ناصر دهقان سانیچ

آقای ناصر دهقان سانیچ

کد ملی 056939xxxx
گراف ارتباطات
3
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

شرکت های ناصر دهقان سانیچ

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ناصر دهقان سانیچ دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14678473
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ سید سعید میرعشقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مجید اعظم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ حسین امین زاده هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ علیرضا مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی محمدهادی مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سید تورج شهرجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای علی البدل تا تاریخ ۱۱/۰۳/xxx۰. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14678480
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می‌باشد : ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره ( غیرموظف ) حسین امین زاده هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ( غیرموظف ) سید سعید میرعشقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره ( موظف ) مجید اعظم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره ( موظف ) علیرضا مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۱/۰۳/xxx۰. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر می‌باشدکلیه اوراق و مکاتبات عادی و قراردادهای استخدامی و مکاتبات غیرتعهدآور با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14631560
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای ناصر دهقان سانیچ با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای حمیدرضا حداد با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای سیاوش محمدی رودباری با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیات مدیره - آقای محمود دلیلی شعاعی با کدملی xxxxxxxxx۰ ( خارج از اعضاء هیات مدیره ) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اوراق ، اسناد بهادار و تعهد آور شرکت و همچنین کلیه بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری همواره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره ممهور به مهر شرکت امضاء شده و در غیاب مدیرعامل نیز با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت انجام شود - هیات مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود : ۱ - انجام کلیه امور شرکت و انجام تشریفات قانونی و نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و عمومی . ۲ - تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب . ۳ - تهیه و پیشنهاد اصلاح دستور العمل‌ها و آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب . ۴ - وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون از اصل و فرع و دادن هرگونه رسید و مفاصا و تعهد و ظهرنویسی و قبولی پرداخت و واخواست چک‌ها و بروات و سفته‌های دریافتی از مشتریان شرکت و منظور نمودن آنها به حساب‌های شرکت . ۵ - نصب و عزل کارکنان و روسای ادارات و مدیران ، تعیین شغل و سمت و وظایف و اختیارات ، حقوق و مزایا ، ترفیع ، تشویق ، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام ، مرخصی ، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره . ۶ - پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دریافت تسهیلات از بانک‌ها و موسسات درجهت فعالیت شرکت ، به هیئت مدیره جهت تصویب . ۷ - عقد هرنوع قرارداد در خصوص اموال منقول و تغییر و تبدیل یا فسخ آن و خرید و فروش و معاوضه در چهارچوب آیین نامه معاملاتی . ۸ - ورود به هرگونه دعوی کیفری بعنوان شاکی یا مشتکی عنه و حقوقی بعنوان خواهان و خوانده در کلیه مراحل قضایی و دفاع از هرگونه دعوی به غیراز حق صلح و سازش ، با داشتن تمام اختیارات راجع به دادرسی از قبیل تجدید نظرخواهی ، فرجام خواهی_، اعاده دادرسی و اعمال طرق فوق العاده ( بند ۲ ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ) به نام شرکت در چهارچوب صرفه و صلاح شرکت و با حق توکیل به غیرو انتخاب وکیل دادگستری . ۹ - اجاره استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و اجرای آن در چهارچوب آیین نامه معاملاتی . ۱۰ - پیشنهاد به امانت گذاردن هرگونه اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها به هیئت مدیره جهت تصویب . ۱۱ - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری در چهارچوب اهداف شرکت . ۱۲ - پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب ، پیشه و تجارت ( سرقفلی ) به هیئت مدیره جهت تصویب . ۱۳ - اقدام به خرید مواد اولیه با رعایت آیین نامه معاملات در چهارچوب بودجه مصوب . ۱۴ - مبادرت به پرداخت تسهیلات نقدی ( وام - مساعده ) به کارکنان . توضیح : استفاده از این اختیار منوط به تصویب آیین نامه وام توسط هیئت مدیره می‌باشد . ۱۵ - انجام سایر وظائف که از سوی هیئت مدیره ارجاع می‌گردد و یا در اساسنامه شرکت پیش بینی شده_است و در هرصورت امکان صلح داراییهای شرکت در هر شرایطی با مدیرعامل نمی‌باشد و می‌بایست در این مورد مصوبه هیئت مدیره شرکت وجود داشته_باشد و در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت انجام پذیرد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14251475
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاشفان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و رضا رضوانی کدملی: xxxxxxxxx۸ و ناصر دهقان سانیچ کدملی xxxxxxxxx۹ و قاسم صابری کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت روین شیمی شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ و سیدکاظم موسوی بفرویی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186266
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ و باستناد نامه شماره xxx۰۴,xxx مورخ ۱۷/۰۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) محمد حسین فهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) سید احمد امامی به شماره xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) حسین امین زاده هرندی به شماره xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) علیرضا مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و منشی هیئت مدیره (عضو موظف هیئت مدیره) شرکت روین شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی شهلا تلیکانی طی معرفی نامه شماره xxxxxx۶ مورخ ۲۵/۲/۹۷ و محمدهادی مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.کلیه اوراق و مکاتبات عادی و قراردادهای استخدامی و مکاتبات غیرتعهدآور با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186274
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ و باستناد نامه شماره xxx۰۴,xxx مورخ ۱۷/۰۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و محمد حسین فهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید احمد امامی به شماره xxxxxxxxx۰ و حسین امین زاده هرندی به شماره xxxxxxxxx۷ و علیرضا مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و شرکت روین شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی شهلا تلیکانی طی معرفی نامه شماره xxxxxx۶ مورخ ۲۵/۲/۹۷ و محمدهادی مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333656
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیات مدیره حمیدرضا حداد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271438
آگهی تغییرات شرکت روین شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰
آگهی تغییرات شرکت روین شیمی سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رییس هیئت مدیره خانم شهلا تلیکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل و نایب رییس هیئت مدیره موسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه آرمان راه برد به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122889
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر دهقان سانیچ کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد حمیدی هدایت کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمود دلیلی شعاعی xxxxxxxxx۰ کدملی خارج از اعضاء هیأت مدیره به سمت مدیر عامل آقای سیاوش محمدی رودباری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری همواره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضا هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت امضاء شده و در غیاب مدیر عامل نیز با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت انجام شود. حدود اختیارات مدیر عامل بشرح ذیل می‌باشد: ۱ انجام کلیه امور شرکت و انجام تشریفات قانونی و نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و عمومی. ۲ تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ۳ تهیه و پیشنهاد اصلاح دستور العمل‌ها و آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. ۴ وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون از اصل و فرع و دادن هرگونه رسید و مفاصا و تعهد و ظهرنویسی و قبولی پرداخت و واخواست چک‌ها و بروات و سفته‌های دریافتی از مشتریان شرکت و منظور نمودن آنها به حساب‌های شرکت. ۵ نصب و عزل کارکنان و روسای ادارات و مدیران، تعیین شغل و سمت و وظایف و اختیارات، حقوق و مزایا، ترفیع، تشویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیأت مدیره. ۶ پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هیئت مدیره جهت تصویب. ۷ عقد هرنوع قرارداد در خصوص اموال منقول و تغییر و تبدیل یا فسخ آن و خرید و فروش و معاوضه در چهارچوب آیین نامه معاملاتی. ۸ ورود به هرگونه دعوی کیفری بعنوان شاکی یا مشتکی عنه و حقوقی بعنوان خواهان و خوانده در کلیه مراحل قضایی و دفاع از هرگونه دعوی به غیر از حق صلح و سازش، با داشتن تمام اختیارات راجع به دادرسی از قبیل تجدید نظرخواهی، فرجام خواهی_، اعاده دادرسی و اعمال طرق فوق العاده (بند ۲ ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) به نام شرکت در چهارچوب صرفه و صلاح شرکت و با حق توکیل به غیر و انتخاب وکیل دادگستری. ۹ اجاره استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و اجرای آن در چهارچوب آیین نامه معاملاتی. ۱۰ پیشنهاد به امانت گذاردن هرگونه اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها به هیئت مدیره جهت تصویب. ۱۱ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری در چهارچوب اهداف شرکت. ۱۲ پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب، پیشه و تجارت (سرقفلی) به هیئت مدیره جهت تصویب. ۱۳ اقدام به خرید مواد اولیه با رعایت آیین نامه معاملات در چهارچوب بودجه مصوب. ۱۴ مبادرت به پرداخت تسهیلات نقدی (وام مساعده) به کارکنان. توضیح: استفاده از این اختیار منوط به تصویب آیین نامه وام توسط هیئت مدیره می‌باشد. ۱۵ انجام سایر وظائف که از سوی هیئت مدیره ارجاع می‌گردد و یا در اساسنامه شرکت پیش بینی شده_است و در هرصورت امکان صلح داراییهای شرکت در هر شرایطی با مدیرعامل نمی‌باشد و می‌بایست در این مورد مصوبه هیئت مدیره شرکت وجود داشته_باشد و در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت انجام پذیرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13071642
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ شامل ترازنامه؛ صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد تصویب گردید.. انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل وبازرس علی البدل: موسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی شماره xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل برای دوره عملکرد منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ تعیین گردید. موسسه آروین ارقام پارس به شماره ثبت xxx۵۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای دوره عملکرد منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ تعیین گردید.. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها و کلیه اطلاعیه‌های شرکت تعیین شد.. انتخاب اعضاء اصلی وعلی البدل هیئت مدیره: علیرضا مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ حسین امین زاده هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ محمدحسین فهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سیداحمد امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت ۲ سال بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. شرکت روین شیمی به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی شهلا تلیکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با معرفی نامه شماره xxxxxx۱ مورخ ۱۰/۰۵/۹۵ برای مدت ۲ سال بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردید. محمدهادی مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت ۲ سال بعنوان عضوعلی البدل هیئت مدیره انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13071659
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. تعیین سمت هیئت مدیره: ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره (موظف) محمد حسین فهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (موظف) سیداحمد امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) حسین امین زاده هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) علیرضا مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.. تعیین دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی و قراردادهای استخدامی و مکاتبات غیرتعهدآور با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008325
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاشفان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال جهت سال مالی xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت در سال xxx۵ تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ آقای رضا رضوانی کد ملی xxxxxxxxx۸ آقای ناصر دهقان سانیچ کد ملی xxxxxxxxx۹ آقای قاسم صابری کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی و آقای حسین شاهگلی کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بعنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12845268
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. علیرضا مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ حسین امین زاده هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ محمد سید فروتن به شماره ملی xxxxxxxxx شرکت روین شیمی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ وبه نمایندگی ناصردهقان سانیچ بسمت اعضای اصلی و سید احمد امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ محمد هادی مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12398986
آگهی تغییرات شرکت روین شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا حجارزاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.آقای ناصر دهقان سانیچ باکدملیxxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره وخانم شهلا تلیکانی باکدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد واوراق تعهدآور و مکاتبات اداری وسایرامور با امضای مدیرعامل و درغیاب ایشان با رئیس هیئت مدیره ممهوربه مهرشرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580440
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و آقای رضا رضوانی کد ملیxxxxxxxxx۸ و آقای ناصر دهقان سانیچ کد ملی xxxxxxxxx۹ و آقای قاسم صابری کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای حسین شاهگلی کد ملیxxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ به سمت اعضاء علی البدل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 881024
آگهی تصمیمات شرکت روین شیمی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۶۸۹۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۹/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: ناصر دهقان سانیج به کدملیxxxxxxxxx۹، شهلا تلیکانی به کدملیxxxxxxxxx، ناصر دهقان سانیج به سمت رئیس هیئت مدیره، شهلا تلیکانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745150
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۰۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل رضا رضوانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و ناصر دهقان سانیچ به کد ملی xxxxxxxxx۹ و قاسم صابری به کد ملی xxxxxxxxx۵ و سیاوش محمدی رودباری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و وحیدخان احمدلو به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند: بنابراین وحیدخان احمدلو بسمت رئیس هیئت مدیره، سیاوش محمدی رودباری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، فروردین جمشید افلاکی خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687563
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات ایران مرینوسسهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ ـ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ـ رضا رضوانی به کدملیxxxxxxxxx۸ ـ قاسم صابری به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ ناصر دهقان سانیچ به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و حسین نایبی به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10775238
آگهی تصمیمات شرکت روین شیمی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۶۸۹۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۱/۹/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: ناصر دهقان‌سانیج به کدملیxxxxxxxxx۹، شهلا تلیکانی به کدملیxxxxxxxxx، ناصر دهقان‌سانیج به سمت رئیس هیئت‌مدیره، شهلا تلیکانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11341010
آگهی تصمیمات شرکت روین شیمی سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۶۸۹۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ۱۰/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۳/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر دهقان‌سانیچ به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شهلا تلیکانی به ش ملیxxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11362431
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ ـ بنیاد مستضعفان انقلاب‌ اسلامی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ـ رضا رضوانی به کدملیxxxxxxxxx۸ ـ قاسم صابری به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ ناصر دهقان‌سانیچ به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت اعضای اصلی هیات‌مدیره و حسین نایبی به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ بسمت اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11489565
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل رضا رضوانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و ناصر دهقان‌سانیچ به کد ملی xxxxxxxxx۹ و قاسم صابری به کد ملی xxxxxxxxx۵ و سیاوش محمدی‌رودباری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و وحیدخان ‌احمدلو به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت اعضا اصلی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند: بنابراین وحیدخان احمدلو بسمت رئیس هیئت‌مدیره، سیاوش محمدی‌رودباری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، فروردین جمشید‌افلاکی خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات