فرهاد نجمی

فرهاد نجمی

کد ملی 003681xxxx
گراف ارتباطات
3
شرکت‌ها
9
آگهی‌ها

شرکت های فرهاد نجمی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که فرهاد نجمی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14455949
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آریو هوتک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۰۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۵۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجید عظیمی آشتیانی شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت . سرمایه شرکت از xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح یافت . بنابراین لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش به شرح زیر می‌باشد : فرهاد نجمی شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه رامین اردرودی شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه زهره ساروق فراهانی شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه مجید عظیمی آشتیانی شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه تعداد اعضای هیئت مدیره به ۴ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14455957
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آریو هوتک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۰۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۵۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فرهاد نجمی شماره ملی xxxxxxxxx۱ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ، رامین اردرودی شماره ملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره ، زهره ساروق فراهانی شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره و مجید عظیمی آشتیانی شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . کلیه اسناد ومدارک و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات با امضای خانم زهره ساروق فراهانی همراه با مهرشرکت واوراق عادی و اداری و قراردادها شرکت با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836442
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آریو هوتک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۰۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۵۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهره ساروق فراهانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفت. آقای فرهاد نجمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. بنابراین لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش به شرح زیر می‌باشد. فرهاد نجمی شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه رامین اردرودی شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه مرتضی قانع عبادی استاد شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه زهره ساروق فراهانی شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836451
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آریو هوتک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۰۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۵۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی قانع عبادی استاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. آقای رامین اردرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش داد. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش به شرح زیر می‌باشد. فرهاد نجمی شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه رامین اردرودی شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه زهره ساروق فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836458
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آریو هوتک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۰۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۵۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهاد نجمی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره رامین اردرودی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره زهره ساروق فراهانی شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد ومدارک و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک و سفته و بروات با امضای خانم زهره ساروق فراهانی همراه با مهرشرکت واوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 391339

آگهی تأسیس شرکت گروه صنعتی آریو هوتک
با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۱۹/۰۹/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۹/۰۹/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: طراحی ساخت تولید و تجارت و خرید و فروش محصولات و قطعات مجاز الکترونیکی الکتریکی الکترومکانیکی اخذ و اعطای نمایندگی از کلیه شرکتهای معتبر داخلی و خارجی ایجاد شعب در سراسر کشور صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و ایجاد نمایندگی های مستقل و وابسته در خارج از کشور.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ خواجه نصرالدین طوسی خ پادگان ولی عصر مقابل حسینیه حضرت فاطمه پ۳۸ واحد یک ـ کدپستیxxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال می باشد..
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای مرتضی قانع عبادی استاد به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ آقای رامین اردرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ آقای فرهاد نجمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ ـ۵ ـ آقای فرهاد نجمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور به امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10494991
آگهی تأسیس شرکت گروه صنعتی آریو هوتک با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۰۹/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۰۹/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: طراحی ساخت تولید و تجارت و خرید و فروش محصولات و قطعات مجاز الکترونیکی الکتریکی الکترومکانیکی اخذ و اعطای نمایندگی از کلیه شرکتهای معتبر داخلی و خارجی ایجاد شعب در سراسر کشور صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و ایجاد نمایندگی‌های مستقل و وابسته در خارج از کشور. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ خواجه نصرالدین طوسی خ پادگان ولی عصر مقابل حسینیه حضرت فاطمه پ ۳۸ واحد یک کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال می‌باشد.. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای مرتضی قانع عبادی استاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای رامین اردرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای فرهاد نجمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای فرهاد نجمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور به امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10733018
آگهی تصمیمات شرکت تولید لوازم مخابراتی و ارتباطات رایانه‌ ای کوثر تلمار سهامی خاص ثبت شده به شماره۵۵۷۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۸۲۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۵/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۸/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذایی نماد کوثر سهامی‌عام به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ ـ شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ـ شرکت صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا سهامی‌عام بشناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ ـ رمضانعلی صادق‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و جواد توسلی‌مهر به کد ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و میثم کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر به سمت عضو هیئت‌مدیره و فرهاد نجمی به کد ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع برق و الکترونیک کوثر (صبا) به سمت عضو هیئت‌مدیره و علی تعقلی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11981492
آگهی تصمیمات شرکت سیمکات سهامی عام ثبت شده به شماره۱۹۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۲/۹/۸۹ محمدعلی وطنی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی سازمان اقتصادی‌کوثر به سمت رئیس هیات‌مدیره و محمدمهدی اعلائی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فرهاد نجمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محرم دادگر به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیات‌مدیره و مهدی غلام‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذائی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه در ۲۰ بند تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات