به جای مهدی کریمی

به جای مهدی کریمی

کد ملی 056967xxxx
گراف ارتباطات
7
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

شرکت های به جای مهدی کریمی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که به جای مهدی کریمی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14620737
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ۱ آقای زین العابدین تمایل به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای امین غزالی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری تدبیر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره . - آقای عبدالمجید نیک نام جهرمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل . - آقای مهدی کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از سوی شرکت سیمان صوفیان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ سمت عضو هیات مدیره . - آقای علی اکبر محسن زاده گنجی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از سوی شرکت سهامی عام سیمان شاهرود به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضو هیات مدیره تا تاریخ ۲۵/۰۲/xxx۹ تعیین گردیدند ۲ - آقای عبدالمجید نیک نام جهرمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل تعیین گردید . - ۳ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تصویب شد : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - تصویب ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . - ۳ کلیه قراردادها ، اوراق بهادار ، و تعهد آور و چکها به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد . کلیه مکاتبات عادی با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع رسمی به امضاء مدیرعامل انجام خواهد_شد . مدیرعامل می‌تواند به هر یک از مدیران اجرایی شرکت ، در حیطه اختیاراتش ، حق امضاء مکاتبات مذکور را تفویض نماید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13782903
آگهی تغییرات شرکت فنی ومهندسی صنعت کاران موزون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۵۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فواد فرح جوی انرجان کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محسن اردستانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند آقای علی قاسمی کدملی xxxxxxxxx۱ آقای حسین حقیقی مود کدملی xxxxxxxxx۵ آقای حسن کریمی کدملی xxxxxxxxx۱ آقای مهدی کریمی کدملی xxxxxxxxx۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13782905
آگهی تغییرات شرکت فنی ومهندسی صنعت کاران موزون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۵۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی قاسمی (کدملی xxxxxxxxx۱) بسمت مدیرعامل آقای حسین حقیقی مود (کدملی xxxxxxxxx۵) بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن کریمی (کدملی xxxxxxxxx۱) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی کریمی (کدملی xxxxxxxxx۰) بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقأ همراه با مهرشرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره هریک بتنهایی همراه با مهرشرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232573
آگهی تغییرات شرکت سیمان ابیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسدا … عابدی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره مهدی کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره حمید فرمانی باروق بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیئت مدیره محمدرضا بازوی بیدستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان عضو هیئت مدیره محمد فتوگرافی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا کلیه چکها تا سقف پانصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و امضاء یکی از آقایان محمدجعفر باجلان یا احمد مقصودی با عنوان معاونت اقتصادی و معاونت مالی به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و امضاء یکی از آقایان محمدجعفر باجلان یا احمد مقصودی با عنوان معاونت اقتصادی و معاونت مالی به همراه مهر شرکت معتبر بوده و نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت از سقف تعیین شده (پانصد میلیون ریال) برای معاونین مالی و اقتصادی مستثنی می‌باشد و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12225616
آگهی تغییرات شرکت فنی ومهندسی صنعت کاران موزون سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۱۲۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۷۱۵۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۱و آقای حسین جسمانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقای سهراب حقیقی مود (کدملیxxxxxxxxx۲) بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) آقای محمد شعبانپور (کد ملیxxxxxxxxx۴) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسن کریمی (کدملیxxxxxxxxx۱) بسمت عضو هیئت مدیره آقای حسین حقیقی مود (کدملیxxxxxxxxx۵) بسمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی کریمی (کدملی xxxxxxxxx۰) بسمت عضو هیئت مدیره بمدت ۲سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638456
آگهی تغییرات شرکت سیمان آبیک سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی لطفی بشماره ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره محمدحسن رضائی عراقی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره غلامعباس میرزائی بشماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیئت مدیره مهدی کریمی بشماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان عضو هیئت مدیره محمد فتوگرافی بشماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک،سفته، بروات، قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً کلیه چکها تا سقف پانصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و آقای محمدجعفر باجلان کد ملی xxxxxxxxx۲ همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و آقای محمدجعفر باجلان همراه با مهر شرکت معتبر بوده و نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت از سقف تعیین شده(پانصد میلیون ریال) برای معاونت مالی و اقتصادی مستثنی می باشد و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408905
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر سهامی عام شماره ثبت ۶۴۴۹۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای منوچهر رئیسی بهشماره ملیxxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت سیمان فارس باش مxxxxxxxxx۵۵ بجای آقای علی حسین قراچه برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره معرفی گردیدند.
مهدی کریمی با کدملیxxxxxxxxx۰ رئیس هیئت مدیره
منصور نجفی با کدملیxxxxxxxxx۳ نایب رئیس هیئت مدیره
داریوش بنی احمدی با کدملیxxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره
منوچهر رئیسی با کدملیxxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره
منصور قدمی با کدملیxxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
کلیه اوراق بانکی, قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل, با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103088
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خزر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۳/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیاوش عرب به ک م xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت سیمان فارس بجای روزعلی نیک آبادی به ک م xxxxxxxxx۱ برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدد مهدی کریمی به ک م xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره منصور نجفی به ک م xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره داریوش بنی احمدی به ک م xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره سیاوش عرب به ک م xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند منصور قدمی به ک م xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه بتصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082825
آگهی تغییرات شرکت سیمان آبیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/۹۲ غلامعباس میرزائی به ش.م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به ش.م xxxxxxxxx۱۵ به جای اسفندیار سالاروند به ش.م xxxxxxxxx۸ و مهدی کریمی به ش.م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به ش.م xxxxxxxxx۲۱ (سهامی عام) به جای حسین پاپی به ش.م xxxxxxxxx۶ و مرتضی لطفی به ش.م xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و انوشیروان باقری به ش.م xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند سایر اعضاء در سمت های خود ابقاء گردیدند. دارندگان حق امضاء مجاز موضوع ماده ۵۹ اساسنامه کماکان به شرح مصوبات قبلی به قوت خود باقی و معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 970571
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خزر سهامی عام ‌به شماره ثبت۶۴۴۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: داریوش بنی احمدی با کدملیxxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت سیمان فارس نو با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره روزعلی نیک آبادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و منصور نجفی با کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی کریمی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و منصور قدمی با کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته ، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. شرح وظایف مدیرعامل طبق صورتجلسه فوق تصویب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939222
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۹/۹۱ منصور قدمی به ک مxxxxxxxxx۰ بجای حمید اقبالیان بنمایندگی شرکت سهام عام سیمان فارس و خوزستان به ش مxxxxxxxxx۱۵ و روزعلی نیک آبادی به ک مxxxxxxxxx۱ بجای آرش حبیبی آزاد بنمایندگی از شرکت سیمان فارس سهامی عام به ش مxxxxxxxxx۵۵ و مهدی کریمی به ک مxxxxxxxxx۰ بجای مهدی اکبری یگانه بنمایندگی شرکت سیمان خوزستان سهامی عام به ش مxxxxxxxxx۲ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین و روزعلی نیک آبادی بسمت رئیس هیئت مدیره و منصور نجفی به ک مxxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد مقصودی به ک مxxxxxxxxx۱ و مهدی کریمی بسمت اعضای هیئت مدیره و منصور قدمی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه در۲۷ بند تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10210823
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۱ منصور قدمی به ک م xxxxxxxxx۰ بجای حمید اقبالیان بنمایندگی شرکت سهام عام سیمان فارس و خوزستان به ش م xxxxxxxxx۱۵ و روزعلی نیک آبادی به ک م xxxxxxxxx۱ بجای آرش حبیبی آزاد بنمایندگی از شرکت سیمان فارس سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۵۵ و مهدی کریمی به ک م xxxxxxxxx۰ بجای مهدی اکبری یگانه بنمایندگی شرکت سیمان خوزستان سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین و روزعلی نیک آبادی بسمت رئیس هیئت مدیره و منصور نجفی به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد مقصودی به ک م xxxxxxxxx۱ و مهدی کریمی بسمت اعضای هیئت مدیره و منصور قدمی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه در ۲۷ بند تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936005
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آبیک سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
با استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۹/۹۱ عیسی فرهادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به جای مهدی واصلی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و حسین پاپی به کدملی xxxxxxxxx۶ به جای مهدی کریمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند سایر اعضا در سمت های خود ابقا گردیدند دارندگان حق امضا مجاز موضوع ماده ۵۹ اساسنامه کماکان به شرح مصوبات قبلی به قوت خود معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651954
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آبیک سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش ملیxxxxxxxxx۳۷ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا منتظری به ک مxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سیمان فارس و خوزستان به ش مxxxxxxxxx۱۳ محمدحسن رضائی عراقی به ک مxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان به ش مxxxxxxxxx۸ سید مهدی واصلی به ک مxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس به ش مxxxxxxxxx۵۵ مهدی کریمی به ک مxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به ش مxxxxxxxxx۲۱ مرتضی لطفی به ک مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو به ش مxxxxxxxxx۲۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۴/۹۱ محمدرضا منتظری به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدحسن رضائی عراقی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی لطفی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه چکها تا سقفxxx/xxx/xxx ریال با امضاء مدیرعامل و محمدجعفر باجلان همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و محمد باجلان همراه با مهر شرکت معتبر است و نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت از سقف تعیین شده (xxx/xxx/xxx ریال) برای محمدجعفر باجلان مستثنی می باشد و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9925219
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آبیک سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش ملیxxxxxxxxx۳۷ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا منتظری به ک مxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سیمان فارس و خوزستان به ش‌ مxxxxxxxxx۱۳ محمدحسن رضائی‌عراقی به ک مxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان به ش‌ مxxxxxxxxx۸ سید مهدی واصلی به ک مxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس به ش مxxxxxxxxx۵۵ مهدی کریمی به ک مxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به ش مxxxxxxxxx۲۱ مرتضی لطفی به ک مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو به ش مxxxxxxxxx۲۹ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۵/۴/۹۱ محمدرضا منتظری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسن رضائی‌عراقی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی لطفی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه چکها تا سقفxxx/xxx/xxx ریال با امضاء مدیرعامل و محمدجعفر باجلان همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و محمد باجلان همراه با مهر شرکت معتبر است و نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت از سقف تعیین شده (xxx/xxx/xxx ریال) برای محمدجعفر باجلان مستثنی می‌باشد و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 551304
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و آذربایجان سهامی خاص بشماره ثبت۱۴۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۹۹۷۲۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ و هیئت مدیره که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده:
شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان بشماره ثبت ۳۹ شبستر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۱ شیراز شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت سیمان زنجان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۵ زنجان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره بمدت دو سال تعیین و سپس آقای مهدی کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان بسمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره آقای نصیر نوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان بسمت عضو موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای اسماعیل پیروزنیا به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از طرف شرکت سیمان زنجان بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره انتخاب و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9858998
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و آذربایجان سهامی خاص بشماره ثبت۱۴۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۹۹۷۲۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ و هیئت مدیره که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده:

شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان بشماره ثبت ۳۹ شبستر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۱ شیراز شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت سیمان زنجان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۵ زنجان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره بمدت دو سال تعیین و سپس آقای مهدی کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان بسمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره آقای نصیر نوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان بسمت عضو موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای اسماعیل پیروزنیا به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از طرف شرکت سیمان زنجان بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره انتخاب و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10159156
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ سعید جلالی بجای ضیاء الدین معزی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سیمان بجنورد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. در نتیجه مصطفی پرتوافکنان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی کریمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید اقبالیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی اکبر حشمتی رفسنجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و سعید جلالی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10773279
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش سهامی عام ثبت به شماره۶۰۳۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۹/۸۹ واصل گردید: علی‌اکبر حشتمی‌رفسنجانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به جای مسعود خوانساری به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بعنوان عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. در نتیجه مصطفی پرتوافکنان به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی کریمی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت‌مدیره و حمید اقبالیان به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و علی‌اکبر حشتمی‌رفسنجانی و ضیاء‌الدین معزی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیات‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11106765
آگهی تغییرات شرکت سیمان آبیک سهامی عام بشماره ثبت۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۴/۹۰ خلیل جعفرزاده به کدملیxxxxxxxxx۲ به جای صادق افشار به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ و مهدی کریمی به کدملیxxxxxxxxx۰ به جای محمدمسعود سمیعی‌نژاد به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ به سمت اعضا هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند و محمدحسن رضائی‌عراقی به کدملیxxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سید مهدی واصلی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اسفندیار سالاروند به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11962560
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آبیک سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
با استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۹/۹۱ عیسی فرهادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به جای مهدی واصلی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و حسین پاپی به کدملی xxxxxxxxx۶ به جای مهدی کریمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند سایر اعضا در سمت‌های خود ابقا گردیدند دارندگان حق امضا مجاز موضوع ماده ۵۹ اساسنامه کماکان به شرح مصوبات قبلی به قوت خود معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11981675
آگهی تصمیمات
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۸۹ شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و آذربایجان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۹۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲، که در تاریخ ۳۰/۴/۸۹ به این اداره واصل گردیده است،‌ ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ تصویب و سازمان حسابرسی به شماره ثبت xxx۹۲ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس و حسابرس برای سال مالی xxx۹ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان به شماره ثبت ۳۹ شبستر و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و شرکت سیمان زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت زنجان xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱ شیراز و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند و آقای مهدی کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو غیر موظف) و آقای رحیم عیسی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) بسمت مدیرعامل و نایب رئیس (عضو موظف) و آقای رحیم همدانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سیمان زنجان (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره (غیر موظف) انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین و مورد تصویب قرار گرفت: ۳ـ۱ اجرای مصوبات هیئت مدیره ۳ـ۲ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی و خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت ۳ـ۳ـ طرح و تنظیم و اصلاح آئین‌نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب ۳ـ۴ـ تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هر نوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب ۳ـ۵ـ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل و حقوق و دستمزد، ترفیع و پاداش، انعام و تنبیه و سایر شرایط قرارداد و خروج آنها از خدمت و مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و آئین نامه‌های داخلی و مقررات و ضوابط قانونی ۳ـ۶ـ افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک‌‌ ها و موسسات تجاری ۳ـ۷ـ تعهد به ظهر نویسی، قبولی پرداخت و درخواست اوراق و اسناد تجارتی ۳ـ۸ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات ۳ـ۹ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد مطابق آئین نامه‌‌های مصوب شرکت ۳ـ۱۰ـ مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری به امانت گذاری هر نوع اسناد و مدارک، وجوه در صندوق‌های دولتی و استرداد آنها ۳ـ۱۱ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی از حقوقی و کیفری رأساً و یا با مشورت مشاور ذیربط ۳ـ۱۲ـ تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و جریان وجوه نقدی صورت‌های مالی اساسی بعد از انقضای سال مالی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب ۳ـ۱۳ـ بررسی طرح‌های مربوط به فعالیت‌ها و موضوع شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره ۳ـ۱۴ـ انتشار آگهی‌‌ های شرکت.

سرپرست ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات