محمد جواهری ضامن جانی

آقای محمد جواهری ضامن جانی

کد ملی 053414xxxx
گراف ارتباطات
33
شرکت‌ها
49
آگهی‌ها

شرکت های محمد جواهری ضامن جانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمد جواهری ضامن جانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
نارا پروتئین ایرانیان
نارا پروتئین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
سیستمهای الکترونیک بانکی ناراتک
سیستمهای الکترونیک بانکی ناراتک
بازرس علی‌البدل
مبین تجارت فناور
مبین تجارت فناور
بازرس علی‌البدل
گروه توسعه اقتصاد آرکا
گروه توسعه اقتصاد آرکا
بازرس اصلی
گروه بین المللی توسعه تجارت وحدت
گروه بین المللی توسعه تجارت وحدت
بازرس علی‌البدل
پیشرو فناوران الماس
پیشرو فناوران الماس
میعان انرژی رازی
میعان انرژی رازی
بازرس علی‌البدل
کارگزاری رسمی بیمه حامی تجارت الماس
کارگزاری رسمی بیمه حامی تجارت الماس
بازرس اصلی
رسام نگار جاوید
رسام نگار جاوید
بازرس علی‌البدل
افق افروز ایماء
افق افروز ایماء
بازرس علی‌البدل
صنعت پردازان الماس
صنعت پردازان الماس
بازرس علی‌البدل
باتیس سازان الماس
باتیس سازان الماس
بازرس علی‌البدل
همکاران راهپویان همتا
همکاران راهپویان همتا
بازرس علی‌البدل
گروه تخصصی تجارت الماس مبین
گروه تخصصی تجارت الماس مبین
بازرس علی‌البدل
مبین سازه پارند
مبین سازه پارند
بازرس علی‌البدل
خدمات اول مبین صبا
خدمات اول مبین صبا
بازرس علی‌البدل
پردازش تصویر رایان
پردازش تصویر رایان
بازرس علی‌البدل
پویا خدمات الماس
پویا خدمات الماس
بازرس علی‌البدل
نماد سازه جنوب
نماد سازه جنوب
بازرس علی‌البدل
صنایع فلزی ایران
صنایع فلزی ایران
بازرس علی‌البدل
افرا موتور
افرا موتور
بازرس علی‌البدل
مدیریت توسعه گردشگری هتل داری هیراد
مدیریت توسعه گردشگری هتل داری هیراد
بازرس علی‌البدل
آیندگان رایانه
آیندگان رایانه
بازرس علی‌البدل
گلوبال پایمنت سیستم مبین
گلوبال پایمنت سیستم مبین
بازرس اصلی
آرا تک پردیس
آرا تک پردیس
بازرس علی‌البدل
رسانه مهر وطن
رسانه مهر وطن
بازرس علی‌البدل
صنایع فلزی مصنوعات زرین تهران
صنایع فلزی مصنوعات زرین تهران
صنعت چاپگران سامن
صنعت چاپگران سامن
همراه سیر فردیس
همراه سیر فردیس
بازرس اصلی
توسعه تجارت بهین ایرانیان
توسعه تجارت بهین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
توسعه سلامت ایوا
توسعه سلامت ایوا
نایب رییس هییت مدیره
پیشران کسب و کار شریف
پیشران کسب و کار شریف
نایب رییس هییت مدیره
امید سلامت شفا
امید سلامت شفا
عضو هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14918553
آگهی تغییرات شرکت توسعه سلامت ایوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 457466 و شناسه ملی 14004224910
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود قطمیر به شماره ملی 1817193279 به نمایندگی از شرکت امید سلامت شفا به شناسه ملی 14005665619 به سمت رییس هیات مدیره - محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملی 0534142095 به نمایندگی از شرکت پیشران کسب و کار شریف به شناسه ملی 10320751049 به سمت نایب رییس هیات مدیره - محمد قائمی اصل به شماره ملی 4230832265 به نمایندگی از شرکت همراه سیر فردیس به شناسه ملی 14006317215به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی، - نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت)، - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، - تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، - تعیین میزان استهلاک ها، - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت، کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متّفق رییس هیات مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رییس هیات مدیره، به همراه امضاء عضو دیگری از هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی، با امضاء رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980905851459803  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14918557
آگهی تغییرات شرکت امید سلامت شفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 488307 و شناسه ملی 14005665619
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. اعضای هیات مدیره، برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند: آقای محمد قائمی اصل کدملی 4230832265 به سمت رئیس هیات مدیره؛ به نمایندگی از شرکت توسعه سلامت ایوا شناسه ملی 14004224910 -آقای محمد جواهری ضامن جانی کدملی 0534142095 به سمت نایب رییس هیات مدیره ؛ به نمایندگی از شرکت پیشران کسب و کار شریف شناسه ملی 10320751049- آقای محمود قطمیر کدملی 1817193279 به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل ؛ به نمایندگی از شرکت همراه سیر فردیس شناسه ملی 14006317215 کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رییس هیات مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رییس هیات مدیره، به همراه امضاء عضو دیگری از هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی، با امضاء رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیات مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی، - نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت)، - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، - تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، - تعیین میزان استهلاک ها، - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت، پ980905366193893  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14755302
آگهی تغییرات شرکت امید سلامت شفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۵۶۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه سلامت ایوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رییس هیات مدیره ؛ سیداسماعیل سعادتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پیشران کسب و کار شریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت نایب رییس هیات مدیره ؛ محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت همراه سیر فردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل ؛ برای باقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رییس هیات مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور ، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رییس هیات مدیره ، به همراه امضاء عضو دیگری از هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی ، با امضاء رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی ، - نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها ( بر اساس آئین نامه مصوب شرکت ) ، - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع ، - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ، - تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی و واخواست اوراق تجارتی ، - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد . دعوی خسارت استرداد ، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن ، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد ، - تعیین میزان استهلاک‌ها ، - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت . محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، محله کاووسیه ، خیابان دیدار شمالی ، خیابان نلسون ماندلا ( آفریقا ) ، پلاک ۵۵ ، ساختمان مهرگان ، طبقه اول ، کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14755309
آگهی تغییرات شرکت توسعه سلامت ایوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۴۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۲۴۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، محله کاووسیه ، خیابان دیدار شمالی ، خیابان نلسون ماندلا ( آفریقا ) ، پلاک ۵۵ ، ساختمان مهرگان ، طبقه اول ، کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت . مهدی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت امید سلامت شفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت رییس هیات مدیره ؛ محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پیشران کسب و کار شریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت نایب رییس هیات مدیره ؛ سیداسماعیل سعادتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت همراه سیر فردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل ؛ انتخاب گردیدند . کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رییس هیات مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور ، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رییس هیات مدیره ، به همراه امضاء عضو دیگری از هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی ، با امضاء رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی ، - نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها ( بر اساس آئین نامه مصوب شرکت ) ، - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع ، - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ، - تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی و واخواست اوراق تجارتی ، - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد . دعوی خسارت استرداد ، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن ، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد ، - تعیین میزان استهلاک‌ها ، - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14664333
آگهی تغییرات شرکت توسعه سلامت ایوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۴۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۲۴۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای ذیل برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند : آقای مهدی رضایی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رییس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت امید سلامت شفا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ آقای محمد جواهری ضامن جانی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رییس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت پیشران کسب و کار شریف شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ آقای رضا تقی زاده شیده کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت همراه سیر فردیس شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ هیات مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی ، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها ( بر اساس آئین نامه مصوب شرکت ) ، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع ، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ، تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی و واخواست اوراق تجارتی ، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد . دعوی خسارت استرداد ، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن ، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد ، تعیین میزان استهلاک‌ها ، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رییس هیات مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور ، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رییس هیات مدیره ، به همراه امضاء عضو دیگری از هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی ، با امضاء رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14664337
آگهی تغییرات شرکت پیشران کسب و کار شریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۱۰۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا تقی زاده شیده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه سلامت ایوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ آقای محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رییس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت امید سلامت شفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ آقای مسعود احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت همراه سیر فردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند . کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رییس هیات مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور ، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رییس هیات مدیره ، به همراه امضاء عضو دیگری از هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی ، با امضاء رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . هیات مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی ، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها ( بر اساس آئین نامه مصوب شرکت ) ، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع ، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ، تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی و واخواست اوراق تجارتی ، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد . دعوی خسارت استرداد ، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن ، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد ، تعیین میزان استهلاک‌ها ، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت ، پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14550897
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تجارت بهین ایرانیان درتاریخ ۱۸/۰۱/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالاازگمرکات داخلی کشور ، تهیه وتوزیع وخریدوفروش وحق العمل کاری انواع کالاهای مجازبازرگانی شرکت درکلیه مناقصات ومزایدات بخشهای خصوصی داخلی وخارجی وهمکاری وتشکیل مشارکت باکنسرسیوم باشرکتهای داخلی یاخارجی ، انعقادقراردادبااشخاص حقیقی وحقوقی خارجی وداخلی وگشایش اعتبارال سی برای شرکت ، اخذوام واعتبارازکلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری وتعاونیها بصورت مالی شرکت درکلیه نمایشگاها ، وایجادشعب ونمایندگی درداخل وخارج درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، داوودیه ، خیابان آزیتا ، خیابان شهید احمد شریفی ، پلاک ۶ ، طبقه دوم ، واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ نزد بانک انصار شعبه سید جمال الدین اسد آبادی با کد xxx۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای ایوب خزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سینا جنگلی کسمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید جواد احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی ، با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای یوسف عطائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14513623
آگهی تغییرات شرکت صنعت چاپگران سامن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۸۲۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۶۵۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۳ نفر به ۲ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . آقای اکبرحاجی حسنی فرزند عباس با کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت وآقای مهدی خجسته دریا دوست با کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه صلاح گردید . لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان بدین شرح می‌باشد : آقای سیدمحمد رضوی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال آقای اکبرحاجی حسنی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمد جواهری ضامن جانی به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxxxxx ریال آقای مهدی خجسته دریادوست به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14514142
آگهی تغییرات شرکت صنعت چاپگران سامن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۸۲۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۶۵۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدمحمد رضوی با کدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خویش از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید . آقای محمد جواهری ضامن جانی با کدملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خویش از صندوق شرکت از زمره شرکاء شرکت خارج گردید . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید . لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان بدین شرح می‌باشد : آقای اکبرحاجی حسنی با کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال آقای مهدی خجسته دریادوست با کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119566
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص همراه سیر فردیس درتاریخ ۱۹/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: حمل و نقل درون شهری مسافر به صورت دسته جمعی از طریق اتوبوس، مینی بوس، کامیون و وانت بار و تاکسی و مترو، واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالااز گمرکات داخلی کشور، تهیه و توزیع وخرید و فروش و حق العمل کاری انواع کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت درکلیه مناقصات ومزایدات بخشهای خصوصی داخلی و خارجی و همکاری و تشکیل مشارکت با کنسرسیوم با شرکتهای داخلی یا خارجی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و داخلی، گشایش اعتبار ال سی برای شرکت، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونیها بصورت مالی، شرکت درکلیه نمایشگاها و ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان ششم، پلاک ۲۳، کد پستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx / ۹۵ مورخه ۰۴/۰۷/xxx۵ نزد بانک شهر شعبه پاک نژاد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقای عباسعلی قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محسن سجادی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت رسا تجارت مبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر روشنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره با دو امضا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای روزبه رفیعی قره تپه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015672
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود صنعت چاپگران سامن درتاریخ ۲۱/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا از گمرکات داخلی کشور، تهیه وتوزیع وخریدوفروش وحق العمل کاری انواع کالاهای مجاز بازرگانی و ماشین آلات چاپ و صحافی شرکت درکلیه مناقصات ومزایدات بخشهای خصوصی داخلی وخارجی و همکاری وتشکیل مشارکت با کنسرسیوم باشرکتهای داخلی یاخارجی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی یا داخلی وگشایش اعتبار ال سی برای شرکت، اخذ وام و اعتبار ازکلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری وتعاونیها بصورت مالی شرکت درکلیه نمایشگاها و ایجاد شعب ونمایندگی درداخل وخارج (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: نلسون ماندلا - خیابان ناهید غربی - کوچه اختران پلاک ۵۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک از آنان: سید محمد رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه - محمد جواهری ضامن جانی دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. اولین مدیران شرکت: مرتضی جمشیدیان به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ - سید محمد رضا رضوی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره xxxxxxxxx۶ - محمد جواهری ضامن جانی به سمت نایب ئیس به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل سفته، برات، چک. قراردادها با امضاء مدیرعامل ویک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805562
آگهی تغییرات شرکت پردازش تصویر رایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۱۶۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و محمد جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12224750
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی مصنوعات زرین تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۲۷۴۸۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۷۰۸۷۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و آقای محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد. و نشانی محل تصفیه "تهران -بزرگراه فتح - خیابان صنایع فلزی ایران - شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین تهران کد پستی xxxxxxxxx۱ " می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12165253
آگهی تغییرات شرکت رسانه مهر وطن شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۰۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد جواهری به شماره ملیxxxxxxxxx۵بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722411
آگهی تغییرات شرکت پیشروفناوران الماس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۴۷۴۱ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد جواهری به شماره ملیxxxxxxxxx۵بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700125
آگهی تغییرات شرکت آیندگان رایانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۶۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۱۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد جواهری به شماره ملیxxxxxxxxx۵بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668095
آگهی تغییرات شرکت میعان انرژی رازی سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۳۳۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـشرکت آرا مبین آسیا (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴، شرکت رایان تصویر پردیس (سهامی خاص) بشماره ثبت بشماره ثبت xxxxxx به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰، شرکت افق افروز ایما (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰، شرکت صنایع انرژی شهیر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳و آقای عبداله خانمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ـموسسه حسابرسی آریان فراز حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ تهران بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ـروزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۴ـ صورتهای مالی سال xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666754
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه گردشگری هتل داری هیراد با‌مسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۳۸۴۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۹۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ و مجوز اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به شماره xxx۶ / xxx / xxx مورخ ۲۶/۶/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تجارت الماس مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و شرکت افق افروز ایماء به شناسه ملی xxxxxxxxxxxxو سید ضیاالدین میر طالبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس اصلی و محمد جواهری به شماره ملیxxxxxxxxx۵به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیا ی اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634463
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶به عنوان بازرس اصلی و محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634464
آگهی تغییرات شرکت افرا موتور سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۲۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۲۱۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی و عملکرد شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628112
آگهی تغییرات شرکت نماد سازه جنوب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۱۰۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت رایان تصویر پردیس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲،شرکت افق افروز ایماء به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰،شرکت صنایع انرژی شهیر (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳،محمد ممبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷،رضا ممبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی،محمد جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624486
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رسا تجارت مبین در تاریخ ۲۹/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالاازگمرکات داخلی کشور،تهیه وتوزیع وخریدوفروش وحق العمل کاری انواع خدمات وکالاهای مجازبازرگانی شرکت درکلیه مناقصات ومزایدات بخشهای خصوصی داخلی وخارجی وهمکاری وتشکیل مشارکت باکنسرسیوم باشرکتهای داخلی یاخارجی،انعقادقراردادبااشخاص حقیقی وحقوقی خارجی وداخلی وگشایش اعتبار ال سی برای شرکت،اخذ وام و اعتبارازکلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری وتعاونیها بصورت مالی شرکت درکلیه نمایشگاها، وایجادشعب ونمایندگی درداخل وخارج مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آفریقا خیابان ناهید غربی کوچه اختران پلاک ۵۷ کد پ xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸ مورخ ۱۹/۱۰/۹۲ نزد بانک ملت شعبه ونک تک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت صنایع انرژی شهیر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳با نمایندگی آقای محمدرضا پورضیائی به شماره مxxxxxxxxx۶بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشرو فناوران الماس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ با نمایندگی آقای وحیدرضا فعال اوغانی به شماره مxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعت پردازان الماس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰با نمایندگی آقای حسن غیوری زاده به شماره مxxxxxxxxx۸به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و شرکت نماد سازه جنوب(سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۰۶ و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ با نمایندگی آقای محمد شاهانی به شماره مxxxxxxxxx۵به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مبین سازه پارند(سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی آقای جواد شفیعیان بجستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل بایک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء با دو امضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614089
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پویا خدمات الماس در تاریخ ۱۹/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کال ااز گمرکات داخلی کشور، تهیه و توزیع و خرید و فروش و حق العمل کاری انواع خدمات وکالاهای مجاز بازرگانی شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات بخشهای خصوصی داخلی و خارجی و همکاری و تشکیل مشارکت باکنسرسیوم با شرکتهای داخلی یاخارجی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و داخلی وگشایش اعتبارال سی برای شرکت، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و تعاونیها بصورت مالی شرکت درکلیه نمایشگاها، و ایجاد شعب و نمایندگی درداخل و خارج مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مرکز اصلی شرکت تهران خیابان آفریقا خیابان ناهید غربی کوچه اختران پلاک ۵۷ کدپستی: xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx.xxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸ مورخ ۲۹/۵/۹۳ نزد بانک ملت شعبه مسقل ونک تک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ ـ آقای محسن سجادی نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۲ (به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین به شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۶) به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ـ آقای عبدالله خیر اللهی به شماره ملی: xxxxxx۱۸ ۰۰ (به نمایندگی از شرکت باتیس سازان الماسبه شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۸) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ ـ آقای وحید رضا فعال اوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (به نمایندگی از شرکت صنعت پردازان الماسبه شناسه ملی:xxxxxxxxx۲۰) به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ آقای مرتضی جمشیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (به نمایندگی از شرکت پیشرو فناوران الماسبه شناسه ملی:xxxxxxxxx۶۴) به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ـ آقای علی جهانگیری به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ (به نمایندگی از شرکت افق افروز ایماء به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر ازاعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با دو امضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ موسسه حسابرسی دش وهمکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی. ـ محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586941
آگهی تغییرات شرکت مبین رایان پارند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۶۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۸۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت صنایع انرژی شهیر (سهامی خاص) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۳ و شرکت پردازش تصویر رایان (سهامی خاص) به شناسه ملی:xxxxxxxxx۴۸ وشرکت افق افروز ایماء به شناسه ملی: xxxxxxxxx۴۰ـ شرکت رسام نگار جاویدبه شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱و شرکت آرامبین آسیا به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد جواهری به شماره ملیxxxxxxxxx۵بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1587000
آگهی تغییرات شرکت خدمات اول مبین صبا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۸۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد جواهری به شماره ملیxxxxxxxxx۵بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548540
آگهی تغییرات شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۹۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶بعنوان بازرس اصلی و محمد جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592628
آگهی تغییرات شرکت پردازش تصویر رایان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۱۵۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۱۶۴۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی آریان فراز شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد جواهری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544181
آگهی تغییرات شرکت صنعت پردازان الماس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی و محمد جواهری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544182
آگهی تغییرات شرکت صنایع انرژی شهیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۷۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی و محمد جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544184
آگهی تغییرات شرکت همکاران راهپویان همتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی و محمد جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520440
آگهی تغییرات شرکت رسام نگار جاو ید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۲/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی و عملکرد شرکت منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب شد موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520447
آگهی تغییرات شرکت افق افروز ایماء سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۵۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۳/۰۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520450
آگهی تغییرات شرکت نارا پروتئین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۶۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۳/۰۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527655
آگهی تغییرات شرکت آرا مبین آسیا سهامی‌خاص شماره ثبت ۴۳۴۷۴۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت تجارت الماس مبین به شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۶ و شرکت رایا ن تصویر پردیس به شناسه ملی: xxxxxxxxx۲ و شرکت افق افروز ایما ء به شناسه ملی: xxxxxxxxx۴۰ و شرکت صنایع انرژی شهیر شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۳ و شرکت گروه خدماتی نگاه پایتخت به شناسه ملی: xxxxxxxxx۳۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
مؤسسه حسابرسی آر یان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509136
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص حامی تجارت الماس در تاریخ ۲/۴/۹۳ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
انجام امور دلالی رسمی بیمه و مشاوره بیمه ای براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه گری و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه، دستورالعمل های صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سایر قوانین و مقررات موضوعه دیگر.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت:
تهران خیابان آفریقا خیابان ناهید غربی کوچه اختران پ ۵۷ کدپستی xxxxxxxxx۴.
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲/xxx مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ نزد بانک رفاه کارگران شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
محسن سجادی نیا بسمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی حسین ممبینی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره عضو اصلی مهدی فتح الهی بسمت مدیرعامل و عضو بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علی البدل:
محمد جواهری ضامن جانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و احمد باقری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد.
بموجب مجوز شماره xxx۳/xxx/۹۳ مورخ ۷/۲/۹۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آگهی گردیده است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1502867
آگهی تغییرات شرکت میعان انرژی رازی سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۴۳۲ شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۳۳۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره ثبت xxx۳۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی
آقای محمد جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxx۱ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 973665
آگهی تأسیس شرکت آرا مبین آسیا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا از گمرکات داخلی کشور تهیه و توزیع و خرید و فروش و حق العمل کاری انواع کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات بخشهای خصوصی داخلی و خارجی همکاری و تشکیل مشارکت یا کنسرسیوم با شرکتهای داخلی یا خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و داخلی گشایش اعتبار ال سی برای شرکت اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری بصورت مالی شرکت در کلیه نمایشگاها ایجاد شعب و اخذ نمایندگی در داخل و خارج.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ـ خیابان آفریقا ـ خیابان ناهید غربی کوچه اختران پلاک ۵۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۴/۱۱/۹۱ نزد بانک ملت شعبه ونک تک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ شرکت تجارت الماس مبین سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن سجادی نیا بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ شرکت توسعه ارتباطات جامع مبین سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن حاج قاسم صابون پز بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ شرکت توسعه مخابراتی آریا سل سهامی خاص با نمایندگی آقای حجت اله روحی بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه ها با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای حسین مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای اصغر بهبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 646713
آگهی تصمیمات شرکت گروه بین المللی توسعه تجارت وحدت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۴۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: محمد توکلی بنیزی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و محمد جواهری به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره از دو نفر به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. محسن سجادی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۴۲ و مال اله حسن حسین بن یاس به شماره پاسپورت xxxxxx۷ E و محمدامین سیف به کد ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۳/۹۱ محسن سجادی نیا بسمت رئیس هیئت مدیره و مال اله حسن حسین بن یاس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدامین سیف بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 645417
آگهی تأسیس شرکت نوین تجارت آرکا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۰۷/۰۴/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۷/۰۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا از گمرکات داخلی کشور تهیه و توزیع و خرید و فروش و حق العمل کاری انواع کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات بخشهای خصوصی داخلی و خارجی همکاری و تشکیل مشارکت یا کنسرسیوم با شرکتهای داخلی یا خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و داخلی گشایش اعتبار ال سی برای شرکت اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری بصورت مالی شرکت در کلیه نمایشگاه ها ایجاد شعب و اخذ نمایندگی در داخل و خارج.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران فرمانیه ـ خیابان دکتر لواسانی نبش کوچه نیلوفر پلاک۳۳ ـ کدپستیxxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۱۶ مورخ۳۰/۰۲/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه مستقل ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای محسن سجادی نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ خانم فخری شایگان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ خانم سمیه خانجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ ـ ۵ ـ خانم سمیه خانجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء منفرد هریک از اعضاء همراه با مهر شرکت و سایر نامه ها با امضاء منفرد هریک از اعضاء با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ آقای محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ آقای اصغر بهبودی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10223574
آگهی تاسیس شرکت مبین تجارت فناور سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۶/۳/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشارابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا از گمرکات داخلی کشور تهیه و توزیع و خرید و فروش و حق العمل کاری انواع کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات بخشهای خصوصی داخلی و خارجی همکاری و تشکیل مشارکت یا کنسرسیوم با شرکتهای داخلی یا خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و داخلی گشایش اعتبار ال سی برای شرکت اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری بصورت مالی شرکت در کلیه نمایشگاها ایجاد شعب و اخذ نمایندگی در داخل و خارج. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران فرمانیه خیابان دکتر لواسانی نبش کوچه نیلوفر پلاک ۳۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۵۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می‌باشدکه مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۵ مورخ ۲۵/۲/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه مستقل و نک تک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای سید مسعود میرکاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ شرکت تجارت الماس مبین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای بابک افقهی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای محمد کهندل به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای محسن سجادی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ۵ شرکت جهات تجارت حیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد طوسی خراسانی به سمت عضو هیئت مدیره ۶ ۵ آقای محمد طوسی خراسانی به نمایندگی از شرکت جهات تجارت حیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از امضاء آقایان بابک افقهی یا محسن سجادی نیا با دو امضاء همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌ها با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای محمد توکلی بنیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609647
آگهی تاسیس شرکت مبین تجارت فناور سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۶/۳/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشارابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا از گمرکات داخلی کشور تهیه و توزیع و خرید و فروش و حق العمل کاری انواع کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات بخشهای خصوصی داخلی و خارجی همکاری و تشکیل مشارکت یا کنسرسیوم با شرکتهای داخلی یا خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و داخلی گشایش اعتبار ال سی برای شرکت اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری بصورت مالی شرکت در کلیه نمایشگاها ایجاد شعب و اخذ نمایندگی در داخل و خارج.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران فرمانیه ـ خیابان دکتر لواسانی نبش کوچه نیلوفر پلاک ۳۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۵۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می باشدکه مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۵ مورخ۲۵/۲/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه مستقل و نک تک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای سید مسعود میرکاظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ ۵ـ شرکت تجارت الماس مبین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای بابک افقهی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ ۵ـ آقای محمد کهندل به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای محسن سجادی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ـ شرکت جهات تجارت حیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد طوسی خراسانی به سمت عضو هیئت مدیره
۶ـ۵ـ آقای محمد طوسی خراسانی به نمایندگی از شرکت جهات تجارت حیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از امضاء آقایان بابک افقهی یا محسن سجادی نیا با دو امضاء همراه با مهر شرکت و سایر نامه ها با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای محمد توکلی بنیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ آقای محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 549392
آگهي تصميمات شرکت سيستم هاي الکترونيک بانکي ناراتک سهامي خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۹۱۶۱ و شناسه ملي ۱۰۱۰۲۳۱۱۷۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: محمد توکلی بنیزی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و محمد جواهری به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. فخری شایگان به کدملی xxxxxxxxx۰ و سمیه خانجانی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۰ فخری شایگان به سمت رئیس هیئت مدیره، سمیه خانجانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سید محمدحسین موسوی به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 479949

آگهی تصمیمات شرکت نارا پروتئین ایرانیان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمدرضا نعمتی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و محمد جواهری ضامن جانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن سجادی نیا به کدملیxxxxxxxxx۳ و بهروز دولت زاده به کدملیxxxxxxxxx۸ و شرکت تجارت الماس مبین به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی پرهام روزبهانی به کدملیxxxxxxxxx ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۱۱/۹۰ محسن سجادی نیا به سمت رئیس هیئت مدیره، بهروز دولت زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، پرهام روزبهانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره با دو امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11051187
آگهی تأسیس شرکت نوین تجارت آرکا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۰۷/۰۴/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۷/۰۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا از گمرکات داخلی کشور تهیه و توزیع و خرید و فروش و حق العمل‌کاری انواع کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات بخشهای خصوصی داخلی و خارجی همکاری و تشکیل مشارکت یا کنسرسیوم با شرکتهای داخلی یا خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و داخلی گشایش اعتبار ال‌سی برای شرکت اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری بصورت مالی شرکت در کلیه نمایشگاه‌ها ایجاد شعب و اخذ نمایندگی در داخل و خارج.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران فرمانیه ـ خیابان دکتر لواسانی نبش کوچه نیلوفر پلاک۳۳ ـ کدپستیxxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با‌‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۱۶ مورخ۳۰/۰۲/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه مستقل ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محسن سجادی‌نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ خانم فخری شایگان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ خانم سمیه خانجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ خانم سمیه خانجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء منفرد هریک از اعضاء همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌ها با امضاء منفرد هریک از اعضاء با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای محمد جواهری‌ضامن‌جانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای اصغر بهبودی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11209802
آگهی تصمیمات شرکت نارا پروتئین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۶۰۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمدرضا نعمتی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و محمد جواهری‌ضامن‌جانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن سجادی‌نیا به کدملیxxxxxxxxx۳ و بهروز دولت‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۸ و شرکت تجارت الماس مبین به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی پرهام روزبهانی به کدملیxxxxxxxxx ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۸/۱۱/۹۰ محسن سجادی‌نیا به سمت رئیس هیئت‌مدیره، بهروز دولت‌زاده به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، پرهام روزبهانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره با دو امضاء منفرد رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یک نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11481307
آگهی تأسیس شرکت گلوبال پایمنت سیستم مبین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۶/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۶/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور تجاری‎ـ اقتصادی بازرگانی مجاز و سرمایه‎گذاری در بخش الکترونیک و صنایع غذایی‎ـ ترخیص کالا از گمرکات داخلی کشور توزیع خرید و فروش حق‎العمل کاری انواع کالاهای مجاز بازرگانی و شرکت در کلیه نمایشگاههای بین‎المللی داخلی و خارجی‎ـ واردات و صادرات و تولید تجهیزات الکترونیک‎ـ تعمیر و نگهداری فنی تجهیزات و سیستمهای مخابراتی‎ـ فعالیت در امور تجهیزات آی‎تی ‎IT و تکنولوژی تولید و ساخت دستگاهای ITM آی تی ام‎ـ سرمایه‎گذاری در داخل و خارج از کشورـ مهندسی و نظارت فنی در کلیه زمینه‎های پژوهشی و فنی و مدیریتی و در ارتباط با بخش الکترونیک‎ـ سرمایه‎گذاری در امر واردات و صادرات محصولات و خدمات و فن‎آوری در صنایع الکترونیک‎ـ مشارکت با شرکتهای داخل و خارج از کشورـ سرمایه‎گذاری در سهام شرکتها برای شرکت‎ـ اخذ وام و اعتبار از منابع بانکی داخل و خارج از کشور و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران‌ـ شهر تهران میدان هفت‎تیرـ خیابان کریم خان زندـ خیابان خردمند جنوبی پلاک ۴۸ـ کدپستی xxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲ مورخ ۷/۶/۹۰ نزد بانک ملت شعبه ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای محسن سجادی‎نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ـ شرکت گلوبال پایمنت سیستم با مسئولیت محدود با نمایندگی آقای زویاد آرچماشویلی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای عباس محبی‎مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ شرکت تجارت الماس مبین سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای بهروز دولت‎زاده بسمت عضو هیئت‎مدیره.

۵ـ۵ـ آقای عباس محبی‎مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و با امضاء ثابت رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‎های اداری با امضاء مدیرعمل همراه با مهر شرکت.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای محمد جواهری‎ضامن‎جانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای اکبر دشتی‎چنذاق به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11627165
آگهی تصمیمات شرکت گروه بین المللی توسعه تجارت وحدت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۴۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: محمد توکلی‌بنیزی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و محمد جواهری به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره از دو نفر به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. محسن سجادی‌نیا به کد ملی xxxxxxxxx۴۲ و مال‌اله حسن‌حسین‌بن‌یاس به شماره پاسپورت xxxxxx۷ E و محمدامین سیف به کد ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۳/۹۱ محسن سجادی‌نیا بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مال‌اله حسن‌حسین‌بن‌یاس بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محمدامین سیف بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء منفرد رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11655059
آگهی تغییرات شرکت نارا تک پردیس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۷۷۳۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای محمدرضا نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد جواهری‌ضامن‌جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۹/۶/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای صمد سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محسن سجادی‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد کمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت تجارت الماس مبین سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای بابک افقهی و شرکت پرسپ سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۶۰ با نمایندگی آقای بهروز دولت‌زاده تا تاریخ ۱۶/۶/۹۲.

در تاریخ ۷/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11847596
آگهی تصمیمات شرکت سیستم های الکترونیک بانکی ناراتک سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۹۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۱۷۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: محمد توکلی‌بنیزی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و محمد جواهری به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. فخری شایگان به کدملی xxxxxxxxx۰ و سمیه خانجانی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۰ فخری شایگان به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سمیه خانجانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، سید محمدحسین موسوی به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا منفرد رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات