مهناز اسکندری

خانم مهناز اسکندری

کد ملی 003506xxxx
گراف ارتباطات
51
شرکت‌ها
70
آگهی‌ها

شرکت های مهناز اسکندری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مهناز اسکندری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
برج سازان سعد آباد
برج سازان سعد آباد
نایب رییس هییت مدیره
اوج سازان صدر تندیس
اوج سازان صدر تندیس
بازرس اصلی
آرتین پلاست الوان
آرتین پلاست الوان
بازرس اصلی
فردوس طرح آرمان
فردوس طرح آرمان
بازرس علی‌البدل
نگین پایاب الماس
نگین پایاب الماس
بازرس اصلی
اطلس طرح آرمان نگین
اطلس طرح آرمان نگین
بازرس اصلی
سازه ژابیز پایدار
سازه ژابیز پایدار
بازرس اصلی
اسکان سازه نامی قرن
اسکان سازه نامی قرن
بازرس اصلی
اوج سازان عدل پایدار
اوج سازان عدل پایدار
بازرس اصلی
اوج سازه اطلس پایدار
اوج سازه اطلس پایدار
بازرس اصلی
تندیس تیراژه قرن
تندیس تیراژه قرن
بازرس اصلی
آوید ژابیز
آوید ژابیز
بازرس اصلی
اوج بنا الماس نگین
اوج بنا الماس نگین
بازرس اصلی
آلوارس آداک
آلوارس آداک
بازرس اصلی
عدالت آفرینان آیریک
عدالت آفرینان آیریک
بازرس اصلی
ساباط داتیک
ساباط داتیک
بازرس اصلی
عمران بتن قرن
عمران بتن قرن
بازرس علی‌البدل
نیارش بتن قرن
نیارش بتن قرن
بازرس اصلی
عمران بتن داتیک
عمران بتن داتیک
بازرس اصلی
عمران پایدار آیلار
عمران پایدار آیلار
کژال تجارت قرن
کژال تجارت قرن
بازرس اصلی
راگا بتن پایدار
راگا بتن پایدار
بازرس اصلی
بازرگانی عمران پی راگا
بازرگانی عمران پی راگا
عضو هییت مدیره
تیراژه بتن پایدار
تیراژه بتن پایدار
بازرس اصلی
تامین توسعه تحول صنعت دور اندیش
تامین توسعه تحول صنعت دور اندیش
بازرس اصلی
نگین تیراژه راگا
نگین تیراژه راگا
بازرس اصلی
نگین الماس قرن
نگین الماس قرن
بازرس اصلی
نگین تندیس قرن
نگین تندیس قرن
عضو هییت مدیره
اوج سازان ژابیز
اوج سازان ژابیز
بازرس اصلی
ژابیز پایدار راگا
ژابیز پایدار راگا
بازرس اصلی
دژ پی آروشا
دژ پی آروشا
بازرس اصلی
آداک راگا تیراژه
آداک راگا تیراژه
بازرس اصلی
سدید تیراژه آداک
سدید تیراژه آداک
بازرس اصلی
پرهام پناه پایدار
پرهام پناه پایدار
بازرس اصلی
دنیز تیراژه پایدار
دنیز تیراژه پایدار
بازرس اصلی
کنتال راه
کنتال راه
بازرس اصلی
پانیذ پناه راگا
پانیذ پناه راگا
بازرس اصلی
پاریز پناه پایدار
پاریز پناه پایدار
کیمیا تیراژه قرن
کیمیا تیراژه قرن
بازرس اصلی
اوج سازان آیریک
اوج سازان آیریک
کیمیا نامی کهن
کیمیا نامی کهن
بازرس اصلی
تندیس زرین تیراژه
تندیس زرین تیراژه
بازرس اصلی
درخش کهن قرن
درخش کهن قرن
کیمیا کیان راگا
کیمیا کیان راگا
بازرس اصلی
کیا اطلس راگا
کیا اطلس راگا
بازرس علی‌البدل
یکتا سورن راگا
یکتا سورن راگا
بازرس اصلی
اوج بنا راگا
اوج بنا راگا
بازرس اصلی
آرمان سهند قرن
آرمان سهند قرن
بازرس اصلی
اوج بنا پایدار
اوج بنا پایدار
بازرس اصلی
سازه پایدار داتیک
سازه پایدار داتیک
بازرس اصلی
پایدار پایه آیریک
پایدار پایه آیریک

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14638302
آگهی تغییرات شرکت اوج سازه اطلس پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۱۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و وحید مسئله گو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14614673
آگهی تغییرات شرکت اوج سازه اطلس پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۱۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای وحید مسئله گو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14214176
آگهی تغییرات شرکت اوج سازه اطلس پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۱۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهناز اسکندری، کدملی: xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید مسئله گو کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13551442
آگهی تغییرات شرکت سازه پایدار داتیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۸۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهناز اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقای عباسعلی خالقی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی رستمیان ورمله به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بامداد ابوالفتحی راد به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471640
آگهی تغییرات شرکت اوج سازه اطلس پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۱۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهناز اسکندری کدملی: xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای وحید مسئله گوکدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319945
آگهی تغییرات شرکت یکتا سورن راگا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۲۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهناز اسکندری به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و مریم مشهدالکوبه به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پارسا لطف اله زاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن بلند بخت به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد انور ریگی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312827
آگهی تغییرات شرکت آرمان سهند قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۹۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۶۸۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهناز اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تامینه علیخانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای بابک مدنی قمی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی بهرامی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13098650
آگهی تغییرات شرکت یکتا سورن راگا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۲۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم تأمینه علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن بلند بخت به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای پارسا لطف اله زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13055413
آگهی تغییرات شرکت اوج بنا پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۰۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۳۳۴۸
آگهی تغییرات شرکت اوج بنا پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم مهناز اسکندری به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - آقای احمد سلیمی قاضیجهان به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای سجاد محمدی شب خانه به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اردشیر باقری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027852
آگهی تغییرات شرکت سازه پایدار داتیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۸۴۱۶
آگهی تغییرات شرکت سازه پایدار داتیک سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهناز اسکندری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و مریم مشهدالکوبه به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: زهرا شهابی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. مهدی رستمیان ورمله به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. پیمان بختیاری به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967871
آگهی تغییرات شرکت کیمیا تیراژه قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۱۰۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۵۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهناز اسکندری به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقای عباسعلی خالقی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای ایرج اسمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی حمزه پورسوینی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی کوهی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هئیت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12907545
آگهی تغییرات شرکت کیا اطلس راگا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۱۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۰۸۸۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید محمدعلی پور به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محسن کوشکی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل وعضو هیأت مدیره و آقای رضا کریمی زند به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و خانم لیلا مسئله گو به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم مهناز اسکندری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12899034
آگهی تغییرات شرکت آرمان سهند قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۹۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۶۸۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهناز اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - تامینه علیخانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای حسین فروغی به کدملی xxxxxxxxx۱ سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی بهرامی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و آوراق بهادار و تعهد آور شرکت با رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12619446
آگهی تغییرات شرکت تنديس راگا تيراژه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۷۱۷۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۸۰۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای فرزاد آقایاری به کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سلیمان سیاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای نقی شاهب به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - خانم مهناز اسکندری به کد ملی xxxxxxxxx۶به سمت بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12606906
آگهی تغییرات شرکت يكتا سورن راگا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۷۲۲۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل:خانم تامینه علیخانی به کدملی xxxxxxxxx۵و آقای محمدحسین ذوالفقارزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای پارسا لطف اله زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ انتخاب گردیدند.خانم مهناز اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12400351
آگهی تغییرات شرکت اوج سازه اطلس پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۱۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید مظفری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای غلامرضا مظفری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای امیر رضا کافی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضا هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب و با امضا ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند. خانم مهناز اسکندری کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای وحید مسئله پور کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12359586
آگهی تغییرات شرکت کیمیا نامی کهن سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۷۱۳۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۴۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم فریبا شهابی به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای آیدین فرخ زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای علی کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و خانم مهناز اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12288089
آگهی تغییرات شرکت کیمیا تیراژه قرن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۱۰۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۵۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه سلیمی قاضی جهان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مصطفی حمزه پورسوینی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مهدی کوهی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند خانم مهناز اسکندری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12237462
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار پایه آیریک درتاریخ ۳۰/۰۳/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران نارمک میدان ۲۱ کوچه شهید چوبداران پلاک ۸ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶/xxx۱ مورخ ۱۹/۱۲/۹۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ـ مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی ـ مریم احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12232454
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازه پایدار داتیک در تاریخ ۲۷/۳/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، نارمک، خیابان جانبازان، گلبرگ شرقی، ابتدای مدائن شمالی، ، پلاک xxx، واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴/xxx۱ مورخ ۱۹/۱۲/۹۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: محمد عزیزعینی ش م xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره مونا عزیزعینی ش م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره وزهرا عزیزعینی ش م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی وخانم مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12227112
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج بنا پایدار درتاریخ ۲۵/۰۳/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، نارمک، بین چهار راه سرسبز و میدان هفت حوض، پلاکxxx، واحد ۴ کد پستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷/xxx۱ مورخ ۱۹/۱۲/۹۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: میثم عزیزعینی با کد ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محمد عزیزعینی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره مونا عزیزعینی با کد ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12186149
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان سهند قرن درتاریخ ۰۴/۰۳/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، بلوار فردوس شرق، انتهای خیابان بهار جنوبی، خیابان استاد شهریار، کوچه ارم، پلاک ۸، واحد۱۰ کدپستی:xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸/xxx۱ مورخ ۱۹/۱۲/۹۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مونا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ میثم عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ـ محمد عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ( ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152721
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یکتا سورن راگا در تاریخ ۲۰/۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان ۲۲بهمن، کوچه زمانی، پلاک ۸۹، واحد۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱/xxx۱ مورخ ۱۹/۱۲/xxx۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: میثم عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ـ مونا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ محمد عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152742
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج بنا راگا در تاریخ ۲۰/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان پونک، خیابان اشرفی اصفهانی، بلوار عدل، کوچه حسینی، پلاک ۲۳، واحد ۲ کد پ xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵/xxx۱ مورخ ۱۹/۱۲/۹۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: محمد عزیزعینی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۷ وزهرا عزیزعینی به سمت عضو هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۴ و مونا عزیزعینی به سمت مدیرعامل به ش م xxxxxxxxx۶ بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12150581
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص درخش کهن قرن درتاریخ ۱۹/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان شهران، بلوار کوهسار، خیابان بنفشه ۵، الهیه ۱۴، پلاک ۹۶، واحد۸ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳/xxx۱ مورخ ۱۹/۱۲/۹۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردید دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء خانم مهدیه عزیزعینی به تنهایی همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضا خانم مهدیه عزیزعینی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و مریم احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12150615
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا کیان راگا در تاریخ ۱۹/۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، حکیمه، فاز۱، خیابان سحر، نبش پگاه ۸، واحد۳، پلاک۳۸ کدپستی: xxxxxxxxx۰ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵/xxx۱مورخ ۱۹/۱۲/۹۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: محمد عزیزعینی به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مهدیه عزیزعینی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ مونا عزیزعینی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی به امضای ریئس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12150636
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیا اطلس راگا درتاریخ ۱۹/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم .) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان ستارخان، سه راه تهران ویلا، کوچه محرم، پلاک ۲۶، واحد ۳ کد پ xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲/xxx۱ مورخ ۱۹/۱۲/۹۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: میثم عزیزعینی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx و مونا عزیزعینی به سمت عضو هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۶ و مریم مشهدالکوبه به سمت مدیرعامل به ش م xxxxxxxxx۷۴ به مدت ۲ انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای میثم عزیزعینی به تنهایی همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضا آقای میثم عزیزعینی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: لیلا مسئله گو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12140404
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس راگا تیراژه درتاریخ ۰۸/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی "در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم " مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، کوچه کوهک، پلاک ۲۳، واحد ۱ کدپستیxxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۰/xxx۱ مورخ ۱۹/۱۲/۹۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد عزیزعینی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش - م xxxxxxxxx۷ زهرا عزیزعینی به سمت عضو هیئت مدیره به ش - م xxxxxxxxx۴ مونا عزیزعینی به سمت مدیرعامل و نائب ریئس هیئت مدیره به ش - م xxxxxxxxx۶ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد "ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد "
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12129715
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج سازان آیریک درتاریخ ۰۱/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس شرق خیابان گلستان پلاک ۴۰ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴/xxx۱ مورخ ۱۳/۱۲/۹۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهناز اسکندری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره و مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وزهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روز نامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد . (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12131546
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا نامی کهن درتاریخ ۰۱/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم .) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، شهرک ولیعصر، خیابان حیدری جنوبی، کوچه اکرمیه شرقی، پلاک ۹، واحد۲ کد پxxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶/xxx۱ مورخ ۱۳/xxx۲ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد عزیزعینی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۷ و مهدیه عزیزعینی به سمت مدیرعامل به ش م xxxxxxxxx۹ و زهرا عزیزعینی به سمت عضو هیئت مدیره به ش مxxxxxxxxx۴ به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12122991
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا تیراژه قرن درتاریخ ۲۶/۰۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی"در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم " مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان ۱۶ متری دوم، خیابان جمشید رویان، پلاک xxx، واحد ۱ کدپستیxxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹/xxx۱ مورخ ۱۹/۱۲/۹۳ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مونا عزیزعینی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش ـ م xxxxxxxxx۶. میثم عزیزعینی به سمت عضو هیئت مدیره به ش ـ م xxxxxxxxx۰. لیلا مسئله گو به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به ش ـ م xxxxxxxxx۱ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد "ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد "
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12084013
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پاریز پناه پایدار درتاریخ ۲۳/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ بلوار اشرفی اصفهانی ـ خیابان مخبری ـ ایران زمین جنوبی ـ پلاک ۲۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸/xxx۱ مورخ ۲۱/۱۰/۹۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت:. زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و ۲. مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۳. مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار " ابرار " برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12068927
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پانیذ پناه راگا درتاریخ ۱۳/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران شهرک غرب ـ بلوار فرحزاد ـ انتهای خیابان سپهر پلاک xxx ـ طبقه ۲ کد پستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت : مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰/xxx۴۱مورخ ۲۸/۱۱/xxx۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : مریم احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و نائب رئس هیئت مدیره و مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مونا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد )
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035882
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرهام پناه پایدار درتاریخ ۲۶/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران سعادت آباد کوی فراز بیدار شرقی پلاک ۷ واحد ۵ کد پستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹/xxx۱ مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره .زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره. شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی انتخاب شد . ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035939
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دنیز تیراژه پایدار درتاریخ ۲۶/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی."در صورت ضرورت قانونی پس ار اخذ مجورهای لازم " مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران،خیابان اشرفی اصفهانی، میدان پونک، بلوارعدل کوچه حیدری مقدم، پلاک ۳۵ واحد ۳ کدپستیxxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۲۵/۱۰/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرز داران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: زهرا عزیزعینی به سمت عضو هیئت مدیره به ش-م xxxxxxxxx۴. مونا عزیزعینی به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به xxxxxxxxx۶ محمد عزیزعینی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش ـ م xxxxxxxxx۷ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مونا عزیزعینی به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ابرار می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035953
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرهام پناه پاریز درتاریخ ۲۶/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار اشرفی اصفهانی خیابان ۲۲ بهمن کوچه مومن پلاک ۲۱ واحد ۲ کد پ xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷/xxx۱ مورخ ۲۱/۱۰/۹۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد عزیزعینی به ش م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و مهدیه عزیزعینی به ش م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مونا عزیزعینی به ش م xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : خانم مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی . آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12031780
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سدید تیراژه آداک در تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه‌های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تأسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، بزرگراه رسالت بین خ عادل و زرین پ ۲۹ واحد ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx , xxx مورخ ۲۰/۹/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت:. زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و ۲. مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۳. شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9426748
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آداک راگا تیراژه درتاریخ ۱۵/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران میدان رسالت خیابان مدائن خیابان شهید باقری کوچه بهار پلاک ۱۸ کد پستی xxxxxxxxx۲ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۲۰/۹/xxx۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره. محمد عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9399969
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دژ پی آروشا درتاریخ ۰۱/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ اتوبان ستاری ـ بلوار فردوس شرقیـ خیابان ابراهیمی ـ کوچه ۱۴ ـ واحد ۱۰ کد پ xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۵/۸/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیزعینی به سمت مدیرعامل به ش م xxxxxxxxx۹ و شهرام قرجه داغی سعدآباد به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۱ مونا عزیزعینی به سمت عضو هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۶ بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی وخانم مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756737
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ژابیز پایدار راگا درتاریخ ۰۸/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی .در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ نارمک خیابان گلبرگ شرقی میدان ۲۰ پلاک ۵ ط ۲ کد پستی xxxxxxxxx۲ سرمایه شرکت : مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۱۳/۹/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مونا عزیزعینی شماره ملی : xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره مهدیه عزیزعینی شماره ملی: xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شهرام قرجه داغی سعدآباد کد ملی xxxxxxxxx۱به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی .خانم مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722322
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج سازان ژابیز درتاریخ ۱۵/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شریعتی خیابان حقوقی پلاک ۶۰ واحد ۱۰ کدپستی: xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۱۱/۵/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرز داران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای میثم عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد عزیزعینیxxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای میثم عزیزعینی به تنهایی همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضا آقای میثم عزیزعینی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. سهیلا شکاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716993
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نگین تیراژه راگا درتاریخ ۱۰/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، تهرانپارس خیابان عدمی خیابان xxx پلاک ۵۷ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۲۲/۸/۹۳نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای محمد عزیزعینی به کدملی xxxxxxxxx۷بسمت مدیرعامل و بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه عزیزعینی به کدملی xxxxxxxxx۹بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مونا عزیزعینی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717146
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت نگین الماس قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص نگین الماس قرن درتاریخ xxx۳/۰۹/۱۰ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ فلکه اول تهرانپارس ـ خ xxx شرقی ـ پ ۵۶ ـ واحد ۱۰ کد پxxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxx۰,xxx ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx,xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxالف/xxx مورخ ۹۳/۷/۲۹ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شهرام قرجه داغی سعدآباد به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۱ و مونا عزیزعینی به سمت عضو هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۹ و مهدیه عزیزعینی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش مxxxxxxxxx۶ مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد به تنهایی همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717183
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نگین تندیس قرن درتاریخ ۱۰/۰۹/xxx۳ بشماره ثبت xxxxxx بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان رسالت نبش میدان شصت وهفت پلاک ۵۴ ط سوم کدپستی : xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxxمورخ ۲۲/۸/۹۳نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم زهرا عزیزعینی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه عزیزعینی به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهناز اسکندری به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء خانم مهدیه عزیزعینی به تنهایی همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضا خانم مهدیه عزیزعینی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم مشهدالکوبه بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی. شهرام قرجه داغی سعدآباد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی انتخاب شد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689977
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تیراژه تندیس پایدار در تاریخ xxx۳/۰۸/۱۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص تیراژه تندیس پایدار در تاریخ xxx۳/۰۸/۱۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران نارمک پایین تر از چهار راه تلفنخانه پلاک xxx کد پ xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxالف/xxx مورخ ۲۹/۷/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیزعینی به ش م xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس و محمد عزیزعینی به ش م xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی به ش م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678947
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تیراژه بتن پایدار در تاریخ ۰۵/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان رسالت ابتدای هنگام ک هامون پلاک ۲۶ واحد ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ش/xxx/۹۳مورخ ۲/۷/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم مهدیه عزیزعینی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد عزیزعینی به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا عزیزعینی به کدملی xxxxxxxxx۴بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. ـ شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675103
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آیلار بتن قرن در تاریخ ۰۳/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی ، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان رسالت خیابان کرمان جنوبی کوچه هفت خانگی پلاک ۶۸ ط۲ واحد ۴ کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx,xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxمورخ ۷/۷/۹۳ نزد بانک ملت شعبه تیراژه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مونا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرار دادها و عقود اسلامی و اوراق عادی واداری با امضای مونا عزیزعینی مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675289
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت راگا بتن پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، نارمک ـ خیابان آیت ـ خیابان شهید چنگیز دلاور (جویبار شرقی) ـ پلاک ۲۰ ـ واحد ۱ کد پ xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx۰,xxx ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxx,xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۳/xxx/ش مورخ۹۳/۷/۲ نزد بانک شهر شعبه مرز داران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد عزیزعینی به ش م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و مهدیه عزیزعینی به ش م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مونا عزیزعینی به ش م xxxxxxxxx۶به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قرارداد ها و عقود اسلامیو اوراق عادی واداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675484
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پی راگا در تاریخ ۰۳/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان رسالت خیابان مدنی پلاک ۵۷ واحد ۲۰ کد پستیxxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۱۴/۷/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ ـ مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت عضو هیئت مدیره ۲ـ زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره ۳. مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی. ـ شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشارشرکت:ابرار
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672730
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پایدار آیلار در تاریخ ۳۰/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران رسالت ـ خ تکاوران شمالی ـ خیابان لاله یکم ـ پ xxx کدپستی xxxxxxxxx۲ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx,xxx مورخ ۱۴/۷/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ومهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ومهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرار دادها و عقود اسلامی و اوراق عادی واداری با امضای مهدیه عزیزعینی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1641557
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران بتن داتیک در تاریخ ۰۹/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان رسالت خیابان مدنی پلاک ۲۴ واحد ۸ کد پستی: xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۱۷/۶/۹۳نزد بانک شهر شعبه مرزداران کد xxxپرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه عزیزعینی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا عزیزعینی به کدملی xxxxxxxxx۴بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. ـ مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630204
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیارش بتن قرن در تاریخ ۰۱/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان گلبرگ ۱۶ متری دوم شمالی کوچه گلستان یکم پلاک ۵۵ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی بی نام می باشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۱۷/۶/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران، کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ۱. زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۲. مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و ۳. محمد عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء خانم زهرا عزیزعینی رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624881
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران بتن قرن در تاریخ ۲۹/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. -۱ موضوع شرکت : طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی ، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح.
مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت : تهران خیابان شریعتی خیابان حقوقی پلاک ۶۰ واحد ۱۰ کد پ xxxxxxxxx۵
سرمایه شرکت : مبلغxxx/xxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۱۱/۵/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
اولین مدیران شرکت :
مهدیه عزیزعینی به ش م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و میثم عزیزعینی به ش م xxxxxxxxx۰به سمت مدیرعامل ونائب رئیس وزهرا عزیزعینی به ش م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی واداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل :
خانم مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی .
خانم مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند
روزنامه ابرار جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603679
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساباط داتیک در تاریخ ۱۲/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان رسالت ابتدای هنگام ک هامون پلاک ۲۶ واحد ۵ کد پستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۱۶/۵/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه جنت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد عزیزعینی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۷ و زهرا عزیزعینی به سمت عضو هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۴ و مهدیه عزیزعینی به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هئیت مدیره به ش م xxxxxxxxx۹ به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ خانم مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. ـ آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578890
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عدالت آفرینان آیریک در تاریخ ۲۸/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس شرق خیابان گلستان جنوبی پلاک ۱۰ واحد ۵ کد پستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲ الف مورخ ۲۵/۴/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. شهرام قرجه داغی سعدآباد بشماره ملی xxxxxxxxx۱بسمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره ۲. مهدیه عزیزعینی شماره ملی xxxxxxxxx۹بسمت رئیس هیئت مدیره ۳. زهرا عزیزعینی بشماره ملی xxxxxxxxx۴بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ مهناز اسکندری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی ـ وحید مسئله گو بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل. به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ابرار
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574495
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آلوارس آداک در تاریخ ۲۵/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت : طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران، خیابان شریعتی خیابان حقوقی پلاک ۶۰ واحد ۲ کد پ xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت : مبلغ xxx/xxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعدادxxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۴/۵/xxx۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : ۱ . زهرا عزیزعینی به ش م xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدیه عزیزعینی به ش م xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد عزیزعینی به ش م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی واداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : خانم مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی . آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561433
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آوید ژابیز در تاریخ ۱۸/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:.تهران، خیابان گلبرگ ۱۶ متری دوم شمالی کوچه گلستان دوم پلاک ۱۶ کد پ xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۲۶/۴/xxx۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. مهدیه عزیزعینی به ش م xxxxxxxxx۹به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی به ش م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و. شهرام قرجه داغی سعدآباد به ش م xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای شهرام قرجه داغی سعدآباد به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای وحید مسئله گو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب کردیدند روزنامه ابرار جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561438
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج بنا الماس نگین در تاریخ ۱۸/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شریعتی خیابان حقوقی پلاک ۶۰ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۸/۴/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. مونا عزیزعینی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۶ مدت ۲. وحید مسئله گو به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هئیت مدیره به ش م xxxxxxxxx۴ مدت ۳. زهرا عزیزعینی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش م xxxxxxxxx۴ به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با خانم مونا عزیزعینی به تنهایی همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء خانم مونا عزیزعینی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ خانم مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. ـ آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548619
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج سازه اطلس پایدار در تاریخ ۱۱/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان شریعتی خیابان حقوقی پلاک ۶۰ واحد ۴ کدپستی: xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی فاقد شماره مورخ۸/۴/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم مونا عزیزعینی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد عزیزعینی شماره ملی:xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا عزیزعینی بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دوسال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. ـ وحید مسئله پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548622
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص تنديس تيراژه قرن در تاريخ xxx۳/۰۵/۱۱ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملي xxxxxxxxx۴۴ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس تیراژه قرن در تاریخ ۱۱/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان گلبرگ ۱۶ متری دوم شمالی کوچه گلستان دوم پلاک ۱۶ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲ الف مورخ ۲۵/۴/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: زهرا عزیزعینی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی محمد عزیزعینی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدیه عزیزعینی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523015
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص اوج سازان عدل پايدار در تاريخ xxx۳/۰۴/۱۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملي xxxxxxxxx۲۲ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص شرکت اوج سازان عدل پایدار در تاریخ ۱۴/۰۴/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شریعتی خیابان حقوقی پلاک ۶۰ واحد ۴ کد پxxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۱ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱/۴/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. مهدیه عزیزعینی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. محمد عزیزعینی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ۳. زهرا عزیزعینی به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات با امضای مهدیه عزیزعینی به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مهدیه عزیز عینی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520877
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص سازه ژابيز پايدار در تاريخ xxx۳/۰۴/۱۱ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملي xxxxxxxxx۶۱ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص شرکت سازه ژابیز پایدار در تاریخ ۱۱/۰۴/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ۱ موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان شریعتی خیابان حقوقی پلاک ۶۰ واحد۴ کد پستی: xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴۳ مورخ ۲۷/۳/۹۳نزد بانک شهر شعبه مرز داران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. زهرا عزیزعینی به سمت عضو هیئت مدیره ۲. شهرام قرجه داغی سعدآباد به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ۳. مهدیه عزیزعینی به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای شهرام قرجه داغی سعدآباد به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. ـ وحید مسئله گو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523010
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص اسكان سازه نامي قرن در تاريخ xxx۳/۰۴/۱۱ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملي xxxxxxxxx۱۸ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص شرکت اسکان سازه نامی قرن در تاریخ ۱۱/۰۴/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شریعتی خیابان حقوقی پلاک ۶۰ واحد ۴ کد پستی: xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴۵ مورخ۲۷/۳/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. محمد عزیزعینی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. زهرا عزیزعینی به سمت عضو هیئت مدیره ۳. مهدیه عزیزعینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مهدیه عزیزعینی به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. ـ شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418039
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص فردوس طرح آرمان در تاریخ ۲۷/۰۱/xxx۳ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت:
عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و تاسیسات و تجهیزات صنعتی، نیرو و برق، تجهیزات صنایع نفت و گاز، سازه های دریایی، سدسازی و عقد قرارداد، اخذ و اعطاء نمایندگی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور برای شرکت. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح.
مدت شرکت:
از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت:
تهران، بلوار فردوس شرق خیابان مالکی جنوبی بعد از میدان گلستان ، پلاک ۱۰ واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۶
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ نزد بانک آینده شعبه صادقیه پرداخت گردیده است .
اولین مدیران شرکت:
مهدیه عزیز عینی بسمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و زهرا عزیز عینی بسمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx و میثم عزیزعینی بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
خانم مریم مشهد الکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه شما برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418040
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص نگین پایاب الماس در تاریخ ۱۹/۱۲/xxx۲ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت:
عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و تاسیسات و تجهیزات صنعتی، نیرو و برق، تجهیزات صنایع نفت و گاز، سازه های دریایی، سدسازی و عقد قرارداد، اخذ و اعطاء نمایندگی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور برای شرکت. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت:
تهران، بلوار اشرفی اصفهانی خیابان ۲۲ بهمن کوچه مومن غربی پلاک ۲۳ واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۳
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و xxxسهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ نزد بانک آینده شعبه صادقیه پرداخت گردیده است .
اولین مدیران شرکت:
مریم مشهد الکوبه بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره محمد عزیزعینی بسمت عضو هیئت مدیره میثم عزیزعینی بسمت رئیس هیئت مدیره عضو اصلی بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
روزنامه کثیرالانتشار شما جهت درج آگهی ها انتخاب شد.
بازرس اصلی و علی البدل:
مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی.
سهیلا شکاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418054
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص اطلس طرح آرمان نگین در تاریخ ۲۰/۱۱/۹۲ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آبرسانی دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه، راه سازی، راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و تاسیسات و تجهیزات صنعتی، نیرو، برق، تجهیزات صنایع نفت و گاز، سازه های دریایی، سد سازی، عقد قرارداد، اخذ و اعطاء نمایندگی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور برای شرکت، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت:
تهران، بلوار فردوس، خیابان مالکی، پلاک ۱۰ واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۶
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ریالی که تعداد xxx سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰ مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ نزد بانک آینده شعبه صادقیه پرداخت گردیده است.
اولین مدیران شرکت:
مهدیه عزیز عینی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد عزیزعینی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیر عامل و نایب رئیس و زهرا عزیز عینی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای محمد عزیزعینی بتنهایی همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضای آقای محمد عزیز عینی بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
خانم مهناز اسکندری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی
خانم مریم مشهد الکوبه بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار شما جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971278
آگهی تأسیس شرکت اوج سازان صدر تندیس سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۱۱/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
طراحی و نظارت و اجراء پروژه های راه و ساختمان و تاسیساتی انجام کلیه امور مربوط به راه سازی اصلی و فرعی راه ریلی و پل سازی تونل و باند و فرودگاه و جاده ها و آسفالت خیابان و جدول کشی احداث مجتمع های اداری تجاری شرکتها و کارخانه جات طراحی و نظارت پروژه های آبی بند سازی کانال کشی اجرای کلیه طرح های برق رسانی فشار ضعیف و متوسط بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات برق واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هر گونه فعالیتی مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان حقوقی پلاک ۶۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxصxxx۹۹ مورخ ۳/۱۱/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه برج همت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای میثم عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم مونا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971285
آگهی تأسیس شرکت اوج سازان گستر راه تندیس سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۱۱/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های راه و ساختمان و تاسیساتی انجام کلیه امور مربوط به راه سازی اصلی و فرعی احداث مجتمع های اداری تجاری شرکتها و کارخانه جات طراحی و نظارت پروژه های آبی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هر گونه فعالیتی مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان حقوقی پلاک ۶۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۳/۱۱/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه برج همت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم مونا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای میثم عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای میثم عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888838
آگهی تأسیس شرکت برج سازان سعدآباد سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۶/۹/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۹/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت فنی و اجراء پروژه های راه و ساختمان و تاسیسات انجام کلیه امور مربوط به راهسازی اصلی و فرعی راه ریلی پل سازی تونل و باند و فرودگاه و جاده ها و آسفالت خیابان و جدول کشی احداث مجتمع های مسکونی اداری تجاری شرکتها و کارخانجات طراحی و نظارت پروژه های آبی بندسازی سدسازی کانال کشی اجرای کلیه طرح های برق رسانی فشار ضعیف و متوسط بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات برق واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصه و مزایده داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ساخت اماکن ورزشی و تفریحی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شریعتی خ حقوقی پ ۶۰ ط ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹ مورخ ۱۶/۸/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ خانم زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ خانم مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای بهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11119462
آگهی تأسیس شرکت برج سازان سعدآباد سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۶/۹/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۹/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت فنی و اجراء پروژه‌های راه‌ و ساختمان و تاسیسات انجام کلیه امور مربوط به راهسازی اصلی و فرعی راه ریلی پل‌سازی تونل‌ و باند و فرودگاه و جاده‌ها و آسفالت خیابان و جدول‌کشی احداث مجتمع‌های مسکونی اداری تجاری شرکتها و کارخانجات طراحی و نظارت پروژه‌های آبی بندسازی سدسازی کانال‌کشی اجرای کلیه طرح‌های برق‌رسانی فشار ضعیف و متوسط بهره‌برداری از تاسیسات و تجهیزات برق واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصه‌ و مزایده‌ داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ساخت اماکن ورزشی و تفریحی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شریعتی خ حقوقی پ ۶۰ ط ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹ مورخ ۱۶/۸/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه شریعتی پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ خانم مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ خانم مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ خانم زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ خانم مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای شهرام قرجه‌داغی‌سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای بهرام قرجه‌داغی‌سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات