سید مصطفی مقدسی

سید مصطفی مقدسی

کد ملی 056971xxxx
گراف ارتباطات
24
شرکت‌ها
70
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14949897
آگهی تغییرات شرکت سان سیمیا انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1738 و شناسه ملی 14005000847
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مصطفی مقدسی با کد ملی 0569718953 و سید حسین مقدسی با کد ملی 0558953352 و سید علی مقدسی با کد ملی 0534744257 به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند./ ش980925275740285 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14949898
آگهی تغییرات شرکت سان سیمیا انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1738 و شناسه ملی 14005000847
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 27/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سید مصطفی مقدسی با کد ملی 0569718953 به سمت رئیس هیأت مدیره ـ سید حسین مقدسی با کد ملی 0558953352 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ـ سید علی مقدسی با کد ملی 0534744257 به سمت عضو هیأت مدیره ـ سید سپهر ارزاقی با کد ملی 0550159037(خارج از هیأت مدیره )به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ 2 کلیه اسناد ومدارک بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته وبرات، قراردادهاوعقود اسلامی با امضای هریک از اعضای هیأت مدیره به تنهائی با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضاء هیأت مدیره ویا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد./ ش980925938856907 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14853490
آگهی تغییرات شرکت پاک رخ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 37401 و شناسه ملی 10100828227
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقای محمد علی شاهرضائی با کدملی 1218957948 بسمت رئیس هیئت مدیره -آقای حمید رضا شاهرضائی با کدملی 0020374518 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره -خانم سهیلا عظیمی شهرابی با کدملی 0037107976 بسمت عضو هیئت مدیره -آقای سید مصطفی مقدسی با کدملی 0569718953(خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد ومدارک بهادار وتعهد اور شرکت از قبیل چک،سفته وبرات، قراردادهاوعقود اسلامی وهمچنین مکاتبات اداری با امضای دو نفر از چهارنفرآقایان محمد علی شاهرضائی، سید مصطفی مقدسی، حمید رضا شاهرضائی وخانم سهیلا عظیمی شهرابی با مهرشرکت معتبر میباشد. -تفویض اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل: -بندهای 1و4و6و7و8و10و13و14و15و17 و18 وماده 40 اساسنامه وبند 9ماده 40 اساسنامه تا سقف یک میلیاردریال که از اختیارات هیئت مدیره میباشند به مدیرعامل تفویض گردید. پ980723745756131 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14810970
آگهی تغییرات شرکت رز آریا شایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۰۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۵۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مصطفی مقدسی با کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سیمیا تجارت کیش با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم ارزاقی با کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت مهندسی سان سیمیا انرژی با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سان سیمیا انرژی با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته و برات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین مکاتبات اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهائی با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14564105
آگهی انحلال شرکت گسترش رز آمین آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۴۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۸۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای سیدمصطفی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید . نشانی محل تصفیه تهران ، خیابان دستگردی ، خیابان نهم ، پلاک ۴۷ ، ساختمان الیکا ، طبقه اول ، واحد ۳ با کدپستی xxxxxxxxx۶ می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14564112
آگهی انحلال شرکت گسترش آسیا گستر نیارش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۵۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و آقای سیدمصطفی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرتصفیه انتخاب گردید . نشانی محل تصفیه تهران ، خیابان دستگردی ، خیابان نهم ، پلاک ۴۷ ، ساختمان الیکا ، طبقه اول ، واحد ۳ با کدپستی xxxxxxxxx۶ می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14531918
آگهی تغییرات شرکت پاک رخ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۸۲۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هوشنگ همایونی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدعلی شاهرضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا شاهرضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره سیدمصطفی مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ( خارج از اعضا ) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ؛ سفته ؛ بروات ؛ قراردادها و عقود اسلامی با دو امضاء از سه امضای آقایان سیدمصطفی مقدسی ، محمدعلی شاهرضایی و حمیدرضا شاهرضایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ ماده ۴۰ اساسنامه و بند ۹ ماده ۴۰ اساسنامه تا سقف یک میلیارد ریال که از اختیارات هیئت مدیره می‌باشد به مدیرعامل تفویض گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14524630
آگهی تغییرات شرکت رز آریا شایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۰۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۵۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید مصطفی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سیمیا تجارت کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید حسین مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی سان سیمیا انرژی شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید علی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سان سیمیا انرژی شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره خانم مریم ارزاقی با کدملی xxxxxxxxx۰ ( خارج از هیئت مدیره ) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد ومدارک بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته وبرات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهائی با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره ویا مدیرعامل با مهرشرکت معتبر میباشد محل شرکت به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهرتهران ، داودیه ، خیابان شمس تبریزی شمالی ، خیابان نهم ، پلاک ۴۷ ، ساختمان الیکا ، طبقه اول ، واحد ۳ با کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14339623
آگهی تغییرات شرکت گسترش رز آمین آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۴۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۸۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت کیمیا ظریفان امروز با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای بهمن آرام با کد ملی xxxxxxxxx۳ شرکت گسترش آسیا گستر نیارش با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای سید حسین مقدسی با کد ملی xxxxxxxxx۲ آقای سید مصطفی مقدسی با کد ملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14339638
آگهی تغییرات شرکت گسترش رز آمین آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۴۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۸۷۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مصطفی مقدسی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید حسین مقدسی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش آسیا گستر نیارش (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهمن آرام با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کیمیاظریفان امروز(سهامی خاص)با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹وشماره ثبت xxxxxx به سمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد ومدارک بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته وبرات ، قراردادهاوعقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره بامهرشرکت و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14319651
آگهی تغییرات شرکت گسترش آسیا گستر نیارش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۵۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مصطفی مقدسی کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت گسترش رز آمین آریا(سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید حسین مقدسی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کیمیا ظریفان امروز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید علی مقدسی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت رز آریا شایان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره وخانم شبنم امانی چیمه با کد ملی xxxxxxxxx۷بسمت مدیر عامل خارج از هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد ومدارک بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته وبرات، قراردادهاوعقود اسلامی با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهائی با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره ویا مدیر عامل با مهر شرکت معتبر میباشند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14319658
آگهی تغییرات شرکت گسترش آسیا گستر نیارش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۵۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی ذیل برای مدت دو سال به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند: آقای سید مصطفی مقدسی کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گسترش رزآمین آریا(سهامی خاص)با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ آقای سید حسین مقدسی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کیمیا ظریفان امروز (سهامی خاص)با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹و آقای سید علی مقدسی باکدملیxxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت رز آریا شایان (سهامی خاص)با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ آقای عباسعلی عرب یارمحمدی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بجای آقای محمد خداشناس با کد ملی xxxxxxxxx۱ برای سال مالی xxx۷ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14223843
آگهی تصمیمات شرکت سیمیا تجارت کیش ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۸۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۸۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. خانم سیده صدف مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۱ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سیدمصطفی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعلی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194994
آگهی تغییرات شرکت گسترش رز آمین آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۴۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۸۷۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمصطفی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت آرمان گستر نیارش باشناسه ملیxxxxxxxxx۸۳به نمایندگی آقای سیدحسین مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۲بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کیمیاگران امروز ترابر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶به نمایندگی آقای سیدعلی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و بهمن آرام با کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد ومدارک بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته وبرات، قراردادها و عقود اسلامی و با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهائی با مهرشرکت ومکاتبات اداری با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل با مهرشرکت معتبر می باشند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195010
آگهی تغییرات شرکت گسترش رز آمین آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۴۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۸۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمصطفی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت آرمان گستر نیارش با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳وشرکت کیمیاگران امروز ترابر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. محمدخداشناس با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی عرب یار محمدی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل بهبرای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشارابرارجهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14139690
آگهی تغییرات شرکت آرمان گستر نیارش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. سما ستایش به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و سید مصطفی مقدسی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099779
آگهی تصمیمات شرکت سیمیا تجارت کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۸۴۷۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ xxx۷. ۰۳. ۰۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. صورتهای مالی منتهی به xxx۶. ۱۲. ۲۹ به تصویب رسید. ۲. آقای سید مصطفی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، آقای سید علی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم سیده صدف مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و مدارک بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. آقای سیدعباس حسینی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی عرب یارمحمدی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081870
آگهی تغییرات شرکت گسترش آسیا گستر نیارش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۵۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش رزآمین آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پایانه کیمیاگران امروز با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای سید حسین مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت رزآریا شایان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای سید علی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضوهیئت مدیره و خانم شبنم امانی چیمه با کدملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد ومدارک بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته وبرات، قراردادهاوعقود اسلامی با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضاء هیئت مدیره ویا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079648
آگهی تغییرات شرکت رز آریا شایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۰۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۵۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش رزآمین آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کیمیا ظریفان امروز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای سید علی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش آسیا گستر نیارش با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای سید حسین مقدسی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم ارزاقی با کد ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079653
آگهی تغییرات شرکت رز آریا شایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۰۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۵۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش رز آمین آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت کیمیا ظریفان امروز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای سید علی مقدسی با کد ملی xxxxxxxxx۷ شرکت گسترش آسیا گستر نیارش با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای سید حسین مقدسی با کد ملی xxxxxxxxx۲. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14071794
آگهی تغییرات شرکت کیمیا ظریفان امروز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸۳۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۲۲۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سیمیا تجارت کیش بشناسه ملی ۷۶ xxxxxx۸۴ به نمایندگی سیدمصطفی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدحسین مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و هیئت مدیره و شرکت سان سیمیا انرژی با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی سیدعلی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره هیئت مدیره. کلیه اسناد ومدارک بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته وبرات، قراردادهاوعقود اسلامی و همچنین مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره بامهرشرکت معتبر میباشند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14071803
آگهی تغییرات شرکت کیمیا ظریفان امروز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸۳۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۲۲۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سیمیا تجارت کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی سیدمصطفی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۳ و سیدحسین مقدسی با کدملی xxxxxxxxx و شرکت سان سیمیا انرژی با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی سیدعلی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13983550
آگهی تغییرات شرکت آرمان گستر نیارش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۸۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش آسیا گستر نیارش شناسه xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای سیدمصطفی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت پایانه کیمیاگران امروز (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای بهمن آرام با کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت رزآریا شایان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای نیکو ایزدخواه با کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد ومدارک بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته وبرات، قراردادهاوعقود اسلامی با امضای دو نفرازاعضاء هیت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825686
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۴۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه توسعه کیمیاگران امروز (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ وشماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای سیدمحمد رضا موسوی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت مهندسین مشاورنگراندیش نوین (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای محمد عموئی با کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت پایانه کیمیاگران امروز (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ وشماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای سیدمصطفی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت تامین مخزن پترو کیمیا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای شهاب امانی چیمه با کدملی xxxxxxxxx۷ آقای مهران تاکی با کدملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قصر شیرین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825702
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۴۸۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: شرکت گروه توسعه کیمیاگران امروز (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ وشماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای سیدمحمد رضا موسوی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاورنگراندیش نوین (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای محمد عموئی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پایانه کیمیاگران امروز (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ وشماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای سیدمصطفی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تامین مخزن پترو کیمیا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ وشماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای شهاب امانی چیمه با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهران تاکی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد ومدارک بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته وبرات، قراردادهاوعقود اسلامی با امضای دونفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قصر شیرین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13747910
آگهی تغییرات شرکت پایانه کیمیاگران امروز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۲۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۹۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکتهای زیر برای مدت دو سال بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند: - شرکت گروه توسعه کیمیاگران امروز (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای سید محمد رضا موسوی اصفهانی ش. م xxxxxxxxx۰ - شرکت تامین مخزن پترو کیمیا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی ش. م xxxxxxxxx۳ - شرکت کیمیا ظریفان امروز (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای شهاب امانی چیمه ش. م xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13747918
آگهی تغییرات شرکت پایانه کیمیاگران امروز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۲۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۹۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - - آقای سید محمد رضا موسوی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه کیمیاگران امروز (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای سید مصطفی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت تامین مخزن پتروکیمیا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای شهاب امانی چیمه با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت کیمیا ظریفان امروز (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل - کلیه اسناد ومدارک بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته وبرات، قراردادهاوعقود اسلامی باامضای دونفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732840
آگهی تغییرات شرکت آرمان گستر نیارش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۸۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمدرضا موسوی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت گسترش آسیا گستر نیارش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پایانه کیمیاگران امروز شناسه xxxxxxxxx۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهاب امانی چیمه با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش رز آمین آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و نیکو ایزدخواه با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت کیمیا ظریفان امروز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره و امیرشروان حبیب مظاهری با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت رز آریا شایان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق واسنادتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقوداسلامی با امضای دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر نامه‌های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718671
آگهی تغییرات شرکت بهداشت پیوند سیب سلامت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۰۸۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مصطفی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۳ و سید حسین مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۲ و سید علی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718682
آگهی تغییرات شرکت بهداشت پیوند سیب سلامت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۰۸۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سید علی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید مصطفی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید حسین مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - ۲ کلیه اسناد و مدارک بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته و برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا " همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13416538
آگهی تغییرات شرکت پایانه کیمیاگران امروز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۲۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۹۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت گروه توسعه کیمیاگران امروز با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای سیدمحمد رضا موسوی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت تامین مخزن پترو کیمیا باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای سیدمصطفی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت نفت وگاز مبینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای علی محمودی آق قلعه با کدملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13416553
آگهی تغییرات شرکت پایانه کیمیاگران امروز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۲۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۹۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه توسعه کیمیاگران امروز با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای سیدمحمد رضا موسوی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت نفت وگاز مبینا با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی آقای علی محمودی آق قلعه کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تامین مخزن پتروکیمیا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای سیدمصطفی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهاب امانی چیمه کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد ومدارک بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته وبرات، قراردادهاوعقود اسلامی با امضای ثابت آقای علی محمودی آق قلعه نماینده شرکت نفت وگاز مبینا ویکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره ویا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13403676
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۴۸۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: آقای سید محمد رضا موسوی اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه کیمیاگران امروزبا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید مصطفی مقدسی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پایانه کیمیاگران امروزبا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهاب امانی چیمه با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تامین مخزن پتروکیمیا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد عموئی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضوهیئت مدیره آقای مهران تاکی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد ومدارک بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته وبرات، قراردادهاوعقود اسلامی با امضای مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا " بامهرشرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قصر شیرین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13403681
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۴۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمد رضا موسوی اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه کیمیاگران امروزبا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ آقای سید مصطفی مقدسی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پایانه کیمیاگران امروزبا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ آقای شهاب امانی چیمه با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تامین مخزن پتروکیمیا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ آقای محمد عموئی با کد ملی xxxxxxxxx۰ آقای مهران تاکی با کد ملی xxxxxxxxx۸ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قصر شیرین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369064
آگهی تغییرات شرکت آرمان گستر نیارش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۸۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمد رضا موسوی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت گسترش آسیا گستر نیارش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی مقدسی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پایانه کیمیاگران امروز به شناسه xxxxxxxxx۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهاب امانی چیمه با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش رز آمین آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و نیکو ایزدخواه با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسنادتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضای مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره ویا دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر نامه‌های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره ویا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13326766
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه کیمیاگران امروز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۴۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۴۴۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمد رضا موسوی اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید عبدالمجید موسوی اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی مقدسی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سیمیا تجارت کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بسمت مدیرعامل وعضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد ومدارک بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته وبرات، قراردادهاوعقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهرشرکت و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250944
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رز آریا شایان در تاریخ ۲۲/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: واردات وصادرات، خرید وفروش، توزیع وعرضه کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وایجاد شعبه ونمایندگی از شرکتهای داخلی وخارجی، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی وخارجی اخذ وام وتسهیلات ریالی وارزی از بانکها وموسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی، سرمایه گذاری در شرکتهای داخلی وخارجی، شرکت در مزایده‌ها ومناقصه‌های داخلی وخارجی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان سهروردی شمالی خ هویزه غربی پلاک xxx ط ۵ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال طی گواهی شماره xxx مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ بانک ملت شعبه دلپذیر پرداخت گردیده است. اولین مدیران: شرکت گسترش رز آمین آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ با نمایندگی سیدمحمد رضا موسوی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش آسیا گستر نیارش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی شروین مطهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کیمیاگران امروزترابر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ با نمایندگی سیدمصطفی مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پایانه کیمیاگران امروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی مصطفی جعفری آملی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت آرمان گسترنیارش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ با نمایندگی محمد علی غریب دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضای دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر نامه‌های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمدحسین عباس شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت بیداران به شماره ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234224
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۳۱۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمدرضا موسوی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۰ سیدعبدالمجید موسوی اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۱ جنان موسوی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۳ سیدمصطفی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۳ و مصطفی جعفری آملی با کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234236
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۳۱۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمد رضا موسوی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره سیدعبدالمجید موسوی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره جنان موسوی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره سیدمصطفی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو عیئت مدیره مصطفی جعفری آملی با کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد ومدارک بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته وبرات، قراردادهاوعقود اسلامی با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره بامهرشرکت ومکاتبات اداری با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهرشرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198511
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تامین مخزن پترو کیمیا درتاریخ ۲۹/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، ساخت، خرید، واردات وصادرات، اجاره، تعمیر ونگهداری، بازاریابی، فروش، خدمات بسته بندی، خدمات مرتبط وانبارداری تانکهای سیار حمل مایعات وگازها اعم از فلزی و غیر فلزی، ایزوتانک، فلکسی تانک، تی فلکس وتجهیزات ودستگاههاو ماشین آلات مرتبط، اخذ و ایجاد شعبه ونمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی، اخذ وام وتسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، سرمایه گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی، شرکت در مزایده‌ها ومناقصه‌ها انجام موضوع فعالیت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه غربی پلاک xxx ط ۵ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشدکه مبلغ xxxxxxxxx ریال به موجب گواهی بانکی به شماره xxx/xxx/۳۲ مورخ ۲۵/۸/۹۵ بانک تجارت شعبه خیابان سرهنگ سخائی توسط سهامداران تماما پرداخت شده_است اولین مدیران برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت گروه توسعه کیمیاگران امروز سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی آقای سید محمدرضا موسوی اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت پایانه کیمیاگران امروز سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی اقای سید رضا بنی هاشمیان با کد ملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت گسترش رز آمین آریا سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ با نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای محمد حسین عباس شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت بیداران به شماره ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131320
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش آسیا گستر نیارش درتاریخ ۲۶/۸/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور فنی و مهندسی و پیمانکاری و خدماتی مربوط به ساخت ابنیه از هر جنس مصالح اعم از بتنی، فلزی، چوبی و نظایر آن‌ها، راهسازی و کلیه امور مربوط به آن راه‌های ریلی، باند فرودگاهها، تونل‌ها، پل‌ها و راههای زیر زمینی، نیروگاه، سازه‌های هیدرولیکی و تونل‌های آب، مخازن آب و شبکه‌های توزیع اب، شبکه‌های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال‌های انتقال آب و شبکه‌های گاز رسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی و هیدرومکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، شبکه‌های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی وهیدرو مکانیکی و سیستم سرد کننده ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب و …) احداث انواع مخازن نفتی وگازی وپتروشیمی وپالایشگاه و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب و وسایل انتقال آسانسور و پله برقی وغیره سیستم‌های هشدار دهنده تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویی در سیستم‌های ارتباطی و شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان و امور پیمانکاری مربوط به تولید و توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق و تاسیسات برق، پست‌های توزیع و الکترونیک عام و خاص و نظایر آن و همچنین راهبری و نگهداری و کارهای خدماتی و اداری و صادرات و واردات و بازاریابی تمامی اقلام ساختمانی از جمله تاسیسات برق، تاسیسات مکانیکی و معماری و طراحی داخلی و سازه‌ای و سازه‌های فضایی و دریافت نمایندگی صادرات و واردات کلیه اقلام مورد نیاز راهسازی و کلیه ماشین آلات ساختمانی انجام کلیه امور فنی و مهندسی و خدماتی مربوط به کنترل پروژه، مدیریت پروژه و مدیریت قراردادها و تحقیق و توسعه عمرانی تاسیساتی برقی سازه‌ای معماری و مهندسی صنایع همچنین کلیه امور فنی مهندسی و خدماتی مربوط به مهندسی‌های عمران، معماری، طراحی داخلی برق، شیمی، مکانیک، صنایع، کامپیوتری و صادرات و واردات مربوطه، کلیه امور مربوط به شهرسازی و زیباسازی شهری طراحی و ساخت غرفه‌های نمایشگاهی اخذ نمایندگی داخلی و خارجی و کلیه امور ازرگانی از قبیل صادرات و واردات و بازاریابی درخصوص موارد اولیه همچنین دستگاههای ماشین آلات و وسائل نقلیه سبک و سنگین و دانش فنی مربوط به موضوع و فعالیت شرکت وهمچنین سرمایه گذاری درشرکتهای داخلی وخارجی، اخذ وام وتسهیلات از بانکها و موسسات مالی واعتباری معتبر داخلی وخارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران سهروردی شمالی خیابان هویزه غربی پلاک xxx طبقه ۵ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام عادی و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲/xxx۶۸ مورخ ۰۴/۰۷/۹۵ نزد بانک ملت شعبه مرکزی اراک کد حسابگری ۸/xxx۶ پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت گروه توسعه کیمیاگران امروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی سید محمدرضا موسوی اصفهانی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت کیمیاگران امروز ترابر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی یوسف سعیدی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت پایانه کیمیاگران امروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی سید مصطفی مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سمت نایب رئیس هیئت مدیره میثم رهوار به سمت مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسنادتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقوداسلامی با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره ویادونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر نامه‌های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره ویا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت بیداران به شماره ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی محمد حسین عباس شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131320
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش آسیا گستر نیارش درتاریخ ۲۶/۸/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور فنی و مهندسی و پیمانکاری و خدماتی مربوط به ساخت ابنیه از هر جنس مصالح اعم از بتنی، فلزی، چوبی و نظایر آن‌ها، راهسازی و کلیه امور مربوط به آن راه‌های ریلی، باند فرودگاهها، تونل‌ها، پل‌ها و راههای زیر زمینی، نیروگاه، سازه‌های هیدرولیکی و تونل‌های آب، مخازن آب و شبکه‌های توزیع اب، شبکه‌های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال‌های انتقال آب و شبکه‌های گاز رسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی و هیدرومکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، شبکه‌های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی وهیدرو مکانیکی و سیستم سرد کننده ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب و …) احداث انواع مخازن نفتی وگازی وپتروشیمی وپالایشگاه و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب و وسایل انتقال آسانسور و پله برقی وغیره سیستم‌های هشدار دهنده تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویی در سیستم‌های ارتباطی و شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان و امور پیمانکاری مربوط به تولید و توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق و تاسیسات برق، پست‌های توزیع و الکترونیک عام و خاص و نظایر آن و همچنین راهبری و نگهداری و کارهای خدماتی و اداری و صادرات و واردات و بازاریابی تمامی اقلام ساختمانی از جمله تاسیسات برق، تاسیسات مکانیکی و معماری و طراحی داخلی و سازه‌ای و سازه‌های فضایی و دریافت نمایندگی صادرات و واردات کلیه اقلام مورد نیاز راهسازی و کلیه ماشین آلات ساختمانی انجام کلیه امور فنی و مهندسی و خدماتی مربوط به کنترل پروژه، مدیریت پروژه و مدیریت قراردادها و تحقیق و توسعه عمرانی تاسیساتی برقی سازه‌ای معماری و مهندسی صنایع همچنین کلیه امور فنی مهندسی و خدماتی مربوط به مهندسی‌های عمران، معماری، طراحی داخلی برق، شیمی، مکانیک، صنایع، کامپیوتری و صادرات و واردات مربوطه، کلیه امور مربوط به شهرسازی و زیباسازی شهری طراحی و ساخت غرفه‌های نمایشگاهی اخذ نمایندگی داخلی و خارجی و کلیه امور ازرگانی از قبیل صادرات و واردات و بازاریابی درخصوص موارد اولیه همچنین دستگاههای ماشین آلات و وسائل نقلیه سبک و سنگین و دانش فنی مربوط به موضوع و فعالیت شرکت وهمچنین سرمایه گذاری درشرکتهای داخلی وخارجی، اخذ وام وتسهیلات از بانکها و موسسات مالی واعتباری معتبر داخلی وخارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران سهروردی شمالی خیابان هویزه غربی پلاک xxx طبقه ۵ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام عادی و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲/xxx۶۸ مورخ ۰۴/۰۷/۹۵ نزد بانک ملت شعبه مرکزی اراک کد حسابگری ۸/xxx۶ پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت گروه توسعه کیمیاگران امروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی سید محمدرضا موسوی اصفهانی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت کیمیاگران امروز ترابر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی یوسف سعیدی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت پایانه کیمیاگران امروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی سید مصطفی مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سمت نایب رئیس هیئت مدیره میثم رهوار به سمت مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسنادتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقوداسلامی با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره ویادونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر نامه‌های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره ویا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت بیداران به شماره ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی محمد حسین عباس شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126315
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش رز آمین آریا درتاریخ ۲۴/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: واردات وصادرات، خرید وفروش، توزیع وعرضه کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وایجاد شعبه ونمایندگی از شرکتهای داخلی وخارجی، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی وخارجی اخذ وام وتسهیلات ریالی وارزی ازبانکها وموسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی، سرمایه گذاری در شرکتهای داخلی وخارجی، شرکت در مزایده‌ها ومناقصه‌ها داخلی وخارجی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه غربی پلاک xxx ط ۵ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵/xxx۶۸ مورخ ۱۲/۷/۹۵ نزد بانک ملت شعبه ملت مرکزی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت آرمان گسترنیارش شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی یوسف سعیدی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت کیمیاگران امروزترابر سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی سید مصطفی مقدسی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه کیمیاگران امروز شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی سید محمد رضا موسوی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره مسعود سیفی کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات وعقود اسلامی با امضای دونفر از اعضاء هیئت مدیره ویا با امضای مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره ویا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و محمد حسین عباس شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021413
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا ظریفان امروز درتاریخ ۲۴/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: احداث و بهره برداری از واحدها و پروژه‌های مختلف تولیدی، فرآورش، خدماتی، صنعتی و ساختمانی وسرمایه گذاری در سایر شرکتهای داخلی وخارجی ارائه هر گونه خدمات مربوط به آن.، خرید، فروش، طراحی، تولید، تعمیر ونگهداری، صادرات و واردات کلیه تجهیزات، ماشین آلات، وسایل ودسنگاهها وابزار صنعتی ومواد اولیه وقطعات یدکی مربوط ونیز کلیه کالاها ی مجاز بازرگانی دیگر، انجام انواع معاملات بازرگانی داخلی و خارجی قبول و اعطاء نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور برای معاملات انواع محصولات مجاز، ارائه خدمات تخصصی و فنی و طراحی و نظارت و ساخت و نصب و نظارت و راه اندازی پروژه‌ها، شرکت در مزایدات و مناقصات و نمایشگاه‌های داخلی و خارج کشور، استفاده و اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر داخلی و خارج از کشور، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، انجام سایر کارها امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق هدفهای شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته_باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه غربی پلاک xxx طبقه پنجم کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۲/۵/۷۲ مورخ ۱۶/۰۵/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه دلپذیر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت گروه توسعه کیمیاگران امروز شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی سید عبدالمجید موسوی اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سیمیا تجارت کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد رضا موسوی اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم جنان موسوی اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۳ (خارج ازهیئت مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضاء مدیر عامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره ویادونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر نامه‌های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره ویا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شماره ملی xxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای حسین فرج الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایین محاسبان امین به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ بلال محمد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978195
آگهی تصمیمات شرکت سیمیا تجارت کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۸۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ xxx۵. ۰۴. ۱۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. خانم سیده صدف مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سیدمصطفی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدعلی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. آقای سیدعباس حسینی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی عرب یارمحمدی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12822253
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه کیمیاگران امروز درتاریخ ۰۸/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: احداث خرید مشارکت تأسیس تکمیل و یا بهره برداری از کارخانه جات تولیدی در کلیه زمینه صنعت کشور و تهیه تولید توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور خرید و فروش کلیه محصولات مجاز مورد نیاز کشور و همچنین ارائه کلیه خدمات مشاوره در امور صنعت کشور و تهیه و تنظیم طرح‌های توجیهی فنی و اقتصادی و بسته بندی و پخش کالاهای مجاز بازرگانی واردات کلیه ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز کشور از کلیه کشورها و صادرات انواع و اقسام مواد اولیه و کالاهای ساخته شده و محصولات دیگر به کلیه کشورهای جهان شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و کلیه کشورهای جهان ایجاد شعب در سراسرایران و جهان اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و مشارکت در واحدهای تولیدی و اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه شرکتهای داخلی و خارجی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی داشته_باشد (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان سهروردی خیابان هویزه غربی پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx xxx۰ مورخ ۱۳/۱۲/۹۴ نزد بانک ملت شعبه زبرجد پاسداران پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: سیدمصطفی مقدسی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل جواد عطائی عظیمی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فرشید غفارپور شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو عضو از سه عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابداران اقبال بنمایندگی مونا اقبال بهبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس اصلی و کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12757198
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو کیمیای بیستون درتاریخ ۳۱/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، تولید، تعمیر و نگهداری، واردات و صادرات کلیه تجهیزات، ماشین آلات، وسایل، دستگاه‌ها و ابزار پالایشگاهی و پتروشیمی و صنایع وابسته و مواد اولیه و قطعات یدکی مربوط و نیز کلیه کالاهای مجاز بازرگانی دیگر، خرید، فروش، واردات و صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، اجرای پروژه‌های مختلف تولیدی، صنعتی و ساختمانی و به صورت خاص پروژه‌های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و انبارها و مخازن سوخت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و ارائه هر گونه خدمات مربوط به آن، طراحی، نظارت، اجراء، خرید وساخت مخازن ثابت زمینی جهت انبارکردن مایعات، نفت و انواع فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، احداث و بهره برداری از واحد تولید و فرآورش انواع برش‌های هیدروکربنی، استفاده و اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر داخلی و خارج از کشور، انجام دادن انواع معاملات بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات کلیه کالاها و ماشین آلات و خدمات مجاز و قبول و اعطاء نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور برای معاملات انواع محصولات و خدمات شرکتهای داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات و نمایشگاه‌های داخلی و خارج کشور، انجام سایر کارها امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق هدفهای شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته_باشد، ارائه خدمات تخصصی و فنی و طراحی و ساخت و نصب و نظارت و راه اندازی پروژه‌ها. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان بهشتی، خیابان صابونچی، کوچه مهماندوست، پلاک ۱۳، طبقه چهارم کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴/xxx۴ مورخ ۱۲/۱۱/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه چهار راه تختی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهران تاکی کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی سید محمد رضا موسوی اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع شیمیایی پتروناد آسیا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بنمایندگی میثم احمدی فرد کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سیمیا تجارت کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بنمایندگی سید مصطفی مقدسی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد عموئی کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بیداران به شماره ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی. فاطمه خلیلی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12657807
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه کیمیاگران امروز درتاریخ ۲۵/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: احداث خرید مشارکت تأسیس تکمیل و یا بهره برداری از کارخانه جات تولیدی در کلیه زمینه صنعت کشور و تهیه تولید توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور خرید و فروش کلیه محصولات مجاز مورد نیاز کشور و همچنین بسته بندی و پخش کالاهای مجاز بازرگانی واردات کلیه ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز کشور از کلیه کشورها و صادرات انواع و اقسام مواد اولیه و کالاهای ساخته شده و محصولا ت دیگر به کلیه کشورهای جهان شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و کلیه کشورهای جهان ایجاد شعب در سراسرایران و جهان اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی ومشارکت در واحدهای تولیدی و اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه شرکتهای داخلی و خارجی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و بطور کلی هر گونه فعالیتی که به نحوی با موضوع فوق مرتبط باشد و به نحوی سود دهی داشته_باشد در صورت ضرورت قانونی هر یک از موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح دریافت می‌گردد. تولید، واردات، صادرات، حمل و ذخیره سازی کلیه مواد نفتی، شیمیایی و پتروشیمی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان پاسداران خیابان بوستان دوم خیابان گیلان خیابان اسلامی جنوبی پلاک ۴ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰ مورخ ۱۰/۱۱/۹۴ نزد بانک ملت شعبه زبر جد پاسداران پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بنمایندگی سیدمصطفی مقدسی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره سیدمحمدرضا موسوی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع شیمیایی پتروناد آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بنمایندگی میثم احمدی فرد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. نحوه امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو عضو از سه عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابداران اقبال بنمایندگی مونا اقبال بهبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس اصلی. کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12585198
آگهی تغییرات شرکت صنايع شيميايي كيمياگران امروز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۱۷۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۳۱۲۳
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای سیدمحمدرضا موسوی اصفهانیبه کدملی xxxxxxxxx۰ آقای سیدمصطفی مقدسی به کدملی xxxxxxxxx۳ آقای مصطفی جعفری آملی به کدملی xxxxxxxxx۶ آقای جواد عطائی عظیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای سیدعبدالمجید موسوی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا هیات مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12585202
آگهی تغییرات شرکت صنايع شيميايي كيمياگران امروز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۱۷۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۳۱۲۳
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای سیدمحمدرضا موسوی اصفهانیبه کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیأت مدیره آقای سیدمصطفی مقدسی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای مصطفی جعفری آملی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل آقای جواد عطائی عظیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیأت مدیره آقای سیدعبدالمجید موسوی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیأت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیأت مدیره همراه یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1740909
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۳۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. ـ شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷با نمایندگی آقای احمد شیبانی به کدملی xxxxxxxxx۹بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷با نمایندگی آقای مسعودگودرزی به کدملی xxxxxxxxx۱بسمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت گسترش پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳با نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی به کدملی xxxxxxxxx۳بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل ـ آقای قاسمعلی آشفته به کدملی xxxxxxxxx۲بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق یکی از آقایان مهدی فضلی یا مسعود گودرزی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است..
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720017
آگهی تغییرات شرکت هستی آریا شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۳۱۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ باشناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی آقای مسعود گودرزی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ بنمایندگی آقای مصطفی مقدسی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی با شناسه ملیxxxxxxxxx با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت هستی آرین دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷با نمایندگی آقای یعقوب حقیقت نیا به کدملی xxxxxxxxx۳به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق آقایان مسعودگودرزی یا قاسمعلی آشفته به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1712934
آگهی تغییرات شرکت واریان فارمد بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۳۵۵۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۰۴/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ ش.م xxxxxxxxx۴۴ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی ک.م xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای سید مصطفی مقدسی ک.م xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره و آقای قاسمعلی آشفته ک.م xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای حمید موبدی ک.م xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق آقای مسعود گودرزی به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713985
آگهی تغییرات شرکت واریان فارمد بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۳۵۵۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ ش.م xxxxxxxxx۴۴ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی ک.م xxxxxxxxx۱ و آقای سید مصطفی مقدسی ک.م xxxxxxxxx۳ و آقای قاسمعلی آشفته ک.م xxxxxxxxx۲ و آقای حمید موبدی ک.م xxxxxxxxx۲.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470409
آگهی تغییرات شرکت گسترش سلامت پخش هستی سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۲۲۱۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۴۸۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره
شرکت هستی آریا شیمی شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ با نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت هستی آرین دارو شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته با کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره
آقای یوسف سعیدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا هیئت مدیره و سهامداران بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند.
کلیه اوراق اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و غیره باامضا متفق آقای علی ابراهیمی کرد لر به همراه یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی باامضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470427
آگهی تغییرات شرکت گسترش سلامت پخش هستی سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۲۲۱۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۴۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر با کد ملی xxxxxxxxx۱
شرکت هستی آریا شیمی شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ با نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی با کد ملی xxxxxxxxx۳
شرکت هستی آرین دارو شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته با کد ملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439356
آگهی تغییرات شرکت آرین سلامت سینا سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۲۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۰۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ ش م xxxxxxxxx۴۴ با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱
شرکت هستی آریا شیمی ش م xxxxxxxxx۹۳ با نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳
شرکت پدیده شیمی نیلی ش م xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته به شماره ملی xxxxxxxxx۲
شرکت هستی آرین دارو ش م xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای احمد شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹
آقای حبیب اله شهروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439361
آگهی تغییرات شرکت هستی آرین دارو سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۰۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کد ملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ با نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره
شرکت گسترش هستی آرین دارو شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای مهدی عطاران رضایی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره
آقای کیانوش حسنی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345994
آگهی تغییرات شرکت سلامت پخش هستی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۵۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت گسترش سلامت پخش هستی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره
شرکت هستی آریا شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی سید مصطفی مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره
شرکت هستی آرین دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی قاسمعلی آشفته به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره
شرکت گسترش هستی آریا شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی محسن صادق بیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
شرکت گسترش هستی آرین دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی بابک کورنگ به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضای متفق آقای علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200398
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی پایدار سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۱۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۲ تصویب شد.
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل: شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار ش م xxxxxxxxx۵۹ با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش م xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت پدیده شیمی نیلی ش م xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای کورش منتصر ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت گسترش پدیده شمیی نیلی ش م xxxxxxxxx۳۳ با نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی ک م xxxxxxxxx۳ و شرکت پخش پدیده پایدار ش م xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک م xxxxxxxxx۱ تعیین شدند.
موسسه حسابرسی خبره ش ث xxx۴ و آقای سیاوش سهیلی ک م xxxxxxxxx بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198131
آگهی تغییرات شرکت سلامت پخش هستی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای سیاوش سهیلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت گسترش سلامت پخش هستی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گسترش هستی آریا شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به نکایندگی آقای علیرضا کیانی آذربایجانی xxxxxxxxx۹ و شرکت هستی آریا شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ با نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت هستی آرین دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته به کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت گسترش هستی آرین دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی آقای بابک کورنگ به کد ملی xxxxxxxxx۱.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099617
آگهی تغییرات شرکت واریان دارو پژوه با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۵۵۵۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۲۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سیدمصطفی مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مهدی عطاران رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای قاسمعلی آشفته به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای حمید موبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت هستی آرین دارو سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مسعود گودرزی تا تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۳
در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099619
آگهی تغییرات شرکت واریان دارو پژوه با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۵۵۵۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۲۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سیدمصطفی مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی عطاران رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای قاسمعلی آشفته به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید موبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت هستی آرین دارو سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید موبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ برات و غیره با امضای متفق آقای مسعود گودرزی به همراهی یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888947
آگهی تصمیمات شرکت پدیده شیمی پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار به ش م xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی سید محمدباقر فاضلیان به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش م xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت پخش پدیده پایدار به ش م xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی فایق صالحی به ک مxxxxxxxxx۱ و شرکت گسترش پدیده شیمی نیلی به ش م xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی سید مصطفی مقدسی به ک م xxxxxxxxx۳ و شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسهxxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی کوروش منتصر به کدملی xxxxxxxxx۸ انتخاب گردیدند که سید محمدباقر فاضلیان به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی ابراهیمی کردلر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق یکی از سید محمدباقر فاضلیان یا کورش منتصر یا سید مصطفی مقدسی به همراه یکی دیگر از علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10139947
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی محصولات پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۸۴۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۴/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید مصطفی مقدسی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپهر به سمت رئیس هیئت مدیره و نیکپوی قاسملو به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پخش بین المللی محصولات پارس به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره علی صادقی ضمیر به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی بوژان به سمت عضو هیئت مدیره و معادن مدیرعامل و سید مصطفی الوانکار به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پارس کندر و فیض اله محمدخانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کندر به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای مشارکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و در صورت عدم حضور با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه علی اصغر فرهادی به ش ملی xxxxxxxxx۶ و یا محمد مرزبان به ش ملی xxxxxxxxx۸ و یا محسن محمدخانی به ش ملی xxxxxxxxx۹ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء افراد نامبرده بالا هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آدرس دفتر مرکزی شرکت از محل سابق به تهران خیابان ایرانشهر شمالی نبش خیابان سپند پلاک ۱ طبقه ششم انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10195278
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی محصولات پارس سهامی عام بشماره ثبت ۸۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۸۴۶
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۸۹ سید مصطفی مقدسی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپهر بسمت رئیس هیئت مدیره و نیکپوی قاسملو به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت پخش بین المللی محصولات پارس به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و علی صادقی ضمیر به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت تولیدی بوژان به سمت عضو هیئت مدیره و معاون مدیرعامل و سید مصطفی الوانکار به کد ملی xxxxxxxxx۵ و بنمایندگی از شرکت پارس کندر و فیض اله محمدخانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت کندر به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادهای مشارکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره دو نفر از اعضای هیئت مدیره و در صورت نبودن اعضای هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با یکنفر از آقایان علی اصغر فرهادی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و یا محمد مرزبان به کد ملی xxxxxxxxx۸ یا محسن محمدخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضای افراد نامبرده بالا هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10450687
آگهی تصمیمات شرکت پخش بین المللی محصولات پارس با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره ۱۸۰۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۹۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی بوژان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت تولیدی کندر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ شرکت بین المللی محصولات پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۸۹ مصطفی مقدسی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت تولیدی کندر به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن محمدخانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بوژان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علیرضا مهربان به کد ملی xxxxxxxxx بنمایندگی از شرکت بین المللی محصولات پارس به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با دو امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره و یا یکنفر از اعضای هیئت مدیره همراه با امضای محمود نیکروح متین به کد ملی xxxxxxxxx۷ قائم مقام مدیرعامل و در صورت نبودن اعضای هیئت مدیره با امضای معاون مدیرعامل و یکی از آقایان علی عابدی زمهریر به کد ملی xxxxxxxxx۲ و یا محسن محمدخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای یکی از افراد فوق به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10494716
آگهی تصمیمات شرکت کندر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۲۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۵۰۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۵/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‎مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید مصطفی مقدسی به کدملی xxxxxxxxx۳ حسن محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۶ علیرضا مهربان به کدملی xxxxxxxxx۱ مجید بخشنده به کدملی xxxxxxxxx۱ محمدجواد منتظری‎علی‎آبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۵/۹/۸۹ سیدمصطفی مقدسی بسمت رئیس هیئت‎مدیره و حسن محمدخانی بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و علیرضا مهربان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر نامبردگان بالا و یا یک نفر از نفرات بالا همراه با امضای یک نفر از آقایان عبدالصالح نهاوندی مدیرمالی و محسن محمدخانی مدیر روابط عمومی و الهه چمن‎آرا رئیس حسابرسی داخلی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای افراد فوق و مدیر امور اداری هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11802308
آگهی تصمیمات شرکت پدیده شیمی پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار به ش م xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی سید محمدباقر فاضلیان به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش م xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی علی ابراهیمی‌کردلر به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت پخش پدیده پایدار به ش م xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی فایق صالحی به ک مxxxxxxxxx۱ و شرکت گسترش پدیده شیمی نیلی به ش م xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی سید مصطفی مقدسی به ک م xxxxxxxxx۳ و شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسهxxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی کوروش منتصر به کدملی xxxxxxxxx۸ انتخاب گردیدند که سید محمدباقر فاضلیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و علی ابراهیمی‌کردلر بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق یکی از سید محمدباقر فاضلیان یا کورش منتصر یا سید مصطفی مقدسی به همراه یکی دیگر از علی ابراهیمی‌کردلر یا فایق صالحی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11962328
آگهی تصمیمات شرکت پخش بین المللی محصولات پارس با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره ۱۸۰۵۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۲۲۲۷۹۷۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ حسن محمدخانی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت بوژان به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و سیدمصطفی مقدسی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تولیدی کندر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا مهربان به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بین‌المللی محصولات پارس به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمود نیکروح‌متین به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت قائم‌مقام مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از سه نفر اعضای هیئت‌مدیره و یا یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با امضاء محمود نیکروح‌متین و در صورت نبودن اعضاء هیئت‌مدیره با امضای قائم‌مقام مدیرعامل و یکی از آقایان علی عابدی‌زمهریر به ش ملی xxxxxxxxx۲ و یا محسن محمدخانی به ش ملی xxxxxxxxx۹ و مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء یکی از افراد فوق به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات