غلام‌رضا اسمعیلی نراقی

غلام‌رضا اسمعیلی نراقی

کد ملی 057989xxxx
گراف ارتباطات
38
شرکت‌ها
123
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14864343
آگهی تغییرات شرکت توسعه وسرمایه گذاری غرب کشور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 911 و شناسه ملی 10610044242
( در حال تصفیه)به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - عملکرد مدیران تصفیه و صورتهای مالی منتهی به 30/12/1395 به تصویب رسید. -2 اعضاء هیئت تصفیه به شرح ذیل و برای مدت دو سال تا تاریخ 06/09/1398 انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی کدملی 0579897435 آقای کورش صالحی کدملی 0491393474 آقای وحید سپهر کدملی 1754547915 بعنوان اعضاء هیات تصفیه -3 موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی 10861836531 بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. ش980730489258281  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14864350
آگهی تغییرات شرکت توسعه وسرمایه گذاری غرب کشور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 911 و شناسه ملی 10610044242
( در حال تصفیه)به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیرتصفیه مورخ 06/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - تعیین سمت مدیر/ مدیران / هیئت تصفیه: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی کدملی 0579897435 بعنوان مدیراجرایی هیأت تصفیه آقای کوروش صالحی کدملی 0491393474 به سمت مدیرتصفیه آقای وحید سپهر کدملی1754547915 به سمت مدیرتصفیه -2 تعیین وضعیت حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهد آور کلیه چک ها و بروات با امضاء مدیراجرائی تصفیه و یکی از اعضاء هیأت تصفیه به همراه مُهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیراجرائی به همراه مُهر شرکت معتبر خواهد بود. ش980730807708718  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14623724
آگهی تغییرات شرکت توسعه اموال سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۰۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عملکرد هیأت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . غلامرضا اسمعیلی نراقی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و رضا رفیعی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و ناهید بهرمند با کد ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند . مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14564985
آگهی تغییرات شرکت نساجی بافته‌های کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عملکرد مدیران تصفیه منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید . یداله معمارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و ناهید بهرمند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء هیئت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14564996
آگهی تغییرات شرکت نساجی بافته‌های کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۷۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : یداله معمارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر اجرائی هیئت تصفیه و غلامرضا اسمعیلی نراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضوء هیئت تصفیه و ناهید بهرمند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوء هیئت تصفیه تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک‌ها برات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضائ آقای یداله معمارزاده مدیر اجرائی ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568251
آگهی تغییرات فرهنگی ورزشی یادآوران شلمچه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۸۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب مجمع رسید . حمید رضا سمائی به کدملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند . مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568255
آگهی تغییرات فرهنگی ورزشی یادآوران شلمچه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۸۷۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ ۰۱/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت هیئت مدیره تصفیه به شرح ذیل انتخاب گردید : حمید رضا سمائی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیر هیأت تصفیه و غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت تصفیه و کوروش صالحی با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت تصفیه انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ، کلیه چکها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر موسسه معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای حمید رضا سمائی مدیر اجرائی به همراه مهر موسسه معتبر خواهدبود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14508782
آگهی تغییرات شرکت پترو خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۰۸۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ ۱۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم ناهید بهرمند با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه و آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیران هیئت تصفیه تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهد آور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء خانم ناهید بهرمند مدیر اجرائی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14496878
آگهی تغییرات شرکت پترو خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۰۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ناهید بهرمند به کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقایان کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند . مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید . عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14433224
آگهی تغییرات شرکت شهد کوهرنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۰۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ ، حامد فرض علیان به کدملی xxxxxxxxx۹ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14433236
آگهی تغییرات شرکت شهد کوهرنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۰۶۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر اجرائی هیئت تصفیه انتخاب گردید . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضا هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای غلامرضااسمعیلی نراقی مدیر اجرائی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063180
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۰۱/۰۲/xxx۷ و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۹ مورخ ۴/۲/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرایی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063193
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۷ و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۹ مورخ ۴/۲/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم ناهید بهرمند به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیران تصفیه شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985494
آگهی تغییرات شرکت توسعه اموال سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۰۲۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء مدیر اجرائی تصفیه و یکی از اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرائی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985506
آگهی تغییرات شرکت توسعه اموال سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۰۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیأت تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب مجمع رسید. آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی xxxxxxxxx۵ و رضا رفیعی با کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم ناهید بهرمند با کدملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13951157
آگهی تغییرات شرکت زمزم خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۲۵۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ و خانم ناهید بهرمند به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785956
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی ری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و یداله معمارزاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء هیأت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785969
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی ری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهد آور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرائی به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647692
آگهی تغییرات شرکت ساجی بافته‌های کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انتخاب ناظر تصفیه. عملکرد هیأت تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. آقایان یداله معمارزاده با کدملی xxxxxxxxx۹ و غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم ناهید بهرمند با کدملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525105
آگهی تغییرات شرکت واصاتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناهید بهرمند به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468886
آگهی تغییرات فرهنگی ورزشی یادآوران شلمچه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۸۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و حمیدرضا سمائی به کدملی xxxxxxxxx۴ غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت تصفیه انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی مفیدراهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه شرکت به آدرس تهران خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک ۳ طبقه اول به کدپستی xxxxxxxxx۳ می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13402680
آگهی تغییرات شرکت پترو خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۰۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ناهید بهرمند به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271097
آگهی تغییرات شرکت قند شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ عملکرد هیات تصفیه در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ رضا سمائی به کدملی xxxxxxxxx۴ ویداله معمارزداه به کدملی xxxxxxxxx۹ و غلامرضا اسماعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظرتصفیه برای سال مالی xxx۳ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271124
آگهی تغییرات شرکت قند شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ عملکرد هیات تصفیه در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ۲ حمیدرضا سمائی به کدملی xxxxxxxxx۴ ویداله معمار زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و غلامرضا اسماعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه برای سال مالی xxx۴ انتخاب گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13254672
آگهی تغییرات شرکت شهد کوهرنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۰۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر یا مدیران تصفیه و صورتهای مالی منتهی به xxx۴ به تصویب رسید. آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵، حامد فرض علیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13254674
آگهی تغییرات شرکت شهد کوهرنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۰۶۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۵/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرائی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240958
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی اهواز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۳۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و حامد فرض علیان به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13163758
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی قائن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و حامد فرض علیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13163866
آگهی تغییرات شرکت توسعه اموال سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۰۲۶۲
آگهی تغییرات شرکت توسعه اموال سینا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور منحل اعلام و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ - رضا رفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و ناهید بهرمند به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. نشانی محل تصفیه تهران، خیابان گاندی، خیابان چهارم، پلاک ۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ می‌باشد. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13163877
آگهی تغییرات شرکت توسعه اموال سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۰۲۶۲
آگهی تغییرات شرکت توسعه اموال سینا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx درحال تصفیه و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهد آور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء مدیر اجرائی تصفیه و یکی از اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرائی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13106681
آگهی تغییرات شرکت ساجی بافته‌های کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیأت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب مجمع رسید. آقایان یداله معمارزاده با کد ملی xxxxxxxxx۹ و غلامرضا اسمعیلی نراقی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و خانم ناهید بهرمند با کد ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند. - مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094533
آگهی تغییرات شرکت زیبا کنار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۴۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به نمایندگی آقای محمد رضا پور اسماعیل به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت عمران و توسعه شاهد به نمایندگی آقای سیدمجتبی موسوی جزی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094548
آگهی تغییرات شرکت زیبا کنار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۴۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۰۵/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه انتخاب گردید آقای محمد رضا پور اسماعیل با کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدمجتبی موسوی جزی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیران انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء مدیر اجرائی تصفیه و یکی از اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرائی به همراه مهر شرکت معتبرخواهد بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797421
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۷/۲۱ مورخ ۲۵/۰۱/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و ناهید بهرمند به کدملی xxxxxxxxx۲ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت تصفیه شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797441
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۷/۲۱ مورخ ۲۵/۰۱/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرایی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730462
آگهی تغییرات شرکت شهد کوهرنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۰۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیران تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵، حامد فرض علیان به کدملی xxxxxxxxx۹ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730485
آگهی تغییرات شرکت شهد کوهرنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۰۶۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه انتخاب گردید - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرائی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12709006
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۱۰۹۸
آگهی تغییرات شرکت درحال تصفیه ریسندگی و بافندگی جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان یداله معمارزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ وغلامرضااسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ وکوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ رابه عنوان اعضائ هیات تصفیه برای مدت دو سال انتخاب نمودوموسسه حسابرسی مفیدراهبربه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظرتصفیه انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12709012
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۱۰۹۸
آگهی تغییرات شرکت درحال تصفیه ریسندگی و بافندگی جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه/مدیر تصفیه مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کوروش صالحی کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیر اجرایی هیات تصفیه انتخاب گردیدتابراساس ضوابط ومقررات جاری نسبت به انجام وظایف محوله با همکاری آقایان یداله معمارزاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ وغلامرضا اسمعیلی نراقی کدملی xxxxxxxxx۵ مدیران تصفیه اقدام نمایندوحق امضاکلیه اوراق واسنادتعهد آورکلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیات تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشدوکلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای کوروش صالحی مدیر اجرائی به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12700990
آگهی تغییرات شرکت نساجی کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی با کدملی xxxxxxxxx۴ و خانم ناهید بهرمند با کدملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688866
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف پلی پرو پیلن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۰۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک‌ها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرائی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688872
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف پلی پرو پیلن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیران تصفیه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حمید رضا سمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حامد فرض علیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12638840
آگهی تغییرات شرکت صنايع غذائي بنياد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۷۱۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۸۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقایان یداله معمارزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای حمید رضا بهزادی پور به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12618601
آگهی تغییرات شرکت پيشگامان رشد الكترونيك شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۱۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان یداله معمارزاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و خانم ناهید بهرمند به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیران تصفیه شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12587839
آگهی تغییرات شرکت زمزم خوزستان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۲۵۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب گردید. غلامرضا اسمعیلی نراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و ناهید بهرمند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیران تصفیه و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12482365
آگهی تغییرات شرکت مولد نيروي زنجان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۴۵۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ عملکرد مالی هیئت تصفیه برای سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ـ ـ آقایان کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و حامدفرض علیان به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضاء هیأت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12460880
آگهی تغییرات شرکت ريسندگي و بافندگي ري شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه انتخاب گردیدو آقایان یداله معمارزاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ مدیران تصفیه اقدام نمایند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیأت تصفیه به همراه مُهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرائی به همراه مُهر شرکت معتبر خواهدبود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12460888
آگهی تغییرات شرکت ريسندگي و بافندگي ري شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیِأت تصفیه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳به تصویب رسید. آقای یداله معمارزاده به کد ملی xxxxxxxxx۹وآقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء هیأت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12431455
آگهی تغییرات شرکت زمزم خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۲۵۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا اسمعیلی نراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و ناهید بهرمند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند.مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12427233
آگهی تغییرات شرکت ساجي بافته هاي كرمان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۹۶۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیأت تصفیه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب مجمع رسید. آقایان یداله معمارزاده با کدملیxxxxxxxxx۹ و غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم ناهید بهرمند با کدملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12356027
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تیزرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۷۲۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۲۶۹۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیأت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. خانم ناهید بهرمند به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12211777
آگهی تغییرات شرکت چرم باختر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۶۱۵۳ و‌شناسه‌ملی۱۰۶۶۰۰۶۶۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۴/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ عملکرد هیأت تصفیه و صورتهای مالی منتهی به xxx۲/۱۲/۲۹به تصویب رسید. ۲ـ آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای آرش پرنوری با کد ملی xxxxxxxxx۳ و خانم ناهید بهرمند به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. ۳ـ مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.  
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12171502
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی نصر غرب شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۹۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ ۱۰/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید تا نسبت به انجام وظایف با همکاری آقایان آرش پرنوری به کدملی xxxxxxxxx۳ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ مدیران تصفیه اقدام نمایند ومقررگردیدکلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای متفق اعضای هیئت تصفیه معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرایی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12132981
آگهی تغییرات شرکت شهد کوهرنگ سهامی‌خاص در حال تصفیه به‌شماره‌ثبت ۶۵۰۹۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۱۰۰۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیران تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ـ آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملیxxxxxxxxx۵،حامد فرض علیان به کدملی xxxxxxxxx۹ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند. ـ مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12132990
آگهی تغییرات شرکت شهد کوهرنگ سهامی‌خاص در حال تصفیه به‌شماره‌ثبت ۶۵۰۹۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۱۰۰۶۸۸
به استناد صورتجلسه هیات تصفیه مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه انتخاب گردید ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرائی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12120692
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی نصر غرب شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۹۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر اجرایی تصفیه و آقایان آرش پر نوری به کدملی xxxxxxxxx۳ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت تصفیه شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12091073
آگهی تغییرات شرکت زمزم خوزستان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۲۵۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا اسمعیلی نراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وناهید بهرمند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند.مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.صورتهای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12032068
آگهی تغییرات شرکت نساجی بافته‌های کرمان سهامی خاص (در حال تصفیه) به شماره ثبت ۳۹۶۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۷۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیئت تصفیه منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید خانم ناهید بهرمند با کدملی xxxxxxxxx۲ و آقایان ید الله معمار زاده با کدملی xxxxxxxxx۹ و غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9423566
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی هم افزا (در حال تصفیه) سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۹۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۶۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان یدااله معمار زاده با کدملی xxxxxxxxx۹ و غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم ناهید بهر مند با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9388491
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف پلی پرو پیلن (درحال تصفیه) سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۲۸۷۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه و حمیدرضا سمائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و حامد فرض علیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور، کلیه چک ها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می باشد کلیه مکاتبات عادی با امضای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرایی به همرا ه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9388494
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف پلی پرو پیلن (درحال تصفیه) سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۲۸۷۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیرتصفیه و صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و حمیدرضا سمائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و حامد فرض علیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1749063
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی زنجان سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۴۵۲۸۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقایان کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و حامد فرض علیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردید. و محل تصفیه شرکت خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک ۳ طبقه اول کد پستی xxxxxxxxx۲ تعیین گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1742779
آگهی تغییرات شرکت نساجی کردستان سهامی‌عام در حال تصفیه"به‌شماره‌ثبت ۶۱۳۰۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی با کدملی xxxxxxxxx۴ و خانم ناهید بهره مند با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1742789
آگهی تغییرات شرکت نساجی کردستان سهامی عام در حال تصفیه"به‌شماره‌ثبت ۶۱۳۰۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور به امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای غلامرضا اسمعیلی نراقی همرا ه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716899
آگهی انحلال شرکت مولد نیروی اهواز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۵۲۷۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۳۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وآقایان کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و حامد فرض علیان به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. نشانی محل تصفیه:تهران خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک ۳طبقه اول صندوق پستی xxx۴/xxx۷۵می باشد. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666523
آگهی انحلال شرکت مولد نیروی قائن سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۵۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و آقایان کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و حامد فرض علیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک ۳ کدپستی xxxxxxxxx۲ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666527
آگهی تغییرات شرکت واصاتو در حال تصفیه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ناهید بهر مند به کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقای کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625060
آگهی تغییرات منحله شرکت ریسندگی و بافندگی ری سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:xxx۲ عملکرد هیئت تصفیه در سال مالی ۹۲ به تصویب رسید آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و یدالله معمارزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضا هیات تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625062
آگهی تغییرات شرکت منحله ریسندگی و بافندگی ری سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه تعیین گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک ها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای اقای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520339
آگهی تغییرات شرکت در حال تصفیه ریسندگی و بافندگی جنوب یزد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۱۰۹۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۱/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب مجمع رسید۲ـ آقایان علی رحیمی نیا کدملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی کدملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ را به عنوان اعضای هیئت تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب نمود۳ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518327
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۷۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وآقایان کوروش صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و حامد فرض علیان با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. نشانی محل تصفیه شرکت تهران خیابان گاندی. کوچه چهارم. پلاک ۳. طبقه اول صندوق پستی xxxxxxxxx تعیین گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1434772
آگهی انحلال شرکت مولد نیروی کرمانشاه سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۵۲۷۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۴۲۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۶/۱/xxx۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقایان کوروش صالحی کد ملی xxxxxxxxx۴ غلامرضا اسمعیلی نراقی کد ملی xxxxxxxxx۵ حامد فرض علیان کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه: خیابان گاندی، کوچه چهارم، پلاک ۳، طبقه اول صندوق پستی xxx۴/xxx۷۵ می باشد.
ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418725
آگهی تغییرات شرکت زیبا کنار در حال تصفیه سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۴۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۹۱ به تصویب رسید.
آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملیxxxxxxxxx و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به نمایندگی محمد هادی نژاد به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت عمران توسعه شاهد به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی سید مجتبی موسوی جزی به کدملیxxxxxxxxx۹ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418726
آگهی تغییرات شرکت زیبا کنار در حال تصفیه سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۴۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ۱۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۹۱ به تصویب رسید.
آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملیxxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه و آقایان محمد هادی نژادxxxxxxxxx۱ و سید مجتبی موسوی جزی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیران تصفیه تعیین گردیدند.
کلیه اسناد تعهدآور با امضای مدیر اجرایی تصفیه و یکی از اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضای غلامرضا اسمعیلی نراقی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422261
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف پلی پرو پیلن سهامی عام شماره ثبت ۸۲۸۷۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورت های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و حمید رضا سمائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و حامد فرض علیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422263
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف پلی پرو پیلن سهامی عام در حال تصفیه شماره ثبت ۸۲۸۷۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
به استناد صورت جلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و حمید رضا سمائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و حامد فرض علیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای متفق اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی به امضای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرایی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405789
آگهی تغییرات شرکت نساجی بافته‌های کرمان (در حال تصفیه) سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۶۹۱۶ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۷۴۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
خانم ناهید بهره مند با کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقایان یدالله معمار زاده با کد ملی xxxxxxxxx۹ و غلامرضا اسمعیلی نراقی با کد ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی مفید راهبر بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405791
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا سهامی عام (در حال تصفیه) شماره ثبت ۷۳۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۴۹۰
باستناد صورت جلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۷/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بامضای متفق آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی و یکی از اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378138
آگهی تغییرات شرکت منحله ابزیان پیام شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۶۲۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۳۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب مجمع رسید.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت ناظر تصفیه انتخاب گردید.
یدالله معمارزاده به ش ملی xxxxxxxxx۹ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و ناهید بهره مند با ش ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت تصفیه انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378142
آگهی تغییرات شرکت نساجی کردستان (درحال تصفیه) سهامی عام به ‌شماره ثبت ۶۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت تصفیه به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
ـ آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵
ـ آقای مسعود صفاری آشتیانی به شماره ملی xxxxxxxxx
ـ خانم ناهید بهره مند به شماره ملی xxxxxxxxx۲
برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند.
عملکر مدیر تصفیه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356192
آگهی تغییرات شرکت در حال تصفیه ساختمانی شهرآسر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۸۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
ناهید بهره مند به کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقایان کوروش صـالحـی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کـد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1312979
آگهی تغییرات شرکت رسیندگی و بافندگی ری (در حال تصفیه) سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر هیئت تصفیه انتخاب گردید.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور به امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات عادی با امضای غلامرضا اسمعیلی نراقی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1312980
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی ری (در حال تصفیه) سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عملکرد هیئت تصفیه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و یدالله معمارازده با کد ملی xxxxxxxxx۵ و علی زمانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302515
آگهی انحلال شرکت حوله لاله سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۴۹۶و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت مذکور منحل اعلام و آقای کوروش صالحی کدملی xxxxxxxxx۴ غلامرضا اسمعیلی نراقی کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم ناهید بهرمند کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیران تصفیه انتخاب شدند.
و نشانی محل تصفیه تهران خ خالد اسلامبولی کوچه سیزدهم پلاک ۲۰ کدپستی xxxxxxxxx۱میباشد.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1281528
آگهی تغییرات شرکت شهد کوهرنگ (سهامی خاص) در حال تصفیه به شماره ثبت ۶۵۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۰۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حامد فرض علیان به شماره ملی xxxxxxxxx و محمدرضا اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت ناظر تصفیه انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318256
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کشمیران سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۱۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۱۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مدت ماموریت اعضای هیئت تصفیه غلامرضا اسمعیلی نراقی کدملی xxxxxxxxx۵ و سیدمنصور نصرتی کدملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال تمدید گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1108001
آگهی تصمیمات شرکت حوله لاله سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۹۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۱۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ و با نامه شماره xxxxxx۱ مورخ ۲۲/۲/۹۲ رفع نقص گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا اسمعیلی نراقی به ک م xxxxxxxxx۵ یداله معمارزاده به ک م xxxxxxxxx۹ و کوروش صالحی به ک م xxxxxxxxx۴ حمیدرضا سمائی به ک م xxxxxxxxx۴ و ناهید بهره مند به ک م xxxxxxxxx۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۰/۹۱ غلامرضا اسمعیلی نراقی بسمت رئیس هیئت مدیره و یداله معمارزاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کوروش صالحی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفقا مدیرعامل و دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضا کورش صالحی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079262
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نعمت (با مسئولیت محدود) (در حال تصفیه) به شماره ثبت ۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۸۱۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخه ۱۲/۷/۹۱
۱ـ قرائت گزارش هیئت تصفیه و بازرسان به تصویب رسیدن صورتهای مالی و حساب سود و زیان منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۰
۲ـ خانم ناهید بهرمند با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه و آقایان یداله معمارزاده با کدملی xxxxxxxxx۹ و غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیران تصفیه به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۳ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا متفق کلیه اعضا هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت و اوراق عادی با امضا خانم ناهید بهرمند مدیر اجرائی و مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۲ ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069617
آگهی تغییرات شرکت قند شازند سهامی عام شماره ثبت ۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۲/۹۲ تغییرات فوق در شرکت بعمل آمد که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
۱ـ آقایان حمید رضا سمائی و یداله معمار زاده و غلامرضا اسماعیلی نراقی بعنوان مدیران تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۲ـ بموجب صورت جلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۲/۲/۹۲ آقای حمید رضا سمائی کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید تا براساس ضوابط و مقررات جاری نسبت به انجام وظایف محموله با همکاری آقایان یداله معمارزاده کد ملی xxxxxxxxx۹ و غلامرضا اسماعیلی نراقی کد ملی xxxxxxxxx۵ مدیران تصفیه اقدام نمایند. مقرر شد کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چکها و بروات با امضا متفق کلیه اعضا هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس ثبت اسناد شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056009
آگهی تصمیمات شرکت آبزیان پیام در حال تصفیه سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۶۲۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۳۲۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت تصفیه مورخ ۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت تصفیه به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یداله معمارزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و ناهید بهرمندهشجین به کدملی xxxxxxxxx۷۲ ـ یداله معمارزاده بسمت مدیر هیئت تصفیه. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضای یداله معمارزاده مدیر اجرایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055988
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت رامیان دشت با مسئولیت محدود (در حال تصفیه) ‌به شماره ثبت ۱۵۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۸۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ناهید بهرمند به کدملی xxxxxxxxx۲ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیران تصفیه انتخاب و موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت ناظر تصفیه انتخاب گردیدند. به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۰/۷/۹۱ ناهید بهرمند به سمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء ناهید بهرمند همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032270
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی شهر آسر سهامی خاص در حال تصفیه ثبت شده بشماره ۳۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۸۳۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: عملکرد هیئت تصفیه منتهی به سال ۹۰ به تصویب رسید موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید ناهید بهرمند به ک م xxxxxxxxx۲ کوروش صالحی به ک م xxxxxxxxx۴ غلامرضا اسمعیلی نراقی به ک م xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۲/۷/۹۱ ناهید بهرمند بعنوان مدیر اجرایی انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق کیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضای ناهید بهرمند همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020735
آگهی تغییرات شرکت در حال تصفیه شرکت ریسندگی و بافندگی جنوب یزد سهامی خاص شماره ثبت ۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۱۰۹۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۶/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید ۲ آقایان علی رحیمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کورش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت تصفیه انتخاب گردیدند ۳ موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید و بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۶/۹/۹۱ آقای کورش صالحی بعنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب شدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چکها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای آقای کورش صالحی مدیر اجرائی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936038
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی ری (در حال تصفیه)سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۵۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۹/۹۱ واصل گردید: عملکرد مالی مدیران تصفیه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر با ش م xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. اعضاء هیئت تصفیه به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا اسمعیلی نراقی با ک م xxxxxxxxx۵ ـ یداله معمارزاده با ک م xxxxxxxxx۹ ـ علی زمانی با ک م xxxxxxxxx۸ بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۷/۴/۹۱ غلامرضا اسمعیلی نراقی بسمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه تعیین گردید و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر اجرایی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 866513
آگهی تغییرات در شرکت بازرگانی بین المللی هم افزا (سیتکو) سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۰۹۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۶۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۱ یداله معمارزاده به کدملی xxxxxx۶۹ و غلامرضا اسماعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و ناهید بهرمند به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال تعیین و موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت ناظر تصفیه تعیین شدند. به استناد صورتجلسه هیات تصفیه مورخ ۱/۸/۹۱ یداله معمارزاده به سمت مدیر اجرایی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ـ برات با امضای متفق کلیه اعضای هیات تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای یداله معمارزاده مدیر اجرایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 891001
آگهی انحلال شرکت زیبا کنار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۴۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۱ شرکت مذکور منحل گردید و غلامرضا اسمعیلی نراقی به ک م xxxxxxxxx۵ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به نمایندگی محمد هادی نژاد به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت عمران و توسعه شاهد به ش م xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی سید مجتبی موسوی جزی به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت مدیران تصفیه به نشانی محل تصفیه تهران خ خالد اسلامبولی ک ۱۳ پ۲۰ ک پ xxxxxxxxx انتخاب و مؤسسه حسابرسی مفیدراهبر به ک مxxxxxxxxx۳۱ به سمت ناظر تصفیه انتخاب گردید. به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۵/۶/۹۱ محمد هادی نژاد و سید مجتبی موسیوی جزی به سمت مدیران تصفیه و غلامرضا اسمعیلی نراقی به سمت مدیراجرائی هیئت تصفیه تعیین و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چکها و برات با امضاء مدیراجرائی تصفیه و یکی از اعضاء تصفیه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیراجرائی با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475954

آگهی تصمیمات شرکت نساجی کردستان
سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبتxxx۰۰
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۱۱/۹۰ واصل گردید: عملکرد مدیر تصفیه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ سمعود صفاری آشتیانی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ناهید بهر مند به کدملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند. بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۹/۴/۹۰ هیئت تصفیه غلامرضا اسمعیلی نراقی بسمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه تعیین گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چکها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر اجرایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 464801

آگهی تصمیمات شرکت زیبا کنار
سهامی خاص به شماره ثبتxxx۱۶
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۱۰/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملیxxxxxxxxx۵ و علی بهبود آهنی به کدملیxxxxxxxxx۸ و محمدرضا شفیعی به کدملیxxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت عمران و توسعه شاهد به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۴/۹۰ علی بهبود آهنی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا شفیعی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا اسمعیلی نراقی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفقی کلیه اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 460579

آگهی تصمیمات شرکت ستبر گرانول
سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت xxx۷۶
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: ناهید بهرمند هشجین به کدملی xxxxxxxxx۲ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء هیئت تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی نواندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت ناظر تصفیه تعیین شد عملکرد مالی مدیران تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۳/۷/۹۰ ناهید بهرمند هشجین به سمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه تعیین شد. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء ناهید بهرمندهشجین همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9684910
آگهی تصمیمات شرکت ستبر گرانول سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۳۸۹۷۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۸۴۳۸۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: ناهید بهرمند‌هشجین به کدملی xxxxxxxxx۲ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء هیئت‌تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی نواندیش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت ناظر تصفیه تعیین شد عملکرد مالی مدیران تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. بموجب صورتجلسه هیئت‌تصفیه مورخ ۳/۷/۹۰ ناهید بهرمند‌هشجین به سمت مدیر اجرایی هیئت‌تصفیه تعیین شد. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء ناهید بهرمندهشجین همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10554824
آگهی تصمیمات شرکت منحله سهیل کاشی سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۸۷۷۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۸۰۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۰ واصل گردید: عملکرد مدیران تصفیه منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نواندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناهید بهرمندهشجین به کدملی xxxxxxxxx۲ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیل‌نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسه تصفیه مورخ ۵/۴/۹۰ ناهید بهرمندهشجین به سمت مدیر اجرایی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها با امضاء متفق کلیه اعضا هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء ناهید بهرمندهشجین همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 454028

آگهی تصمیمات شرکت منحله سهیل کاشی
سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۰ واصل گردید: عملکرد مدیران تصفیه منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نواندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناهید بهرمندهشجین به کدملی xxxxxxxxx۲ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیل نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسه تصفیه مورخ ۵/۴/۹۰ ناهید بهرمندهشجین به سمت مدیر اجرایی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها با امضاء متفق کلیه اعضا هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء ناهید بهرمندهشجین همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 420069

آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی شهر آسا
سهامی خاص در حال تصفیه ثبت شده بشماره xxx۹۱
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۹/۹۰ واصل گردید: عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت تصفیه به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کوروش صالحی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و ناهید بهرمند به ش ملی xxxxxxxxx۲ بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۳۰/۷/۹۰ ناهید بهرمند بسمت مدیر اجرائی تصفیه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مستقل کلیه اعضاء هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر اجرایی تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10397340
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی شهر آسا سهامی خاص در حال تصفیه ثبت شده بشماره ۳۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۸۳۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۹/۹۰ واصل گردید: عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت تصفیه به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کوروش صالحی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و ناهید بهرمند به ش ملی xxxxxxxxx۲ بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۳۰/۷/۹۰ ناهید بهرمند بسمت مدیر اجرائی تصفیه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مستقل کلیه اعضاء هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر اجرایی تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 380695

آگهی انحلال شرکت کشت و صنعت رامیان دشت
با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxx۹۸
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۹۰ شرکت مذکور منحل اعلام و ناهید بهرمند به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند و نشانی محل تصفیه خ شهید خالد اسلامبولی ـ ک ۱۳ـ پ ۲۰ـ ط ۲ می باشد. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان ناظر تصفیه تعیین شد. به موجب صورتجلسه هیأت تصفیه مورخ ۲۵/۸/۹۰ ناهید بهرمند به عنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه انتخاب شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چکها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیأت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی با امضای ناهید بهرمند و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10176415
آگهی انحلال شرکت کشت و صنعت رامیان دشت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۸۶۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۹۰ شرکت مذکور منحل اعلام و ناهید بهرمند به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند و نشانی محل تصفیه خ شهید خالد اسلامبولی ک ۱۳ پ ۲۰ ط ۲ می‌باشد. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان ناظر تصفیه تعیین شد. به موجب صورتجلسه هیأت تصفیه مورخ ۲۵/۸/۹۰ ناهید بهرمند به عنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه انتخاب شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چکها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیأت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی با امضای ناهید بهرمند و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9646392
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی تهران در حال تصفیه سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: کورش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ غلامرضا اسمعیلی‌نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ ناهید بهرمندهشجین به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت تصفیه برای مدت دو سال تعیین شدند. به موجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۸/۵/۹۰ کورش صالحی به سمت مدیر اجرائی هیئت تصفیه تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چکها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای کوروش صالحی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9548923
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی جهان در حال تصفیه سهامی عام ‌به شماره ثبت ۴۸۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۶۹۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۸۹ واصل گردید: عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. غلامرضا اسمعیلی‌نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ محمد روحی به کدملی xxxxxxxxx۶ و سازمان خصوصی سازی بسمت مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند. به موجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۳۰/۴/۸۹ بهمن باباخانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سازمان خصوصی‌سازی بسمت عضو هیئت‌ تصفیه و غلامرضا اسمعیلی‌نراقی بسمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق غلامرضا اسمعیل‌نراقی و محمد روحی همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء غلامرضا اسمعیلی‌نراقی مدیر اجرایی تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10583970
آگهی تغییرات شرکت سهیل کاشی سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۸۷۷۶۳و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۲۹۸۰۳۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۵/۸۹ ناهید بهره‌مند کدملی: xxxxxxxxx۲ و کوروش صالحی کدملی: xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی‌نراقی کدملی: xxxxxxxxx۵ برای مدت ۲ سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی نواندیش به شناسه‌ملی: xxxxxxxxx۲۲ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردیدند. طبق صورتجلسه هیئت‌تصفیه مورخ ۳۰/۵/۸۹ ناهید بهره‌مند بعنوان مدیراجرایی هیئت‌تصفیه انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چکها و بروات با امضای متفق کلیه اعضاء هیئت‌تصفیه به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای ناهید بهره‌مند مدیراجرایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10594334
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی تهران سهامی خاص در حال تصفیه ثبت شده به شماره۱۸۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۸۹ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت ناظر تصفیه تعیین شد کوروش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسماعیل‌نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و ناهید بهره‌مند به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت تصفیه برای مدت ۲ سال تعیین شدند. نشانی محل تصفیه تهران خ خالد اسلامبولی (وزراء) خ ۱۳ پ۲۰ کد پستیxxxxxxxxx۱ می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10661944
آگهی تصمیمات شرکت زیبا کنارسهامی خاص ثبت شده به شماره۱۰۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۴۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا اسمعیلی‌نراقی به ش ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو و مدیرعامل و علی بهبودآهنی به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت عمران و توسعه شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی محمدرضا شفیعی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10736212
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی ری (در حال تصفیه)سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۵۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۹/۹۱ واصل گردید: عملکرد مالی مدیران تصفیه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر با ش م xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. اعضاء هیئت تصفیه به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا اسمعیلی‌نراقی با ک م xxxxxxxxx۵ ـ یداله معمارزاده با ک م xxxxxxxxx۹ ـ علی زمانی با ک م xxxxxxxxx۸ بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۷/۴/۹۱ غلامرضا اسمعیلی‌نراقی بسمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه تعیین گردید و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر اجرایی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10860311
‏ آگهی تصمیمات شرکت نساجی کردستان ‏ سهامی عام در حال تصفیه ‌به شماره ثبت۶۱۳۰۰‏ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۶۳۳۸۰‏
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ ‏شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۱۱/۹۰ واصل گردید: عملکرد مدیر تصفیه ‏و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه ‏حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت ناظر ‏تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. غلامرضا اسمعیلی‌نراقی ‏به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ سمعود صفاری‌آشتیانی به کدملی ‏‏xxxxxxxxx۱ ـ ناهید بهر‌مند به کدملی xxxxxxxxx۲ برای مدت ‏دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند. بموجب صورتجلسه ‏هیئت تصفیه مورخ ۲۹/۴/۹۰ هیئت تصفیه غلامرضا اسمعیلی‌نراقی ‏بسمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه تعیین گردید و کلیه اوراق و اسناد ‏تعهدآور و کلیه چکها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت ‏تصفیه و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر اجرایی ‏همراه با مهر شرکت معتبر است. ‏

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات ‏غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10962849
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی ری سهامی عام در حال تصفیه ‌به شماره ثبت ۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۷/۹۰ واصل گردید: عملکرد مدیران تصفیه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌تصفیه به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا اسمعیلی‌نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و یداله معمارزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و علی زمانی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ غلامرضا اسمعیلی‌نراقی به سمت مدیر اجرائی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق کلیه اعضا هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء غلامرضا اسمعیلی‌نراقی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10976454
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت تهیه و توزیع گوشت قرمزسهامی خاص در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۲۲۵۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۰۷۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۱۱/۸۹ واصل گردید عملکرد هیئت‌ تصفیه منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. اعضاء هیئت‌ تصفیه به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کوروش صالحی به کدملیxxxxxxxxx۴ و حمیدرضا سمائی به کدملیxxxxxxxxx۴ و غلامرضا اسمعیلی‌نراقی به کدملیxxxxxxxxx۵‌ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌تصفیه مورخ۲۶/۴/۸۹ کوروش صالحی به سمت مدیراجرایی هیئت تصفیه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء کوروش صالحی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11077408
آگهی تصمیمات شرکت ستبر گرانول در حال تصفیه سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۳۸۹۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۳۸۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: عملکرد مدیران تصفیه منتهی به سالهای ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ به تصویب رسید و ناهید بهرمند به کدملی xxxxxxxxx۲ و غلامرضا اسمعیلی‌نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت هیئت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی نواندیش به کدملی xxxxxxxxx۲۲ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید و به موجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۹/۹/۸۹ ناهید بهرمند بعنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چکها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای ناهید بهرمند به همراه مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11242397
آگهی انحلال شرکت زیبا کنار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۴۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۱ شرکت مذکور منحل گردید و غلامرضا اسمعیلی نراقی به ک م xxxxxxxxx۵ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به نمایندگی محمد هادی نژاد به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت عمران و توسعه شاهد به ش م xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی سید مجتبی موسوی جزی به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت مدیران تصفیه به نشانی محل تصفیه تهران خ خالد اسلامبولی ک ۱۳ پ۲۰ ک پ xxxxxxxxx انتخاب و مؤسسه حسابرسی مفیدراهبر به ک مxxxxxxxxx۳۱ به سمت ناظر تصفیه انتخاب گردید. به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۵/۶/۹۱ محمد هادی نژاد و سید مجتبی موسیوی جزی به سمت مدیران تصفیه و غلامرضا اسمعیلی نراقی به سمت مدیراجرائی هیئت‌تصفیه تعیین و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چکها و برات با امضاء مدیراجرائی تصفیه و یکی از اعضاء تصفیه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیراجرائی با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11455796
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی ری سهامی عام در حال تصفیه ثبت شده به شماره۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۹/۸۹ واصل گردید: عملکرد مالی مدیران تصفیه منتهی به سال ۸۸ به تصویب رسید. غلامرضا اسمعیلی‌نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ علی زمانی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ یداله معمار‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء هیئت تصفیه به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به کدملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب شدند باستناد صورتجلسه هیات‌ تصفیه مورخ ۳۰/۴/۸۹ غلامرضا اسمعیلی‌نراقی بعنوان مدیر اجرایی هیات‌ تصفیه انتخاب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق کلیه اعضای هیات تصفیه همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای غلامرضا اسمعیلی‌نراقی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11520340
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی بازرگانی تیزرو در حال تصفیه سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۷۲۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۹۷۶۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. ناهید بهره‌مندهشجین به کدملی xxxxxxxxx۲ و غلامرضا اسمعیلی‌نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کوروش صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه تعیین گردید و طبق صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ ناهید بهره‌مندهشجین بعنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب و حدود اختیارات ایشان بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چکها بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی با امضای ناهید بهره‌مندهشجین همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11700405
آگهی تصمیمات شرکت زیبا کنارسهامی خاص به شماره ثبت۱۰۵۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۴۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۱۰/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا اسمعیلی‌نراقی به کدملیxxxxxxxxx۵ و علی بهبود‌آهنی به کدملیxxxxxxxxx۸ و محمدرضا شفیعی به کدملیxxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت عمران و توسعه شاهد به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۴/۹۰ علی بهبود‌آهنی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا شفیعی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا اسمعیلی‌نراقی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفقی کلیه اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11752175
آگهی تغییرات در شرکت بازرگانی بین المللی هم افزا (سیتکو) سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۰۹۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۶۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۸/۹۱ یداله معمارزاده به کدملی xxxxxx۶۹ و غلامرضا اسماعیلی‌نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و ناهید بهرمند به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال تعیین و موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت ناظر تصفیه تعیین شدند. به استناد صورتجلسه هیات تصفیه مورخ ۱/۸/۹۱ یداله معمارزاده به سمت مدیر اجرایی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ـ برات با امضای متفق کلیه اعضای هیات تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای یداله معمارزاده مدیر اجرایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11808155
آگهی تصمیمات شرکت آبزیان پیام در حال تصفیه سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۶۲۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۳۲۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۷/۹۰ واصل گردید: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت تصفیه به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یداله معمارزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ غلامرضا اسمعیلی‌نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ ناهید بهرمندهشجین به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ باستناد صورتجلسه هیئت‌تصفیه مورخ ۲۹/۳/۹۰ یداله معمارزاده به سمت مدیر اجرایی انتخاب و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چکها بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیر اجرایی شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11936451
آگهی تصمیمات شرکت حوله لاله (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۹۵ ش.م ۱۰۲۰۰۰۸۹۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیات‌مدیره مورخ۲۷/۱۱/۸۹ که در تاریخ۱۱/۰۳/۹۰ به این اداره واصل گردیده روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی مفید راهبر ش.مxxxxxxxxx۳۱ کدپستیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس قانونی انتخاب و غلامرضا اسمعیلی‌نراقی کدملیxxxxxxxxx۵ کدپستیxxxxxxxxx۱ یدالله معمارزاده کدملیxxxxxxxxx۹ کدپستیxxxxxxxxx۸ کوروش صالحی کدملیxxxxxxxxx۴ کدپستیxxxxxxxxx۶ حمیدرضا سمائی کدملیxxxxxxxxx۴ کدپستیxxxxxxxxx۱ ناهید بهره‌مند‌هشتچین کدملیxxxxxxxxx۲ کدپستیxxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء هیات‌مدیره برای مدت۲ سال انتخاب شدند. محل دفتر شرکت به آدرس تهران، خیابان شهید خالداسلامبولی (وزراء) خیابان۱۳‌ـ پلاک۲۰ طبقه دوم انتقال یافت سپس: غلامرضا اسمعیلی‌نراقی، رئیس هیات‌مدیره، یدالله معمارزاده، نائب رئیس هیات‌مدیره، حمیدرضا سمائی و کوروش صالحی و ناهید بهره‌مندهشتچین به سمت اعضاء هیات‌مدیره، کوروش صالحی، مدیرعامل شرکت برای مدت۲ سال انتخاب، کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و دو نفر از اعضاء هیات‌مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات عادی با امضاء کوروش صالحی مدیرعامل، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات