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی ماد خودرو سازان پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۳۷۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۴۱۶۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مهدی سعیدی پور به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۹/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10474917
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10491272
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی ماد خودرو سازان پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۱۶۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهدی سعیدی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727686
آگهی تغییرات شرکت صنعتی قوای محرکه هور پولادسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۳۶۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۲/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705222
آگهی تغییرات شرکت آفشن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۰۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۵۶۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده۱۳ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای مهدی سعیدی پور به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۹/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مسعود صابری شهربابکی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای غلامرضا اکبری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای حسن رضوی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای احمدرضا صمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۲۹/۰۴/xxx۳
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود صابری شهربابکی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا اکبری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن رضوی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمدرضا صمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن رضوی به شماره ملیxxxxxxxxx۰به سمت مدیرعامل.
۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بلوار آفریقای شمالی ـ خ شهید حمید طاهری ـ پ۸ ـ ط چهارم شرقی ـ واحد۸ کدپستیxxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و به اتفاق رئیس هیات مدیره و یا حمیدرضا صمدی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۲۸/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9630331
آگهی تغییرات شرکت آفشن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۰۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۵۶۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۹/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده۱۳ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای مهدی سعیدی‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۹/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مسعود صابری‌شهربابکی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای غلامرضا اکبری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای حسن رضوی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای احمدرضا صمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۲۹/۰۴/xxx۳

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود صابری‌شهربابکی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای غلامرضا اکبری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسن رضوی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای احمدرضا صمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسن رضوی به شماره ملیxxxxxxxxx۰به سمت مدیرعامل.

۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‌ـ بلوار آفریقای شمالی ـ خ شهید حمید طاهری ـ پ۸ ـ ط چهارم شرقی ـ واحد۸ کدپستیxxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و به اتفاق رئیس هیات‌مدیره و یا حمیدرضا صمدی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۸/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 669867
آگهی تغییرات شرکت طراحی و مهندسی مهر فلوبامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۲۸۳۷۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
تولید کنتورهای آب با بدنه نانو کامپوزیت تولید طراحی ساخت و ارایه فلومتر و کنتورهای سیالات و دستگاه های اندازه گیری به روش التراسونیک و الکترومغناطیسی الکترونیکی طراحی ساخت و ارائه تجهیزات اندازه گیری ثبت و کنترل فشار ارایه و ساخت سیستمهای قرائت و کنترل از راه دور و تله متری طراحی ساخت و بازرگانی تجهیزات و قطعات صنعتی انجام پروژه های مطالعاتی و اجرائی و ارایه خدمات فنی و مهندسی انجام پروژه های مطالعاتی اجرایی و مشاوره ای در حوزه انرژی و محیط زیست و ساخت و بازرگانی تجهیزات مرتبط واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز تجاری اخذ و ارایه نمایندگی از یا به شرکتهای خارجی و داخلی و افراد حقیقی ایجاد دفاتر و شعب در سایر نقاط شهرستانها و خارج از کشور شرکت در مزایده ها و مناقصه ها شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی اخذ تضمین و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی مشاوره طراحی و ساخت سیستمهای کنترل و کاهش آلاینده های محیط زیست مشاوره طراحی و ساخت تجهیزات و ارائه تکنولوژی های نوین درخصوص بازیافت دفن دفع و مشاوره طراحی و ساخت تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب ارائه خدمات اعم از مشاوره و سنجش آلاینده های محیط زیستی ارائه خدمات مشاوره در زمینه تاسیسات آب و فاضلاب مشاوره امکان سنجی توجیه فنی و اقتصادی پروژه های پایش شاخص های کمی و کیفی آب مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای نصب و بهره برداری از سیستمهای میترینگ و مانیتورینگ تاسیسات آب و فاضلاب مشاوره امکان سنجی و توجیه فنی و اقتصادی پروژه های مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی مشاوره امکان سنجی و توجیه فنی و اقتصادی طرحهای مربوط به بکارگیری منابع انرژی نو و تجدیدپذیر در تولید نیرو مطالعات بنیادی کاربردی و توسعه ای در زمینه های محیط زیست و انرژی انجام امور پیمانکاری در حوزه های آب نیرو انرژی صنعت و معدن و تاسیسات و تجهیزات ارائه سیستم های گلخانه ای و انتقال تکنولوژی طراحی و راه اندازی سیستم های نوین کشاورزی ایجاد واحد گلخانه ای جهت تولید انواع محصولات کشاورزی ارائه مشاوره انتقال دانش فنی انتقال تکنولوژی و تجهیزات و ساخت نیروگاه های زباله سوز نیروگاه های بادی و نیروگاه های خورشیدی.
۲ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.
۲ـ ۲ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ٍریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.
۳ـ ۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای آرمین خسروخاور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای فرشید مهرافشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای فرشید مهرافشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل،
۴ـ ۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و سایر اسناد تجاری و عقوداسلامی و قراردادها با امضا مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اسناد اداری و نامه ها و مکاتبات داخلی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ ۲ـ خانم زهرا احمدی قبادبزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
در تاریخ ۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 557507
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی ماد خودروسازان پویا سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۳۳۷۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۴۱۶۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۶/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای مهدی سعیدی پور به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۶/۱۰/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای احمدرضا صمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و خانم نرگس نوروزی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۶/۱۰/۹۲.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمدرضا صمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم نرگس نوروزی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم نرگس نوروزی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.
۵ـ امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۶ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بلوار آفریقا خ شهید حمید طاهری پ۸ واحد۱ کدپستیxxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ۲۶/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10098020
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی ماد خودروسازان پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۱۶۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای مهدی سعیدی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۱۰/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم نرگس نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۶/۱۰/۹۲. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم نرگس نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم نرگس نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. ۵ امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۶ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بلوار آفریقا خ شهید حمید طاهری پ ۸ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9573993
آگهی تأسیس شرکت پلیمرهای مهندسی پیشرفته رایان پایا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید، فرآوری، ساخت، آلیاژ و ترکیبات پلیمری، انواع مستربچ، قطعات صنعتی، پلاستیک‎های تقویت شده، ارائه خدمات فنی و مهندسی، خرید و فروش انواع مواد اولیه، اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبار از نظام بانکی و موسسات مالی و اعتباری، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انجام کلیه فعالیتها در راستای اهداف شرکت از قبیل خرید، تدارک، تجهیز، نگهداری، ذخیره‎سازی، توزیع، فروش، سرمایه‎گذاری مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکتهای داخلی و خارجی، شرکت در خرید و مناقصات سازمان‎ها، ادارات اعم از دولتی و بخش‎های خصوصی.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان آفریقا، کوچه شهید طاهری، پلاک ۸ ط دوم واحد ۳ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۴ مورخ ۶/۱۰/xxx۰ نزد بانک پارسیان شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‎باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ـ آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای سعید ناصریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای سعید ناصریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای مهدی سعیدی‎پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9646329
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۱۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مهدی سعیدی‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن جماعتی‌لسبومحله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۱/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای فرهاد خلیل‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم نرگس نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۱/۳/۹۲.

در تاریخ ۲/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 506174

آگهی تغییرات شرکت عمران آشیان پی سازه
با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی پوراظهری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نیما حزبلی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نیما حزبلی به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر ورامین ـ خ شهید بهشتی خ امامزاده عبداله ک بهاران پ ۷۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۰۳/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9748229
آگهی تغییرات شرکت عمران آشیان پی سازه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۷۸۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۸۲۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی پوراظهری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای نیما حزبلی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای نیما حزبلی به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر ورامین ـ خ شهید بهشتی خ امامزاده عبداله ک بهاران پ ۷۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۰۳/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 501482

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مهدی سعیدی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن جماعتی لسبومحله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای فرهاد خلیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم نرگس نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۱/۳/۹۲.
در تاریخ ۲/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 501495

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
خانم نرگس نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد خلیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای فرهاد خلیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10026049
آگهی تأسیس شرکت تولید نیروی صفادشت سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۸/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۸/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: پژوهش امکان سنجی مطالعه مشاوره طراحی راه اندازی بهره برداری تعمیر و نگهداری در زمینه تجهیزات و خطوط انتقال توزیع برق و مکان یابی و احداث نیروگاه‌های برق اعم از آبی توربینی و سایر انرژی‌های نو تولید انواع تجهیزات صنایع نیروگاهی و در صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم از ارگانهای مربوطه صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بویژه در زمینه‌های مرتبط با موضوع شرکت و امور بازرگانی داخلی و خارجی و انعقاد قرارداد و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور و اخذ و اعطای نمایندگی و اخذ وام و اعتبار بین المللی فایناس نزد بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی بطور کلی هرگونه فعالیتی که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خیابان آفریقا خ طاهری پلاک ۸ ط ۲ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۰ مورخ ۱۰/۸/۹۰ نزد بانک پارسیان شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای حسن وطنی نظافت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای حسن وطنی نظافت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ آقای حسن جماعتی لسبومحله به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10964228
آگهی تغییرات شرکت صنعتی قوای محرکه هور پولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۳۶۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حسن جماعتی‌لسبو‌محله به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۲/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11181857
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۱۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

خانم نرگس نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای فرهاد خلیل‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای فرهاد خلیل‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11643681
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی صفا دشت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۱۰۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۰۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حسن جماعتی‌لسبو‌محله به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۹/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11833837
آگهی تاسیس شرکت صنعتی قوای محرکه هور پولاد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۴/۸/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۸/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید و عرضه قطعات و لوازم فلزی بویژه قطعات و لوازم فلزی خودرو و مانند انواع سوپاپها و میل بادامک و میل لنگ و سایر قطعات و لوازم مجاز بازرگانی بویژه در زمینه‌های مرتبط با موضوع شرکت و امور بازرگانی کلیه کالاهای صادرات و واردات فلزی داخلی و خارجی و انعقاد قرارداد و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور و اخذ و اعطای نمایندگی و اخذ وام و اعتبار و گشایش اعتبار بین‌المللی و فاینانس نزد بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و بطور کلی هر گونه فعالیتی که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آفریقا ـ خ طاهری ـ پ ۸ ط ۲ واحد ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۹ مورخ۱۰/۸/۹۰ نزد بانک پارسیان شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای احمدرضا صمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای مهدی پاکدامن به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای مهدی پاکدامن به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای حسن جماعتی‌لسبومحله به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای یوسف جوانگروه به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11846046
آگهی تغییرات شرکت طراحی و مهندسی مهر فلو بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۲۸۳۷۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:

تولید کنتورهای آب با بدنه نانو کامپوزیت تولید طراحی ساخت و ارایه فلومتر و کنتورهای سیالات و دستگاه‌های اندازه‌گیری به روش التراسونیک و الکترومغناطیسی الکترونیکی طراحی ساخت و ارائه تجهیزات اندازه‌گیری ثبت و کنترل فشار ارایه و ساخت سیستمهای قرائت و کنترل از راه دور و تله متری طراحی ساخت و بازرگانی تجهیزات و قطعات صنعتی انجام پروژه‌های مطالعاتی و اجرائی و ارایه خدمات فنی و مهندسی انجام پروژه‌های مطالعاتی اجرایی و مشاوره‌ای در حوزه‌ انرژی و محیط زیست و ساخت و بازرگانی تجهیزات مرتبط واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز تجاری اخذ و ارایه نمایندگی از یا به شرکتهای خارجی و داخلی و افراد حقیقی ایجاد دفاتر و شعب در سایر نقاط شهرستانها و خارج از کشور شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌ها شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی اخذ تضمین و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی مشاوره طراحی و ساخت سیستمهای کنترل و کاهش آلاینده‌های محیط زیست مشاوره طراحی و ساخت تجهیزات و ارائه تکنولوژی‌های نوین درخصوص بازیافت دفن دفع و مشاوره طراحی و ساخت تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب ارائه خدمات اعم از مشاوره و سنجش آلاینده‌های محیط زیستی ارائه خدمات مشاوره در زمینه تاسیسات آب و فاضلاب مشاوره امکان‌سنجی توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌های پایش شاخص‌های کمی و کیفی آب مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای نصب و بهره‌برداری از سیستمهای میترینگ و مانیتورینگ تاسیسات آب و فاضلاب مشاوره امکان‌سنجی و توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌های مربوط به بهینه‌سازی مصرف انرژی مشاوره‌ امکان‌سنجی و توجیه فنی و اقتصادی طرحهای مربوط به بکارگیری منابع انرژی نو و تجدیدپذیر در تولید نیرو مطالعات بنیادی کاربردی و توسعه‌ای در زمینه‌های محیط زیست و انرژی انجام امور پیمانکاری در حوزه‌های آب نیرو انرژی صنعت و معدن و تاسیسات و تجهیزات ارائه سیستم‌های گلخانه‌ای و انتقال تکنولوژی طراحی و راه‌اندازی سیستم‌های نوین کشاورزی ایجاد واحد گلخانه‌ای جهت تولید انواع محصولات کشاورزی ارائه مشاوره انتقال دانش فنی انتقال تکنولوژی و تجهیزات و ساخت نیروگاه‌های زباله‌سوز نیروگاه‌های بادی و نیروگاه‌های خورشیدی.

۲ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.

۲ـ ۲ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ٍریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ ۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای آرمین خسروخاور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره، آقای فرشید مهرافشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره، آقای فرشید مهرافشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل،

۴ـ ۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و سایر اسناد تجاری و عقوداسلامی و قراردادها با امضا مشترک دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اسناد اداری و نامه‌ها و مکاتبات داخلی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۵ـ ۲ـ خانم زهرا احمدی‌قبادبزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ ۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11855380
آگهی تاسیس شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۷/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۷/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره، مدیریت، سرمایه‌گذاری در بخش صنایع و معادن، فنی، مهندسی، تولیدی و اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی و کسب دانش فنی و عقد هر نوع قرارداد همکاری فنی، تجاری و ایجاد دفاتر و شعب در داخل و خارج از ایران، مشارکت در سایر شرکتها اعم از تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی و خدماتی و انجام عملیات حق‌العملکاری و ترخیص کالا از گمرکات کشور و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام از کلیه بانکهای داخلی، خارجی، دولتی و خصوصی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا ـ خ شهید حمید طاهری ـ پلاک۸ ـ ط ۱ ـ واحد۲ ـ کدپستیxxxxxxxxx۴.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳/۹۰/xxx۱ مورخ۱۱/۷/۹۰ نزد بانک پارسیان شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای احمدرضا صمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای احمدرضا صمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای حسن جماعتی‌لسبومحله به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای یوسف جوانگروه به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات