داودرضا ربانی

داودرضا ربانی

کد ملی 056970xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
91
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14939036
آگهی تغییرات شرکت دی پلیمر ارین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 225096 و شناسه ملی 10102662900
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی 0569701163 به نمایندگی از شرکت گروه باختر به شناسه ملی 10102810171 به سمت رئیس هیأت مدیره، علی بیرقی با شماره ملی 1198970146 به نمایندگی از شرکت پلیمر کرمانشاه به شناسه ملی 10102849568 به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، حشمت اله ملکی با شماره ملی 0558068693 به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی 10102849549 به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل، و منصور اکبری با شماره ملی 0569362253 به نمایندگی از شرکت پتروشیمی لرستان به شناسه ملی 10102846639 و ذبیح اله نعیمی با شماره ملی 0622186477 به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی 10102846658 بعنوان اعضای هیأت مدیره تعیین سمت گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی و حشمت اله ملکی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی بیرقی و ذبیح اله نعیمی به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیأت مدیره موضوع ماده 39 اساسنامه بشرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ ـ اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های گروه باختر؛ ـ نصب و عزل کارکنان و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه ها و بخشنامه های گروه باختر؛ ـ طرح و اقامه دعوی و دفاع و پاسخگویی از/به هرگونه دعوای مطروحه علیه شرکت در محاکم قضائی با رعایت صرفه و صلاح شرکت و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و ارائه گزارش به هیأت مدیره؛ ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. پ980918323627470  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14919561
آگهی تغییرات شرکت رایان پلیمر پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1 و شناسه ملی 14005283230
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 04/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) ـ آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی 0569701163 به نمایندگی از شرکت گروه باختر به شناسه ملی 10102810171 به سمت رئیس هیأت مدیره ـ علی بیرقی با شماره ملی 1198970146 به نمایندگی از شرکت پتروشیمی لرستان به شناسه ملی 10102846639 به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و جمشید سبزکار با شماره ملی 3620917991 به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی 10102846658 به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال تا تاریخ 4/8/1400 انتخاب شدند. ب) ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکهـا و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت توأماً با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. 3) کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت.) ج) ـ اختیارات هیأت مدیره موضوع ماده 39 اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ ـ اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های گروه باختر؛ ـ نصب و عزل کارکنان و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه ها و بخشنامه های گروه باختر؛ ـ طرح و اقامه دعوی و دفاع و پاسخگویی از/به هرگونه دعوای مطروحه علیه شرکت در محاکم قضائی با رعایت صرفه و صلاح شرکت و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و ارائه گزارش به هیأت مدیره؛ ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. ش980906928331727 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عسلویه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14846805
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی اندیمشک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 295027 و شناسه ملی 10103309768
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 30/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی 0569701163 به نمایندگی از شرکت گروه باختر به شناسه ملی 10102810171 به سمت رئیس هیأت مدیره، علی بیرقی با شماره ملی 1198970146 به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی 10102846658 به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و امان اله درویشی با شماره ملی 1861471955 به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کاویان به شناسه ملی 10102953996 بعنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. آقای کیومرث علی محمدی با شماره ملی 2162042398 (خارج از اعضاء) به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی و کیومرث علی محمدی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی بیرقی و امان اله درویشی به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. کلیه قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیأت مدیره موضوع ماده 49 اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: 1) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ 2) اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های گروه باختر؛ 3) نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه ها و بخشنامه های گروه باختر؛ 4) طرح و اقامه دعوی و دفاع و پاسخگویی از/به هرگونه دعوای مطروحه علیه شرکت در محاکم قضائی با رعایت صرفه و صلاح شرکت و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و ارائه گزارش به هیأت مدیره؛ 5) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ 6) تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. 7) در اجرای بند 4 ماده 55 اساسنامه، حقوق مدیرعامل براساس ضوابط و مقررات گروه باختر تعیین می گردد. پ980720474871538 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14742139
آگهی تغییرات شرکت پترو پالایش مکران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۷۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۴۶۳۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محسن مجیدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی کردستان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به جای آقای سیدحسین صادقیان بابلی بسمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل آقای جعفر رستم بیگی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی لرستان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به جای آقای محمد حسین مغازه‌ای به سمت عضو هیأت مدیره و آقای علی بیرقی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند . . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک ، سفته ، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داود رضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محسن مجیدی و رمضان اولادی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی بیرقی و جعفر رستم بیگی به همراه مهر شرکت معتبر است . کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14719714
آگهی تغییرات شرکت گروه باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۰۱۷۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هوشنگ آل نوری فروشانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیشتاز شیمی ماهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت رئیس هیأت مدیره ، علی اصغر حمیدی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صنعتی نوید زر شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره ، داود رضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کاوش صنعت سپید به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل ، ارشیا انصاری سرابی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیأت مدیره ، محمد مرنجابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آریاسلیم پرشین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت توأما با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است . کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت . اختیارات هیأت مدیره بشرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان . تنظیم و پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت . دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات . مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری . اجاره ، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آنها . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14661844
آگهی تغییرات شرکت پارس فنل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۸۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیأت مدیره به شرح زیر انتخاب گردیدند : آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره ، علی بیرقی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگان کالای باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره ، بهزاد توکلی جزی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی لرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل ، و محمدعلی زردبانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و منصور اکبری با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک ، سفته ، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی ، بهزاد توکلی جزی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی بیرقی و محمدعلی زردبانی به همراه مهر شرکت معتبر است . - کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت . - کلیه قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود . - اختیارات هیأت مدیره موضوع ماده ۳۹ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید : - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ؛ - اجرای آیین نامه‌ها ، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر ؛ - نصب و عزل کارکنان و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر ؛ - طرح و اقامه دعوی و دفاع و پاسخگویی از/به هرگونه دعوای مطروحه علیه شرکت در محاکم قضائی با رعایت صرفه و صلاح شرکت و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و ارائه گزارش به هیأت مدیره ؛ - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ؛ - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14630843
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی میاندوآب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۹۷۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان علی بیرقی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره منصور اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت متانول پوشینه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت عضو هیأت مدیره محسن مجیدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیأت مدیره سید مجید سیدیان با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کاویان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند آقای احد مهدوی دیزج با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک ، سفته ، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان احد مهدوی دیزج و محسن مجیدی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی بیرقی و سید مجید سیدیان به همراه مهر شرکت معتبر است . کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت . کلیه قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود . اختیارات هیأت مدیره موضوع ماده ۴۹ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی اجرای آیین نامه‌ها ، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر نصب و عزل کارکنان و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر طرح و اقامه دعوی و دفاع و پاسخگویی از/به هرگونه دعوای مطروحه علیه شرکت در محاکم قضائی با رعایت صرفه و صلاح شرکت و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و ارائه گزارش به هیأت مدیره دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت حقوق مدیرعامل براساس ضوابط و مقررات شرکت پتروشیمی باختر تعیین می‌گردد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14553731
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مکران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۲۲۳۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محسن مجیدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ ( به جای آقای محسن نجفی ) به نمایندگی از شرکت مدیریت و توسعه صنعت باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید . همچنین آقای داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محسن مجیدی به سمت نائب رئیس هیأت مدیره انتخاب و در سمت سایر اعضا تغییری ایجاد نگردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14462103
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی لرستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدحسین مغازه‌ای با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره فرامرز آتش بند با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان عضو هیئت مدیره محمد باقر فریدی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کاویان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره سید مجید سیدیان با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پلیمرکرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان عضو هیئت مدیره سید غلامحسن گرشاسبی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ ( خارج از اعضاء ) به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک ، سفته ، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان محمدحسین مغازه‌ای و سیدغلامحسن گرشاسبی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان سید مجید سیدیان و علی پرمون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به همراه مهر شرکت معتبر است . همچنین صرفا کلیه چک‌های صادره عهده بانک ملت شعبه صنایع ملی کد xxx۴۵ و بانک اقتصاد نوین شعبه کارگر شمالی کد xxx و بانک مسکن شعبه کارگرشمالی کد xxx۵ و بانک سینا شعبه امیرآباد شمالی کد xxx توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان محمدحسین مغازه‌ای و سیدغلامحسن گرشاسبی و علی پرمون و یک نفر از گروه ب شامل آقایان حسین فیروزی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید مجید سیدیان به همراه مهر شرکت معتبر است . کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت . کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است . علی پرمون با شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب گردید . اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۴۹ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ؛ اجرای آیین نامه‌ها ، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر ؛ نصب و عزل کارکنان و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر ؛ طرح و اقامه دعوی و دفاع و پاسخگویی از/به هرگونه دعوای مطروحه علیه شرکت در محاکم قضائی با رعایت صرفه و صلاح شرکت و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و ارائه گزارش به هیئت مدیره ؛ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ؛ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14466003
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدحسین مغازه‌ای با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره ، داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پلیمرکرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ، محسن مجیدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی لرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل ، و محمدباقر فریدی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و ذبیح اله نعیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کاویان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک ، سفته ، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان محمدحسین مغازه‌ای و محسن مجیدی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان ذبیح اله نعیمی و امان اله درویشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به همراه مهر شرکت معتبر است . همچنین صرفا کلیه چک‌های صادره عهده بانک ملت شعبه صنایع ملی کد xxx۴۵ و بانک اقتصاد نوین شعبه کارگر شمالی کد xxx و بانک مسکن شعبه کارگرشمالی کد xxx۵ و بانک سینا شعبه امیرآباد شمالی کد xxx توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان محمدحسین مغازه‌ای و محسن مجیدی و امان اله درویشی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان حسین فیروزی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید مجید سیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت . کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است . همچنین آقای امان اله درویشی بعنوان دبیر هیأت مدیره انتخاب گردید . اختیارات هیأت مدیره موضوع ماده ۴۹ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ؛ اجرای آیین نامه‌ها ، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر ؛ نصب و عزل کارکنان و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر طرح و اقامه دعوی و دفاع و پاسخگویی از/به هرگونه دعوای مطروحه علیه شرکت در محاکم قضائی با رعایت صرفه و صلاح شرکت و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و ارائه گزارش به هیأت مدیره ؛ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ؛ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت . ۸ ) با توجه به بند ۴ ماده ۵۵ اساسنامه ، حقوق مدیرعامل براساس ضوابط شرکت پتروشیمی باختر تعیین می‌گردد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14375025
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و توسعه صنعت باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۶۸۰
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و توسعه صنعت باختر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
علی غریبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
رمضان اولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت پتروشیمی کاویان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
عرازبردی نیازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
داود رضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پلیمر کرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره
جعفر رستم بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت پترو شیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند .
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت توأماً با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت.
هیئت مدیره اختیارات خود در ماده ۴۹ اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود : ۱) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ ۲) اجرای آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و بخشنامه های شرکت پتروشیمی باختر؛ ۳) نصب و عزل کارکنان و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه ها و بخشنامه های شرکت پتروشیمی باختر؛ ۴) طرح و اقامه دعوی و دفاع و پاسخگویی از/به هرگونه دعوای مطروحه علیه شرکت در محاکم قضائی با رعایت صرفه و صلاح شرکت و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و ارائه گزارش به هیأت مدیره؛ ۵) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ؛ ۶) تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14375050
آگهی تغییرات شرکت پترو پالایش مکران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۷۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۴۶۳۷۷
آگهی تغییرات شرکت پترو پالایش مکران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت رئیس هیأت مدیره، رمضان اولادی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کاویان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، سید حسین صادقیان بابلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل، و محمدحسین مغازه ای به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی لرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و علی بیرقی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پلیمرکرمانشاه با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸به عنوان اعضای هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی، سید حسین صادقیان بابلی و محمدحسین مغازه ای و یک نفر از گروه ب شامل آقایان رمضان اولادی و علی بیرقی به همراه مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت ، کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اختیارات هیأت مدیره موضوع ماده ۴۱ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید:
نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ، اجرای آیین نامه ها و بخشنامه های داخلی شرکت پتروشیمی باختر ، نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه ها و بخشنامه های شرکت پتروشیمی باختر ، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ، طرح و اقامه دعوی و دفاع و پاسخگویی از/به هرگونه دعوای مطروحه علیه شرکت در محاکم قضائی با رعایت صرفه و صلاح شرکت و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و ارائه گزارش به هیأت مدیره ، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14309706
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۳۹۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره، رمضان اولادی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، و علی بیرقی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و مهدی نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پلیمرکرمانشاه با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره تا تاریخ ۲۶/۶/xxx۹ انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی، رمضان اولادی، مهدی نجفی، فرزاد اعتصامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی بیرقی، ذبیح اله نعیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، مهرزاد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به همراه مهر شرکت معتبر است. همچنین صرفاً کلیه چک های صادره عهده بانک ملت شعبه صنایع ملی کدxxx۴۵ و بانک مسکن شعبه کارگرشمالی کدxxx۵ توأماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی، رمضان اولادی، ذبیح اله نعیمی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان حسین فیروزی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید مجید سیدیان با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت.کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیأت مدیره موضوع ماده ۴۹ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ ۲) اجرای آیین نامه های داخلی شرکت پتروشیمی باختر؛ ۳) نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه ها و بخشنامه های شرکت پتروشیمی باختر؛ ۴) طرح و اقامه دعوی و دفاع و پاسخگویی از / به هرگونه دعوای مطروحه علیه شرکت در محاکم قضائی با رعایت صرفه و صلاح شرکت و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و ارائه گزارش به هیأت مدیره؛ ۵) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ ۶) تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14234436
آگهی تغییرات شرکت پترو پالایش کنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان داود رضا ربانی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندیگ از شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت رئیس هیأت مدیره حمید قادری شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت افق زرین محاسب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و مهرداد محقق زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو موظف هیأت مدیره و برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره تا تاریخ ۱۷/۰۵/xxx۹ انتخاب شدند امضاء اسناد و اوراق تعهدآور شرکت ، چک ها ، بروات ، سفته ها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت، در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء با مهر شرکت ، معتبر بوده و سایر اوراق تجارتی ، مکاتبات اداری و غیره با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل خواهد بود. اختیارات هیأت مدیره در بندهای ۱ ـ ۲، ۴ ـ ۲، ۵ ـ ۲، ۹ ـ ۲، ۱۰ ـ ۲، ۱۱ ـ ۲، ۱۲ ـ ۲، ۱۴ ـ ۲ در قسمت دوم ماده ۴۲ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14085689
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مکران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۲۲۳۱۷
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مدیریت و توسعه صنعت باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیات مدیره و داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت پویا پژوهش باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت تواما با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت. اختیارات هیات مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ - اجرای آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر؛ - نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر؛ - طرح و اقامه دعوی و دفاع و پاسخگویی از/به هرگونه دعوای مطروحه علیه شرکت در محاکم قضائی، با رعایت صرفه و صلاح شرکت و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و ارائه گزارش مربوطه به هیات مدیره. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14054666
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی اندیمشک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۹۷۶۸
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کیومرث علی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ بجای علیرضا احمدی به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و کیومرث علی محمدی و یک نفر از گروه ب شامل علی بیرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و امان اله درویشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت. کلیه قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14054696
آگهی تغییرات شرکت بازرگان کالای باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۷۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره، مهدی نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی لرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، حسین فیروزی آرانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پلیمرکرمانشاه با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل، محمدرضا صداقت تفرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و حشمت اله اسکندری با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان اعضای هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۴/۲/xxx۹ انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و همچنین کلیه چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری شرکت توأما با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت. اختیارات هیات مدیره موضوع ماده ۳۹ اساسنامه بشرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ اجرای آیین نامه‌های داخلی شرکت پتروشیمی باختر؛ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر؛ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت همچنین به رئیس هیات مدیره اختیار داده_شد تا نسبت به تعیین حقوق مدیرعامل اقدام نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13772436
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سیتاک صنعت ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۷۱۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۲۳۹۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره علی بیرقی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی لرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سیدمجید سیدیان با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکه ا و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تج اری شرکت توأما با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران فاطمی کوچه مریخ خیابان کارگر شمالی پلاک xxx۶ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13766232
آگهی تغییرات شرکت دی پلیمر ارین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۲۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره علی شفیعی منفرد با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی لرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حشمت اله ملکی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل علی بیرقی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پلیمر کرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره ذبیح اله نعیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی و حشمت اله ملکی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی بیرقی و ذبیح اله نعیمی به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت. همچنین کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی اجرای آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر؛ طرح و اقامه دعوی و دفاع و پاسخگویی از/به هرگونه دعوای مطروحه علیه شرکت در محاکم قضائی با رعایت صرفه و صلاح شرکت و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و ارائه گزارش به هیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13677860
آگهی تغییرات شرکت رایان پلیمر پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۴۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۸۳۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره، علی بیرقی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی لرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و فریدون خالدزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۲۰/۷/xxx۸ انتخاب شدند و آقای محمد حسین مغازه‌ای با شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت توأما با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یک عضو دیگر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت. اختیارات هیات مدیره موضوع ماده ۳۹ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ اجرای آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر؛ نصب و عزل کارکنان و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر؛ - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. حقوق مدیرعامل براساس ضوابط و مقررات شرکت پتروشیمی باختر تعیین می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652944
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی اندیمشک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۹۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیات مدیره، علی بیرقی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و امان اله درویشی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کاویان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. آقای علیرضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی و علیرضا احمدی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی بیرقی و امان اله درویشی به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت.) کلیه قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود.) اختیارات هیات مدیره موضوع ماده ۴۹ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید:) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛) اجرای آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر؛) نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از طرف شرکت پتروشیمی باختر؛) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ ۵) تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610351
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی اندیمشک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۹۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی بیرقی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بجای آقای فریدون خالدزاده بعنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب شد آقای علی بیرقی به سمت نائب رئیس هیات مدیره تعیین و در سمت سایر اعضا تغییری ایجاد نشد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ و علیرضا احمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی بیرقی و امان اله درویشی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به همراه مهر شرکت معتبر است. وکلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت کلیه قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13519294
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۰۱۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان هوشنگ آل نوری فروشانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیشتاز شیمی ماهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، علی اصغر حمیدی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صنعتی نوید زر شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، داود رضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کاوش صنعت سپید به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، مسعود تمسکی بیدگلی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و محمد مرنجابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آریاسلیم پرشین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۴/xxx۸ انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت توأما با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱، ۴، ۵، ۷، ۱۲ و ۱۳ ماده ۴۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443890
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی میاندوآب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۹۷۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی بیرقی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره، داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، و منصور اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت متانول پوشینه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹، محسن مجیدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و سیدمجید سیدیان با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کاویان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب شدند همچنین آقای احد مهدوی دیزج با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به اتفاق آراء به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان احد مهدوی دیزج و محسن مجیدی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی بیرقی و سیدمجید سیدیان به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت. کلیه قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیأت مدیره موضوع ماده ۴۹ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ اجرای آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر؛ نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از طرف شرکت پتروشیمی باختر؛ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438087
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۵۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و محمدحسین مغازه‌ای به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کاویان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت رئیس هیأت مدیره و سیدمجید سیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضوء هیأت مدیره و فریدون خالدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی لرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت مدیرعامل و عضوء هیأت مدیره و محمدباقر فریدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پلیمر کرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضوء هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان محمدحسین مغازه‌ای و فریدون خالدزاده و یک نفر از گروه ب شامل آقایان سید مجید سیدیان و علی خیاطی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به همراه مهر شرکت معتبر است. همچنین صرفا کلیه چک‌های صادره عهده بانک ملت شعبه صنایع ملی کد xxx۴۵ و بانک اقتصادنوین شعبه کارگرشمالی کد xxx و بانک مسکن شعبه کارگرشمالی کد xxx۵ و بانک سینا شعبه امیرآباد شمالی کد xxx توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان محمدحسین مغازه‌ای و فریدون خالدزاده و علی خیاطی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و یک نفر از گروه ب شامل آقایان حسین فیروزی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید مجید سیدیان به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت. و کلیه قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیأت مدیره در ماده ۴۹ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. اجرای آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر. نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از طرف شرکت پتروشیمی باختر. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438098
آگهی تغییرات شرکت پارس فنل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۸۶۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره، حسین یزدی زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پویان مهرنجم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، محمدعلی زردبانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹، علی بیرقی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگان کالای باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و علی خیاطی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. آقای بهزاد توکلی جزی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی، بهزاد توکلی جزی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی بیرقی و علی خیاطی به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت. کلیه قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیأت مدیره موضوع ماده ۵۲ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید.) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛) اجرای آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر؛) نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از طرف شرکت پتروشیمی باختر؛) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت؛) تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13411839
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۳۹۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، رمضان اولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، مهدی نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۰، سید حسین صادقیان بابلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی بیرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، ذبیح اله نعیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، مهرزاد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به همراه مهر شرکت معتبر است. - همچنین صرفا کلیه چک‌های صادره عهده بانک ملت شعبه صنایع ملی کد xxx۴۵ و بانک مسکن شعبه کارگرشمالی کد xxx۵ توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی، رمضان اولادی، ذبیح اله نعیمی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان مهدی نجفی، حسین فیروزی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید مجید سیدیان با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. - کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت. - کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386125
آگهی تغییرات تحقیقاتی صنعت شایان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۳۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن نجفی به شاره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیأت مدیره و خانم اعظم نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای منصور اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و همچنین کلیه چکها سفته‌ها بروات قراردادها و سایر اوراق تجاری شرکت تواما با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر موسسه و کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. اختیارات هیأت مدیره در بندهای «الف» و «د» و «ی» ماده ۲۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369920
آگهی تغییرات تحقیقاتی صنعت شایان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۳۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۱۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هوشنگ آل نوری فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد مرنجابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خانم اعظم نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13348533
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی اندیمشک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۹۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، علی اصغر حمیدی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صادرفر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، و علی بیرقی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت متانول پوشینه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹، فریدون خالدزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و امان اله درویشی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کاویان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند و آقای علیرضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان فریدون خالدزاده و علیرضا احمدی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی بیرقی و امان اله درویشی به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت. کلیه قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۴۹ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ اجرای آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر؛ نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از طرف شرکت پتروشیمی باختر؛ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. در اجرای بند ۴ ماده ۵۵ اساسنامه، حقوق مدیرعامل براساس ضوابط و مقررات شرکت پتروشیمی باختر تعیین می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332052
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی لرستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدغلامحسن گرشاسبی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء) به عنوان مدیرعامل آقای محمدحسین مغازه‌ای با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان محمدحسین مغازه‌ای و سیدغلامحسن گرشاسبی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی پرمون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و امان اله درویشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به همراه مهر شرکت معتبر است. همچنین صرفا کلیه چک‌های صادره عهده بانک ملت شعبه صنایع ملی کد xxx۴۵ و بانک اقتصاد نوین شعبه کارگر شمالی کد xxx و بانک مسکن شعبه کارگرشمالی کد xxx۵ و بانک سینا شعبه امیرآباد شمالی کد xxx توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان محمدحسین مغازه‌ای و سیدغلامحسن گرشاسبی و امان اله درویشی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان حسین فیروزی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سیدمجید سیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت. کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13295130
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی لرستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت رئیس هیأت مدیره و محمدحسین مغازه‌ای با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و فرامرز آتش بند با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و محمدباقر فریدی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کاویان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و علی پرمون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پلیمرکرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه آوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی و محمدحسین مغازه‌ای و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی پرمون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و امان اله درویشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به همراه مهر شرکت معتبر است. همچنین صرفا کلیه چک‌های صادره عهده بانک ملت شعبه صنایع ملی کد xxx۴۵ و بانک اقتصاد نوین شعبه کارگر شمالی کد xxx و بانک مسکن شعبه کارگرشمالی کد xxx۵ و بانک سینا شعبه امیرآباد شمالی کد xxx توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی و محمدحسین مغازه‌ای و امان اله درویشی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان حسین فیروزی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید مجید سیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت. اختیارات هیأت مدیره موضوع ماده ۴۹ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی اجرای آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از طرف شرکت پتروشیمی باختر دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13293109
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدحسین مغازه‌ای با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پلیمرکرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محسن مجیدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی لرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدباقر فریدی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و ذبیح اله نعیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کاویان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان محمدحسین مغازه‌ای و محسن مجیدی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان ذبیح اله نعیمی و جعفر رستم بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به همراه مهر شرکت معتبر است. همچنین صرفا کلیه چک‌های صادره عهده بانک ملت شعبه صنایع ملی کد xxx۴۵ و بانک اقتصاد نوین شعبه کارگر شمالی کد xxx و بانک مسکن شعبه کارگرشمالی کد xxx۵ و بانک سینا شعبه امیرآباد شمالی کد xxx توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان محمدحسین مغازه‌ای و محسن مجیدی و جعفر رستم بیگی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان حسین فیروزی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سیدمجید سیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت. کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۴۹ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ اجرای آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر؛ نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از طرف شرکت پتروشیمی باختر؛ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13251152
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و توسعه صنعت باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عرازبردی نیازی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت رئیس هیات مدیره و علی غریبی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پلیمرکرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و رمضان اولادی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کاویان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و جعفر رستم بیگی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان اعضای هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۲۸/۹/xxx۷ انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان عرازبردی نیازی، علی غریبی و رمضان اولادی و یک نفر از گروه ب شامل آقای جعفر رستم بیگی و خانم سیده الهام ساری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت. کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سیده الهام ساری به عنوان دبیر هیأت مدیره انتخاب گردید. اختیارات هیأت مدیره موضوع ماده ۴۹ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ اجرای آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر؛ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از طرف شرکت پتروشیمی باختر؛ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074714
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۳۹۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیات مدیره، رمضان اولادی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، و علی نیازی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱، علی بیرقی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و مهدی نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پلیمرکرمانشاه با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان اعضای هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۲۱/۶/xxx۷ انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی، رمضان اولادی، مهدی نجفی، علی نیازی، سید حسین صادقیان بابلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی بیرقی، ذبیح اله نعیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، مهرزاد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به همراه مهر شرکت معتبر است. همچنین صرفا کلیه چک‌های صادره عهده بانک ملت شعبه صنایع ملی کد xxx۴۵ و بانک مسکن شعبه کارگرشمالی کد xxx۵ توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی، رمضان اولادی، علی نیازی، ذبیح اله نعیمی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان مهدی نجفی، حسین فیروزی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید مجید سیدیان با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت. کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیات مدیره موضوع ماده ۴۹ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ اجرای آیین نامه‌های داخلی شرکت پتروشیمی باختر؛ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از طرف شرکت پتروشیمی باختر؛ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065046
آگهی تغییرات شرکت پترو پالایش کنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: به تهران خیابان میرزای شمالی کوچه عرفان پلاک ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت رئیس هیات مدیره ومسعود صفا خواه باشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و حمید قادری با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت افق زرین محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چک‌ها، بروات‌ها، سفته‌ها با امضاء مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره با مهر شرکت، درغیاب رئیس هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء با مهر شرکت، معتبر بوده و سایر اوراق تجارتی، مکاتبات اداری و غیره با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل خواهد_بود. اختیارات هیات مدیره در بندهای ۱ - ۲، ۴ - ۲، ۵ - ۲، ۹ - ۲، ۱۰ - ۲، ۱۱ - ۲، ۱۲ - ۲، ۱۴ - ۲ در قسمت دوم ماده ۴۲ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856586
آگهی تغییرات شرکت پلیمر کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر حمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره حسین فیروزی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی لرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مسعود سعیدی طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کاویان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره سیدمجید سیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل: داودرضا ربانی و مسعود سعیدی طاهری و یک نفر از گروه ب شامل: سید مجید سیدیان و علی پرمون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به همراه مهر شرکت معتبر است. همچنین صرفا کلیه چک‌های صادره عهده بانک ملت شعبه صنایع ملی کد xxx۴۵ و بانک اقتصاد نوین شعبه کارگرشمالی کد xxx و بانک مسکن شعبه کارگرشمالی کد xxx۵ توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل: داودرضا ربانی و مسعود سعیدی طاهری و علی پرمون و یک نفر از گروه ب شامل: حسین فیروزی آرانی و سید مجید سیدیان به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ اجرای آیین نامه‌های داخلی شرکت پتروشیمی باختر؛ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از طرف شرکت پتروشیمی باختر؛ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815780
آگهی تغییرات شرکت بازرگان کالای باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۷۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - - آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره - مهدی نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی لرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - حسین فیروزی آرانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پلیمرکرمانشاه با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل، - محمدرضا صداقت تفرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و حشمت اله اسکندری با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان اعضای هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۳۱/۱/۹۷ انتخاب شدند و - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و همچنین کلیه چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری شرکت توأما با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت. - اختیارات هیات مدیره موضوع ماده ۳۹ اساسنامه بشرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ - اجرای ایین نامه‌های داخلی شرکت پتروشیمی باختر - نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب ایین نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از طرف شرکت پتروشیمی باختر؛ - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12756698
آگهی تغییرات شرکت پلیمر کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود سعیدی طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بجای آقای حسین صباغ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مسعود سعیدی طاهری و یک نفر از گروه ب شامل آقایان سیدمجید سیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و علی پرمون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به همراه مهر شرکت معتبر است. همچنین صرفا کلیه چک‌های صادره عهده بانک ملت شعبه صنایع ملی کد xxx۴۵ و بانک اقتصاد نوین شعبه کارگرشمالی کد xxx و بانک مسکن شعبه کارگر شمالی کد xxx۵ توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی و مسعود سعیدی طاهری و علی پرمون و یک نفر از گروه ب شامل آقایان حسین فیروزی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سیدمجید سیدیان به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.) کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد_پذیرفت. کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12596338
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع انرژی و نفت عقیق درتاریخ ۲۰/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: سرمایه گذاری، مشارکت و بهره برداری طرحهای، تولید، فرآوری، ذخیره سازی و انتقال نفت خام، گاز و انواع فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی و سایر حاملهای انرژی، سرمایه گذاری در شرکت ها، مجتمع ها، طرحها و واحدهای تولیدی و صنعتی عموماً و صنایع نفت و گاز، انرژی و پتروشیمی خصوصاً بمنظور ایجاد، راه اندازی، بهره برداری و یا توسعه اینگونه واحدها، توسعه مدیریت انرژی به منظور استفاده کارآمد و بهینه از منابع انرژی از طریق انجام مطالعات، تحقیق و توسعه، مدیریت ساخت و اجرای طرح های بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، ایجاد، تأسیس، ادغام، نوسازی و تصدی واحدهای تولیدی و صنعتی، بازرگانی و خدماتی مرتبط و نیز مبادرت به هرگونه عملیات بازرگانی و مالی در داخل و خارج از کشور، واردات و صادرات مواد اولیه، تجهیزات، ماشین آلات و کلیه لوازم مورد نیاز و سایر کالاهای مجاز وارداتی و صادراتی و انجام کلیه فعالیت های مجازی که مستقیماً به موضوع شرکت ارتباط دارد. آماده سازی سهام شرکت و شرکت های زیرمجموعه بمنظور عرضه و فروش در بورس اوراق بهادار، خرید و فروش و پذیره نویسی سهام شرکت های بورسی و غیربورسی، مبادرت به خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول به منظور رفع نیاز شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری، اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، انجام طرحهای برون مرزی در محدوده فعالیت های شرکت، سپردن هرگونه تعهد و تضمین تعهدات شرکت های زیرمجموعه و وابسته در برابر بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعم از دولتی و خصوصی، انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم، انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان نیاوران، خیابان بازدار (کامرانیه شمالی)، کوچه مروارید، پلاک ۴ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰ / ۹۴ ص / xxx مورخ ۲/۱۰/xxx۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید بهشتی غربی کد xxx پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: آقای داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آریا سلیم پرشین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای هوشنگ آل نوری فروشانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیشتاز شیمی ماهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای محسن نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کاوش صنعت سپید به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت توأماً با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل بری مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12543429
آگهی تغییرات شرکت دي پليمر ارين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۲۵۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۲۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی شفیعی منفرد با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد حسین مغازه ای با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و علی بیرقی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پلیمر کرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و ذبیح اله نعیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره و آقای حشمت اله ملکی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی و حشمت اله ملکی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی بیرقی و ذبیح اله نعیمی به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. همچنین کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره ذیل ماده ۳۹ اساسنامه بشرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های شرکت پتروشیمی باختر؛ نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی از طرف شرکت پتروشیمی باختر؛ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12486259
آگهی تغییرات شرکت صنايع پتروشيمي دنا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۸۷۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۱۱۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای جمشید سبز کار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بجای آقای داود رضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت انرژی سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و خانم مژگان قناعتی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بجای آقای محمد خداداد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت پتروشیمی قطب پتروشیمی سپهر لاوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان اعضای هیات مدیره برای ما بقی مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12438326
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محسن مجیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و یک نفر از گروه ب شامل آقایان ذبیح اله نعیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و جعفر رستم بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به همراه مهر شرکت معتبر است. ـ همچنین صرفاً کلیه چک های صادره عهده بانک ملت شعبه صنایع ملی کد xxx۴۵ و بانک اقتصاد نوین شعبه کارگرشمالی کد xxx و بانک مسکن شعبه کارگرشمالی کد xxx۵ توأماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی و محسن مجیدی و جعفر رستم بیگی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان حسین فیروزی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سیدمجید سیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ـ کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت و کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12427183
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رایان پلیمر پویا درتاریخ ۱۸/۰۷/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ـ تولید مواد شیمیایی و پلیمری ایجاد مجتمع های پتروشیمیایی و صنایع وابسته برای تولید مواد شیمیایی و پتروشیمیایی و مشتقات مربوطه انجام امور بازرگانی در زمینه خرید، فروش، واردات و صادرات مواد اولیه پتروشیمی و پتروشیمیایی و انجام کلیه معاملات مجاز بازرگانی ایجاد شرکت و شعب در داخل یا خارج از کشور خرید و فروش سهام شرکت های تولیدی و خدماتی مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری در خصوص موضوع شرکت برپایی نمایشگاه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی انجام کلیه معاملات و عملیاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فاطمی غربی نبش کوچه خزان پلاک ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴,xxx مورخ ۲۲/۶/۹۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: داودرضا ربانی با شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، علی بیرقی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی لرستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره فریدون خالدزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره سید غلامحسن گرشاسبی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت توأماً با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار" اطلاعات " جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12399372
آگهی تغییرات شرکت پارس فنل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۸۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی تواما" با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داود رضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و بهزاد توکلی جزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی بیرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، علی خیاطی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ وخانم سیده الهام ساری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به همراه مهر شرکت معتبر است. ـ کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. ـ همچنین کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12309605
آگهی تغییرات شرکت پارس فنل سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۸۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد توکلی جزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضای هیأت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک سفته بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی تواما با امضای یک نفر از گروه الف (شامل آقایان داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و بهزاد توکلی جزی) و یک نفر از گروه ب (شامل آقایان علی بیرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و علی خیاطی به شماره ملی xxxxxxxxx۶) همراه با مهر شرکت وکلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت وکلیه قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12298087
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی باختر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۴۰۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۰۱۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان هوشنگ آل نوری فروشانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیشتاز شیمی ماهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، علی اصغر حمیدی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صنعتی نوید زر شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، داود رضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کاوش صنعت سپید به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، سیدنصراله قاضی میرسعید با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و محمد مرنجابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آریاسلیم پرشین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکه ـا و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت توأماً با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱، ۴، ۵، ۷، ۱۲ و ۱۳ ماده ۴۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12298094
آگهی تغییرات شرکت پلیمر کرمانشاه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۴۴۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به جای آقای محمود امین نژاد به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر حمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به جای آقای محمدمهدی راسخ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12254336
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی لرستان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدحسین مغازه ای به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمدحسین مغازه ای و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی پرمون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و امان اله درویشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به همراه مهر شرکت معتبر است. همچنین صرفاً کلیه چک های صادره عهده بانک ملت شعبه صنایع ملی کد xxx۴۵ و بانک اقتصاد نوین شعبه کارگر شمالی کد xxx و بانک مسکن شعبه کارگرشمالی کد xxx۵ توأماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی و محمدحسین مغازه ای و امان اله درویشی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان حسین فیروزی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید مجید سیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12236169
آگهی تغییرات شرکت دی پلیمر ارین سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۲۵۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۲۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأماً با امضای یک نفر از (گروه الف) شامل آقایان داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و حشمت اله ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و یک نفر از (گروه ب) شامل آقایان علی بیرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و ذبیح اله نعیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. همچنین کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12227157
آگهی تغییرات شرکت پارس فنل سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۹۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۸۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی بیرقی بشماره ملیxxxxxxxxx۶بنمایندگی از شرکت بازرگان کالای باختر بشناسه ملیxxxxxxxxx۱۳بسمت عضو هیات مدیره آقای داودرضا ربانی بشماره ملیxxxxxxxxx۳بنمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر بشناسه ملیxxxxxxxxx۷۱بسمت رئیس هیات مدیره آقای حسین یزدی زاده بشماره ملیxxxxxxxxx۳بنمایندگی از شرکت پویان مهر بشناسه ملیxxxxxxxxx۸۴بسمت نائب رئیس هیات مدیره آقای محمدعلی زردبانی بشماره ملیxxxxxxxxx۳بنمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد بشناسه ملیxxxxxxxxx۴۹به سمت عضو هیات مدیره آقای علی خیاطی بشماره ملیxxxxxxxxx۶بنمایندگی شرکت پتروشیمی کردستان بشناسه ملیxxxxxxxxx۵۸بسمت دبیر هیات مدیره و عضو هیات مدیره آقای محمدحسین مغازه ای به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک سفته بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف (شامل آقایان داودرضا ربانی و محمدحسین مغازه ای) و یک نفر از گروه ب (شامل آقایان علی بیرقی و علی خیاطی) به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیات مدیره (موضوع ماده ۵۲ اساسنامه) بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ـ اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های شرکت پتروشیمی باختر ـ نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی از طرف شرکت پتروشیمی باختر ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12207388
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دنا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۸۷۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۱۱۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد خیاط به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای قاسم محمودی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای داوودرضا ربانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد خدادادزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای اسمعیل حسن بیگی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سیدابوالقاسم شریفی حسینی فرزند علاءالدین دارنده شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب گردید. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اسنادی که به نحوی برای شرکت تعهد ایجاد می نماید و یا از شرکت سلب حق نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت ـ مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبر می باشند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12176859
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی میاندوآب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۹۵۰۲۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۳۰۹۷۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، علی بیرقی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، عرازبردی نیازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت متانول پوشینه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، و محسن مجیدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و سید مجید سیدیان با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کاویان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۲/xxx۶ انتخاب شدند ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان علی بیرقی و عرازبردی نیازی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان محسن مجیدی و سید مجید سیدیان به همراه مهر شرکت معتبر است ـ کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. ـ کلیه قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۴۹ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های شرکت پتروشیمی باختر؛ نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی از طرف شرکت پتروشیمی باختر؛ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12141500
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی لرستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۳۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمود امین نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی پرمون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و امان اله درویشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به همراه مهر شرکت معتبر است. همچنین صرفاً کلیه چک های صادره عهده بانک ملت شعبه صنایع ملی کد xxx۴۵ و بانک اقتصاد نوین شعبه کارگر شمالی کد xxx و بانک مسکن شعبه کارگرشمالی کد xxx۵ توأماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی و محمود امین نژاد و امان اله درویشی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان حسین فیروزی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید مجید سیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087104
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی اندیمشک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۵۰۲۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۳۰۹۷۶۸
به استناد صورتجلسه هئیت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هئیت مدیره شرکت صادر فر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی علی اصغر حمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هئیت مدیره شرکت متانول پوشینه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی علی بیرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هئیت مدیره شرکت پتروشیمی کاویان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی امان اله درویشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هئیت مدیره شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی فریدون خالدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هئیت مدیره علیرضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضای هئیت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک و سفته و بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی تواما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان علیرضا احمدی و علی بیرقی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان امان اله درویشی و سید حمیدرضا سیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. کلیه قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هئیت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. هئیت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ـ اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های شرکت پتروشیمی باختر ـ نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی از طرف شرکت پتروشیمی باختر ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح، و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل و لو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12043636
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی لرستان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۴۳۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، فرامرز آتش بند با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمود امین نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، و محمدباقر فریدی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کاویان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و علی پرمون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پلیمرکرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی و محمود امین نژاد و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی پرمون و مهدی شکورزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به همراه مهر شرکت معتبر است. همچنین صرفاً کلیه چکهای صادره عهده بان ک ملت شعبه صنایع ملی کد xxx۴۵ و بانک اقتصاد نوین شعبه کارگر شمالی کد xxx و بان ک مسکن شعبه کارگرشمالی کد xxx۵ توأماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی و محمود امین نژاد و مهدی شکورزاده و یک نفر از گروه ب شامل آقایان حسین فیروزی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید مجید سیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین آقای مهدی شکورزاده بعنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب گردید. اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۴۹ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های شرکت پتروشیمی باختر؛ نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی از طرف شرکت پتروشیمی باختر؛ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح، و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل و لو کراراً. تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9432152
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی مهاباد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۴۲۸۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای حسین صباغ با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پلیمرکرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای محسن مجیدی بشماره ملیxxxxxxxxx۸بنمایندگی از شرکت پتروشیمی لرستان بشناسه ملیxxxxxxxxx۳۹بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای محمدباقر فریدی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیات مدیره آقای ذبیح اله نعیمی بشماره ملیxxxxxxxxx۷بنمایندگی از شرکت پتروشیمی کاویان بشناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی و محسن مجیدی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان ذبیح اله نعیمی و جعفر رستم بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت وکلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیات مدیره موضوع ماده ۴۹ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: ) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛) اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های شرکت پتروشیمی باختر؛) نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی از طرف شرکت پتروشیمی باختر؛) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛) اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح، و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل و لو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.) تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت.) در اجرای بند ۴ ماده ۵۵ اساسنامه، حقوق مدیرعامل براساس ضوابط و مقررات شرکت پتروشیمی باختر تعیین می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9407003
آگهی تغییرات شرکت پترو پالایش کنگان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، عبدالرضا تقوی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حمید قادری با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت توأماً با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. مرکز شرکت به: تهران ابتدای بزرگره شهید گمنام، بالاتر از میدان گلها پلاک ۶۳ کد پستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770027
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و توسعه صنعت باختر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان رمضان اولادی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کاویان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت رئیس هیأت مدیره، علی غریبی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، داود رضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پلیمرکرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ عرازبردی نیازی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و جعفر رستم بیگی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهد نامه دفاتر اسناد رسمی توأماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان رمضان اولادی و علی غریبی و یک نفر از گروه ب شامل آقای جعفر رستم بیگی و خانم سیده الهام ساری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین آقای جعفر رستم بیگی بعنوان دبیر هیأت مدیره انتخاب گردید. اختیارات هیأت مدیره موضوع ماده ۴۹ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید:) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛) اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های شرکت پتروشیمی باختر؛) نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی از طرف شرکت پتروشیمی باختر؛) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛) اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح، و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل و لو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.) تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683484
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کاویان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۵۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۳۹۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/xxx۳ ومجوز شماره xxx۱۹/۴۱مورخ ۱۱/۶/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره، رمضان اولادی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، و سید نصراله قاضی میرسعید با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱، علی بیرقی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و علی غریبی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پلیمرکرمانشاه با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی، رمضان اولادی، علی بیرقی، علی غریبی و سید حسین صادقیان بابلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و یک نفر از گروه ب شامل آقایان ذبیح اله نعیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، مهرزاد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و سیده الهام ساری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به همراه مهر شرکت معتبر است. همچنین صرفاً کلیه چک های صادره عهده بانک ملت شعبه صنایع ملی کد xxx۴۵ و بانک مسکن شعبه کارگرشمالی کد xxx۵ توأماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی، رمضان اولادی و ذبیح اله نعیمی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان حسین فیروزی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید مجید سیدیان با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.، اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ ـ اجرای آیین نامه های داخلی شرکت پتروشیمی باختر؛ ـ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی از طرف شرکت پتروشیمی باختر؛ ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ ـ اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آنها. ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم بدعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از بدوی و تجدید نظر، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراًراو عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارَا، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اموال اشخاص بدهکار از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663620
آگهی تغییرات موسسه تحقیقاتی صنعت شایان به شماره ثبت ۲۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۳۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هوشنگ آل نوری فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین زینال خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شد. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خانم اعظم نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663623
آگهی تغییرات موسسه تحقیقاتی صنعت شایان به شماره ثبت ۲۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۳۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیأت مدیره خانم اعظم نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره آقای داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای منصور اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و همچنین کلیه چکها سفته ها بروات قراردادها و سایر اوراق تجاری موسسه با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه مهر موسسه وکلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است. هیأت مدیره اختیارات خود رادر بندهای «الف»، «د» و «ی» ماده ۲۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. محل موسسه به تهران نیاوران خیابان کامرانیه خیابان مروارید پلاک ۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655282
آگهی تغییرات شرکت بازرگان کالای باختر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۷۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره، مسعود اسماعیلی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و حسین فیروزی آرانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پلیمرکرمانشاه با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و همچنین کلیه چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری شرکت توأماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی و حسین فیروزی آرانی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان مسعود اسماعیلی و سید مجید سیدیان با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655446
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی لرستان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک سفته بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمود امین نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی خیاطی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی شکورزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به همراه مهر شرکت معتبر است. ۲ ـ همچنین صرفاً کلیه چک های صادره عهده بانک ملت شعبه صنایع ملی کد xxx۴۵ و بانک اقتصاد نوین شعبه کارگر شمالی کد xxx و بانک مسکن شعبه کارگرشمالی کد xxx۵ توأماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی و محمود امین نژاد و مهدی شکورزاده و یک نفر از گروه ب شامل آقایان حسین فیروزی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید مجید سیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ۳ ـ کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. ۴ ـ کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614140
آگهی تغییرات شرکت پلیمر کرمانشاه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۴۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان حسین صباغ به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و مهدی منوچهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱و یک نفر از گروه ب شامل آقایان سید مجید سیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و علی پرمون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به همراه مهر شرکت معتبر است. ـ همچنین صرفاً کلیه چک های صادره عهده بانک ملت شعبه صنایع ملی کد xxx۴۵ و بانک اقتصاد نوین شعبه کارگر شمالی کد xxx و بانک مسکن شعبه کارگرشمالی کد xxx۵ توأماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و حسین صباغ و علی پرمون و یک نفر از گروه ب شامل آقایان حسین فیروزی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید مجید سیدیان به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ـ کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. ـ کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586407
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کاویان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۵۵۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۳۹۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ ومجوز شماره xxx۷۲/۴۱مورخ ۶/۵/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، رمضان اولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، علی بیرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، علی غریبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید حسین صادقیان بابلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و یک نفر از گروه ب شامل آقایان ذبیح اله نعیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، مهرزاد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم سیده الهام ساری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. وهمچنین کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1515621
آگهی تغییرات شرکت انرژی سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۷۸۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. سمتهای اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای داودرضا ربانی به شماره ملی:xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی تبیان به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای علی افراشته به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای روح اله خدارحمی به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای علی مبینی دهکردی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای سیدمحسن تسلطی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲به عنوان مدیرعامل (خارج ازاعضاء هیئت مدیره) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازجمله چک، سفته، بروات و فراردادها و عقود اسلامی و کلیه اسنادی که به نحوی برای شرکت تعهد ایجاد می نماید و یا از شرکت سلب حق نماید تواماً با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهرشرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589582
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پیش کسوتان مجرب پارسی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای داودرضا ربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمان صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای عبدالرضا تقوی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا قادری با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت تواما با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت.
ـ اختیارات هیات مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412567
آگهی تغییرات شرکت پارس فنل شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۱۴۷۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۸۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی تواماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، علی بیرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمدحسین مغازه ای به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی خیاطی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و امان اله درویشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به همراه مهر شرکت معتبر است.
کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت.
همچنین کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420012
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دنا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۷۶۹۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۱۱۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد بیرمی ک.مxxxxxxxxx۶ به نماینده شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی ش.مxxxxxxxxx۳۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم محمودی ک.مxxxxxxxxx۸ به نمایندگی پتروشیمی گناوه دشتستان ش.مxxxxxxxxx۶۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای داوود رضا ربانی ک.مxxxxxxxxx۳ به نماینده شرکت انرزی سپهر ش.مxxxxxxxxx۹۰ بسمت عضوء هیات مدیره و آقای سید رضا حسینی اولی ک.مxxxxxxxxx۸۰ به نماینده شرکت پتروشیمی قطب پتروشیمی سپهر لاوان ش.مxxxxxxxxx۳۲ بسمت عضوء هیات مدیره و آقای سید ابوالقاسم شریفی حسینی ک.مxxxxxxxxx۳ به نماینده شرکت صنایع پتروشیمی سبلان ش.مxxxxxxxxx۴۸ بسمت مدیرعامل و عضوء هیات مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اسنادی که به نحوی برای شرکت تعهد ایجاد مینماید و یا از شرکت سلب حق نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشند. حدود و اختیارات هیات مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303742
آگهی تغییرات شرکت دی پلیمر ارین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۲۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره علی شفیعی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
محمدحسین مغازه ای به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره علی بیرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پلیمر کرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره ذبیح اله نعیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره حشمت اله ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور همچنین کلیه چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و سایر اوراق تجاری شرکت تواما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی و حشمت اله ملکی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان ذبیح اله نعیمی و سید مجید سیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به همراه مهر شرکت معتبر است.
هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای شماره ۱ و ۴ و ۷ و ۸ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ ماده ۳۹ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287442
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی باختر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۰۱۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۶/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا ادیمی با شماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صنعتی نوید زر شیمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ به جای آقای رمضان اولادی به ک.مxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره, آقای داودرضا ربائی با شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کاوش صنعتی سپید به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به جای آقای محمد مرنجابی به ک.مxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل, آقای محمد مرنجابی با شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آریا سلیم پرشین به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ به جای آقای محمدحسن مبشری فرد به ک.مxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره, آقای محمدرضا ادیمی بعنوان نائب رئیس هیات مدیره انتخاب و در سمت سایر اعضا تغییری حاصل نشد.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت تواماً با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است.
اختیارات هیات مدیره در بندهای ۱ـ ۴ـ ۵ـ ۷ـ ۱۲ـ ۱۳ ماده۴۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1259727
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی لرستان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۴۳۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای محمدباقر فریدی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کاویان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به جای آقای عرازبردی نیازی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت متفقاً با یک امضاء از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمود امین نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و یک امضاء از گروه ب شامل آقایان مهدی شکورزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و علی خیاطی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267118
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مهاباد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۴۴۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدباقر فریدی با شماره ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به جای آقای غلامرضا اکبرلو به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شد.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت متفقاً با یک امضاء از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محسن مجیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و یک امضاء از گروه ب شامل آقایان فرامرز آتشبند به شماره ملی xxxxxxxxx و جعفر رستم بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
ـ کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255353
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۰۱۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
هوشنگ آل نوری فروشانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیشتاز شیمی ماهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و رمضان اولادی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پترشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدحسن رازقیان جهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل و محمد مرنجابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کاوش صنعت سپید به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و محمدحسن مبشری فرد با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت آریا سلیم پرشین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت تواما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان هوشنگ آل نوری فروشانی و داودرضا ربانی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان رمضان اولادی و محمدحسن رازقیان جهرمی و محمد مرنجابی و محمدحسن مبشری فرد و سید مجید سیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. اختیارات هیات مدیره در بندهای ۱، ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۲ و ۱۳ ماده ۴۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1251803
تاسیس شرکت سهامی‌خاص تیراژه مهر سپاهان
در تاریخ۵/۹/۹۲ به شماره ثبت xxxxxx در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت:
سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی واردات مواد اولیه و ماشین آلات و لوازم موردنیاز و سایر کالاهای مجاز وارداتی و صادراتی انجام کلیه معاملات و فعالیتهایی که مستقیما به موضوع شرکت ارتباط دارد سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتهای داخلی و خارجی بمنظور تحقق اهداف فوق ـ خدمات مشاوره ای در صنعت و معدن و زمین شناس و ژئوتکنیکی ـ مشاوره و اجرای طرحهای مختلف اکتشافی استخراج ـ فرآوری ـ کانه آرایی ـ تولید محصولات معدنی و تبدیل آنها پس از اخذ مجوز تهیه و نقشه های زمین شناسی و انجام فعالیتهای ژئوفیزیکی ـ تولید بتن آماده از سنگهای معدنی و پوکه های صنعتی ـ خدمات مهندسی آب و آماده سازی و تجهیز واحدهای آب معدنی واردات مواد اولیه و ساخت تجهیزات صنعت و معدن ـ صادرات مواد تولیدی و استخراج شده درخواست اکتشاف معادن و مهندسی سیستم های زیست محیطی و کلیه مواردی که با موضوع شرکت در ارتباط باشد انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات کلیه شرکت های دولتی و خصوصی و اخذ وام از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی (بنا به ضرورت پس از اخذ مجوزهای لازم)
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران ـ خیابان نیاوران ـ کوچه مروارید ـ پلاک ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx ریالی که تعداد xxx/xxx/۵ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹ مورخ ۲۶/۸/۹۲ نزد بانک سپه شعبه خالداسلامبولی پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ مژگان نقدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ داوودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ محسن نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل
به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ محمود یزدانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ ابراهیم نیساری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل.
۹ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298230
آگهی تغییرات شرکت انرژی سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۷۸۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت و اسپاری سپهر صادرات به عنوان رئیس هیئت مدیره
آقای مهدی تبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
آقای علی افراشته به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بانک صادرات ایران به عنوان عضو هیات مدیره
آقای قربان دانیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر تهران به عنوان عضو هیات مدیره
آقای علی مبینی دهکردی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم به عنوان عضو هیات مدیره
آقای سید محسن تسلطی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170331
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کاویان (سهامی‌ خاص) بشماره ثبت ۲۵۵۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۳۹۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأماً با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی با کدملیxxxxxxxxx۳ یا رضا امیری کدملیxxxxxxxxx۶ یا علی بیرقی کدملیxxxxxxxxx۶ یا علی غریبی با کدملیxxxxxxxxx۱ و یک نفر از گروه ب شامل آقایان سیدرضا سیدجولا به شماره ملیxxxxxxxxx۰ یا مهرزاد محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ یا خانم سیده الهام ساری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به همراه مهرشرکت معتبراست. کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهرشرکت است.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147985
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۳۹۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۴۶۶۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به سمت رئیس هیئت مدیره
علی بیرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت پتروشیمی کاویان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
فریدون خالدزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی لرستان به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل حسین صباغ به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پلیمر کرمانشاه و سیدمجید سیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و همچنین کلیه چکها سفته ها بروات قراردادها و سایر اوراق تجاری شرکت تواما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان فریدون خالدزاده و علی بیرقی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان سیدمجید سیدیان و علی خیاطی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به همراه مهر شرکت معتبر است.
اختیارات هیئت مدیره شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1125488
آگهی تصمیمات شرکت پارس فنل سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۴۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۸۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: داودرضا ربانی به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ـ حسین یزدی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پویان مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ـ محمدعلی زردبانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ـ علی بیرقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگان کالای باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ـ علی خیاطی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۲/۹۲ داودرضا ربانی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین یزدی زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین مغازه ای به کد ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل و علی خیاطی بسمت دبیر هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و سایر اوراق تجاری شرکت تواما به امضای یک نفر از گروه الف شامل داودرضا ربانی و محمدحسین مغازه ای و یک نفر از گروه ب شامل علی خیاطی و نرگس پیامی به کد ملی xxxxxxxxx۹ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیات مدیره در بندهای شماره ۱ ـ ۴ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۳ ـ ۱۷ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ماده ۵۲ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983629
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی مهاباد سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۴۲۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۴۹۵۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پتروشیمی باختر به ش م xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی داود رضا ربانی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پتروشیمی لرستان به ش م xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی محمود امین نژاد به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پلیمر کرمانشاه به ش م xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی محسن مجیدی به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت پتروشیمی کردستان به ش م xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی غلامرضا اکبرلو به ک م xxxxxxxxx۷ و شرکت پتروشیمی کاویان به ش م xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی فرامرز آتشبند به ک م xxxxxxxxx۹ و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با یک امضاء از گروه الف شامل (داودرضا ربانی و محسن مجیدی و فرامرز آتشبند) و یک امضاء از گروه ب شامل (غلامرضا اکبرلو و جعفر رستم بیگی به ک م xxxxxxxxx۵ ) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969594
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی لرستان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۳۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی داود ضاربانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ شرکت پتروشیمی کاویان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی عراز بردلی نیازی به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بنمایندگی علی خیاطی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی محسن مجیدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت پلیمر کرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی محمود امین نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ داودرضا ربانی بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن مجیدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود امین نژاد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات متفقا با یک امضای از گروه الف شامل محمود امین نژاد و عراز بردی نیازی و یک امضا از گروه ب شامل علی خیاطی و مهدی شکورزاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مهدی شکورزاده بسمت دبیر هیات مدیره انتخاب گردید و هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734041
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی کاویانسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۵۵۱۰۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۵۳۹۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۶/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی داودرضا ربانی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی رضا امیری به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی علی بیرقی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت پلیمر کرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی علی غریبی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی شاهرخ تحویل دارزاده به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۶/۹۱ داودرضا ربانی به سمت رئیس هیئت مدیره، رضا امیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از جمله چک، سفته، برات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی تواما با امضا یک نفر از گروه الف شامل داودرضا ربانی و رضا امیری و علی بیرقی و یک نفر از گروه ب شامل سیدمجید سیدیان به کدملی xxxxxxxxx۰ و مهرزاد محمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ و سیدالهام ساری به کدملی xxxxxxxxx۶ با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و همچنین کلیه قراردادهای شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10117795
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی مهاباد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۴۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۵۴۹
طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق تجاری تواما با امضاء یک نفر از گروه الف شمال داودرضا ربانی به ش ملی xxxxxxxxx۳ و محسن مجیدی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و فرامرز آتشبند به ش ملی xxxxxxxxx۹ و گروه ب شامل جعفر رستم‎بیگی به شملی xxxxxxxxx۵ و غلامرضا اکبرلو به ش ملی xxxxxxxxx۷ همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت‎مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ از ماده ۴۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9968017
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی باختر سهامی خاص بشماره ‌ثبت۲۴۰۲۴۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۰۱۷۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۳/۲/۹۰ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و صندوق‌های بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت آریا سلیم پرشین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت پیشتاز شیمی ماهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و شرکت کاوش صنعت سپید به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۲/۹۰ حسینعلی زحمتکش به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن نجفی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کاوش صنعت سپید به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا عباسی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی پس‌انداز رفاه کارکنان صنعت نفت و هوشنگ آل‌نوری‌فروشانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیشتاز شیمی ماهان و محمدحسن مبشری‌فرد به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت آریا سلیم پرشین به سمت اعضا هیئت‌مدیره و داودرضا ربانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت تواما با امضای یک نفر از گروه الف شامل داودرضا ربانی و محسن نجفی و یک نفر از گروه ب شامل هوشنگ آل‌نوری‌فروشانی و سید مجید سیدیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ به همراه مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات اداری نیز با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه در ۸ بند تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9869489
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی مهاباد سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۴۴۲۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۵۴۹
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: داودرضا ربانی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و محمود امین‌نژاد به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی لرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و علیرضا صدری به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت پلیمر کرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و فرامرز آتشبند به ش ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت پتروشیمی کاویان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و غلامرضا اکبرلو به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ انتخاب شدند. داودرضا ربانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمود امین‌نژاد به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا صدری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق تجاری تواما با امضاء یک نفر از گروه الف شامل علیرضا صدری و سعید مطلق‌زاده و فرامرز آتشبند و یک نفر از گروه ب شامل محمدحسین مسعود و غلامرضا اکبرلو به همراه مهر شرکت و اوراق و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10465086
آگهی تاسیس موسسه تحقیقاتی صنعت شایان
موسسه فوق در تاریخ ۸/۹/xxx۹ تحت شماره xxx۵۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود. ۱ موضوع موسسه: ارائه خدمات مشاوره در توسعه و ایجاد و ساخت واحدهای صنعتی تولیدی و پژوهشی ساخت و ایجاد مجموعه‌های فرهنگی اجتماعی تحقیقاتی صنعتی و تولیدی عام المنفعه مبادرت به ارائه خدمات فنی مهندسی و ارائه مشاوره در زمینه‌های مذکور ایجاد شعب و نمایندگی در داخل یا خارج از کشور انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف موسسه لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع موسسه ضرورت داشته_باشد. ۲ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی موسسه: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ شهید بهشتی خ سرافراز ک حق پرستی (نهم) پ ۲۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ ۴ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران موسسه: ۱ ۵ آقای محسن نجفی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم اعظم نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای داودرضا ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای مسعود اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است و مکاتبات عادی با امضا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای هوشنگ آل نوری فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای حسین زینال خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10568588
آگهی تصمیمات در شرکت پتروشیمی کاویان سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۵۵۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۳۹۹۶
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۰ عبدالمجید محمدی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به جای سیدغلامرضا مستجاب‌الدعوه به نمایندگی شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان عضو هیئت‌مدیره و علی بیرقی به جای سیدغلامرضا مستجاب‌الدعوه به سمت مدیر برای مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و سایر اوراق تجاری تواما با امضاء یک نفر از گروه الف شامل داودرضا ربانی به ش ملی xxxxxxxxx۳ و علی بیرقی به ش ملی xxxxxxxxx۲ و یک نفر از گروه ب شامل ذبیح‌اله نعیمی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و سیدمجید سیدیان به ش ملی xxxxxxxxx۰ همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11205175
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی کاویان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۵۵۱۰۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۵۳۹۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۶/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی داودرضا ربانی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی رضا امیری به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی علی بیرقی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت پلیمر کرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی علی غریبی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی شاهرخ تحویل‌دارزاده به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۶/۹۱ داودرضا ربانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، رضا امیری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از جمله چک، سفته، برات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی تواما با امضا یک نفر از گروه الف شامل داودرضا ربانی و رضا امیری و علی بیرقی و یک نفر از گروه ب شامل سیدمجید سیدیان به کدملی xxxxxxxxx۰ و مهرزاد محمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ و سیدالهام ساری به کدملی xxxxxxxxx۶ با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و همچنین کلیه قراردادهای شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است هیئت‌مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11761440
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی کردستان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۳۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۳/۹۰ و هیئت‌مدیره ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: داودرضا ربانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از پتروشیمی باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، علی بیرقی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کاویان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، فریدون خالدزاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از پتروشیمی لرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و حسین صباغ به کدملی xxxxxxxxx۸ و سید مجید سیدیان به کدملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به عنوان نمایندگان پلیمر کرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ در هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و سایر اوراق تجاری تواما با امضای یک نفر از گروه الف شامل فریدون خالدزاده و علی بیرقی و یک نفر از گروه ب شامل علی خیاطی به کدملی xxxxxxxxx۶۶ و سید مجید سیدیان همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11809358
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی لرستان سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۴۳۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۳۹
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: داودرضا ربانی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به ش ملی xxxxxxxxx۷۱ و علیرضا صدری به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و محمود امین‌نژاد به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پلیمر کرمانشاه به ش ملی xxxxxxxxx۶۸ و عراز بردی‌نیازی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کاویان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و علی خیاطی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ انتخاب شدند. که داودرضا ربانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا صدری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمود امین‌نژاد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق تجاری دیگر با امضای یک نفر از گروه الف شامل محمود امین‌نژاد و عراز بردی‌نیاز و یک نفر از گروه ب شامل مهدی شکورزاده و علی خیاطی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات