احمد جریان

آقای احمد جریان

کد ملی 003677xxxx
گراف ارتباطات
5
شرکت‌ها
15
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14571478
آگهی تغییرات شرکت بار آهن سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۳۱۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه صنعتی سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای احمد جریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رییس هیئت مدیره و شرکت آهن و فولاد اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی آقای سیدعباس هوائی با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ساخته‌های فلزی اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی آقای مرتضی مظفری با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای رضا نوید با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره شرکت می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14525433
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ با نمایندگی شاپور حقیقت خوانساری با کدملی xxxxxxxxx بعنوان عضو هیئت مدیره وحید جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت آرشام پارسه آناهیتا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی امیر حسین جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره سید مهدی اسمعیلی عراقی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت ساخته‌های فلزی اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی محمد علی جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره احمد جریان با کدملی xxxxxxxxx۴ ( خارج از اعضا ) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضاء عبارتند از پنج عضو اصلی هیأت مدیره و آقای احمد جریان ( مدیرعامل ) به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای هوشنگ قلی زاده ( قائم مقام مدیرعامل ) به شماره ملی xxxxxxxxx۰ می‌باشند که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با دو امضاء از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت به استثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی بیش از یک میلیارد ریال که امضاء یکی از اعضاء اصلی هیأت مدیره به اتفاق یکی دیگر از صاحبان امضاء معتبر می‌باشد و ضمنا « چکهای جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضاء دونفر از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ضمنا » چکهای شرکت در بانک کشاورزی شعبه پایانه شرق اصفهان کد xxx۱۰ و بانک ملت شعبه باجه منطقه صنعتی سگزی کد xxx۰/۴ علاوه بر افراد فوق با دو امضاء از سه امضاء آقایان سیدحمیدرضا مدائنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و علیرضا کیافر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و نصیر ملک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا سقف xxxxxxxxx ریال به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13720709
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - - دارندگان حق امضاء عبارتند از پنج عضو اصلی هیات مدیره و آقای هوشنگ قلی زاده (مدیرعامل) به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای احمد جریان با کدملی xxxxxxxxx۴ می‌باشند که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با دو امضاء از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت به استثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی بیش از یک میلیارد ریال که امضاء یکی از اعضاء اصلی هیات مدیره به اتفاق یکی دیگر از صاحبان امضاء معتبر می‌باشد و ضمنا «چکهای جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضاء دونفر از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ضمنا» چکهای شرکت در بانک کشاورزی شعبه پایانه شرق اصفهان کد xxx۱۰ و بانک ملت شعبه باجه منطقه صنعتی سگزی کد ۴/xxx۰ علاوه بر افراد فوق با دو امضاء از سه امضاء آقایان سیدحمیدرضا مدائنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و علیرضا کیافر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و نصیر ملک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461857
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی در تاریخ ۱۷/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: وظایف اساسی و عام انجمن صنفی: ماده ۳ وظایف اساسی و عام انجمن صنفی: کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن. جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها. برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی، آموزش، توسعه و گسترش فعالیت‌ها. کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید؛ انتقال نوآوری تکنولوژیک. سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت. کوشش برای هماهنگی در امور آموزش، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزش‌های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار. انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کار فرمایان به مراجع ذیربط. دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه. همکاری در جهت تاسیس، تقویت وگسترش شرکتهای تعاونی و صندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر. حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان‌های دولتی و ملی نسبت به هدف‌های انجمن. خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد. پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن‌های صنفی مربوط با رعایت مقررات قانونی. همکاری با سایر تشکل‌های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن‌های صنفی قرار داده شده یا خواهد_شد. قبول مسوولیت و همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه‌ها به انجمن‌های صنفی محول می‌کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها. ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن‌های صنفی یا کانون‌های مربوط در داخل کشور در چارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور. شرکت در مذاکرات حرفه‌ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمان‌های کارگری. ماده ۴ وظایف اختصاصی انجمن صنفی: برقراری تعامل سازنده در جهت تنظیم و تثبیت قیمت‌ها در بازار داخلی بطوریکه منافع اعضا تامین شود. تلاش در جهت حضور مداوم در بازارهای خارجی با قیمت‌های رقابتی ایفای نقش موثر در تنظیم شرایط، مقررات صادرات و واردات تعامل و پیگیری از دولت جهت اخذ تسهیلات ارزان قیمت و بلند مدت در جهت توسعه فناوری و نوآوری در ابداع انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در جهت تدوین استانداردهای ملی و مقررات نظارتی گرفتن مجوز ایجاد تارنما، انتشار خبرنامه و مجله مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران یوسف آباد کوچه پله سوم خیابان ولیعصر پلاک xxx۴ برج نگین ساعی طبقه ۱۲ واحد xxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: ۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران: آقای احمد جریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و خزانه دار آقای حمیدرضا یوسف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی کارگر مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای سیدعلی اصغر طائریان اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و منشی آقای مهرداد وخشورحفظ آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای محمود زارع بیدکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیاوش سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و د بیر انجمن برای مدت ۳ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد مالی و اوراق رسمی و بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیئت مدیره رسیده_باشند با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان: آقایان: سیدرضا رشیدآبادی بشماره ملی: xxxxxxxxx۲ بسمت: بازرس اصلی و حمیدرضا سمیعی پاقلعه بشماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت: بازرس علی البدل برای مدت ۳ سال تعیین شدند. به استناد مجوز شماره xxx۳ مورخ ۱۵/۱/۹۶ وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی اقدام شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950018
آگهی تغییرات شرکت بازار گستر پگاه منطقه پنج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای محمد تقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی جایگزین جناب آقای قادر صمد نژاد ایوریقی گردید. شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای نادر شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و شرکت صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی آقای اردشیر قادر احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی آقای احمد جریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی آقای حشمت اله بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیأت مدیره. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ - ۴ - ۷ - ۱۰ - ۱۳ و ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض کرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765499
آگهی تغییرات شرکت بازار گستر پگاه منطقه پنج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شماره ثبت xxx۹ به نمایندگی آقای قادر صمد نژاد ایوریقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ کماکان به عنوان رئیس هیأت مدیره. - شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای نادر شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ کماکان به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره. - شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای احمد جریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ کماکان به عنوان عضو هیأت مدیره. - شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به نمایندگی آقای اردشیر قادر احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ کماکان به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیر عامل. - شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شماره ثبت xxx۸ به نمایندگی آقای حشمت اله بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بر اساس حکم شماره xxx۲/ ص/ ۱۰/۹۴ مورخ ۲۸/۱۰/۹۴ به عنوان عضو هیأت مدیره جایگزین آقای عبداله قدوسی گردید وکلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضای مدیر عامل شرکت آقای اردشیر قادر احمدی و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - تفویض اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل: اختیارات هیأت مدیره مندرج در بندهای ۱ - ۴ - ۷ - ۱۰ - ۱۳ و ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692859
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای قادر صمد نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیأت مدیره. شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای احمد جریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره. شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی آقای سید جعفر میر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیأت مدیره. شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای بختیار حدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیأت مدیره. شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای غلامرضا بصیر زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدند بند‌های ۱ و ۴ و ۷ و ۸ و ۱۳ و ۱۵ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیر عامل و مدیر امور مالی و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12266290
آگهی تغییرات شرکت بازار گستر پگاه منطقه پنج سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۴۸۶۰۲ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۱۵۴۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان رئیس هیات مدیره .آقای احمد جریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان عضو هیات مدیره .آقای نادر شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره .آقای عبداله قدوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیات مدیره .آقای اردشیر قادراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند . هیات مدیره بندهای ۱،۴،۷،۱۳و۱۷ از ماده ۴۱ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت وسایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12184566
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۲۶۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قادر صمد نژاد ایوریقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان ریئس هیئت مدیره بجای آقای محمد رضا یزدان پناه ـ آقای سیدجعفر میر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳به عنوان عضو هیئت مدیره بجای آقای علیرضا رجبی آقای بختیار حدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷بجای آقای کمال الدین زاهدی آقای غلامرضا بصیر زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱به عنوان عضو هیئت مدیره بجای آقای ابراهیم نیک فطرت آقای احمد جریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ کماکان به عنوان مدیرعامل و نایب ریئس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنا هیئت مدیره به اتفاق آراء، بندهای۱و ۴و۶و۷و۸و۹و۱۱و۱۲و۱۳و۱۵ماده۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه قراردادها و اسناد واوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359486
آگهی تغییرات شرکت بازار گستر پگاه منطقه پنج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۳۳۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای نریمان افشاریان به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۹۸ به عنوان رییس هیات مدیره.
ـ آقای احمد جریان به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران (سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۲۰ به عنوان نائب رییس هیات مدیره.
ـ آقای غلامرضا بصیرزاده به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۲۴ به عنوان عضو هیات مدیره.
ـ آقای طه خورسند به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۰۳ به عنوان عضو هیات مدیره.
ـ آقای داود خسروی ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۳۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند.
ـ هیات مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
ـ کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241977
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا رجبی با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا یزدان پناه با کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کمال الدین زاهدی امیری با کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسین چمنی بیرجند با کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمد جریان را با کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به عنوان مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و مدیرعامل امور مالی (جناب آقای محمد اسناوندی با کدملیxxxxxxxxx۷) و در غیاب هریک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری به امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070190
آگهی تصمیمات شرکت شیر پاستوریز پگاه تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۰۲۰
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۲/۹۲ واصل گردید: سید مصطفی دزفولی به کدملیxxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان به ش.مxxxxxxxxx۵۱ جایگزین نعمت اله ترکی هرچگانی به ش.مxxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیات مدیره و علیرضا رجبی به ش.مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت صنایع شیر ایران به ش.مxxxxxxxxx۳۳ به عنوان رئیس هیات مدیره و محمدرضا یزدان پناه کدملیxxxxxxxxx به نمایندگی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی به ش.مxxxxxxxxx۳۲ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و کمال الدین زاهدی امیری کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدانxxxxxxxxx۰۷ به عنوان عضو هیات مدیره و سید مصطفی دزفولیxxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی شیر پاستوریزه پگاه گلپایگانxxxxxxxxx۵۱ به عنوان عضو هیات مدیره و احمد جریان به ش ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شیر پاستوریزه پگاه گیلان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی تعهدآور با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی محمد اسناوندی کدملیxxxxxxxxx۷ و در غیاب هر یک از آنان با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره با همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره از ماده۴۰ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969596
آگهی تصمیمات شرکت بازار گستر پگاه منطقه پنج سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ـ شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ـ شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ـ شرکت پاستوریزه پگاه گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ـ شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۱ ابراهیم علیزاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد جریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود خسروی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت صنایع شیر ایران بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و غلامرضا بصیرزاده به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران و طه خورسند به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 877530
آگهی تصمیمات شرکت بازار گستر پگاه منطقه ۵ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۶۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۰۳۳۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۱ احمد جریان به ک م xxxxxxxxx۴ به جای محمد رفعتی به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران به ش م xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند هیئت مدیره اختیارات خود را در رتبه های ۱ ـ ۴ ـ۶ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۷ ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11135505
آگهی تصمیمات شرکت بازار گستر پگاه منطقه ۵ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۶۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۰۳۳۷
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۱ احمد جریان به ک م xxxxxxxxx۴ به جای محمد رفعتی به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران به ش م xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند هیئت‌مدیره اختیارات خود را در رتبه‌های ۱ ـ ۴ ـ۶ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۷ ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات