علی‌رضا صادقی

آقای علی‌رضا صادقی

کد ملی 057968xxxx
گراف ارتباطات
28
شرکت‌ها
76
آگهی‌ها

شرکت های علی‌رضا صادقی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی‌رضا صادقی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
عایق رطوبتی مهر بام دلیجان
عایق رطوبتی مهر بام دلیجان
مصالح ساختمانی ارس سرای دلیجان
مصالح ساختمانی ارس سرای دلیجان
دژ آب دلیجان
دژ آب دلیجان
سامان پلاستیک دلیجان
سامان پلاستیک دلیجان
بازرگانی و خدماتی کار اندیشان دلیجان
بازرگانی و خدماتی کار اندیشان دلیجان
رییس هییت مدیره
سنگریزه دلیجان
سنگریزه دلیجان
تولید عایق رطوبتی توان بام دلیجان
تولید عایق رطوبتی توان بام دلیجان
دلیجان پلیمر
دلیجان پلیمر
بازرس اصلی
تولیدی صنعتی عایق رطوبتی تمدن گستر دلیجان
تولیدی صنعتی عایق رطوبتی تمدن گستر دلیجان
بازرس اصلی
آریا شهد دلیجان
آریا شهد دلیجان
بازرس علی‌البدل
عقیق لایه دلیجان
عقیق لایه دلیجان
بازرس اصلی
خدماتی شهرک صنعتی دلیجان
خدماتی شهرک صنعتی دلیجان
بازرس اصلی
فرش شاپرک دلیجان
فرش شاپرک دلیجان
بازرس اصلی
خیریه حمایت از بیماران خاص شهرستان دلیجان
خیریه حمایت از بیماران خاص شهرستان دلیجان
آسمان گستر دلیجان
آسمان گستر دلیجان
بازرس اصلی
آروند فوم دلیجان
آروند فوم دلیجان
بازرس اصلی
عایق رطوبتی باران پوشش دلیجان
عایق رطوبتی باران پوشش دلیجان
بازرس اصلی
نور آفرین دلیجان
نور آفرین دلیجان
بازرس علی‌البدل
شرق گستر دلیجان
شرق گستر دلیجان
بازرس اصلی
نساجی ساویس دلیجان
نساجی ساویس دلیجان
بازرس اصلی
سرا پوش دلیجان
سرا پوش دلیجان
بازرس اصلی
الیاف پارس بافت دلیجان
الیاف پارس بافت دلیجان
هندا پل دلیجان
هندا پل دلیجان
بازرس علی‌البدل
آرال دلیجان
آرال دلیجان
بازرس اصلی
الیاف ژاله دلیجان
الیاف ژاله دلیجان
بازرس اصلی
سایه بان سپهر دلیجان
سایه بان سپهر دلیجان
بازرس علی‌البدل
دلیجان ریخته گر
دلیجان ریخته گر
پارسی گام دلیجان
پارسی گام دلیجان
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14896334
آگهی تغییرات شرکت پارسی گام دلیجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 366 و شناسه ملی 10780022866
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/07/1398 و به موجب نامه تائیدیه شماره 5782 مورخ 8/8/1398 اداره تعاون , کار و رفاه اجتماعی شهرستان دلیجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -1 محسن نوحه گری با کدملی 2003173900 و حسین نوحه گری با کدملی 2002584184 و مهدی چهارلنگ محمدصالح با کدملی 1080004661 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و عبداله نجفی با کدملی 0579711447 و محمدتقی وفائیان با کدملی 0382657861 به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. -2 علیرضا صادقی با کدملی 0579683842 به عنوان بازرس اصلی و سیدرضا میرجعفری با کدملی 0579936554 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. -3 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید./ ش980821664927974  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14766329
آگهی تغییرات شرکت آسمان گستر دلیجان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۱۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۸ و به موجب نامه تائیدیه شماره xxx۶ مورخ ۲۰/۵/xxx۸ اداره تعاون , کار و رفاه اجتماعی شهرستان دلیجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و جواد نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14740960
آگهی تغییرات شرکت عایق رطوبتی مهر بام دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۰۲۱۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - علیرضاصادقی باکدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و جواد رحمانی فر با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . - ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14666365
آگهی تغییرات شرکت الیاف ژاله دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۷۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و رحمت اله شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14578212
آگهی تغییرات شرکت دلیجان ریخته‌گر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۰۴۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ حسین حاجی عبدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و مهدی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و اکرم باقربیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران ( لغایت ۲۲/۹/۹۹ ) انتخاب شدند . ۲ علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سممت بازرس اصلی و محمود صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند . ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14560391
آگهی تغییرات شرکت عایق رطوبتی باران پوشش دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۸۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب گردید . ۲ علیرضا صادقی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و دینا حیدری با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14553154
آگهی تغییرات شرکت نور آفرین دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۲۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسابرسی رهنو حساب با شماره ثبت xxx۵۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا صادقی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14553462
آگهی تغییرات شرکت الیاف پارس بافت دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسابرسی رهنوحساب حسابداران رسمی با شماره ثبت xxx۵۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بامدیریت عاملی وامضاء مجازآقای مجیدشهبازی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی وآقای علیرضاصادقی باکدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14539153
آگهی تغییرات شرکت سایه بان سپهر دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی رهنوحساب حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14508227
آگهی تغییرات شرکت شرق گستر دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۵۸۹۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی رهنو حساب به شماره ثبت xxx۵۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و علیرضا صادقی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14510139
آگهی تغییرات شرکت نساجی ساویس دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۲۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی رهنو حساب حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و علیرضا صادقی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14510252
آگهی تغییرات شرکت الیاف ژاله دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۷۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی رهنو حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14373387
آگهی تغییرات شرکت دلیجان ریخته گر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۰۴۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمود صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و ابوالقاسم توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14373390
آگهی تغییرات شرکت دلیجان ریخته گر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۰۴۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمود صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و ابوالقاسم توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ ۲ محسن اصغری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و دینا حیدری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14370691
آگهی تغییرات شرکت دژ آب دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۰۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ محسن اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱، عرفان صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حمید نیکبخت نصر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۲ علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و سعید بیکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343995
آگهی تغییرات شرکت الیاف پارس بافت دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۲۳۶
آگهی تغییرات شرکت الیاف پارس بافت دلیجان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت .
محمدرضا جوادی با کدملی xxxxxxxxx۳ و احمد آسیابان بالو با کد ملی xxxxxxxxx۴ و جاوید آسیابان بالو با کد ملی xxxxxxxxx۰ و عارف جوادی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و نازیلا همتی زنگلانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب شدند.
علیرضا صادقی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و دینا حیدری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14259583
آگهی تغییرات شرکت شرق گستر دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۵۸۹۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. -۲ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید. -۳ علیرضا صادقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و رحمت اله شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250664
آگهی تغییرات شرکت الیاف ژاله دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۷۸۸۳
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: _ ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. ۲_ علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و رحمت اله شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳_ روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225727
آگهی تغییرات شرکت نساجی ساویس دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۲۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و رحمت اله شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ ـ ترازنامه و حساب سودو زیان شرکت منتهی به۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار کار وکارگر جهت درج آگهی های سالیانه شرکت تعیین گردید./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14206583
آگهی تغییرات شرکت هندا پل دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۹۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سیده سارا جمشیدی مفرد با کدملی xxxxxxxxx۵ ـ طاهره ابوطالبی با کدملی xxxxxxxxx۵ ـ سیده ساناز جمشیدی مفرد با کدملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ـ علیرضا صادقی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و محمد بیکی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14134086
آگهی تغییرات شرکت عقیق لایه دلیجان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۲۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/xxx۷ و به موجب تاییدیه شمارهxxx۰مورخ۲۶/۴/xxx۷ اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان دلیجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ شمسی رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و قدمعلی کاوه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محسن کاوه ورنوسفادرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و زهرا کاوه ورنو سفادرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و مریم کاوه ورنو سفادرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۲ ـ علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و حمیده محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13983699
آگهی تغییرات شرکت عایق رطوبتی باران پوشش دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۸۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید. - ۲ رضا خسروی با کدملی xxxxxxxxx۱ و علی خسروی با کدملی xxxxxxxxx۶ و ابوالفضل ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۳ و مسعود ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۴ و مجید منصوری با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - ۳ علیرضا صادقی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و دینا حیدری با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرسان علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13980274
آگهی تغییرات شرکت نور آفرین دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۲۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه رهنو حساب مبین با شماره ثبت xxx۵۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا صادقی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13972876
آگهی تغییرات شرکت سایه بان سپهر دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رهنو حساب مبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا صادقی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13974450
آگهی تغییرات شرکت آسمان گستر دلیجان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۱۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۱۶ مورخ ۲۰/۱۲/۹۶ اداره تعاون شهرستان دلیجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ محمد رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، فاطمه قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مریم مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و فرید محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و زهرا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. - ۲ علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و جواد نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13971372
آگهی تغییرات شرکت آریا شهد دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۲۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رهنو حساب مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا صادقی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ محمدرضا جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مرضیه ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و فریبا بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966988
آگهی تغییرات شرکت الیاف پارس بافت دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رهنو حساب مبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا صادقی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13947486
آگهی تغییرات شرکت شرق گستر دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۵۸۹۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه رهنو حساب مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13947691
آگهی تغییرات شرکت الیاف ژاله دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۷۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه رهنو حساب مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13925297
آگهی تغییرات شرکت نساجی ساویس دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۲۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه رهنو حساب مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی وعلیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13861469
آگهی تغییرات شرکت عایق رطوبتی مهر بام دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۰۲۱۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ احمد بیگی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۶ و هاله هاشمی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و امیررضا رضائی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ علیرضا صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و جواد رحمانی فر به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13839452
آگهی تغییرات خیریه حمایت از بیماران خاص شهرستان دلیجان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۰۱۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۶ و به موجب تائیدیه شماره xxx/۳۷/xxx/۱۴/xxx۴ مورخ ۲۷/۴/xxx۶ فرماندهی انتظامی شهرستان دلیجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ابراهیم نجفی با کدملی xxxxxxxxx۵ و محمدرضا بیگی با کدملی xxxxxxxxx۱ و علیرضا صادقی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و محمد رضا باقری با کدملی xxxxxxxxx۸ و سید امیر حافظ جمشیدی مفرد با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - ۲ محمدرضا محمدی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و اعظم السادات جلالی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ۴ تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13839457
آگهی تغییرات خیریه حمایت از بیماران خاص شهرستان دلیجان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۰۱۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۶ و به موجب تائیدیه شماره xxx/۳۷/xxx/۱۴/xxx۴ مورخ ۲۷/۴/xxx۶ فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان دلیجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ابراهیم نجفی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره - محمدرضا بیگی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا صادقی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و امضاء ثابت مدیرعامل و مهر موسسه معتبر خواهد_بود. اوراق عادی به با /امضاء مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می‌باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801963
آگهی تغییرات شرکت الیاف ژاله دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۷۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ عبداله شفیعی با کد ملی xxxxxxxxx۷، الهام شفیعی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و افشین نجفی با کد ملی xxxxxx۸۹ به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ علیرضا صادقی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و رحمت اله شفیعی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13733176
آگهی تغییرات شرکت نساجی ساویس دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۲۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. ۲ علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و عبداله شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603921
آگهی تغییرات شرکت شرق گستر دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۵۸۹۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ علیرضا صادقی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و رحمت اله شفیعی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13519070
آگهی تغییرات شرکت آرال دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۳۴۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مهدی ثابتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و ربابه رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و داود ثابتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ علیرضا صادقی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13467153
آگهی تغییرات شرکت نور آفرین دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۲۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد بیکی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و علیرضا صادقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13467158
آگهی تغییرات شرکت هندا پل دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۹۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد بیکی به xxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13417845
آگهی تغییرات شرکت عایق رطوبتی باران پوشش دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۸۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - علیرضا صادقی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل محمدی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - ۲ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ۳ تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289441
آگهی تغییرات شرکت آریا شهد دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۲۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و مریم حسنی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264816
آگهی تغییرات شرکت الیاف پارس بافت دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای احمد آسیابان بالو با کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای جاویدآسیابان بالو با کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای عارف جوادی با کدملی xxxxxxxxx۴ و خانم فریبا بیگی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای علیرضا صادقی با کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و آقای ابوالفضل محمدی با کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13118346
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و خدماتی کار اندیشان دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۴۹۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - علیرضا صادقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره ومحمدحیدری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره وابوالفضل محمدی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ - اسناد و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13118355
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و خدماتی کار اندیشان دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۴۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگرجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ - ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ و ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ - علیرضا صادقی به کدملی xxxxxxxxx۲ محمدحیدری به کدملی xxxxxxxxx۸ وابوالفضل محمدی به کدلی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ - محسن اصغری به کدملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت بازرس اصلی وسمیه پورحبیبیان امیری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13106721
آگهی تغییرات شرکت سرا پوش دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۷۱۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. ۲ روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین گردید. ۳ ولی اله جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، محمد حاج قاسمی به شمماره ملی xxxxxxxxx۵، حسین جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - ۴ علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و رضا ظهیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074376
آگهی تغییرات شرکت شرق گستر دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۵۸۹۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ علیرضا صادقی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و رحمت اله شفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۲ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075227
آگهی تغییرات شرکت نساجی ساویس دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۲۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. ۲ علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و عبداله شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992067
آگهی تغییرات شرکت فرش شاپرک دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۴۳۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - علی قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ - مهدی توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ - رضا ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - مهری قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت (۳۰/۱۰/xxx۵) انتخاب گردیدند. ۲ علیرضا صادقی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین ابراهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - ۳ تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. - ۴ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگرجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992079
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی عایق رطوبتی تمدن گستر دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۸۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و محسن اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951343
آگهی تغییرات شرکت آریا شهد دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۲۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. ۲ محمد رضا جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، مرضیه ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰۷ و فریبا بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و مریم حسنی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۴ روزنامه کار و کارگر جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12887062
آگهی تغییرات شرکت نور آفرین دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۲۸۴۱
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد بیکی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و علیرضا صادقی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834520
آگهی تغییرات شرکت عایق رطوبتی باران پوشش دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۸۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال xxx۳ و xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ابوالفضل ابراهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مسعود ابراهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مجید منصوری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ رضا خسروی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ علی خسروی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۳ علیرضا صادقی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و محمد حیدری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار کار وکارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12827220
آگهی تغییرات شرکت دلیجان پلیمر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۳۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و ابوالفضل محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763011
آگهی تغییرات شرکت آروند فوم دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۸۵۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ حوریه صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، نرگس جنتی اصیل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مهدی جنتی اصیل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و محمد حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713937
آگهی تغییرات شرکت آسمان گستر دلیجان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۱۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ و به استناد تاییدیه شماره xxx۷ مورخ ۱۳/۱۲/xxx۴ اداره تعاون شهرستان دلیجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا صادقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و جواد نجفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12694615
آگهی تغییراتخیریه حمایت از بیماران خاص شهرستان دلیجان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۰۱۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال‌های مالی‌های مالی xxx۲ و xxx۳ به تصویب رسید. ۲ ابراهیم نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، محمد رضا بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ محمد رضا محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و اعظم السادات جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12694622
آگهی تغییراتخیریه حمایت از بیماران خاص شهرستان دلیجان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۰۱۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ابراهیم نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، محمد رضا بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با امضای نائب رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره ممهور به مهر موسسه معتبر است و اوراق عادی را مدیر عامل به تنهایی امضا و ممهور به مهر موسسه می‌نماید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12579562
آگهی تغییرات شرکت فرش شاپرك دليجان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۴۳۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا صادقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و محمد حیدری به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12463620
آگهی تغییرات شرکت عقيق لايه دليجان شركت تعاوني به شماره ثبت ۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۲۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/xxx۴ وبه موجب تاییدیهxxx۹ مورخ۴/۷/xxx۴ اداره تعاون شهرستان دلیجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای قدمعلی کاوه به کدملی xxxxxxxxx۸ ومحسن کاوه ورنوسفادرانی به کدملی xxxxxxxxx۱ وخانم شمسی رضوی به کدملیxxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وخانم زهرا کاوه ورنوسفادرانی به کدملی xxxxxxxxx۷ ومریم کاوه ورنوسفادرانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۲ ـ آقایان علیرضا صادقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی وخانم حمیده محمدی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12467463
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شهرک صنعتی دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۸۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ خلیل اله محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ محمدرضا خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ حسن منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ محمد علی جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ حمیدرضا نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و علی اکبر حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ محمدرضا نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ ۲ علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی ـ جواد رعیت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ ۳روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ ۴ تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۳ به تصویب رسید./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12413060
آگهی تغییرات شرکت آريا شهد دليجان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۲۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین ولی پور اهرنجان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12378414
آگهی تغییرات شرکت توليدي صنعتي عايق رطوبتي تمدن گستر دليجان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۸۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱سیدحسن جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، محمدرضا گزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، فریده ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سیدجواد جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۲ علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و محسن اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12070562
آگهی تصمیمات شرکت دلیجان پلیمر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۳۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای مهدی صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم راضیه صفری با شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم زهرا قاسمی با شماره ملی xxxxxxxxx۸۱به عنوان اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. ۲ـ آقای علیرضا صادقی با شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت بازرس اصلی و اقای ابوالفضل محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704910
آگهی تصمیمات شرکت سنگریزه دلیجان (سهامی‌خاص) ثبت شده بشماره ۹۱۷ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۱۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۸/۹۳ که در تاریخ ۱۰/۸/۹۳ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید:
۱ـ آقایان سید محمد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۲ـ اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال عبارتند از: آقای ابوالفضل یاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم ها شمسی جوکار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مریم یاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱
بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۸/۸/۹۳ ابوالفضل یاری بسمت رئیس هیات مدیره و بسمت مدیرعامل و شمسی جوکار بسمت نائب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ مسئول ثبت شرکت های دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652108
آگهی تصمیمات شرکت دژ آب دلیجان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۰۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۳ که در تاریخ ۱۶/۶/xxx۳ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید:
۱ـ آقایان عرفان صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و ابوالفضل محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۲ـ صورتهای مالی سال xxx۲ به تصویب رسید.
۳ـ اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال عبارتنداز: آقایان علیرضا صادقی، حمید نیکخت نصرآبادی و سعید بیکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد.
بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۶/۰۴/xxx۳ آقایان علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره و حمید نیکبخت نصرآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیات مدیره و محسن اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس یا عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ مسئول ثبت شرکتهای دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242402
آگهی تاسیس شرکت بازرگانی و خدماتی کار اندیشان دلیجان سهامی خاص شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۴۹۵۵
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۲۶/۸/۹۲ شماره ثبت xxx۹ در این اداره بثبت رسیده و در همان روز از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود:
۱ ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی تجاری خدماتی طبق مقررات جاری کشور، واردات و صادرات، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز از منابع داخلی و خارجی و مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر موارد مندرج در ماده دو اساسنامه پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: دلیجان، خیابان بهشتی، نبش خیابان مهندس هاشمی، ساختمان میلاد طبقه اول سمت چپ، کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به یکصد سهم یک صد هزار ریالی با نام که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن طی گواهی شماره xxx: ۱۸/۷/۹۲ بانک ملی شعبه طالقانی دلیجان پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران باقی ماند.
۵ ـ اولین مدیران شرکت: آقایان علیرضا صادقی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد حیدری کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ابوالفضل محمدی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است
۷ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۸ـ بازرسین اصلی و علی البدل: محسن اصغری کد ملی xxxxxxxxx۱۴ و امیر هوشنگ دهقان طرزجانی کد ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ مسئول ثبت شرکت ها دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 905537
آگهی تاسیس شرکت مصالح ساختمانی ارس سرای دلیجان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۴۵۱۰۴ کد پستی ۳۷۹۱۶۹۴۱۸۴
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ شماره ثبت xxx۹ در این اداره بثبت رسیده و در همان روز از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: تولید و توزیع مصالح ساختمانی اعم از سیمان بصورت فله و پاکتی (خرده و عمده فروشی)، پوکه صنعتی، لوله های فارسیت و ایرانیت، خموت، میلگرد، تیرچه و هر گونه فعالیت مندرج در ماده دو اساسنامه مرتبط با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت: دلیجان، کیلومتر ۵ جاده محلات، شهرک اصناف، نبش خیابان همت شمالی، کد پستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یکصد میلیون ریال منقسم به یکصد سهم یک میلیون ریالی با نام که مبلغ سی و پنج میلیون ریال آن طی گواهی شماره xxx مورخ ۱۵/۵/۹۱ بانک سپه شعبه دلیجان پرداخت گردیده و مابقی آن در تعهد سهامداران می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت: ولی اله جلالی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کد پستی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و هادی صفری کد ملی xxxxxxxxx۸۲ و کد پستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین جلالی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کد پستی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۸ـ بازرسین اصلی و علی البدل: علی صادقی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کد پستی xxxxxxxxx۷ و مجید احمدی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 931835
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی عایق رطوبتی سراب گستر دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۰۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۸۸۰۴ و کدپستی ۵۵۷۳۸ـ۳۷۹۹۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۵/۹۱ که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ شد:
۱ـ آقایان محمد رضا محمدی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و محسن اصغری کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال عبارتند از: سید حسن جلالی، علیرضا صادقی و محمدرضا گزی بسمت اعضای اصلی و سید جواد جلالی بسمت عضو علی البدل.
۳ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۵/۹۱ سید حسن جلالی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا صادقی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا گزی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10003930
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی عایق رطوبتی سراب گستر دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۰۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۸۸۰۴ و کدپستی ۵۵۷۳۸ـ۳۷۹۹۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۵/۹۱ که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ شد:

۱ـ آقایان محمد رضا محمدی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و محسن اصغری کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۲ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال عبارتند از: سید حسن جلالی، علیرضا صادقی و محمدرضا گزی بسمت اعضای اصلی و سید جواد جلالی بسمت عضو علی‌البدل.

۳ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۵/۹۱ سید حسن جلالی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا صادقی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا گزی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10346196
آگهی تصمیمات شرکت عایق رطوبتی فلات بام دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۰۲۱۵۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۳/۹۱ که در تاریخ همان روز واصل گردید: ۱ علیرضا صادقی (کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۷) بسمت بازرس اصلی و حسین ملکی (کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴) بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بمبلغ پانصد میلیون ریال منقسم به یکصد سهم پنج میلیون ریالی افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. ۴ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بدین قرار انتخاب شدند: سید امیر رضا رضایی، طاهره عرب، مهدی محمد خانی. بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۹۱ خانم طاهره عرب (کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳) بسمت رئیس هیئت مدیره و سید امیر رضا رضایی (کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی محمد خانی (xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۸) بسمت عضو هیئت مدیره و سید امیر رضا رضایی بسمت مدیر عامل انتخاب شدند. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی با امضای مدیر عامل و همراه با مهر شرکت معتبر است. سرپرست ثبت دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 931817
آگهی تغییرات شرکت دژآب دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۰۹۷۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۶/۴/۹۱ که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ شد:
۱ـ آقایان مهدی عسگریان کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و اسماعیل نجفی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ صورتهای مالی سال ۹۰ بتصویب رسید.
۳ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال عبارتند از: آقایان علیرضا صادقی، حمید نیکبخت نصرآبادی، سعید بیکی.
۴ـ سرمایه شرکت از مبلغ سیصد میلیون ریال بمبلغ ششصد میلیون ریال با بالا بردن ارزش اسمی سهام از بیست هزار ریال به چهل هزار ریال افزایش یافت و تماما از طرف سهامداران پرداخت و ماده ۴ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید.
۵ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۱ آقایان علیرضا صادقی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید نیکبخت نصرآبادی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید بیکی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و محسن اصغری کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل انتخاب شدند.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس یا عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741649
آگهی تصمیمات شرکت عایق رطوبتی فلات بام دلیجانسهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۰۲۱۵۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۳/۹۱ که در تاریخ همان روز واصل گردید:
۱ـ علیرضا صادقی (کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۷) بسمت بازرس اصلی و حسین ملکی (کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴) بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بمبلغ پانصد میلیون ریال منقسم به یکصد سهم پنج میلیون ریالی افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید.
۴ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بدین قرار انتخاب شدند: سید امیر رضا رضایی، طاهره عرب، مهدی محمد خانی.
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۹۱ خانم طاهره عرب (کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳) بسمت رئیس هیئت مدیره و سید امیر رضا رضایی (کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی محمد خانی (xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۸) بسمت عضو هیئت مدیره و سید امیر رضا رضایی بسمت مدیر عامل انتخاب شدند.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی با امضای مدیر عامل و همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ سرپرست ثبت دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9778658
آگهی تاسیس شرکت تولید عایق رطوبتی توان بام دلیجان سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۶۰۵۶۵
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ تحت شماره xxx۳ در این اداره بثبت رسیده و در همان روز از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید و توزیع انواع ایزوگام (عایق رطوبتی) پرایمر و مشتقات پلیمری صادرات و واردات ماشین‌آلات مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مرتبط با موضوع شرکت و سایر موارد مندرج در ماده ۲ اساسنامه

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: دلیجان قطب بوعلی خیابان اصلی جنب توان بافت.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که تماماً طی گواهی بانکی شماره xxx۲/xxx۰۵: ۲/۴/۹۰ بانک کشاورزی شعبه دلیجان پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت: غلامرضا قربانی بشماره ملی و کدپستی xxxxxxxxx۶ و xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین عبدلی بشماره ملی و کدپستی xxxxxxxxx۵ و xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محبوبه خاکباز بشماره ملی و کدپستی xxxxxxxxx۵ و xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

۷ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۸ـ بازرسین اصلی و علی‌البدل: علیرضا صادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و عذری شریفی بشماره ملی و کدپستی xxxxxxxxx۱ و xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10039568
آگهی تاسیس شرکت تولیدی و صنعتی عایق رطوبتی سراب گستر دلیجان (سهامی خاص) شناسه ملی: ۱۰۸۶۲۰۷۸۸۰۴
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۱۷/۶/۸۹ تحت شماره xxx۷ در این اداره به ثبت رسیده و در همان روز از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود: ۱ موضوع شرکت: تولید و توزیع انواع عایق رطوبتی، پرایمر مشتقات پلیمری و صادرات وواردات ماشین آلات، مواد اولیه و سایر موارد مندرج در ماده ۲ اساسنامه ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: دلیجان شهرک صنعتی جاده اصفهان جنب شرکت دژآب کدپستی xxxxxxxxx۸ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصدوپنجاه هزار ریال آن طی گواهی شماره xxx: ۹/۶/۸۹ بانک ملی شعبه دلیجان پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شمسی صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۷ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۸ بازرسین اصلی و علی البدل: ابوالفضل محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و وانیا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رئیس ثبت دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11398503
آگهی تغییرات شرکت دژآب دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۰۹۷۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۶/۴/۹۱ که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ شد:

۱ـ آقایان مهدی عسگریان کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و اسماعیل نجفی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۲ـ صورتهای مالی سال ۹۰ بتصویب رسید.

۳ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال عبارتند از: آقایان علیرضا صادقی، حمید نیکبخت نصرآبادی، سعید بیکی.

۴ـ سرمایه شرکت از مبلغ سیصد میلیون ریال بمبلغ ششصد میلیون ریال با بالا بردن ارزش اسمی سهام از بیست هزار ریال به چهل هزار ریال افزایش یافت و تماما از طرف سهامداران پرداخت و ماده ۴ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید.

۵ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۱ آقایان علیرضا صادقی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید نیکبخت نصرآبادی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید بیکی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و محسن اصغری کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل انتخاب شدند.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس یا عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11679230
آگهی تاسیس شرکت مصالح ساختمانی ارس سرای دلیجان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۴۵۱۰۴ کد پستی ۳۷۹۱۶۹۴۱۸۴
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ شماره ثبت xxx۹ در این اداره بثبت رسیده و در همان روز از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه‌‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید و توزیع مصالح ساختمانی اعم از سیمان بصورت فله و پاکتی (خرده و عمده فروشی)، پوکه صنعتی، لوله‌های فارسیت و ایرانیت، خموت، ‌میلگرد، تیرچه و هر گونه فعالیت مندرج در ماده دو اساسنامه مرتبط با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت: دلیجان، کیلومتر ۵ جاده محلات، شهرک اصناف، نبش خیابان همت شمالی، کد پستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یکصد میلیون ریال منقسم به یکصد سهم یک میلیون ریالی با نام که مبلغ سی و پنج میلیون ریال آن طی گواهی شماره xxx مورخ ۱۵/۵/۹۱ بانک سپه شعبه دلیجان پرداخت گردیده و مابقی آن در تعهد سهامداران می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت: ولی اله جلالی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کد پستی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و هادی صفری کد ملی xxxxxxxxx۸۲ و کد پستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین جلالی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کد پستی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۸ـ بازرسین اصلی و علی‌البدل: علی صادقی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کد پستی xxxxxxxxx۷ و مجید احمدی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات