مجید شریفی

مجید شریفی

کد ملی 053310xxxx
گراف ارتباطات
18
شرکت‌ها
52
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14707452
آگهی تغییرات شرکت زربین پویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ابوالفضل رستمخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تابان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کوشش آذین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد ، قراردادها ، اوراق بهادار و تعهد آور ، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14672094
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه باربد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۷۳۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ شرکت کاوندگان قشم ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره وشرکت تابان کیش ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ با نمایندگی ابوالفضل رستم خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره وشرکت کوشش آذین قشم ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی علی زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره وغلامرضا نادعلی زاده فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج ازاعضای هیات مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند . ۲ کلیه اوراق بهادار ، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی ، اسناد و قراردادهای تعهدآور با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ۳ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه به استثنای بندهای ۳ و ۶ و ۸ و ۱۱ و ۱۲ بر اساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14522673
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت و مشاوره امواج اروند کران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۰۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و طاهره حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14493790
آگهی تغییرات شرکت راه آسفالت ماشین تکین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۸۳۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت کوشش آذین قشم با نمایندگی ابوالفضل رستم خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت تولید مواد اولیه آلومینیوم به نمایندگی مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم به نمایندگی علی زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند و کلیه اسناد ، قراردادها ، اوراق بهادار و تعهدآور ، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۳۹ اساسنامه بر اساس مصوبات هیأت مدیره می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306090
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آراسته معدن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کوشش آذین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره سید فرهنگ حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تابان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کاوان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای ۱ الی ۴ و ۶ الی ۱۱ و ۱۳ الی ۱۵ و ۱۷ الی ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14297780
آگهی تغییرات شرکت توسعه فراچین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۵۶۸
آگهی تغییرات شرکت توسعه فراچین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیأت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۹۷ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۸/۰۷/۹۷ که در تاریخ ۰۵/۰۸/۹۷ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ ـ شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیأت مدیره، کوشش آذین قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای هومان نیکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۳ ـ حدود اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه می باشد. ۴ ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. ۵ ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی و آقای مصطفی عرب عامری به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. ۶ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رویا زاهدنیا رئیس اداره ثبت شرکتها رونوشت:
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262175
آگهی تغییرات شرکت راه آسفالت ماشین تکین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۸۳۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابوالفضل رستم خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت تولید مواد اولیه آلومینیوم (سهامی خاص) به نمایندگی آقای مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت مهر خاوران الوند (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علی زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد ، قراردادها ، اوراق بهادار و تعهد آور ، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242456
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید فرهنگ حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صنعتی آراسته معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیر عامل و عضوء هیئت مدیره و مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کوشش آذین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هومان نیکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تجاری و بازرگانی موادمعدنی میناب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و ... با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. - اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ ،۲ ، ۳ ، ۴ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ و ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016724
آگهی تغییرات شرکت مینرال اکسپورت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۷۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهرخاوران الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی سیدفرهنگ حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت پیمان آفرینان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فراآذین البرز و شرکت فرا آذین البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی حسین شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۳۹ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016730
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنعتی آراسته معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی سید فرهنگ حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سینا گستر زرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت سپهر سرافراز آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رییس هیئت مدیره شرکت بازرگانی و موادمعدنی میناب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی هومان نیکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت کیان امین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و … با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات منبعث از ماده ۵۰ اساسنامه به شرح بندهای ۱ الی ۴، ۶ الی ۱۱، ۱۳ الی ۱۵ و ۱۷ الی ۲۱ را به مدیرعامل تفویض نمود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13827414
آگهی تغییرات شرکت ره آفرین ماشین تک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۴۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۹۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت کوشش آذین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی ابوالفضل رستم خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت تابان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی اردشیر باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۴۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان مطهری، خیابان علی اکبری، خیابان صحاف زاده پلاک ۵۶ طبقه ۴ کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13622918
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ایرج پیچ گاه با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت کیان امین پارس (سهامی خاص) با نمایندگی آقای بهنام حسین زاده ظروفچی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سینا گستر زرین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علا نقشینه با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رییس هیات مدیره شرکت سپهر سرافراز آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجید شریفی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت تجاری و بازرگانی موادمعدنی میناب (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حمیدرضا خوش کلام با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و … با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات منبعث از ماده ۵۰ اساسنامه به شرح بندهای ۱ الی ۴، ۶ الی ۱۱، ۱۳ الی ۱۵ و ۱۷ الی ۲۱ را به مدیرعامل تفویض نمود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594787
آگهی تغییرات شرکت زربین پویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاوندگان قشم به ش. م xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت تابان کیش ش. م xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی آقای ابوالفضل رستم خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت کوشش آذین قشم ش. م xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی آقای مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهد آور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572978
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه باربد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۷۳۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ با نمایندگی ابوالفضل رستم خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی علی زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و غلامرضا نادعلیزاده فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - ۲ کلیه اوراق بهادار، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اسناد و قراردادهای تعهدآور با امضای مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. - ۳ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه به استثناء بندهای ۳، ۶، ۸، ۱۱ و ۱۲ بر اساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد/ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13542386
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت و مشاوره امواج اروند کران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۰۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال xxx۵ بتصویب رسید. آقایان مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و عباس الوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318810
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه آلومینیوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۲۰۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهرخاوران الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی بهنام حسین زاده ظروفچی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پیمان آفرینان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فرا آذین البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی ایرج پیچگاه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13168375
آگهی تغییرات شرکت ره آفرین ماشین تک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۴۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۹۹۷۰
آگهی تغییرات شرکت ره آفرین ماشین تک سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی مجید شریفی کدملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیات مدیره شرکت کوشش آذین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی ابوالفضل رستم خانی کدملی xxxxxxxxx۹ نایب رئیس هیات مدیره شرکت تابان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی بابک مومنی کدملی xxxxxxxxx۶ مدیر عامل و عضوهیات مدیره انتخاب گردیدند امضاکلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهد آور از قبیل چک و سفته‌ها و بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13168377
آگهی تغییرات شرکت ره آفرین ماشین تک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۴۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۹۹۷۰
آگهی تغییرات شرکت ره آفرین ماشین تک سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی مجید شریفی کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت کوشش آذین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی ابوالفضل رستم خانی کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت تابان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی بابک مومنی کدملی xxxxxxxxx۶
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149846
آگهی تصمیمات شرکت مارتک کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۴۴۴۲
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. ۲. آقای میلاد موسوی کلشانی (خارج از اعضاء) به سمت مدیر عامل، آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مارتک ریسایکلینگ کورپوریشن به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابو الفضل رستم خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بهنمایندگی از شرکت پیمان آفرینان آسیا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیمان آذین آسیا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918792
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت و مشاوره امواج اروند کران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۰۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید آقایان مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و عباس الوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917066
آگهی تغییرات شرکت راه آسفالت ماشین تکین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۸۳۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیمان آفرینان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی ابوالفضل رستم خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تولید مواد اولیه آلومینیوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهر خاوران الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی علی زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد، قراردادها، آوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12575309
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه باربد اراك شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۷۳۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی ابوالفضل رستم خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی علی زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال و آقای غلامرضا ناد علیزاده فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهد آور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12435095
آگهی تغییرات شرکت زربین پویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت کاوندگان قشم xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش xxxxxxxxx۸۹به نمایندگی آقای ابوالفضل رستم خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کوشش آذین قشم xxxxxxxxx۲۹به نمایندگی آقای مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و با امضای ذیل این سورتجلسه قبول سمت نمودند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهد آور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12284163
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آراسته معدن سهامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خاص به شماره ثبت ۱۴۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردید. شرکت بهینه سازان قشم به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی امیرمنصور آروندبه کدملی xxxxxxxxx۹ رئیس هیئت مدیره شرکت کاوان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی مجید شریفی به کدملی xxxxxxxxx۶ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پیشگامان امین قشم به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی علیرضا صدر به کدملی xxxxxxxxx۳به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12276865
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه آلومینیوم سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۲۰۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهرخاوران الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی امیرمنصور آروند به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پیمان آفرینان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰به نمایندگی مجید شریفی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فراآذین البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲به نمایندگی لطفعلی دشمه به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765512
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت و مشاوره امواج اروند کران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۸۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۰۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین زارعی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای محمود عفراوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای.محمود ظهیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند: روزنامه کثیرالانتشار. اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. آقای مجید شریفی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس الوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲ / xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402129
آگهی تغییرات شرکت ارساگاز شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۵۹۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیداسداله امام جمعه به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم هدی امام جمعه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای میثم امام جمعه به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم اعظم سلطانی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مجید شریفی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) به شماره ملی xxxxxxxxx۶ انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادهای الزام آور و خرید و فروش اموال و داراییهای شرکت بطور کلی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی معتبر خواهد بود.
پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1372925
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت و مشاوره امواج اروند کران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۰۴۱۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید.
مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و عباس الوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253600
آگهی تغییرات شرکت فرآوری پویازرکان آق دره سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۰-۲۲/۰۵/۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۶۸۱۰
بموجب صورت جلسه واصله شرکت فوق، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عمومی آگهی می شود.
الفـ بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوق:
ـ صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر شماره ثبت xxx۶۸ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر جان نثاری فرزند حسین بشماره شناسنامه xxx۵۰ و کد ملی xxxxxxxxx۷ متولد xxx۲ آدرس: تهران، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان فتحی شقاقی، نرسیده به میدان سلماس، شماره xxx، طبقه ۲، کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردید.
ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ـ شرکت ابتکارآفرینان امین (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت سامان آذین آسیا (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ برای مدت دو سال بعنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب شدند.
ـ پرداخت مبلغ xxx۰ ریال بابت سود هر سهم بین سهامداران شرکت بتصویب رسید.
ـ مجمع معاملات مشمول ماده xxx ق.تجارت بشرح یادداشت ۳۱ صورت های مالی را تصویب نمود.
ـ همچنین بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۲ شرکت فوق:
ـ شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت سامان آذین آسیا (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی مجید شریفی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت ابتکارآفرینان امین (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری کد ملی xxxxxxxxx۰و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک ها و سفته ها با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ـ اختیارات مدیرعامل انجام اقدامات مندرج در ماده ۱۵ اساسنامه باستثناء بندهای ت و ر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ رئیس ثبت تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253601
آگهی تغییرات شرکت یاران تخت سلیمان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۵/۲۶/۹/۸۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۰۰
بموجب صورت جلسات واصله شرکت فوق، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عمومی آگهی می شود.
الفـ بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۷/xxx۲ شرکت فوق:
ـ صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم شماره ثبت ۳ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی زارعی فرزند غلامحسین بشماره شناسنامه xxx۳ و کد ملی xxxxxxxxx۸۵ متولد xxx۳ آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید محبی، پلاک ۱۳، طبقه سوم شرقی، کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب شدند.
ـ شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ـ همچنین بموجب صورت جلسه هیئت مدره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۲ شرکت فوق:
ـ شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای عباس احمد نیری کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای مجید شریفی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای ابوالفضل رستم خانی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره جهت تصدی باقیمانده دوره تصدی انتخاب شدند.
ـ کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور، چک ها و سفته ها با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ـ اختیارات مدیرعامل انجام اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه باستثناء بندهای ۳ و ۱۹ خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ رئیس ثبت تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253602
آگهی تغییرات شرکت آجر سفالین صبا مهر سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۶/۳۱/۲/۸۸ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶
بموجب صورت جلسه واصله شرکت فوق، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عمومی آگهی می شود.
الفـ بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۲/xxx۲ شرکت فوق:
ـ صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم شماره ثبت ۳ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی زارعی فرزند غلامحسین بشماره شناسنامه xxx۳ و کد ملی xxxxxxxxx۸۵ متولد xxx۳ آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید محبی، پلاک ۱۳سلماس، طبقه سوم شرقی، کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردید.
ـ شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت یاران تخت سلیمان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بمدت دو سال بعنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب شدند.
ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ـ همچنین بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۲ شرکت فوق:
ـ شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای عباس احمد نیری کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای مجید شریفی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت یاران تخت سلیمان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای حمید جونوشی کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.
ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک ها و سفته ها با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ـ اختیارات مدیرعامل انجام اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه باستثناء بندهای ۳ و ۱۹ خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ رئیس ثبت تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1217940
آگهی تغییرات شرکت بنیان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۸۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۰۴/۰۷/۹۲ شرکت مزبور:
۱ـ شرکتهای نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای هومان نیکزاد به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیا ت مدیره, سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجید شریفی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره, نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مابقی دوره تصدی هیات مدیره مزبور انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد, قراردادها, اوراق بهادار و تعهدآور , چکها و سفته با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ انجام اقدامات مندرج در ماده۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.
دxxxxxx۹ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190413
آگهی تغییرات شرکت طلای ایران سهامی خاص به شماره ثبت۹۵۵۱۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۹۵۸۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت نوآوران سهند آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی آقای مجید شریفی ک م xxxxxxxxx۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهر اندیشان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری ک م xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت نیک اندیشان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی آقای حبیب عرب ک م xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود . حدود اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه میباشد
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191913
آگهی تغییرات شرکت پویا زر ساز سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت فرآوری پویا زرکان آقدره با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پویا زرکان آقدره با نمایندگی آقای مجید شریفی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت آجر سفالین صبا مهر با نمایندگی آقای مصطفی عرب عامری کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور ، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
حدود اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه میباشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191929
آگهی تغییرات شرکت زربین پویان سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۴۴۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجید شریفی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابوالفضل رستم خانی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام شیخ سندیانی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117310
آگهی تغییرات شرکت بنیان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت۸۲۲ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۳۹۸۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲/۲/xxx۲ شرکت مزبور:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکتهای سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای هومان نیکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد.
دxxxxxx۹ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1013318
آگهی تغییرات شرکت بنیان قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۸۶
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۷/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است: ۱ شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای هومان نیکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۳ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد. د xxxxxx۵ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 976117
آگهی تصمیمات شرکت کانسارهای ایران سهامی خاص شماره ثبت۶۰۷۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۸۳۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولید مواد اولیه آلومینیوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی امیرمنصور آروند به ش ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت مهر خاوران الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی مجید شریفی به ش ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت پیمان آفرینان امین به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی حسین آبائی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ امیرمنصور آروند بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید شریفی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین آبائی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 976127
آگهی تصمیمات شرکت مواد اولیه آلومینیوم سهامی خاص شماره ثبت۸۶۷۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۱۲۰۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به ش م xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فرا آذین البرز به ک م xxxxxxxxx۶۰ و شرکت مهر خاوران الوند به ش م xxxxxxxxx۳۰ و شرکت پیمان آفرینان امین به ش م xxxxxxxxx۵۲ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ امیرمنصور آروند به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت فرا آذین البرز بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید شریفی به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مهر خاوران الوند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و لطفعلی دشمه به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پیمان آفرینان امین بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969598
آگهی تصمیمات شرکت زربین پویان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۰۰۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: شرکت کاوندگان قشم با ش م xxxxxxxxxxxx بنمایندگی مجید شریفی با ک م xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش با ش م xxxxxxxxx۸۹ بنمایندگی ابوالفضل رستم خانی با ک م xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم با ش م xxxxxxxxx۷۴ بنمایندگی شهرام شیخ سندیانی با ک م xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه تعیین گردید و مرکز اصلی شرکت به تهران ـ خ سهروردی شمالی ـ خ شهید سعید محبی ـ پ ۱۳ ط دوم شرقی ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925613
آگهی تصمیمات شرکت پویا زرساز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۹/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیمان آذین آسیا به ش.ملیxxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی از عباس احمدی نیری به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت پیمان آفرینان آسیا به ش.ملیxxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی مجید شریفی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت آجر سفالین صبا مهر با ش.ملیxxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی مصطفی عرب عامری به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و آدرس شرکت به تهران، خ سهروردی شمالی، خ محبی پ۱۳ ط سوم غربی کدپستیxxxxxxxxx۷ منتقل گردید و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734827
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی آراسته معدنسهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۶۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهینه سازان قشم به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی امیرمنصور آروند به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کاوان کیش به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی مجید شریفی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان امین قشم به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی علیرضا صدر به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715772
آگهی تصمیمات شرکت مینرال اکسپورت سهامی خاص به شماره ثبت۹۹۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۷۱۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مهر خاوران الوند به کدملی xxxxxxxxx۳۰ بنمایندگی امیرمنصور آروند به کدملیxxxxxxxxx۹ و شرکت پیمان آفرینان امین به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ بنمایندگی مجید شریفی به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت فرآذین البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی حسین شعبانی به کدملیxxxxxxxxx۸. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۴/۹۱ امیرمنصور آروند بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید شریفی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین شعبانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 614564
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فراچین قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۴۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۳۵۶۸
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۲۳/۲/۹۱ شرکت مزبور:
۱ـ شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجید شریفی بشماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای منوچهر اسدی رکابدارکلائی بشماره ملیxxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای هومان نیکزاد بشماره ملیxxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.
۳ـ مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره میباشد.
دxxxxxx۴ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 535639

آگهی تغییرات شرکت توسعه فراچین قشم
(سهامی خاص) به شماره ثبت xxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده و هیات‎مدیره مورخ ۱۳/۱۲/xxx۰ شرکت مزبور:
۱ـ شرکت کیان امین پارس (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجید شریفی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیات‎مدیره، شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای منوچهر اسدی‎رکابدارکلائی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیات‎مدیره، شرکت سرمایه‎گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای هومان نیکزاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‎ها با امضای دو نفر از اعضای هیات‎مدیره متفقاً بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۳ـ مدیرعامل مجری مصوبات هیات‎مدیره میباشد.
دxxxxxx۳ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10183044
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنعتی آراسته معدن سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی امیرمنصور آروند به کدملی xxxxxxxxx شرکت کیان امین پارس سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی بهنام حسین زاده ظروفچی به کدملی xxxxxxxxx شرکت سینا گستر زرین سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی لطفعلی دشمه به کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت سپهر سرافراز آسیا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی مجید شریفی به کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی حمیدرضا خوش کلام به کدملی xxxxxxxxx۳ بهنام حسین زاده ظروفچی به سمت رئیس هیئت مدیره و لطفعلی دشمه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیرمنصور آروند به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بندهای ۱ الی ۴ و ۶ الی ۱۱ و ۱۳ الی ۱۵ و ۱۷ الی ۲۱ از ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود و همچنین مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10794500
آگهی تغییرات شرکت طلای ایران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۹۵۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۵۸۰۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر جان‌نثاری به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نوآوران سهند آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بنمایندگی احمد علیزاده‌قمصری به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سپهر اندیشان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بنمایندگی مجید شریفی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت نیک اندیشان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی حبیب عرب به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11682182
آگهی تصمیمات شرکت مینرال اکسپورت سهامی خاص به شماره ثبت۹۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۷۱۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر جان‌نثاری به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مهر خاوران الوند به کدملی xxxxxxxxx۳۰ بنمایندگی امیرمنصور آروند به کدملیxxxxxxxxx۹ و شرکت پیمان آفرینان امین به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ بنمایندگی مجید شریفی به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت فرآذین البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی حسین شعبانی به کدملیxxxxxxxxx۸. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۴/۹۱ امیرمنصور آروند بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مجید شریفی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و حسین شعبانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11719256
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی آراسته معدن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۶۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۱ و هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر جان‌نثاری به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهینه‌سازان قشم به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی امیرمنصور آروند به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت کاوان کیش به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی مجید شریفی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت پیشگامان امین قشم به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی علیرضا صدر به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11829869
آگهی تصمیمات شرکت پویا زرساز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیمان آذین آسیا به ش.ملیxxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی از عباس احمدی‌نیری به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، شرکت پیمان آفرینان آسیا به ش.ملیxxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی مجید شریفی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، شرکت آجر سفالین صبا مهر با ش.ملیxxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی مصطفی عرب‌عامری به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و آدرس شرکت به تهران، خ سهروردی‌شمالی، خ محبی پ۱۳ ط سوم غربی کدپستیxxxxxxxxx۷ منتقل گردید و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11947084
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت و مشاوره امواج اروند کران سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۸۱۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۴۰۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مجید شریفی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، خانم فرشته ایرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲/۳/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمود عفراوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود ظهیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲/۳/xxx۲

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۵/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12014559
آگهی تصمیمات شرکت پویا زرساز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر جان‌نثاری به کدملیxxxxxxxxx به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردید: علی کلاهدوزاصفهانی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مهرآذین قشم به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ و مجید شریفی به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیمان آذین آسیا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۵ و احمد علیزاده‌قمصری به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پیمان‌آفرینان آسیا به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۴/۹۰ علی کلاهدوزاصفهانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، مجید شریفی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، بهرام قادری خارج از اعضاء به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی ازاعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات