محمود دربندی

محمود دربندی

کد ملی 003514xxxx
گراف ارتباطات
9
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14575692
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمود دربندی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ عنوان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سالار مرادی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت لوازم خانگی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای زعفر تنهاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا محمدی خجسته نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و بازرگانی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید اله بداشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت خدمات پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک‌ها ، سفته‌ها ، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . همچنین مکاتبات اداری و قراردادی کار ، با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ۷ هیئت مدیره در چارچوب ماده ۳۹ اساسنامه بخشی از اختیارات را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع ، نام و یا علامت تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره . پیشنهاد ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر اقامه هر گونه دعوی حقوقی و کیف ری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت و دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالح و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قرارداد‌های حاوی شرایط داوری با توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14346925
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـسازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای یوسف سلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۹۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای محمود دربندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره . ۳ ـ شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر(سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۴۷ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای محمد نصیری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ شرکت نفت و گاز کوثر به شماره ثبتxxx۳۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای مجید یاریگر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره . ۵ ـ گروه سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر(سهامی عام) به شماره ثبتxxx۷۸ وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای سید مهرداد دست ورز به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو موظف هیئت مدیره. ۶ ـ آقای محمود دربندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج ازشرکت) برای مدت باقیمانده انتخاب شدند . آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، بخش مرکزی، دهستان میدان چای، روستا کندرود، چایکنار، خیابان طالقانی، جاده تهران، پلاک xxx، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. هیئت مدیره از اختیارات خود بشرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی،مراجع قضایی و مؤسسات خصوصی و غیره. ـ تعهد،ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت اساسنامه شرکت . ـ پیشنهاد اهداف و سیاستها و برنامه های بلند مدت،میان مدت و کوتاه مدت و استراتژی و برنامه ۵ ساله و خط مشی های راهبردی و همچنین بودجه سالانه برای تصویب در هیئت مدیره . ـ تعیین سازمان و ساختار تشکیلاتی و آئین نامه های داخلی شرکت در چارچوب سیاستهای مصوب مجمع عمومی به هیئت مدیره . ـ پیگیری اخذ تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره شرکت . ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و مشارکت و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد به هیئت مدیره شرکت . ـ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری . ـ طرح اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی و سایر مراجع مربوطه به منظور دفاع از حقوق شرکت از آغاز تا اتمام،بصورت انتخاب و یا عزل نماینده با حق توکیل به غیر ولو کراراً . ـ تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی شرکت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره . ـ تعیین و میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور . ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده برابر با مقررات قانون تجارت و اجرای مصوبات مجامع . ـ پیگیری کلیه مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش نتایج اقدامات انجام شده در موعد مقرر تعیین شده به هیئت مدیره . ـ در سایر موارد مدیرعامل مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت اختیار تصمیم گیری و اقدام در اداره شرکت را دارد. کلیه اسناد و مدارک تعهد آور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. و ضمنا" کلیه نامه های عادی و اداری با امضأ مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14067287
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ ومجوز شماره xxx۲۸ , xxx مورخ ۴/۲/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قربانعلی سعادت قره باغ به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم حسن بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید کوروش هاشمی گل سفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سعید عبدالهی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود دربندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها، اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۲ - کلیه قراردادهای شرکت بر اساس آئین نامه‌های شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره امضاء با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۳ - مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه مشتمل بر بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۲ و ۱۳ به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486083
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای یوسف سلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای محمود دربندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۴۷ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای محمد نصیری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت نفت و گاز به شماره ثبت xxx۳۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای مجید یاریگر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. گروه سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای روح ا … زحمتکش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. محمود دربندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و هیئت مدیره) انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. و ضمنا " کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضأ مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره از اختیارات خود بشرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و مؤسسات خصوصی و غیره. تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت اساسنامه شرکت. پیشنهاد اهداف و سیاستها و برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و استراتژی و برنامه ۵ ساله و خط مشی‌های راهبردی و همچنین بودجه سالانه برای تصویب در هیئت مدیره. تعیین سازمان و ساختار تشکیلاتی و آئین نامه‌های داخلی شرکت در چارچوب سیاستهای مصوب مجمع عمومی به هیئت مدیره. پیگیری اخذ تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره شرکت. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و مشارکت و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد به هیئت مدیره شرکت. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری. طرح اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی و سایر مراجع مربوطه به منظور دفاع از حقوق شرکت از آغاز تا اتمام، بصورت انتخاب و یا عزل نماینده با حق توکیل به غیرولو کرارا. تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی شرکت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده برابر با مقررات قانون تجارت و اجرای مصوبات مجامع. پیگیری کلیه مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش نتایج اقدامات انجام شده در موعد مقرر تعیین شده به هیئت مدیره. در سایر موارد مدیرعامل مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت اختیار تصمیم گیری و اقدام در اداره شرکت را دارد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015031
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یوسف سلامی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره محمود دربندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره محمد نصیری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره مجید یاریگر به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت نفت وگاز به شماره ثبت xxx۳۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره روح ا.. زحمتکش به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت هیئت مدیره انتخاب شدند. از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض شد. نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و مؤسسات خصوصی و غیره. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت اساسنامه شرکت. پیشنهاد اهداف وسیاستها و برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت واستراتژی و برنامه ۵ ساله وخط مشی‌های راهبردی و همچنین بودجه سالانه برای تصویب درهیئت مدیره. تعیین سازمان و ساختار تشکیلاتی و آئین نامه‌های داخلی شرکت در چارچوب سیاستهای مصوب مجمع عمومی به هیئت مدیره. پیگیری اخذ تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی ودرخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره شرکت. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن درمورد خرید وفروش و مشارکت و معاوضه اموال منقول وغیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد به هیئت مدیره شرکت. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویرو علائم تجاری. طرح اقامه هرگونه دعوای حقوقی وجزائی ودفاع از هر گونه دعوای حقوقی وجزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت درهر یک ازدادگاههای اختصاصی یا عمومی و سایرمراجع مربوطه به منظور دفاع ازحقوق شرکت ازآغاز تا اتمام، بصورت انتخاب ویا عزل نماینده با حق توکیل به غیر ولوکرارا. تهیه و تنظیم وارائه صورتهای مالی شرکت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده برابر با مقررات قانون تجارت و اجرای مصوبات مجامع. پیگیری کلیه مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش نتایج اقدامات انجام شده در موعد مقرر تعیین شده به هیئت مدیره. در سایر موارد مدیر عامل مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت اختیار تصمیم گیری و اقدام در اداره شرکت را دارد. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره با مهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاءرئیس هیئت مدیره ویکی ازاعضاء هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبرمی باشد. وضمنا کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضأ مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12798566
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مالک رحمتی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت نفت و گاز کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۵۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره محمود دربندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره سیدمرتضی نیرومند اسکویی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۸ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره یوسف سلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت انتخاب شدند. آقای سیدمصطفی میرنقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره. برای بقیه مدت انتخاب شدند و با امضاء ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12631814
آگهی تغییرات شرکت توليدي سيم و كابل تبريز سيمكات شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مالک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شماره ثبت xxx۶۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. محمود دربندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره. سید مرتضی نیرومند اسکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره. یوسف سلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیات مدیره. سید مصطفی میرنقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شماره ثبتxxx۴۷ و به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیات مدیره. برای بقیه مدت انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12439528
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شماره ثبت xxx۶۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی مالک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی محمود دربندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی محمدرضا اصولی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی سیدمرتضی نیرومند اسکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت عضو هیات مدیره و سازمان اقتصادی کوثر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی محسن مسلم خانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره مستفاد از ماده ۵۶ اساسنامه، اختیارات ذیل از مفاد ماده ۵۰ اساسنامه را بشرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و مؤسسات خصوصی و غیره. تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت اساسنامه شرکت. پیشنهاد اهداف و سیاستها و برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و استراتژی و برنامه ۵ ساله و خط مشی های راهبردی و همچنین بودجه سالانه برای تصویب در هیئت مدیره. تعیین سازمان و ساختار تشکیلاتی و آئین نامه های داخلی شرکت در چارچوب سیاستهای مصوب مجمع عمومی به هیئت مدیره. پیگیری اخذ تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره شرکت. پیشنهاد عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و مشارکت و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد به هیئت مدیره شرکت. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری. طرح اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی و سایر مراجع مربوطه به منظور دفاع از حقوق شرکت از آغاز تا اتمام، بصورت انتخاب و یا عزل نماینده حقوقی و وکیل دادگستری با حق توکیل به غیرولو کراراً. تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی شرکت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره. تعیین و میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده برابر با مقررات قانون تجارت و اجرای مصوبات مجامع. پیگیری کلیه مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش نتایج اقدامات انجام شده در موعد مقرر تعیین شده به هیئت مدیره. در سایر موارد مدیرعامل مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت اختیار تصمیم گیری و اقدام در اداره شرکت را دارد. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12433044
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شماره ثبتxxx۶۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی مالک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام ) به شماره ثبتxxx۹۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی محمود دربندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شماره ثبتxxx۴۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی محمد رضا اصولی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام ) به شماره ثبتxxx۷۸ وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی سید مرتضی نیرومند اسکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی از محسن مسلم خانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ برای باقیمانده ماموریت هیئت مدیره، بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12272340
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۳۴۴۲۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مالک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۷۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمود دربندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۹۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره. آقای محمد رضا اصولی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۴۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سید مرتضی نیرومند اسکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۷۸ وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محسن مسلم خانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موادی از مفادماده ۵۶ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی،مراجع قضایی و مؤسسات خصوصی و غیره. تعهد،ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت اساسنامه شرکت. پیشنهاد اهداف و سیاستها و برنامه های بلند مدت،میان مدت و کوتاه مدت و استراتژی و برنامه ۵ ساله و خط مشی های راهبردی و همچنین بودجه سالانه برای تصویب در هیئت مدیره. تعیین سازمان و ساختار تشکیلاتی و آئین نامه های داخلی شرکت در چارچوب سیاستهای مصوب مجمع عمومی به هیئت مدیره. پیگیری اخذ تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره شرکت. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و مشارکت و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد به هیئت مدیره شرکت. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری. طرح اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی و سایر مراجع مربوطه به منظور دفاع از حقوق شرکت از آغاز تا اتمام،بصورت انتخاب و یا عزل نماینده با حق توکیل به غیر ولو کراراً. تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی شرکت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره. تعیین و میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده برابر با مقررات قانون تجارت و اجرای مصوبات مجامع. پیگیری کلیه مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش نتایج اقدامات انجام شده در موعد مقرر تعیین شده به هیئت مدیره. در سایر موارد مدیرعامل مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت اختیار تصمیم گیری و اقدام در اداره شرکت را دارد. کلیه اسناد و مدارک تعهد آور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12244412
آگهی تغییرات شرکت تولیدی هادی برق سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۴۷۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت رییس هیات مدیره. - آقای عبدالحسین شاه حسین نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت نایب رییس هیات مدیره.- سید مصطفی میرنقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره - آقای محمود دربندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت عضو هیات مدیره.- آقای محمدحسن مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند - اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و مکاتبات اداری عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359032
آگهی تغییرات شرکت تولیدی هادی برق سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۸۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۴۷۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای احمد حیدری به شماره ملی (xxxxxxxxx۱) بجای آقای نادر زینالی بنمایندگی سازمان اقتصادی کوثر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالحسین شاه حسین نجف آبادی به شماره ملی (xxxxxxxxx۹) بجای آقای هاشم بهمدی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت نایب رئیس و آقای محمود دربندی به شماره ملی (xxxxxxxxx۴) بجای آقای محمد مقدس از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حشمت اله جمشیدی به شماره ملی (xxxxxxxxx۶) بجای آقای محمدرضا سلیمی جهرمی بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و چک و برات و سفته و عقوداسلامی و قراردادها و اوراق تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
مرکز اصلی شرکت به تهران خیابان لاله زارنو بالاتر از منوچهری جنب کوچه صفامنش پاساژ ایرانیان طبقه دوم واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۷ منتقل گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1315884
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری زمین و ساختمان معین کوثر‌شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت۷۵۳۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مجید علایی جنت مکان شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و کرامت نرگس نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس و مدیرعامل به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ـ علی شجاعی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ـ رسول سالم شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سازمان اقتصادی کوثر ـ محمود دربندی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ قرارداد و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره آقایان علی شجاعی یا محمود در بندی همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10327327
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۱ حسینعلی کریمی فیروزجایی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای محمد قبله به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بوعلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و کریم رحیمیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ به جای اکبر سبقتی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. بهزاد گودرزیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود دربندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 863221
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی پارس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۱ حسینعلی کریمی فیروزجایی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای محمد قبله به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بوعلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و کریم رحیمیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ به جای اکبر سبقتی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. بهزاد گودرزیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود دربندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 468230

آگهی تغییرات شرکت اکسدانه
سهامی خاص بشماره ثبت xxx۵۱
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۰/۹۰ محمدمهدی تندگویان به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی به جای حمید حمیدی یگانه به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید و محمدحسن مجتهدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمود دربندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل مالی به کدملی xxxxxxxxx۵ و سید مصطفی میرنقی به کدملی xxxxxxxxx۲ هر دو به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها و چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل طبق ماده ۴۸ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10286414
آگهی تغییرات شرکت اکسدانه سهامی خاص بشماره ثبت ۳۰۲۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۷۰۴۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۰/۹۰ محمدمهدی تندگویان به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی به جای حمید حمیدی یگانه به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید و محمدحسن مجتهدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمود دربندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل مالی به کدملی xxxxxxxxx۵ و سید مصطفی میرنقی به کدملی xxxxxxxxx۲ هر دو به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها و چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل طبق ماده ۴۸ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 380655

آگهی تصمیمات شرکت پخش پارس قو
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت روغن نباتی پارس سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی بهزاد گودرزیان به ش ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت اکسدانه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی محمود دربندی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت صنایع غذائی نماد کوثر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی اکبر سبقتی به ش ملی xxxxxxxxx۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۰ اکبر سبقتی بسمت رئیس هیئت مدیره و بهزاد گودرزیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود دربندی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9657193
آگهی تصمیمات شرکت اکسدانه سهامی خاص بشماره ثبت ۳۰۲۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۷۰۴۸
بموجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۲/۲/۹۰ محمدحسن مجتهدی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت روغن نباتی پارس بسمت رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل و حمید حمیدی‌یگانه به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و محمود دربندی به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر و ابوالفضل مالی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت توسعه نماد کوثر و سید مصطفی میرنقی به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذایی نماد کوثر بسمت اعضای هیات‌مدیره تعیین شدند. کلیه قراردادها چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیات‌مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره و مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11709091
آگهی تصمیمات شرکت پخش پارس قو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۹۷۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت روغن نباتی پارس سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی بهزاد گودرزیان به ش ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت اکسدانه سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی محمود دربندی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت صنایع غذائی نماد کوثر سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی اکبر سبقتی به ش ملی xxxxxxxxx۷ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۰ اکبر سبقتی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و بهزاد گودرزیان بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محمود دربندی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11977190
آگهی تصمیمات شرکت روغن‌نباتی پارس (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۴۴۶۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۱۰/۸۹ محمد قبله به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۰بسمت رئیس هیئت‌مدیره و اکبر سبقتی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و بهزاد گودرزیان به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمید حمیدی‌یگانه به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۳ و محمود دربندی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. قراردادها چکها اوراق بهادار و تعهدآورشرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره شرکت معتبراست و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات