دکتر جعفر حبیبی

آقای دکتر جعفر حبیبی

کد ملی 055892xxxx
گراف ارتباطات
11
شرکت‌ها
28
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14527252
آگهی تغییرات شرکت دانش افزار نارون شریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۷۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای جعفر حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای حمزه حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای مسلم حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند علی یگانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم آرزو صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14527259
آگهی تغییرات شرکت دانش افزار نارون شریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۷۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای جعفر حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسلم حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمزه حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء آقایان جعفر حبیبی و حمزه حبیبی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14524048
آگهی تغییرات صندوق رفاه اعضاء هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۴۶۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۰۵/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای دکتر محمدحسن سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره ، آقای دکتر سید حمیدرضا مداح حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره ، آقای دکتر جعفر حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره ، آقای دکتر سیروس قطبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره ، آقای دکترمحمدرضا اجتهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و آقای دکتر حسین افشین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره و آقای مهندس علیرضاجهان تیغ پاک به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضوعلی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14478251
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری توسعه فرهنگی آینده سازان خمین درتاریخ ۲۷/۱۱/xxx۷ به شماره ثبت xxx۳۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع : برنامه ریزی وکمک به امر توسعه وارتقاء امور فرهنگی ، آموزشی ، هنری ، میراث فرهنگی ، تاریخی ، اجتماعی و ورزشی شهرستان خمین واهالی آن از طریق : ۱ دریافت ، تدوین ، ارائه واجرای پیشنهادات وبرنامه‌های توسعه کمی وکیفی امور فرهنگی ، اجتماعی ، آموزشی ، هنری و ورزشی . تشویق وحمایت مادی ومعنوی از پرورش استعداد ورشد جوانان ودانش آموزان مستعد ونخبه علمی ، فرهنگی ، ورزشی وهنری . برگزاری برنامه هایی برای بزرگداشت وحمایت از بزرگان ونخبگان اهل فرهنگ ، هنر و ورزش وفعالین امور اجتماعی . ارائه خدمات مشاوره‌ای واجرایی به دستگاههای متولی توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، هنری ، ورزشی و آموزشی برای تحقق اهداف آنان . ایجاد بستری برای تعامل بین همه نخبگان وصاحب نظران برای توسعه و راهکارهای تحقق اهداف موسسه . مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، هفت تیر ، خیابان قائم مقام فراهانی ، بن بست ممتاز ، پلاک ۷ ، طبقه دوم ، واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۶ اولین مدیران : آقای سعید رضا مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد حسین دیده ور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مجتبی نوروزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای محمد روشن به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای محمد جواد مرادی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حمید رضا مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بهرام حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه مجید بهروزی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و جعفر حبیبی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14329944
آگهی تغییرات صندوق رفاه اعضاء هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۴۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات امنا عبارتند از آقای محمود فتوحی فیروز آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازدانشگاه صنعتی شریف بعنوان رئیس هیات امنا، آقای سیدحمیدرضا مداح حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو اصلی هیات امنا، آقای منوچهر نجمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو اصلی هیات امنا، آقای محمدحسن سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو اصلی هیات امنا، آقای جعفر حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو اصلی هیات امنا، آقای علی اصغر اسکندر بیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷بعنوان عضو علی البدل هیات امنا و آقای سید محسن حائری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو علی البدل هیات امنا برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای جلال الدین شایگان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای مهران سپهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. محل موسسه به نشانی استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، تیموری، خیابان شهید داود حبیب زادگان، خیابان شهید احمد قاسمی، پلاک ـ ۳۵، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از سه امضای رئیس هیات امنا یا رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضای هیات مدیره با انتخاب هیات مدیره و مهر صندوق اعتبار دارد. اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14323047
آگهی تغییرات شورای انجمن های علمی ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ و نامه شماره xxx۵ مورخ ۰۸/۰۷/xxx۷ وزارت علوم تحقیقات و فناوری اطلاعات تصمیمات ذیل اتخاذ شد:روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی های موسسه انتخاب گردید. صورتهای مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.انجمن مدیریت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مجید قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۱ انجمن هوافضای ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای محمد همایون صدر به کدملی xxxxxxxxx۶. انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای حسین مهریان اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای بهزاد قره یاضی به کدملی xxxxxxxxx۱ اتحادیه انجمن های حوزه فناوری نوآوری و تجاری سازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی آقای جلیل خاوندکار به کدملی xxxxxxxxx۱ انجمن جامعه شناسی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای سید حسین سراج زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ انجمن مهندسی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای سید علیرضا شجاعی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و انجمن علمی مدیریت رفتار سازمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی خانم حشمت خلیفه سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۱ انجمن کامپیوتر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای جعفر حبیبی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.. انجمن حسابداری به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آقای ناصر پرتوی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرسی اصلی و انجمن علمی تعاون ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای جواد محمد قلی نیا به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14109951
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۸۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۸۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مژده قزل ایاغ به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و سید جواد سجادی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و جعفر حبیبی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری اطلاعات تجارت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات، قراردادها و سایر اسناد تعهد آور با امضای مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره و در غیاب هر یک از آنان به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر مکاتبات و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا سایر مدیران اجرایی معرفی شده توسط ایشان همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۷، ۱۰، ۱۴، ۱۵، ۱۶ ماده ۳۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087266
آگهی تغییرات انجمن کامپیوتر ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۷۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۶/۳ مورخ ۲۴/۰۲/xxx۷ وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. خانم الهام درمنکی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس برای مدت دو سال انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایا دکتر علی موقر رحیم آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و دکتر جعفر حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و دکتر شاهین حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و دکتر احمد اکبری ازیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و دکتر سیدحسین خواسته به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و دکتر احمد فراهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مهندس خلیل بسطامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و دکتر محمد امین فضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و دکتر رضا انتظاری ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و دکتر علی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و دکتر محمدتقی منظوری شلمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان دکتر محمد قائم تاج گردون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و دکتر عیسی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و دکتر محمد هادی زاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087285
آگهی تغییرات انجمن کامپیوتر ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۷۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۶/۳ مورخ ۲۴/۰۲/xxx۷ وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان دکتر جعفر حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و دکتر علی موقر رحیم آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و دکتر شاهین حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان خزانه دار انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادر انجمن با دو امضای دکتر جعفر حبیبی (رئیس هیئت مدیره) و دکتر شاهین حسابی (خزانه دار) همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای دکتر جعفر حبیبی (رئیس هیئت مدیره) یا دکتر علی موقر رحیم آبادی (نایب رئیس) معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13891854
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی هوشمند شریف آرمین درتاریخ ۰۵/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: مهندسی هوشمند شریف آرمین شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی، شبکه داده‌ها (ارائه اجرا و پشتیبانی) تولید و ارائه رایانه، تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم افزاری و CD اطلاعاتی تولید داخل، خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - تیموری - خیابان شهید داود حبیب زادگان - خیابان شهید احمد قاسمی - پلاک - ۳۷ - طبقه دوم - واحد ۷ - کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴۲ مورخ ۲۵/۱۰/xxx۶ نزد بانک ملت شعبه دانشگاه صنعتی شریف با کد xxx۱۲ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره آقای حمزه حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای جعفر حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: محمد رضایی و جعفر حبیبی اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فرزانه مظهری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم آرزو صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13870924
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیرو شریف افزار نوین درتاریخ ۲۴/۱۱/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: • مطالعه و طراحی و تحقیقات و پژوهش و مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب در زمینه بهره برداری و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی تجهیزات رایانه‎ای و سیستم‎های الکترونیکی و مخابراتی و اتوماسیون صنعتی • نظارت و مشاوره در زمینه نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه‎ای و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن‎ها و کابل‎های ارتباطی مربوطه • مکانیزه کردن سیستم‎های اداری و اجرای سیستم‎های مکانیزه شده • ارایه خدمات اینترنتی و اینترانت و برنامه نویسی، طراحی صفحات اینترنتی، تولید نرم افزار • نظارت بر اجرای طرح‎های جامع فن آوری اطلاعات شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و پشتیبانی راه‎کارهای مبتنی بر نرم افزار در بخش عمومی و دولتی و وزارتخانه‎ها و سازمان‎ها و شرکت‎های وابسته به دولت و بخش خصوصی • نظارت بر طراحی و تولید سیستم‎های امنیت شبکه و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با شبکه‎های مبتنی بر فیبر نوری و شبکه‎های بی‎سیم و راه حل‎های ارتباط با اینترنت جهت سازمان‎ها • ارائه کلیه خدمات مدیریتی از جمله آنالیز و تحلیل سیستم و طراحی سیستم و طرح‎های تکنولوژیکی در زمینه موضوع فعالیت شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - تیموری - خیابان شهید داود حبیب زادگان - خیابان شهید احمد قاسمی - پلاک - ۳۷ - طبقه دوم - واحد ۶ - کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx۰ ریالی با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۷ ۱ ۷۲ مورخ ۱۸/۱۱/۹۶ بانک صادرات ایران شعبه شهرک قدس پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای علی یگانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای جعفر حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی داود غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همرا با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و خانم فرزانه مظهری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صاحب قلم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13334489
آگهی تغییرات شرکت دانش افزار نارون شریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۷۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جعفر حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای حمزه حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای مسلم حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای علی یگانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم آرزو صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13334499
آگهی تغییرات شرکت دانش افزار نارون شریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۷۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جعفر حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مسلم حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمزه حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء آقایان جعفر حبیبی و حمزه حبیبی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169412
آگهی تغییرات انجمن کامپیوتر ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۷۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۳ مورخ ۲۵/۸/۹۵ وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جعفر حبیبی ش م xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره علی موقر رحیم آبادی ش م xxxxxxxxx۸ به عنوان نایب رئیس حمید سربازی آزاد ش م xxxxxxxxx۰ به عنوان خزانه دار انتخاب شدندو کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادر انجمن با دو امضاء جعفر حبیبی (رئیس هیئت مدیره) و حمید سربازی آزاد (خزانه دار) همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای جعفر حبیبی (رئیس هیئت مدیره) یا علی موقر رحیم آبادی (نایب رئیس) معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088410
آگهی تغییرات انجمن کامپیوتر ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۷۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۳ مورخه ۱۲/۸/۹۴ وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جعفر حبیبی کدملی xxxxxxxxx۰ علی موقر رحیم آبادی کدملی xxxxxxxxx۸ حمید سربازی آزاد کدملی xxxxxxxxx۰ احمد اکبری ازیرانی کدملی xxxxxxxxx۸ شاهین حسابی کدملی xxxxxxxxx۲ سیدحسین خواسته کدملی xxxxxxxxx۳ خلیل بسطامی کدملی xxxxxxxxx۲ مرتضی براری کدملی xxxxxxxxx۲ علی ناصری کدملی xxxxxxxxx۰ علی احمدی کدملی xxxxxxxxx۶ حمیدرضا زرندی کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، سعادت پورمظفری کدملی xxxxxxxxx۷ سیدابراهیم ابطحی کدملی xxxxxxxxx۶ احمد فراهی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره، برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند الهام درمنکی فراهانی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بارزس اصلی برای مدت ۲ سال انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12611778
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی قربان دانیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کارت ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی مهدی فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت داده پردازی خوارزمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی جعفر حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پایاپای ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی حسین طاهباز توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی پرویز مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ب کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته،برات و قراردادها با امضاءمدیر عامل و یکی از اعضاهیئت مدیره متفقا یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی،مراسلات،تفاهم نامه ها و مناقصه ها با امضای مدیر عامل منفردا با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1752495
آگهی تغییرات شرکت دانش افزار نارون شریف سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۴۰۸۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۷۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی یگانلو به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ و خانم آرزو واعظی آشتیانی به شماره ملی:xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای حمزه حبیبی به شماره ملی:xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، آقای جعفر حبیبی به شماره ملی:xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسلم حبیبی به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . کلیه اسناد تعهدآور واوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با متفق مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و نامه های عادی و مکاتبات با امضا منفرد مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت داری معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548534
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای قربان دانیالی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای مهدی فتاحی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارت ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای جعفر حبیبی با کد ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت داده پردازی خوارزمی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای حسین طاهباز توکلی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای پرویز مقدسی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قرارداد ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات، تفاهم نامه ها و مناقصه ها با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیات مدیره اختیارات خود را بشرح ذیل: الف ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان س هام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ب ـ میزان حقوق و دستمزد و عزل و نصب. ج ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. دـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277416
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای قربان دانیالی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بجای آقای سید علی رضا عظیمی پور به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به ش ملی xxxxxxxxx۸۲ عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی فتاحی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارت ایران به ش ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر حبیبی کد ملی xxxxxxxxx۰ بجای آقای احمد آزمندیان به نمایندگی از شرکت داده پردازی خوارزمی به ش ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسین طاهبازتوکلی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به ش ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید علی رضا عظیمی پور با کد ملی xxxxxxxxx۸ بجای آقای جعفر حبیبی به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی xxxxxxxxx۸۷ به ش ملی عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات، تفاهم نامه ها و مناقصه ها با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172092
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت اعلامیه تبدیل جهت اطلاع عموم بدین شرح آگهی می گردد: نام شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ موضوع شرکت: طراحی ـ تولید و مونتاژ ـ خرید و فروش ـ واردات و صادرات ـ تدارک ـ ارائه خدمات پشتیبانی و بهره برداری از تمامی زیرساختهای شبکه های کامپیوتری انواع سخت افزار و تمامی تجهیزات رایانه و بانکی و دستگاه های جانبی رایانه ای ـ تهیه ـ تولید و پشتیبانی نرم افزار و هر نوع فعالیت اقتصادی مالی و تجاری مجاز در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و یا خارج از کشور ـ طراحی ـ تولید و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای خارجی ـ مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و سیستم ویژه رایانه نظیر اتوماسیون صنعتی و کارتهای هوشمند غیربانکی و غیراعتباری سیستم های رایانه ای الکتریکی ـ امنیتی حفاظتی و سامانه مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی ـ تولید و مونتاژ سی کی دی و اس کی دی خرید و فروش ـ واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای و بانکی ای تی ام و پی او اس و دستگاههای جانبی سخت افزار رایانه ای و نظایر آنها ـ تامین و تدارک قطعات و ملزومات مربوط ـ ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات فوق الذکر شامل تعمیر و نگهداری نصب و راه اندازی انجام خدمات مربوط به تمامی فعالیت های رایانه ای و شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی نظیر اینترنت پس از اخذ مجوزهای لازم ـ مطالعه در تمامی زمینه های فعالیت شرکت ـ آموزش ـ نصب و نگهداری تجهیزات پس از اخذ مجوزهای لازم ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری ـ ضمانت نامه بانکی و موسسات اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور ـ تاسیس شرکت ها یا سرمایه گذاری در سهام در داخل و خارج از کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ انجام تمامی فعالیت های اقتصادی مجاز که بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه بسته های نرم افزاری رسانه ای و چندرسانه ای ـ نشردیجیتال ـ حامل های دیجیتال از قبیل سی دی ـ دی وی دی ـ بلوری و مانند آنها ـ رسانه های برخط شامل هر شکل ارسال یا انتشار پیام یا محتوای سمعی و بصری و متنی دیجیتال و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیتهای یاد شده. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان استاد مطهری ـ شماره xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ می باشد. شرکت فعلا شعبه ای ندارد. مدت شرکت: از زمان تاسیس به مدت نامحدود. سرمایه شرکت: xxx/xxx/xxx/xxx ریال که تماما پرداخت شده است. تعداد سهام و نوع آن: xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی عادی بانام. اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: آقای مهدی فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارت ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای احمد آزمندیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت داده پردازی خوارزمی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید علی رضا عظیمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای حسین طاهبازتوکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای جعفر حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت. سهام شرکت غیرقابل تقسیم است. مالکین سهام مشاع باید در برابر شرکت به یک شخص نمایندگی بدهند. تقسیم سود و تشکیل اندوخته: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق با قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. دیون شرکت: بر اساس ترازنامه مورخ ۳۰/۱۲/xxx۱ میزان دیون شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال می باشد. شرکت دیون اشخاص ثالثی را تضمین نکرده است. روزنامه کثیرالانتشار شرکت روزنامه اطلاعات می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732430
آگهی تصمیمات در شرکت داده‌پردازی خوارزمی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۳۴۰۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۷۲۸۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۵/۹۱ سید علیرضا عظیمی پور به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر هراتی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و جعفر حبیبی به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد رجب زاده مقدم به کدملیxxxxxxxxx۸ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور ازجمله چک سفته با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و قراردادها و تفاهم نامه ها و اسناد مناقصه ها و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 645579
آگهی تصمیمات موسسه انجمن علمی کامپیوتر ایران ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۷۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۹/۸۹ موسسه مزبور که در تاریخ ۶/۲/۹۰ واصل گردید: الهام درمنکی فراهانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و فربود تیموری به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد اکبری ازیرانی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و حمید سربازی آزاد به ش ملی xxxxxxxxx۰ و علی یزدیان ورجانی به ش ملی xxxxxxxxx۰ و جعفر حبیبی به ش ملی xxxxxxxxx۰ و حسین اسدی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و علی ناصری به ش ملی xxxxxxxxx۰ و شهره کسائی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و احمد فراهی به ش ملی xxxxxxxxx۰ و مرتضی براری به ش ملی xxxxxxxxx۲ و عبدالمجید ریاضی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و محمدتقی منظوری شلمانی به ش ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و مهران ترحمی به ش ملی xxxxxxxxx۲ و محمدجواد رستمی به ش ملی xxxxxxxxx۳ و سمیه غفاری به ش ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۰/۸۹ جعفر حبیبی بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد اکبری ازیرانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید سربازی آزاد بسمت خزانه دار تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء جعفر حبیبی رئیس هیئت مدیره یا احمد اکبری ازیرانی نایب رئیس و حمید سربازی آزاد خزانه دار همراه با مهر موسسه معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء جعفر حبیبی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 614836
آگهی تاسیس شرکت فرابین صنعت شریف سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۳/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: طراحی مهندسی معکوس و ساخت تعمیر نصب و راه اندازی و نگهداری فنی قطعات و مجموعه های مختلف صنعتی شامل قطعات و تجهیزات خودرو ریلی کشاورزی امور CNG پژوهش طراحی و احداث کارخانجات تولید قطعات و مجموعه های صنعتی انجام فعالیتهای مطالعاتی صنعتی خرید و فروش تکنولوژی ساخت قطعات و مجموعه های صنعتی با پیمانکاران داخلی و خارجی خرید و فروش واردات و صادرات مواد و قطعات مختلف صنعتی و انجام فعالیتهای خدمات پس از فروش مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در طرحهای صنعتی و در راستای فعالیتهای شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی از به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و هرگونه فعالیتهای مجاز دیگری که بطور مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیتهای شرکت در ارتباط باشد و یا در جهت اجرای آن ضرورت داشته باشد عقد قرارداد با شرکتهای داخلی و خارجی و ارائه خدمات مربوط در زمینه مربوط به فعالیتهای شرکت شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی.
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف کوچه شهید قاسمی پ۳۷ واحد۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به پنج هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد پنج هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱۹ص مورخ ۴/۳/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه سه راه تهران ویلا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای مجتبی شیواپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای جعفر حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای ابوالحسن شمسی گوشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای ابوالحسن شمسی گوشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای علی یگانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای عباس ترابی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10061042
آگهی تأسیس شرکت مهندسی مرمر رایانه شریف سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۴/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۴/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: ارائه خدمات کامپیوتری اعم از نرم افزار سخت افزار عیررسانه‌ای خرید و فروش انواع رایانه و متعلقات آن فروش کتب و جزوات مربوط به علوم و فنون رایانه ارائه خدمات بعد از فروش صادرات و واردات کامپیوتر سخت افزار و متعلقات آن و نرم افزار آن تهیه تولید طراحی و پیاده سازی شبکه‌های داخلی کامپیوتر شرکت در مناقصات و مزایدات انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برگزاری همایشها سمینارها و ارائه هرگونه مشاوره به ارگانها سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی دریافت نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در حوزه فعالیت شرکت انجام خدمات مربوط به مهندسی صنایع برنامه ریزی استراتژیک مدیریت پروژه به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه بسته‌های نرم افزاری رسانه‌ای و چندرسانه‌ای نشر دیجیتال حامل‌های دیجیتال (از قبیل سی دی، دی وی دی، بلوری و مانند آنها) و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیتهای یادشده. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ آزادی قبل از دانشگاه صنعتی شریف ک غدیر پ ۵ ط ۴ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۶. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲ مورخ ۲۳/۴/xxx۰ نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای جعفر حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای حمزه حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای مسلم حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای محمد دشتی رحمت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ۵ آقای مسلم حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ آقای علی یگانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم عطیه یگانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11537554
آگهی تصمیمات موسسه انجمن علمی کامپیوتر ایران ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۷۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۹/۸۹ موسسه مزبور که در تاریخ ۶/۲/۹۰ واصل گردید: الهام درمنکی‌فراهانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و فربود تیموری به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد اکبری‌ازیرانی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و حمید سربازی‌آزاد به ش ملی xxxxxxxxx۰ و علی یزدیان‌ورجانی به ش ملی xxxxxxxxx۰ و جعفر حبیبی به ش ملی xxxxxxxxx۰ و حسین اسدی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و علی ناصری به ش ملی xxxxxxxxx۰ و شهره کسائی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و احمد فراهی به ش ملی xxxxxxxxx۰ و مرتضی براری به ش ملی xxxxxxxxx۲ و عبدالمجید ریاضی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و محمدتقی منظوری‌شلمانی به ش ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و مهران ترحمی به ش ملی xxxxxxxxx۲ و محمدجواد رستمی به ش ملی xxxxxxxxx۳ و سمیه غفاری به ش ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۱۰/۸۹ جعفر حبیبی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد اکبری‌ازیرانی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و حمید سربازی‌آزاد بسمت خزانه‌دار تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء جعفر حبیبی رئیس هیئت‌مدیره یا احمد اکبری‌ازیرانی نایب‌رئیس و حمید سربازی‌آزاد خزانه‌دار همراه با مهر موسسه معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء جعفر حبیبی همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11642827
آگهی تصمیمات در شرکت داده‌پردازی خوارزمی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۳۴۰۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۷۲۸۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۵/۹۱ سید علیرضا عظیمی‌پور به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اصغر هراتی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و جعفر حبیبی به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمد رجب‌زاده‌مقدم به کدملیxxxxxxxxx۸ خارج از اعضاء هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور ازجمله چک سفته با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها و اسناد مناقصه‌ها و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11561031
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص بشماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۹/۱۱/۸۹ شرکت کارت ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی مهدی فتاحی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، شرکت داده‌پردازی‌خوارزمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی احمد آِزمندیان به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی سید علیرضا عظیمی‌پور به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی جعفر حبیبی به کدملیxxxxxxxxx۰ به جای محمودرضا قلی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت پایاپای ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی حسین طاهبازتوکلی به کدملیxxxxxxxxx۷ به جای رضا گودرزی به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه نامه‌های اداری تفاهمنامه‌ اسناد مناقصه‌ها و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11299684
آگهی تاسیس شرکت فرابین صنعت شریف سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۳/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: طراحی مهندسی معکوس و ساخت تعمیر نصب و راه‌اندازی و نگهداری فنی قطعات و مجموعه‌های مختلف صنعتی شامل قطعات و تجهیزات خودرو ریلی کشاورزی امور CNG پژوهش طراحی و احداث کارخانجات تولید قطعات و مجموعه‌های صنعتی انجام فعالیتهای مطالعاتی صنعتی خرید و فروش تکنولوژی ساخت قطعات و مجموعه‌های صنعتی با پیمانکاران داخلی و خارجی خرید و فروش واردات و صادرات مواد و قطعات مختلف صنعتی و انجام فعالیتهای خدمات پس از فروش مشارکت و سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در طرحهای صنعتی و در راستای فعالیتهای شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی از به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و هرگونه فعالیتهای مجاز دیگری که بطور مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیتهای شرکت در ارتباط باشد و یا در جهت اجرای آن ضرورت داشته باشد عقد قرارداد با شرکتهای داخلی و خارجی و ارائه خدمات مربوط در زمینه مربوط به فعالیتهای شرکت شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف کوچه شهید قاسمی پ۳۷ واحد۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به پنج هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد پنج هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱۹ص مورخ ۴/۳/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه سه راه تهران ویلا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای مجتبی شیواپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای جعفر حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای ابوالحسن شمسی‌گوشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای ابوالحسن شمسی‌گوشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای علی یگانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای عباس ترابی‌اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات