سید محمدتقی رضایی

سید محمدتقی رضایی

کد ملی 055859xxxx
گراف ارتباطات
28
شرکت‌ها
74
آگهی‌ها

شرکت های سید محمدتقی رضایی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سید محمدتقی رضایی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
سرمایه آب خاک توسعه
سرمایه آب خاک توسعه
بازرس علی‌البدل
حسابرسی وخدمات مدیریت دانشگر محاسب
حسابرسی وخدمات مدیریت دانشگر محاسب
رییس هییت مدیره
فجر اعتبار
فجر اعتبار
بازرس علی‌البدل
مهندسی هیدرو نیرو پارس
مهندسی هیدرو نیرو پارس
بازرس علی‌البدل
پالار دژ تهران
پالار دژ تهران
بازرس علی‌البدل
گوهریاران خدمات پویا
گوهریاران خدمات پویا
بازرس علی‌البدل
آرش ترانس
آرش ترانس
بازرس علی‌البدل
سیمان نائین
سیمان نائین
بازرس علی‌البدل
اهتمام جم
اهتمام جم
بازرس علی‌البدل
کارخانجات صنعتی ملایر
کارخانجات صنعتی ملایر
بازرس اصلی
پویا خدمات اراک
پویا خدمات اراک
بازرس علی‌البدل
باختر تولید و انتقال نیروی برق
باختر تولید و انتقال نیروی برق
بازرس علی‌البدل
خدمات کامپیوتری مدد باختر
خدمات کامپیوتری مدد باختر
بازرس علی‌البدل
عمران و مسکن سازان استان مرکزی
عمران و مسکن سازان استان مرکزی
بازرس علی‌البدل
صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سلامت تهران
صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سلامت تهران
بازرس علی‌البدل
مهندسین باختر مشاور
مهندسین باختر مشاور
بازرس علی‌البدل
سازه های فلزی سنگین آسماش
سازه های فلزی سنگین آسماش
بازرس علی‌البدل
کارگزاری ساو آفرین
کارگزاری ساو آفرین
بازرس علی‌البدل
نوا پلاست پرند
نوا پلاست پرند
بازرس علی‌البدل
رفاه پرداز
رفاه پرداز
بازرس علی‌البدل
اتحادیه شرکتهای تعاونی عدالت استان
اتحادیه شرکتهای تعاونی عدالت استان
عمران و مسکن سازان منطقه شمال غرب
عمران و مسکن سازان منطقه شمال غرب
خدمات بیمه ای پوشش جاده ابریشم
خدمات بیمه ای پوشش جاده ابریشم
بازرس علی‌البدل
مهندسی هیرگان انرژی
مهندسی هیرگان انرژی
بازرس علی‌البدل
عمران معصومیه
عمران معصومیه
بازرس علی‌البدل
گلچین برگ تابان
گلچین برگ تابان
بازرس علی‌البدل
پیشگامان ایساتیس ارتباطات کاسپین
پیشگامان ایساتیس ارتباطات کاسپین
بازرس اصلی
ارقام نگر آریا
ارقام نگر آریا

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14771531
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۱۶/۵/۹۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج شد. ـ آقای مهرداد طاعی به کدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج شد. ـ سرمایه موسسه از مبلغ چهارده میلیارد و هشتصد میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیارد و دویست میلیون ریال کاهش یافت. وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ـ لیست شرکا و میزان سهم الشرکه آنها پس از کاهش سرمایه به شرح زیر است: مصطفی احمدی وسطی کلائی کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ مهناز خشنود نیا کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ ابوالفضل رضائی کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده ۱.xxx.xxx.xxx ریال ـ محمدتقی رضائی کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده ۱.xxx.xxx.xxx ریال ـ قاسم شیخانی کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده ۱.xxx.xxx.xxx ریال ـ سید محمد طباطبائی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ علیرضا زند بابا رئیسی کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده ۱.xxx.xxx.xxx ریال ـ اسفندیار گرشاسبی کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده ۱.xxx.xxx.xxx ریال ـ حجت رهبری کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ حسن معلومات کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده ۱.xxx.xxx.xxx ریال ـ عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxxxxx ـ علی گشتاسب کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ حسین اکرمی ثانی کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ محمد سلیمان یگانه خوشحال کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ احمدعلی بزی کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ سعید خواجوند سریوی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx.xxx.xxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14742685
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۹/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۰۹/۱۱/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهرداد طاعی با پرداخت مبلغ xxx. xxx. xxx ریال ، آقای احمدعلی بزی به کد ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx. xxx. xxx ریال ، آقای محمد سلیمان یگانه خوشحال با پرداخت مبلغ xxx. xxx. xxx ریال ، آقای سعید خواجوند سریوی به کد ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx. xxx. xxx ریال و آقای حسین اکرمی ثانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx. xxx. xxx ریال در ردیف شرکا قرار گرفتند . آقای علی گشتاسب به کد ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx میلیون ریال افزایش داد . سرمایه موسسه از مبلغ چهارده میلیارد و یکصد میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیارد و هشتصد میلیون ریال افزایش یافت . شرکا و سهم الشرکه آنها به شرح زیر است : مصطفی احمدی وسطی کلائی کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx. xxx. xxx ریال مهناز خشنود نیا کد ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ، ابوالفضل رضائی کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده ۱. xxx. xxx. xxx ریال ، محمدتقی رضائی کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده ۱. xxx. xxx. xxx ریال ، قاسم شیخانی کد ملی xxxxxxxxx۹ دارنده ۱. xxx. xxx. xxx ریال ، سید محمد طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ، محسن زرعی کد ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ، علیرضا زند بابا رئیسی کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده ۱. xxx. xxx. xxx ریال اسفندیار گرشاسبی کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده ۱. xxx. xxx. xxx ریال ، حجت رهبری کد ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ، حسن معلومات کد ملی xxxxxxxxx۲ دارنده ۱. xxx. xxx. xxx ریال ، عباس حیدری کبریتی کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ، عباس اسماعیلی کد ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx. xxx. xxx ریال محمدحسین ملکیان کد ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ابوالفضل میرزایی کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxxxxx علی گشتاسب کد ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ، حسین اکرمی ثانی کد ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ، محمد سلیمان یگانه خوشحال کد ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx. xxx. xxx ریال احمدعلی بزی کد ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ، مهرداد طاعی کد ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx. xxx. xxx ریال سعید خواجوند سریوی کد ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx. xxx. xxx ریال اساسنامه جدیدی در ۳۵ ماده و ۲۰ تبصره جایگزین اساسنامه قبلی گردید . اصلاح تبصره ۱ ماده ۴: مؤسسه سه شعبه بشرح زیر دارد : شعبه مازندران : قائم شهر ، خیابان تهران ، روبروی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قائم شهر ، طبقه فوقانی بیمه پاسارگاد ، کدپستی : xxxxxxxxx۹ شعبه خراسان : مشهد ، بلوار فرامرز عباسی ، انتهای فرامرز عباسی ۸ ، نبش آزادی ۳۹ ، بلوک ۲/۱ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ شعبه اصفهان : اصفهان ، خیابان سعادت آباد ، کوی کارگردان ، کوچه اردیبهشت ، پلاک ۲۵ ، کدپستی xxxxxxxxx۶ اصلاح بند ۱۰ ۶ ماده ۶: سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام وتأیید می‌شود . ارائه خدمات حسابرسی مستقل صورتهای مالی و بازرس قانونی همزمان ( موضوع بندهای ۱ ۶ ، ۲ ۶ و ۶ ۶ ) با سایر خدمات موضوع بندهای ۳ ۶ ، ۴ ۶ ، ۵ ۶ ، ۷ ۶ و ۸ ۶ به یک صاحبکار توسط موسسه ، شرکا و مدیران مسئول حسابرسی مجاز نمی‌باشد . اصلاح تبصره ماده ۱۲: تعیین حقوق شریک خارج شده ناشی از تعلیق و آرای قطعی انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران با توجه به دلایل تعلیق ، طبق مفاد این اساسنامه با هیات مدیره بوده و شریک خارج شده به‎ موجب مفاد این اساسنامه ملزم به تمکین از تصمیم هیات مدیره خواهد_بود . اصلاح ماده ۱۳: مجمع شرکا باید حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ درخواست کتبی هر یک از شرکا برای خروج از موسسه نسبت به آن تصمیم گیری کند . در صورت تحقق کناره‎گیری ، شریک مستعفی موظف است نسبت به انجام تعهدات مربوط به خود تا هر زمان که لازم باشد اقدام کند . اصلاح جدول بند ب ماده ۱۴: سابقه شراکت در موسسه مأخذ محاسبه مبلغ قابل پرداخت تا دو سال مبلغی تعلق نمی‌گیرد . تا ۴ سال مازاد بر ۲ سال سود آخرین سال مالی مصوب مجمع شرکا به ازای هر سال سابقه معادل ۳۰ ٪ سود به نسبت سهم الشرکه تا ۶ سال مازاد بر ۴ سال سود آخرین سال مالی مصوب مجمع شرکا به ازای هر سال سابقه معادل ۳۵ ٪ سود به نسبت سهم الشرکه تا ۱۰ سال مازاد بر ۶ سال سود آخرین سال مالی مصوب مجمع شرکا به ازای هر سال سابقه معادل ۴۰ ٪ سود به نسبت سهم الشرکه بالاتر از ۱۰ سال سود آخرین سال مالی مصوب مجمع شرکا به ازای هر سال سابقه معادل ۴۵ ٪ سود و حداکثر معادل ۵ برابر آخرین سود به نسبت سهم الشرکه اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۴: در صورت خروج هر یک از شرکاء ، حقوق شریک خارج شده طبق مفاد ماده ۱۴ به صورت ۴ قسط ظرف مدت ۱۲ ماه پرداخت می‌شود . اصلاح ماده ۱۶ و تبصره‌های آن : هر یک از کارکنان موسسه که موفق به کسب عنوان حسابدار رسمی شود و شرایط لازم برای شراکت در موسسه را احراز نماید ، با پیشنهاد حداقل دو نفر از شرکای راهبردی و تائید هیئت مدیره می‌تواند با تصویب مجمع شرکاء جز شرکای موسسه درآید . احراز شراکت و تعیین درصد سهم الشرکه نامبرده طبق دستورالعملی خواهد_بود که توسط هیات مدیره حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب اساسنامه تهیه و به تصویب مجمع شرکا خواهد_رسید . تبصره ۱: شراکت سایر حسابداران رسمی متقاضی ، مشروط به گذراندن ۶ ماه همکاری با موسسه به عنوان مدیر فنی با رعایت مفاد این ماده امکان پذیر است . تبصره ۲: حداکثر سن متقاضیان شراکت در موسسه ۵۰ سال می‌باشد . در شرایط خاص با موافقت دارندگان سه چهارم سهم الشرکه ( حداکثر تا ۶۵ سال ) مجاز می‌باشد . تبصره ۳: در صورت ورود شریک جدید ، احتساب سهم شریک مزبور با تصویب مجمع شرکاء از طریق افزایش سرمایه صورت خواهد_گرفت . اصلاح ماده ۲۳: دعوت برای تشکیل مجمع شرکا از طریق روزنامه کثیرالانتشار یا پست سفارشی صورت خواهد_گرفت . در صورت حضور تمامی شرکا ، رعایت تشریفات فوق الزامی نخواهد_بود . اصلاح ماده ۲۷: مؤسسه توسط هیأت مدیره‌ای مرکب از ۵ تا ۷ نفر از شرکای راهبردی که توسط مجمع شرکا برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند ، اداره خواهد_شد . تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره برای دوره بعد بلامانع است . هئیت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هئیت مدیره یک رئیس ، یک نائب رئیس و یک مدیرعامل تعیین می‌نماید . وظایف و اختیارات آنها توسط هئیت مدیره تعیین می‌شود . تبصره : واگذاری هر دو سمت مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره به یک نفر بلامانع است . اصلاح تبصره ۲ ماده ۲۸: تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آرا قابل اجرا خواهد_بود . اصلاح ماده ۳۰: به استثنای گزارشهای موضوع ماده ۱۷ ، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبیل چک ، سفته ، برات با امضای ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر مؤسسه معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14423299
آگهی تغییرات شرکت اهتمام جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ۲ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای سید ابراهیم علوی به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ۲ ـ خانم مینا علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۳ـ آقای سید عمران علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲) ـ موسسه ارقام نگر آریا با شناسه ملی: xxxxxxxxx۳۲ (با نمایتدگی آقای محمد تقی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای سید عمادالدین سجادی به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳) ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ۴) ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13977960
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت رهبری به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال در ردیف شرکای مؤسسه قرار گرفت. در نتیجه سرمایه از مبلغ چهارده میلیارد و ششصد میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیارد و نهصد میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه اصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از افزایش سرمایه به قرار ذیل است: آقای حجت رهبری به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمد تقی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سید محمد طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمود رضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13977968
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قدرت اله مشایخی به کدملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxxxxxxxx ریال از ردیف شرکای مؤسسه خارج شد آقای محمد حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ با دریافت xxxxxxxxx ریال از ردیف شرکای مؤسسه خارج شدند. در نتیجه سرمایه از مبلغ چهارده میلیارد و نهصد میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیارد و ششصد میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه اصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از کاهش سرمایه به قرار ذیل است: آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمدتقی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سید محمد طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمود رضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13977975
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۸/۱۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمودرضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxxxxxxxx ریال از ردیف شرکای مؤسسه خارج شد. در نتیجه سرمایه از مبلغ چهارده میلیارد و نهصد میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیارد و یکصد میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه اصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از کاهش سرمایه به قرار ذیل است: آقای حجت رهبری به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمد تقی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سید محمد طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13977979
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسفندیار گرشاسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد تقی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662386
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۰۱/۰۷/۹۶ جامعه حسابداران رسمس ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر عرب احمدی به کدملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش بقرار ذیل می‌باشد. آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمد حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمدتقی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سیدمحمد طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمودرضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای قدرت اله مشایخی کرهرودی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxxxxx ریال محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران شهر تهران توحید خیابان پرچم خیابان توحید پلاک ۶۸ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662391
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۰۱/۰۷/۹۶ جامعه حسابداران رسمس ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه سهم الشره خود را به xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد و محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ ا پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه سهم الشره خود را به xxxxxxxxx ریال افزایش داد. علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxxxxx۰۰ ریال به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بقرار ذیل می‌باشد. آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمد حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمدتقی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سیدمحمد طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمود رضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای قدرت اله مشایخی کرهرودی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391012
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۵ ومجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۸/۱۰/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxxxxxxxx ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxxxxxxxx ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای قاسم شیخانی کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم الشرکه خود رابه مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال، افزایش داد در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ یازده میلیارد و چهارصد میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیارد و چهارصد میلیون ریال افزایش یافت. وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد: آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمد حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمد تقی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سیدمحمد طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علی اصغر عرب احمدی به کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمود رضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای قدرت اله مشایخی کرهرودی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13161042
آگهی تغییرات شرکت سرمایه آب خاک توسعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی دانشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدتقی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌ی ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13161075
آگهی تغییرات شرکت سرمایه آب خاک توسعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی دانشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدتقی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌ی ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102531
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۴/۶/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کد ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محسن زرعی به کد ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد حسین آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. و سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه تغییر یافت. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه: آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محسن زرعی به کد ملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمد حسین آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم مهناز خشنود نیا به کد ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمد تقی رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سید محمد طباطبایی به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علی اصغر عرب احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسن معلومات به کد ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمود رضا ناظری به کد ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای قدرت اله مشایخی کرهرودی به کد ملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12896081
آگهی تغییراتحسابرسی وخدمات مدیریت دانشگر محاسب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جانثاری با کدملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود مبلغ ده میلیون ریال از صندوق مؤسسه از ردیف شرکاء مؤسسه خارج گردیدند و در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxx میلیون ریال به xxx میلیون ریال کاهش یافت. در نتیجه ماده مربوطه به اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد. شرکاء و سهم الشرکه آنها پس از کاهش بشرح زیر است: محمد تقی رضائی با کدملی xxxxxxxxx۲ مبلغ سهم الشرکهر xxxxxxxxx ریال سید محمد طباطبایی با کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ سهم الشرکه xxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883547
آگهی تغییراتارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱/۱۲/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر انتخاب گردیدند: اسفندیار گرشاسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ محمد تقی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ قاسم شیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ابوالفضل رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ محمود رضا ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883635
آگهی تغییراتارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۳/۱۱/xxx۴ ومجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱/۱۲/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۳۵ ماده و ۱۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اسفندیارگرشاسبی با کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. مصطفی احمدی وسطی کلائی با کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. قاسم شیخانی با کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. قدرت اله مشایخی کرهرودی با کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خودرابه مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای ابوالفضل رضائی به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه درردیف شرکاء قرار گرفت آقای محمدتقی رضائی کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه درردیف شرکاء قرارگرفت. آقای سیدمحمد طباطبائی کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه درردیف شرکاء قرار گرفت. علی اصغر عرب احمدی کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای حسن معلومات کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمودرضا ناظری کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه درردیف شرکاء قرار گرفت. خانم مهناز خشنودنیا کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx xxx. xxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت سرمایه شرکت از مبلغ xxx xxx xxx ۱ ریال به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت. لیست شرکاء موسسه پس از افزایش سرمایه و ورود شرکای جدید به شرح فوق می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12416580
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان ایساتیس ارتباطات کاسپین شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۱۹۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۲۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۳و تاییدیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قزوین بشماره xxxxxx۱ QAمورخ ۱۳/۱۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ صورتهای مالی سال xxx۲ به تصویب مجمع رسید. ۲ ـ آقایان محمدرضا کریمی بدرآبادی کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و سیدامیر حسین حاتمی نسب کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت تعاونی دانش بنیان پیشگامان رسانه و آگهی زبده شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و مسعود بمانی پور کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت پیشگامان تجارت سیار شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و علیرضا یوسفی سهزابی کدملی xxxxxxxxx۴ و محسن لطیفی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان محمدعلی عاقلی حاجی آبادی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پیشگامان کی پاد کویر شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و علی اشرف زاده کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پیشگامان محتوی گستر یزد شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و محمود دانافر کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ۳ ـ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب با نمایندگی آقای محمد تقی رضائی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به نمایندگی جعفر باقری xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12214563
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان مرکزی (سهامی‌خاص) به شماره ثبت ۸۰۵۰ وشناسه‌ملی۱۰۷۸۰۱۱۴۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار نوید جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ ـ موسسه حسابرسی و خدمات دانشگر محاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمدتقی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ـ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۳۱/۶/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12214796
آگهی تغییرات شرکت گلچین برگ تابان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۱۷۲۷۶ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۶۸۷۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدتقی رضائی کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12164611
آگهی تغییرات شرکت عمران معصوميه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۱۰۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۶، شهرداری قم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸، شرکت عمران ومسکن سازان ایران به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹، سازمان زیباسازی بهسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶، بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ ـ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دانشگر محاسب به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ تهران به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد تقی رضائی بشماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ۴ ـ صورتهای مالی سال ۹۱ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12164623
آگهی تغییرات شرکت عمران معصوميه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۱۰۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۶، شهرداری قم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸، شرکت عمران ومسکن سازان ایران به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹، سازمان زیباسازی بهسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ ـ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دانشگر محاسب به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ تهران به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد تقی رضائی بشماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ۴ ـ صورتهای مالی سال ۹۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12084660
آگهی تغییرات شرکت پویا خدمات اراک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۸۱۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ۲موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد تقی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ـ شرکت تعاونی مصرف کارگران شرکت برق باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ـ شرکت تعاونی مصرف کارگران برق ناحیه اراک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ـ شرکت تعاونی مصرف کارکنان برق ناحیه همدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ـ شرکت تعاونی کارکنان مدیریت برق استان لرستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ ـ شرکت تعاونی مصرف کارگران حرارتی غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12039348
آگهی تغییرات شرکت مهندسی هیرگان انرژی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۷۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۷۹۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد تقی رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای مازیار خواجوی موحد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم محدثه توفیقی ثابت قدم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرزاد قاسمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. امضای کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418318
آگهی تغییرات شرکت باختر تولید و انتقال نیروی برق سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۶۷ و شناسه‌ملی ۱۰۷۸۰۰۵۱۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد تقی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردید. ـ۳ روزنامه کیهان جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید. /
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9421168
آگهی تغییرات شرکت گوهریاران خدمات پویا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۵۹۰۹ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۲۴۸۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دانشگر محاسب بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد تقی رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۲عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد واملا ک کشور
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1760894
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی سازه‌های سنگین مازندران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۳۴۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ترازنامه و صورتهای مالی و حساب های سود و زیان سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی،آقای محمد تقی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686108
آگهی تغییرات شرکت خدمات کامپیوتری مدد باختر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۴۴۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ۲ـ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد تقی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1679398
آگهی تغییرات شرکت مهندسین باختر مشاور (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۱۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۲۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و محمد تقی رضائی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ـ ترانامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های سالیانه شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638663
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سلامت تهران شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۱۲۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۴۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب ش ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد تقی رضایی ش ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557276
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان مرکزی سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۵۰ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۴۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد تقی رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، سازمان همیاری شهرداریهای استان مرکزی، شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ و شرکت جهاد خانه سازی استان مرکزی (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شهرداری اراک بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398657
آگهی تغییرات شرکت سرمایه آب خاک توسعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۳۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۱/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
اعضای اصلی هیات مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ـ شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ با نمایندگی احمد ساعی کدملیxxxxxxxxx۲
ـ شرکت سرمایه هم افزا پارس امین سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی محمدرضا مدیری کدملیxxxxxxxxx
ـ شرکت پویا تجارت فریاب با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی سید افضل موسوی کدملیxxxxxxxxx۹
موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و محمدتقی رضایی با کدملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید..
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396498
آگهی تغییرات شرکت سیمان نائین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۹۵۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۴۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1361177
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۳۰/۱۰/۹۲ شرکت اهتمام جم سهامی خاص بشماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ تغییرات ذیل بعمل آمد:
۱ـ شرکت دانشگر محاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدتقی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی xxx۱ قرائت و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243074
آگهی تصمیمات شرکت خدمات کامپیوتری مدد باختر سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۴۴۴۳
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۲ و هیئت مدیره ۱۸/۰۴/xxx۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۰۸/۰۷/xxx۲ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
۲ـ آقای محمد حسن بختیاری کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی تعاونی مصرف کارکنان برق باختر بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد صالحی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی مصرف کارکنان برق اراک بسمت عضو هیئت مدیره و احمد فرهادی کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت تعاونی مصرف کارکنان برق همدان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا پارسا کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت تعاونی مصرف کارکنان برق خرم آباد بسمت عضو هیئت مدیره و عبدالرضا طاهری کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی و بطور کلی هر گونه نوشته ای که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره برسد ولی کلیه مراسلات اداری و مکاتبات مربوط به مسائل جاری شرکت با امضای مدیرعامل و یا نماینده وی و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ماده ۲۴ اساسنامه می باشد.
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و محمد تقی رضایی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های سالیانه شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218136
آگهی تصمیمات شرکت باختر تولید و انتقال نیروی برق سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۶۷ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۱۳۳۹
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۵/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۵/۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد تقی رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کیهان جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای نادر گودرزی به کد ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکت) بسمت مدیر عامل، علی قربان پور به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تعاونی مصرف کارکنان برق اراک بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین ترکی به کد ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی مصرف کارکنان برق باختر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقایان عبدالرضا پارسا به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تعاونی مصرف کارکنان برق خرم آباد و مسعود حاتمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تعاونی مصرف کارکنان برق همدان بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ کلیه اسناد، اوراق تعهدآور، چکها، سفته ها، بروات و بطور کلی هرگونه نوشته ای که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیر عامل و مدیر امور مالی شرکت و در غیاب هر کدام از افراد مذکور با امضای رئیس هیئت مدیره ولی کلیه مراسلات اداری و مکاتبات مربوط به مسائل جاری شرکت با امضای مدیر عامل و یا نماینده وی و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیر عامل بشرح ماده ۲۳ اساسنامه می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1173063
آگهی تصمیمات شرکت پویا خدمات اراک سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۸۹ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۸۱۵۱۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد تقی رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ رئیس ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152317
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شماره ثبت ۸۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۷/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای سیدمحمد طباطبائی کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای اسماعیل جانثاری کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش داد و آقای محمدتقی رضایی به ش.م xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سرمایه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش بشرح فوق میباشد.
ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
محمدتقی رضایی بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ اسماعیل جانثاری بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ سیدمحمد طباطبایی بعنوان عضو هیئت مدیره. ـ امضا کلیه اسناد و اوراق تعهداور از قبیل چک سفته برات و سایر اوراق تجاری و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر موسسه و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره معتبر میباشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018796
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۸/۹۱ بتصویب رسید. محمدتقی رضایی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی رضایی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969642
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی فجر اعتبار سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۷۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۹۹۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 970044
آگهی تغییرات
به موجب نامه شماره ع/xxx مورخ۱۱/۱۱/۹۱ شرکت اهتمام جم (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۸ و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ منضم به صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه۱۰/۱۰/۹۱ پس از بحث و تبادل نظر هیئت به انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی البدل اقدام گردید.
ـ در نتیجه شرکت دانشگر محاسب به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدتقی رضایی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 875046
آگهی تصمیمات شرکت سیمان نایین سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۵۵۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۴۲۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ و جلسه تنفسی به کدملی ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی رضایی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ ـ شرکت تولیدی ساریه شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ـ شرکت تاوریژ آلتون به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ـ شرکت سماک خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ـ شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10556786
آگهی تصمیمات شرکت سیمان نایین سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۵۵۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۴۲۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ و جلسه تنفسی به کدملی ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی رضایی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع فلزی سازه‌های سنگین مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ ـ شرکت تولیدی ساریه شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ـ شرکت تاوریژ آلتون به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ـ شرکت سماک خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ـ شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716856
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگرمحاسب به ‌شماره ثبت ۸۲۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۴/۵/۹۱ و سند صلح شماره xxx۵ مورخ ۱۴/۵/۹۱ دفترخانه xxx۰ تهران کلیه سهم الشرکه سید ابوالفضل دلقندی به محمدتقی رضایی فرزند محمدعلی به ش ش ۴۷ صادره از خمین به کد ملی xxxxxxxxx۲ واگذار گردید و در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10152569
آگهی تغییرات شرکت گوهریاران خدمات پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۸۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدتقی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تجهیز و پشتیبانی نوسازان شهر تهران سهامی خاص و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان نوسازی شهر تهران و شرکت نوسازان شهر تهران سهامی خاص تا تاریخ ۱۴/۴/xxx۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740324
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت آرش ترانس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۲ــ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدتقی رضایی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدجواد سلیمی فر با کدملی xxxxxxxxx۲ و مسعود سلیمی فر با کدملی xxxxxxxxx۴ و آرش سلیمی فر با کدملی xxxxxxxxx۰
۵ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ آقای مسعود سلیمی فر به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرش سلیمی فر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجواد سلیمی فر به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۴ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709486
آگهی تغییرات شرکت گوهریاران خدمات پویاسهامی خاص به شماره ثبت۳۷۵۹۰۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۴۸۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدتقی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت تجهیز و پشتیبانی نوسازان شهر تهران سهامی خاص و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان نوسازی شهر تهران و شرکت نوسازان شهر تهران سهامی خاص تا تاریخ ۱۴/۴/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699787
آگهی تصمیمات شرکت پالار دژ تهرانسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۲۳۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی رضایی به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا پاشایی به ک م xxxxxxxxx۱ و محمد الموتیان به ک م xxxxxxxxx۱ و عباسعلی هنجنی به ک م xxxxxxxxx۱ و مسعود حیدرعلاقبند به ک م xxxxxxxxx۷ و حسن شیخ الاسلامی به ک م xxxxxxxxx۱ و فرح مجتهدی به ک م xxxxxxxxx۱ و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ رضا پاشائی به سمت رئیس هیئت مدیره و عباسعلی هنجنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد الموتیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681061
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شماره ثبت۸۲۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰
به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۳/۳/۹۱ حسن معلومات به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیات مدیره و سید محمدتقی رضایی به کدملیxxxxxxxxx بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659760
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به ‌شماره ثبت ۸۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۳/۹۱ و صلحنامه شماره xxx۸ مورخ ۲۱/۴/۹۱ دفترخانه xxx حوزه ثبتی تهران محمد باباپور به کد ملی xxxxxxxxx۶ کلیه سهم الشرکه خود را به محمدتقی رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۲ واگذار و صلح حقوق نمود و محل قانونی موسسه به بزرگراه اشرفی اصفهانی بالاتر از همت خ گلستان شرقی پ ۲۶ ط اول کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و نشانی شعبه تبریز خ دامپزشکی ۱۸ متری گلپارک ک شهید عدل خطیبی پ ۲۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده ۴ اساسنامه اصلاح شد و مواد ۱۱ ـ ۱۶ و بند یک از ماده ۲۱ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردیدند حسن معلومات به کد ملی xxxxxxxxx۳۲ به جای محمد باباپور برای مدت باقیمانده بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10252983
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شماره ثبت ۸۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۳/۹۱ و صلحنامه شماره xxx۸ مورخ ۲۱/۴/۹۱ دفترخانه xxx حوزه ثبتی تهران محمد باباپور به کد ملی xxxxxxxxx۶ کلیه سهم الشرکه خود را به محمدتقی رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۲ واگذار و صلح حقوق نمود و محل قانونی موسسه به بزرگراه اشرفی اصفهانی بالاتر از همت خ گلستان شرقی پ ۲۶ ط اول کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و نشانی شعبه تبریز خ دامپزشکی ۱۸ متری گلپارک ک شهید عدل خطیبی پ ۲۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده ۴ اساسنامه اصلاح شد و مواد ۱۱ ۱۶ و بند یک از ماده ۲۱ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردیدند حسن معلومات به کد ملی xxxxxxxxx۳۲ به جای محمد باباپور برای مدت باقیمانده بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626723
آگهی تصمیمات شرکت هیدرو نیرو پارس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۷۴۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۹۲۶۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات دانشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی رضایی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامعلی حسین زاده تیرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ و فرامرز زادسرفومنی به کدملی xxxxxxxxx۰ و شهرام شهروی به کدملی xxxxxxxxx۵ و منصور اله مرادی به کدملی xxxxxxxxx۸
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 565950
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی فجر اعتبار سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۷۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۹۹۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی کاظم بهزادی راد به کد ملی xxxxxxxxx۶۲ ـ شرکت تعاونی اعتبار کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بنمایندگی بهمن مرادنیا به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت نهاده های دامی جاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمدحسین انصاری فرد به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ بهمن مرادنیا بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و کاظم بهزادی راد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین انصاری فرد بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ ـ ۵ ـ ۸ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۷ ـ ۱۸ ـ ۲۰ ـ ۲۱ از ماده ۳۵ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9911740
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی فجر اعتبار سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۷۶۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۹۹۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی کاظم بهزادی‌راد به کد ملی xxxxxxxxx۶۲ ـ شرکت تعاونی اعتبار کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بنمایندگی بهمن مرادنیا به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت نهاده‌های دامی جاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمدحسین انصاری‌فرد به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ بهمن مرادنیا بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و کاظم بهزادی‌راد بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسین انصاری‌فرد بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ ـ ۵ ـ ۸ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۷ ـ ۱۸ ـ ۲۰ ـ ۲۱ از ماده ۳۵ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 540649

آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شماره ثبت xxx۶
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ محمدتقی رضائی به کدملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره و سید ابوالفضل دلقندی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد باباپور به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543806

آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شماره ثبت xxx۶
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ محمدتقی رضایی به کدملی xxxxxxxxx و سید ابوالفضل دلقندی به کدملی xxxxxxxxx۹ و محمد باباپور به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای هیات‎مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10267004
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شماره ثبت ۸۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ محمدتقی رضایی به کدملی xxxxxxxxx و سید ابوالفضل دلقندی به کدملی xxxxxxxxx۹ و محمد باباپور به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای هیات‎مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9570772
آگهی تصمیمات شرکت اهتمام جم سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۳۱۳۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۲۳۵۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی رضایی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 508864
آگهی تغییرات شرکت سرمایه آب خاک توسعه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶
آگهی تغییرات شرکت سرمایه آب خاک توسعه
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدتقی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۰/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9908411
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری ساو آفرین سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۸۹۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۵۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی رضایی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10422769
آگهی تصمیمات شرکت رفاه پرداز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۹۶۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۸۶۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دانشگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی رضائی به ش ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10294230
آگهی تصمیمات شرکت نوا پلاست پرند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۴۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۵۵۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی که xxx۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی رضائی به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اکبر نواب به ش ملی xxxxxxxxx۲ و سعید نواب به ش ملی xxxxxxxxx۲ و محمدامین نواب به ش ملی xxxxxxxxx۱ سعید نواب به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدامین نواب به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اکبر نواب به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10456005
آگهی تصمیمات شرکت پالار دژ تهران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۲۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی رضایی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت ابقاء شدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۹/۸۹ رضا پاشایی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباسعلی هنجنی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد الموتیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسعود حیدرعلاقبند به کدملی xxxxxxxxx۷ و محمد دبیری به کدملی xxxxxxxxx۰ و حسن شیخ الاسلامی به کدملی xxxxxxxxx۱ و فرخ مجتهدی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10440093
آگهی تغییرات شرکت گوهر یاران خدمات پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۸۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدتقی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۸/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10617190
آگهی تغییرات شرکت اتحادیه شرکت های تعاونی سهام عدالت استان بشماره ثبت ۴۰۴۶ دارای شناسه‌ملی۱۰۹۸۰۱۲۸۹۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه مورخ ۱۷/۶/۹۰ که مدارک طی شماره xxx۴ـ ۲/۸/۹۰ اداره کل تعاون استان واصل گردیده :

۱ـ روزنامه کثیرالانتشارزاهدان اصلی و روزنامه همشهری روزنامه علی البدل جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید .

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب حسابداران رسمی بشماره ثبت xxx۶ بعنوان بازرس اصلی و محمد تقی رضائی کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۳ـ گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرسان قرائت و صورتهخای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ قرائت و بتصویب رسید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10699887
آگهی تغییرات شرکت سرمایه آب خاک توسعه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدتقی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۰/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10772275
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به ‌شماره ثبت ۸۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۴/۵/۹۱ و سند صلح شماره xxx۵ مورخ ۱۴/۵/۹۱ دفترخانه xxx۰ تهران کلیه سهم‌الشرکه سید ابوالفضل دلقندی به محمدتقی رضایی فرزند محمدعلی به ش ش ۴۷ صادره از خمین به کد ملی xxxxxxxxx۲ واگذار گردید و در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10896948
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شماره ثبت ۸۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ محمدتقی رضائی به کدملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید ابوالفضل دلقندی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمد باباپور به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10940342
آگهی تصمیمات شرکت پالار دژ تهران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۲۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به ش‌م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی رضایی به ک‌م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا پاشایی به ک‌م xxxxxxxxx۱ و محمد الموتیان به ک‌م xxxxxxxxx۱ و عباسعلی هنجنی به ک‌م xxxxxxxxx۱ و مسعود حیدرعلاقبند به ک‌م xxxxxxxxx۷ و حسن شیخ‌الاسلامی به ک‌م xxxxxxxxx۱ و فرح مجتهدی به ک‌م xxxxxxxxx۱ و به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ رضا پاشائی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عباسعلی هنجنی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمد الموتیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11239056
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب ( س.خ ) شماره ثبت ۱۱۹۳۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۷۷۵۴۶
به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۱۰/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۰ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب و موسسه حسابرسی دانشگر محاسب ش:م xxx۷/xxx۳/xxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx۱ شماره ثبت xxx۶ و محمد تقی رضائی کد ملی xxxxxxxxx۲ کد پستی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ انتخاب و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران کد پستی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (س.ع) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت عمران و مسکن سازان ایران (س.ع) شماره ثبت xxxxxx ش:م xxxxxxxxx۳۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس (س.خ) شماره ثبت xxx۹ ش:م xxxxxxxxx۵۴ کدپستی xxxxxxxxx۹ شرکت نوسازی و ساختمان تهران (س.ع) شماره ثبت xxxxxx ش:م xxxxxxxxx۴۹ کد پستی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب سپس: مهندس حسین خلیلی مرد به کد ملی xxxxxxxxx۹ کد پستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس به عنوان رئیس هیئت مدیره . صالح نقی پور به کدملی xxxxxxxxx کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره . محمد آئینی به کد ملی xxxxxxxxx۳ کد پستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بعنوان عضو هیئت مدیره . احمد ضیائی به کد ملی xxxxxxxxx۷ کد پستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت نوسازی و ساختمان تهران به عنوان عضو هیئت مدیره . محسن اکبر زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت عمران و مسکن سازان ایران به عنوان عضو هیئت مدیره . امیر قلی شاهگلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ کد پستی xxxxxxxxx خارج از سهامدارن بعنوان مدیر عامل شرکت انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته، قرارداد و نظائر آن با سه فقره امضاء (امضاء ثابت مدیر عامل با امضای رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیر مالی شرکت متفقا و با مهر شرکت معتبر میباشد.)در مورد سایر اوراق و مکاتبات با امضای مدیر عامل معتبر میباشد.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11344466
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش جاده ابریشم سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۷۷۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۳۹۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدتقی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ۲۳/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11585482
آگهی تصمیمات شرکت هیدرو نیرو پارس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۷۴۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۹۲۶۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات دانشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی رضایی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامعلی حسین‌زاده‌تیرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ و فرامرز زادسرفومنی به کدملی xxxxxxxxx۰ و شهرام شهروی به کدملی xxxxxxxxx۵ و منصور اله‌ مرادی به کدملی xxxxxxxxx۸

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11664491
آگهی تغییرات شرکت گوهر یاران خدمات پویا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۵۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۸۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدتقی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۳/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11820302
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شماره ثبت۸۲۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰
به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۲۳/۳/۹۱ حسن معلومات به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیات‌مدیره و سید محمدتقی رضایی به کدملیxxxxxxxxx بسمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ بتصویب رسید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری‌
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11823545
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت آرش ترانس (سهامی‌خاص) ثبت شده به شماره xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

۲ــ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدتقی رضایی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدجواد سلیمی‌فر با کدملی xxxxxxxxx۲ و مسعود سلیمی‌فر با کدملی xxxxxxxxx۴ و آرش سلیمی‌فر با کدملی xxxxxxxxx۰

۵ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ آقای مسعود سلیمی‌فر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای آرش سلیمی‌فر به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدجواد سلیمی‌فر به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات