عباس احمدی نیری

آقای عباس احمدی نیری

کد ملی 053334xxxx
گراف ارتباطات
38
شرکت‌ها
169
آگهی‌ها

شرکت های عباس احمدی نیری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که عباس احمدی نیری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
ترابری کیمیاگستر قشم
ترابری کیمیاگستر قشم
کاوندگان قشم
کاوندگان قشم
بهینه سازان قشم
بهینه سازان قشم
پیشگامان امین قشم
پیشگامان امین قشم
کوشش آذین قشم
کوشش آذین قشم
تابان کیش
تابان کیش
سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم
سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم
فراچین
فراچین
رییس هییت مدیره
بنیان قشم
بنیان قشم
رییس هییت مدیره
سرمایه گذاری گلومینکو قشم
سرمایه گذاری گلومینکو قشم
رییس هییت مدیره
نیک اندیشان قشم
نیک اندیشان قشم
پیمان آذین آسیا
پیمان آذین آسیا
فرا آذین البرز
فرا آذین البرز
فرا اندیشان نیک فرجام قشم
فرا اندیشان نیک فرجام قشم
رییس هییت مدیره
پیمان آفرینان آسیا
پیمان آفرینان آسیا
پیمان آفرینان امین
پیمان آفرینان امین
مهر خاوران الوند
مهر خاوران الوند
ابتکار آفرینان امین
ابتکار آفرینان امین
پویا زر ساز
پویا زر ساز
رییس هییت مدیره
فراوان زنجان
فراوان زنجان
رییس هییت مدیره
کاوان کیش
کاوان کیش
رییس هییت مدیره
کاوشگران یاران جوان
کاوشگران یاران جوان
نوآوران سهند آسیا
نوآوران سهند آسیا
سامان آذین آسیا
سامان آذین آسیا
سپهر اندیشان قشم
سپهر اندیشان قشم
رییس هییت مدیره
فرآوری  پویا زرکان آقادره
فرآوری پویا زرکان آقادره
پویا زرکان آق دره
پویا زرکان آق دره
ریخته گری آلیاژ زرین آریا
ریخته گری آلیاژ زرین آریا
رییس هییت مدیره
تولید فلز رنگین زربان صنعت
تولید فلز رنگین زربان صنعت
کیان امین پارس
کیان امین پارس
سینا گستر زرین
سینا گستر زرین
فرآوری پویا زرکان آق دره
فرآوری پویا زرکان آق دره
رییس هییت مدیره
استحصال مواد معدنی تخت سلیمان
استحصال مواد معدنی تخت سلیمان
سپهر سرافراز آسیا
سپهر سرافراز آسیا
رییس هییت مدیره
زربین پویان
زربین پویان
رییس هییت مدیره
یاران تخت سلیمان
یاران تخت سلیمان
آجر سفالین صبا مهر
آجر سفالین صبا مهر
مارتک کیش
مارتک کیش

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14927683
آگهی تغییرات شرکت پویا زر ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 150944 و شناسه ملی 10101937660
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاوندگان قشم با شناسه ملی (10861504332) به نمایندگی آقای عباس احمدی نیری با کدملی (0533347300) به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت کاوان کیش با شناسه ملی (10861394252) با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه با کدملی (1816892084) به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و شرکت های فرآوری پویازرکان آق دره با شناسه ملی (10862043289) به نمایندگی آقای حبیب عرب با کدملی (4889247793)، پویازرکان آق دره با شناسه ملی (10100250643) به نمایندگی آقای محسن پیچکا با کدملی (5829182831) و فرااندیشان نیک فرجام قشم با شناسه ملی (10861394307) به نمایندگی آقای محمد سالارزاده امیری با کدملی (1380680913) به عنوان اعضا هیات مدیره و آقای غلامعباس رکاب طلائی با کدملی (0532025237) خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوارق بهادار و تعهد آور، چک ها و سفته ها با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه اختیارات هیات مدیره مطابق ماده 40 اساسنامه به استثنای بندهای 18،17،12،11،8،6و19 ماده مزبور به مدیرعامل تفویض گردید. پ980911804824535  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14884999
آگهی تغییرات شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 100 و شناسه ملی 10862043289
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای علی احمدی نیری به کدملی 0079030882 بنمایندگی از طرف شرکت پویازرکان آق دره (سهامی خاص) به شناسه ملی 10100250643 و شماره ثبت 4627 به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای عباس احمدی نیری به کدملی 0533347300 بنمایندگی از طرف شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان (سهامی خاص) به شناسه ملی 14003663747 بشماره ثبت 403 به عنوان عضو هیات مدیره و آقای لطفعلی دشمه بنمایندگی از طرف شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی 10861503629 وشماره ثبت 819 به عنوان نایب رئیس هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ آقای عباس احمدی با کدملی 0533347300 برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شد. 3 ـ کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک ، سفته ، بروات ، و غیره به امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش980814115410692  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14873258
آگهی تغییرات شرکت فراچین (سهامی خاص) به شماره ثبت 727 و شناسه ملی 10861502730
آگهی تغییرات شرکت فراچین (سهامی خاص) به شماره ثبت 727 و شناسه ملی 10861502730 برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیأت مدیره مورخ 15/04/98 شرکت مزبور به واصله مورخ 06/07/98 که در تاریخ 28/07/98 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است : 1-صورتهای مالی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. 2-آقایان مصطفی عرب عامری و سید محسن مصطفوی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 انتخاب گردیدند. 3-روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4-شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقایعباس احمدی نیری به شماره ملی 0533347300 به سمت رئیس هیأت مدیره ، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی 0066545048 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ، تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محسن پیچکا به شماره ملی 5829182831 به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 5-کلیه اسناد ، قراردادها ، اوراق بهادار و تعهدآور ، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 6-اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده 21 اساسنامه بر اساس مصوبات هیأت مدیره می باشد. رویا زاهدنیا رئیس اداره ثبت شرکتها
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14874014
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت 805 و شناسه ملی 10861393874
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیأت مدیره مورخ 09/03/98 شرکت مزبور به واصله مورخ 07/07/98 که در تاریخ 28/07/98 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 1 ـ شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی 0533347300 به سمت رئیس هیأت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی 0066545048 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سید محسن مصطفوی به شماره ملی 0055231251 به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده 14 اساسنامه براساس مصوبات هیأت مدیره می باشد. 4 ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. 5 ـ آقایان مصطفی عرب عامری و احمد ترابی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 انتخاب گردیدند. 6 ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش980808532484811 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14838576
آگهی تغییرات شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت 900 و شناسه ملی 10861394189
گهی تغییرات شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت 900 وشناسه ملی 10861394189 برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیأت مدیره مورخ 1398/03/07 شرکت مزبور به واصله مورخ 1398/06/30 که در تاریخ 1398/07/09 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 1-صورتهای مالی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 1397/12/29 به تصویب رسید. 2-آقایان مصطفی عرب عامری و سید محسن مصطفوی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 انتخاب گردیدند. 3-روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4-آقایان عباس احمدی نیری به شماره ملی 0533347300 به سمت رئیس هیأت مدیره ، علی احمدی نیری به شماره ملی 0079030882به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ، جمشید احمدی نیری به شماره ملی 0050942441 به سمت عضو هیأت مدیره و احمد ترابی به شماره ملی 0450394883 به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 5-کلیه اسناد ، قراردادها ، اوراق بهادار و تعهدآور ، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 6-اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده 40 اساسنامه بر اساس مصوبات هیأت مدیره می باشد. ش980715592241281  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14837925
آگهی تغییرات شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت 811 و شناسه ملی 10861393914
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیأت مدیره مورخ 1398/03/09 شرکت مزبور به واصله مورخ 24/06/98 که در تاریخ 1398/07/06 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 1 ـ شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی 0533347300 به سمت رئیس هیأت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی 0079030882 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی 0066545048 به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها باامضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده 14 اساسنامه براساس مصوبات هیأت مدیره می باشد. 4 ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 1397/12/29 به تصویب رسید. 5 ـ آقایان مصطفی عرب عامری و سید محسن مصطفوی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 انتخاب گردیدند. 6 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش980714136723571 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14838574
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان امین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت 1631 و شناسه ملی 10861511660
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیأت مدیره مورخ 98/03/23 شرکت مزبور به واصله مورخ 98/06/24 که در تاریخ 98/07/06 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 1-صورتهای مالی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 1397/12/29 به تصویب رسید. 2-آقایان مصطفی عرب عامری و سید محسن مصطفوی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 انتخاب گردیدند. 3-روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4-شرکتهای پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی 0533347300 به سمت رئیس هیأت مدیره، مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی 0079030882 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ، فرا آذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی خانم فاطمه پور شیوا به شماره ملی 2710124955 به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 5-کلیه اسناد ، قراردادها ، اوراق بهادار و تعهدآور ، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 6-اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده 14 اساسنامه بر اساس مصوبات هیأت مدیره می باشد ش980715167661981  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14801756
آگهی تغییرات شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۹۸
آگهی تغییرات شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۲ وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیأت مدیره مورخ ۹۸/۰۳/۱۳ شرکت مزبور به واصله مورخ ۹۸/۰۵/۲۲ که در تاریخ ۹۸/۰۶/۱۰ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۷/۱۲/۲۹ به تصویب رسید. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۳ ـ آقایان مصطفی عرب عامری و سید محسن مصطفوی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به xxx۸/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. ۴ ـ آقایان عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره، علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۶ ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیأت مدیره میباشد.  
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14801753
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۴۴۲
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیأت مدیره مورخ ۹۸/۰۳/۱۳ شرکت مزبور به واصله مورخ ۹۸/۰۵/۲۲ که در تاریخ ۹۸/۰۶/۱۰ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۷/۱۲/۲۹ به تصویب رسید. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۳ ـ آقایان مصطفی عرب عامری و سید محسن مصطفوی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند. ۴ ـ آقایان جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره، علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۶ ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیأت مدیره میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14773872
آگهی تغییرات شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۶۳۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ شرکت فرآوری پویازرکان آق دره (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۸۹) به نمایندگی آقای عباس احمدی نیری با کد ملی (xxxxxxxxx۰) به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت پویازرکان آق دره (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۴۳)با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه با کد ملی (xxxxxxxxx۴) به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت پویا زر ساز (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۶۰) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری با کد ملی(xxxxxxxxx۲) به عنوان عضوهیأت مدیره و آقای محمد سالارزاده امیری با کد ملی (xxxxxxxxx۳) خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۲ کلیه اسناد و اوارق بهادار و تعهد آور، چکها و سفته ها با امضای دونفر از اعضای هیأت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ ۳ کلیه اختیارات هیأت مدیره مطابق ماده ۴۰ اساسنامه به استثنای بندهای ۱۸، ۱۷، ۱۲، ۱۱، ۸، ۶و۲۰ ماده مزبور به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14707452
آگهی تغییرات شرکت زربین پویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ابوالفضل رستمخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تابان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کوشش آذین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد ، قراردادها ، اوراق بهادار و تعهد آور ، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14507225
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان قشم ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ۱۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۳۰
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان قشم ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/۹۷ و هیات مدیره مورخ ۰۷/۱۱/۹۷ شرکت مزبور به واصله مورخ ۲۳/۱۱/۹۷ که در تاریخ ۰۸/۱۲/۹۷ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است : ۱ آقایان عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره ، جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ، علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره و خانم مریم ذاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ۲ کلیه اسناد ، قراردادها ، اوراق و تعهدآور ، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . ۳ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237340
آگهی تغییرات شرکت کیان امین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۷۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهرخاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فرآذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237344
آگهی تغییرات شرکت پیمان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم رقیه پیچکا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237396
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عباس احمدی نیری ب ـه شماره ملی xxxxxxxxx۰ ب ـه سمت رئیس هیئت مدیره و آق ـای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237403
آگهی تغییرات شرکت سینا گستر زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۶۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای غلامرضا احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237436
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ب ـه سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محسن پیچکا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237584
آگهی تغییرات شرکت مهر خاوران الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد ترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237631
آگهی تغییرات شرکت فرا آذین البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی خانم زینت کمالی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237674
آگهی تغییرات شرکت کاوشگران یاران جوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ـ شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گلومینکوقشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حامد احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهاداروتعهدآور، چکها وسفته ها با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237694
آگهی تغییرات شرکت تولید فلز رنگین زربان صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۷۸۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت سرمایه گذاری ابتکارگستر قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی خانم مریم سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232003
آگهی تغییرات شرکت فراوان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۲۲۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس احمدی نیری به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیات مدیره و علیرضا سرمست ثابت به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و احسان احمدی نیری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تابان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیة اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همـراه مهـر شـرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232006
آگهی تغییرات شرکت ابتکار آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری بـه شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت بـه شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند.کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232024
آگهی تغییرات شرکت سپهر سرافراز آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) شرکت پیمان آفرینان امین(سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲)شرکت مهرخاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ۳) شرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حسین علی زاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232031
آگهی تغییرات شرکت نوآوران سهند آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232034
آگهی تغییرات شرکت نوآوران سهند آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۶ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ _ جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ _ علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217868
آگهی تغییرات شرکت سامان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) xxxxxxxxx۹۸ شناسه ملی با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۳۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194745
آگهی تغییرات شرکت پویا زر ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فرآوری پویازرکان آق دره با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹به نمایندگی آقای عباس احمدی نیری با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پویازرکان آق دره با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت آجر سفالین صبا مهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ با نمایندگی آقای علی احمدی نیری با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای غلامعباس رکاب طلائی با کدملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوارق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه اختیارات هیئت مدیره مطابق ماده ۴۰ اساسنامه به استثنای بندهای ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۲، ۱۱، ۸، ۶ ماده مزبور به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186096
آگهی تغییرات شرکت پویا زرکان آق دره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت فرااندیشان نیک فرجام قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابوالفضل رستم خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود ـ اختیارات مدیرعامل انجام اقدامات مندرج در ماده ۱۵ اساسنامه به استثناء بندهای (ت)، (ث) و (ر) آن می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14182814
آگهی تغییرات شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۴۳۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ آقای علی احمدی نیری به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای لطفعلی دشمه کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت سامان آذین آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس احمدی نیری کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت ابتکار آفرینان امین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان عضوء هیئت مدیره انتخاب شدند ۲ـ آقای عباس احمدی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و اختیار اقدامات مندرج در ماده ۱۵ اساسنامه به استثناء بندهای (ت) و (ث) و (ر) به ایشان تفویض گردید. ۳ـ کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، و غیره به امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14161069
آگهی تغییرات شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۶۳۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ آقای عباس احمدی نیری با کد ملی (xxxxxxxxx۰) بنمایندگی شرکت فرآوری پویازرکان آق دره (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۸۹) به سمت رئیس هیات مدیره و آقای لطفعلی دشمه با کد ملی (xxxxxxxxx۴) بنمایندگی شرکت پویازرکان آق دره (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۴۳) به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای علی احمدی نیری با کد ملی(xxxxxxxxx۲) بنمایندگی شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۸۶) به عنوان عضوهیات مدیره و آقای حبیب عرب با کد ملی (xxxxxxxxx۳) خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ ۳ هیات مدیره کلیه اختیارات هیات مدیره مطابق ماده ۴۰ اساسنامه به استثنای بندهای ۱۸،۱۷،۱۲،۱۱،۸،۶و۲۰ ماده مزبور به مدیرعامل تفویض نمود
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040163
آگهی تغییرات شرکت فرا اندیشان نیک فرجام قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۰۷
آگهی تغییرات شرکت فرا اندیشان نیک فرجام قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/۹۷ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۱/۰۲/۹۷ که در تاریخ ۲۹/۰۲/۹۷ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ آقایان عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و غلامرضا احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13659908
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان امین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۱۶۶۰
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان امین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ برابرصورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه وهیات مدیره مورخ ۰۴/۰۳/۹۶ شرکت مزبوربه واصله مورخ ۱۴/۰۵/۹۶ که درتاریخ ۲۵/۰۶/۹۶ ازلحاظ واریزهزینه‌های ثبتی وامضای ذیل دفاترثبت تکمیل گردیده است: ۱ - شرکتهای پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) بانمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره، مهرخاوران الوند (سهامی خاص) بانمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، فراآذین البرز (سهامی خاص) بانمایندگی خانم فاطمه پورشیوا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل وعضوهیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهاداروتعهدآور، چکهاوسفته هاباامضای دونفرازاعضای هیات مدیره به همراه مهرشرکت وکلیه مکاتبات عادی باامضای مدیرعامل یایکی ازاعضای هیات مدیره به همراه مهرشرکت معتبرمیباشد. ۳ - اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ۴ - صورتهای مالی شامل ترازنامه صورت سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویبرسید ۵ - موسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی وآقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند ۶ - روزنامه کثیرالانتشارابرارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. رویازاهدنیا رئیس اداره ثبت شرکتها
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13810551
آگهی تغییرات شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹
آگهی تغییرات شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/۹۶ شرکت مزبور به واصله مورخ ۲۵/۰۶/۹۶ که در تاریخ ۲۲/۰۷/۹۶ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقایعباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی خانم سعیده احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13811147
آگهی تغییرات شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹
آگهی تغییرات شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۰۷/۰۳/۹۶ شرکت مزبور به واصله مورخ ۲۵/۰۶/۹۶ که در تاریخ ۲۲/۰۷/۹۶ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالمجید خزائلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13808017
آگهی تغییرات شرکت فراچین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۲۷۳۰
آگهی تغییرات شرکت فراچین (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/۹۶ شرکت مزبور به واصله مورخ ۲۷/۰۶/۹۶ که در تاریخ ۲۲/۰۷/۹۶ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقایعباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۲۱ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13659876
آگهی تغییرات شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۷۲ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۹۸
آگهی تغییرات شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ برابرصورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه وهیات مدیره مورخ ۲۳/۰۲/۹۶ شرکت مزبوربه واصله مورخ ۱۴/۰۵/۹۶ که درتاریخ ۲۵/۰۶/۹۶ ازلحاظ واریزهزینه‌های ثبتی وامضای ذیل دفاترثبت تکمیل گردیده است: ۱ - آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره، خانم سعیده احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهاداروتعهدآور، چکهاو سفته هاباامضای دونفرازاعضای هیات مدیره به همراه مهرشرکت وکلیه مکاتبات عادی باامضای مدیرعامل یایکی ازاعضای هیات مدیره به همراه مهرشرکت معتبرمیباشد. ۳ - اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج درماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات یات مدیره میباشد. ۴ - صورتهای مالی شامل ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ۵ - موسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی وآقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. ۶ - روزنامه کثیرالانتشارکار و کارگرجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. رویازاهدنیا رئیس اداره ثبت شرکتها
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594787
آگهی تغییرات شرکت زربین پویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاوندگان قشم به ش. م xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت تابان کیش ش. م xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی آقای ابوالفضل رستم خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت کوشش آذین قشم ش. م xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی آقای مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهد آور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612119
آگهی تغییرات شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲
آگهی تغییرات شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۶ شرکت مزبور به واصله ۱۴/۰۵/۹۶ که در تاریخ ۱۷/۰۵/۹۶ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. ۲ آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی خانم مریم سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13165954
آگهی تغییرات شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۴۳۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به عنوان رئیس هیات مدیره، شرکت سامان آذین آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و شرکت ابتکار آفرینان امین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به عنوان عضوء هیات مدیره انتخاب شدند. ۲ آقای عباس احمدی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند و اختیار اقدامات مندرج در ماده ۱۵ اساسنامه به استثناء بندهای (ت) و (ث) و (ر) به ایشان تفویض گردید ۳ کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، و غیره به امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149846
آگهی تصمیمات شرکت مارتک کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۴۴۴۲
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. ۲. آقای میلاد موسوی کلشانی (خارج از اعضاء) به سمت مدیر عامل، آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مارتک ریسایکلینگ کورپوریشن به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابو الفضل رستم خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بهنمایندگی از شرکت پیمان آفرینان آسیا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیمان آذین آسیا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109214
آگهی تغییرات شرکت یاران تخت سلیمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی شامل، ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به xxx۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای مصطفی عرب عامری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. ۳ شرکت فرآوری پویازرکان آق دره (سهامی خاص) با شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بنمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت پویازرکان آق دره (سهامی خاص) بشماره ملی xxx۷ و با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بنمایندگی آقای لطفعلی دشمه بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت آجرسفالین صبامهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx و با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی ابوالفضل رستم خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضاء هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109234
آگهی تغییرات شرکت یاران تخت سلیمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت فرآوری پویازرکان آق دره (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و شرکت پویازرکان آق دره (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx و به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ با نمایندگی آقای ابوالفضل رستم خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد سالارزاده امیری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ اختیارات مدیرعامل انجام اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه به استثناء بندهای (۳) و (۱۹) خواهد_بود. ۳ کلیه اوراق، قراردادها، و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، و غیره به امضاء متفق دونفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109273
آگهی تغییرات شرکت آجر سفالین صبا مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای مصطفی عرب عامری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. ۳ شرکت پویازرکان آق دره (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شماره ثبت xxx۷ بنمایندگی آقای لطفعلی دشمه بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت فرآوری پویازرکان آق دره (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شماره ثبت xxx بنمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت یاران تخت سلیمان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بشماره ثبت xxx بنمایندگی آقای علی احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109287
آگهی تغییرات شرکت آجر سفالین صبا مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت فرآوری پویازرکان آق دره (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شماره ثبت xxx با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و شرکت پویازرکان آق دره (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و شرکت یاران تخت سلیمان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای علی احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای حمید جونوشی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، و غیره به امضاء متفق دونفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۳ اختیارات مدیرعامل انجام اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه به استثناء بندهای (۳) و (۱۹) خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105109
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس احمد نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و آقای جمشید احمد نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس وآقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سیدمحسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضائ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105119
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105132
آگهی تغییرات شرکت پیمان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105140
آگهی تغییرات شرکت پیمان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس وآقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102413
آگهی تغییرات شرکت نوآوران سهند آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102421
آگهی تغییرات شرکت نوآوران سهند آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041124
آگهی تغییرات شرکت سامان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041130
آگهی تغییرات شرکت ابتکار آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم با نمایندگی عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و شرکت نوآوران سهند آسیا با نمایندگی علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس و شرکت سپهراندیشان قشم با نمایندگی علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036594
آگهی تغییرات شرکت سپهر سرافراز آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۴۷۳
آگهی تغییرات شرکت سپهر سرافراز آسیا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیمان آفرینان امین با نمایندگی عباس احمدی نیری شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهرخاوران الوند با نمایندگی علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فراآذین البرز با نمایندگی حسین علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036624
آگهی تغییرات شرکت نوآوران سهند آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۴ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان بازرس اصلی و مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ احمد علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036634
آگهی تغییرات شرکت نوآوران سهند آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. احمد علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031152
آگهی تغییرات شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۶۳۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - شرکت فرآوری پویازرکان آق دره (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۸۹) به نمایندگی آقای عباس احمدی نیری با کد ملی (xxxxxxxxx۰) به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت پویازرکان آقدره (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۴۳) با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه با کد ملی (xxxxxxxxx۴) به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۸۶) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری با کد ملی (xxxxxxxxx۲) به عنوان عضوهیأت مدیره و آقای ابوالفضل رستم خانی با کد ملی (xxxxxxxxx۹) خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ - کلیه اسناد و اوارق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره یا دونفر از اعضای هیأت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود کلیه اختیارات هیأت مدیره مطابق ماده ۴۰ اساسنامه به استثنای بندهای ۱۷ لغایت ۲۰ ماده مزبور به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029807
آگهی تغییرات شرکت پیمان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس و آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حسین علیزاده قمصری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029860
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس و آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029863
آگهی تغییرات شرکت فرا آذین البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029880
آگهی تغییرات شرکت کیان امین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۷۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و شرکت مهرخاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس و شرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029897
آگهی تغییرات شرکت کاوشگران یاران جوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گلومینکوقشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مصطفی نیک قلب عاشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها وسفته‌ها با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029898
آگهی تغییرات شرکت مهر خاوران الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب و با امضای ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029940
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029975
آگهی تغییرات شرکت تولید فلز رنگین زربان صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۷۸۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری ابتکارگستر قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احسان احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029988
آگهی تغییرات شرکت سینا گستر زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۶۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و شرکت مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس وشرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالمجید خزائلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030081
آگهی تغییرات شرکت پویا زرکان آق دره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت فرااندیشان نیک فرجام قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای شهرام حیدری پسیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014763
آگهی تغییرات شرکت فراوان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۲۲۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس، شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس و شرکت تابان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ با نمایندگی آقای احسان احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010470
آگهی تغییرات شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیات مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۹۵ شرکت مزبور به واصله مورخ ۲۵/۰۵/۹۵ که در تاریخ ۱۶/۰۶/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ - ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ۲ - موسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی) و آقای مصطفی عرب عامری به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ - شرکتهای نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احسان احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ - اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ۶ - کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها وسفته هابا امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992127
آگهی تغییرات شرکت پویا زر ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فرآوری پویازرکان آق دره با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی عباس احمدی نیری با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پویازرکان آقدره با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ با نمایندگی لطفعلی دشمه با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آجر سفالین صبا مهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ با نمایندگی علی احمدی نیری با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره مصطفی عرب عامری با کدملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوارق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دونفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. کلیه اختیارات هیئت مدیره مطابق ماده ۴۰ اساسنامه به استثنای بندهای ۱۷ لغایت ۲۰ ماده مزبور به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747099
آگهی تغییرات شرکت فراچین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۲۷۳۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه وهیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۰۵/۱۲/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یایکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج درماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۴ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۵ آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. د xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747101
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۳۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه وهیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۰۴/۱۲/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرا آذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی خانم مریم ذاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج درماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۴ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۵ موسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. د xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747102
آگهی تغییرات شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۱۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه وهیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۰۴/۱۲/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یایکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات مدیرعاملپیگیری اقدامات مندرج درماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۴ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۵ موسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. د xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747103
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ابتکارگستر قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۸۷۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه وهیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۰۴/۱۲/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سید محسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یایکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج درماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۴ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۵ آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. د xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747094
آگهی تغییرات شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیر منصور آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معبتر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. د xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747097
آگهی تغییرات شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالمجید خزائلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معبتر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. د xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747098
آگهی تغییرات شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی خانم مریم سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معبتر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. د xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747104
آگهی تغییرات شرکت مارتک قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۰۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای غلامرضا احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معبتر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. د xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747100
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان امین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۱۶۶۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۱۳/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فرا آذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی خانم فاطمه پور شیوا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معبتر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. د xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12783856
آگهی تغییرات شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۳/۰۲/۹۴ شرکت مزبور که مورخ ۱۳/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای نو آوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی خانم سعیده احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قرارداد‌ها، اوراق تعهدآور چک‌ها، سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784349
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۴۴۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۲/۲/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۱۳/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است. ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره، خانم سعیده احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قرارداد‌ها، اوراق تعهدآور چک‌ها، سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12906108
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گلومینگو قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۰۳۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیات مدیره مورخ ۲۴/۰۲/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۱۳/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ - صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ - موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ - شرکتهای نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) یا نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبری آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی خانم افسانه قدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ - کلیه اسناد، قرارداد‌ها، اوراق بهادار و تعهدآور چک‌ها، سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ - اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909906
آگهی تغییرات شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۳/۰۲/۹۴ شرکت مزبور که مورخ ۱۳/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ - صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ - موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ - شرکتهای نو آوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی خانم سعیده احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ - کلیه اسناد، قرارداد‌ها، اوراق تعهدآور چک‌ها، سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ - اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747096
آگهی تغییرات شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۹۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۰۴/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۳ آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سعیده احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ انجام اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ۶ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. د xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12516687
آگهی تغییرات شرکت ابتكار آفرينان امين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت نیک اندیشان قشم با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و شرکت نوآوران سهند آسیا با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس و شرکت سپهراندیشان قشم با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12516707
آگهی تغییرات شرکت سامان آذين آسيا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12435095
آگهی تغییرات شرکت زربین پویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت کاوندگان قشم xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش xxxxxxxxx۸۹به نمایندگی آقای ابوالفضل رستم خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کوشش آذین قشم xxxxxxxxx۲۹به نمایندگی آقای مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و با امضای ذیل این سورتجلسه قبول سمت نمودند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهد آور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757286
آگهی تغییرات شرکت پویا زرکان آق دره شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کاوندگان قشم(سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه باشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش (سهامی خاص)با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بانمایندگی آقای مصطفی عرب عامری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت مارتک قشم (سهامی خاص)با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ با نمایندگی آقای علی احمدی نیری باشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی آقای شهرام حیدری پسیخانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند . ـ کلیه اسناد تعهدآور و قراردادها و اوراق بهادار و چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1743085
آگهی تغییرات شرکت فراوان زنجان سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۱۳۸۶۷۹ و شناسه‌ملی ۱۰۴۶۰۰۶۲۲۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت تابان کیش باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ با نمایندگی آقای احسان احمدی نیری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیة اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698363
آگهی تغییرات شرکت سپهر سرافراز آسیا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۷۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیمان آفرینان امین ش.م xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری ک.م xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت مهرخاوران الوند ش.م xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند ک.م xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت فراآذین البرز ش.م xxxxxxxxxxxx با نمایندگی آقای حسین علیزاده قمصری ک.م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها اوراق بهادار و تعهدآور چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690688
آگهی تغییرات شرکت نوآوران سهند آسیا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۷۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676640
آگهی تغییرات شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۰۳‌ـ ۰۷/۰۷/۹۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۶۳۷۴۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
الف ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
ب ـ شرکت فراوری پویا زرکان شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت پویا زرکان آق دره شماره ثبت xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت آجر سفالین صبا مهر شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ج ـ آقای مصطفی عرب عامری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم شماره ثبت ۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب شدند.
د ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ه ـ کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت بتصویب مجمع عمومی رسید.
همچنین بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ شرکت فوق:
۱ـ شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای لطفعلی دشمه بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای علی احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محسن اسماعیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ رئیس ثبت اسناد و املاک تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676640
آگهی تغییرات شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۰۳‌ـ ۰۷/۰۷/۹۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۶۳۷۴۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
الف ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
ب ـ شرکت فراوری پویا زرکان شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت پویا زرکان آق دره شماره ثبت xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت آجر سفالین صبا مهر شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ج ـ آقای مصطفی عرب عامری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم شماره ثبت ۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب شدند.
د ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ه ـ کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت بتصویب مجمع عمومی رسید.
همچنین بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ شرکت فوق:
۱ـ شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای لطفعلی دشمه بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای علی احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محسن اسماعیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ رئیس ثبت اسناد و املاک تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656653
آگهی تغییرات شرکت سینا گستر زرین شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۲۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۶۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت پیمان آفرینان امین(سهامی خاص)با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و شرکت مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت نایب رئیس وشرکت فراآذین البرز(سهامی خاص)با نمایندگی آقای عبدالمجید خزائلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655499
آگهی تغییرات شرکت پیمان آذین آسیا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقای عباس احمدی نیری به کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای جمشید احمدی نیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای احمد علیزاده قمصری به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655517
آگهی تغییرات شرکت پیمان آذین آسیا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت نایب رئیس وآقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655552
آگهی تغییرات شرکت پویا زر ساز سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فرآوری پویازرکان آق دره(سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۸۹) به نمایندگی آقای عباس احمدی نیری با کد ملی (xxxxxxxxx۰) به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت پویازرکان آقدره (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۶۲)با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه با کد ملی (xxxxxxxxx۴) به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۸۶) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری با کد ملی(xxxxxxxxx۲) به عنوان عضوهیات مدیره و آقای مصطفی عرب عامری با کد ملی (xxxxxxxxx۸) خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوارق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره یا دونفر از اعضای هیات مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655585
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان آسیا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت رئیس هیات مدیره و آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت نایب رئیس وآقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سید محسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655600
آگهی تغییرات شرکت تولید فلز رنگین زربان صنعت شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۷۸۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت سرمایه گذاری ابتکارگستر قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابراهیم روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیة اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655609
آگهی تغییرات شرکت کاوشگران یاران جوان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گلومینکوقشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش(سهامی خاص) با نمایندگی آقای مصطفی نیک قلب عاشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهاداروتعهدآور، چکها وسفته ها با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655624
آگهی تغییرات شرکت مهرخاوران الوند شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت نیک اندیشان قشم(سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655642
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان امین شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس و شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به کدملی xxxxxxxxx۴به سمت نایب رئیس و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655679
آگهی تغییرات شرکت پویا زرکان آق دره شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری با کد ملی xxxxxxxxx۰به عنوان رئیس هیأت مدیره، شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه با کد ملی xxxxxxxxx۴به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره، شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مصطفی عرب عامری ببا کدملی xxxxxxxxx۸ه عنوان عضو هیأت مدیره، شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیأت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای شهرام حیدری پسیخانی با کد ملی xxxxxxxxx۲به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب و با امضای ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضاءدونفر از اعضاء هیأت مدیره متفقأً و به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل انجام اقدامات مندرج در ماده ۱۶ اساسنامه به استثناءبندهای (ت)، (ث) و (ر) خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655713
آگهی تغییرات شرکت کیان امین پارس شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۲۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۷۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت پیمان آفرینان امین(سهامی خاص)با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و شرکت مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس و شرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656097
آگهی تغییرات شرکت فرا آذین البرز شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت نیک اندیشان قشم(سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378054
آگهی تغییرات شرکت ابتکار آفرینان امین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب و با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی سمت نمودند.
کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344283
آگهی تغییرات شرکت ریخته گری آلیاژ زرین آریا شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۱۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کاوندگان قشم xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش xxxxxxxxx۸۹ با نمایندگی آقای احسان احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256509
آگهی تغییرات شرکت پویا زر ساز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۷/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت فرآوری پویازرکان آقدره (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۸۹) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری با کدملیxxxxxxxxx۰) به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت پویا زرکان آقدره (سهامی خاص) با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲) با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه با کدملی (xxxxxxxxx۴) به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۸۶) با نمایندگی آقای مصطفی عرب عامری با کدملی (xxxxxxxxx۸) به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور, چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقاً و به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره و به همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
حدود اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه میباشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257519
آگهی تغییرات شرکت پویا زر ساز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۷/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت فرآوری پویازرکان آقدره (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۸۹) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری با کدملیxxxxxxxxx۰) به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت پویا زرکان آقدره (سهامی خاص) با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲) با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه با کدملی (xxxxxxxxx۴) به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۸۶) با نمایندگی آقای مصطفی عرب عامری با کدملی (xxxxxxxxx۸) به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور, چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقاً و به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره و به همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
حدود اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه میباشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253600
آگهی تغییرات شرکت فرآوری پویازرکان آق دره سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۰-۲۲/۰۵/۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۶۸۱۰
بموجب صورت جلسه واصله شرکت فوق، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عمومی آگهی می شود.
الفـ بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوق:
ـ صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر شماره ثبت xxx۶۸ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر جان نثاری فرزند حسین بشماره شناسنامه xxx۵۰ و کد ملی xxxxxxxxx۷ متولد xxx۲ آدرس: تهران، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان فتحی شقاقی، نرسیده به میدان سلماس، شماره xxx، طبقه ۲، کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردید.
ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ـ شرکت ابتکارآفرینان امین (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت سامان آذین آسیا (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ برای مدت دو سال بعنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب شدند.
ـ پرداخت مبلغ xxx۰ ریال بابت سود هر سهم بین سهامداران شرکت بتصویب رسید.
ـ مجمع معاملات مشمول ماده xxx ق.تجارت بشرح یادداشت ۳۱ صورت های مالی را تصویب نمود.
ـ همچنین بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۲ شرکت فوق:
ـ شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت سامان آذین آسیا (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی مجید شریفی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت ابتکارآفرینان امین (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری کد ملی xxxxxxxxx۰و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک ها و سفته ها با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ـ اختیارات مدیرعامل انجام اقدامات مندرج در ماده ۱۵ اساسنامه باستثناء بندهای ت و ر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ رئیس ثبت تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253601
آگهی تغییرات شرکت یاران تخت سلیمان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۵/۲۶/۹/۸۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۰۰
بموجب صورت جلسات واصله شرکت فوق، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عمومی آگهی می شود.
الفـ بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۷/xxx۲ شرکت فوق:
ـ صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم شماره ثبت ۳ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی زارعی فرزند غلامحسین بشماره شناسنامه xxx۳ و کد ملی xxxxxxxxx۸۵ متولد xxx۳ آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید محبی، پلاک ۱۳، طبقه سوم شرقی، کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب شدند.
ـ شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ـ همچنین بموجب صورت جلسه هیئت مدره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۲ شرکت فوق:
ـ شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای عباس احمد نیری کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای مجید شریفی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای ابوالفضل رستم خانی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره جهت تصدی باقیمانده دوره تصدی انتخاب شدند.
ـ کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور، چک ها و سفته ها با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ـ اختیارات مدیرعامل انجام اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه باستثناء بندهای ۳ و ۱۹ خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ رئیس ثبت تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253602
آگهی تغییرات شرکت آجر سفالین صبا مهر سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۶/۳۱/۲/۸۸ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶
بموجب صورت جلسه واصله شرکت فوق، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عمومی آگهی می شود.
الفـ بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۲/xxx۲ شرکت فوق:
ـ صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم شماره ثبت ۳ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی زارعی فرزند غلامحسین بشماره شناسنامه xxx۳ و کد ملی xxxxxxxxx۸۵ متولد xxx۳ آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید محبی، پلاک ۱۳سلماس، طبقه سوم شرقی، کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردید.
ـ شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت یاران تخت سلیمان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بمدت دو سال بعنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب شدند.
ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ـ همچنین بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۲ شرکت فوق:
ـ شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای عباس احمد نیری کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای مجید شریفی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت یاران تخت سلیمان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای حمید جونوشی کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.
ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک ها و سفته ها با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ـ اختیارات مدیرعامل انجام اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه باستثناء بندهای ۳ و ۱۹ خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ رئیس ثبت تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191913
آگهی تغییرات شرکت پویا زر ساز سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت فرآوری پویا زرکان آقدره با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پویا زرکان آقدره با نمایندگی آقای مجید شریفی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت آجر سفالین صبا مهر با نمایندگی آقای مصطفی عرب عامری کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور ، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
حدود اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه میباشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164085
آگهی تغییرات شرکت فراچین (سهامی خاص) بشماره ثبت ۷۲۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۲۷۳۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت مزبور:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۲۱ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
دxxxxxx۹ مرکز سازمان ثبت منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171596
آگهی تغییرات شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۱۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/xxx۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۰/۰۴/۹۲ از لحاظ مدارک ثبتی تکمیل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت های کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک ها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
دxxxxxx۰ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171595
آگهی تغییرات شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۰/۰۴/۹۲ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت های نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالمجید خزائلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک ها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه براساس مصوبات هیأت مدیره می باشد.
دxxxxxx۹ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117304
آگهی تغییرات شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت۸۱۹ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱/xxx۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱/۴/۹۲ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری سلامی ایران جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی خانم سعیده احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد ، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد.
دxxxxxx۵ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117309
آگهی تغییرات شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت۹۰۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/xxx۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱/۴/۹۲ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیر منصور آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حسین علی زاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره میباشد.
دxxxxxx۰ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117311
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۳۳۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۳۳۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۹/۲/xxx۲ شرکت مزبور:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکتهای پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فرا آذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی خانم مریم ذاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد.
دxxxxxx۸ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117313
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت۸۰۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۳۸۷۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳/۲/xxx۲ شرکت مزبور:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره, سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سیدمحسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد.
دxxxxxx۶ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117314
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت۸۹۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۰۳۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/xxx۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱/۴/۹۲ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکتهای نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای نادر صوفی نیاء به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد.
دxxxxxx۵ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117315
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان امین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۶۳۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۱۱۶۶۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/xxx۲ شرکت مزبور:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکتهای پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فرا آذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابراهیم روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد.
دxxxxxx۴ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1090182
آگهی تصمیمات شرکت سامان آذین آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم سهامی خاص به ش.م xxxxxxxxx۳۹ و شرکت کاوندگان قشم سهامی خاص به ش.م xxxxxxxxx۳۲ و شرکت تابان کیش سهامی خاص به ش.م xxxxxxxxx۸۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ عباس احمدی نیری به ش.م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم سهامی خاص بسمت رئیس هیئت مدیره و جمشید احمدی نیری به ش.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تابان کیش سهامی خاص بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد علیزاده قمصری به ش.م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت کاوندگان قشم سهامی خاص بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و چکها و سفته ها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1111147
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۴۴۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۲ شرکت مزبور:
۱ـ ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقای جمشید احمدی نیری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، احمد علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
دxxxxxx۶ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1111149
آگهی تغییرات شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۹۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۲ شرکت مزبور:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقایان عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، احمد علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
دxxxxxx۵ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1111154
آگهی تغییرات شرکت مارتک قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۰۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۲ شرکت مزبور:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای غلامرضا احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۳ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
۴ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۵ـ آقای غلامرضا نجمی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند.
۶ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
دxxxxxx۲ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112043
آگهی تغییرات شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی سالانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱/xxx۲ شرکت مزبور:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت نورآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد.
دxxxxxx۱ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040229
آگهی تغییرات شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۷۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهدی یزدانی از عضویت هیئت مدیره خارج گردید. در نتیجه اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل میباشند: آقای احمد علیزاده قمصری و آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و اقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۷/۳/xxx۳. در تاریخ ۹/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040336
آگهی تغییرات شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۷۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و اقای احمد علیزاده قمصری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد قراردادها اوراق بهادار و تعهدآور چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبر خواهدبود. در تاریخ ۹/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028776
آگهی تصمیمات شرکت ابتکار آفرینان امین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ و ۱۶/۱۲/۹۱ اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تابان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای سید محسن مصطوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 993604
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۲/۹۱ واصل گردیده:

۱ـ اعضای هیئت مدیره برای مابقی دوران تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند.

شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری و شرکت سرمایه گذاری گلو مینکو قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبر آبادی و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ با نمایندگی آقای مصطفی نیک قلب عاشوری.

۲ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۱/xxx/۹۱ آقای عباس احمدی نیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت کاوندگان قشم بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گلو مینکو قشم بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی نیک قلب عاشوری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تابان کیش بسمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

شxxxxxx۲ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 997704
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت مهر خاوران الوند (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۶۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۲/۹۱ واصل گردیده:

۱ـ اعضای هیئت مدیره برای مابقی دوران تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند.

شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری

۲ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۰/۹۱ آقای عباس احمدی نیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نیک اندیشان قشم بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید احمدی نیری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سپهر اندیشان قشم بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد علیزاده قمصری با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) بسمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

شxxxxxx۶ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001565
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۶۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۲/۹۱ واصل گردیده: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مابقی دوران تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری ۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ آقای جمشید احمدی نیری با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت نیک اندیشان قشم بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد علیزاده قمصری با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سپهراندیشان قشم بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس احمدی نیری با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نوآوران سهند آسیا به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxx۹ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1008476
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت فرا آذین البرز (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۶۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۱۲/۹۱ واصل گردیده: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مابقی دوران تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری و شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری ۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ آقای عباس احمدی نیری با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نیک اندیشان قشم به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد علیزاده قمصری با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سپهر اندیشان قشم به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید احمدی نیری با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نوآوران سهند آسیا به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxx۹ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1013314
آگهی تغییرات شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۱۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۶/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است: ۱ شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۳ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد. د xxxxxx۸ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1013315
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۸۷۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۷/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است: ۱ شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سیدمحسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۳ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد. د xxxxxx۱ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1013316
آگهی تغییرات شرکت مارتک قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۰۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۸/xxx۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است: ۱ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای غلامرضا احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۳ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد. د xxxxxx۷ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980967
آگهی تصمیمات شرکت فراوان زنجان سهامی‌ خاص به شماره ثبت۱۳۸۶۷۹ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۶۲۲۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ و هیئت مدیره۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سسال مالی۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مصطفی نیک قلب عاشوری به ک مxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام به ک مxxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx به نمایندگی عباس احمدی نیری به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی سهراب محمد تابار دوگلسر با کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981270
آگهی تغییرات شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۰/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور:
۱ـ شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حسین علی زاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره مزبور انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهدبود.
۳ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره میباشد.
دxxxxxx۷ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914812
آگهی تصمیمات شرکت ابتکار آفرینان امین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. غلامرضا نجمی به ک مxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به ش مxxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سپهراندیشان قشم به ش مxxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به ک مxxxxxxxxx۸ و شرکت نوآوران سهند آسیا به ش مxxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی عباس احمدی نیری به ک مxxxxxxxxx۰ و شرکت نیک اندیشان قشم به ش مxxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی سید محسن مصطفوی به ک مxxxxxxxxx۱ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۴/۹۱ عباس احمدی نیری بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محسن مصطفوی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925613
آگهی تصمیمات شرکت پویا زرساز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۹/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیمان آذین آسیا به ش.ملیxxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی از عباس احمدی نیری به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت پیمان آفرینان آسیا به ش.ملیxxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی مجید شریفی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت آجر سفالین صبا مهر با ش.ملیxxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی مصطفی عرب عامری به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و آدرس شرکت به تهران، خ سهروردی شمالی، خ محبی پ۱۳ ط سوم غربی کدپستیxxxxxxxxx۷ منتقل گردید و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894311
آگهی تصمیمات شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص)ثبت شده به شماره ۱۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۹/۹۱ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عباس احمدی نیری با کدملی xxxxxxxxx۰ جمشید احمدی نیری با کدملی xxxxxxxxx۱ و احمد علیزاده قمصری با کدملی xxxxxxxxx۴
۵ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ آقای جمشید احمدی نیری به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد علیزاده قمصری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس احمدی نیری به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء دو نفر از از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۸ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 903640
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت مهر خاوران الوند (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۶۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۹/۹۱ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عباس احمدی نیری با کدملی xxxxxxxxx۰ و جمشید احمدی نیری با کدملی xxxxxxxxx۱ و احمد علیزاده قمصری با کدملی xxxxxxxxx۴
۵ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۱ آقای عباس احمدی نیری به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید احمدی نیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد علیزاده قمصری به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9803661
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت فرا آذین البرز (سهامی‌خاص) ثبت شده به شماره xxx۶۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

۲ـ آقای غلامرضا نجمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عباس احمدی‌نیری با کدملی xxxxxxxxx۰ جمشید احمدی‌نیری با کدملی xxxxxxxxx۱ و احمد علیزاده‌قمصری با کدملی xxxxxxxxx۴

۵ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۱ آقای عباس احمدی‌نیری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای احمد علیزاده‌قمصری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای جمشید احمدی‌نیری به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 857557
آگهی تصمیمات شرکت پیمان آذین آسیا (سهامی ‌خاص) ثبت شده بشماره ۱۵۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۴۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ واصل گردیده:
۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان عباس احمدی نیری با کدملی xxxxxxxxx۰ جمشید احمدی نیری با کدملی xxxxxxxxx۱ و احمد علیزاده قمصری با کدملی xxxxxxxxx۴.
۵ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۳/۹۱ آقای عباس احمدی نیری به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید احمدی نیری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین علیزاده قمصری (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۴ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858918
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت فرا آذین البرز (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۶۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عباس احمدی نیری با کدملی xxxxxxxxx۰ جمشید احمدی نیری با کدملی xxxxxxxxx۱ و احمد علیزاده قمصری با کدملی xxxxxxxxx۴
۵ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۱ آقای عباس احمدی نیری به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد علیزاده قمصری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید احمدی نیری به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۰ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888680
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت پیمان آفرینان آسیا (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۳۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس احمدی نیری با کدملی xxxxxxxxx۰ جمشید احمدی نیری با کدملی xxxxxxxxx۱ و احمد علیزاده قمصری با کدملی xxxxxxxxx۴
۵ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۹۱ آقای عباس احمدی نیری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید احمدی نیری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن مصطفوی (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۸ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910401
آگهی تغییرات شرکت مارتک قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت۹۲۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۳۰۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۴/۹۱ و هیات مدیره مورخ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۴/۸/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای غلامرضا احمدی نیری بشماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیات مدیره مزبور انتخاب گردیدند.
۵ ـ کلیه اسناد قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره می باشد.
دxxxxxx۴ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 855400
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۴۴۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۸/۲/۹۰ و هیات مدیره مورخ۲۹/۲/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲/۷/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه, صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقای جمشید احمدی نیری بشماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره، خانم سعیده احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره می باشد.
دxxxxxx۷ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758825
آگهی تغییرات شرکت فراچین (سهامی خاص) بشماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۲۷۳۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲/۷/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۲۱ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره میباشد.
دxxxxxx۶ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 855335
آگهی تغییرات شرکت بنیان قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۸۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۶/۴/۹۰ و هیات مدیره مورخ۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۱/۷/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه, صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حسین علی زاده قمصری بشماره ملیxxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره می باشد.
دxxxxxx۳ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 855338
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۰۳۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ و هیات مدیره مورخ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۱/۷/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه, صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سهراب محمدتاباردوگلسر بشماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره می باشد.
دxxxxxx۴ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747171
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۳۳۸و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۳۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۶/۴/۹۰ و هیاتمدیره مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲۱/۶/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است.
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب به سمت بازرس اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
۴ـ شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدینیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیاتمدیره، شرکت مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیاتمدیره و شرکت فرا آذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی خانم مریم ذاکری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفتهها با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیاتمدیره میباشد.
دxxxxxx۸ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747172
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان امین قشم(سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۳۱و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۱۶۶۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ و هیاتمدیره مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲۱/۶/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است.
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
۴ـ شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدینیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیاتمدیره، شرکت مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیاتمدیره و شرکت فرا آذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابراهیم روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفتهها با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیاتمدیره میباشد.
دxxxxxx۰ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747173
آگهی تغییرات شرکت کوشش آذین قشم(سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۱۹و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ و هیاتمدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲۱/۶/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است.
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
۴ـ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدینیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیاتمدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیاتمدیره و شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی خانم سعیده احمدینیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفتهها با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیاتمدیره میباشد.
دxxxxxx۱ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747177
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم(سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۰۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۸۷۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۶/۳/۹۰ و هیاتمدیره مورخ ۷/۳/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲۱/۶/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بسمت بازرس علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدینیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیاتمدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمستثابتاکبرآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیاتمدیره، شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سید محسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفتهها با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیاتمدیره میباشد.
دxxxxxx۷ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747169
آگهی تغییرات شرکت ترابری کیمیا گستر قشم(سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۱۱و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۱۴
برابر صورتجلسات مجامع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۰ و هیاتمدیره مورخ ۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲/۶/xxx۱ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
۲ـ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدینیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیاتمدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزادهقمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیاتمدیره، شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمستثابتاکبرآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۳ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفتهها با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.
۴ـ انجام اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیاتمدیره به مدیرعامل تفویض گردید.
۵ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند.
۶ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
دxxxxxx۹ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747170
آگهی تغییرات شرکت کاوندگان قشم(سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۹۱و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیاتمدیره مورخ ۲۹/۳/xxx۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲/۶/xxx۱ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
۲ـ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدینیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیاتمدیره، شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزادهقمصری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیاتمدیره، شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۳ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفتهها با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.
۴ـ انجام اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیاتمدیره به مدیرعامل تفویض گردید.
۵ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
۶ـ روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
دxxxxxx۸ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747174
آگهی تغییرات شرکت تابان کیش(سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۰ و هیاتمدیره مورخ ۳۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲/۶/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
۲ـ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدینیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیاتمدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیاتمدیره، شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالمجید خزائلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۳ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفتهها با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۴ـ انجام اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیاتمدیره به مدیرعامل تفویض گردید.
۵ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند.
۶ـ روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
دxxxxxx۱ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 881511
آگهی تغییرات شرکت مارتک قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت۹۲۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۳۰۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور:
۱ـ شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
۳ـ انجام اقدامات مندرج در بندهای ۱ الی ۵، ۷ الی ۱۵، ۱۷ الی ۲۰ و ۲۲ الی ۲۵ ماده ۱۴ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
دxxxxxx۹ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9803469
آگهی تغییرات شرکت تابان کیش (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹///
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۰ و هیات مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲/۶/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است:

۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

۲ـ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالمجید خزائلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۳ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۴ـ انجام اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.

۵ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند.

۶ـ روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10102863
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان امین قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۱۶۶۰///
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ و هیات مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲۱/۶/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است. ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. ۲ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیات مدیره، شرکت مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت فرا آذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابراهیم روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره میباشد. مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10897234
آگهی تصمیمات شرکت ابتکار آفرینان امین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. غلامرضا نجمی به ک‌مxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به ش‌مxxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سپهراندیشان قشم به ش‌مxxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی علیرضا سرمست‌ثابت‌اکبرآبادی به ک‌مxxxxxxxxx۸ و شرکت نوآوران سهند آسیا به ش‌مxxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی عباس احمدی‌نیری به ک‌مxxxxxxxxx۰ و شرکت نیک‌اندیشان قشم به ش‌مxxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی سید محسن مصطفوی به ک‌مxxxxxxxxx۱ که بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱/۴/۹۱ عباس احمدی‌نیری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا سرمست‌ثابت‌اکبرآبادی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید محسن مصطفوی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10951111
آگهی تغییرات شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۱۹و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹///
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ و هیات مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲۱/۶/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است.

۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

۲ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

۴ـ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیات مدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی خانم سعیده احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.

۶ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره میباشد.

مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11129389
آگهی تصمیمات شرکت پیمان آذین آسیا (سهامی ‌خاص) ثبت شده بشماره ۱۵۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۴۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ واصل گردیده:

۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

۲ـ آقای غلامرضا نجمی‌ با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم با شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقایان عباس احمدی‌نیری با کدملی xxxxxxxxx۰ جمشید احمدی‌نیری با کدملی xxxxxxxxx۱ و احمد علیزاده‌قمصری با کدملی xxxxxxxxx۴.

۵ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۳/۹۱ آقای عباس احمدی‌نیری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای جمشید احمدی‌نیری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین علیزاده‌قمصری (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11314271
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت مهر خاوران الوند (سهامی‌خاص) ثبت شده به شماره xxx۶۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۹/۹۱ واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

۲ـ آقای غلامرضا نجمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عباس احمدی‌نیری با کدملی xxxxxxxxx۰ و جمشید احمدی‌نیری با کدملی xxxxxxxxx۱ و احمد علیزاده‌قمصری با کدملی xxxxxxxxx۴

۵ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۱ آقای عباس احمدی‌نیری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای جمشید احمدی‌نیری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای احمد علیزاده‌قمصری به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11374588
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت پیمان آفرینان آسیا (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۳۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

۲ـ آقای غلامرضا نجمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس احمدی‌نیری با کدملی xxxxxxxxx۰ جمشید احمدی‌نیری با کدملی xxxxxxxxx۱ و احمد علیزاده‌قمصری با کدملی xxxxxxxxx۴

۵ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۳/۹۱ آقای عباس احمدی‌نیری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای جمشید احمدی‌نیری بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محسن مصطفوی (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11829869
آگهی تصمیمات شرکت پویا زرساز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیمان آذین آسیا به ش.ملیxxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی از عباس احمدی‌نیری به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، شرکت پیمان آفرینان آسیا به ش.ملیxxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی مجید شریفی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، شرکت آجر سفالین صبا مهر با ش.ملیxxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی مصطفی عرب‌عامری به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و آدرس شرکت به تهران، خ سهروردی‌شمالی، خ محبی پ۱۳ ط سوم غربی کدپستیxxxxxxxxx۷ منتقل گردید و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11988232
آگهی تصمیمات شرکت پیمان آفرینان امین(سهامی خاص)ثبت شده به شماره ۱۵۲۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۹/۹۱ واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

۲ـ آقای غلامرضا نجمی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عباس احمدی‌نیری با کدملی xxxxxxxxx۰ جمشید احمدی‌نیری با کدملی xxxxxxxxx۱ و احمد علیزاده‌قمصری با کدملی xxxxxxxxx۴

۵ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ آقای جمشید احمدی‌نیری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای احمد علیزاده‌قمصری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای عباس احمدی‌نیری به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء دو نفر از از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات