سید محسن میرلوحی

آقای سید محسن میرلوحی

کد ملی 003599xxxx
گراف ارتباطات
21
شرکت‌ها
46
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13175435
آگهی تغییرات حسابرسی احراز ارقام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی احراز ارقام به شماره ثبت xxx۲۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۱/۰۸/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هوشنگ علی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره حبیب جهانگشای رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سید محسن میر لوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره محمد حسین فرضی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک وسفته و بروات و سایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر است و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13115350
آگهی تغییرات شرکت توسعه فاوا صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۵۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدماتی احراز ارقام (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحسن میرلوحی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685509
آگهی تغییرات شرکت تاج محل ترانس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۷۷۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای سیدمحسن میر لو حی با کدملی xxxxxxxxx۹ به آدرس تهران خیابان کریم خان زند خیابان شهید عضدی پلاک ۱ طبقه ششم کدپستی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر تصفیه و آقای سعید نجفی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب شدند و مدیر تصفیه ضمن اعلام قبولی سمت، اقرار به دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی‌های شرکت نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406036
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران خراسان شمالی شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه به تاریخ xxx۲/۶/۳۱ و حساب سود وزیان و صورت گردش وجوه نقد(صورت های مالی) سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید ب) موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) با نمایندگی آقای سید محسن میر لوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب جهانگشای رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ انتخاب گردیدند. ج) روزنامه محلی اتفاقیه خراسان شمالی و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9403568
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی شهدین گام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۶۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام ش م xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی و سید محسن میر لوحی ک م xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین شدند. اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدرضا فخرالدینی ک م xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیات مدیره ومحمد مهدی اسلامی فطرت ک م xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره وحسن گرجی ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت ویتانا ش م xxxxxxxxx۳۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی برات و سفته و چک بامضاء رئیس هیات مدیره منفردا" یا مدیرعامل متفقا" همراه یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی بامضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766773
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری فدک دانش محور کارآفرین شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۲۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۰۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تهران(شماره۲) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای اکبر غفرالهی به کد ملی xxxxxxxxx۵ شرکت طب ساران مه نشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای ابوالفضل قنبر پوربه کد ملی xxxxxxxxx۶ شرکت پتروپرند فدکبه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی آقای امیر حسین عباسی به کد ملی xxxxxxxxx۰ شرکت همکاران فدکیار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی آقای میر حمید نسل پاک به کد ملیxxxxxxxxx۵ شرکت داده پردازان جهان گستر تالش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای اسماعیل نایبی به کد ملی xxxxxxxxx۱ موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن میر لوحی کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764976
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی احراز ارقام به‌شماره‌ثبت ۲۵۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ و مجوز شملره xxx۶۶/۹۳ مورخ ۱۲/۹/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین فرضی با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت در نتیجه سرمایه موسسه به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه شرکاء بعد از افزایش بشرح ذیل می باشد: سید محسن میر لوحی ک.م xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxxxxx ریال و هوشنگ علیزاده ک.م xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxxxxx ریال و حبیب جهانگشای رضائی ک.م xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال محمد حسین فرضی ک. م xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال تعداد اعضا هیئت مدیره به ۴ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد آقای هوشنگ علیزاده ک.م xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب جهانگشای رضایی ک.م xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن میرلوحی ک.م xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد حسین فرضی به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و بروات و سایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر است و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1758907
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی احراز ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن میر لوحی شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1758925
آگهی تغییرات شرکت پخش وتوزیع ویتانا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۱۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید ـ موسسه حسابرسی احراز ارقام ش م xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی و سید محسن میر لوحی ک م xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت ویتانا ش م xxxxxxxxx۳۰ بنمایندگی محمدرضا اکبرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ـ شرکت صنایع غذایی شهدین گام ش م xxxxxxxxx۹۲ بنمایندگی آقای محمدرضا فخرالدینی بشماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت رئیس هیات مدیره ـ شرکت شیرین طعم لارستان ش م xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی محمد حیدری سنگلجی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته،بروات،قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره منفردا" یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضای اوراق عادی بامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1742560
آگهی تغییرات شرکت لایف برد سازه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۱۴۱۳ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۳۲۱۳۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره عبارتند از آقای مجید جابری ک مxxxxxxxxx۸و آقای سعید جابری ک م xxxxxxxxx۱و آقای عباس جابری ک م xxxxxxxxx۱برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای سید محسن میر لوحی به کدملی (xxxxxxxxx۹)به عنوان بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1701944
آگهی تغییرات شرکت لایف برد پارسه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۸۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید جابری به کد ملی xxxxxxxxx۱و عطاء الله ضرغام به کد ملیxxxxxxxxx۶ و امیر سعید پیر شفیعی به کد ملیxxxxxxxxx۳ و سید علی صفوی به کد ملیxxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی (xxxxxxxxx۴۹) به عنوان بازرس اصلی و سید محسن میر لوحی به کد ملی (xxxxxxxxx۹)به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699940
آگهی تغییرات شرکت کامپیوتری دانش رایانه شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۷۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید. فرهاد ضرغام بشماره ملی xxxxxxxxx۱ واسمعیل نصرالهی بشماره ملی xxxxxxxxx۴و غلامرضا پورکاظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سید محسن میر لوحی به کدملی xxxxxxxxx۹به عنوان بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی (xxxxxxxxx۴۹) به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668483
آگهی تغییرات و تصمیمات در شرکت رضا راد سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۳۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۱۰۱۴
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۶/۷/۹۳ شرکت تغییرات و تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ به ماده ۳ اساسنامه (مرکز اصلی و شعب آن) ۱ تبصره بشرح ذیل اضافه گردید:
تبصره هیئت مدیره می تواند در جهت ارتباط با ارگانها، سازمانها، بانکهای طرف معامله با شرکت دفتر شرکت را در تهران و سایر شهرها دایر نماید و با عنایت به اختیار حاصله در تبصره ماده ۳ اساسنامه به هیئت مدیره دفتر شرکت واقع در آدرس تهران، خیابان گاندی، خیابان دهم پلاک ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ دایر گردید.
۲ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح ذیل تغییر و اصلاح گردید ماده ۳۱: تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت.
۳ـ موسسه حسابرسی احراز ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس، سید محسن میر لوحی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.
۵ـ زهرا ظاهری بسمت عضو اصلی هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
۶ـ مژده میزبان بسمت رئیس هیئت مدیره، رضا ظاهری بسمت مدیر عامل و نایب رئیس تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره ابقاء شدند. کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۵ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676849
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای زنجان صبا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۴۲ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۲۶۹۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدماتی احراز ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و سید محسن میر لوحی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب گردید.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند:
شرکت بازرگانی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲
توسعه پستهای ایران ترانسفو شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸
ایران ترانسفو ری شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
ترانسفورماتور سازی کوشکن شناسه ملی xxxxxxxxx
ترانس پست پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588535
آگهی تغییرات شرکت محاسب ارقام خاورمیانه شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۶۲۴۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۹۰۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی (xxxxxxxxx۴۹) به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن میر لوحی به کدملی (xxxxxxxxx۹)به عنوان بازرس علی البدل و برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592994
آگهی تغییرات شرکت پالایش روغنهای صنعتی زنگان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۲۰ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۶۰۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۲ بتصویب رسید.
۲ ـ موسسه حسابرسی و خدماتی احراز ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای سید محسن میرلوحی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495395
آگهی تغییرات شرکت توسعه پست‌های ایران ترانسفو سهامی خاص شماره ثبت ۵۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۷۴۵۱۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی و خدماتی احراز ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای سید محسن میرلوحی کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.
ـ اعضای حقوقی شرکت برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ـ شرکت نیرو سرمایه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ ـ شرکت ترانس پست پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ـ شرکت بازرگانی ایران ترانسفو شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ـ شرکت ایران ترانسفوری شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495828
آگهی تغییرات شرکت توسعه پست‌های ایران ترانسفو سهامی خاص شماره ثبت ۵۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۷۴۵۱۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی و خدماتی احراز ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای سید محسن میرلوحی کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.
ـ اعضای حقوقی شرکت برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ـ شرکت نیرو سرمایه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ ـ شرکت ترانس پست پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ـ شرکت بازرگانی ایران ترانسفو شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ـ شرکت ایران ترانسفوری شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1496706
آگهی تغییرات شرکت توسعه پست‌های ایران ترانسفو سهامی خاص شماره ثبت ۵۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۷۴۵۱۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی و خدماتی احراز ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای سید محسن میرلوحی کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.
ـ اعضای حقوقی شرکت برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ـ شرکت نیرو سرمایه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ ـ شرکت ترانس پست پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ـ شرکت بازرگانی ایران ترانسفو شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ـ شرکت ایران ترانسفوری شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1447092
آگهی تصمیمات در شرکت رضا راد سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۳۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۱۰۱۴
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و سید محسن میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ رضا ظاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و مژده میزبان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت برا مدت ۲ سال انتخاب شدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت و قراردادها و غیره و اوراق بهادار بانکی و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495401
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان سهامی عام شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی و خدماتی احراز ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای سید محسن میرلوحی کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.
ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495834
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان سهامی عام شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی و خدماتی احراز ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای سید محسن میرلوحی کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.
ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1496712
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان سهامی عام شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی و خدماتی احراز ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای سید محسن میرلوحی کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.
ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439781
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل آشنا راه سما شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۳۲ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۸۶۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدماتی احراز ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای سید محسن میر لوحی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
معاملات مشمول ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419795
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی احراز ارقام شماره ثبت ۲۵۹۲۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سیدمحسن میرلوحی ک.م xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۹۰ ریال بصندوق موسسه سهم‎الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد و هوشنگ علیزاده ک.م xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۹۰ ریال بصندوق موسسه سهم‎الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد و حبیب جهانگشای‎رضایی ک.م xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۹۰ ریال بصندوق موسسه سهم‎الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضای هیئت‎مدیره موسسه مرکب از سه نفر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضا هیات‎مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای هوشنگ علیزاده ک.م xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای حبیب جهانگشای‎رضایی ک.م xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای سیدمحسن میرلوحی ک.م xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و بروات و سایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره و مهر موسسه معتبر است و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. میزان سهم‎الشرکه شرکاء بعد از افزایش بشرح ذیل میباشد:
سیدمحسن میرلوحی ک.م xxxxxxxxx۹ مبلغ xxx/xxx/xxx ریال و هوشنگ علیزاده ک.م xxxxxxxxx۶ مبلغ xxx/xxx/xxx ریال و حبیب جهانگشای‎رضائی ک.م xxxxxxxxx۷ مبلغ xxx/xxx/xxx ریال
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1388200
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی شهدین گام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۶۶۹۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحسن میرلوحی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
محسن میرلوحی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265589
آگهی تغییرات شرکت کامپیوتری دانش رایانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۲/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید محسن میرلوحی به کدملی (xxxxxxxxx۹) به عنوان بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی (xxxxxxxxx۴۹) و بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271601
آگهی تغییرات شرکت پخش و توزیع ویتانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۱۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی احراز ارقام بشماره ثبتxxx۲۰ و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن میرلوحی بشماره ملیxxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه جهان صنعت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند..
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265587
آگهی تغییرات شرکت لایف برد پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۸۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۲/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی (xxxxxxxxx۴۹) به عنوان بازرس اصلی و سید محسن میرلوحی به کدملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی بهxxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254094
آگهی تغییرات شرکت محاسب ارقام خاورمیانه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۶۲۴۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۹۰۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای سید محسن میرلوحی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی (xxxxxxxxx۴۹) به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1207403
آگهی تغییرات شرکت شیرین طعم لارستان سهامی خاص شماره ثبت ۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۱۶۶۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۳۰/۴/۹۲ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۵/۹۲ شرکت فوق:
۱ ـ صورت های مالی منتهی به سال ۹۱ مشتمل بر ترازنامه، سود و زیان مورد تصویب قرار گرفت.
۲ ـ موسسه حسابرسی احراز ارقام شماره ثبت xxx۲۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای سید محسن میر لوحی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی های ثبتی شرکت انتخاب گردید.
۴ ـ آقایان محمد رضا فخرالدینی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن گرجی بسمت نایب رئیس و عبدالرضا سعدی بسمت مدیرعامل برای مد ت ۲ سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت به امضا منفرد هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ رئیس ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1153124
آگهی تصمیمات در شرکت رضا راد سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۳۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۱۰۱۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی احراز قام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی سیدمحسن میرلوحی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۷ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115719
آگهی تغییرات شرکت پخش و توزیع ویتانا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۱۱۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۱۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید و موسسه حسابرسی احراز ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی و سید محسن میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل به مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به ترتیب زیر تعیین شدند.
محمدرضا فخرالدینی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت شهدین گام (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و کاظم اسدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ویتانا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و محمد حیدری سنگلچی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شیرین طعم لارستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1105548
آگهی انتخاب بازرسان شرکت دژ دیس سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۲۶۶۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ موسسه حسابرس احراز ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و سید محسن میر لوحی کد ملی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۰۴/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1057718
آگهی تغییرات شرکت شیرین طعم لارستان شماره ثبت ۵۱۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۱۶۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۹/۱۲/۹۰ تغییرات زیر در شرکت صورت گرفته که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و خبر جنوب آگهی می گردد:
۱ـ موسسه حسابرسی احراز و ارقام بشماره ثبت xxx۲۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بنمایندگی آقای حبیب جهانگشای رضایی بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای سید محسن میرلوحی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی های رسمی شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ رئیس ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015651
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی شهدین گام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۶۶۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و سیدمحسن میرلوحی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999308
آگهی تصمیمات شرکت ارج سهامی عام ثبت شده به شماره۴۳۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه احرار ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی و سید حسن میرلوحی به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707349
آگهی تصمیمات شرکت ویتانا سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و سید محسن میرلوحی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10350175
آگهی تصمیمات شرکت ویتانا سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و سید محسن میرلوحی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681136
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی شهدین گامسهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۳۵۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۶۶۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: صورتهای منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی ) و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و سید محسن میرلوحی با کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. حسن گرجی با کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ویتانا به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره, محمدرضا فخرالدینی با کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره, محمدمهدی اسلامی فطرت با کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت۲ سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و برات و سفته و چک با امضاء رئیس هیات مدیره منفردا یا مدیرعامل تواما به همراه یکی از اعضاء با مهر شرکت معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 601367
آگهی تصمیمات شرکت توزیع و پخش ویتانا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۱۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۱۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی و آقای سید محسن میرلوحی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 386052

آگهی تغییرات موسسه حسابرسی احراز ارقام حسابداران رسمی به شماره ثبتxxx۲۰
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۸/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند.
آقای هوشنگ علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حبیب جهانگشای رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محسن میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۲۹/۸/xxx۰
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای هوشنگ علیزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب جهانگشای رضایی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محسن میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها عقوداسلامی و سایر اوراق تجاری با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
۴ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی بازرسی قانونی مشاوره ای مدیریت مالی طراحی پیاده سازی سیستم های مالی خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی نظارت بر امور تصفیه ارزیابی سهام و سهم الشرکه و داوری مالی خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بلا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود سایر مواردی که توسط شواری عالی جامعه عالی حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید می شود.
۵ـ آقای محمد همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۰/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10504665
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی احراز ارقام حسابداران رسمی به شماره ثبت ۲۵۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۸/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای هوشنگ علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حبیب جهانگشای رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محسن میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۲۹/۸/xxx۰ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای هوشنگ علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب جهانگشای رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محسن میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها عقوداسلامی و سایر اوراق تجاری با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ۴ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی بازرسی قانونی مشاوره‌ای مدیریت مالی طراحی پیاده سازی سیستم‌های مالی خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی نظارت بر امور تصفیه ارزیابی سهام و سهم الشرکه و داوری مالی خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بلا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته_می‌شود سایر مواردی که توسط شواری عالی جامعه عالی حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید می‌شود. ۵ آقای محمد همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۰/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10489920
آگهی تصمیمات شرکت توزیع و پخش ویتانا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۱۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۱۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۵/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی و محسن میرلوحی به ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11267386
آگهی تصمیمات شرکت توزیع و پخش ویتانا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۱۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۱۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت بازرس اصلی و آقای سید محسن میرلوحی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11549192
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی شهدین گام سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۳۵۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۶۶۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: صورتهای منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی ) و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و سید محسن میرلوحی با کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. حسن گرجی با کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ویتانا به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره, محمدرضا فخرالدینی با کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات‌مدیره, محمدمهدی اسلامی‌فطرت با کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات‌مدیره برای مدت۲ سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و برات و سفته و چک با امضاء رئیس هیات‌مدیره منفردا یا مدیرعامل تواما به همراه یکی از اعضاء با مهر شرکت معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات