محمدرضا سروش

محمدرضا سروش

کد ملی 056974xxxx
گراف ارتباطات
31
شرکت‌ها
84
آگهی‌ها

شرکت های محمدرضا سروش

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمدرضا سروش دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14801998
آگهی تغییرات شرکت بهار ریوکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۰۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۶۸۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره غلامرضا شهبازیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره حسن سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد حسن حسینی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و سیدناصر فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال xxx۷ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14784462
آگهی تغییرات شرکت توسعه تکنولوژی تاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۸۷۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۱۰۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقای محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای مهران خلج به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهار ریوکان بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای ایمان صافی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیأت مدیره و برا ی مدت دو سال انتخاب گردید امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ آقای محمد میرزا بابائی فرزند منصور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی، خانم لیلا جهانگیری فرزند خسرو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14265520
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/xxx۷ و باستناد نامه های شماره xxxxxx/۶۰ مورخ ۲۱/۰۷/xxx۷ و xxxxxx/۶۰ مورخ ۲۳/۰۷/xxx۷ وزیر صنعت معدن وتجارت و بموجب مجوز شماره xxx۴۸ مورخه ۲۱/۰۷/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ برای مدت باقی مانده تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین می گردد. آقای محمدرضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای معصوم نجفیان به کدملی xxxxxxxxx۹به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل همان حدود اختیارات قبلی می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189793
آگهی تغییرات شرکت رایان فن گستر دیزل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت حساب سود وزیان سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقای محمد حسین تراب (کدملیxxxxxxxxx۰) ـ آقای محمد رضا سروش (کدملی xxxxxxxxx۱) ـ آقای بهمن آقایی حاجی آقا (کدملی xxxxxxxxx۴) ـ آقای سعید حافظی مقدم (کدملی xxxxxxxxx۶) ـ خانم فرچهر شیرازیان (کدملیxxxxxxxxx۵) برای مدت دوسال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه آرمان آروین پارس به شماره ثبت xxx۵۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14179446
آگهی تغییرات شرکت توسعه خط لوله هامون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهرام محمود زاده هشترودی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت لوله و ماشین سازی ایران (سهامی عام) به جای آقای مجتبی غروی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا شهبازیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره آقای حسن سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بهار ریوکان (سهامی خاص)به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدحسن حسینی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خط لوله صبا (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت، دارای اعتبار و سایر اوراق و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13969632
آگهی تغییرات شرکت توسعه خط لوله هامون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آآقای مجتبی غروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت لوله و ماشین سازی ایران (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا شهبازیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حسن سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بهار ریوکان (سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدحسن حسینی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خط لوله صبا (سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۵۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت، دارای اعتبار و سایر اوراق و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600309
آگهی تغییرات شرکت توسعه خط لوله هامون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی غروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت لوله و ماشین سازی ایران ش م xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمود شریعتی نیاسر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت هامون نایزه ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضوء هیئت مدیره آقای علیرضا مقصودی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعتی مشفق ش م xxxxxxxxx۶ به سمت عضوء هیئت مدیره و آقای غلامرضا شهبازیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضوء هیأت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتما با مهر شرکت، ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتما با مهر شرکت، دارای اعتبار و سایر اوراق و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584368
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سامان تجارت مجد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بنیان گستر کاوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و محمد حسن عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان گیلان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و فرهاد شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیئت مدیره محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردید. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. مضافا کلیه حسابهای بانکی شرکت، تمدید، ابطال و کاهش ضمانتنامه‌ها با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیرحسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت نیز معتبر است. مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو تن از معاونین به همراه مهر شرکت معتبر است. ب: قراردادها تا سقف ۴۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و اقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیر حسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است. قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل یا آقای عباس بابازاده دزفولی (معاون منابع انسانی و امور اجتماعی) صورت می‌پذیرد. هیئت مدیره به موجب ماده ۳۷ اساسنامه، اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمودند: نمایندگی شرکت، در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه کارکنان، تعیین حقوق و مزایا پرسنل، امضاء قرارداد‌های استخدامی، پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه‌های منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به نام شرکت. رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا به نفع شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استراداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ارائه صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماه، شش ماهه و نه ماهه و سالیانه جهت تصویب هیئت مدیره و ارسال برای بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431695
آگهی تغییرات شرکت رایان فن گستر دیزل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین تراب به کدملی xxxxxxxxx۰ محمد رضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ بهمن آقایی حاجی آقا به کد ملی xxxxxxxxx۴ شرکت سرمایه گذاری جامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ فرچهر شیرازیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دوسال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431698
آگهی تغییرات شرکت رایان فن گستر دیزل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین تراب به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره محمد رضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره بهمن آقایی حاجی آقا به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری جامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی بابک پیروز کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیأت مدیره فرچهر شیرازیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد اوراق بهادار وبانکی واسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره مجتمعا بامهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل باامضاء دونفر از اعضای هیأت مدیره ومجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13286399
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه و تأمین شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۰۵ بنمایندگی آقای محمدرضا سروش با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای قاسم شریفی نیسیانی با کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شماره شناسه xxxxxxxxx۷۹ بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا مقصودی با کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به شماره شناسه xxxxxxxxx۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای بیژن برومند حیدرآبادی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه xxxxxxxxx۴۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای بهروز رحمانی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت توسعه صنعتی مشفق به شماره شناسه xxxxxxxxx۷۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181437
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تعیین گردید. سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۰۳/xxx۶ به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد ابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیات مدیره و مهدی عالی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت مجد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت عضو هیات مدیره و فرهاد شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و محمدحسن عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیات مدیره امضاء کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضاء مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا دو تن از معاونین شرکت معتبر است. امضاء قراردادها تا سقف ۴۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیر حسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است. قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل یا آقای عباس بابازاده دزفولی (معاون منابع انسانی و امور اجتماعی) صورت می‌پذیرد. کلیه حسابهای بانکی شرکت، تمدید، ابطال و کاهش ضمانتنامه‌ها با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیر حسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است. اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت، در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه کارکنان، تعیین حقوق و مزایا پرسنل، امضاء قرارداد‌های استخدامی، پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه‌های منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به نام شرکت. رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا به نفع شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ارائه صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماه، شش ماهه و نه ماهه و سالیانه جهت تصویب هیات مدیره و ارسال برای بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144403
آگهی تغییرات شرکت توسعه خط لوله هامون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود وزیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان راهبرد بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال شمسی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت هامون نایزه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای محمود شریعتی نیاسر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت توسعه صنعتی مشفق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای محسن شاهوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت لوله و ماشین سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی آقای بهروز رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای غلامرضا شهبازیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144472
آگهی تغییرات شرکت توسعه خط لوله هامون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود شریعتی نیاسر باکدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت هامون نایزه به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهروز رحمانی باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لوله و ماشین سازی ایران به سمت عضوء هیئت مدیره آقای محسن شاهوردی باکدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعتی مشفق به سمت عضوء هیئت مدیره آقای غلامرضا شهبازیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتما با مهر شرکت، ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتما با مهر شرکت، دارای اعتبار و سایر اوراق و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13064960
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودروکویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۳۵۳۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ آقای مصطفی کلباسی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت شهرک صنعتی خودروکویر بعنوان رئیس هیات مدیره آقای سیدحسین میرمحمدصادق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی خودروکویر کیش بعنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خودروکویر کوثر اردکان بعنوان عضو هیات مدیره آقای مجید مومنی ازندریانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید و حق امضای کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور همراه با دو امضاء شامل مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود مکاتبات اداری و جاری شرکت با امضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود ۲ مسئولیت‌ها و اختیارات طبق مقررات ماده ۴۳ اساسنامه بندهای ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۶، ۵، ۴، ۱ و بند ۳ بر اساس آئین نامه مصوب به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028981
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت مجد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان رئیس هیات مدیره محمدحسین قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضاء مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا دو تن از معاونین شرکت متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. امضاء قراردادها به استثناء قراردادهای استخدامی کارکنان براساس مفاد آئین نامه معاملات تا سقف ۱۰ میلیارد ریال با امضاء فقط مدیرعامل و یا محمد نیکو کار (معاون بهره برداری) و محمود شریفی (معاونت خرید) از یکطرف و علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا علی جهان بین (مدیرحسابداری عمومی) از طرف دیگر بهمراه مهر شرکت معتبر است. امضاء قراردادهای استخدامی پرسنل با امضاء مدیرعامل و یا با امضاء عباس بابازاده دزفولی (معاون منابع انسانی و امور اجتماعی) صورت می‌پذیرد. حسابهای جاری شماره ۱ xxxxxxxxxxxx۷۴ نزد بانک انصار و بانک صادرات شعبه مجتمع فولاد اهواز جاری شماره xxxxxxxxxxxx، بانک ملی شعبه مجتمع فولاد اهواز جاری شماره xxxxxxxxxxxx، بانک ملت شعبه مرکزی اهواز جاری شماره xxxxxxxxx۴ با امضای مدیرعامل یا محمد نیکوکار (معاون بهره برداری) و محمود شریفی (معاونت خرید) از یکطرف و علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا علی جهان بین (مدیرحسابداری عمومی) از طرف دیگر بهمراه مهر شرکت معتبر است. لازم بذکر اینکه افراد مندرج در بند الف نیز دارای امضاء نافذ درخصوص حسابهای اخیرالذکر می‌باشند. تمدید، ابطال و کاهش ضمانتنامه تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال با امضا علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) و علی جهان بین (مدیرحسابداری عمومی) و از مبلغ ۱۰ تا ۵۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) انجام پذیرد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922959
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸ , xxx مورخ ۸/۴/۹۵ سازمان بورس و اوارق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی احمد زاد اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رییس هیأت مدیره. محمد رضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان صبا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رییس هیأت مدیره. ناصر شاهباز به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیأت مدیره. امیر رضا خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مجتمع فولاد خراسان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل. سعید بداغی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیأت مدیره. - کلیه اسناد و آوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا و در غیاب مدیر عامل با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12615090
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان به شماره ملی xxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی ناصر مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی فرهاد شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان به شماره ملی xxxxxxxxx۸۳ با نمایندگی علیرضا عسکری مارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت سامان تجارت مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۵۹ با نمایندگی محمد رضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان به شماره ملی xxxxxxxxx۷۷ با نمایندگی محمدحسن عرفانیان آسیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضاء مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا دو تن از معاونین شرکت متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.امضاء قراردادها به استثناء قراردادهای استخدامی کارکنان براساس مفاد آئین نامه معاملات تا سقف ۱۰ میلیارد ریال با امضاء فقط مدیرعامل و یا آقایان محمد طاهر احمدیان باغبادرانی و محمود شریفی از یکطرف و آقایان علی اصغر مشهدی زاده یا علی جهان بین از طرف دیگر بهمراه مهر شرکت معتبر است. امضاء قراردادهای استخدامی پرسنل با امضاء مدیرعامل و یا با امضاء آقای عباس بابازاده دزفولی صورت می پذیرد.حسابهای جاری شماره۱ ـ xxxxxxxxxxxx۷۴ نزد بانک انصار و بانک صادرات شعبه مجتمع فولاد اهواز جاری شمارهxxxxxxxxxxxx، بانک ملی شعبه مجتمع فولاد اهواز جاری شماره xxxxxxxxxxxx، بانک ملت شعبه مرکزی اهواز جاری شمارهxxxxxxxxx۴ با امضای مدیرعامل یا محمد طاهر احمدیان باغبادرانی و محمود شریفی از یکطرف و علی اصغر مشهدی زاده یا علی جهان بین از طرف دیگر بهمراه مهر شرکت معتبر است. لازم بذکر اینکه افراد مندرج در بند الف نیز دارای امضاء نافذ درخصوص حسابهای اخیرالذکر می باشند.همچنین تمدید، ابطال و کاهش ضمانتنامه تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال با امضا آقایان علی اصغر مشهدی زاده و علی جهان بین و از مبلغ ۱۰ تا ۵۰ میلیارد ریال با امضا آقایان محمدرضامدرس خیابانی و علی اصغر مشهدی زاده انجام پذیرد. اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت، در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.نصب و عزل کلیه کارکنان، تعیین حقوق و مزایا پرسنل، امضاء قرارداد های استخدامی، پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه های منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت.دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به نام شرکت.رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً به نفع شرکت.اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.ارائه صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماه، شش ماهه و نه ماهه و سالیانه جهت تصویب هیات مدیره و ارسال برای بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12610652
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-آقای سید ضیاء ایمانی باکدملیxxxxxxxxx۴ بجای آقای غلامحسین تقی نتاج به نمایندگی از شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیأت مدیره غیر موظف. - آقای محمدرضا سروش باکد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره غیر موظف. - آقای هادی آقابابایی باکدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیأت مدیره غیر موظف. - آقای کاظم معتمدی فر باکدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیأت مدیره غیر موظف. -آقای رضا عاصم نخجوانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیر گران آتیه ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی منصوب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله،چک سفته،برات،و غیره با دو امضاء رئیس، یا یکی از اعضاء هیأت مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. طبق ماده ۳۷ اساسنامه شرکت هیأت مدیره قسمتی از اختیارات خود را محدود به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی،مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - پیشنهاد تصویب و تغییر آئین نامه های داخلی شرکت. - پیشنهاد اصلاح، ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - به امانت گذاردن هر نوع سند، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن با اطلاع هیات مدیره. - تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه گروه - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها،دادسراها،مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت ،دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر،فرجام،واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا،ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،تعیین جاعل،حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر،اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث،دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها،ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول و رد سوگند،تامین خواسته،تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم در موارد مشابه دیگر. - تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. - تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. در سایر موارد به جز موارد فوق الذکر،اختیار با هیأت مدیره خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12465211
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی عصر بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منوچهر منطقی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیات مدیره و محمدرضا سروش به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و محمد ضرابیان به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مزدایدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدندوامضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضاء رئیس، یا یکی از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۱، ۳، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12427351
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري بهمن شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ۱۴/۶/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جواد سلیمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بجای آقای سید محسن هاشمی بنمایندگی از تعاونی اعتبار ثامن الائمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان عضو هیئت مدیره جهت مابقی دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای محمد رضا سروش به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جواد سلیمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل جهت مابقی تصدی هیئت مدیره انتخاب و ابقاء گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12362867
آگهی تغییرات شرکت رایان فن گستر پیمان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۸۹۷۰۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۲۵۴۲۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدرضا سروش به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد اکبری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدحسین تراب به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ خانم سودابه میرداماد به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ خانم فرچهر شیرازیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12362875
آگهی تغییرات شرکت رایان فن گستر پیمان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۸۹۷۰۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۲۵۴۲۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد اکبری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدحسین تراب به کدملی xxxxxxxxx۰ و خانم سودابه میرداماد به کدملی xxxxxxxxx۷ و خانم فرچهر شیرازیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای بهمن آقائی حاجی آقا به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای شهرام رستم پور کاکرودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12334363
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیأت مدیره ـ آقای کاظم معتمدی فر با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای رضا عاصم نخجوانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای هادی آقابابایی با کدملی xxxxxxxxx۶ به جای آقای علی رستمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای محمدرضا سروش با کد ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، با دو امضاء رئیس، یا یکی از اعضاء هیأت مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12328468
آگهی تغییرات شرکت رایان فن گستر دیزل شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۱۵۸۴۴ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۳۵۵۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیال انتخاب شدند. آقای محمد حسین تراب (کدملیxxxxxxxxx۰) ـ آقای محمد رضا سروش (کدملی xxxxxxxxx۱) ـ آقای محمد اکبری (xxxxxxxxx۱) ـ شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ـ آقای بهمن آقایی حاجی آقا (کدملیxxxxxxxxx۴) موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمد رضا نادریان کدملی:xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12309707
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شمارهxxxxxx,xxx مورخ ۲۵/۳/۹۴ تصمیم ذیل اتخاذ شد: آقای منصور یزدی زاده شتربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محمدرضا سروش با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از گروه بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای اسماعیل لله گانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای فتحعلی خوش بین کلخورانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی از گروه مالی ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲به سمت عضو هیئت مدیره - آقای حسین خزلی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک کشاورزی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای محمود اکبری مزرعچه با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای وحید باقری خیرآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵به سمت عضو هیئت مدیره آقای حامد سلطانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مدیرعامل می تواند اختیار امضاء مکاتبات اداری را طبق اساسنامه شرکت به سایرین تفویض نماید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12286971
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای پرویز عالیوند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‏ گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای مجتبی گلشنی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره، آقای محمد رضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیات مدیره، آقای احمد حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیات مدیره و آقای مجتبی کاتب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات و عقود بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و کارانه و پاداش و ترفیع و تنبیه براساس آیین‏نامه‏های مصوب، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در موضوع فعالیت شرکت - نقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری - عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاه‏های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی و یا متصور و ... شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مرودنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح و یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا «اجرائیه» و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و ... و کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه کذشت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12186318
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کورش پرویزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رییس هیئت مدیره، آقای مجتبی گلشنی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره، آقای محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای امیرحسین کریمی کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مجتبی کاتب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقود بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهند بود. اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152066
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۴۱۱۱۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید چنگیز خضری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به جای آقای محمد رضا سروش به کد ملی xxxxxxxxx۱به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای غلامرضا رفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۳به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احسان وحیدی فرد به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت حفاری آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به جای آقای جبرائیل اکبری مهربان به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12043941
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز عالیوند به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای مجتبی گلشنی اصل به کدملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره آقای محمد رضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان عضو هیات مدیره آقای امیرحسین کریمی کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶به عنوان عضو هیات مدیره آقای مجتبی کاتب به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک, سفته, برات و عقود بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی, مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705156
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای علی رستمی کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. آقای رضا عاصم نخجوانی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیات مدیره. آقای کاظم معتمدی فر کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیات مدیره. آقای محمدرضا سروش کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیات مدیره ومدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب و منصوب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، و غیره با دو امضاء رئیس و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. باستنادمفاد مواد xxxو xxx ل.ا.ق.ت و ماده ۳۷ اساسنامه شرکت هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را محدود به شرح زیر به مدیرعامل آقای محمدرضا سروش تفویض نمود: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ پیشنهاد تصویب آئین نامه های داخلی شرکت. ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. ـ تصویب شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. ـ پیشنهاد پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن با اطلاع هیات مدیره. ـ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً با اطلاع هیات مدیره. ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول و رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ماهه به حسابرس و بازرس. در سایر موارد به جز موارد فوق الذکر، اختیار با هیأت مدیره خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693542
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان بهمن سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای محمدرضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای محمدرضا رامبد به کدملی xxxxxxxxx۴به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای حمید رحمتیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک،سفته،برات و غیره با دو امضا رئیس و یا یکی از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ـ ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه در ایران یا خارج از ایران. ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها براساس ضوابط و مقررات مصوب شرکت. ـ پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه شرکت. ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش. ـ تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ـ واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). ـ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری. ـ عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. ـ تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقرارت ماده ۳ اساسنامه حاضر، استقراض به وسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و فک رهن ولو کراراً. ـ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوی حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و... شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه با مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست و دعوی و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوی به داوری و تعیین گزینش داور منتخب و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوی و جلب ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. ـ تعیین و میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور. ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669005
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام پترو آذرشید در تاریخ ۲۸/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxx۹۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ۱ـ طراحی مدیریت تامین مالی احداث تملیک راه اندازی بهره برداری و اداره کارخانه صنایع شیمیایی تولید الکیل بنزن خطی و کلیه صنایع جنبی و وابسته در داخل وخارج از کشور راسا یا از طریق سرمایه گذاری در شرکت ها و طرحها و واحدهای تولیدی مرتبط با موضوع شرکت.۲ـ خرید وفروش سهام و اوراق بهادار وانتشار اوراق قرضه در جهت نیل به اهداف شرکت.۳ـ خرید و یا دریافت مواد اولیه و جانبی از وزارت نفت و شرکت های تابعه شرکت های پالایشی و یا هر عرضه کننده داخلی وخارجی دیگر و انجام عملیات فراورش و ساخت و عمل اوردن فراورده های نفتی و مشتقات و هرگونه عملیات بمنظور امکان عرضه و کسب درامد عملیات مذکور بصورت دریافت حق الزحمه ویا از محل فروش و صادرات محصولات و مشتقات تولیدی.۴ـ تشکیل انواع شرکت ها و سرمایه گذاری مشترک با دیگران انجام خرید و فروش وفعالیت های تجاری دریافت اعتبار و تسهیلات مالی از سهامداران بانک ها و یا سایر تامین کنندگان خرید و فروش سهام شرکت های تولیدی و خدماتی افتتاح شعب ونمایندگی در داخل و خارج از کشور.۵ـ برنامه ریزی جهت جذب نیرو واموزش وایجاد تسهیلات وامکانات اموزشی و اموزش کارکنان بمنظور ارتقاء سطح دانش فنی انها.۶ـ کوشش مستمر در جهت توسعه و پیشرفت فعالیت های شرکت و اهتمام در به حداقل رساندن وابستگی شرکت به تکنولوژی و تخصص خارجی با تاکید بر استفاده از منابع و تجهیزات داخلی.۷ـ انجام هرگونه اقدام دیگری که در جهت وظایف اصلی شرکت به تشخیص مجمع عمومی ضروری تشخیص داده شود.۸ـ ارائه خدمات فنی وتخصصی و عملیات و فعالیت های بازرگانی مرتبط با امکانات و نیازهای فنی وتخصصی شرکت.۹ـ خرید وفروش کالاهای داخلی وخارجی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز مرتبط با عملیات شرکت.۱۰ ـ بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات یا مبادلات ومعاملات مالی وتجاری وصنعتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام ویا هریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد در داخل ویا خارج از کشور مبادرت نماید.(همه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح وضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد.) ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود میباشد ـ مرکز اصلی شرکت: اردبیل،خیابان امام مجتمع اداری مرواریدکدپستی xxxxxxxxx۶ـ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام میباشد که تمامی آن توسط موسسین وپذیره نویسان بموجب گواهی بانکی شمارxxx۹/۷,xxx مورخ ۰۵/۰۶/xxx۳نزد بانک ملت شعبه میدان شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است. ـ اولین مدیران شرکت: محمدرضا سروش بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وحمید رحمتیان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اصلی عضو هیئت مدیره وعلیرضا فتحی نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و رحیم فوکردی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و یعقوب عزیز زاده فهیمی بشماره ملیxxxxxxxxx۱به سمت عضو اصلی هیئت مدیره وعلیرضا عسکری مارانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ودارندگان حق امضا:کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضای مدیر عامل بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره بامهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ـ اختیارات مدیر عامل:مطابق اساسنامه میباشد. ـ بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر به شماره ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی آقای مجید بمانی محمدآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدلبرای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636008
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا سروش با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیات مدیره؛ آقای سعید موحدی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ؛ آقای امیر خرمی شاد با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو هیات مدیره ؛ آقای محمدرضا رستمی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه انرژی هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیات مدیره ؛ آقای مسیح زرگر خرازی اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۵ و ۷ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ از ماده ۳۷ اساسنامه به عنوان حدود اختیارات مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اسناد و و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و دیگر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621281
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۳ و تاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۹/۵/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی محسن هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی مسعود حجاریان کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی امیر خرمی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی امیر محمد رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره حجت اله انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قراردادها و چک و سفته با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و تمام اداره های دولتی و موسسه های خصوصی ـ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعبه ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران ـ نصب و عزل تمام ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در قالب آیین نامه های مصوب ـ پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت به هیأت مدیره ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعات آن ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزو موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام تمام عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه در قالب آئین نامه های مصوب ـ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری یا خرید و تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری ـ عقد هرگونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره ـ به امانت گذاشتن هرنوع اسناد و مدارک و وجه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها ـ تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسه های رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد، با رعایت مقررات ماده ۳ این اساسنامه. استقراض به وسیله انتشار اوراق قرضه، منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد ـ رهن گذاشتن اموال شرکت، اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولوکراراً ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و... شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزائی و چه حقوقی، در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای تمام اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا پایان، از جمله حضور در جلسه های دادگاه، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش فرجام، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ـ با حق صلح یا بدون آن ـ و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسه های مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از این قبیل ـ تعیین و میزان استهلاکها، با توجه به قوانین جاری کشور ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت، هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621234
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سروش به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای جبرائیل اکبری مهربانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت حفاری آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای غلامرضا رفیعی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای حمید رضا نورعلیزاده به کد ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای تورج دهقانی به کد ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای احسان وحیدی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. به استناد ماده ۵۰ اساسنامه شرکت هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیرعامل آقای احسان وحیدی فرد تفویض نمود:نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ـ تهیه آئین نامه های داخلی شرکت جهت پیشنهاد به هیأت مدیره ـ تهیه دستورالعمل های اجرائی مربوط به آئین نامه های مصوب هیأت مدیره ـ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها و شعبه ها در هر نقطه از ایران و یا خارج از ایران و تعیین مدیران آن ـ نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تشویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی بازنشستگی و مستمری وارث آنان بر مبنای آئین نامه های مصوب هیأت مدیره شرکت ـ تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن ـ مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع و علامت تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها پس از تصویب هیأت مدیره ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها براساس مصوبات هیأت مدیره ـ تحصیل اعتبار از بانکها و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان و کارمزد و یا هرگونه شرایطی از سیستم بانکی کشور که مقتضی باشد با رعایت ماده ۳ اساسنامه شرکت براساس مصوبات هیأت مدیره ـ اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن اختیارات راجع به اعتراض به رأی تجدید نظرخواهی، حق پژوهش، فرجام، اعاده دادرسی، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و بطور کلی اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، جلب شخص ثالث، طرح دعوی متقابل، ورود ثالث، دفاع از دعوی ورود ثالث، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، (برمبنای آئین نامه مصوبات هیئت مدیره) درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، به نام شرکت، در دادگاهها و ادارات و دوایر ثبت اسناد و سایر مراجع قانونی تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با داشتن حق توکیل به غیر و عزل و تجدید انتخاب او ـ تعیین میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاریه کشور ـ تنظیم خلاصه دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت ـ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1558319
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۰۳۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت شرکت فنی مهندسی صنعت بهشت آپادانا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمود جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان سمنان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا بابایی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تعاونی چندمنظوره هسایار شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457645
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل سهامی عام شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد رضا سروش به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر صالح به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی عسگری به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد صارمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای میر حکیم حسینی خشه حیران به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بهمن خودرو بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک، سفته با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
حدود اختیارات مدیر عامل بشرح مندرج در صورت جلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428178
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۹۴۶۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۳۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا سروش با کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت گروه بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید رحمتیان با کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت پویا همگام شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سعید موحدی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت کیا مهستان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد علی اخوان به کد ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با دو امضا رئیس و یا یکی از اعضا هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضا رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387973
آگهی تغییرات شرکت رایان فن گستر دیزل شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۵۸۴۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۲۶۵۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد اکبری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محمد حسین تراب با شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سروش با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره احمد نبی زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن با شماره ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و بهمن آقایی حاجی آقا به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند.
کلیه اسناد اوراق بهادار و بانکی اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1388034
آگهی تغییرات شرکت رایان فن گستر دیزل شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۵۸۴۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۲۶۵۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد اکبری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ محمد حسین تراب با شماره ملی xxxxxxxxx۰ محمدرضا سروش با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری بهمن با شماره ملی xxxxxxxxx۳۵ بهمن آقایی حاجی آقا با شماره ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476283
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی‌عام شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی پرویز عالیوند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی مجتبی گلشنی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و عقود بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381644
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی عصر بهمن سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۵۷۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای منوچهر منطقی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره
شرکت شاسی ساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای محمدرضا سروش به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره
شرکت مزدا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی آقای احمد صارمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و مدارک تعهدآور اعم از چک سفته برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1377202
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حجت اله انصاری خارج از اعضای هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بجای آقای محمدرضا رستمی به سمت مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت دوره تصدی انتخاب گردیدند.
و آقای محمدرضا سروش بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن هاشمی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره ابقاء گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قراردادها و چک و سفته با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1354909
آگهی تغییرات شرکت اندیشه افراز شرق سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۳۱۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا سروش با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ سمت رئیس هیئت مدیره.
آقای سعید موحدی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی آقاصادقی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کیا مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای رسول مولابیکی با کدملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود ودیگر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307388
آگهی تغییرات شرکت شاسی ساز ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا سروش کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ به سمت رییس هیات مدیره و آقای محمود رهنما کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا داودزاده کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی خاص) شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیات مدیره و آقای میر حکیم حسینی خشه حیران کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک (سهامی عام) شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیات مدیره
آقای اصغر عامری کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال منصوب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضاء رئیس یا یکی از اعضاء هیئت مدیره باتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
هیات مدیره برخی از اختیارات خود را طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض کرد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1194875
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای سید مهدی متولیان کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای مسیح مشهدی تفرشی کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد اسکندری کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای ناصر بیک زاده مرزبانی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا سروش کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.
ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله، چک سفته، برات، و غیره با دو امضاء رئیس و یا یکی از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ـ هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078334
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه افراز شرق سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۱۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۲/۹۲ محمدرضا سروش به ش.ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بازرگانی عصر بهمن به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید موحدی به ش ملی xxxxxxxxx۶ با نمایندگی شرکت شاسی ساز به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن معماریان به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) و رضا حسین پور به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت بهمن لیزینگ تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 863270
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت حفاری آریا دانا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۹۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی و سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی محمدرضا سروش به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی جبرائیل اکبری مهربان به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت مزدا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی مرتضی زاغی به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ شرکت عصر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی احمد صارمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی فریدون ثقفیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ بندهای ۲ ـ ۳ و ۵ ـ ۳ و ۶ ـ ۳ و ۹ ـ ۳ و ۱۰ ـ ۳ اساسنامه درخصوص موضوع فعالیت شرکت بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۱ محمدرضا سروش بسمت رئیس هیئت مدیره و فریدون ثقفیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا ذاکرصالحی خارج از سهامداران و اعضا به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749004
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پلور سبزسهامی عام ‌به شماره ثبت۱۸۵۵۹۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ سیدمحمدباقر سبحانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به سمت رئیس هیئت مدیره و پرویز عالیوند به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید حیدری به ش ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سرمایه گذاری فرهنگیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمود احمدپورداریانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا سروش به ش ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکتهای سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند و سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مراسلات اداری و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10087075
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ سیدمحمدباقر سبحانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به سمت رئیس هیئت مدیره و پرویز عالیوند به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید حیدری به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سرمایه گذاری فرهنگیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمود احمدپورداریانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا سروش به ش ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکتهای سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند و سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مراسلات اداری و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707398
آگهی تصمیمات شرکت استاک گروه سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۳۹۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۸۹۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. رفیعه حاجی مولانا به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و منیژه هراتی فر به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا سروش به کد ملی xxxxxxxxx۱ و حسن سروش به کد ملی xxxxxxxxx۰ و عاطفه فارسی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ محمدرضا سروش بسمت رئیس هیئت مدیره، عاطفه فارسی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسن سروش بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 653476
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ محمدرضا سروش به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن ش م xxxxxxxxx۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن هاشمی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی اعتبار ثامنالائمه (ع) به ش م xxxxxxxxx۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود حجاریانکاشانی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت گروه انرژی مهستان به ش م xxxxxxxxx۵۷ و امیر خرمیشاد به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایهگذاری پویا همگام به ش م xxxxxxxxx۷۴ و رضا کامرانیجویمند به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایهگذاری کیا مهستان به ش م xxxxxxxxx۶۸ به سمت اعضای هیئتمدیره و محمدرضا رستمی به ک م xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضای هیئتمدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین چکها و بروات و سفتهها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 591025
آگهی تصمیمات شرکت بهینه سازان بهمن سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۳۱۷۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۲۷۶۰۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل محمدرضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا رامبد به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حمید رحمتیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا رامبد به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10391614
آگهی تصمیمات شرکت بهینه سازان بهمن سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۶۰۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل محمدرضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا رامبد به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حمید رحمتیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا رامبد به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580480
آگهی تصمیمات شرکت بهمن موتور سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۶۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۲/۹۱ محمد ضرابیان به کد ملی xxxxxxxxx۴ به جای میرحکیم حسینی خشه حیران به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و مهدی عالی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به جای مجید شیخانی برای بقیه مدت تصدی بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین شد. درنتیجه محمدرضا سروش به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و جعفر صالح به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا داودزاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9701654
آگهی تغییرات شرکت بهنام تدبیر اروند سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۵۲۶۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۲۸/۸/xxx۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای همایون شیخ‎الاسلام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن حسینی‎راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ابوالفتح ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت نظم آفرینان صنعت سهند سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس‎خیابانی تا تاریخ ۲۸/۸/xxx۲

۲ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای همایون شیخ‎الاسلام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای حسن حسینی‎راد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای ابوالفتح ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت نظم‎آفرینان صنعت سهند سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس‎خیابانی به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای همایون شیخ‎الاسلام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل

در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 479910

آگهی تغییرات شرکت بهنام تدبیر اروند
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای همایون شیخ الاسلام به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا سروش به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدصادق گودرزی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت نظم آفرینان صنعت سهند سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای همایون شیخ الاسلام به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل
در تاریخ۰۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 478750

آگهی تصمیمات شرکت شاسی ساز ایران
سهامی عام به شماره ثبت xxx۲۲
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اصغر عامری به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ـ محمود رهنما به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ـ محمدرضا سروش به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ ـ حمیدرضا داودزاده به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ ـ میر حکیم حسینی خشه حیران به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ـ محمدرضا سروش به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود رهنما به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اصغر عامری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضای هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9530608
آگهی تصمیمات شرکت شاسی ساز ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲
طبق صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۱/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اصغر عامری به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ـ محمود رهنما به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ـ محمدرضا سروش به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲‌ـ حمیدرضا داودزاده به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲‌ـ میر حکیم حسینی‌خشه‌حیران به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ـ محمدرضا سروش به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمود رهنما به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اصغر عامری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیات‌مدیره یا یکی از اعضای هیات‌مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‌مدیره و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475914

آگهی تصمیمات شرکت گروه انرژی آریا دانا
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۹۰ مسعود حجاریان کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای حسین دهقانی پوده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و سیدجلال الدین سیدی کنجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و جبرائیل اکبری مهربان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10241486
آگهی تصمیمات شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۹۰ مسعود حجاریان کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای حسین دهقانی پوده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و سیدجلال الدین سیدی کنجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و جبرائیل اکبری مهربان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 472240

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران
سهامی عام به شماره ثبت xxx۴۶
و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۹/۹/۹۰ واصل گردید: محمدرضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای مجید بهرامی به نمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره تواما همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 459593

آگهی تصمیمات شرکت بهمن موتور
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ـ مجید شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مزدا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ـ میرحکیم حسینی‎خشه‎حیران به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت شاسی‎ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ـ سید جعفر صالح به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ـ حمیدرضا داودزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۹/۹۰ محمدرضا سروش بسمت رئیس هیئت مدیره و سید جعفر صالح بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید شیخانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیات‎مدیره و یکی از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‎ها و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 463393

آگهی تصمیمات شرکت اندیشه افراز شرق
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۰ سال مالی شرکت از روز اول دیماه هر سال آغاز میشود و در روز ۳۰ آذرماه سال بعد به پایان می رسد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. موسسه آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت بهمن لیزینگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۰ محمدرضا سروش به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت عصر بهمن بسمت رئیس هیئت مدیره و امیر خرمی شاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ساشی ساز ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید موحدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بهمن لیزینگ بسمت عضو هیئت مدیره و حسن معمارییان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر است و دیگر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 452471

آگهی تصمیمات شرکت بهمن دیزل
سهامی عام ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/۹۰ شرکت بهمن موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بنمایندگی محمدرضا سروش به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی میرحکیم حسینی خشه حیران به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت بهمن خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بنمایندگی مجید شیخانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت عصر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی علی عسگری به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بنمایندگی احمد صارمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. باستناد ماده ۵۰ اساسنامه قسمتی از اختیارات هیئت مدیره در ۱۵ بند بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 394095

آگهی تغییرات شرکت بهنام تدبیر الوند
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۸/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای همایون شیخ الاسلام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدصادق گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت نظم آفرینان صنعت سهند سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عباس آرگون تا تاریخ ۲۸/۸/xxx۲.
در تاریخ ۲۶/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 394096

آگهی تغییرات شرکت بهنام تدبیر الوند
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای همایون شیخ الاسلام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدصادق گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت نظم آفرینان صنعت سهند سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس آرگون به سمت عضو هیئت مدیره و آقای همایون شیخ الاسلام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور قراردادها چکها بروات و سفته ها و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۶/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10550919
آگهی تصمیمات شرکت فنر سازی زر سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۶/۸۹ سید محسن شمس به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسن عموزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و سید حسین میرصالح‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره و محمدرضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره و احمد نصری به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را در بندهای شماره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10757263
آگهی تصمیمات شرکت گروه بهمن سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه‎گذاری اندیشه محوران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سرمایه‎گذاری تجلی سامانه سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و شرکت خودروسازی دیزلی آذربایجان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت مهندسی تحقیقات فلزات غیرآهنی سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و شرکت سرمایه‎گذاری غدیر سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ـ

به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۶/۹۰ منوچهر منطقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و تحقیقات فلزات غیرآهنی سهامی خاص بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا مدرس‎خیابانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان سهامی خاص بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و و مسعود مهردادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‎گذاری تجلی سامانه سهامی عام و ناصر بیک‎زاده‎مرزبانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‎گذاری غدیر سهامی عام به سمت اعضای هیئت‎مدیره و محمدرضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‎گذاری اندیشه محوران سهامی خاص به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیرع تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و غیره با ۲ امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با ۲ امضای هر یک از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10619048
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت سرمایه‌گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه‌گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ سیدمحمدباقر سبحانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و پرویز عالیوند به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمید حیدری به ش ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سرمایه‌گذاری فرهنگیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمود احمدپورداریانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا سروش به ش ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکتهای سرمایه‌گذاری سرمایه گستر سهند و سرمایه‌گذاری سایه گستر سرمایه جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مراسلات اداری و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10875574
آگهی تغییرات شرکت بهنام تدبیر اروند سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۱۳۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای همایون شیخ‌الاسلام به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا سروش به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدصادق گودرزی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت نظم‌آفرینان صنعت سهند سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس‌خیابانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای همایون شیخ‌الاسلام به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل

در تاریخ۰۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11028193
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۹/۹/۹۰ واصل گردید: محمدرضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای مجید بهرامی به نمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره تواما همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11691876
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ محمدرضا سروش به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن ش م xxxxxxxxx۰۲ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن هاشمی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) به ش م xxxxxxxxx۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مسعود حجاریان کاشانی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت گروه انرژی مهستان به ش م xxxxxxxxx۵۷ و امیر خرمی شاد به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به ش م xxxxxxxxx۷۴ و رضا کامرانی جویمند به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به ش م xxxxxxxxx۶۸ به سمت اعضای هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به ک م xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین چکها و بروات و سفته ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11522286
آگهی تصمیمات شرکت استاک گروه سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۳۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۸۹۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. رفیعه حاجی‌مولانا به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و منیژه هراتی‌فر به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا سروش به کد ملی xxxxxxxxx۱ و حسن سروش به کد ملی xxxxxxxxx۰ و عاطفه فارسی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ محمدرضا سروش بسمت رئیس هیئت‌مدیره، عاطفه فارسی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، حسن سروش بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11747127
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی عصر بهمن سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۵۷۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۰ منوچهر منطقی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا سروش به ش ملی xxxxxxxxx۱ به جای مجید بهرامی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و احمد صارمی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11747311
آگهی تصمیمات شرکت بهمن موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ـ مجید شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مزدا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ـ میرحکیم حسینی‎خشه‎حیران به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت شاسی‎ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ـ سید جعفر صالح به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ـ حمیدرضا داودزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۹/۹۰ محمدرضا سروش بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید جعفر صالح بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مجید شیخانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیات‎مدیره و یکی از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‎ها و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11094444
آگهی تصمیمات شرکت بهمن موتور سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۶۶۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۲/۹۱ محمد ضرابیان به کد ملی xxxxxxxxx۴ به جای میرحکیم حسینی‌خشه‌حیران به نمایندگی از شرکت شاسی‌ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و مهدی عالی‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به جای مجید شیخانی برای بقیه مدت تصدی بعنوان عضو هیئت‌مدیره تعیین شد. درنتیجه محمدرضا سروش به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و جعفر صالح به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا داودزاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11700230
آگهی تصمیمات شرکت بهمن دیزل سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۹/۹۰ شرکت بهمن موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بنمایندگی محمدرضا سروش به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی میرحکیم حسینی‌خشه‌حیران به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت بهمن خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بنمایندگی مجید شیخانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت عصر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی علی عسگری به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بنمایندگی احمد صارمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. باستناد ماده ۵۰ اساسنامه قسمتی از اختیارات هیئت‌مدیره در ۱۵ بند بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11085915
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه افراز شرق سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۱۷۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۷/۹۰ سال مالی شرکت از روز اول دیماه هر سال آغاز میشود و در روز ۳۰ آذرماه سال بعد به پایان می‌رسد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. موسسه آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت شاسی‌ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت بهمن لیزینگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۰ محمدرضا سروش به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت عصر بهمن بسمت رئیس هیئت‌مدیره و امیر خرمی‌شاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ساشی‌ساز ایران بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و سعید موحدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بهمن لیزینگ بسمت عضو هیئت‌مدیره و حسن معمارییان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر است و دیگر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11655011
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت حفاری آریا دانا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۹۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی و سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی محمدرضا سروش به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت شاسی‌ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی جبرائیل اکبری‌مهربان به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت مزدا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی مرتضی زاغی به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ شرکت عصر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی احمد صارمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی فریدون ثقفیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ بندهای ۲ ـ ۳ و ۵ ـ ۳ و ۶ ـ ۳ و ۹ ـ ۳ و ۱۰ ـ ۳ اساسنامه درخصوص موضوع فعالیت شرکت بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۱ محمدرضا سروش بسمت رئیس هیئت‌مدیره و فریدون ثقفیان بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا ذاکرصالحی‌خارج از سهامداران و اعضا به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11748866
آگهی تغییرات شرکت رایان فن‌گستر دیزل (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۱۵۸۴۴و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری‌اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۸/۱/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدحسین تراب به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا سروش به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای محمد اکبری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای بهیار صنوبری به شماره‌ملیxxxxxxxxx۹ و آقای بهمن آقایی‌حاجی‌آقا به شماره‌ملیxxxxxxxxx۴ تا تاریخ۸/۱/xxx۲.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدحسین تراب به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا سروش به شماره‌ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمد اکبری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهیار صنوبری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهمن آقایی‌حاجی‌آقا به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد اکبری به شماره‌ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره مجتمعاً با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره مجتمعاً با مهرشرکت معتبر خواهدبود.

در‌ تاریخ۱۷/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11915220
آگهی تغییرات شرکت رایان فن گستر دیزل سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۵۸۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۷/۱۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدحسین تراب به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای بهیار صنوبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای بهمن آقایی‌حاجی‌آقا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۷/۱۱/۹۱.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدحسین تراب به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمد اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهیار صنوبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهمن آقایی‌حاجی‌آقا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره مجتمعا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

در تاریخ ۸/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11488816
آگهی تأسیس شرکت بهنام تدبیر اروند سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۵/۰۸/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۵/۰۸/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش لوازم و قطعات یدکی واردات و صادرات خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه‌ای غیرالکترونیکی ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ هرگونه وام و ضمانتنامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی تولید ساخت و مونتاژ ماشین‌آلات صنعتی گشایش و اعتبارات اسنادی برای شرکت نزد بانکها سرمایه‌گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی و خرید کلیه اوراق بهادار و سهام شرکتهای داخلی و خارجی برای شرکت اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها برای شرکت تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران کیلومتر ۹۵ جاده مخصوص روبروی شرکت شهاب خودرو ابتدای خ نخ زرین پلاک۳۵‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx مورخ۱۰/۰۸/xxx۰ نزد بانک پارسیان شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای همایون شیخ‌الاسلام به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای محمدرضا سروش به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای محمدصادق گودرزی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ آقای ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۵‌ـ۵‌ـ شرکت نظم‌آفرینان صنعت سهند سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای عباس آرگون به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۶‌ـ ۵‌ـ آقای محمدصادق گودرزی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبتxxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای محمد حسینی‌منش به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات